Verdivurdering av TESLA MOTORS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av TESLA MOTORS"

Transkript

1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bacheloroppgave Våren 2014 Verdivurdering av TESLA MOTORS Utredning i hovedprofilen bedriftsøkonomisk analyse. Skrevet av Boy, Erkan (303) Brattås, Ketil Christopher (350) Veileder Associate Professor, Belsom, Einar

2 Forord Denne bacheloroppgaven markerer slutten på våre bachelorstudier innen økonomi og administrasjon. Vi valgte å se på Tesla ettersom vi begge er bilinteresserte. Det er sjeldent at vi ser nyetablerte bilmerker overlever ved å satse på noe utradisjonelt. Konkurransen i markedet er hard. Dette gjorde at vi fikk øyet opp for Tesla og syntes det hørtes ut som et veldig spennende selskap. Vi har kommet over avisoverskrifter og analytikere som stadig sier at Tesla-aksjen er en mulig boble. Dermed lurer vi på om Tesla er et levedyktig selskap, og om det har et stort potensiale for fremtiden. Bacheloroppgaven har vist seg å være mye morsommere enn først antatt, og vi syntes det er synd vi ikke har lært enda mer om verdsetting i vårt bachelorprogram. Under oppgaveskrivingen har vi kommet over flere situasjoner der vi måtte ta i bruk egne vurderinger med bakgrunn i kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom disse tre årene. Utfordringen i denne oppgaven var å anslå verdien til et selskap som var i sin vekstfase. Vi vil i den sammenheng takke vår faglig dyktige veileder Einar Belsom som har kommet med gode og kreative innspill under verdsettingen av et så rasktvoksende selskap. Veiledningstimene har vært inspirerende. Diskusjonene under veiledningstimene har vært til veldig stor hjelp i vårt arbeid og våre refleksjoner underveis. Oslo, april 2014 Boy, Erkan (303) Brattås, Ketil Christopher (350)

3 Sammendrag Hensikten med denne oppgaven var å verdivurdere det amerikanske selskapet Tesla Motors Inc. som er børsnotert på NASDAQ. Verdivurderingen resulterte i en aksjekurs på USD 200,20. Per var aksjekursen på USD 198,12. Dermed er det vurdert å gi denne aksjen en kjøpsanbefaling. Rammeverket for denne oppgaven har vært fundamental verdsettelsesmetode. Den første delen består av strategiske analyser om bransjen og selskapet. Det har i tillegg blitt diskutert mulige framtidsutsikter i markedet. De strategiske analysene har bidratt til å avdekke viktige forhold som blant annet konkurransefortrinn, fremtidige muligheter og eventuelle trusler for selskapet. I den andre delen blir det gjennomført finansielle analyser for å få et bilde av selskapets nåværende økonomiske situasjon samt et utgangspunkt for budsjetteringen. Nærmere slutten brukes de strategiske og finansielle analysen til å budsjettere fremtidige frie kontantstrømmer, som deretter diskonteres for å finne dagens verdi. Til slutt i oppgaven blir volatiliteten til aksjekursen diskutert. Aksjekursen har hatt store opp- og nedsider i løpet av denne skriveprosessen. Denne diskusjonen gir tanker som leseren kan ta med seg videre etter å ha lest denne oppgaven.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE I. FIGURER...1 II. TABELLER INNLEDNING Bakgrunn for oppgaven Formål og problemstilling Bransjedefinisjon OM TESLA Elon Musk På børs Modeller El-bilmarkedet METODE OG TEORI Forskningsdesign Begreper Fri kontantstrøm-metoden (FCF) STRATEGISK ANALYSE Bransjeanalyse Rivalisering blant eksisterende bedrifter i bransjen Potensielle aktører i bransjen, trussel fra inntrengere Substitutter Leverandørenes forhandlingsmakt Kundenes forhandlingsmakt Framtidsutsikter Nåværende konkurransefortrinn Kina Utviklingen i USA og Europa Miljøfordeler Som batterileverandør til andre aktører Konklusjon av den strategiske analysen FINANSIELL ANALYSE... 32

5 5.1 Innsamling av materiale Presentasjon av regnskapet og balansen GAAP vs. non-gaap Regnskapet ( ) Balansen ( ) Omgruppering Omgruppert resultatregnskap Omgruppert balanse Avkastning på investert kapital (ROIC) Nøkkeltallanalyse Rentabilitet Likviditet Finansiering og soliditet Konklusjon av den finansielle analysen FRAMTIDSBUDSJETTERING Rammeverk Regnskapet Driftsinntekter Andre salgsinntekter Solgte varers kostnad Andre salgskostnader FoU og S&A Avskrivninger og amortiseringer Driftsrelatert skattesats Framtidsregnskap Balansen Driftsrelatert arbeidskapital Netto anleggsmidler Finansielle omløpsmidler Framtidsbalanse Budsjettert investering av kapital Budsjettert ROIC... 62

6 6.7 Budsjettert CAPEX Budsjettert fri kontantstrøm AVKASTNINGSKRAVET Avkastningskravet til egenkapitalen Kapitalverdimodellen (CAPM) Risikofri rente Markedets risikopremie Beta Regresjonsanalysen Avkastningskravet til gjeld Rentedekningsgrad Syntetisk rating Markedsverdien på egenkapital og gjeld Beregning av WACC VERDSETTING KONKLUSJON VIDERE DISKUSJON Favorittaksje? Teknisk analyse KILDER Litteraturfortegnelse Nettsider Fra selskapet VEDLEGG Vedlegg 1: Beregning av HHI-indeks Vedlegg 2: Fullstendig omgruppert balanse Vedlegg 3: Detaljert beregning av den investerte kapitalen Vedlegg 4: Regresjonsanalyse fra SPSS... 95

7 I. Figurer Figur 1. Kursutvikling for Tesla-aksjen, 4 års periode... 6 Figur 2. "Tesla Growth Strategy" / "Master plan". Kilde: Power Strategy inc... 7 Figur 3. Investeringer i miljøvennlig energi, globalt Figur 4. Markedsandeler for tradisjonelle aktører med elbiler i porteføljen Figur 5. Resultat per aksje, GAAP vs. Non-GAAP Figur 6. Utvikling av ROIC for tidsperioden Figur 7. Trenden i finansieringsstrukturen for perioden Figur 8. Budsjettert ROIC Figur 9. Rentekurven i USA. Kilde: Morningstar Figur 10. Tre års utvikling av 10-årige statsobligasjoner Figur 11. Spredningsdiagram med regresjonsmodell Figur 12. Momentum-aksje? Ingen tvil om det Figur 13. Teknisk analyse av TSLA II. Tabeller Tabell 1. Hvordan rapporteringsmetode påvirker resultatpostene for Tesla Tabell 2. Resultatregnskap, GAAP Tabell 3. Balansen, GAAP Tabell 4. Omgruppert resultatregnskap Tabell 5. Fordeling av skattekostnad Tabell 6. Omgruppert balanse Tabell 7. Beregning av den investerte kapitalen Tabell 8. Avkastning på investert kapital (ROIC) Tabell 9. Resultatgrad for perioden Tabell 10. Driftsmargin for perioden Tabell 11. Bruttofortjeneste i % for perioden Tabell 12. Likviditetsgrad 1 for perioden Tabell 13. Arbeidskapitalen for perioden Tabell 14. Finansieringsgrad 1 for perioden Tabell 15. Egenkapitalandelen for perioden Tabell 16. Gjeldsgraden for perioden Tabell 17. Estimering av antall solgte biler og priser Tabell 18. Avskrivninger av PPE Tabell 19. Framtidsregnskap

8 Tabell 20. Framtidsbalanse Tabell 21. Budsjettering av den investerte kapitalen Tabell 22. Budsjettert ROIC Tabell 23. Budsjettert CAPEX Tabell 24. Budsjettert fri kontantstrøm Tabell 25. Markedets risikopremie og risikofri rente i USA Tabell 26. Gjennomsnittlig avkastning av 10-årige statsobligasjoner Tabell 27. Regresjonsanalyse for betaverdi Tabell 28. Gjennomsnittlig lånerente Tabell 29. Rentedekningsgrad, Tabell 30. Spreads-liste. Tall fra bondsonline.com Tabell 31. Beregning av avkastningskrav til gjelden Tabell 32. Markedsverdi på egenkapitalen Tabell 33. Markedsverdi på gjeld Tabell 34. Kapitalstruktur Tabell 35. Avkastningskrav til totalkapitalen Tabell 36. Diskontert fri kontantstrøm Tabell 37. Historisk gjennomsnittlig inflasjon Tabell 38. Vekst i BNI per capita og antall biler Tabell 39. IMFs anslag på veksten i verdensøkonomien Tabell 40. Beregning av terminalverdi Tabell 41. Verdi pr aksje Tabell 42. Vår anbefaling av TSLA Tabell 43. Ulike betaverdier og aksjekurs. Kilder finnes i kapittel

9 1 Innledning Denne oppgaven vil starte med å ta for seg bakgrunnen for valget av tematikk. Ved siden av dette vil formålet og problemstillingen for denne utredningen presenteres sammen med de nødvendige avgrensningene. 1.1 Bakgrunn for oppgaven I løpet av de siste tiår har tanken om en bærekraftig utvikling begynt å få mer og mer oppmerksomhet. Ulike forskningsrapporter har fått store overskrifter i mediene. Samfunnet i dag virker mer bevisst på at mennesker skal forsøke å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle forventningene til sine behov. Dette temaet er viktig enten det gjelder i økonomien eller økologien, men til syvende og sist velger hvert land hvor mye de ønsker å bidra i denne utviklingen. Presset etter en bærekraftig framtid føles sterkere og sterkere for de det gjelder. En betydelig del av forurensningen av miljøet er forårsaket av biler. Veitrafikken i Norge stod for 19 prosent av utslippene i Veksten har vært avtagende. Utdraget nedenfor er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB): "Veitrafikk var den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp i Utslipp fra denne kilden økte med 0,4 prosent fra året før... Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med 30 prosent. Økningen skyldes flere kjørte kilometer. Veksten har vært svakere de siste årene, noe som særlig kan forklares av mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel, som også gir lavere utslipp av klimagasser per kilometer. 1 Tesla satser på bærekraftig utvikling. Selskapet har pustet et svært friskt pust i bilindustrien med blant annet Tesla Model S halvveis ut i 2012, i California. Ekspansjonen kom like etter og 7. august 2013 ble den første bilen levert utenfor Nord- Amerika. Kontinentet var Europa og byen Oslo. En spennende periode var i vente for 1 hentet :30 3

10 store deler av samfunnet. Eventyret for en ny type bil og drivkraftløsning har blitt godt mottatt av flere, hvis vi legger markedets reaksjoner i grunn. 1.2 Formål og problemstilling I denne oppgaven er formålet å predikere selskapsverdien til Tesla. Dette vil så klart ikke bli 100% treffsikkert, fordi vi er nødt til å estimere en del nødvendige tall og ta en del forutsetninger. Med andre ord blir dette ingen fasit, men en verdivurdering som forhåpentligvis kan brukes av potensielle investorer i sine vurderinger. Hvor mye er Tesla Motors, Inc. verdt? 1.3 Bransjedefinisjon Tesla sammenligner seg selv med de børsnoterte selskaper som er klassifisert under Motor Vehicles and Passenger Car Bodies med SIC-koden, Dette gjelder spesielt når det fremlegges årsrapporter og lignende. Gitt denne oppgavens hensikt blir det litt feil å bruke denne sammenligningen. Det vil bli en veldig bred bransjedefinisjon som vil virke mot sin hensikt. Her vil det være naturlig å sammenligne Tesla med selskaper som tilbyr de samme produktene eller i det minste opererer på samme måte. Nedenfor følger kjennetegn ved det typiske selskapet og produktene som kan sammenlignes med Tesla: Selskapet har et internasjonalt perspektiv. Selskapene fokuserer ikke bare på å ha en bærekraftig utvikling i produksjonen, men de har produkter som har nullutslipp, såkalte Zero Emission biler. Selskapet skal måtte ha igangsatt produksjonen av, eller allerede ha solgt, elektriske biler. Implisitt menes dette at selskapet ikke er i planleggingsfasen av det kommende produktet, men at de har et ferdig produkt ute i markedet. 2 Standard Industrial Classification, (SIC + tallkode), klassifisering av børsnoterte selskaper som leverer lignende produkter og tjenester. Fra U.S Securities and Exchange Commission, - hentet :30 4

11 2 Om Tesla Tesla er et amerikansk bilmerke med eksklusive elektriske biler, stiftet 1. juli Selskapet holder til på fabrikken Fremont i Palo Alto, California. Distribusjonen av bilene til det europeiske markedet tar sted fra Tilburg i Nederland. Dette valget er på grunn av de de gode mulighetene innenfor infrastrukturen samt beliggenheten. Etter at bilene bygges og testes i California blir store deler av den demontert og fraktet til Tilburg for remontering og videre distribusjon. 2.1 Elon Musk Elon Musk (f. 1971), administrerende direktør i Tesla, er en av grunnleggerne bak dette selskapet og anses som hjernen bak det meste. Ved siden av dette selskapet, har Musk vært med og startet opp følgende selskaper: Det første selskapet Elon Musk opprettet var Zip2 (1995) som er en leverandør av programvarer for medieindustrien. Nettbetalingsselskapet PayPal (1998). Det første amerikanske romtransportselskapet SpaceX (2002). I skrivende stund er han supervisor i SolarCity (2006), som han atter gang var med på å finne opp. Inntrykket av Elon Musk er at han bygger opp selskaper med mål om å løse miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer. 2.2 På børs Selskapet Tesla ble børsnotert 29. juni 2010 med en aksjekurs på $17 per aksje, på det amerikanske elektroniske børsmarkedet NASDAQ. Det tok hele 50 år før et amerikansk bilmerke valgte å gå på børs. Sist noe slikt fant sted var i 1956 og selskapet var Ford Motor Company. En av grunnene til at det har tatt så lang tid før et amerikansk bilmerke børsnoterte seg, kan forklares med den intensive konkurransen i bilmarkedet generelt. Dette tas opp under bransjeanalysen i kapittel 4. 5

12 Nedenfor følger det en illustrasjon av denne utviklingen på aksjekursen: $TSLA, aksjekurs i USD, fireårsperiode '10 '11 '12 '13 10 Figur 1. Kursutvikling for Tesla-aksjen, 4 års periode Det har vært en drastisk utvikling i aksjekursen siden børsnoteringen i Store diskusjoner er fortsatt pågående i skrivende stund, om aksjekursen gjenspeiler den reelle verdien av selskapet. En vil være i stand til å kunne diskutere mer om denne utviklingen, men først anbefales det å gå ytterligere inn i dybden og se hva som driver frem denne utviklingen i aksjeprisen. Øvrige tanker om dette samt diskusjoner om denne situasjon vil bli presentert under diskusjonskapittelet, som er kapittel Modeller Hittil har selskapet produsert bare to produkter, Roadster og Model S. Markedets forventninger har forhøyet seg etter at Model S trengte inn i markedet. I dette avsnittet kommer det en presentasjon av de kommende modeller, som er og vil være avgjørende for strategien og dermed verdien til Tesla. Disse modellene representerer de strategiske stegene som selskapet har planer om, såkalt Master plan. 3 Vekststrategien til selskapet er illustrert nedenfor. 3 Blogginnlegg fra Musk om Master plan kan leses her, hentet :14 6

13 Figur 2. "Tesla Growth Strategy" / "Master plan". Kilde: Power Strategy inc Hensikten med denne strategien er å ende opp med en elektrisk bil som flesteparten har råd til. Roadster (2007) Roadster var den første bilen Tesla produserte. Den var basert på en Lotus Elise, med forbrenningsmotoren var erstattet med en elektrisk motor. Problemet med denne modellen var nettopp at den var basert på en annen bil, som gjorde at batteriene ikke kunne plasseres der de burde plasseres: lavt og midt i bilen. Dette var spesielt utslagsgivende fordi dette var ment som en sportsbil, men feilplasseringen av batteriene gjorde bilen ubalansert. Det er veldig ugunstig. Tesla Roadster, Kilde: Teslamotors.com Roadster slo derfor aldri helt an i markedet og solgte kun 2450 enheter i sitt livsløp. Den fikk masse medieoppmerksomhet og spilte en stor rolle i Teslas merkevarebygging. 7

14 Den spilte også en stor rolle i erfaringen rundt produksjonen av elbiler. Bilen produseres og selges ikke lenger. Vi vil derfor ikke fokusere noe mer på den. Model S (2012) Tesla Model S, Kilde: Teslamotors.com Model S er en sedan og er den første elbilen som ikke er bygd på en annen modell. Den ble bygd på erfaringene fra Roadster-modellen. Den ble bygd som en ren elbil. Altså helt fra bunnen av er den tenkt som en elbil. Batteriene ligger lavt og dette gjør at bilen yter veldig bra. Dette i kombinasjon av nullutslipp har gjort bilen utrolig populær, spesielt i Norge og det har blitt produktet som selskapet slo igjennom med på mange markeder. Bilen blir sett på som en innovasjon i en veldig tradisjonell industri og skiller seg ut fra andre elbiler fordi den yter veldig bra og har lang rekkevidde. Den yter til og med bedre enn mange forbrenningsbaserte bilmodeller. Model X (2014/2015) 8

15 Illustrasjon av Tesla Model X, forventet salg i Kilde: Teslamotors.com Model X er en modell i SUV-klassen og den første elbilen i denne klassen. Dette er veldig spennende fordi SUV er skiller seg fra vanlige biler ved at de er tenkt å kunne brukes i terreng også. Dette stiller andre krav til motoren fordi det er en del aspekter som er viktig for å trekke bilen opp bakker og ujevnt terreng osv. Et av de er kraft ved lavt turtall og her stiller elektriske motorer bedre enn noe annen form for motor. Det blir derfor spennende å se om denne modellen kanskje egner seg bedre til sitt formål enn vanlig forbrenningsmotorer. I så fall blir dette et veldig viktig salgsargument for selskapet. Nå skal det sies at et av de største argumentene for SUV faller på luksus og ikke terrengegenskaper, men uansett er dette en viktig fordel. Model E (2017) Model E er en bil som man vet lite om ennå. Fra innhentet informasjon kommer det frem at Model E er planlagt å entre markedet i Det er litt usikkert hvilke biler den skal konkurrere mot, men enten er det snakk om biler som VW Golf eller BMW 3-serie. Model E er bilen Tesla har tenkt skal være selskapets pengemaskin. Før den er lansert skal de øvrige modellene ha bygget opp Tesla som et solid merkenavn. Med en lav pris skal dette føre til store salgstall, ifølge Elon Musk. 2.4 El-bilmarkedet Bilbransjen vært gjennom en enorm utvikling de siste hundre årene. Hvert år kommer det nye modeller som er langt bedre enn tidligere modeller, og det ser ikke ut til at denne utviklingen skal stoppe med det første. De nye bilene blir bare mer og mer effektive samt luksuriøse. Dette betyr at bilene bruker mindre drivstoff, de yter bedre og i tillegg blir de proppet fulle med ny teknologi: parkeringsassistanse, cruise control 9

16 og navigasjon for å nevne noe. Dette er vel og bra, men det er ett punkt markedet derimot har sett veldig lite utvikling på: motortyper. For den vanlige mann i gaten har diesel og bensin vært de eneste alternativene, og de er begge av typen forbrenningsmotor. Vi har hørt om hydrogendrevne motorer, men de har aldri nådd det store markedet og heller vært siktet mot små kundesegmenter. Her kommer da Tesla inn og gjør noe unikt i et tradisjonelt marked. Vi har lenge hørt om elbiler, men det har som andre alternativer som er nevnt, aldri tatt av. De elbilene i markedet har vært ombygde utgaver av de kjente modellene som finnes fra før. De har med andre ord aldri vært fullstendige elbiler fordi de ikke har vært bygget som elbiler fra bunnen av. I elbiler må batteriene ligge lavt, noe de ikke kan hvis bilen i utgangspunktet er bygget for en forbrenningsmotor. Utseendemessig er de også identiske med de originale modellene. Tesla har nå bygget en bil som er bygg som elbil helt fra bunnen av, batteriene ligger lavt i bilen som gjør at kjøreegenskapene ikke lider av de tunge batteriene. Den ligner derfor ikke på andre eksisterende bilmodeller. Dette har gjort at Tesla har fått masse oppmerksomhet i bilverdenen og Tesla Model S er den mest omtalte bilen per dags dato. 10

17 3 Metode og teori I dette avsnittet presenteres metodikken som verdsettingen skal bygges på. Generelt benyttes det en fundamental verdsettingsmetode, som innebærer finansielle og strategiske analyser. Nedenfor illustreres rammeverket: Regnskapet og annen markedsinformasjon Regnskapsanalyse Strategisk analyse Avdekke underliggende Økonomiske forhold: Lønnsomhet, vekst, risiko Framtidsregnskap Verdsettelse 3.1 Forskningsdesign Metoden for oppgaven tar utgangspunkt i fremtidige betalingsstrømmer, kjent som kontantstrømmer. Deler av grunnlaget for denne metoden vil være basert på analyser av regnskapstall og andre historiske data som er tilgjengelig. Håndteringen av tidsperspektivet og en del av usikkerheten i markedet vil være reflektert i relevante avkastningskravet. Det er bred enighet i finansteorien at verdien av er selskap, i dette tilfellet Tesla, avhenger av hvilket krav det settes til avkastning. Avkastningskravet er bestående av blant annet risikofri rente og en risikopremie. Det er enighet om at nåverdien av fremtidige frie netto kontantstrømmer blir selskapets virkelige verdi i dag. I oppgaven vil selskapets strategiske posisjon være en del av grunnlaget for de fremtidige kontantstrømmene. Denne bransjen er under utvikling, og det er dermed vanlig å anta at det finnes teknologiske flaskehalser som vanskeliggjør videre fremdrift. I og med at forskning og utvikling av teknologi i denne bransjen er viktig, blir dermed også suksessfaktorene nødvendige å ta med i betraktning. Flaskehalsene er avgjørende, ettersom de kan føre til økte produksjonskostnader samt være en hinder for videre utvikling av selskapet. Øvrige og relevante metodeavklareringer og definisjoner vil bli redegjort fortløpende og etter nødvendighet. 11

18 3.2 Begreper Oversikt over de sentrale forkortelsene som blir brukt i definisjonene videre, blir presentert nedenfor: NOPLAT CAPEX ROIC g WACC : Driftsresultat justert for skatt (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes). : Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler (Capital Expenditures) : Avkastning på den investerte kapitalen (Return On Invested Capital). : Langsiktig vekstrate i NOPLAT. Brukes til beregning av terminalverdien. : Vektet avkastningskrav til totalkapitalen (Weighted Average Cost of Capital). 3.3 Fri kontantstrøm-metoden (FCF) Verdsettelsesmetoder som er basert på fremtidige kontantstrømmer er blant de mest utbredte metodene innenfor verdsetting. Metoden i denne oppgaven innebærer å diskontere den frie kontantstrømmen, pluss en sluttverdi kalt terminalverdien, med en vektet gjennomsnittlig kostnad av kapital, forkortet til WACC. Metoden som er blitt brukt følger fremgangsmåten forklart i Berk og DeMarzo (2014:284). Steg 1: Totalkapitalmetoden Driftsresultat - Driftsrelatert skatt = NOPLAT (Driftsrelatert resultat justert for skatt) + Avskrivninger og amortiseringer - Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler - Endring i arbeidskapital = Fri kontantstrøm til totalkapitalen 12

19 Steg 2: Terminalverdi Ved bruk av fri kontantstrømmodell under verdsetting av et opererende selskap, vil terminalverdien være avgjørende for verdien av et selskap, ifølge Damodaran (2007). Terminalverdien er kontantstrømmer i overskuelig fremtid etter budsjetteringsperioden, som vil si etter år 2025 i vårt tilfelle. Vi beregner terminalverdien ut fra siste året i budsjetteringen. Den er uttrykt følgende: Terminalverdi t = NOPLAT t+1 (1 g ROIC ) WACC g Under beregningen av terminalverdien vil vi passe på at to sentrale forutsetninger skal holde. Den første forutsetningen er at den forventede vekstraten i overskuelig framtid ikke kan overstige veksten i økonomien som selskapet opererer i. Den andre er at for å få et selskap til å vokse, må selskapet reinvestere. Ved å oppfylle disse to forutsetningene, kan vi benytte beregningen av terminalverdien slik den er forklart ovenfor. Avkastning på investert kapital er definert slik: Avkastning på investert kapital, ROIC = NOPLAT Investert kapital Det er ønskelig å finne RONIC (Return On New Invested Capital), for å kunne legge inn fremtidige investeringer som vil kunne påvirke verdivurderingen i dag. Ettersom dette ikke er lett tilgjengelig, vil vi anta at fremtidig RONIC er det samme som fremtidig ROIC, altså RONIC = ROIC. Steg 3: Diskontering av FCF og Terminalverdi De frie kontantstrømmene pluss terminalverdien diskonteres med avkastningskravet WACC. 13

20 Steg 4: Fullføre totalkapitalmetoden og beregning av verdien Nåverdi av terminalverdi + Nåverdi av fri kontantstrøm + Midtårsjustering = Selskapsverdi + Finansielle eiendeler - Finansiell gjeld = Verdi på egenkapital / Aksjer = Verdi per aksje 14

21 4 Strategisk analyse Tesla blir ofte assosiert med IT-selskaper grunnet høyteknologien som er benyttet i Model S. Det kan se ut til at Silicon Valley-baserte selskapet har levert over forventningene til markedet hittil med denne modellen. Tilbake i 2006, da selskapets eneste produkt var Roadster-modellen, med en pris på rundt USD , valgte Elon Musk å avsløre sin Master Plan for dette selskapet. Planen han hadde for selskapet lød følgende; 1. Produsere og selge sportsbiler 2. Bruke inntektene fra sportsbilene til å produsere en rimelig elbil 3. Bruke inntektene fra de til å produsere enda rimeligere elbilmodell 4. Samtidig tilby nullutslipp med elektrisk kraft Slik det ser ut til nå, har Elon Musk klart å fullføre det første steget og er godt på vei til det andre steget. Roadster var modellen som fikk selskapet til å slå igjennom det første steget, mens Model S har vært avgjørende for steg nummer to. Denne modellen konkurrerte direkte i luksussegmentet, hvor vi finner blant annet BMWs 5-serie og Audi A7. Til neste år er det forventet at en SUV vil entre markedet, presentert som Model X. Prisen på denne SUVen vil ikke ligge så langt over Model S. Under steg nr. 3 kommer det en tredjegenerasjon Tesla-modell som vi har valgt å kalle for Model E i denne oppgaven. Med denne planen vil Elon Musk gjøre Tesla til et foretrukket selskap av massemarkedet for biler. Det blir bare snakk om tidsspørsmål før vi ser hvordan andre bilprodusenter reagerer. Selskaper som Toyota og Daimler Mercedes har avtaler med Tesla om utvikling av batteripakker for deres egne biler. Hvilke muligheter har selskapet i fremtiden? Hvordan vil de store aktørene innenfor bilbransjen reagere på denne typen elektrisk teknologi? I dette kapittelet blir det gjennomført en del strategiske analyser for å kunne gi en beskrivelse av hvordan rivaliseringen i elbilmarkedet kan forme seg i fremtiden. Nedenfor kommer det en bransjeanalyse som tar for seg situasjonen i markedet nå og i 15

22 fremtiden. Deretter vil det presenteres framtidsutsikter der sentrale forhold vil være avgjørende for selskapets posisjon og lønnsomhet. 4.1 Bransjeanalyse Denne bransjeanalysen tar i utgangspunkt av Michael Porter s Five Forces som er presentert i Besanko, Dranove, Schaefer og Shanley (2013). Hensikten med denne analysen blir å se på hvordan Teslas mulige konkurrenter i fremtiden vil påvirke lønnsomheten i denne elbilbransjen. Dette markedet har potensiale for videre vekst, gitt forskningen og utviklingen innen bærekraftig teknologi. I dette markedet er det store forskjeller når det gjelder ulike typer av elbilmodeller. For å dekke konsumentenes preferanser, blir det tydeligere tegn på segmentering. Blant annet finner vi små, kantete elbilmodeller som THINK, Buddy eller Reva på den ene siden, og modeller som Tesla Model S og kommende Audi R8 e- tron på den andre siden. De sistnevnte elbilene har relativt sett lenger rekkevidde, noe som er helt avgjørende for praktisk bruk i dag. Overgangen fra forbrenningsmotor til elektrisk motor kan i ytterste grad sammenlignes med overgangen fra LP til CD i sin tid. Konsumenter i bilmarkedet forventes å endre sine rutiner og vaner under denne overgangen. Elbilsalget i 2012 ble ledet av Japan med 28% markedsandel av globale salg, etterfulgt av USA med en 26% andel, Kina med 16%, Frankrike med 11% og Norge med 7%. 4 Figuren nedenfor illustrerer den kumulative investeringen i miljøvennlig energi. Elbilbransjen er en del av disse investeringene, slik det fremgår av rapporten fra Goldman Sachs. 5 4 For ytterligere oversikt, se 5 Illustrasjon er hentet fra Goldman Sachs, - hentet :14 16

23 Figur 3. Investeringer i miljøvennlig energi, globalt Det interessante i denne konkurranseanalysen blir å si noe om lønnsomhetspotensialet i elbilmarkedet, og hvilke faktorer som kan fremkalle eller hindre god lønnsomhet Rivalisering blant eksisterende bedrifter i bransjen Rivaliseringen i bransjen kan være avgjørende i denne bransjen. Hvis det for eksempel er få aktører i elbilbransjen, blir det lettere å følge hverandre tettere og deretter tilpasse seg hverandre. Dette igjen slår ut på om det er grunnlag for priskonkurranse. For å nevne noen av produsentene som har elbiler i porteføljen sin, er det verdt å nevne Nissan, Volkswagen, Tesla, Peugeot, Ford, BMW, Renault, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Smart, Fiat og Buddy. Dette er produsenter som har tydelige forskjeller mellom seg. Vi finner både selskaper som fokuserer bare på et markedssegment, for eksempel luksussegmentet (Tesla, i første omgang), og selskaper som prøver å dekke mange områder i markedet (Volkswagen). Eksempelvis har Volkswagen (VW) flere underselskaper (VW Audi), hvor de igjen har underselskaper (Audi Lamborghini). Dette er en av strategiene for å oppnå målet om å dekke store deler av bilmarkedet. For å koble dette opp mot elbilmarkedet, kan man fastslå at noen av de store og tunge bilprodusentene har i dag en fot innenfor dette markedet. Vi tolker dette som at de har 17

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen

Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, januar 2006 Siviløkonomutredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Regnskap og økonomisk styring. Veileder: Førsteamanuensis Norvald Monsen Rieber & Søn ASA; en verdsettelse

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

I en omskiftelig verden

I en omskiftelig verden Årsrapport 2013 Uoppdagede muligheter I en omskiftelig verden www.skagenfondene.no Innhold LEDER Tallet er 3 > 3 I SKAGEN er vi glade i tall, særlig i tallet 3 SKAGEN INVITERER Skagenfondenes utvikling

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer -Studie av Islamske finansieringsmetoder Av Cengiz Taspinar Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet

Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.14 Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering av Jørn Valgermo Veileder: Lars Sørgård Selvstendig

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer