DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene ferdigstilles slik at de blir i tråd med krav gitt i gjeldende lov og forskrifter. Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på kr for tiltaket og finansiering i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for Bakgrunn: Kommunen hadde tilsynsbesøk fra Statsarkivet den og fikk da registrert avvik i forhold til bl.a. gjeldende krav til arkivlokaler. Kommunen har fått tidsfrister for å lukke disse avvik slik at kommunens arkivlokaler oppfyller lovens krav. I formannskapet flertallsinnstilling til investeringsbudsjett for 2013 er det oppført kr til ferdigstillelse av arkivrommene. I henhold til kommunens økonomireglement skal alle investeringssaker behandles som enkeltsak av kommunestyret i forkant av iverksetting. Saksutredning: I 2011 ble det investert kr i opprustning av arkivlokalene i kjelleren på kommunehuset, jfr. vedtak i K.sak Ved tilsynet som ble gjennomført av Statsarkivet den er følgende tatt i tilsynsrapporten når det gjelder kommunens arkivlokaler: 4 Arkivlokaler. Krav i regelverket. Arkivforskriften stiller krav til arkivlokaler slik at disse gir arkivene vern mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang. Alle rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid, blir regnet som arkivlokale. Arkiv som er hyppig i bruk kan plasseres i vanlig kontorlokaler. Bortsettingsarkiv skal så langt som mulig plasseres i spesialrom for arkiv. Eldre og avsluttede arkiv skal plasseres i spesialrom for arkiv. Det stilles strengere krav til spesialrom enn til lokaler for dagligarkiv. Funn. Vi viser til tabellene i vedlegg for beskrivelse av rommene og avvik i forhold til arkivforskriftens krav. Kommunen må se på disse tabellene for å se beskrivelse av funn og avvik. Sakarkivet står i lokalene til arkivtjenesten. På kontoret til teknisk etat står byggesakarkivet. Personalarkivet er plassert i et hvelv ved siden av arbeidsplassen til personalansvarlig. Kommunen har innredet to rom, der det er montert reoler. Vi antar at dette er å betrakte som kommunens arkivdepot. Det ene rommet var under ombygging under tilsynet.

2 I tillegg benyttes et rekvisitarom, samt noen rom (teknisk gamle, formannskap, lege/helse) til oppbevaring av arkivmateriale.i disse lokalene var materialet i en kaotisk tilstand, delvis plassert på gulvene. Disse lokalene definerer vi som bortsettingsarkiv ut fra alderen på materialet som var plassert her. Konklusjon. Lokalene som benyttes til dagligarkivene oppfyller i hovedsak kravene i arkivforskriften. Vi ber om om klassifisering av rommene etter de tekniske forskriftene i plan og bygningsloven. Håndslokkingsapparat må plasseres i lokalene. Nå når Dønna har etablert to rom som skal fungere som arkivdepot, bør man vurdere å flytte ut det arkivmaterialet som er plassert i bosettingslokalene teknisk, formannskap og lege/helse ). Disse lokalene er dårlig egnet for oppbevaring av arkiver, og krever større endringer for å oppfylle krav i regelverket. Velger man å flytte arkivene ut fra disse lokalene, er det selvsagt ikke behov for å lukke avvikene i forhold til arkivforskriften som gjelder de rommene som benyttes i dag. De nyatablerte arkivdepot er i utgangspunktet gode lokaler, og vil med mindre justeringer oppfylle kravene i forskriften. Vi viser for øvrig til vedlegg 1 for detaljerte beskrivelser Rådmannen viser videre til rapportens vedlegg 1 Detaljert beskrivelse av arkivlokalene og avvik i disse: Tabell 1: Dagligarkiv. Arkivforskriftens krav 4-7.2: Vi har ikke vurdert om lokalene er klassifisert etter de tekniske forskriftene i plan- og bygningsloven, om det er en egen branncelle og om bygningsdelene har tilstrekkelig brannmotstandsevne : I lokalet skal det finnes håndslokkingsapparat. Avvik og merknader Vi ber om at dette vurderes av en i kommunen med byggfagelig kompetanse, som en del av svaret etter vårt tilsyn. Tabell 2: Bortsettingsarkiv. Arivforskriftens krav Teknisk, formannskap, lege/helse (de tre rommene er av samme kvalitet, og beskrives derfor under ett) 1. Teknisk gammelt arkiv 2. Formannskap 3. Lege og helse Avvik Rekvisitarom (tidligere spiserom) Avvik Tempertaur i grader celsius Ca ,8 Luftfuktighet i % Ca Lokalet skal være plassert på sikker måte i bygningen (kan ikke skades fra bygningen/ tilstøtende aktiviteter) (vann, brann, eksplosjon. 4-4 Arkivmaterialet skal ikke stå inntil vegg Vi ber om om dette, spesielt i lys av tidligere av en fra Inntil vegg. Vi ber om om dette, spesielt i lys av tidligere av en fra Inntil vegg.

3 4-4 Arkivmateriale skal ikke stå rett på golvet 4-4 Lokalet skal ha nok golvplass til framhenting 4-4 Reoler skal være av ikke brennbart materiale 4-5 Lokalet skal ha fast renhold Mye ligger utover på golvet. Kaotisk tilstand, kritisk om man igjen får vann på golvene i Nei. Trereoler. Mangler 4-5 Lokalet skal ha fast tilsyn Mangler 4-6 Det skal ikke være vannrør i lokalet 4-6 Lokalet skal være sikret slik at vann og fukt ikke trenger inn Lokalet skal være klassifisert som egen branncelle brannmotstandsevne REI 60 (depot og rom leid av museet skal ha REI 120) Det skal ikke være vindu (normalt) Dører, luker osv. inn til arkivlokalet skal kunne motstå åpen ild i minst 30 min Dører skal være selvlukkende Lokalet skal ha automatisk brannalarm I lokalet skal det finnes håndslokkingsapparat 4-8 Lokalet skal ha stabilt klima (gjennom hele året) varmes opp til vanlig romtemperatur gjennom hele året 4-9 lokalet skal ha innbruddsalarm Vannrør i rommet omtalt som lege og helse. Vi ber om dette vurderes av en i kompetanse. Dette skal være en del av en fra Ikke brannsikre dører. Mangler Ber om. Dette skal være en del av en fra Vi ber om dette vurderes av en i kompetanse. Dette skal være en del av en fra 3 større vindu. Ikke brannsikker dør. Ber om. Dette skal være en del av en fra Tabell 3: Arkivdepot. Avvik i arkivlokalet i henhold til forskriftens kapittel 4. Temperatur i grader celsius Arkivdepot nytt (under bygging under tilsynet): Avvik/merknader Ikke målt. Sto åpent, montering av hyller. Arkivdepot bankhvelv : Avvik/merknader. Luftfuktighet i % Ikke målt. Sto åpent, montering 48 20,7

4 4-3 Lokalet skal være plassert på sikker måte i bygningen (kan ikke skades fra bygningen/ tilstøtende aktiviteter) (vann, brann, eksplosjon). 4-4 Arkivmateriale skal ikke inntil vegg 4-6 Lokalet skal være sikret slik at vann og fukt ikke trener inn Lokalet skal være klassifisert som egen branncelle brannmotstandsevne REI 60 (depot og rom leid av museet ska ha REI 120) Dører, luker osv. inn til arkivlokalet skal kunne motstå åpen ild i minst 30 min Dører skal være selvlukkende Lokalet skal ha automatisk brannalarm I lokalet skal det finnes håndslokkingsapparat 4-8 Lokalet skal ha stabil klima (gjennom hele året) varmes opp til vanlig romtemperatur gjennom hele året 4-9 Lokalet skal ha innbruddsalarm av hyller. Ber om om dette, spesielt i lys av tidligere av en fra Vi ber om at dette vurderes av en i kompetanse, som en del av svaret etter vårt tilsyn. Dette skal være en del av en fra. Ber om om dette, spesielt i lys av tidligere av en fra Reol inn mot vegg, da viktig at materialet er trukket ut fra veggen. Vi ber om at dette vurderes av en i kompetanse, som en del av svaret etter vårt tilsyn. Dette skal være en del av en fra Hvelvdør. Ber om om brannmotstandsevne. Dette skal være en del av en fra Ber om. Kommunen hadde den besøk av Arkiv i Nordland og de påpekte etter befaring i kommunens arkiv at de nye arkivlokalene ser bra ut, men at tretaket i det ene rommet bør fjernes. Kommunen har i sitt tilsvar datert til Statsarkivet på tilsynsrapporten satt ulike frister for å ha rettet opp avvikene. Når det gjelder lokalene er fristene satt til , og Teknisk drift v/avd.ing. Dagfinn Ness Andreassen har i mail datert anført følgende:

5 Viser til anmodning fra rådmannen og påfølgende befaring med Siw A. Åkerøy vedrørende pålegg om utbedring av lokaler for arkivet til Dønna kommune. Her er en oversikt over kostnadene for utbedring av de avvik som omhandler byggtekniske ting. 1. Fjerne tretak i arkivet og arbeid med oppmaling av murtaket under. Det er noe trangt og vanskelig å komme til der nede pga de nye arkivreolene som er oppmontert. Kan hende man må demontere en seksjon for å komme ordentlig til for å kunne arbeide der nede. Kr Installering av fastgitter i 5 stk. vinduer. Gitter inkl. frakt og innsetting av disse på innsiden av vinduet. Kr Brannslokkingsutstyr. Det er tilgjengelig brannslange i lokalet med vann i. I tillegg ønskes det oppsatt et pulverapparat. Kr Brannvarsling og vanndetektor. Det må installeres et varslingssystem for brann og vanndetektor i begge arkivrommene. Systemet vil varsle brann-/vannvakt i kommunen automatisk ved alarm som vil rykke ut umiddelbart. Kr Total kostnad: Kr ,- i investering. Driftskostnader ved dette vil være minimale, kun ved eventuelle utrykninger fra vakthavende på brann/vann. Vurdering: Rådmannen vil med bakgrunn i tilsynsrapporten fra Statsarkivet samt vurderinger gjort i rådmannens stab tilrå at kommunen ferdigstiller de to nye arkivrommene slik at de blir i tråd med gjeldende lov- og forskriftkrav. I henhold til kostnadsberegning av d.å. vil dette kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Når det gjelder de tre gamle arkivrommene under legekontoret forutsettes disse tømt. Dokumenter som skal ivaretas i arkiv flyttes inn i nye arkivlokaler, resten kastes. Kommunen er allerede litt på etterskudd når det gjelder oppfølging av bygningsmessige tiltak for å rette opp gitte avvik i forhold til fastsatte tidsfrister. Det haster derfor å få fattet vedtak slik at arbeidet kan igangsettes. Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll av K.sak 2. Tilsynsrapport datert fra Statsarkivet. 3. Kommunens tidsplan datert for lukking av avvik. 4. Oppsummering av Arkiv Nordland sitt besøk Teknisk drift Beregning av kostnader oppgradering av arkivlokaler.

Er det fare for slik skade? 4.1

Er det fare for slik skade? 4.1 SJEKKLISTE VED UTARBEIDELSE AV BYGNINGSFAGLIG RAPPORT Arkivforskriftens 4-3 Plassering av arkivlokale 4-3 Arkivlokala skal plasserast slik i bygningen at arkivmaterialet er godt verna. Ein skal særleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer