Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune"

Transkript

1 Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune Endelig tilsynsrapport Sak 15/8762 Dato for tilsyn: Sted: Kommunehuset i Drangedal, Gudbrandsvei 7 Rapportdato: Utarbeidet av: Øystein Ødegården arkivar, Statsarkivet i Kongsberg

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn for tilsynet Dokumentasjon Gjennomføring Drangedal kommune Oppbygging og organisering Arkivtjenesten Tilsynsområder Depotordning for eldre og avslutta arkiv Arkivlokaler for eldre og avslutta arkiv Arkivbegrensning og kassasjon Ordning, pakking, etikettering, listeføring, bestandsregister Publikums adgang til og bruk av eldre og avslutta arkiv Oppsummering

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for tilsynet Statsarkivet i Kongsberg var på tilsynsbesøk hos Drangedal kommune Etter først å ha varslet Fylkesmannen i Telemark, ble kommunen i brev av varslet om tilsynet. Hjemmelsgrunnlaget for Riksarkivarens tilsynsvirksomhet er gitt i lov av nr. 126 om arkiv (arkivloven) 7: Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege organ. Dette er delegert til statsarkivarene i vedkommende distrikt, jf. arkivloven 4. Hovedtema for tilsynet var om kommunen har etablert ordninger og lokaler for arkivdepot og bortsettingsarkiv og oppfølging av bygningsfaglig tilstandsrapport for eldre og avslutta arkiv, jf. gjeldende krav i lov og forskrifter om sikring og tilgjengeliggjøring av arkiver, arkivloven 6 og arkivforskriften kap. IV og V. 1.2 Dokumentasjon Til forberedelse før tilsynet har Statsarkivet undersøkt rapporter fra tidligere arkivinspeksjoner i Drangedal kommune, kommunens svar på Riksarkivarens spørreundersøkelse for 2012 og 2013, dokumentasjon kommunen sendte inn til Statsarkivet i forkant av tilsynet, samt kommunens egen bygningsfaglige rapport for sine arkivlokaler. I kommuneundersøkelsen for 2013 ble det opplyst at kommunen har etterslep på oppgaver som arkivplan, avlevering, ordning og katalogisering. Statsarkivet ba i forkant av tilsynet om å få tilsendt gjeldende arkivplan, inkludert arkivrutiner og relevante instrukser og oversikt over kommunens tilrettelegging av arkivene for publikum. Følgende dokumenter ble mottatt i forkant av tilsynet: Rutiner Felles sak- og arkivløsning i Grenlandskommunene, versjon 7.5 Under tilsynet fikk vi utlevert Registrering av arkivmateriale i arkivet til oppvekst og kultur. På forespørsel fikk vi i etterkant tilsendt oversikt over antall hyllemeter arkiv som oppbevares i de enkelte arkivlokalene. 1.3 Gjennomføring Tilsynet ble gjennomført i kommunens lokaler for bortsettingsarkiv og arkivdepot i Gudbrandsvei 7. Tilsynet hadde form av intervjuer samt befaring av arkiver og lokaler. Fra Statsarkivet i Kongsberg møtte: Rådgiver Serina Johansson Arkivar Øystein Ødegården 3

4 Fra kommunen møtte: Rådmann Jørn Chr. Schjøth Knudsen Kommunalsjef Jens Arnfinn Brødsjømoen Arkivansvarlig/Konsulent Liv Asborg Kjendalen Jens Arnfinn Brødsjømoen deltok på innlednings- og oppsummeringsmøtet, de øvrige deltok under hele tilsynet. 2 Drangedal kommune 2.1 Oppbygging og organisering Drangedal kommune har ikke gjennomgått tidligere delinger eller sammenslåinger. Rådmannen er øverste administrative myndighet i kommunen. Kommunen har følgende organisasjon 1 : Sak, arkiv og felles postmottak ligger til avdelingen for Økonomi og utvikling. 1 Hentet fra Drangedal kommunes internettside : pdf 4

5 2.2 Arkivtjenesten Drangedal kommune har en sentralisert post- og arkivtjeneste. Totalt er det knyttet 1,9 årsverk til denne tjenesten. Rådmannen har det overordnede ansvaret for arkivarbeidet i kommunen. Det arkivfaglige ansvaret er lagt til arkivansvarlig ved arkivtjenesten. Til denne stillingen ligger også ansvaret for arkivdepot. Arkivansvarlig har vært i stillingen i flere år og har tatt utdannelse ved Arkivakademiet. Kommunen har hatt fullelektronisk arkiv siden februar 2012 og benytter Public 360 som elektronisk sak-/arkivsystem. Kommunen har ingen arkivplan. Under tilsynet ble det informert om at kommunen siden 2008 har prioritert arbeidet med innføring til fullelektronisk arkivløsning. Drangedal kommune har felles sak- og arkivløsning med Grenlandskommunene Kragerø, Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble. Det er utarbeidet eget dokument med rutiner for denne. Under innledningsmøtet informerte kommunen om at de deltar i interkommunale ordninger for kommunerevisjon, med kontorer i Skien, Kontrollutvalgssekretariatet, med kontor i Bø og samarbeid i avfallssektoren, med kontor i Nissedal. Rådmannen var ikke kjent med avtaler om arkivansvar for disse ordningene, men gikk ut fra at det ble tatt hånd om av de kommunene hvor kontorene er lokalisert. Drangedal kommune er med i samarbeidet Interkommunalt arkivdepot i Nedre Telemark på Bergsland i Skien. Samarbeidsavtalen ble underskrevet med kommunene Skien, Bamble og Kragerø. Drangedal kommune har ikke benyttet Bergsland som depot avsluttes samarbeidet om Bergsland. Det er vedtatt i kommunestyret at Drangedal kommune ønsker å gå inn i IKA Kongsberg. Deres eierskap må først godtas av eierkommunene i IKA. Drangedal ønsker både å deponere utrekk fra elektroniske arkiv og papirarkiv hos IKA Kongsberg. Under innledningsmøtet informerte rådmannen om at det i løpet av 2015 vil bli utredet mulighet for sammenslåing av flere Grenlandskommuner til en storkommune. Et eventuelt vedtak vil foreligge mai/juni Tilsynsområder Tilsynet gjaldt kommunens ordninger for å sikre og tilgjengeliggjøre bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv, samt oppfølging av bygningsfaglige tilstandsrapporter, jf. arkivforskriftens kap. IV og V. Tilsynsområdene omfatter arkivlokaler for bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv, ordning, pakking og listeføring av arkiver, register over arkivbestand og tilvekst, samt ordninger for publikums bruk av arkivmaterialet innenfor de rammer som gjelder for innsynsrett og skjerming. Det som faller utenfor tilsynsområdene har ikke vært gjenstand for vurdering, og rapporten sier derfor heller ikke noe om dette. 5

6 3.1 Depotordning for eldre og avslutta arkiv Arkivforskriften 5-1 har krav om at kommuner og fylkeskommuner skal opprette egne ordninger for arkivdepot for eldre og avslutta arkiv. Som et minimum skal en slik ordning innebære at det løpende ansvaret for eldre og avslutta arkiv blir plassert et sted, og at en har nødvendige arkivlokaler for oppbevaring av arkivene. Arkivmaterialet skal ordnes og gjøres tilgjengelig i samsvar med kravene i arkivforskriften. Kommuner og fylkeskommuner kan overføre depotoppgaver til en interkommunal arkivordning. Drangedal kommune oppbevarer eldre og avslutta arkiv i flere lokaler i kommunehuset i Gudbrandsvei 7. Arkivansvarlig informerte under tilsynet at det etter hva de var kjent med ikke oppbevares eldre materiale ute i de enkelte enhetene. Kommunen skiller ikke mellom bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv. Kommunen har med andre ord ikke et rent arkivdepot for materiale eldre enn år. Som en konsekvens av dette har kommunens enheter tilgang til både bortsettingsmateriale og eldre materiale i depot. Under tilsynet gikk det også fram at arkivansvarlig ikke har oversikt over eldre materiale som oppbevares i arkivlokalene for Sektor for plan, næring og kultur og arkivlokalene for Landbruksavdelingen. En avlevering til depot innebærer at arkivdepotet overtar ansvaret for arkivmaterialet. Siden enkelte enheter i kommunen selv disponerer sitt eldre arkivmateriale, kan det ikke sies at Drangedal kommune har en fullverdig depotordning etter arkivforskriftens bestemmelser. 3.2 Arkivlokaler for bortsetting og eldre og avslutta arkiv Arkivforskriftens kapittel IV stiller detaljerte krav til arkivlokaler for bortsettingsarkiver og eldre og avslutta arkiver. Riksarkivaren krevde at alle kommuner og interkommunale arkivdepot innen utgangen av 2011 skulle sende inn bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler som inneholder eldre og avslutta arkiv. Drangedal kommune oppbevarer bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv i ett lokale i 2. etasje og to lokaler i 1. etasje i kommunehuset i Gudbrandsvei 7. Kommunehuset ble oppført i De to lokalene i 1. etasje er inndelt i to og tre rom. Drangedal kommune sendte 8.5. og bygningsfaglig tilstandsrapport for lokalene i 1. etasje i kommunehuset. Rapporten omfattet begge lokalene og avdekket flere mangler. Kommunen redegjorde for tiltak og planlagte tiltak i brev av og Kommunen har ikke sendt bygningsfaglig Arkivlokale for rådmannskontoret m.fl., kommunehuset, 1. etasje 6

7 tilstandsrapport for arkivlokalet i 2. etasje. Tilsynet omfattet også oppfølging av bygningsfaglig rapport, men Statsarkivet har ikke foretatt noen bygningstekniske vurderinger under befaringen. Kommunehuset, 1. etasje For de to arkivlokalene i 1. etasje avdekket den bygningsfaglige rapporten flere mangler som ved tilsynet ennå ikke var utbedret. Ved tilsynet var det fortsatt trereoler i lokalet. Et av rommene har montert panelovn, skilleveggene i lokalene har ikke brannmotstandsevne i henhold til bestemmelsene i arkivforskriften og lokalet har ikke særskilt innbruddsalarm eller brannalarm. Kommunen har i sin tidligere redegjørelse for manglene informert om at et eventuelt innbrudd i kommunehuset vil bli fanget opp før fysisk tilgang til arkivlokalet. Under tilsynet ble det informert om at det er brannalarm for bygget, men ikke særskilt for arkivlokalene. Av arkivmateriale er de to lokalene oppgitt å romme 262 hyllemeter (arkiv for rådmannskontoret, økonomi og personal) og 172 hyllemeter (arkiv for helse, landbruk og skole), totalt 434 hyllemeter. Dette inkluderer også regnskapsmateriale som skal kasseres etter 10 år. Til det ene lokalet ble det under tilsynet informert om at Økonomi, Personal og Servicekontoret har tilgang til nøkkel i tillegg til Arkivtjenesten. For det andre lokalet har kun arkivansvarlig tilgang til nøkkel, unntatt til ett av de tre rommene, der Landbruksavdelingen selv disponerer sitt materiale. Lokalene blir i mindre grad også benyttet som lagerrom for julepynt og andre ikke- arkivrelaterte gjenstander. Kommunehuset, 2. etasje For lokalet i 2. etasje har det ikke blitt levert bygningsfaglig tilstandsrapport. Statsarkivet har derfor ikke oversikt over bygningstekniske mangler som må utbedres for at lokalet skal oppfylle kravene til spesialrom for arkiv. Lokalet består av ett rom som benyttes som bortsetting og arkivdepot for Sektor for plan, næring og kultur. Lokalet er innredet med trereoler og arkivskap og rommer materiale som går tilbake til 1960-tallet. Lokalet er utstyrt med tredør og så ut til å være oppvarmet av en elektrisk ovn montert over inngangsdøra. Arkivlokale for Sektor for plan, næring og kultur, kommunehuset, 2. etasje Av arkivmateriale er lokalet oppgitt å romme 27 hyllemeter plassert i reoler og 24 hyllemeter oppbevart i fire arkivskap, totalt 51 hyllemeter. Ved tilsynet ble det informert om at arkivansvarlig ikke har oversikt over arkivmaterialet i dette lokalet, men at det i sin helhet disponeres av Sektor for plan, næring og kultur. 7

8 I tillegg til arkivsaker ble lokalet benyttet til oppbevaring av kantinerekvisita, bl.a. kaffeposer, teposeesker og tomflasker. Statsarkivet gjør oppmerksom på at arkivlokaler ikke må benyttes som lagerrom for gjenstander som kan redusere arkivenes sikkerhet. 3.3 Arkivbegrensning og kassasjon Kommunen oppga under tilsynet å ha foretatt kassasjon av klientmapper ved sosialkontoret i henhold til gjeldende kassasjonsbestemmelser. I Riksarkivarens spørreundersøkelse for 2012 oppgir kommunen også at noe kassasjon ble gjennomført i 2003/2004 ved periodisering av k-kode arkivet. Utover dette skal det ikke være foretatt kassasjon i arkivene. Kommunen har gjennomført arkivbegrensning. Under tilsynet ble det oppgitt at det i arkivlokalene også ble oppbevart enkelte trykksaker som ikke er arkivverdig. Arkivansvarlig oppga under tilsynet at de ikke er kjent med arkivmateriale som er tapt eller skadet. 3.4 Ordning, pakking, etikettering, listeføring, bestandsregister Arkivforskriften 5-4 har krav om at eldre og avslutta arkiv skal være ordnet, pakket, etikettert og listeført etter bestemte normer, jf. kravene i Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Kravet stilles også til bortsettingsarkiv, jf. arkivforskriften Arkivlokale for Oppvekst og Undervisning, kommunehuset, 1. etasje Kommunen har ingen skriftlige rutiner for når arkivmaterialet skal overføres til bortsettingsarkiv/arkivdepot. Det blir heller ikke ført lister ved overføring. Under tilsynet ble det oppgitt at fastsettelse av rutiner for overføring er utsatt til kommunen eventuelt blir med i IKA Kongsberg. Under tilsynet oppga kommunen at eldre og avslutta arkiv og bortsettingsarkiv stort sett er ordnet. Arkivene er i hovedsak oppstilt etter avdeling. Det meste av materialet står oppstilt i reoler, men noe er plassert på gulvet. Det er kun laget liste over materiale fra Oppvekst og Kultur, med unntak av noe eldre skolemateriale. De øvrige arkivene er uregistrert. Mye av arkivsakene står oppbevart i ringpermer eller står løst i mapper. Materiale som skal kasseres er ikke plassert adskilt fra det øvrige arkivet. Arkivene er i hovedsak merket, men ikke etikettert systematisk. Registreringen av arkivmaterialet i arkivet til Oppvekst og Kultur som Statsarkivet fikk utlevert viser at eldre materiale fra den enkelte skole ikke er oppbevart samlet. Nyere saksarkiv er ordnet kronologisk og 8

9 etter arkivnøkkel der dette er aktuelt. Materialet er ikke ordnet og registrert som arkivserier, men listet etter hylleplassering. Kommunen har ingen skriftlige rutiner for utlån av arkivmateriale. 3.5 Publikums adgang til og bruk av eldre og avslutta arkiv I følge arkivforskriften 5-6 skal arkivdepotet legge forholdene til rette for at publikum kan benytte seg av arkivmaterialet innenfor gjeldende rammer for innsynsrett og skjerming. Kommunen informerte under tilsynet at de har lite henvendelser på det eldre arkivmaterialet. De som ønsker kan få tilgang på materialet under oppsyn på Servicesenteret. Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for tilrettelegging av arkivene for publikum. Kommunen har ingen katalog over eldre og avslutta arkiv. Innsynsforespørsler på materiale fra Barnevern og Undervisning blir behandlet av de aktuelle enhetene. Øvrige forespørsler behandles av arkivansvarlig. 3.6 Oppsummering Arkivloven og arkivforskriften krever at kommunen skal ha en depotordning for eldre og avslutta arkiv og oppbevare dem i sikre lokaler. Arkivmaterialet skal ordnes og gjøres tilgjengelig i samsvar med kravene i arkivforskriften. Drangedal kommune oppbevarer selv sine eldre og avslutta arkiv sammen med bortsettingsarkiv i egne lokaler i kommunehuset. Lokalene har enkelte avvik som må utbedres dersom lokalene fortsatt skal benyttes til oppbevaring av arkiv. Kommunen har oversikt over sitt eldre arkivmateriale og har hentet dette inn til arkivdepot fra de enkelte enhetene. Kommunen har ikke skriftlige rutiner for avlevering, ordning og registrering av arkivene, og det er ikke utarbeidet katalog over arkivmaterialet. Det føres ikke lister ved overføring til bortsetningsarkiv. Det blir oppgitt å være gode rutiner for publikums adgang til bruk av arkivmateriale. Kommunen har planer om å gå inn i IKA Kongsberg fra og benytte deres depottjenester. Kommunen får pålegg om følgende: 1. Depotordning Drangedal kommune oppbevarer sine eldre og avslutta arkiver selv. Det er likevel usikkert om ordningen kan regnes som en fullverdig depotordning etter lovverkets bestemmelser da kommunens arkivdepot ikke har overtatt fullt ansvar for materialet. Enkelte enheter disponerer selv arkivmateriale i depot. Statsarkivet ser imidlertid at det vil være vanskelig å få gjennomført nye rutiner, da eldre og avslutta arkiv og bortsettingsarkiv ikke står adskilt. Siden Drangedal kommune planlegger å overføre eldre og avslutta arkiv til IKA Kongsberg når medlemskapet trer i kraft, krever vi derfor at kommunen utarbeider og gjennomfører tydelige rutiner til utlån, hvor det i tillegg til utlånskort også må kvitteres for utlån og tilbakelevering i egen journal, jf. arkivforskriften 3-10 og Normalinstruksen punkt 5. Dette 9

10 inkluderer også materiale fra Sektor for plan, næring og kultur og Landbruksavdelingen. En forutseting for at Drangedal kommune blir gitt denne muligheten er at det er gode rutiner for tilgang til arkivlokalene. Utarbeidelse av rutiner for dette må være fullført og tilbakemelding til Statsarkivet må foreligge innen Arkivplan Drangedal kommune har pr. i dag ingen arkivplan. Kommunen har egne rutiner for postmottak og håndtering av arkivmateriale ved de ulike virksomhetene. Arkivplanen skal i tillegg til oppdaterte rutiner og instrukser gi en oversikt over hva arkivet omfatter og vise hvordan arkivet er organisert, jf. arkivforskriften 2-2. Dette arbeidet må være fullført og tilbakemelding til Statsarkivet må foreligge innen Ordning og registrering Kommunen må utarbeide rutiner for overføring av eldre og avslutta arkiv til depot, jf. arkivforskriften Kommunen må ordne og registrere alt uordnet materiale i bortsettingsarkiv og arkivdepot og sørge for at alle arkivkataloger er tilgjengelig for brukerne. Eldre og avslutta arkiver må ordnes, pakkes, etiketteres og listeføres i samsvar med gjeldende regler, jf. arkivforskriften 5-4 og Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Arkiv fra ulike arkivskapende enheter skal holdes for seg og den opprinnelige orden og indre sammenheng i hvert enkelt arkiv opprettholdes så langt som mulig. I arbeidet med ordning og katalogisering skal det også kartlegges om bevaringsverdig arkivmateriale er gått tapt. Bortsettingsarkiv må håndteres i samsvar med gjeldende regler, jf. arkivforskriften Dette arbeidet må være fullført og tilbakemelding til Statsarkivet må foreligge innen Arkivlokaler Arkivlokalene kommunen benytter til bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv oppfyller ikke kravene til spesialrom for arkiv i henhold til arkivforskriften kapittel IV. Drangedal kommune har planer om å gå inn i IKA Kongsberg fra 2016 og benytte deres depottjeneste. Dersom arkivlokalene i 1. etasje på kommunehuset fortsatt skal benyttes som spesialrom for arkiv, må manglene avdekket i bygningsfaglig tilstandsrapport utbedres. Dersom lokalet i 2. etasje på kommunehuset hvor Sektor for plan, næring og kultur oppbevarer arkiv fortsatt skal benyttes til oppbevaring av eldre og avslutta arkiv, må det utarbeides bygningsfaglig tilstandsrapport for dette lokalet. Manglene rapporten avdekker 10

11 må utbedres. Skal lokalet benyttes som bortsettingsarkiv, krever vi ikke at det utarbeides bygningsfaglig tilstandsrapport. Lokalet må likevel oppfylle kravene for bortsettingsarkiv i arkivforskriften kap. IV. Utbedring av mangler vil være mest gunstig når eldre og avslutta arkiv er flyttet ut av lokalene. Frist for utbedring av mangler settes derfor under forutsetning av at kommunen blir med i IKA Kongsberg fra neste år, og at overføring til arkivdepot blir gjennomført i løpet av Utbedring av mangler ved lokalene og tilbakemelding til Statsarkivet, eventuelt melding om at lokalene er avviklet som spesialrom for arkiv, må foreligge innen Statsarkivet vil følge opp kommunens arbeid med påleggene underveis og at kommunen overholder kravet om å gi tilbakemelding ved utgangen av de forskjellige fristene. 11

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen)

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor, i dette tilfellet

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Mandal kommune

Tilsyn med arkivene i Mandal kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivene i Mandal kommune Tilsynsrapport Sak: 2017/2435 Dato for tilsyn: 08.06.2017 Rapportdato: 30.08.2017 Utarbeidet av: Lillian Lunden Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunnen

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Oppsummere Riksrevisjonens funn Fokusere på Statsarkivet i Trondheims inspeksjoner av kommuner og våre funn De samsvarer i stor grad med Riksrevisjonens

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Iveland kommune

Tilsyn med arkivene i Iveland kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivene i Iveland kommune Tilsynsrapport Sak: 2017/263 Dato for tilsyn: 29.03.2017 Rapportdato: 05.04.2017 Utarbeidet av: Lillian Lunden Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunnen

Detaljer

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger. oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 2010

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger. oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 2010 Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 1 Svarprosent og svartidspunkt Kommuner (KOM) Svarprosent KOM: 89 % Svarprosent IKA: 68 % Svarprosent

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Holtålen kommune

Tilsyn med arkivene i Holtålen kommune STATSARKIVET I TRONDHEIM Tilsyn med arkivene i Holtålen kommune Sak: 2013/5603 Dato for tilsyn: 12.3.2013 Sted: Rådhuset Tilsynsrapport Kommunen ga tilbakemelding til foreløpig rapport: 27.8.2013 Rapportdato:

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Rennesøy kommune

Tilsyn med arkivene i Rennesøy kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivene i Rennesøy kommune Tilsynsrapport Sak: 2017/847 Dato for tilsyn: 19.04.2017 Rapportdato: 16.05.2017 Utarbeidet av: Lillian Lunden Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunnen

Detaljer

Tilsyn med arkivholdet i Gran kommune

Tilsyn med arkivholdet i Gran kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivholdet i Gran kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2017/1213 Dato for tilsyn: 22.3.2017 Sted: Gran rådhus Rapportdato: 18.5.2017 Utarbeidet av: Thomas Øverby Innhold 1 Innledning...3

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Kommunereform, arkiv og IKA. IKAs kontaktkonferanse 2015

Kommunereform, arkiv og IKA. IKAs kontaktkonferanse 2015 Kommunereform, arkiv og IKA IKAs kontaktkonferanse 2015 Kommunereform «Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Detaljer

Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå?

Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå? Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå? IKAVAs kontaktkonferanse 2015 Turid Holen Kommunereform Stortinget har gitt tilsutning om å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste

Detaljer

Ei g. Endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedringer

Ei g. Endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedringer H ARKIVVERKET STATSARKIVET I TROMSØ Ei g Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN Deres ref Vår ref. Dato 2015/24156 SVNI 08.12.2015 Endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedringer Statsarkivet i Tromsø

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Om statistikken Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen startet opp i 2010, og er

Detaljer

Ørland kommune. Tilsyn med arkivene i. Tilsynsrapport STATSARKIVETI TRONDHEIM. Sak: 2013/5637 Rapportdato:

Ørland kommune. Tilsyn med arkivene i. Tilsynsrapport STATSARKIVETI TRONDHEIM. Sak: 2013/5637 Rapportdato: STATSARKIVETI TRONDHEIM Tilsyn med arkivene i Ørland kommune Tilsynsrapport Sak: 2013/5637 Rapportdato: 14.5.2014 Dato for tilsyn: 15.4.2013 5ted,RådhusetØfland Utarbeidet av: GunnarKlippenvågSørumog Knut

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen inneholder bl.a. spørsmål om

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune STATSARKIVET I KRISTIANSAND Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune Lillian Lunden 24.06.2015 Tilsynsrapport Sak: 2015/5336 Dato for tilsyn: 16.04. og 20.04. 2015 Rapportdato: 24.06.2015 Utarbeidet

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Ørland kommune

Tilsyn med arkivene i Ørland kommune STATSARKIVET I TRONDHEIM Tilsyn med arkivene i Ørland kommune T ilsynsrapport Sak: 2013/ 5637 Dato for tilsyn: 15. 4. 2012 Sted: Rådhuset Ørland Rapportdato : xx x x Utarbeidet av: Gunnar Klippenvåg Sørum

Detaljer

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e Gode arkivlokaler- viktig og relevant http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e 1 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for

Riksarkivarens årlige undersøkelse for Page 1 of 9 _V ;.:* Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 Svarfristen er onsdaq 5.april 2017. Du starter undersøkelsen ved å trykke på "neste" nederst på siden. Årets

Detaljer

Tilsyn med arkivholdet i Nord-Odal kommune

Tilsyn med arkivholdet i Nord-Odal kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivholdet i Nord-Odal kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2017/1092 Dato for tilsyn: 27.2.2017 Sted: Nord-Odal rådhus Rapportdato: 12.5.2017 Utarbeidet av: Thomas Øverby Innhold

Detaljer

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Notat til strategigruppen for Samdok-kommunale arkiv Fra: Ingrid Nøstberg og Torleif Lind Dato: 26.01.2016 Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Sammendrag Dette notatet er en del av SAMDOK-prosjektets

Detaljer

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold - 211 Side 1 av 5 Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar p lig rapportering om arkivmessige

Detaljer

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi 1 Kort om Arkivverket Består av Riksarkivet + 8 regionale statsarkiv (Tromsø, Trondheim, Hamar,

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Tilsyn med arkivholdet i Søndre Land kommune

Tilsyn med arkivholdet i Søndre Land kommune STATSARKIVET I HAMAR Tilsyn med arkivholdet i Søndre Land kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2015/31109 Dato for tilsyn: 04.02.2016 Sted: Søndre Land rådhus Rapportdato: 07.03.2016 Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Lyngdal kommune

Tilsyn med arkivene i Lyngdal kommune ARKIVVERKET - DOKUMENTASJONSFORVALTNING Tilsyn med arkivene i Lyngdal kommune Lillian Lunden Thomas Olsen [02.01.2017] Tilsynsrapport Sak: 2016/2642 Dato for tilsyn: 10.11.2016 Rapportdato: 02.01.2017

Detaljer

RIKSARKIVAREN Kommuner Fylkeskommuner Interkommunale arkivdepot Deres ref Vår ref Dato 2009/4512 ANNDOR 02.07.2010 Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger Arkivordningen i kommunal sektor er

Detaljer

Arkiv 2013 27. november 2013

Arkiv 2013 27. november 2013 Arkiv 2013 27. november 2013 Innledning... 2 Organisering... 2 Arkivansvar og fullmakter... 5 Regelverk... 6 Arkivordning... 6 Sikkerhet... 7 Deponering... 8 Tiltaksplan... 9 2 Innledning I henhold til

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Tilsyn med arkivholdet i Oppdal kommune

Tilsyn med arkivholdet i Oppdal kommune ARKIVVERKET Tilsyn med arkivholdet i Oppdal kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2017/4153 Dato for tilsyn: 28.4.2017 Sted: Oppdal rådhus Rapportdato: 30.10.2017 Utarbeidet av: Thomas Øverby Innhold 1 Innledning...3

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen)

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen) Svarfristen er onsdag 5.april 2017. Du starter undersøkelsen ved å trykke på "neste" nederst på siden. Årets

Detaljer

Kontaktinfo Her legger du inn informasjon om den som fyller ut skjemaet.

Kontaktinfo Her legger du inn informasjon om den som fyller ut skjemaet. 2A5W HFSD T79I Side 1 av 9 R-76 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 MOT-TATT Svarfristen er onsdan 5.anril 2017. BJLIGN KOMMUNF. Du starter undersøkelsen ved å trykke

Detaljer

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R 2 0 1 6 O M U N D E R S Ø K E L S E N Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester (også

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Dokumentsenter og arkiv Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) Dokument- og arkivtjenesten i dag... 2 Hvordan er

Detaljer

Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand

Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Arkivstatistikken for 2014 9 % av kommunene begynt planlegging av arkivhåndtering ved evt kommunesammenslåing

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Tilsyn med arkivholdet i Gjøvik kommune

Tilsyn med arkivholdet i Gjøvik kommune STATSARKIVET I HAMAR Tilsyn med arkivholdet i Gjøvik kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2014/13242 Dato for tilsyn: 03.02.2015 Sted: Gjøvik rådhus Rapportdato: 26.02.2015 Utarbeidet av: Thomas Øverby Sigrid

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Eken Arkiv: C67 Arkivsaksnr.: 16/719 BEHOV FOR EKSTERNE ARKIVTJENESTER FOR MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Eken Arkiv: C67 Arkivsaksnr.: 16/719 BEHOV FOR EKSTERNE ARKIVTJENESTER FOR MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Eken Arkiv: C67 Arkivsaksnr.: 16/719 BEHOV FOR EKSTERNE ARKIVTJENESTER FOR MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling: Modum kommune søker medlemskap i IKA Kongsberg Kostnadene

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Dagens meny 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv, slik at saks- og dokumentbehandlingen

Detaljer

Tilsyn med arkivforhold Tromsø kommune

Tilsyn med arkivforhold Tromsø kommune Tilsyn med arkivforhold Tromsø kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2016/24934 Dato for tilsyn: 12.12.2016 Sted: Tromsø Rapportdato: 30.1.2017 Utarbeidet av: Svein-Olaf Nilssen Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1

Detaljer

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Erfaringer fra tilsynsbesøk Arkivsjef Grete Gavelstad Tilsynsbesøk fra Datatilsynet 24. januar 2014 kl 0900-1200 Internkontroll og informasjonssikkerhet Formål

Detaljer

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Bortsetting av saksarkiv Bortsettingsarkivet skal så langt som mulig gjenspeile arkivet slik

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer ARKIVPLAN FOR HATTFJELLDAL tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty KOMMUNE: uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Retningslinjer for behandling

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i kommunene. Sammenstilling av svarene for 2010 og 2011

Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i kommunene. Sammenstilling av svarene for 2010 og 2011 Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i kommunene Sammenstilling av svarene for 2010 og 2011 Rapporten er utgitt 15. november 2012 Innhold Innledning...3 Oppsummering av funnene...4 Metodikk

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal

Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Informasjon om tilsynsarbeidet i Møre og Romsdal Om tilsyn og rammene for disse Fokusområder i tilsynsarbeidet Hovedutfordringen! Hvordan unngå å få avvik praktiske tips Kontaktkonferanse IKA Møre og Romsdal,

Detaljer

F2: Å holde tilgjengelig materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt, og som belyser samfunnsutviklingen.

F2: Å holde tilgjengelig materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt, og som belyser samfunnsutviklingen. Innledning Det ble utarbeidet nye regler for bevaring/kassasjon i kommunal sektor som trådde i kraft 1.februar 2014. Ansvaret ble da lagt til kommunene for utarbeiding av kassasjonsfrister for arkivmateriale

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Saksfremlegg Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Planlagt behandling: Formannskap Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014 I paragrafenes tegn Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar 18. 19 mars 2014 Kort om meg Elisabeth Gade Arkivleder i landets 14. største kommune Skedsmo kommune

Detaljer

Arkiv i kommunereformen

Arkiv i kommunereformen Arkiv i kommunereformen 1 Arkiv i kommunereformen dagens tema Erfaringer fra tilsyn Gjennomgang av veileder om kommunereformen og arkiv Gruppearbeid 2 Tilsynsområder Arkivplan, rutiner og instrukser Arkivansvar

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON TRONDHEIM BYARKIV. TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING. Arkivsaksnr.: 10/20770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar tilbakemelding

Detaljer

Siljan kommune. Arkiv. 29. november 2005

Siljan kommune. Arkiv. 29. november 2005 Siljan kommune Arkiv 2005 29. november 2005 Arkiv 2005 Innledning (2) Lovverk (3) Arkivansvar og arkivfullmakter (4) Arkivorganisering (7) Arkivordning (8) Post og arkivrutiner (11) Forbedring og utvikling

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune

Tilsyn med arkivene i Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune Tilsyn med arkivene i Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune Endelig tilsynsrapport Sak 2016/8770 Dato for tilsyn: 7.6.2016 Sted: Bydelsadministrasjonen, barnevernkontoret samt fjernarkivet, alle lokalisert

Detaljer

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet

Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt Arkiv Finnmark Retningslinjer for klientmapper i barnevernet Interkommunalt arkiv Finnmark, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune

Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune Førebels tilsynsrapport Sak 2012/16684 Dato for tilsyn: 28.11.2012 Stad: Åmli Rapportdato: 3.1.201311.12.2012 Utarbeida av: Lars Aase Kjetil Reithaug Kjell J. Bråstad

Detaljer

Høringssvar ny forskrift om arkiv

Høringssvar ny forskrift om arkiv INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 16/400-9/C66&13/7 16/1984 13.01.2017 Høringssvar ny forskrift om arkiv Det vises til høringsbrev

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Turid Holen, arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Program for dagen 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Formål med grunnkurs i arkiv Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning

Vedlegg 1. Kundens beskrivelse av arkivmaterialet. Innledning Vedlegg 1 Kundens beskrivelse av arkivmaterialet Innledning Stiftelsen Asta fikk høsten 2015 i oppdrag å lage en kartleggingsrapport over Kundens arkivbestand. Bakgrunnen for oppdraget var Kunden ønsker

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd

Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd Målekriterier og sjekklister for arkivdanning Medlemsmøte i Norsk Arkivråd 7. februar 2014 Arbeidsgruppe i NA Trine Nesland, Anne-Lise Kirkerud, Anja Vestvold, Vilde Ronge og Jorunn Bødtker NAs handlingsplan

Detaljer

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften).

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften). Vår dato: 11.01.2017 Vår ref.: 17/013 Ark 800 Deres ref.: Kulturdepartementet Høringssvar ny forskrift om offentlige arkiv Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av 17.10.2016 med forslag til endring

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr DRS Delegert rådmannskontoret 26.01.2011 006/11 Arkiv: K1-069 Arkivsaknr: 08/896-20 DEPOT - PRIVAT ARKIV - ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester (Storbyundersøkelsen) for 2014 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2014.

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester (Storbyundersøkelsen) for 2014 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2014. Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester (Storbyundersøkelsen) for 2014 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2014. Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Vedlegg 1 LMDs beskrivelse av oppdraget. Ordning av arkiver. (Konkurranse for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

Vedlegg 1 LMDs beskrivelse av oppdraget. Ordning av arkiver. (Konkurranse for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Vedlegg 1 LDs beskrivelse av oppdraget Ordning av arkiver (Konkurranse for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Bilag 1 LDs beskrivelse av oppdraget Saksnummer 201200778

Detaljer

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Forord I 2001 ble retningslinje for elevmapper i grunnskolen ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall av konsesjon

Detaljer

Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011

Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011 Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011 Vergemål Stortinget vedtok våren 2010 ny Vergemålslov. Den nye loven har som hovedsiktemål å bedre rettssikkerheten

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune Arkivforvaltningen i Balsfjord kommune 1 Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten til enhetsleder for Interntjenesten, som igjen har delegert ansvar og myndighet til arkivleder.

Detaljer

Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner

Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner Orientering om arbeidet ved IKA Trøndelag med sikte på å gjøre eierkommunen best mulig rustet til å møte kommunereformen på arkivfagets premisser MÅL FOR

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Struktur Innledning Kort historikk Arkivloven og arkivplan Oppgaver og planlegging før kommunesammenslåing

Detaljer

Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging

Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging Arbeidsgruppe Arkiv kartlegginger SAS Rapport status kartlegging Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål for den nye kommunen... 2 3. Mandat... 2 4. Forholdet til lov og forskrift... 3 5. Kartlegginger dagens

Detaljer

Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER

Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER Kjetil Reithaug Statsarkivar Statsarkivet i Kristiansand NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2015

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2015 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2015 For andre året på rad er svarprosenten på Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester (også kalt «Kommuneundersøkelsen») svært god, noe som tyder

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 2 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 3 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

^ 3 iuly 2010 MOTTATT. Rapport etter utført tilsyn ved UNN 9038 TROMSØ. Gjennomføring. Dokurrentsenteret UNN HF. Universitetssykehuset Nord-Norge

^ 3 iuly 2010 MOTTATT. Rapport etter utført tilsyn ved UNN 9038 TROMSØ. Gjennomføring. Dokurrentsenteret UNN HF. Universitetssykehuset Nord-Norge A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TROMSØ MOTTATT ^ 3 iuly 2010 Dokurrentsenteret UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge 9038 TROMSØ Deres ref. Vår ref. Dato 2010/2740 HILA 01.06.2010 Rapport etter

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland

Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland 28.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen Arkivplan er lovpålagt Arkivforskriften 2-2 setter

Detaljer

Geir Magnus Walderhaug

Geir Magnus Walderhaug Geir Magnus Walderhaug g.m.walderhaug@admin.uio.no Leder Region øst, Norsk Arkivråd Rådgiver, Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon, UiO 15. februar 2011 Kilder De neste

Detaljer

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Intern sone Sikker sone Versjon 01.03.2013 Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Aktivt arkiv Arkiv Arkiv- og saksbehandlingssystem Arkivbegrensning Arkivdel Arkivkode Arkivmateriale Arkivnøkkel Arkivperiode

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Side 1 av 10 R3ZL SLCY-L485 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 /S- z LC, Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer