PROSJEKTORIENTERING 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTORIENTERING 3"

Transkript

1 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse Generelt Tomtedisponering og formspråk Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold Reguleringsendringer Veg og parkering 4 4. Program og hovedorganisering Brukergruppe Organisering Byggeprosess og fasedeling 5 5. Arealer, funksjon og utforming Arealer Funksjonsbeskrivelse Innganger og uteområder Boenheter Personalareal Fellesareal Støtteareal/gangareal Teknisk areal Universell utforming Generelt Allergikere Bevegelseshemmede Syns- og hørselshemmede Brann Akustikk Generelt Akustisk demping Ventilasjons- og teknisk rom Trafikkstøy og utendørs støy Bygningsteknisk beskrivelse Grunn og fundamenter Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast og løst inventar 8 7. VVS tekniske arbeider 9 1

2 7.1 Ventilasjon Sanitæranlegg Varmeanlegg Brannslokkingsanlegg Utendørs VVS 9 8. Elektrotekniske arbeider Sterkstrøm Lys Data og kommunikasjon Elvarme Alarmanlegg Kostnader Videre prosess og fremdrift 10 2

3 PROSJEKTORIENTERING 1. Innledning 1.1 Oppsummering Lunner Kommune ønsker å bygge 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet omsorgsboliger består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. Boligene skal erstatte eksisterende Lunner boligfellesskap og Roa boligfelleskap som ble bygget tidlig på 1990-tallet. Disse boligene bærer preg av hardt bruk, og er lite funksjonelle med bemanningen som er påkrevet nå. 2. Tomt og bygningsmasse 2.1 Generelt Arealet som er avsatt til disponering for byggene er på omkring 7000 m². Det ligger i dag 3 boliger på tomteområdet, disse planlegges revet. Terrenget på tomten er noe krevende på grunn av store høydeforskjeller som skaper utfordringer i forhold til universell utforming. I tillegg er tomten nordvendt og plassering av byggene skal gi optimale forhold for solforhold og utsikt til leilighetene. I sør grenser tomten til Frøystadanlegget, som tidligere har vært brukt til skole- og idrettsanlegg. Skoleanlegget skal fremover romme ulike kommunale virksomheter som dagsenter, voksenopplæring og frivillighetssentral. Mot nord og øst er det noen eneboliger, større landbruksområder og Riksvei 4, mens mot vest ligger Fylkesvei 16 og eneboliger bortenfor der. Adkomsten til tomten blir flyttet nord-østover langs Oppdalslinna. På denne måten vil man oppnå et en adkomst med mindre stigning og en bedre utnytting av tomten for å få til en god plassering av byggene. 2.2 Tomtedisponering og formspråk De 2 nye byggene plasseres sentralt på tomten; med en orientering nord-sør i lengderetningen og med hovedinngangen mot øst og utearealene til boenhetene mot vest. Byggene er planlagt lagt på samme høyde, slik at man unngår høydeforskjeller mellom byggene. Det vil gjøre kommunikasjonen mellom byggene enklere. Det må derfor planeres ut en del masser får å gjøre dette mulig. Det legges innkjøringer til hvert bygg slik at biltransport kan skje helt inn til inngangsdørene. Det skal også være mulig for gangveier rundt byggene, og terrenget skal også her være i henhold til universell utforming. Byggenes utforming forsøkes tilpasset områdets øvrige bebyggelse, ved å gi det saltak og noe trepanel. Det er åpenbart at byggets funksjon krever en større grunnflate enn øvrig boligbebyggelse i området. I tillegg er et av byggene i 2 etasjer. Gjennom form og materialbruk forsøker vi imidlertid å stedstilpasse bygget så godt som mulig. Byggene er like i utforming og ligger så å si paralelle med hverandre. Bygg 1 ligger mot vest på tomten og er i 1 etasje, mens bygg 2 ligger mot øst på tomten og er i 2 etasjer. Alle boenhetene er vestvendte og får ettermiddagsog kveldssol. Fellesarealer i bygg 1 og fellesareal/personalarealet i bygg 2 har flate tak og ligger, mot sør/øst, mykt inntil resten av bygningskroppen som har saltak. 2.3 Energi Bygget vil bli oppført etter ordinære TEK 10 krav. Det er imidlertid valgt kompakte bygningsvolumer, og dette gir god energieffektivitet. Det antas at det vil bli installert varmepumpe basert på borrehull. 3

4 3. Reguleringsmessige forhold 3.1 Reguleringsendringer Det er bekreftet at området er avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen. Området er ikke detaljregulert, men siden prosjektet anses å være i henhold til planformål og det er i planbestemmelsene ikke satt krav som hindrer tiltaket, er det ikke behov for en reguleringsplan. 3.2 Veg og parkering Frøystadtunet ligger i tilknytning til eneboliger og det er eksisterende veistrukturer. Eksisterende veg gjennom tomten ansees for bratt og det etableres ny adkomstvei lengre nord-øst langs Oppdalslinna. Denne adkomsten skal tilpasses til en planlagt sammenhengende gang- og sykkelvei langs Oppdalslinna i Dagens asfalterte plass nord for skolen foreslås senket til samme nivå som Frøystadtunet. Det må være en universelt utformet gangveg fra Frøystadtunet til resten av Frøystadanlegget. Det etableres en støttemur mot skoleanlegget og det opparbeides dobbel parkering mellom byggene og skoleanlegget, med carporter, boder og miljøstasjon. Det er beregnet 15 parkeringsplasser for personalet og besøkende, og 15 parkeringsplasser/carporter for beboerne, hvorav 5 skal være dimensjonert for rullestolbrukere. Adkomsten til byggene skal møte den eksisterende gangveien som også fungerer som adkomst til et av byggene i Frøystadanlegget. 4. Program og hovedorganisering 4.1 Brukergruppe Frøystadtunet omsorgsbolig skal huse en sammensatt gruppe av unge og eldre funksjonshemmede med variert funksjonsnivå. Flere er multifunksjonshemmede uten språk, noen beboere med aggresjon, og flere beboere er nå over 60 år. Pleiebehovet er derfor økende, og det er pr. i dag omkring 40 stillinger tilknyttet de to bofellesskapene. 4.2 Organisering Boligene er planlagt fordelt på to bygg, med henholdsvis 5 og 10 leiligheter. Hvert bygg har en felles inngang med felles utstyrsbod og felles stue/kjøkken i umiddelbar nærhet. Bygg 2 med 2. etasjer har trapp og heis plassert rett innenfor inngangen. Boenhetene har inngang fra en felles korridor i hver etasje. Det er mulig for å skille av endeleilighetene i 1. etasje slik at de får egen inngang. Alle boenhetene er nokså like; med en stor inngang med plass til avsetting, en stor innebod, baderom med plass til stellebenk, soverom med snuplass på hver side av sengen og et oppholdsrom med fullverdig kjøkkenkrok og spiseplass. Totalt er det avsatt 2 forsterkede boenheter og 1 boenhet med større bad. I tilknytning til den ene forsterkede boenheten er det lagt et vaktrom med tilhørende wc og muligheter for minikjøkken. Personalarealet er lagt til bygg 2. Det er tenkt sambruk med fellesarealet i form av at møterommet kan åpnes opp mot felles stue/kjøkken. For øvrig er det kontorer til leder, lager for personalet og bk med moppevaskemaskin og plass til lagring. Personalet får også personalgarderoben i dette bygget. Det skal være plass til å låse inn personlige eiendeler før man forflytter seg til avdelingen man skal jobbe på, enten i bygg 1 eller 2. 4

5 4.3 Byggeprosess og fasedeling Vi ser for oss at byggingen kan starte opp på høsten 2014 med ferdigstillelse medio Byggingen kan for øvrig gjennomføres i ett trinn, og vi ser ingen spesielle utfordringer i byggefasen. 5. Arealer, funksjon og utforming 5.1 Arealer Programmet er utarbeidet i programfasen i samarbeid med kommunen og brukerne. Arbeidstilsynet krav til arbeidsplasser er ivaretatt på en god måte i samarbeid med de ansatte. Forskriftskrav, bla med hensyn på universell utforming og tekniske anlegg er også ivaretatt i areal. Bygg 1 er på 561 m2 BTA og bygg 2 er på 1205 m² BTA. I tillegg kommer uteboder på omkring 80 m², miljøstasjon på 10 m2 og carporter på omkring 300 m². Samlet bebygd areal inklusive utebod og carporter er omkring 2156 m². 5.2 Funksjonsbeskrivelse Innganger og uteområder Det er en hovedinngang til hvert bygg. I begge byggene er den plassert i en egen bygningsdel ut fra hovedbygningen. I bygg 1 er det åpen plass for parkering av diverse utstyr. Her er det også mulighet til å spyle av utstyret etter og hva vært ute. I bygg 2 er det første som møter en trapp og heis. Utstyret må parkeres i eget rom pga hensyn til brannkrav og rømning. Avspyling skjer i 1 etasje ved siden av inngangsdøren før de parkerer det i utstyrsrommene, 1 rom i hver etasje Boenheter Hver boenhet er ca 60 m² og består av inngang, bod, stue med åpen kjøkkenløsning, soverom og bad. Kjøkkeninnredning er beregnet for enkel matlaging. Det er plass til komfyr, og oppvaskmaskin og et kjøleskap på enden av innredningen. Hvitevarene skal beboerne ha med seg selv. Kjøkkeninnredningen er planlagt slik at det enkelt kan tilpasses rullestolbrukere. Fra stuen er det dør inn til soverom og bad, i tillegg til at det er en dør mellom soverom og bad. Generelt er badene store nok til å romme dusjsone, stellebenk, wc, servant, vaskemaskin/tørktrommel i søyle og innredning. For øvrig skal det tilrettelegges for takheis i alle boenhetene. I de forsterkede boenhetene legges det opp til robuste løsninger, både når det gjelder innredninger og materialbruk Personalareal Personalarealet ligger i 1. etasje i bygg 2 og er tilknyttet fellesarealet og har adkomst fra hovedinngangen. Arealet inneholder møterom/spiseplass med skriveplasser, lederkontor, skrivekontor, garderobe, HWC med dusj, wc og en intern korridor. Noen av rommene som ligger opp mot personalarealet, men som er primært en funksjon for beboerne er en felles stue med kjøkken, et lager og et skyllerom. Personalets møterom/spiserom kan slås sammen med felles stue med kjøkken om det er behov for større plass ved f. eks personalmøter Fellesareal Fellesarealet har adkomst rett fra hovedinngangen. Beboerne trenger dermed ikke gå igjennom arealet for å komme ut eller inn til leilighetene. Det skal være valgfritt om man skal oppsøke området. Det er direkte adkomst til et uteareal fra fellesareal. Kjøkkenet i fellearealet skal kunne brukes til å lage varm mat til felles middager etc. 5

6 5.2.5 Støtteareal/gangareal Personalarealet og boenhetene blir knyttet sammen av en felles korridor. Korridoren er hovedtrafikksonen til beboerne. Adkomsten til personalgarderobene er lagt fra hovedinngangen slik at de kan gå rett inn for å skifte før de møter beboerne. Det er laget en planløsning som gir lite gangareal Teknisk areal Det er satt av omkring 36 m² for tekniske rom i hvert bygg. Dette skal i hovedsak romme el. tavle, ventilasjonsaggregat for personalarealet, varmepumpe med tilhørende varmtvannstank og sprinklersentral. Det er ikke konkludert med plassering av teknisk rom. 5.3 Universell utforming Generelt Frøystadtunet omsorgsboliger blir prosjektert ihht. Plan og bygningslovens bestemmelser og tekniske forskrifter, samt de krav som har kommet fra byggherre. Brukere og byggherre har ikke stilt krav til universell utforming ut over kravene i Plan og bygningsloven, men det er tatt hensyn til behovet bruk og oppbevaring av utstyr og diverse hjelpemidler av stor størrelse. Siden terrenget er planert ut noe gjør dette det mulig at alle innganger får trinnfrie adkomster Allergikere Det vil bli benyttet lavemitterende materialer, i hovedsak malt overflate på gips eller tilsvarende. og vinyl på gulv. Som himling benyttes i hovedsak systemhimling av mineralull med forseglede kanter. Snittflater ved kapping og tilpassing på plassen forsegles med maling. Alle rom får tilfredsstillende ventilasjon. Kjøkken får spesialavtrekk. Det blir stilt krav til rent tørt bygg i byggeperioden Bevegelseshemmede Det blir tilgang fra parkering og atkomst med rullestol til alle innganger, og rundt det meste av bygget. Tomten vil bli planert ut slik at bratte områder der beboerne og personalet skal bevege seg ikke blir bratter enn forskriftskravet; det opparbeides gangstier med fall på minimum fall på 1:20. Uteområdet for øvrig er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. I forbindelse med innganger løftes terrenget eller det lages ramper slik at vi får planfri og rett adkomst. Dører vil kreve maksimum åpningskraft på 20N. Det er ikke planlagt motoråpning på noen av inngangsdørene Syns- og hørselshemmede Personalarealene vil få ordinær løsning etter kravene i teknisk forskrift. I alle leilighetene vil det legges vekt på akustisk demping og det vil legges vekt på jevn belysning. Utvendige persienner vil gi lite blending fra dagslyset. 5.4 Brann Bygget klassifiseres som risikoklasse 6, brannklasse 1, og oppføres i henhold til de krav som gjelder for denne klassifiseringen. I dette prosjektet må vi imidlertid ta hensyn til at beboerne i begrenset grad er i stand til å ta vare på seg selv ved en brann, og en nødsituasjon kan fremprovosere et uønsket handlingsmønster. Det vil derfor bli valgt løsninger som går ut over forkriftskravene. 6

7 Som hovedprinsipp utføres leilighetene som egne brannceller, og det legges stor vekt på at brann i en leilighet ikke krever umiddelbar evakuering av øvrige leiligheter. Lite innslag av brennbare materialer, sprinkling, separat ventilasjonsaggregat, sluse mot personalarealene og betongdekke mot loft er tiltak som vil ha stor effekt for å hindre brann- og røykspredning. For sprinkleranlegget velges en løsning som krever lite vann, og sprinklerhoder skjules i himling for å unngå hærverk og personskader. Som brannvarsling velges en stille løsning med alarm i personalarealet og i enhet som bæres av personalet. Det blir også direkte varsling til brannvesenet. Ved brannalarm vil ikke dørlåsene åpnes automatisk. Dette stiller store krav til at personalet er opplært til å håndtere evakuering. I forbindelse med detaljprosjektet vil brannrådgiver utarbeide brannteknisk rapport. 5.5 Akustikk Generelt Byggene vil i utgangspunktet oppføres ihht NS 8175 lydklasse C. Etter vår erfaring er bevisstheten omkring prosjektering og utførelse av lydskiller noe mangelfull i mange prosjekter. Dette må derfor vektlegges sterkt i detaljprosjekt- og gjennomføringsfasen. Dersom det ikke benyttes preaksepterte løsninger, bør akustiker konsulteres i detaljprosjektfasen Akustisk demping I personalarealene vil det i stor utstrekning bli benyttet systemhimling med akustiske plater. Rommene her er ikke større enn at dette vil gi tilfredsstillende akustisk demping Ventilasjons- og teknisk rom Tekniske rom med støyømfindtlige naborom skal ha gode lydisolerende vegger. I tillegg må ventilasjonsteknisk utstyr (for eksempel aggregat) i rommene ikke monteres nærmere enn og 500mm for lette flater (gipsplater og lignende) for å unngå akustisk kobling mellom flaten og utstyret. Ventilasjonsanlegget må utstyres med tilstrekkelige gode lydfeller, og ventiler må velges slik at forskriftskravene. Minst en flate, vegg eller tak, skal være lydabsorberende. Det er svært viktig med tilstrekkelig vibrasjonsisolering med hensyn til strukturlyd Trafikkstøy og utendørs støy. Det er noe trafikkstøy i området, og det er gjennomført støyberegninger. Beregningene viser at det må gjøres moderate tiltak for å skjerme uteområdene. 7

8 6. Bygningsteknisk beskrivelse 6.1 Grunn og fundamenter Det er ikke gjort grunnundersøkelser på tomten. Avstand til fjell er ikke kjent. Nytt bygg planlegges med plate på mark. Det bygges ikke kjeller. Plassering av nytt bygg og parkeringsplass krever noe endring av terreng og fallforhold på tomten. I forbindelse med bygging av ny veg må det etableres støttemurer. 6.2 Yttervegger Yttervegger tenkes satt opp i bindingsverk, kledt med tegl og noe trepanel. Dette gir en robust løsning som krever lite vedlikehold. 6.3 Innervegger Mellom leilighetene tenkes vegger av betong, som vil fungere som bærende elementer og ivareta hver leilighet som egen branncelle. Internt i leilighetene benyttes ordinære bindingsverksvegger, med et lag spon og et lag robust gips, som gir en robust løsning som er godt egnet for hard bruk. I personalarealene benyttes ordinære bindingsverksvegger. Det legges ett lag spon og ett lag gisp. Dette gir stor fleksibilitet med tanke på innfesting av utstyr og innredning. 6.4 Dekker Det blir støpt gulv, plate på mark. Alle gulv får vinyl. Over leilighetene legges betongdekker mot loftet. Dette ivaretar brann og lydkrav ut over ordinære forskriftskrav. Samtidig gir det mulighet for solid innfesting av takheis med mer. Over personalarealene legges ordinær gipshimling. 6.5 Yttertak Taket bygges opp av takstoler. Det blir ordinært saltak med kaldt loft og utvendige nedløp. Det benyttes betongtakstein. 6.6 Fast og løst inventar Beboerne skal i stor grad sørge for egen innredning. Dette må imidlertid vurderes opp mot behovet for spesialtilpassede løsninger som er integrert i bygningen. I utgangspunktet medtas kun ordinær fast innredning, som kjøkkeninnredning eksklusive hvitevarer og baderomsinnredning. Dette må imidlertid vurderes i detaljprosjektet. Kjøkkeninnredningen er tenkt i ordinær, solid utførelse. Benkeplater av kompaktlaminat som står i mot varme og støt. Dører leveres kledd med høytrykkslaminat med heltreramme. Valgt løsninger er robust, men ikke vandalsikker. På badet beskrives innredning som er tilpasset våtrom. Det skal være vegghengt wc med nedfellbare håndtak festet i vegg. Det skal være innredning som er lett å holde fast i, for eksempel med integrert håndtak i servanten. 8

9 7. VVS tekniske arbeider 7.1 Ventilasjon Hele bygget får ballansert ventilasjonsanlegg etter gjeldende forskriftskrav. I personalarealet velges et aggregat som plasseres i teknisk rom. Føringer legges over himling. Det legges vekt på optimal varmegjenvinning og lavt energiforbruk. Aggregatet får vannbåren forvarming av ventilasjonsluft men kobles ikke til kommunens SD anlegg. Det blir separat avtrekk fra kjøkken. 7.2 Sanitæranlegg Det er offentlig avløpsanlegg i området. Inne i bygget velges ordinært sanitærutstyr i personalavdelingen. I de fleste leilighetene benyttes også ordinært sanitærutstyr. 7.3 Varmeanlegg Bygget vil få vannbåren oppvarming. Mest sannsynlig vil det bli valgt gulvvarme. 7.4 Brannslokkingsanlegg Bygget vil bli fullsprinklet. Det velges et sprinkleranlegg som krever lite vann. Sprinklersentral legges i teknisk rom, og kombineres med en vanntank på anslagsvis 60 liter. 7.5 Utendørs VVS Som utgangspunkt tenkes alt overvann ført til terreng. Det antas imidlertid behov for noen sluk og lokal infiltrering. 8. Elektrotekniske arbeider 8.1 Sterkstrøm Det er ikke gjort vurderinger av energibehov og eventuelt behov for ny trafo i denne fasen. 8.2 Lys Det benyttes i utgangspunktet ordinær belysning, men lavt energiforbruk og standardiserte lyskilder prioriteres. I personalarealene benyttes armaturer innfelt i systemhimling. Nedhengte armaturer i forbindelse med arbeidsplassene. Lysstyring må vurderes i detaljprosjektet. Utvendig monteres belysning ved alle innganger og uteplasser, samt ved parkering og veg mellom parkering og hovedinngang. 9

10 8.3 Data og kommunikasjon Datasystemet leveres av kommunen. Grensesnittet må avklares i detaljprosjektet. Forbindelse til kommunens server er viktig, og det må vurderes om trådløs internettforbindelse er tilstrekkelig. Det legges datapunkter til leilighetene og alle arbeidsplasser. 8.4 Elvarme Det legges elvarme i alle badegulv. Ut over dette benyttes vannbåren varme. 8.5 Alarmanlegg Det skal leveres brannalarmanlegg. Det er ikke behov for innbruddsalarm, da bygget har heldøgns bemanning. 9. Kostnader Bygget er prosjektert med nøkterne løsninger, og forventes å få et normalt kostnadsbilde for denne typen boliger. Kalkyle er vedlag. 10. Videre prosess og fremdrift Forprosjekt/ detaljprosjekt som grunnlag for totalentreprise kan påbegynnes så snart det foreligger politisk vedtak og Lunner Kommunes rammeavtaler med tekniske rådgivere er på plass. Slik vi ser det nå, kan Frøystadtunet være klar til innflytting omkring årsskiftet Vedlegg: 1. Tegninger 2. Kalkyle 10

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter Skjærpebakken vil fremstå som ett av Nærbøs flotteste boligprosjekter! De 11 leilighetene bygges i ett bygg fordelt på en heis og tre boligetasjer med underliggende

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 11 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 57 Leveransebeskrivelse Side 61 Nøkkelinformasjon 3

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer