Gode arkivlokaler- viktig og relevant. e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e"

Transkript

1 Gode arkivlokaler- viktig og relevant e 1

2 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet fortsatt er bløtt. Må ha stor luftgjennomstrømning og luftfuktighet under 60%. Kjøp digital måler. Gjerne heve temperaturen om luftfuktigheten er for høy. Ta kontakt med oss! 2

3 Krav til arkivlokaler og 2012 Hva er et arkivlokale? Hvilke krav stilles til et arkivlokale? Hvordan vil Riksarkivaren følge opp at kravene blir etterlevd? 3

4 Lov, forskrift og bestemmelser Arkivloven (Lov om arkiv, ): Generelle bestemmelser om arkiver, i hovedsak offentlige arkiv Forskrift om offentlige arkiv ( ): Hjemlet i arkivloven og gir mer detaljerte bestemmelser om offentlige arkiver. På enkelte områder gir den Riksarkivaren hjemmel for ytterligere detaljering Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv Hjemlet i arkivforskriften og gir detaljerte bestemmelser på flere områder som kassasjon, avlevering til av papirmateriale, avlevering av elektronisk arkivmateriale med mer. Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner Krav til materiale som skal avleveres, og regler for tilbakelån 4

5 Krav i lov og forskrift 6 i arkivloven slår fast at alle offentlige organ skal ha arkiv, og arkivet skal være innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjons- og dokumentasjonskilder både på kort og lang sikt. Dette innebærer bl.a. at arkivet må oppbevares i forsvarlige arkivlokaler. Kapittel 4 i arkivforskriften gir detaljerte bestemmelser om hva som kreves av et arkivlokale. Alle offentlige organ har plikt til å etterkomme disse kravene. 5

6 Hva er et arkivlokale? Arkivlokaler er definert som lokaler hvor det blir oppbevart arkivmateriale over lengre tid. Formuleringen lengre tid er ikke nærmere definert, men det er rimelig å tolke det som lokaler hvor arkivmaterialet har sitt faste oppholdssted (kravene gjelder dermed ikke kontorene til saksbehandlere) Ut fra arkivforskriftens bestemmelser skal alle offentlige organer ha dagligarkiv hvor saksdokumenter og andre aktive arkivserier er plassert. Eldre materiale skal skilles ut og bli overført til bortsettingsarkiv. 6

7 7

8 Bortsettingsarkiv = spesialrom Arkivforskriften setter generelle krav som må være oppfylt for alle arkivlokaler. I tillegg er det strengere krav til det som kalles spesialrom for arkiv. Det er lokaler hvor arkivmaterialet er satt bort og sjelden er i bruk. Dersom det jevnlig og hyppig blir brukt arkivsaker i bortsettingsarkivet, vil det være lettere å oppdage feil og mangler i tide. Da kan det være tilstrekkelig at lokalet til bortsettingsarkivet innfrir de generelle kravene til arkivlokaler. Arkivforskriften sier ikke noe om hvor hyppig bortsettingsarkivlokalet må brukes for at man kan fravike kravene til spesialrom for arkiv. Men det vil være naturlig å tolke forskriften slik at brukshyppigheten i bortsettingsarkivrommet ikke må være vesentlig mindre enn det er i dagligarkivet. 8

9 9

10 Arkivdepot = spesialrom ++ Arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk (eldre arkiv) og som ikke er vedtatt kassert, skal avleveres til arkivdepot (arkivforskriften 5-1). Kommunale arkiv skal avleveres til kommunale eller interkommunale arkivdepot. Statlige arkiv skal avleveres til Statsarkivet. Avlevering skjer vanligvis når arkivmaterialet er år gammelt. For arkivdepot stilles de strengeste krav. Disse skal oppfylle alle generelle krav til arkivlokaler, alle krav til spesialrom for arkiv og i tillegg ha høyere brannsikkerhet. 10

11 11

12 Krav til alle arkivlokaler 1 I forbindelse med flytting, omorganisering, nybygg e.l. skal det tas hensyn til behovet for arkivlokaler i årene fremover. Arkivlokalene skal plasseres slik i bygningen at arkivmaterialet er godt beskyttet. Det skal være tilstrekkelig bæreevne i golv og reoler til å tåle vekten av arkivmaterialet. Alle arkivlokaler skal ha fast tilsyn og renhold. Ideelt bør det være tilsyn minst en gang i uka og renhold minst en gang i måneden. 12

13 Krav til alle arkivlokaler 2 Arkivlokaler skal være godt sikret slik at vann og fuktighet ikke trenger inn. Det må ikke tas i bruk arkivlokaler som kan være truet av flom eller oversvømmelse. Nødvendig bruk av vann i lokalet må ikke skade arkivmaterialet. Det skal ikke være annet elektrisk utstyr i arkivrommet enn det som er nødvendig i et arkivlokale. Det elektriske anlegget skal tilfredsstille kravene i forskriftene for anlegg i branntrygge lokaler. Tidligere kunne det under visse forutsetningen være tillatt å bruke tilfluktsrom til arkivlokaler. Nå er det ikke lenger anledning til det (unntak for kassabelt materiale) 13

14 Krav til alle arkivlokaler 3 Det skal ikke være sikringsskap, el-sentral med strømmåler eller lignende. Et arkivlokale skal være en branncelle med bygningsdeler som sikrer at en brann utenfor lokalet tar en viss tid på å spre seg inn til arkivlokalet. (branncelle = avgrenset del av bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen) Noen tekniske krav: Vegger, gulv og tak skal kunne motstå åpen ild i minst 30 minutter (brannmotstandsevne REI 30). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 15 minutter (brannmotstandsevne EI 15). 14

15 Krav til alle arkivlokaler 4 For vanlige arkivrom er det samme krav til brannvarslingsanlegg som for bygningen ellers. Alle arkivlokaler skal ha brannslokningsapparat (håndapparat), helst med CO2-gass, alternativt med pulver. Dersom arkivlokalet har godkjent slokningsanlegg, for eksempel med inergengass, kan kravet til håndapparat fravikes. 15

16 Krav til alle arkivlokaler 5 Arkivforskriften setter krav til at det skal være stabilt klima i arkivlokalet. Papir bør ha temperatur C og relativ fuktighet 45 55%. Magnetisk materiale (lydbånd, disketter osv) og optiske plater (CD/R) oppbevares under samme klimaforhold som papir. 16

17 Krav til alle arkivlokaler 6 Tilstrekkelig sikret mot innbrudd og mot at uvedkommende kan slippe inn. Bygningens ordinære sikkerhetsopplegg må også dekke arkivlokalet. Særlover kan ha bestemmelser om fysisk sikring som er strengere enn arkivforskriften. Disse må da selvsagt følges fullt ut. Det skal være utarbeidet regler for hvem som har tilgang til arkivlokalet. Slike regler bør utformes slik at de er hensiktsmessige. Bør begrenses til de personer som trenger det til sine arbeidsoppgaver. 17

18 Tilleggskrav til spesialrom: Innredning Det skal ikke lagres ting som kan redusere arkivmaterialets sikkerhet. Det gjelder f.eks. materiale som er brannfarlig, som kan medføre fuktighet eller vannskader etc. Arkivmaterialet skal ikke stå tett inntil vegg og tak eller plasseres direkte på gulvet. Dette av hensyn til luftsirkulasjonen og faren for fuktskader ved oversvømmelser o.l. Anbefalt avstand til yttervegg er minimum 15 cm. Avstanden fra gulv til nederste hylle bør ikke være mindre enn 10 cm. I spesialrom for arkiv skal reolene være av ikke brennbart materiale. I slike rom er det er følgelig ikke tillatt med reoler av tre. 18

19 Arkiv oppbevares på de merkeligste steder 19

20 Tilleggskrav til spesialrom: Vern mot lekkasjer I spesialrom for arkiv skal det ikke være vannrør. Dette gjelder som et ufravikelig krav i nybygg. Dette innebærer at oppvarming ikke skal skje ved direkte vannbåren varme, f.eks. varmtvannsradiatorer. Dersom det i eksisterende bygninger er vannrør og det er urimelig kostbart å endre røropplegget, kan det alternativt brukes tekniske løsninger som effektivt hindrer at arkivmaterialet blir skadet av vann fra rørene (fuktfølere, rør i rør, platetak, hyppig tilsyn) De siste 10 år har fire kommuner i vårt distrikt fått ødelagt større mengder arkiver etter sprukne vannrør massive skader og store kostnader 20

21 Tilleggskrav til spesialrom: Vern mot branntilløp Spesialrom for arkiv skal varmes opp med varmekabler i gulv eller i egne varmekonstruksjoner, eventuelt med varmluftsanlegg eller andre varmekilder som ikke medfører fare for brann. Som nødløsning: Barnehageovner. Det er strengere krav til elektrisk utstyr i spesialrom enn i vanlige arkivrom. Rommet skal kun være utstyrt med elektriske apparater som er nødvendig for arkivarbeidet. 21

22 Tilleggskrav til spesialrom: Vern mot brannspredning fra andre rom 1 I spesialrom skal bygningsdelene kunne motstå åpen ild i minst 60 minutter (brannmotstandsevne REI 60). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 30 minutter (brannmotstandsevne EI 30). Spesialrom for arkiv skal ha selvlukkende dør(er). Spesialrom skal normalt ikke ha vinduer (både større fare for brannspredning og innbrudd) 22

23 Tilleggskrav til spesialrom: Vern mot brannspredning 2 Spesialrom for arkiv skal ha automatisk brannalarm. Alarmen må gå direkte til brannvesenet eller en annen alarmsentral som er bemannet døgnet rundt. Det må kunne dokumenteres årlig teknisk vedlikehold av alarmanlegget. Hvis det skal være automatisk brannslokningsanlegg i et spesialrom for arkiv, bør det være sprinkleranlegg med miljøvennlige gasser (inergengass, som senker O2) 23

24 Tilleggskrav til spesialrom: Vern mot skadeverk, innbrudd etc. Spesialrom for arkiv skal ha særskilt innbruddsalarm. Arkivforskriften sier ikke noe om hva slags innbruddsalarm som spesialrom skal ha. Normalt skjer de fleste innbrudd gjennom dører og vinduer. Det er derfor naturlig at dører (og eventuelt vinduer) i spesialrom blir utstyrt med innbruddsalarm. Alternativt kan det brukes alarmer som reagerer på bevegelse i rommet. 24

25 Tilleggskrav til depot: Ekstra brannsikkerhet og tilbud til publikum Eldre og avsluttede kommunale arkiv skal avleveres til kommunale eller interkommunale arkivdepot. Statlige arkiv skal avleveres til Statsarkivet. Det er ekstra strenge krav til lokaler som skal brukes til arkivdepot. Foruten alle de kravene som er nevnt, må bygningsdeler kunne motstå åpen ild i minst 120 minutter (brannmotstandsevne REI 120). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 60 minutter (brannmotstandsevne EI 60). I tillegg må det i et arkivdepot være lagt til rette for at arkivmaterialet kan bli brukt av publikum 25

26 Oppbevaring av elektroniske arkiv Det er samme klimatiske krav til et serverrom som til et rom hvor det blir oppbevart papirarkiv. Den relative fuktigheten kan godt være litt lavere i et serverrom (30 40%). Når det er mange maskiner i et rom, blir det utviklet mye varme. Temperaturen i et serverrom bør ikke overstige 22 ºC. Datarom bør være mest mulig støvfrie. Ellers er kravene som for andre arkivlokaler. 26

27 Hvilke krav til utbedring stiller Arkivloven og forskriftene 1 Organet skal rette opp manglene ved arkivlokalene så raskt som mulig (altså fra 2002). Gjennomføringstiden skal tilpasses omfanget og kostnadene som opprettingen innebærer. Det innebærer at mindre tiltak skal gjennomføres ganske raskt. Omfattende bygningsendringer kan ta lenger tid, derfor har man fått så lang frist. 27

28 Hvilke krav til utbedring stiller Arkivloven og forskriftene 2 Normalt skal alle tiltak være gjennomført innen 10 år, regnet fra Det vil innebære at alle arkivlokaler skal tilfredsstille arkivforskriftens krav i I spesielle tilfeller kan Kulturdepartementet etter søknad innvilge noe lenger gjennomføringstid. Fram til manglene ved arkivlokalene er rettet opp, har organet plikt til å gjennomføre tiltak som sikrer arkivmaterialet best mulig. 28

29 Hvordan vil Arkivverket følge opp: Tiltak i 2011 Alle kommuner skal sende inn byggfaglig rapport for: Bortsettingslokaler Arkivdepot Skal utføres av person som er byggfaglig kyndig i kommunen eller eventuelt uavhengig takstmann Rapporten vil danne grunnlag for videre oppfølging og pålegg 29

30 I tida fremover vil vi: Intensivere krav til innrapportering Intensivere inspeksjoner Gi pålegg om utbedring 30

31 Hva gjør Statsarkivet i Trondheim Inspiserer alle kommuner i distriktet som ikke med i en IKA-ordning. Dvs ca 35 kommuner Hittil gjennomført 20 inspeksjoner: Avvik ved alle bortsettings- og depotlokaler Vi begynner å inspisere statlige arkivskapere i morgen. Etter 2012 Vi begynner å inspisere kommuner som er med i IKAordninger. Naturlig nok vil vi prioritere kommuner som løser depotfunksjon selv Fortsetter med å inspisere statlige bortsettingslokaler 31

32 Konsekvenser ved unnlatelser Fare for tap at arkivmateriale evt store kostnadder for å bøte på skader Statsarkivet forventer at med gjør det man kan for å følge krav i lov og forskrift. Det er vår oppgave å påse at arkivloven ikke brytes. Vår erfaring er at kunnskap om regelverket er viktig. Hvis det imidlertid viser seg at det ikke er vilje eller evne til å gjøre noe med saken lokalt eller regionalt så vil vi måtte be Riksarkivaren ta opp bruddet på arkivloven med departementet. Personer som med vilje handler i strid med bestemmelsene i lov og forskrift kan straffes med bøter ihht Arkivlovens

33 Hva bør arkivskaperne gjøre? Utbedre lokalene slik at de ikke har avvik (SELVSAGT). Samle arkivene i færrest mulig antall rom, spesielt i forhold til bortsettingsarkiver. Da blir det færre lokaler å utbedre. Kommuner bør intensivere ordning av arkiver og overføring fra ytre etat til arkivdepot. Statlige organ bør avlevere så mye som mulig til statsarkivet. Vurdere andre løsninger mht arkivdepot. IKA Leie lokaler Viktig da at man forsikrer seg om at disse lokaler 33

34 Mer informasjon: -forvaltning/regelverk/veiledninger Nr 21: Krav til arkivlokaler. Veiledning for offentlige organer. Gunnar Klippenvåg Sørum Statsarkivet i Trondheim Tlf Ta gjerne kontakt! 34

Er det fare for slik skade? 4.1

Er det fare for slik skade? 4.1 SJEKKLISTE VED UTARBEIDELSE AV BYGNINGSFAGLIG RAPPORT Arkivforskriftens 4-3 Plassering av arkivlokale 4-3 Arkivlokala skal plasserast slik i bygningen at arkivmaterialet er godt verna. Ein skal særleg

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer