Verdivurdering av TESLA MOTORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av TESLA MOTORS"

Transkript

1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bacheloroppgave Våren 2014 Verdivurdering av TESLA MOTORS Utredning i hovedprofilen bedriftsøkonomisk analyse. Skrevet av Boy, Erkan (303) Brattås, Ketil Christopher (350) Veileder Associate Professor, Belsom, Einar

2 Forord Denne bacheloroppgaven markerer slutten på våre bachelorstudier innen økonomi og administrasjon. Vi valgte å se på Tesla ettersom vi begge er bilinteresserte. Det er sjeldent at vi ser nyetablerte bilmerker overlever ved å satse på noe utradisjonelt. Konkurransen i markedet er hard. Dette gjorde at vi fikk øyet opp for Tesla og syntes det hørtes ut som et veldig spennende selskap. Vi har kommet over avisoverskrifter og analytikere som stadig sier at Tesla-aksjen er en mulig boble. Dermed lurer vi på om Tesla er et levedyktig selskap, og om det har et stort potensiale for fremtiden. Bacheloroppgaven har vist seg å være mye morsommere enn først antatt, og vi syntes det er synd vi ikke har lært enda mer om verdsetting i vårt bachelorprogram. Under oppgaveskrivingen har vi kommet over flere situasjoner der vi måtte ta i bruk egne vurderinger med bakgrunn i kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom disse tre årene. Utfordringen i denne oppgaven var å anslå verdien til et selskap som var i sin vekstfase. Vi vil i den sammenheng takke vår faglig dyktige veileder Einar Belsom som har kommet med gode og kreative innspill under verdsettingen av et så rasktvoksende selskap. Veiledningstimene har vært inspirerende. Diskusjonene under veiledningstimene har vært til veldig stor hjelp i vårt arbeid og våre refleksjoner underveis. Oslo, april 2014 Boy, Erkan (303) Brattås, Ketil Christopher (350)

3 Sammendrag Hensikten med denne oppgaven var å verdivurdere det amerikanske selskapet Tesla Motors Inc. som er børsnotert på NASDAQ. Verdivurderingen resulterte i en aksjekurs på USD 200,20. Per var aksjekursen på USD 198,12. Dermed er det vurdert å gi denne aksjen en kjøpsanbefaling. Rammeverket for denne oppgaven har vært fundamental verdsettelsesmetode. Den første delen består av strategiske analyser om bransjen og selskapet. Det har i tillegg blitt diskutert mulige framtidsutsikter i markedet. De strategiske analysene har bidratt til å avdekke viktige forhold som blant annet konkurransefortrinn, fremtidige muligheter og eventuelle trusler for selskapet. I den andre delen blir det gjennomført finansielle analyser for å få et bilde av selskapets nåværende økonomiske situasjon samt et utgangspunkt for budsjetteringen. Nærmere slutten brukes de strategiske og finansielle analysen til å budsjettere fremtidige frie kontantstrømmer, som deretter diskonteres for å finne dagens verdi. Til slutt i oppgaven blir volatiliteten til aksjekursen diskutert. Aksjekursen har hatt store opp- og nedsider i løpet av denne skriveprosessen. Denne diskusjonen gir tanker som leseren kan ta med seg videre etter å ha lest denne oppgaven.

4 INNHOLDSFORTEGNELSE I. FIGURER...1 II. TABELLER INNLEDNING Bakgrunn for oppgaven Formål og problemstilling Bransjedefinisjon OM TESLA Elon Musk På børs Modeller El-bilmarkedet METODE OG TEORI Forskningsdesign Begreper Fri kontantstrøm-metoden (FCF) STRATEGISK ANALYSE Bransjeanalyse Rivalisering blant eksisterende bedrifter i bransjen Potensielle aktører i bransjen, trussel fra inntrengere Substitutter Leverandørenes forhandlingsmakt Kundenes forhandlingsmakt Framtidsutsikter Nåværende konkurransefortrinn Kina Utviklingen i USA og Europa Miljøfordeler Som batterileverandør til andre aktører Konklusjon av den strategiske analysen FINANSIELL ANALYSE... 32

5 5.1 Innsamling av materiale Presentasjon av regnskapet og balansen GAAP vs. non-gaap Regnskapet ( ) Balansen ( ) Omgruppering Omgruppert resultatregnskap Omgruppert balanse Avkastning på investert kapital (ROIC) Nøkkeltallanalyse Rentabilitet Likviditet Finansiering og soliditet Konklusjon av den finansielle analysen FRAMTIDSBUDSJETTERING Rammeverk Regnskapet Driftsinntekter Andre salgsinntekter Solgte varers kostnad Andre salgskostnader FoU og S&A Avskrivninger og amortiseringer Driftsrelatert skattesats Framtidsregnskap Balansen Driftsrelatert arbeidskapital Netto anleggsmidler Finansielle omløpsmidler Framtidsbalanse Budsjettert investering av kapital Budsjettert ROIC... 62

6 6.7 Budsjettert CAPEX Budsjettert fri kontantstrøm AVKASTNINGSKRAVET Avkastningskravet til egenkapitalen Kapitalverdimodellen (CAPM) Risikofri rente Markedets risikopremie Beta Regresjonsanalysen Avkastningskravet til gjeld Rentedekningsgrad Syntetisk rating Markedsverdien på egenkapital og gjeld Beregning av WACC VERDSETTING KONKLUSJON VIDERE DISKUSJON Favorittaksje? Teknisk analyse KILDER Litteraturfortegnelse Nettsider Fra selskapet VEDLEGG Vedlegg 1: Beregning av HHI-indeks Vedlegg 2: Fullstendig omgruppert balanse Vedlegg 3: Detaljert beregning av den investerte kapitalen Vedlegg 4: Regresjonsanalyse fra SPSS... 95

7 I. Figurer Figur 1. Kursutvikling for Tesla-aksjen, 4 års periode... 6 Figur 2. "Tesla Growth Strategy" / "Master plan". Kilde: Power Strategy inc... 7 Figur 3. Investeringer i miljøvennlig energi, globalt Figur 4. Markedsandeler for tradisjonelle aktører med elbiler i porteføljen Figur 5. Resultat per aksje, GAAP vs. Non-GAAP Figur 6. Utvikling av ROIC for tidsperioden Figur 7. Trenden i finansieringsstrukturen for perioden Figur 8. Budsjettert ROIC Figur 9. Rentekurven i USA. Kilde: Morningstar Figur 10. Tre års utvikling av 10-årige statsobligasjoner Figur 11. Spredningsdiagram med regresjonsmodell Figur 12. Momentum-aksje? Ingen tvil om det Figur 13. Teknisk analyse av TSLA II. Tabeller Tabell 1. Hvordan rapporteringsmetode påvirker resultatpostene for Tesla Tabell 2. Resultatregnskap, GAAP Tabell 3. Balansen, GAAP Tabell 4. Omgruppert resultatregnskap Tabell 5. Fordeling av skattekostnad Tabell 6. Omgruppert balanse Tabell 7. Beregning av den investerte kapitalen Tabell 8. Avkastning på investert kapital (ROIC) Tabell 9. Resultatgrad for perioden Tabell 10. Driftsmargin for perioden Tabell 11. Bruttofortjeneste i % for perioden Tabell 12. Likviditetsgrad 1 for perioden Tabell 13. Arbeidskapitalen for perioden Tabell 14. Finansieringsgrad 1 for perioden Tabell 15. Egenkapitalandelen for perioden Tabell 16. Gjeldsgraden for perioden Tabell 17. Estimering av antall solgte biler og priser Tabell 18. Avskrivninger av PPE Tabell 19. Framtidsregnskap

8 Tabell 20. Framtidsbalanse Tabell 21. Budsjettering av den investerte kapitalen Tabell 22. Budsjettert ROIC Tabell 23. Budsjettert CAPEX Tabell 24. Budsjettert fri kontantstrøm Tabell 25. Markedets risikopremie og risikofri rente i USA Tabell 26. Gjennomsnittlig avkastning av 10-årige statsobligasjoner Tabell 27. Regresjonsanalyse for betaverdi Tabell 28. Gjennomsnittlig lånerente Tabell 29. Rentedekningsgrad, Tabell 30. Spreads-liste. Tall fra bondsonline.com Tabell 31. Beregning av avkastningskrav til gjelden Tabell 32. Markedsverdi på egenkapitalen Tabell 33. Markedsverdi på gjeld Tabell 34. Kapitalstruktur Tabell 35. Avkastningskrav til totalkapitalen Tabell 36. Diskontert fri kontantstrøm Tabell 37. Historisk gjennomsnittlig inflasjon Tabell 38. Vekst i BNI per capita og antall biler Tabell 39. IMFs anslag på veksten i verdensøkonomien Tabell 40. Beregning av terminalverdi Tabell 41. Verdi pr aksje Tabell 42. Vår anbefaling av TSLA Tabell 43. Ulike betaverdier og aksjekurs. Kilder finnes i kapittel

9 1 Innledning Denne oppgaven vil starte med å ta for seg bakgrunnen for valget av tematikk. Ved siden av dette vil formålet og problemstillingen for denne utredningen presenteres sammen med de nødvendige avgrensningene. 1.1 Bakgrunn for oppgaven I løpet av de siste tiår har tanken om en bærekraftig utvikling begynt å få mer og mer oppmerksomhet. Ulike forskningsrapporter har fått store overskrifter i mediene. Samfunnet i dag virker mer bevisst på at mennesker skal forsøke å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle forventningene til sine behov. Dette temaet er viktig enten det gjelder i økonomien eller økologien, men til syvende og sist velger hvert land hvor mye de ønsker å bidra i denne utviklingen. Presset etter en bærekraftig framtid føles sterkere og sterkere for de det gjelder. En betydelig del av forurensningen av miljøet er forårsaket av biler. Veitrafikken i Norge stod for 19 prosent av utslippene i Veksten har vært avtagende. Utdraget nedenfor er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB): "Veitrafikk var den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp i Utslipp fra denne kilden økte med 0,4 prosent fra året før... Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med 30 prosent. Økningen skyldes flere kjørte kilometer. Veksten har vært svakere de siste årene, noe som særlig kan forklares av mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel, som også gir lavere utslipp av klimagasser per kilometer. 1 Tesla satser på bærekraftig utvikling. Selskapet har pustet et svært friskt pust i bilindustrien med blant annet Tesla Model S halvveis ut i 2012, i California. Ekspansjonen kom like etter og 7. august 2013 ble den første bilen levert utenfor Nord- Amerika. Kontinentet var Europa og byen Oslo. En spennende periode var i vente for 1 hentet :30 3

10 store deler av samfunnet. Eventyret for en ny type bil og drivkraftløsning har blitt godt mottatt av flere, hvis vi legger markedets reaksjoner i grunn. 1.2 Formål og problemstilling I denne oppgaven er formålet å predikere selskapsverdien til Tesla. Dette vil så klart ikke bli 100% treffsikkert, fordi vi er nødt til å estimere en del nødvendige tall og ta en del forutsetninger. Med andre ord blir dette ingen fasit, men en verdivurdering som forhåpentligvis kan brukes av potensielle investorer i sine vurderinger. Hvor mye er Tesla Motors, Inc. verdt? 1.3 Bransjedefinisjon Tesla sammenligner seg selv med de børsnoterte selskaper som er klassifisert under Motor Vehicles and Passenger Car Bodies med SIC-koden, Dette gjelder spesielt når det fremlegges årsrapporter og lignende. Gitt denne oppgavens hensikt blir det litt feil å bruke denne sammenligningen. Det vil bli en veldig bred bransjedefinisjon som vil virke mot sin hensikt. Her vil det være naturlig å sammenligne Tesla med selskaper som tilbyr de samme produktene eller i det minste opererer på samme måte. Nedenfor følger kjennetegn ved det typiske selskapet og produktene som kan sammenlignes med Tesla: Selskapet har et internasjonalt perspektiv. Selskapene fokuserer ikke bare på å ha en bærekraftig utvikling i produksjonen, men de har produkter som har nullutslipp, såkalte Zero Emission biler. Selskapet skal måtte ha igangsatt produksjonen av, eller allerede ha solgt, elektriske biler. Implisitt menes dette at selskapet ikke er i planleggingsfasen av det kommende produktet, men at de har et ferdig produkt ute i markedet. 2 Standard Industrial Classification, (SIC + tallkode), klassifisering av børsnoterte selskaper som leverer lignende produkter og tjenester. Fra U.S Securities and Exchange Commission, - hentet :30 4

11 2 Om Tesla Tesla er et amerikansk bilmerke med eksklusive elektriske biler, stiftet 1. juli Selskapet holder til på fabrikken Fremont i Palo Alto, California. Distribusjonen av bilene til det europeiske markedet tar sted fra Tilburg i Nederland. Dette valget er på grunn av de de gode mulighetene innenfor infrastrukturen samt beliggenheten. Etter at bilene bygges og testes i California blir store deler av den demontert og fraktet til Tilburg for remontering og videre distribusjon. 2.1 Elon Musk Elon Musk (f. 1971), administrerende direktør i Tesla, er en av grunnleggerne bak dette selskapet og anses som hjernen bak det meste. Ved siden av dette selskapet, har Musk vært med og startet opp følgende selskaper: Det første selskapet Elon Musk opprettet var Zip2 (1995) som er en leverandør av programvarer for medieindustrien. Nettbetalingsselskapet PayPal (1998). Det første amerikanske romtransportselskapet SpaceX (2002). I skrivende stund er han supervisor i SolarCity (2006), som han atter gang var med på å finne opp. Inntrykket av Elon Musk er at han bygger opp selskaper med mål om å løse miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer. 2.2 På børs Selskapet Tesla ble børsnotert 29. juni 2010 med en aksjekurs på $17 per aksje, på det amerikanske elektroniske børsmarkedet NASDAQ. Det tok hele 50 år før et amerikansk bilmerke valgte å gå på børs. Sist noe slikt fant sted var i 1956 og selskapet var Ford Motor Company. En av grunnene til at det har tatt så lang tid før et amerikansk bilmerke børsnoterte seg, kan forklares med den intensive konkurransen i bilmarkedet generelt. Dette tas opp under bransjeanalysen i kapittel 4. 5

12 Nedenfor følger det en illustrasjon av denne utviklingen på aksjekursen: $TSLA, aksjekurs i USD, fireårsperiode '10 '11 '12 '13 10 Figur 1. Kursutvikling for Tesla-aksjen, 4 års periode Det har vært en drastisk utvikling i aksjekursen siden børsnoteringen i Store diskusjoner er fortsatt pågående i skrivende stund, om aksjekursen gjenspeiler den reelle verdien av selskapet. En vil være i stand til å kunne diskutere mer om denne utviklingen, men først anbefales det å gå ytterligere inn i dybden og se hva som driver frem denne utviklingen i aksjeprisen. Øvrige tanker om dette samt diskusjoner om denne situasjon vil bli presentert under diskusjonskapittelet, som er kapittel Modeller Hittil har selskapet produsert bare to produkter, Roadster og Model S. Markedets forventninger har forhøyet seg etter at Model S trengte inn i markedet. I dette avsnittet kommer det en presentasjon av de kommende modeller, som er og vil være avgjørende for strategien og dermed verdien til Tesla. Disse modellene representerer de strategiske stegene som selskapet har planer om, såkalt Master plan. 3 Vekststrategien til selskapet er illustrert nedenfor. 3 Blogginnlegg fra Musk om Master plan kan leses her, hentet :14 6

13 Figur 2. "Tesla Growth Strategy" / "Master plan". Kilde: Power Strategy inc Hensikten med denne strategien er å ende opp med en elektrisk bil som flesteparten har råd til. Roadster (2007) Roadster var den første bilen Tesla produserte. Den var basert på en Lotus Elise, med forbrenningsmotoren var erstattet med en elektrisk motor. Problemet med denne modellen var nettopp at den var basert på en annen bil, som gjorde at batteriene ikke kunne plasseres der de burde plasseres: lavt og midt i bilen. Dette var spesielt utslagsgivende fordi dette var ment som en sportsbil, men feilplasseringen av batteriene gjorde bilen ubalansert. Det er veldig ugunstig. Tesla Roadster, Kilde: Teslamotors.com Roadster slo derfor aldri helt an i markedet og solgte kun 2450 enheter i sitt livsløp. Den fikk masse medieoppmerksomhet og spilte en stor rolle i Teslas merkevarebygging. 7

14 Den spilte også en stor rolle i erfaringen rundt produksjonen av elbiler. Bilen produseres og selges ikke lenger. Vi vil derfor ikke fokusere noe mer på den. Model S (2012) Tesla Model S, Kilde: Teslamotors.com Model S er en sedan og er den første elbilen som ikke er bygd på en annen modell. Den ble bygd på erfaringene fra Roadster-modellen. Den ble bygd som en ren elbil. Altså helt fra bunnen av er den tenkt som en elbil. Batteriene ligger lavt og dette gjør at bilen yter veldig bra. Dette i kombinasjon av nullutslipp har gjort bilen utrolig populær, spesielt i Norge og det har blitt produktet som selskapet slo igjennom med på mange markeder. Bilen blir sett på som en innovasjon i en veldig tradisjonell industri og skiller seg ut fra andre elbiler fordi den yter veldig bra og har lang rekkevidde. Den yter til og med bedre enn mange forbrenningsbaserte bilmodeller. Model X (2014/2015) 8

15 Illustrasjon av Tesla Model X, forventet salg i Kilde: Teslamotors.com Model X er en modell i SUV-klassen og den første elbilen i denne klassen. Dette er veldig spennende fordi SUV er skiller seg fra vanlige biler ved at de er tenkt å kunne brukes i terreng også. Dette stiller andre krav til motoren fordi det er en del aspekter som er viktig for å trekke bilen opp bakker og ujevnt terreng osv. Et av de er kraft ved lavt turtall og her stiller elektriske motorer bedre enn noe annen form for motor. Det blir derfor spennende å se om denne modellen kanskje egner seg bedre til sitt formål enn vanlig forbrenningsmotorer. I så fall blir dette et veldig viktig salgsargument for selskapet. Nå skal det sies at et av de største argumentene for SUV faller på luksus og ikke terrengegenskaper, men uansett er dette en viktig fordel. Model E (2017) Model E er en bil som man vet lite om ennå. Fra innhentet informasjon kommer det frem at Model E er planlagt å entre markedet i Det er litt usikkert hvilke biler den skal konkurrere mot, men enten er det snakk om biler som VW Golf eller BMW 3-serie. Model E er bilen Tesla har tenkt skal være selskapets pengemaskin. Før den er lansert skal de øvrige modellene ha bygget opp Tesla som et solid merkenavn. Med en lav pris skal dette føre til store salgstall, ifølge Elon Musk. 2.4 El-bilmarkedet Bilbransjen vært gjennom en enorm utvikling de siste hundre årene. Hvert år kommer det nye modeller som er langt bedre enn tidligere modeller, og det ser ikke ut til at denne utviklingen skal stoppe med det første. De nye bilene blir bare mer og mer effektive samt luksuriøse. Dette betyr at bilene bruker mindre drivstoff, de yter bedre og i tillegg blir de proppet fulle med ny teknologi: parkeringsassistanse, cruise control 9

16 og navigasjon for å nevne noe. Dette er vel og bra, men det er ett punkt markedet derimot har sett veldig lite utvikling på: motortyper. For den vanlige mann i gaten har diesel og bensin vært de eneste alternativene, og de er begge av typen forbrenningsmotor. Vi har hørt om hydrogendrevne motorer, men de har aldri nådd det store markedet og heller vært siktet mot små kundesegmenter. Her kommer da Tesla inn og gjør noe unikt i et tradisjonelt marked. Vi har lenge hørt om elbiler, men det har som andre alternativer som er nevnt, aldri tatt av. De elbilene i markedet har vært ombygde utgaver av de kjente modellene som finnes fra før. De har med andre ord aldri vært fullstendige elbiler fordi de ikke har vært bygget som elbiler fra bunnen av. I elbiler må batteriene ligge lavt, noe de ikke kan hvis bilen i utgangspunktet er bygget for en forbrenningsmotor. Utseendemessig er de også identiske med de originale modellene. Tesla har nå bygget en bil som er bygg som elbil helt fra bunnen av, batteriene ligger lavt i bilen som gjør at kjøreegenskapene ikke lider av de tunge batteriene. Den ligner derfor ikke på andre eksisterende bilmodeller. Dette har gjort at Tesla har fått masse oppmerksomhet i bilverdenen og Tesla Model S er den mest omtalte bilen per dags dato. 10

17 3 Metode og teori I dette avsnittet presenteres metodikken som verdsettingen skal bygges på. Generelt benyttes det en fundamental verdsettingsmetode, som innebærer finansielle og strategiske analyser. Nedenfor illustreres rammeverket: Regnskapet og annen markedsinformasjon Regnskapsanalyse Strategisk analyse Avdekke underliggende Økonomiske forhold: Lønnsomhet, vekst, risiko Framtidsregnskap Verdsettelse 3.1 Forskningsdesign Metoden for oppgaven tar utgangspunkt i fremtidige betalingsstrømmer, kjent som kontantstrømmer. Deler av grunnlaget for denne metoden vil være basert på analyser av regnskapstall og andre historiske data som er tilgjengelig. Håndteringen av tidsperspektivet og en del av usikkerheten i markedet vil være reflektert i relevante avkastningskravet. Det er bred enighet i finansteorien at verdien av er selskap, i dette tilfellet Tesla, avhenger av hvilket krav det settes til avkastning. Avkastningskravet er bestående av blant annet risikofri rente og en risikopremie. Det er enighet om at nåverdien av fremtidige frie netto kontantstrømmer blir selskapets virkelige verdi i dag. I oppgaven vil selskapets strategiske posisjon være en del av grunnlaget for de fremtidige kontantstrømmene. Denne bransjen er under utvikling, og det er dermed vanlig å anta at det finnes teknologiske flaskehalser som vanskeliggjør videre fremdrift. I og med at forskning og utvikling av teknologi i denne bransjen er viktig, blir dermed også suksessfaktorene nødvendige å ta med i betraktning. Flaskehalsene er avgjørende, ettersom de kan føre til økte produksjonskostnader samt være en hinder for videre utvikling av selskapet. Øvrige og relevante metodeavklareringer og definisjoner vil bli redegjort fortløpende og etter nødvendighet. 11

18 3.2 Begreper Oversikt over de sentrale forkortelsene som blir brukt i definisjonene videre, blir presentert nedenfor: NOPLAT CAPEX ROIC g WACC : Driftsresultat justert for skatt (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes). : Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler (Capital Expenditures) : Avkastning på den investerte kapitalen (Return On Invested Capital). : Langsiktig vekstrate i NOPLAT. Brukes til beregning av terminalverdien. : Vektet avkastningskrav til totalkapitalen (Weighted Average Cost of Capital). 3.3 Fri kontantstrøm-metoden (FCF) Verdsettelsesmetoder som er basert på fremtidige kontantstrømmer er blant de mest utbredte metodene innenfor verdsetting. Metoden i denne oppgaven innebærer å diskontere den frie kontantstrømmen, pluss en sluttverdi kalt terminalverdien, med en vektet gjennomsnittlig kostnad av kapital, forkortet til WACC. Metoden som er blitt brukt følger fremgangsmåten forklart i Berk og DeMarzo (2014:284). Steg 1: Totalkapitalmetoden Driftsresultat - Driftsrelatert skatt = NOPLAT (Driftsrelatert resultat justert for skatt) + Avskrivninger og amortiseringer - Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler - Endring i arbeidskapital = Fri kontantstrøm til totalkapitalen 12

19 Steg 2: Terminalverdi Ved bruk av fri kontantstrømmodell under verdsetting av et opererende selskap, vil terminalverdien være avgjørende for verdien av et selskap, ifølge Damodaran (2007). Terminalverdien er kontantstrømmer i overskuelig fremtid etter budsjetteringsperioden, som vil si etter år 2025 i vårt tilfelle. Vi beregner terminalverdien ut fra siste året i budsjetteringen. Den er uttrykt følgende: Terminalverdi t = NOPLAT t+1 (1 g ROIC ) WACC g Under beregningen av terminalverdien vil vi passe på at to sentrale forutsetninger skal holde. Den første forutsetningen er at den forventede vekstraten i overskuelig framtid ikke kan overstige veksten i økonomien som selskapet opererer i. Den andre er at for å få et selskap til å vokse, må selskapet reinvestere. Ved å oppfylle disse to forutsetningene, kan vi benytte beregningen av terminalverdien slik den er forklart ovenfor. Avkastning på investert kapital er definert slik: Avkastning på investert kapital, ROIC = NOPLAT Investert kapital Det er ønskelig å finne RONIC (Return On New Invested Capital), for å kunne legge inn fremtidige investeringer som vil kunne påvirke verdivurderingen i dag. Ettersom dette ikke er lett tilgjengelig, vil vi anta at fremtidig RONIC er det samme som fremtidig ROIC, altså RONIC = ROIC. Steg 3: Diskontering av FCF og Terminalverdi De frie kontantstrømmene pluss terminalverdien diskonteres med avkastningskravet WACC. 13

20 Steg 4: Fullføre totalkapitalmetoden og beregning av verdien Nåverdi av terminalverdi + Nåverdi av fri kontantstrøm + Midtårsjustering = Selskapsverdi + Finansielle eiendeler - Finansiell gjeld = Verdi på egenkapital / Aksjer = Verdi per aksje 14

21 4 Strategisk analyse Tesla blir ofte assosiert med IT-selskaper grunnet høyteknologien som er benyttet i Model S. Det kan se ut til at Silicon Valley-baserte selskapet har levert over forventningene til markedet hittil med denne modellen. Tilbake i 2006, da selskapets eneste produkt var Roadster-modellen, med en pris på rundt USD , valgte Elon Musk å avsløre sin Master Plan for dette selskapet. Planen han hadde for selskapet lød følgende; 1. Produsere og selge sportsbiler 2. Bruke inntektene fra sportsbilene til å produsere en rimelig elbil 3. Bruke inntektene fra de til å produsere enda rimeligere elbilmodell 4. Samtidig tilby nullutslipp med elektrisk kraft Slik det ser ut til nå, har Elon Musk klart å fullføre det første steget og er godt på vei til det andre steget. Roadster var modellen som fikk selskapet til å slå igjennom det første steget, mens Model S har vært avgjørende for steg nummer to. Denne modellen konkurrerte direkte i luksussegmentet, hvor vi finner blant annet BMWs 5-serie og Audi A7. Til neste år er det forventet at en SUV vil entre markedet, presentert som Model X. Prisen på denne SUVen vil ikke ligge så langt over Model S. Under steg nr. 3 kommer det en tredjegenerasjon Tesla-modell som vi har valgt å kalle for Model E i denne oppgaven. Med denne planen vil Elon Musk gjøre Tesla til et foretrukket selskap av massemarkedet for biler. Det blir bare snakk om tidsspørsmål før vi ser hvordan andre bilprodusenter reagerer. Selskaper som Toyota og Daimler Mercedes har avtaler med Tesla om utvikling av batteripakker for deres egne biler. Hvilke muligheter har selskapet i fremtiden? Hvordan vil de store aktørene innenfor bilbransjen reagere på denne typen elektrisk teknologi? I dette kapittelet blir det gjennomført en del strategiske analyser for å kunne gi en beskrivelse av hvordan rivaliseringen i elbilmarkedet kan forme seg i fremtiden. Nedenfor kommer det en bransjeanalyse som tar for seg situasjonen i markedet nå og i 15

22 fremtiden. Deretter vil det presenteres framtidsutsikter der sentrale forhold vil være avgjørende for selskapets posisjon og lønnsomhet. 4.1 Bransjeanalyse Denne bransjeanalysen tar i utgangspunkt av Michael Porter s Five Forces som er presentert i Besanko, Dranove, Schaefer og Shanley (2013). Hensikten med denne analysen blir å se på hvordan Teslas mulige konkurrenter i fremtiden vil påvirke lønnsomheten i denne elbilbransjen. Dette markedet har potensiale for videre vekst, gitt forskningen og utviklingen innen bærekraftig teknologi. I dette markedet er det store forskjeller når det gjelder ulike typer av elbilmodeller. For å dekke konsumentenes preferanser, blir det tydeligere tegn på segmentering. Blant annet finner vi små, kantete elbilmodeller som THINK, Buddy eller Reva på den ene siden, og modeller som Tesla Model S og kommende Audi R8 e- tron på den andre siden. De sistnevnte elbilene har relativt sett lenger rekkevidde, noe som er helt avgjørende for praktisk bruk i dag. Overgangen fra forbrenningsmotor til elektrisk motor kan i ytterste grad sammenlignes med overgangen fra LP til CD i sin tid. Konsumenter i bilmarkedet forventes å endre sine rutiner og vaner under denne overgangen. Elbilsalget i 2012 ble ledet av Japan med 28% markedsandel av globale salg, etterfulgt av USA med en 26% andel, Kina med 16%, Frankrike med 11% og Norge med 7%. 4 Figuren nedenfor illustrerer den kumulative investeringen i miljøvennlig energi. Elbilbransjen er en del av disse investeringene, slik det fremgår av rapporten fra Goldman Sachs. 5 4 For ytterligere oversikt, se 5 Illustrasjon er hentet fra Goldman Sachs, - hentet :14 16

23 Figur 3. Investeringer i miljøvennlig energi, globalt Det interessante i denne konkurranseanalysen blir å si noe om lønnsomhetspotensialet i elbilmarkedet, og hvilke faktorer som kan fremkalle eller hindre god lønnsomhet Rivalisering blant eksisterende bedrifter i bransjen Rivaliseringen i bransjen kan være avgjørende i denne bransjen. Hvis det for eksempel er få aktører i elbilbransjen, blir det lettere å følge hverandre tettere og deretter tilpasse seg hverandre. Dette igjen slår ut på om det er grunnlag for priskonkurranse. For å nevne noen av produsentene som har elbiler i porteføljen sin, er det verdt å nevne Nissan, Volkswagen, Tesla, Peugeot, Ford, BMW, Renault, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Smart, Fiat og Buddy. Dette er produsenter som har tydelige forskjeller mellom seg. Vi finner både selskaper som fokuserer bare på et markedssegment, for eksempel luksussegmentet (Tesla, i første omgang), og selskaper som prøver å dekke mange områder i markedet (Volkswagen). Eksempelvis har Volkswagen (VW) flere underselskaper (VW Audi), hvor de igjen har underselskaper (Audi Lamborghini). Dette er en av strategiene for å oppnå målet om å dekke store deler av bilmarkedet. For å koble dette opp mot elbilmarkedet, kan man fastslå at noen av de store og tunge bilprodusentene har i dag en fot innenfor dette markedet. Vi tolker dette som at de har 17

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Verdsettelse i regnskapet Bokmål Dato: Torsdag 4. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver:

Detaljer

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020

En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 En nybilpark som slipper ut 85 g/km i 2020 Foreløpige resultater og vurderinger Tempokonferansen 28. feb 2013, Erik Figenbaum Oppdraget fra Miljøverndepartementet Hvordan skal målet i Klimameldingen om

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Strategisk økonomistyring HRS 6001

Strategisk økonomistyring HRS 6001 Strategisk økonomistyring HRS 6001 2. forelesning Strategisk kostnadsanalyse SCA Tor Tangenes / BI Sandvika / V03 tor.tangenes@bi.no 1 Hva var strategisk økonomistyring igjen? Strategic cost management

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk

Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1 Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2 Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere;

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter?

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Bergen, 10.02.11 Frank Asche Introduksjon Oppdrett i Norge er en stor suksess Men er basert på en art Andre arter har hatt en ujevn utvikling, men

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling

MotorGruppen. Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012. Bernt G. Jessen. Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen Grønn Bil - Gardermoen, 22 mai 2012 Bernt G. Jessen Direktør Informasjon og Forretningsutvikling MotorGruppen: 1.Importerer Mitsubishi (1975) og Renault (2010) i Norge 2.Konsernet eier 19

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 TIDSÅNDEN NORCAPs investeringsråd Klikk her for å lese mer» Utvikling sist måned og hittil i 2015 Klikk her for å lese mer» Råvarer - det som går ned, kommer ikke alltid opp

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem Q3 2007 - Network Electronics ASA Adm. direktør Oddbjørn Bergem Viktige punkter for 3.kvartal 2007 Driftsinntekter på 36,0 MNOK i kvartalet Driftsinntekter på 113,8 MNOK etter årets tre første kvartaler

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008

Tide ASA Fjerde kvartal 2007. Bergen, 28. februar 2008 Tide ASA Fjerde kvartal 27 Bergen, 28. februar 28 Viktig Melding Dette presentasjonsmaterialet ( Presentasjonen ) av Tide ASA ( Tide eller Selskapet ) er utarbeidet av Selskapet utelukkende for informasjonsformål.

Detaljer