Møteinnkalling. Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2011/75 PS 2011/76 PS 2011/77 PS 2011/78 PS 2011/79 PS 2011/80 PS 2011/81 PS 2011/82 PS 2011/83 PS 2011/84 PS 2011/85 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Boligsoneparkering i Halden sentrum. 2009/6985 Skolevei nye Tistedal skole. Strekningen fra Aremarkveien til skolen. Finansiering Utbedring og oppgradering av kommunale lekeplasser. Nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen gnr. 176 bnr Øvre Råbukken - Torpbukta Søknad om dispensasjon for oppføring av stolpe med anlegg for mobilkommunikasjon - Karrestadveien Detaljreguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget, 2. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, 2. gangs behandling Avløpsavtale for Bastholmen Ettersendes Ettersendes 2009/ /2828 Side nr. Svein Olaussen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Olaussen Leder AP Nils Sagstuen Nestleder AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Kari Buer Medlem SP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Erik Parmer Gerd Berit Odberg KRF Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant Geir Aarbu Enhetsleder Teknisk Drift John Kvalvik Enhetsleder Eiendom Knut R Nilsen Ansattes representant Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Svein Olaussen Utvalgsleder Ellen Szefer Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/62 PS 2011/63 PS 2011/64 PS 2011/65 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/13 Energisparetiltak i kommunale bygg - generell orientering. PS 2011/66 Lille Erte / Holvannet Områderegulering - 1-gangs behandling PS 2011/67 Vedr. gnr.51/ bnr.7, Knivsøveien 70, Nexans Norway AS. Søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for oppføring av ny svingskive. PS 2011/68 PS 2011/69 PS 2011/70 PS 2011/71 Søknad om dispensasjon for oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon på Tistedal stadion, gnr. 70 bnr saksframlegg Beiteavtale på kommunens eiendom Nordre Sandø Leieavtale mellom Langbrygga as og Halden havn Søknad fra Håkevika utbyggingslag om tilknytning til det offentlige VA nettet Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2010/ / / / / / /3353 PS 2011/72 Handlingsplan VA /3304 PS 2011/73 PS 2011/74 VA-anlegg - Halden Havnevei Rokke avfallsanlegg prioritering av avsatte midler for 2011 Side nr. Side 5

6 PS 2011/62 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Møteinnkallingen vedtatt. Vedtak: Møteinnkallingen vedtatt. PS 2011/63 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Sakslisten vedtatt. Vedtak: Sakslisten vedtatt. PS 2011/64 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. Side 6

7 PS 2011/65 Referatsaker RS 2011/13 Energisparetiltak i kommunale bygg - generell orientering. PS 2011/66 Lille Erte / Holvannet Områderegulering - 1-gangs behandling Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven Behandling av reguleringsforslag legges forslag til områderegulering Lille Erte/Holvannet med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn. Administrasjon legger forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert PS 2011/67 Vedr. gnr.51/ bnr.7, Knivsøveien 70, Nexans Norway AS. Søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan for oppføring av ny svingskive. Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for bygg plan og teknisk drift finner at kriteriene i plan- og bygningslovens 19-2 er oppfylt og at det på denne bakgrunn kan gis dispensasjon fra formålet i gjeldene reguleringsplan og kommuneplanens arealdel til oppføring av ny svingskive HH526 på omsøkt sted. Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene er større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjon fra planformålet spesialområde naturvern i gjeldene reguleringsplan og LNF 1- område i kommuneplanens arealdel gis som omsøkt. Dispensasjon gis med følgende vilkår: 1. Fjellskjæringer etter sprengningsarbeider skal sikres med gjerde for å hindre fallulykker. Side 7

8 Videre gir Hovedutvalg for bygg plan og teknisk drift administrasjonen fullmakt til å behandle søknad om tiltak iht. plan- og bygningsloven 20-1 for byggearbeidene med ny svingskive og fatte vedtak om igangsetting. PS 2011/68 Søknad om dispensasjon for oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon på Tistedal stadion, gnr. 70 bnr saksframlegg Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis dispensasjon fra reguleringsformålet byggeområde, offentlig-/allmennyttig formål, skole/idrettsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven Hensynene bak reguleringsformålet vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon anses å bli klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven Det overlates for øvrig til rådmannen å treffe vedtak om tillatelse til tiltak i ett trinn etter planog bygningsloven PS 2011/69 Beiteavtale på kommunens eiendom Nordre Sandø Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Erik Parmer, KrF, fremmet følgende endring i Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om, og undertegne avtalen. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med endring. Svein Olaussen, Ap, ba om følgende protokolltilførsel: Det gis tilbakemelding til utvalget slik at badeplassområdet blir beskyttet slik at allmennheten kan anvende disse. Vedtak: Det inngås leiekontrakt med Hvaler Beitelag for en periode på 10 år med ett års oppsigelse. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om, og undertegne avtalen Protokolltilførsel fra Svein Olaussen, Ap: Side 8

9 Det gis tilbakemelding til utvalget slik at badeplassområdet blir beskyttet slik at allmennheten kan anvende disse. PS 2011/70 Leieavtale mellom Langbrygga as og Halden havn Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det inngås leieavtale med Langbrygga Halden as for en periode på 10 år med rett til forlengelse i ytterligere 5 år. Leieprisen er fastsatt til kr 1250 per kvm. Havnesjefen gis fullmakt til å undertegne kontrakten. PS 2011/71 Søknad fra Håkevika utbyggingslag om tilknytning til det offentlige VA nettet Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende endring i Rådmannens innstilling: Siste setning i forslaget endres slik at det også omhandler 2011/12 for gjennomgang av prosjektet. Rådmannens forslag fremmet av Kari Buer, Sp, fikk 1 stemme (Sp) og falt. Rådmannens innstilling vedtatt med endring. Vedtak: På vegne av Halden kommune gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en utbyggingsavtale med Håkevika Utbyggingslag samt tilsvarende grunneieravtaler som forelegges politisk myndighet til godkjenning. Rådmannen innarbeider prosjektet i investeringsprogrammet for VA 2011/2012. PS 2011/72 Handlingsplan VA Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Side 9

10 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Handlingsplan for VA nettet vedtas. PS 2011/73 VA-anlegg - Halden Havnevei Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme, Kari Buer, Sp. Vedtak: Tilleggsbevilgningen, kr ,-, til prosjektet P7151 Ny havnevei VA-anlegg og infrastruktur til fjernvarme vedtas med en omdisponering fra P8521 Hovedutvalgets disp. PS 2011/74 Rokke avfallsanlegg prioritering av avsatte midler for Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre utbygginger og innkjøp som foreslått i justert investeringsplan innenfor en ramme av 14,1 mil. Finansieringen foretas av bevilgning vedtatt i 2011 budsjettet der det er bevilget 13 mill kr. og bruk av 1,1 mil som gjenstår fra bevilgning i Side 10

11 PS 2011/75 Godkjenning av innkalling PS 2011/76 Godkjenning av saksliste PS 2011/77 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q9 2009/ Egil Hult Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Utsendte vedlegg 1 Boligsoneparkering i Halden sentrum syd. Ikke utsendte vedlegg Boligsoneparkering i Halden sentrum. Sammendrag av saken: Innføring av boligsoneparkering har lenge vært et uttrykt ønske fra en del boligområder i sentrum. Områdene under Festningen, Skippergata, områdene rundt og Banken fram til Rødsfjellet og Damhaugen er de områdene som har størst parkeringsproblemer. For å bedre på dette vil kommunalteknikk foreslå å innføre en prøveording med boligsoneparkering, med spesielle boligsonebevis (kort) hvor parkering kan finne sted på spesielt utvalgte gate og plasser plasser. Prøveordningen gjennomføres på sydsiden i områdene Sørhalden og under Festningen. Boligsonebevis skal i utgangspunktet kunne utstedes til alle som har tilhørighet til området (bor der eller eier eiendom der) og samtidig har et daglig parkeringsbehov i de nevnte områder. Boligsonekort med parkeringsrett skal kun utstedes til de som kan dokumentere at vedkommende bor i den sone / område det søkes parkeringskort i. Søker må framlegge kopi av gyldig førerkort og vognkort. Det innvilges ikke parkeringskort for campingvogn og/eller tilhenger Det bør settes en pris på dette kortet og kommunalteknikk vil foreslå at den settes til kr. 5000,- pr år. Parkeringssonebevis kan også utstedes/kjøpes for 3 og 6 måneder til dertil reduserte priser. Rådmannens innstilling: Det innføres boligsoneparkering i områdene på Sørhalden fram til Tønne Huitfeldts plass, og i områdene under Festningen, som en prøveordning fram til utgangen av Ordningen gjelder KUN beboere og ikke næringsdrivende. Parkeringssonebevis utstedes av parkeringskontoret og skal koste kr.5000,- pr år. Parkeringssonebevis kan også utstedes/kjøpes for 3 og 6 måneder til dertil reduserte priser. Side 12

13 Kostnadene til skilting estimert til kr ,. dekkes av parkeringskontorets budsjett. Saksutredning: Bakgrunn Innføring av boligsoneparkering har lenge vært et uttrykt ønske fra en del boligområder i sentrum. Områdene under Festningen, Skippergata, områdene rundt og Banken fram til Rødsfjellet og Damhaugen er de områdene som har størst parkeringsproblemer. For å bedre på dette og opparbeide oss erfaring på dette området,vil kommunalteknikk foreslå å innføre boligsoneparkering, som en prøveordning i områdene Sørhalden og under Festningen. Boligsonebevis skal i utgangspunktet kunne utstedes til de som har tilhørighet til området (bor der eller eier eiendom der) og samtidig har et daglig parkeringsbehov i de nevnte områder. Boligsonekort med parkeringsrett skal kun utstedes til de som kan dokumentere at vedkommende bor i den sone / område det søkes parkeringskort i. Søker må framlegge kopi av gyldig førerkort og vognkort. Det innvilges ikke parkeringskort for campingvogn og/eller tilhenger Det bør settes en pris på dette kortet og kommunalteknikk vil foreslå at den settes til kr. 5000,- pr år. Parkeringssonebevis kan også utstedes/kjøpes for 3 og 6 måneder til dertil reduserte priser. Viktige hensyn/krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Ordningen er ment å bedre parkeringssituasjonen i området for de som bor der. Løsningen må være fleksibel slik at på enkelte plasser kan det både være heldags parkering med avgift og boligsoneparkering. Noen gatestrekninger må reserveres kun til boligparkering. Saken har vært til behandling i 2007 og da senest i sak 134/07 i ØKON og blitt utsatt i påvente av uttalelse fra parkeringskontoret. Denne blir gjengitt nedenfor. Uttalelse fra parkeringskontoret. Steder hvor det kan være behov og muligheter for boligsoneparkering. SENTRUM SYD. Skippergt. Peder. Colbjørnsensgt. Skomakerstredet. (Event. Adelgt.) Ønsker ikke å reservere for mye her da det også må være parkeringsmuligheter for de som arbeider i nærområdet. Alle langtidsplassene er som regel fulle på dagtid. Ut fra dette vil kommunalteknikk foreslå følgende gater og plasser hvor det kun tillates parkering med boligsonebevis. Sydsiden (Gjelder Sørhalden og under Festningen) Side 13

14 På sydsiden vil vi foreslå å reserveres Skippergata, Adelgata og Skomakerstredet til boligsoneparkering hvor det kun er lovlig å parkere med boligsonebevis. I tillegg vil vi foreslå at det gis anledning til å parkere på Kvikeplassen med boligsonebevis uten å betale avgift. Kommunalteknikk må kunne justere dette når ordningen viser hvordan den fungerer og hvor stort behovet er. Vurdering av løsningsmulighetene Kommunalteknikk mener dette vil bedre forholdene for beboerne vesentlig, samtidig som det vil bli bedre belegg på de øvrige avgiftsplassene for langtid. Det er naturlig at parkeringskontoret forstår utsteding av boligsonebevisene til en pris av kr.5000,-, når de som ønsker dette dokumenterer sitt bosted og behov ved adressedokumentasjon fra folkeregisteret. Samtidig som det legges fram kopi av gyldig sertifikat. Parkeringssonebevis kan også utstedes/kjøpes for 3 og 6 måneder til dertil reduserte priser. Konklusjon Det innføres boligsoneparkering i områdene på Sørhalden fram til Tønne Huitfeldts plass, i områdene under Festningen, som en prøveordning fram til utgangen av Parkeringssonebevis utstedes av parkeringskontoret og skal koste kr.5000,- pr år. Parkeringssonebevis kan også utstedes/kjøpes for 3 og 6 måneder til dertil reduserte priser. Kostnadene til skilting estimert til kr ,. dekkes av parkeringskontorets budsjett. Side 14

15 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 15

16 Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q5 2009/ Egil Hult Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Utsendte vedlegg 1 Skolevei nye Tistedal skole. Ikke utsendte vedlegg Skolevei nye Tistedal skole. Strekningen fra Aremarkveien til skolen. Finansiering Sammendrag av saken: Denne saken ble behandlet første gang 27. oktober 2009 i sak 2009/137 hvor det ble foretatt trasevalg og en foreløpig finansiering. Det ble også vurdert fornyelse av vann og avløpsnettet i sak 2010/95 hvor det ble besluttet å legge om ledningsnettet fram til A. Danielsensvei, en strekning på ca 150 meter. Det viste seg ved gjennomføringen av VA omleggingen at det var nødvendig å legge om hele strekningen da ledningene var svært dårlige. I tillegg måtte støttemuren ned mot Kirkeveien byttes da den var fullstendig oppsmuldret. Omfanget av bruk av støttemurer for øvrig ble langt større enn forutsatt blant annet for å spare trær. Området fra busslomma i Vedenveien og bort til Stadionveien med fortauer og droppsone for barn som blir kjørt til skolen var heller ikke med i det opprinnelige prosjektet Rådmannens innstilling: Ferdigstillelsen av ny skolevei til nye Tistedal skole fra Aremarkveien og fram til skolen, og bygging av fortauer fra busslomma i Vedenveien fram til Stadionbakken samt dropplass for skolebarn som blir kjørt til skolen, gjennomføres som beskrevet i saksframlegget. Prosjektet finansieres med til sammen kr Beløpet dekkes av investeringsmidler som er avsatt til formålet i budsjettårene 2009 / 2010 / 2011 som vist i oppsettet i denne sak. Side 17

18 Saksutredning: Bakgrunn Denne saken ble behandlet første gang 27. oktober 2009 i sak 2009/137 hvor det ble foretatt trasevalg og en foreløpig finansiering. Det ble også vurdert fornyelse av vann og avløpsnettet i sak 2010/95 hvor det ble besluttet å legge om ledningsnettet fram til A. Danielsensvei, en strekning på ca 150 meter. Det viste seg ved gjennomføringen av VA omleggingen at det var nødvendig å legge om hele strekningen, da ledningene var svært dårlige. I tillegg måtte støttemuren ned mot Kirkeveien byttes da den var fullstendig oppsmuldret. Omfanget av bruk av støttemurer for øvrig ble langt større enn forutsatt blant annet for å spare trær. Området fra busslomma i Vedenveien og bort til Stadionveien med fortauer og droppsone for barn som blir kjørt til skolen var heller ikke med i det opprinnelige prosjektet. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Prosjektet må gi en god trafikksikkerhetsmessig gevinst. Trafikkbildet må bli enkelt å forstå både for fotgjengere og bilister Løsningene bør/må være slik at alle brukere ser fordelene ved prosjektet Prosjektet må ha en estetisk god utforming. Kostnader Det er til nå, pr 12. mai, brukt kr Kostnadene fordeler seg som følger: Aktivitet Sum eks mva mva Sum inkl. mva Egne biler, maskiner og mannskap Rørprodukter Br. Dahl Støttemurer kjøp. Krokstrand kunstbetong Pukk Norstone Asfalt B/S og Skanska Stensetting Kabeletatene Halden utemiljø Internfakturering Halden kommune Byggelånsrenter Br. Høydahl Maskinleie Roar Johansen Transport/Graving Diverse utgifter Sum Av dette er ca kr.2,7 mill. brukt til omlegging av vann- og avløpsledninger og resten ca kr.2,8 mill. til tiltak i forbindelse med fortau/gang- og sykkelveibygging. Denne fordelingen kommer fram på på følgende måte: Alle fakturaer som er kodet med mva kode 605 er summert. Interne kostnader til biler, maskiner og mannskaper er fordelt med 75% på VA og 25% på fortau/gang- og sykkelvei. Byggelånsrenter er fordelt 50/50 på hver Byggesaksgebyr er tillagt VA da det bare var den delen som var meldepliktig. Side 18

19 Øvrige kostnader tillagt VA framkommer av tabellen under. Firma/Aktivitet Mva kode Sum eks.mva Mva Sum inkl.mva Halden kommune internfaktura , ,00 Diverse firmaer (Kun VA) 600/ , ,45 Halden kommune internfaktura , ,00 NORSTONE Pukk til grøft , , ,00 Fordeling av kommunale biler x75% ,75 maskiner og mannskap ,75 Roar Johanse transport av pukk , , ,25 Infratek entreprenør nødvendig , , ,00 omlegging i forbindelse med VA Byggelånsrenter ½ part ,66x50% , ,00 Sum VA relaterte kostnader ,45 For å gjøre anlegget fullt ferdig kan det settes opp følgende arbeider som gjenstår: Fjerning av veioverbygning som erstattes med ny 1100m 3 a kr.500,- kr Asfalt 2 lag til sammen 180 kg/m 2 gir 405 tonn a kr.800,- kr Kantstein 1 rekke 450 lm a kr.150,- kr Asfalt fortau 450 lm a kr.200,- kr Gatelys 15 master a kr ,- kr Gjenstående støttemursarbeidet RS kr Autovern på mur mellom fortau og gangvei i krysset ved Kirkeveien 40 lm a kr. 1000,- kr Trapp i bunnen av Skansen mot Kirkeveien R.S. kr Fortau begge sider fra busslomme på Veden fram til Stadionveien 130 lm a kr.1000,- pr lm kr Asfaltering av dropplass for elever som blir kjørt 60 tonn a kr.1000,- kr Stakittgjerde på resten av murene 300lm a kr.800,- kr Tiltak kryssing av Aremarkveien RS (Fotgjengerstyrt trafikklyd) kr Oppmerking med termoplast RS kr Skilting ca 25 skilt a kr 3000,- ferdig oppsatt kr Sum kr % uforutsett kr ca 15% mva av kr ,- kr Kostnader resterende arbeider kr Totalt finansieringsbehov blir da: Brukt pr. 12. mai 11 kr Gjenstående arbeider kr Finansieringsbehov totalt kr Finansiering. Det ble i 2009 avsatt til sammen kr. 2,0 mill. til fortau. Det ble fulgt opp med kr. 1,5 mill. til omlegging av vann og avløp i Skansen. Nå viste det seg nødvendig å legge om hele strekningen Side 19

20 med en totalkostnad på kr.2,7 mill. Det foreslås da å avsette kr.1,2 mill av investeringsmidlene for 2011 på VA. Det er søkt om statlige trafikksikkerhetsmidler til anlegget og det et gitt tilsagn om kr. 1,0 mill av midlene for Restbehovet kr foreslås bruk av investeringsmidler avsatt i 2010 til trafikksikkerhet P7153 og investeringsmidler 2010 til gang og sykkelveier P7155 med henholdsvis kr fra P7153 og kr fra P7155. Finansiering blir da som følger: Avsatt i sak 09/137 Skolevei ny Tistedal skole Trasevalg. kr Avsatt i sak 10/95 Prioritering av investeringsmidler VA 2010 kr Trafikksikkerhetsmidler 2010 Gjenstående midler P7153 kr Investereingsmidler VA 2011 kr Gang og sykkelveier 2010 Bruker kr av totalt gjenstående midler på prosjekt P7155, kr kr Tilsagn om tilskudd fra statlige Trafikksikkerhetsmidler 2010 kr Sum finansieringsmidler kr Konklusjon Ferdigstillelsen av ny skolevei til nye Tistedal skole gjennomføres som beskrevet i kostnadsoverslaget og finansieres med til sammen kr Beløpet dekkes av investeringsmidler som er avsatt til formålet i budsjettårene 2009 / 2010 / 2011 som vist i oppsettet foran. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 20

21 Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Marit Nilsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Utbedring og oppgradering av kommunale lekeplasser. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden kommune har 34 kommunale lekeplasser rundt om i kommunen hvor ansvar for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold slik at sikkerhetsegenskaper er opprettholdt ligger hos Halden kommune. I tillegg til 34 lekeplasser finnes ca. 10 balløkker som skal vedlikeholdes. De siste år er det ikke bevilget midler til utbedring og oppgradering av lekeplasser. Teknisk forvaltning og Teknisk drift kan ikke gjøre annet enn å fjerne defekte lekeapparater slik at alvorlige skader unngås. Nye lekeplasser innenfor kommunale utbyggingsområder blir etablert, men uten at det bevilges midler til vedlikehold av disse og de øvrige lekeplasser/balløkker. Det nevnes at Brekkerød 1 har 6 lekeplasser og Brekkerød 2 10 lekeplasser. Disse er pr. i dag ikke overtatt av Halden kommune, men Halden kommune vil få vedlikeholdsansvar på disse etter hvert. For å gjøre lekeplasser og balløkker attraktive og brukervennlige anbefaler rådmannen at det bevilges kr ,- (kronerenmillion) til utbedring og oppgradering av disse i Deretter en årlig bevilgning på kr ,- (kronertohundreogfemtitusen) til drift av disse. Denne sum skal dekke reparasjon og utskifting av lekeapparater og innleid arbeidskraft til utførelsen. Rådmannens innstilling: Utvalg for Bygg, plan og teknisk drift vedtar å bevilge kr ,- ( kronerenmillion) til drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser og balløkker inneværende år. Beløpet må være i denne størrelsesordenen for å oppgradere lekeplassene til akseptabel standard, da det de senere år ikke er blitt bevilget midler til dette formål. Etter 2011 bevilges det hvert år kr ,- (kronertohundreogfemtitusen) til drift og vedlikehold av lekeplasser og balløkker. Bevilgningene vil dekke utgifter til reparasjon og utskifting av lekeapparater og leie av arbeidskraft til utførelse da Halden kommune ikke har kapasitet til dette arbeid. Side 22

23 Saksutredning: Eier av lekeplass er ansvarlig for å føre tilsyn med denne og utbedre feil og mangler slik at krav til sikkerhetsegenskaper er tilfredsstilt. Mangler/avvik som avdekkes ved tilsyn må utbedres. Halden kommune har i budsjett for 2011 ikke avsatt midler til drift og vedlikehold av lekeplasser/balløkker. Dersom mangler/avvik avdekkes ved tilsyn er Teknisk forvaltning og Teknisk drift nødt til å fjerne lekeapparat som følge av manglende midler til vedlikehold. Manglende bevilgning til drift og vedlikehold av lekeplassene medfører at disse gror igjen og forfaller slik at barna leker i gater og veier. Etter tilsyn juni 2010 er det registrert følgende feil og mangler på lekeplassene: Diamantveien lekeplass: 2 seter huskestativ er for lite til 2 seter. Fare for å slå bort i sidestolper. Impregnering? Krom og arsen? Bør fjernes. Friggsvei lekeplass: Sklie mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Fjernes flyttes til et bedre egnet sted. Hjortefartet lekeplass: 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag, 2 slitte seter og 4 slitte oppheng. Bør males. Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag og bør males. Sandkasse er gjengrodd. Margrethe Schweigårdsgate lekeplass: Tårn med sklie har for lite sand, ca. 10 cm og bør males. 2 seter huskestativ har for mye sand, ca 15 cm og slitte seter og oppheng. Hageveien lekeplass: 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag, råte i toppstokken og 2 slitte seter. Bør fjernes. Piruett har slitt toppgummi. Sklie mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Kilefare under ved start. 2 stk. vippedyr er utslitt og bør fjernes. Basket er utslitt og bør fjernes. Sandkasse er gjengrodd. Huginsvei lekeplass: Vippedyr er noe malingsslitt. Oskleiva lekeplass: 2 seter huskestativ mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Seter og oppheng er slitt. Sandkasse er gjengrodd. Sommerro lekeplass: Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag og bør skiftes/freses. Bør males. 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses. Slitte seter og oppheng. Bør males. Tistedal lekeplass: 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng som må skiftes. Gjengrodd fallunderlag. Wiboveien lekeplass: Sandkassen er gjengrodd. Side 23

24 Festningen lekeplass: Tårn med sklie har for liten sikkerhetssone. Skal være min. 1,5 meter. Bør vurderes flyttet til et bedre egnet sted. Bør males. 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng. Bør males. Klatrestativ bør males. Området må etterfylles med cm sand. Stangs plass lekeplass: Klatrestativ mangler fallunderlag og bør males. 2 seter huskestativ mangler fallunderlag. Sandkasse er gjengrodd. Vold Skog lekeplass: 2 seter huskestativ mangler plastbelegg på kjetting ved seter. Bart stål på stolper. Gjengrodd fallunderlag. Piruett har sikkerhetssone som overlapper med klatrestativ. Flytting bør vurderes. Klatrestativ har gjengrodd fallunderlag og sikkerhetssone. Sandkasse er gjengrodd. Blåklokkeveien lekeplass: Tårn med sklie er mye slitt og mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Noe råte forekommer. Bør fjernes. Sandkasse er gjengrodd. Fjellstua lekeplass: 2 seter huskestativ mangler fallunderlag. Slitte seter og oppheng. Tårn med sklie mangler fallunderlag og bør males. Sandkasse er gjengrodd. Harestien lekeplass: Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses. Bør males. 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng, gjengrodd fallunderlag og bør males. Ingerila lekeplass: Sandkasse er gjengrodd. Knardal lekeplass: Lekehus med sklie må fjernes. Lekehus må fjernes. 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses samt slitte seter og oppheng. Armgang bør fjernes. Vippedyr er montert for lavt slik at klem- og knusefare oppstår. Slark i innfesting. Bør fjernes. Klatrevegg mangler fallunderlag og sikkerhetssone (min. 2,9 meter). Veggen bør flyttes til et bedre egnet sted med kun 2 platehøyder. Basket er ødelagt og bør fjernes, evt. montere ny plate og kurv. 1 mål er ødelagt, 2 nett er ødelagt. Tistasenteret lekeplass: Multipondo har slark i markfeste, slitte gummilager og gummibeskyttelse. 2 seter huskestativ har slitt toppstokk, slitte oppheng, slitte seter og bør fjernes. Tårn med sklie har sklie mot sol, 1 vegg bør skiftes og kjøpedisk bør skiftes. Side 24

25 Wadtvedt lekeplass: 2 seter huskestativ har noe råte, slitte seter og bør fjernes. Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag. Klatrestativ har gjengrodd fallunderlag. Mål er usikret, 2 stk. Sandkasse er gjengrodd. Dokumentet er elektronisk godkjent av: John Kvalvik Side 25

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 176/ / Espen Waleur Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Utsendte vedlegg 1 0Oppheving av vedtak 2 Søknad med vedlegg -et utvalg 3 Mottatt Søknad Ett trinn 4 Svar på brev Halden kommune div kart Ikke utsendte vedlegg Gnr. 176 Bnr Øvre Råbukken - Torpbukta - nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak av om tillatelse til utvidelse av hytte og tilknytning til offentlig vann og avløp på gnr. 176 bnr. 30, og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. I forbindelse med den nye behandlingen ble kommunen særskilt bedt om å vurdere hvorvidt det aktuelle området bør undergis ny planlegging. Kommunen ble videre bedt om å vurdere et eventuelt midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven 13-1 i påvente av evt. ny planlegging av området (se vedlegg 1). Den mottok kommunen søknad om endring av tillatelse fra søker (se vedlegg 2). Kommunen gjorde i brev av oppmerksom på at søknaden ikke kunne behandles som en endring av tidligere gitt tillatelse. Dette ble begrunnet med at den tidligere gitte tillatelsen av ble opphevet av Fylkesmannen, og at det dermed ikke forelå noen tillatelse som kunne endres (se vedlegg 3). Søknaden er derfor behandlet som en ny byggesak etter plan- og bygningsloven Ved vurderingen av den nye søknaden har rådmannen sett hen til Fylkesmannens anmodning om å vurdere om det bør nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak i området. Rådmannens innstilling: Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak etter for eiendommen gnr. 176 bnr. 30 i medhold av plan- og bygningsloven Side 26

27 Saksutredning: Bakgrunn Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, så ba Fylkesmannen kommunen om å vurdere hvorvidt det aktuelle området bør undergis ny planlegging, samt om det i den forbindelse bør nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven Kommunen varslet søker i brev av om at kommunen vurderer å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen gnr. 176 bnr. 30. Søker ble samtidig gitt anledning til å uttale seg til varslet, med frist innen Søker besvarte varselet i e-post datert (se vedlegg 4). Søker oppgir at han har forståelse for at søknaden ikke vil bli behandlet før ny kommuneplan er gjennomført. Han ønsker imidlertid å opprettholde søknaden, og oppgir at han om nødvendig vil søke om dispensasjon dersom området blir avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Vurdering av behov for midlertidig forbud mot tiltak Det følger av plan- og bygningsloven 13-1 at dersom kommunen eller vedkommende myndighet [finner] at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at. tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. Konsekvensen av å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak etter pbl er at allerede innsendte søknader om tiltak vil bli stilt i bero inntil planspørsmålet er endelig avgjort. Planspørsmålet er i denne saken rulleringen av kommuneplanens arealdel. Det legges her opp til at arealbruken på den aktuelle eiendommen endres fra eksisterende byggeområde til LNFområde (se vedlegg 5). Endringen, som blant annet er begrunnet i forekomsten av klippblåvinge i området, vil gi bygningsmyndigheten et mer egnet styringsverktøy for behandling av byggesaker i området. Etter rådmannens oppfatning bør det på denne bakgrunn ikke behandles flere søknader om byggetiltak på eiendommen før arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel er sluttført. Vilkårene for å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak etter pbl er derfor oppfylt. Rådmannen bemerker for øvrig at en endring av arealbruken i området til LNF vil medføre at det omsøkte tiltaket være kreve dispensasjon fra LNF-formålet. En eventuell søknad om dispensasjon vil bli oversendt Fylkesmannen i Østfold til uttalelse i henhold til pbl Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 27

28 Fylkesmannen i Østfold Halden kommune Postboks HALDEN Avdeling for utdanning og justis Deres ref.: Vår ref.: 2009/ IEG Vår dato: Fylkesmannen opphever Halden kommunes vedtak i sak 2009/69 av om tillatelse til utvidelse av hytte og tilknytning til offentlig vann og avløp på gbnr 176/30 Øvre Råbukken - Torpbukta - saken sendes tilbake for ny behandling Vi viser til klage av fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Dokumentene i saken er mottatt fra kommunen den Fylkesmannen etterspurte ytterligere dokumenter. Dokumentene ble oversendt oss av ved e-post fra kommunen, og mottatt her den Fylkesmannen har behandlet saken i medhold av plan- og bygningsloven 1-9 og delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet i brev av I forbindelse med klagesaksbehandlingen kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven 34 annet ledd. Fylkesmannen legger til grunn at SABIMA har klagerett i saken og at klagen er kommet inn i rett tid, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Vilkårene for å behandle saken er derfor oppfylt. Fylkesmannens vedtak Kommunens vedtak i sak 2009/69 av oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmarmens vedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Dokumentene i saken fremgår av dokumentliste vedlagt oversendelsesbrevet fra Halden kommune datert , samt ytterligere dokumenter mottatt her den Vi har også mottatt brev med vedlegg fra Jan-Erik Carlsson. I brev av orienterte Fylkesmannen partene om at nærmere undersøkelser måtte foretas knyttet til eiendommens nærhet til den fredede sommerfuglarten klippeblåvinge, før vedtak kunne treffes. Fylkesmannen mottok uttalelse fra miljøvernavdelingen den , som gav en faglig beskrivelse av arbeidet med nasjonal handlingsplan for klippeblåvinge i Norge. Fylkesmannen anser etter dette at saken er godt nok opplyst til at vedtak kan fattes, jf. forvaltningsloven 33. Fylkesmannen har i denne omgang ikke funnet grunn til å foreta befaring i saken, da vi ikke anser at dette har betydning for vurderingen av det som er den sentrale problemstilling i saken. Vi viser for øvrig til at saksbehandler i forbindelse med deltagelse på befaring den Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: ostmottak fmos.no Side 28

29 er kjent i det nærliggende området, da reguleringsplanen for Torpbukta var gjenstand for vurdering og senere ble opphevet av Miljøverndepartementet i vedtak av Klagen gjelder Klage på Halden kommunes vedtak om å gi tillatelse til utvidelse av fritidsbolig og fremføring av vann og avløpsledninger på eiendommen gnr. 176, bnr. 30 Øvre Råbukken i Torpbukta. Sakens bakgrunn Det er søkt om til- og påbygg på eksisterende hytte på eiendommen gbnr 176/30. Hytta har i dag et bruksareal (BRA) på 42 m2. Det er søkt om en utvidelse på 45 m2 BRA, slik at samlet bruksareal (BRA) vil bli 87 m2 fordelt på to etasjer. Det søkes også om å legge inn vann- og avløp i hytta. Vann- og avløpsledningene skal legges fra eiendommen, bores gjennom fjellet ned til sjøen og legges som sjøledning over Torpbukta frem til kommunale ledninger ved Torp brygge. Hytta ligger på en liten flate mellom en bratt fjellvegg mot nordvest og en bratt fjellvegg ned mot sjøen i sydøst Minste avstand fra hytta til sjøen opplyses fra kommunen å være ca. 30 meter. Hytta ligger rett sør for og utenfor området som tidligere var omfattet av reguleringsplanen for Torpbukta. I brev av sendte kommunen byggesaken og vann og avløp (VA) saken til diverse myndigheter for uttalelse. Bakgrunnen for dette var bl.a. forekomsten av arten klippeblåvinge i området rundt Torpbukta. Da Miljøverndepartementet fikk byggesaken for uttalelse henviste de saken videre til Direktorat for naturforvaltning (DN). I brev av uttales følgende: DN tilrår at søknaden avslås og at ethvert fremtidig forslag om inngrep i området avventes inntil de naturfaglige undersøkelser er fullført og det foreligger en omforent plan for ivaretakelse av området. Kommunens vedtak av er i hovedsak begrunnet med at omsøkte tiltak ikke er i strid med plan- og bygningsloven, og tiltaket er heller ikke er i strid med kommuneplanens bestemmelser om eksisterende byggeområder. Videre skriver kommunen i vedtaket: En tillatelse til det omsøkte tiltaket foruts etter dog at ulike myndigheters forutsetninger og krav til utførelse etterfølges. Klager har i hovedsak anført at det ikke må tillates utbygging i dette området, som er det ene av to kjente levesteder i Norge for den sterkt truede sommerfuglarten klippeblåvinge. Det må legges vekt på føre-var-prinsippet. Skal miljøvernministerens inndragelse av reguleringsplanen på naboeiendommen ha noe som helst mening, kan ikke kommunen tillate nye inngrep i området før handlingsplanen for klippeblåvinge har gitt svar på hvilke tiltak som må og ikke må gjennomføres. Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i Halden kommune har i klageomgangen i sak 2009/100 den ikke funnet at det er fremkommet nye momenter som skulle tilsi en endring av vedtaket, og saken er derfor oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagers anmodning om utsatt iverksetting av vedtaket jf. forvaltningsloven 42 ble etterkommet av kommunen i klagesaksbehandlingen. Fylkesmannen ser ikke grunn til å referere nærmere fra sakens dokumenter eller klagers anførsler, da dokumentene forutsettes kjent. Side 29

30 3 Fylkesmannens vurdering Eiendommen hvor eksisterende hyttes søkes påbygget, ligger i et uregulert område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt er avsatt til nåværende byggeområde og i 100- metersbeltet langs sjøen. Den del av tiltaket som omfatter tilknytning til vann og avløp, søkes gjennomført i et område som i kommuneplanen er avsatt fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Det følger av legalitetsprinsippet innenfor plan- og bygningsretten at bygningsmyndighetene må ha hjemmel i plan- og bygningsloven for å avslå en søknad om byggetillatelse. Dette medfører at kommunen bare kan avslå foreliggende søknad dersom denne fører til forhold som strider mot generelle materielle bestemmelser i plan- og bygningsloven, gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan. Eiendommen ligger rett sør for og grenser inntil det område som tidligere var omfattet av reguleringsplanen for Torpbukta. For ordens skyld vil vi presisere at eiendommen ligger utenfor dette området. Da det imidlertid har betydning for sakens videre håndtering, finner vi grunn til å vise til at reguleringsplanen for Torpbukta ble opphevet av Miljøverndepartementet den Begrunnelsen for dette var at reguleringsplanen ble ansett å være i strid med nasjonale interesser knyttet til bevaring av leveområdet for sommerfuglarten klippeblåvinge i Norge. Sommerfuglen klippeblåvinge ble varig fredet etter naturvernloven den Miljøverndepartementet sier bl.a. i vedtaket: Miljøverndepartementet er derfor enig med direktoratet (for naturforvaltning) i at det bør klarlegges hvilke deler av området som er viktige for arten og utarbeides en handlingsplan for arten. Denne informasjonen bør ligge til grunn for fremtidig virksomhet i området Det vil også bli vurdert om det er aktuelt å foreslå et arealvern etter naturvernloven for å bevare artens livsmiljø. Det fremgår av vedtaket at Miljøverndepartementet har bedt Direktorat for naturforvaltning (DN) om å starte opp dette kartleggingsarbeidet fra våren Under kommunens vurdering står følgende: Usikkerhet om hvordan tiltakene vil påvirke sommerfuglens leveområde. Saken er den at ingen med sikkerhet vet i hvilke områder rundt Torpbukta den fredede sommerfuglarten holder til. Direktoratet for naturforvaltning skriver følgende i sitt brev: Vi viser til Miljøverndepartementets konklusjon om at hele leveområdet rundt Torpbukta skal betraktes som leveområde for klippeblåvingen. Søknaden gjelder fritidsbolig som ligger sentralt i leveområdet for klippeblåvingen. Departementet konkluderer videre med at inngrep i området vil kunne forringe artens leveområde. Med da ens s arsomme kunnska om orekomsten anser de artementet at det ikke er runnla or å astslå at n e inn re kan 'ennom øres uten at det truer overlevelsen til kfi eblåvin en i området.(kommunens understrekning) På bakgrunn av dette tilrår Direktoratet for naturforvaltning at søknaden avslås og at et hvert fremtidig forslag om inngrep i området avventes inntil de naturfaglige undersøkelser er utført og det foreligger en omforent plan for ivaretakelse av området. Halden kommune har bedt om uttalelse fra DN, som kommunen her siterer fra. Imidlertid gir ikke kommunen utrykk for hvordan de forholder seg til DN sin uttalelse, bortsett fra at gir utrykk for at ingen med sikkerhet vet i hvilke områder den fredede sommerfuglarten holder til. Fylkesmannen finner det uklart hva kommunen egentlig her mener. Side 30

31 4 Etter Fylkesmalmens vurdering fremstår Halden kommunes vedtak uklart og mangelfullt begrunnet. Noe vi vil komme tilbake til nedenfor. Spørsmålet blir om de feil som hefter ved kommunens vedtak om å gi tillatelse til søknaden medfører at det må anses som ugyldig. Vi viser til forvaltningsloven 17. Det fremgår her at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Da Fylkesmannen fant det uklart hvilke konsekvenser det omsøkte tiltaket ville ha i forhold til klippeblåvingens leveområde, ble det bedt om en uttalelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold. DN har gitt Fylkesmannen i Østfold et oppdrag å utarbeide en nasjonal handlingsplan for klippeblåvinge i Norge. Det er inngått kontrakt med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Iht. kontrakten skal det foreligge et utkast / resultater fra overvåking pr Biolog Anders Endrestøl er ansvarlig for oppdraget i NINA. Arten har ved Torpbukta sin eneste kjente, mer eller mindre livskraftige bestand i Norge. I uttalelse fra miljøvernavdelingen av fremkommer opplysninger, som etter Fylkesmannens oppfatning kan være av betydning for sakens avgjørelse. Saken er forelagt Anders Endrestøl, NINA, som i e-post skriver: Hele det aktuelle området er viktig for klippeblåvinge. Det gjelder brattskrenten og det mellomliggende området til hytten, og området fra hytten og ned til sjøen og nedre Råbukken. Det er observert både egg og imago i bergknausene foran hytten og bak hytten ved boden. Området mellom øvre og nedre Råbukken bør ikke røres. Det gjelder helt fra toppen av knausene, altså i umiddelbar nærhet av hytten, der plenen avsluttes mot berget som går ned til sjøen. Allerede der er det bra med smørbukk (anm. smørbukk: Planten klippeblåvingen legger egg på; fødeplante for larvene). Vi antar at blåvingen flytter seg fritt gjennom hele området, og bruker det åpne område som plenen utgjør som en mulig korridor. En eventuell utvidelse vil være minst skadelig i retning nord-nordvest av hytten. En eventuell boring (vannledning) kan jeg ikke si noe om, siden jeg ikke kjenner omfanget av inngrepet, rørdimensjoner og hvordan det vil påvirke habitatet. En eventuell boring bør i så fall skje i nordøstlig retning i forhold til hytten. Dette bør utredes noe bedre. Lagring av materialer og masser bør kun skje midt på plenen mellom uthuset ved veien og hytten. All utbygging må være skånsom i forhold til naturinngrep. Vi er midt i et viktig klippeblåvingeområde og en del av et antatt kjerneområde. 28 kvm (rettelse: 45 m2) vil kansle ikke i seg selv være skadelig, men det vil medføre byggeaktivitet. Fylkesmannen konstaterer at dette er nye opplysninger i saken, da det ikke tidligere har vært kjent at funn knyttet til klippeblåvinge er gjort på den omsøkte eiendom. Samtidig gis det også i uttalelsen faglige anbefalinger dersom en eventuell søknad skal tillates på omsøkte eiendom. Dette er forhold som kommunen ikke hadde kjennskap til da vedtak ble truffet. Selv om Fylkesmannen som klageinstans har kompetanse til å ta stilling til nye omstendigheter i saken, mener vi det vil bryte med viktige prinsipper dersom kommunen, som lokal plan- og bygningsmyndighet, ikke selv har tatt klart stilling til de nye opplysningene. Etter Fylkesmannens vurdering er det videre uklart hva kommunen faktisk har gitt tillatelse til. I vedtaket fremgår at kommunen godkjenner søknaden. Samtidig sier kommunen: En tillatelse til det omsøkte tiltaket forutsetter dog at ulike myndigheters forutsetninger og krav til utførelse etterfølges. I saksdokumentene finner vi bl.a. en del forutsetninger og krav fra henholdsvis Fiskeridirektoratet i brev av og fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i brev av knyttet til godkjennelse av tiltaket. Etter vår oppfatning burde kommunen i vedtaket presisert hvilke forutsetninger og krav tillatelsen er betinget av, og ikke overlate denne vurderingen til søker selv. Side 31

32 5 Vi vil også bemerke at den del av tiltaket som omfatter søknad om tilknytning til vann og avløp søkes gjennomført i et område som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse, hvor det etter kommuneplanens bestemmelser 2.5 bokstav a) er plankrav. Kommunen skulle tatt stilling til dette i sin behandling av saken, og vurdert hvorvidt evt. denne del av saken skulle vært behandlet som en søknad om dispensasjon fra plankravet. Etter en gjennomgang av saken har Fylkesmannen, som det fremgår av ovenstående, kommet til at vedtaket om å innvilge søknad om tillatelse er ugyldig, og kommunens vedtak oppheves på dette grunnlag. Saken sendes derfor tilbake for ny realitetsbehandling i kommunen. I forbindelse med den nye behandlingen ber vi om at kommunen også vurderer hvorvidt det aktuelle området, eventuelt om i tillegg del av området i Torpbukta, bør undergis ny planlegging. I den forbindelse bør også eventuelt midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) vurderes. Plandelen av ny plan- og bygningslov trådte i kraft den Det vil derfor være reglene etter kapittel 13 i denne loven som skal anvendes. Vi vil i denne sammenheng bemerke at det ligger til kommunen eller statlig planmyndighet å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud. Vi vil også her bemerke at kommunen i sin behandling av saken må vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven som trådte i kraft den I denne sammenheng viser vi spesielt til 8 om offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet og 9 om føre-var-prinsippet. Vedlagt oversendes sakens dokumenter, inkludert det som ble mottatt hos oss etter at saken kom inn her. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Katrine Bjørnstad e.f. Ingü4i E seniorrådgiver råd vet Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Halden kommune Byggesak Tømrer Thorbjørn Skottene Havvstad Rute Halden Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2008/ /0030 Cathrine Heen Mellevold, VEDR. GNR.176/BNR.30, ØVRE RÅBUKKEN I TORPBUKTA. BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 93. Det vises til innsendte tilleggsdokumentasjon, mottatt i Halden kommune og til tidligere innsendte søknad datert Videre vises det til vårt vedtak i saken datert , Fylkesmannens brev datert hvor samme vedtak oppheves og vårt brev til ansvarlig søker datert Fylkesmannen ber, etter opphevelsen av kommunens vedtak, om at saken behandles på nytt. Tilleggsdokumentasjonen i samsvar med vårt brev av er journalført inn i eksisterende sak og vil bli behandlet på nytt (som en sak) som søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens 93 ikke som endring av tidligere gitte tillatelse da dette vedtaket er opphvert av Fylkesmannen i Østfold. Dårlig kvalitet på kopier av innsendte dokumenter. Vedleggene J.3 og J.4 - kopi av tinglyste avtaler var vanskelige å lese pga av svak/dårlig kopiering. En ber om at ny kopi av disse dokumenetene innsendes på nytt i bedre kvalitet. Det samme gjelder vedlegg J.5 uttalelse/rapport fra Miljøgeologi AS. Rapporten inneholder endel foto og kartutsnitt som nok opprinnelig er i fager (teksten tyder på det), men det er en svart/hvit kopi og derfor vanskelig å lese bilder/kart. En ber om at ny kopi av Vedlegg J5 innsendes på nytt i fargekopi. I brev datert mottatt viser ansvarlig søker til et velegg J.1 svar på klage fra Fylkesmann. En finner ikke dette vedlegget i de sist innsendte dokumentene og ber om at vedlegget innsendes. Behandlingstid. Saken vil, når de etterspurte dokumentene er mottatt, på bakgrunn av nye opplysninger og de revideringer/endringer som er gjort i forholdt til opprinnelige søknad oversendes berørte myndighter for ny høring. Søknaden vil normalt kunne bli ferdig behandlet i løpet av 3-12 uker, men byggesaksavdelingen tar forbehold om eventuelle forsinkelser i saksbehandlingen. Forsinkelser kan oppstå som følge Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Svenskegata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 47

48 av naboprotester, lang behandlingstid i andre etater, kompliserende forhold knyttet til dispensasjonsbehandling, avklaring av planstatus og andre forhold som kan få innvirkning på saksbehandlingstiden. Gebyr. Det må betales gebyr for søknadsbehandling og tilsyn med prosjektering og utførelse. Gebyrsatsene er fastsatt av Halden kommunestyre og er gjenstand for indeksregulering. Vi vil sende dem en faktura på gebyr og avgifter når byggesøknaden er behandlet. Legg merke til bestemmelsen om at dersom deres søknad blir avslått, vil det bli beregnet et gebyr på 50%. Dersom tiltaket igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt, vil det bli ilagt et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr. Med hilsen Asbjørn Montelius Enhetsleder Cathrine Heen Mellevold avd.ingeniør Side 48 Side 2 av 2

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 064/ / Espen Waleur Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Utsendte vedlegg 1 søknad med utvalgte vedlegg 3 Fylkesmannens uttalelse 4 Uttalelse fra teknisk forvaltning 5 Reguleringsbestemmelser 5 Utsnitt av reguleringskart Ikke utsendte vedlegg Karrestadveien gnr. 64 bnr. 83 søknad om dispensasjon for oppføring av anlegg for mobilkommunikasjon Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet friområde for oppføring av en trestolpe på 8 meter og et teknisk skap for utstyr til mobiltelefon og mobilt bredbånd (se vedlegg 1). Det er oppgitt at hensikten med utbyggingen er å forbedre mobiltelefondekningen i nærområdet. Tiltakshaver er Telenor Norge AS. Tiltakets plassering og utforming fremgår av vedlegg til søknaden. Dersom utvalget finner at dispensasjon kan gis, vil byggesaken for øvrig bli behandlet av administrasjonen. Rådmannens innstilling: Det gis dispensasjon fra reguleringsformålet friområde i medhold av plan- og bygningsloven Hensynene bak reguleringsformålet vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon anses å bli klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven Side 53

54 Det overlates til rådmannen å treffe vedtak om tillatelse til tiltak i ett trinn etter plan- og bygningsloven Saksutredning: Området hvor tiltaket er vist plassert omfattes av Endret reguleringsplan for Karrestad Nordre, reguleringsbestemmelser av (se vedlegg 4 og 5). Eiendommen er på plankartet av avsatt som friområde. I følge reguleringsbestemmelsene 8 skal friområder i planområdet benyttes som lekeplasser og ballfelt. Omsøkte tiltaket er i strid med reguleringsformålet og er derfor betinget av dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl.) For at dispensasjon skal kunne gis, må to grunnleggende vilkår være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven For det første kan det kun gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I miljøverndepartementets veileder T-1381 Reguleringsplan er friområder beskrevet slik: Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og eventuell opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene skal erverves (eies eller disponeres ved stedsvarig bruksrett), opparbeides og vedlikeholdes av kommunen og kan være offentlig tilgjengelige parker og lekeplasser, idrettsbaner, åpne for alminnelig bruk, bryggeanlegg i forbindelse med friområde på land, badeplasser, offentlige plasser opparbeidet for rasting og leirslagning, lysløyper og turveger, båtplasser og brygger for alminnelig bruk m.v. Omsøkte tiltak er vist plassert i ytterkanten av det regulerte friområdet, inne blant busker og trær i en vegskråning oppe på en bakkekam. Ca. 20 meter mot vest er det anlagt en lekeplass/ballfelt. Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: - Stolpen blir lite synlig fra veg og omliggende eiendommer. Nedre del av stolpe er skjermet og vil dermed ikke være sjenerende for innsyn. - Anlegget i liten grad innvirke på tilgjengelighet eller den estetiske utformingen av omgivelsene. - Tiltaket vil ha positive virkninger i form av bedret mobildekning i området. Søknaden har vært oversendt Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommunen for uttalelse. Det foreligger ingen uttalelse fra Fylkeskommunen. Fylkesmannen i Østfold har i e-post datert konkludert med at saken overlates til de kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på stedet. Fylkesmannen viser imidlertid til at det i forbindelse med oppføring av denne typen utstyr ofte oppstår spørsmål vedrørende strålefare m.v., og at det derfor muligens bør vurderes å plassere tiltaket et annet sted enn i nærheten av et område som er avsatt for barn og unge (se vedlegg 2) Rådmannen er enig med Fylkesmannen i at det i forbindelse med oppføring av denne typen utstyr ofte oppstår spørsmål vedrørende strålefare m.v. I denne saken synes imidlertid ikke dette å være tilfelle. Det vises til at det ikke foreligger noen protester fra naboer/gjenboere til søknaden. Saken Side 54

55 er videre forelagt avdeling for teknisk forvaltning for uttalelse, som ikke har noen innvendinger mot tiltaket (se vedlegg 3). Etter rådmannens oppfatning vil hensynene bak reguleringsformålet ikke vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon, i tillegg til at fordelene ved en dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl Alternative løsninger Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsformålet friområde i medhold av plan- og bygningsloven Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl er ikke oppfylt. (Dette må i så fall begrunnes nærmere av utvalget) Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 Side 75

76 Page 1 of 1 Hei! Viser til deres oversendelse. Omsøkte tiltak vil ligge i et område som i reguleringsplan for Karrestad Nordre er avsatt til friområde. I følge reguleringsbestemmelsene 8 skal friområder i planområdet benyttes som lekeplasser og ballfelt. Det ble i 1995 gitt rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. RPR har som formål å blant annet synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.). I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det går videre frem av retningslinjene at det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Omsøkte tiltak innebærer oppføring av en trestolpe på 8 meter og et teknisk skap for utstyr til mobiltelefon og mobilt bredbånd. Det er oppgitt at hensikten med utbyggingen er å forbedre mobiltelefondekningen i nærområdet. Slik forholdene er på stedet kan vi vanskelig se at omsøkte tiltak vil vanskeliggjøre bruken av området som lekeplass eller ballfelt. Vi har imidlertid erfart at det i forbindelse med oppføring av denne type utstyr, ofte oppstår spørsmål vedrørende strålingsfare osv. (Alle operatører som vi har vært i kontakt med har imidlertid opplyst om at dette ikke utgjør noen fare) For å unngå denne problemstillingen, bør det muligens vurdere å plassere tiltaket et annet sted enn i nærheten av et område som er avsatt for barn og unge. Vi vil imidlertid overlate saken til de kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på stedet. Hilsen: Ole Martinsen Fylkesmann i Østfold, miljøvernavdelingen TLF: e-post: Fra: Espen Waleur Sendt: 7. juni :10 Til: Martinsen Ole Emne: Oversendelse av søknad om dispensasjon i byggesak for uttalelse - gnr. 64 bnr. 83 Det vises til tlf. samtale i dag vedrørende overnevnte sak. Vedlagt oversendes som avtalt sakens dokumenter for uttalelse. Med hilsen Espen Waleur Juridisk rådgiver Halden kommune file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

77 Page 1 of 2 Ut i fra situasjonskartet som er vedlagt, kan jeg ikke se at en slik plassering hindrer aktivitet på friarealet eller på annen måte virker skjemmende. Teknisk forvaltning er derfor positiv til søknaden. Mvh John Kvalvik Fra: Marit Nilsen Sendt: 12. mai :03 Til: Espen Waleur Kopi: John Kvalvik Emne: SV: Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - Gnr. 64 / Bnr. 83 Da dette er et rent friområde inngår det ikke i mitt arbeidsområde som er vei, park, idrett. Har derfor tidligere sendt saken videre til John Kvalvik (se mail under). Foreslår at du ringer Kvalvik. Marit Fra: Espen Waleur Sendt: 12. mai :09 Til: Marit Nilsen; John Kvalvik Kopi: Asbjørn Montelius Emne: SV: Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - Gnr. 64 / Bnr. 83 Hei. Vi tar sikte på å legge frem denne saken på neste utvalgsmøte. Frist for å ha ferdig saksfremlegg er satt til 19. mai. Vi hadde derfor satt stor pris på en tilbakemelding innen dette. Med hilsen Espen Waleur Fra: Marit Nilsen Sendt: 26. april :32 Til: John Kvalvik Kopi: Espen Waleur Emne: VS: Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - Gnr. 64 / Bnr. 83 Sender denne til deg, da dette synes å være et rent friområde, ikke lekeplass eller park. Det ser for meg ut som om tiltaket i sin helhet er plassert på kommunens eiendom, gnr. 64 bnr.83, men i sakens papirer går det fram at det er inngått leieavtale med eier av gnr.64 bnr.83 fnr.2 denne eiendommen finnes ikke i Halden kommune. Frist for uttalelse er 28.april, så det er knapp tid. Mvh Marit Fra: Espen Waleur Sendt: 14. april :26 Til: Marit Nilsen Emne: Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - Gnr. 64 / Bnr. 83 Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon til uttalelse. file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

78 Page 2 of 2 Saken gjelder søknad fra Telenor om oppføring av trestolpe med kommunikasjonsutstyr for mobiltelefoni / mobilt bredbånd. Kart og illustrasjoner av tiltaket er inntatt i sakens JP 1. Utsnitt av reguleringskart og reg. bestemmelser er lagt inn i JP 3 og 4. Eiendommen eies av kommunen og er regulert til friområde. Tiltaket anses å være i strid med reguleringsformålet. En evt. godkjenning av bygningsmyndigheten vil således være betinget av dispensasjon i medhold av pbl Sentrale spørsmål som ønskes belyst er blant annet følgende: - Hvordan brukes det aktuelle friområdet i dag? - Vil omsøkte tiltak gi negative konsekvenser for (bruken av) friområdet? - Foreligger det planer for friområdet som vil kunne vanskeliggjøres dersom omsøkte tiltak gjennomføres? Det bes om at evt. merknader til søknaden sendes bygningsmyndigheten innen 14 dager. Med hilsen Espen Waleur juridisk rådgiver Halden kommune file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

79 Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 062/ / Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2011/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Figur 1 2 Plankart, datert og sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert og sist revidert Planbeskrivelse, datert og sist revidert Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn ( ) Ikke utsendte vedlegg Detaljreguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget, 2. gangs behandling Sammendrag av saken: Halden kommune mottok den forslag til reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget. Forslagsstiller er Halden Arkitektkontor AS, på vegne av Fredriksten Eiendomsutvikling AS. Forslaget til reguleringsplan var oppe til 1.gangs behandling , og ble lagt ut til offentlig ettersyn etter dette. Etter dette ble planen omarbeidet i et så betydelig omfang at den var oppe til ny 1.gangs behandling Forslaget til reguleringsplan har nå ligget ute til nytt offentlig ettersyn og er bearbeidet etter vurdering av innkomne merknader og faglige råd. Formålet med reguleringen er å sluttføre reguleringsarbeidene for området samt å tilrettelegge for oppføring av tilbygg til Tistasenteret og bebyggelse til bolig-/forretnings-/kontorformål i planområdets nordvestre hjørne. Forslaget til reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens at følgende endringer må gjøres i forslag til reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget (plankartet er datert og sist revidert ), med tilhørende bestemmelser (datert og sist revidert ) før planen kan tas opp til Side 82

83 egengodkjenning i kommunestyret: 1. Arealet avsatt til kjøpesenter reduseres i tråd med figur 1, datert Park 5 og turveien utvides iht. fig Eksisterende ganglinje gjennom parkeringsplass P6 skal opprettholdes. Trerekken langs denne opprettholdes og videreføres til Park 5. Overgangsfeltet over MG1 flyttes til eksisterende plassering som korresponderer med ganglinjen. Saksutredning: Bakgrunn Reguleringsforslaget foreligger med følgende dokumenter: Plankart i målestokk 1:1000, merket Halden Arkitektkontor AS, datert og sist revidert Reguleringsbestemmelser datert og sist revidert Planbeskrivelse datert , sist revidert Kopi av mottatte merknader ved siste offentlig ettersyn ( ). Ovenstående dokumenter vedlegges som grunnlag for 2.gangs behandling av reguleringssaken. Arbeidene med reguleringsforslaget for Høvleriet/Fisketorget ble kunngjort igangsatt i Halden Arbeiderblad og ved brev til relevante instanser, naboer o.a Planforslaget var oppe til førstegangsbehandling , sak nr. PS 2010/21, med følgende vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens og 12-11, å legge forslaget til reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert , sist revidert og reguleringsbestemmelsene er datert , sist revidert Administrasjonen legger planforslaget ut på offentlig ettersyn når følgende endringer er gjennomført: 1. Plankartet må målsettes (bredde på veier, fortau, gang-/sykkelveier, svingradier etc.) 2. Reguleringsbestemmelsene 3.1.2: Det må suppleres med grenseverdier for innendørs støynivå og støynivå i bolignære utomhusarealer. 3. Reguleringsbestemmelsene 3.1.4: Krav til bruk av taktekkingsmaterial må tas inn i reguleringsbestemmelsen. 4. Reguleringsbestemmelsene 3.1.6: Maks gesimshøyde må rettes til kote 12,6, maks mønehøyde må rettes til kote 15,6. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i perioden Planen ble etter dette omarbeidet i et slikt omfang at den ble tatt opp til ny 1.gangs behandling. I møte , sak nr. PS 2011/24 ble det fattet følgende vedtak: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens og 12-11, å legge forslaget til reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert , sist revidert og reguleringsbestemmelsene er datert , sist revidert Før forslaget legges ut til offentlig ettersyn må planbeskrivelsen suppleres med en plantegning som viser turveidraget langs Tista med eksisterende senter med foreslått utvidelse, sammen med bebyggelsen tilliggende forslag for Høvleriet Vest åpner for. Side 83

84 Vedtatte endringer ble gjennomført og ny planbeskrivelse ble oversendt kommunen Planen lå ute til nytt offentlig ettersyn i perioden Det kom inn følgende merknader: Navn Merknad Forslagsstillers kommentar Fylkesmannens Miljøvernavd. i Østfold, datert Innsigelse er trukket, og planen kan egengodkjennes av kommunen. Anbefaler å redusere parkeringsarealene, for heller å benytte disse til andre samfunnsnyttige formål. Ber om at det vurderes om parkeringsdekningen, dersom den skal opprettholdes som foreslått, kan legges til parkeringshus eller parkeringskjeller. Parkeringsområdene er allerede opparbeidet og i bruk. Det synes lite aktuelt å redusere disse i forhold til faktisk bruk og behov (jf uttalelse fra Fylkeskommunen som mener P-områdene på sikt kan bli for små). Planseksjonens vurdering og beskrivelse av tiltak/endringer gjort i planforslaget Parkeringsarealene bør ideelt sett legges til parkeringshus eller parkeringskjeller. Parkeringsarealene er imidlertid i stor grad opparbeidet allerede. Det synes lite aktuelt å redusere parkerings-arealene i forhold til faktisk bruk (jf. Uttalelse fra Fylkeskommunen som ber kommunen vurdere om parkeringsdekningen i anlegget er tilstrekkelig i et lengre perspektiv se under). Østfold Fylkeskommune, datert Planen kan egengodkjennes. Tidligere merknader ser i hovedsak ut til å være fulgt opp. A. Ber kommunen vurdere om parkeringskapasiteten på sikt er stor nok. B. Mener det er en dårlig løsning med åpning av boliggate (BG2) som adkomst til parkeringsplass P2. Mener dette kan føre til mer trafikk og støy og viser til løsningene ved 1.gangs utleggelse. A. Parkeringsdekningen vurderes som tilstrekkelig i området også på sikt. Den ligger innenfor det som anbefales i forslag til kommuneplan for Halden. Det er lagt til rette for god kollektiv-dekning i området med bussholdeplasser på Fisketorget og holdeplasser også innenfor tilliggende planområde Høvleriet Vest. B. Adkomsten til P2 er endret til å være fra Oscars gate. Side 84

85 Østfold Fylkeskommune, datert Navn Merknad Forslagsstillers kommentar C. Påpeker at utvidelsen av senteret vil føre til at det åpne landskapsdraget fra parken over parkeringsplassen snevres inn. Sammen med påtenkt bebyggelse på Mølen vil dette innebære en vesentlig endring av landskapsbildet. Fylkeskommunen er usikker på om dette er en ønsket utvikling og ber kommunen vurdere forholdet i det videre planarbeidet. C. Til kommunens forslag om en reduksjon i byggeområde jfr. fig. 1 i høyre kolonne uttaler forslagsstiller at Ønsket innskrenking av byggeområdet viste seg ikke å være forenelig med utbyggingsbehovet. Planseksjonens vurdering og beskrivelse av tiltak/endringer gjort i planforslaget C. Eksisterende senter har et lengdeformat som er utformet i forhold til kvartalene i bakenforliggende bebyggelse. En utvidelse som planforslaget åpner for kan gi bygningsdimensjoner langt ut over dette. Det er behov for åpne arealer som pusterom, siktlinjer og kommunikasjonslinjer mellom byen og turveidraget langs Tista, med visse mellomrom. En så betydelig innsnevring av det åpne landskapsdraget som planforslaget åpner for er uheldig. Arealet avsatt til kjøpesenter bør reduseres i tråd med figur 1 se under, (Større figur følger som vedlegg 1). En slik reduksjon vil opprettholde noe mer av det åpne draget mellom Rødsberget, parkområdet og Tista, samtidig som det gir rom for en utvidelse av Tistasenteret. Reduksjon i utbyggingsmulighet blir på ca 580 m2 på bakkeplan. Parkarealet utvides med ca 350 m2. Videre kan da den eksisterende ganglinjen mellom Rødsbergs plass og Tista opprettholdes (jfr. beskrivelse under Statens Vegvesens uttalelse). Figur 1. Side 85

86 Navn Merknad Forslagsstillers kommentar Jernbaneverket, datert Planen berører ikke Østfoldbanen. Jernbaneverket forutsetter at eventuelle tiltak mot støy er ivaretatt. Nevner at ny driftsbanegård vil bli tatt i bruk inneværende år. Planseksjonens vurdering og beskrivelse av tiltak/endringer gjort i planforslaget Støyproblematikken er ivaretatt gjennom planbestemmelsenes Statens Vegvesen, datert Påpeker at planområdet ikke berører veger der Statens vegvesen har ansvar eller myndighet i dag. Viser imidlertid til at området i vest berører aktuell trase for ny innfart fra vest via Tyska og Mølen til Halden havn. Tar forbehold om at dersom ny innfart fra vest senere skal tas opp som riksveg eller fylkesveg forutsetter vegvesenet at vegen bygges som hovedveg etter vegnormalene. Er enige med rådmannen i at det ikke bør være boliger i 1.etg i B/F/K 1, samt at det er behov for et godt nord/sydgående parkdrag med turvei mellom Rødsbergs plass og Tista. Forslagsstiller ønsker ikke konkret å fastlegge hvor ganglinjen mellom MG1 og Park 5 skal ligge, men er tillagt teksten: Det skal avsettes en gangforbindelse over parkeringsområdet (P6) i retning nord- syd, mellom fortau langs MG1 og Park5. Denne skal vises på situasjonsplan ved byggemelding. Ny innfart vest er regulert i samsvar med nylig ferdigstilt vei. Bestemmelsen er endret slik at det ikke tillates boliger i 1.etg ut mot Stadionbakken eller Walkersgate. Eksisterende ganglinje gjennom parkeringsplass P6 bør opprettholdes. Trerekken langs denne opprettholdes og videreføres til Park 5. Overgangsfeltet over MG1 flyttes til eksisterende plassering som korresponderer med ganglinjen. Dette er en naturlig ferdselsåre mellom Rødsbergs plass og Tista. Park 5 utvides frem til ganglinjen. Byggegrensen for kjøpesenteret legges øst for ganglinjen slik fig. 1 viser (se siden over). Side 86

87 Navn Merknad Forslagsstillers kommentar Kolås Eftf. AS datert Inngang til butikken er fra Bakbanken, og vareleveranser fra Nedre Bankegate (store lastebiler). Vist løsning vil gjøre det umulig med varelevering. Foreslår å åpne krysset Nedre Bankegate/ Oscarsgate for varetransport. Planseksjonens vurdering og beskrivelse av tiltak/endringer gjort i planforslaget Krysset Nedre Bankegate /Oscarsgate er åpnet for kjøring til P2. Det vil bli skiltet mulighet for varelevering til eiendommene i Nedre Bankegate. På denne måten blir varelevering til Kolås ivaretatt og forbedret i forhold til dagens situasjon. Samtidig vil kjøringen i Bakbanken bli redusert. Torleif Halvorsen, mottatt Sameiet Banken Atrium, datert Viser til sine tidligere kommentarer i brev av Er opptatt av adkomsten til Major Forbus gate 1, og vil ha adkomst fra både fra nord og syd. Mener høyden for felt B/F/K1 bør reduseres til 2 etasjer med geismshøyde maks kote 10,5 og møne-høyde maks kote 13,5. Påpeker at det i dag er 2.etasjes bygninger med saltak i området. Mener foreslåtte endringer i BG2 vil føre til mer trafikk i området, og er imot dette. Foreslår at Bakbanken og Nedre Bankegate ikke får egne utkjøringer i Repslagergata. Foreslår også adkomst fra Oscarsgate til parkeringsområde P2. Adkomst til Major Forbusgt. 1 kan ivaretas ved at det skiltes lovlig kjøring til eiendommen over fortauet er endret slik at byggehøyden for felt B/F/K1 er redusert til gesimshøyde: maks kote 10,5 meter og mønehøyde maks kote 13,5. Dette begrenser bebyggelsen til maks 2 etasjer. Det åpnes for mulighet for å innrede loftsetasje. Bakbanken er ført til samme utkjøring som Nedre Bankegate i Repslagergata. Dette vil kunne begrense trafikken i Bakbanken. Det avsettes ca 12 parkeringsplasser mellom Nedre Bankegate og Bakbanken. Nedre Bankegate åpnes mot Oscars gate for adkomst til P2. Videre åpnes det kun for varelevering til eiendommene gjennom Nedre Bankegate fra denne siden. Bakbanken, mellom Repslagergata og Oscarsgate, reguleres med eksisterende situasjon mht. innsnevringer. Dette reduserer også farten i denne gaten. Side 87

88 Annet Turveireguleringen forbi tilbygget til Tistasenteret er nå trukket inn etter slik bryggen faktisk er bygget. Turveireguleringen bør utvides til samme bredde som langs resten av Tistasenteret. Byggegrensen bør trekkes tilsvarende inn. Eksisterende situasjon ved senteret bør videreføres også forbi tilbygget - Jfr. fig. 1. Ved en utvidelse av senteret er det spesielt viktig å sikre en tilstrekkelig bred turvei og nok luft og rom rundt denne. Regulering til park og turvei kan medføre innløsningsplikt. Konklusjon Planforslaget må endres på følgende punkter før saken kan tas opp til egengodkjenning i kommunestyret: 1. Arealet avsatt til kjøpesenter reduseres i tråd med figur 1. Park 5 og turveien utvides iht. fig Eksisterende ganglinje gjennom parkeringsplass P6 skal opprettholdes. Trerekken langs denne opprettholdes og videreføres til Park 5. Overgangsfeltet over MG1 flyttes til eksisterende plassering som korresponderer med ganglinjen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 88

89 Side 89

90 .L 62/ / /269 62/212 66/2553 Stadionbakken 62/268 62/ /214 62/383 66/256 62/254 62/ / R=12 62/389 R= / R=50 62/266 3 B/F/K1 62/ m2 BYA=75% R1 R=17,5 BG1 62/359 62/267 62/261 62/ MG1 Park m R=15 66/258 62/259 62/257 R= R2 R=30 Park2 Park m2 Varemottak P3 Torg2 4 P5 62/ m2 62/ /332 62/277 62/280 62/279 62/278 62/281 62/282 62/285 62/283 62/28462/286 BG2 Vegetasjonsskjerm Vegetasjonsskjerm Turvei Park1 62/382 62/288 62/289 R=500 62/292 62/293 P4 933 m /637 62/ /300 62/296 62/301 62/332 P2 611 m2 MG2 BUSS TRAFO 62/635 62/636 7 R3 62/231 62/236 62/307 Torg1 62/ m2 62/229 62/233 62/310 62/234 62/645 62/232 62/646 62/312 62/232 62/230 62/223 TEGNFORKLARING PBL 12-5 AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL Kjøpesenter (1140) Annen næring (1390) Energianlegg (1510) Avløpsanlegg (1542) Bolig/ forretning/ kontor (1802) 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL Kjøreveg (2011) Fortau (2012) 3. GRØNNSTRUKTUR PBL Turvei (3031) Park (3050) Vegetasjonsskjerm (3060) HENSYNSSONER PBL 12-6 Bevaring kulturmiljø LINJER OG SYMBOLER Planens begrensning Grense mellom reguleringsformål Detaljeringsgrense /662 P m2 Inngangssone 62/332 Kjøpesenter m2 R=15 62/337 62/338 BUSS P m2 R=100 62/320 Torg (2013) Annen veggrunn - grøntareal (2019) BUSS Kollektivholdeplass (2073) P Parkeringsplasser (2082) Byggegrense (1211) Regulert senterlinje (1221) Kant kjørebane (1223) Regulert fotgjengerfelt (1226) Regulert støttemur (1228) Målelinje(1259) 62/397 BYA=100% V1 62/649 Detaljregulering for Varemottak Turvei HØVLERIET/ FISKETORGET REVISJONER DATO SIGN Kartprodusent: Halden kommune Ekvidistanse 1m A rev. Div. før innsending EEK B rev. Etter tilbakemlding fra kommunen EEK 62/666 TRAFO Park m2 62/650 Tista C rev. Etter 1.gangsbehandling D rev. Justering naboplan E rev. Etter offentlig ettersyn EEK EEK EEK 160/146 F rev. Etter møte planavdelingen G rev. Tilpasning naboplan H rev. Etter tilbakemelding fra planavdelingen EEK EEK EEK 1: I rev. Etter tilbakemelding fra planavdelingen EEK SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Nr. DATO SIGN 160/ / /149 Kunngjøring av oppstart av planarbeid 1.gangsbehandling i det faste utvalg for plansaker DIB EEK 160/103 Offentlig ettersyn i perioden: 2.gangsbehandling i det faste utvalg for plansaker EEK 160/150 Kommunestyrets vedtak 160/104 Planen er utarbeidet av: DATO Tegn. Saksb N NORSKE. ARKI TEKTERS. L A ANDSFORBUND tlf mob fax arkitektur plan design pb halden EEK 01I Side 90

91 Reguleringsbestemmelser til detaljregulering (PBL 12-3) for HØVLERIET/ FISKETORGET Halden kommune Planbestemmelser datert Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets godkjenning: DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE 1 Arealformål (PBL 12-5) Området er regulert til følgende formål: 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG, 12.5 nr 1 Kjøpesenter (Rp1140) Annen næring (Rp1390) Energianlegg (Rp 1510) Avløpsanlegg (Rp1542) Bolig/ forretning/ kontor (Rp1802) 1.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, 12-5 nr 2 Kjørevei (Rp2011) Fortau (Rp2012) Torg (Rp2013) Annen veggrunn grøntareal (Rp2019) Kollektivholdeplass (Rp2073) Parkeringsplasser (Rp2082) 1.3 GRØNNSTRUKTUR, 12-5 nr 3 Turvei (Rp3031) Park (Rp3050) Vegetasjonsskjerm (Rp3060) Detaljregulering for Høvleriet/ Fisketorget, Halden kommune Side 1 av 5 Side 91

92 2 Hensynssoner (PBL 12-6) 2.1 Bevaring kulturmiljø Eksisterende bygning (Spinneriets sjøbod) er avsatt som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 3 Bestemmelser (PBL 12-7) 3.1 Utforming, estetiske krav, bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL ) STØY Støy skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder T- 1442, pkt. 3.1, "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging". Virksomheter som ved lukt, røyk eller støv vil virke sjenerende for omgivelsene tillates ikke. Det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er i samsvar med Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper GRØNNSTRUKTUR Eksisterende grønnstruktur i området skal i størst mulig grad vernes, og bør danne utgangspunkt for videre utvikling. Det skal, ved byggesøknad, redegjøres for bruk av vegetasjon som romdannende og trivselsskapende elementer, og for behov for skjermvegetasjon og vegetasjon brukt for å skille ulike typer arealer fra hverandre. Ved utvikling av felles uterom og møteplasser, skal det legges vekt på å bevare og videreutvikle vegetasjonselementer som vegetasjonssoner og store enkelttrær som miljøskapende faktor som kan bidra til å skape gode plassdannelser, strukturere og skjerme ESTETIKK Det skal legges vekt på estetikk i bygningers form, arkitektur og materialvalg. Ny eller endret bebyggelse skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omkringliggende miljø og eksisterende bebyggelse. Materialbruken skal tilpasses bygningsvolumene på en slik måte at bebyggelsen fremstår som et slektskap av individuelle volumer. På bebyggelsens tak skal det benyttes tradisjonelle materialer som teglstein, skifer, båndtekking eller tilsvarende. Fargebruken skal være variert for å unngå at området fremstår som ensartet. Bebyggelsens farger skal dokumenteres i byggesøknad. I forbindelse med utarbeiding av byggesøknad ved etablering av virksomhet som krever store utearealer til parkering og trafikkmanøvrering, skal det vurderes og redegjøres for forming av arealene og bruk av vegetasjon, kantmarkering og terrengsprang egnet til å bryte opp og strukturere store ubrutte flater. Det er viktig å visuelt skille ulike trafikkarealer, spesielt fotgjengerarealer fra øvrige trafikkarealer. I større næringsområder skal det søkes å motvirke barrierer i form av lange gjerder og store trafikkarealer OMRÅDE B/F/K1 Område merket med B/F/K1 kan benyttes til forretning, kontorer og/eller boliger samt tilhørende parkering. Det tillates ikke boliger i 1.etg. ut mot Stadionbakken eller Walkers gate. Det er tillatt med innredning av loftsetasje. rosent BYA=75%. Eventuell utvendig lagring på områdene skal være avskjermet med gjerde eller vegetasjonsbelte, slik at dette ikke virker skjemmende for omgivelsene. Byggehøyder: Maks gesimshøyde kote 10,5 og maks mønehøyde kote 13,5. Maks gesimshøyde på arker Detaljregulering for Høvleriet/ Fisketorget, Halden kommune Side 2 av 5 Side 92

93 eller takoppløft kote 11,6. Eventuelle arker og/eller takoppløft kan maksimalt utgjøre 1/3 av takflaten. Gulv i 1.etasje skal ikke ligge lavere enn kote 2, OMRÅDE FOR KJØPESENTER I område avsatt til kjøpesenter er bebyggelsen regulert med eksisterende byggehøyder. Prosent BYA=100%. Tilbygg skal ikke overstige eksisterende byggehøyder, og skal være estetisk tilpasset eksisterende bygning. Byggegrense er som vist på plankartet. 3.2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, byggegrenser (PBL ) TURVEG Avsatt turveg er brygge langs Tista, samt bryggepromenade på land, som skal holdes fri for ferdselshinder. Bryggen kan også benyttes som gjestebrygge i den utstrekning det foreligger avtale med Halden Havnevesen om dette, og under forutsetning av det ikke er til hinder for allmenn ferdsel i Tista. 3.3 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (PBL ) UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming skal legges til grunn ved byggeprosjekter og for utforming av trafikkanlegg for alle trafikkantgrupper. Det skal sikres brukbar utforming av bebyggelse og uterom for alle. Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig REKLAME/ LYS Skilt og reklameinnretninger skal utføres i henhold til de kommunale vedtekter for reklame. Innenfor større naturlig sammenhengende områder skal det tilstrebes enhetlig bruk av lysarmaturer og vegmøblering. Bruk av skilt og andre reklameeffekter skal inngå i beskrivelse av bygningers fasader ved rammesøknad BOLIGERS UTEOPPHOLDSAREAL Til hver boenhet skal det avsettes minimum 30 m 2 uteoppholdsareal. For område B/F/K1 kan opp til 15 m 2 være på terrasser/ tak, og øvrig areal skal være på terreng. Dette kan gjøres enkeltvis for hver boenhet, eller som samlede fellesløsninger for flere boenheter PARKER Områder for park/ lek skal opparbeides til en høy, funksjonell og estetisk god standard. Det skal tilrettelegges for variert lek og opphold. Eksisterende vegetasjon forutsettes bevart i størst mulig grad. Parkene skal i nødvendig grad sikres mot tilleggende trafikkområder og parkeringsarealer. 3.4 Verneverdig bygning (PBL ) VERNEVERDIG BYGNING For Spinneriets sjøbod, som er avsatt til annen næring, tillates det ikke endringer i eksisterende fasade, takform og materialbruk. 3.5 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (PBL ) MILJØGATE Detaljregulering for Høvleriet/ Fisketorget, Halden kommune Side 3 av 5 Side 93

94 Vegstrekning MG1 mellom rundkjøringene R1 og R2, og vegstrekning MG2 mellom rundkjøring R2 og R2 skal utformes som miljøgate med opphøyde fotgjengerfelt LOKAL BOLIGGATE Vegstrekningene BG1 og BG2 skal utformes med kantsteinsparkering og lokale innsnevringer KRAV TIL PARKERINGSDEKNING Detaljvarehandel: Kundeparkering 1 plass pr. 100 m 2 bruksareal. 2 plasser for ansatte pr. handelsenhet. Det skal videre avsettes lasteareal for vare- og lastebiler. Kjøpesenter (regnes fra 3.000m 2 samlet bruksareal og oppover): 2 plasser pr. 100 m 2 bruksareal. Det skal i tillegg avsettes lasteareal for vare- og lastebiler, samt antall P-plasser for ansatte i samsvar med antatt behov. Kontor, administrasjon: Minimum 1 plass pr. 150 m 2 kontorareal. Maksimum 1 plass pr. 100 m 2 kontorareal. Service, tjenester: 1 plass pr. 100 m 2 bruksareal. 2 plasser for ansatte pr. service-/ tjeneste-enhet. Bolig: 4-5 roms leilighet: 1 plass pr. leilighet 3 roms leilighet: 0,8 plass pr. leilighet 2 roms leilighet: 0,6 plass pr. leilighet 1 roms hybler og trygde-/ omsorgsboliger: 0,3 plass pr. leilighet/ hybel For fellesprosjekter/ samarbeid mellom flere bedrifter/ næringsdrivende og boligparkering kan kravene til parkeringsdekning reduseres med 25-50% ved dokumentert sambruk/ fungerende fellesløsninger PARKERINGSOMRÅDE P6 Ved byggesøknad skal det redegjøres nærmere for inndeling av parkering, beplantning, trafikk- og gangsoner området, jf Soner for varemottak og inngangsområde er vist med raster på plankartet. Inngangssonen skal gis en tiltalende utforming, og utendørs møblering, adkomstramper og -innretninger er tillatt. Det skal avsettes en gangforbindelse over parkeringsområdet i retning nord- syd, mellom fortau langs MG1 og Park5. Denne skal vises på situasjonsplan ved byggemelding TORG Torg 1 og tilliggende busslomme skal utformes på en slik måte at kjøreadkomst til eiendommene 62/310 og 62/309 opprettholdes. Bruken av Torg1 må heller ikke hindre adkomsten. Torg 2 (Rødsberg Plass) opparbeides som en urban uteplass. Eventuelle benker, beplantning og fontene er tillatt. 3.6 Tilknytningsplikt for vannbåren varme (PBL ) FJERNVARME Ny bebyggelse ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og skal være tilrettelagt for tilknytning til fjernvarme jf PBL Detaljregulering for Høvleriet/ Fisketorget, Halden kommune Side 4 av 5 Side 94

95 3.7 Retningslinje for drifts- og skjøtselstiltak (PBL ) ANNEN VEGGRUNN - GRØNTAREAL Eksisterende vegetasjon og allébeplantning langs kjøreveg skal bevares og suppleres etter behov. Drifts- og skjøtselsansvar tilligger vegholder VEGETASJONSSKJERM For vegetasjonsskjermene tilligger ansvaret for drifts- og skjøtselstiltak for vegetasjonen vegholder av BG2. Områdene skal til enhver tid ha vegetasjon og trær som er egnet til formålet. Det tillates lokale åpninger for gangveger. 3.8 Nærmere undersøkelser (PBL ) FORURENSET GRUNN Nødvendige tiltak knyttet til forurenset grunn skal utføres i forbindelse med utbygging på eiendommene. Risikovurdering av forurensede masser på land med eventuell tiltaksplan, jf. TA-1629 (SFT-veileder 99:01a) skal sendes inn sammen med søknad om rammetillatelse. Risikovurderingen skal dekke hele arealet, også arealer som ikke vil bli bebygd. I tillegg til risiko ved tiltenkt bruk av arealene, skal risiko for spredning av forurensning via grunn- og overflatevann også vurderes. I anleggsperioden må tiltak iverksettes for å unngå forurensning av Tista AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein etc.,skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) Offentlige arealer og fellesarealer (PBL ) OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Alle kjøreveger, fortau, annen veggrunn og avsatte arealer merket Torg er offentlige TURVEG OG PARKER Alle områder avsatt til parker og turveg (brygge langs Tista) er offentlige PARKERINGSPLASSER P1, P2 og P3 er offentlige. P4, P5 og P6 tilhører kjøpesenteret. Detaljregulering for Høvleriet/ Fisketorget, Halden kommune Side 5 av 5 Side 95

96 HØVLERIET/ FISKETORGET Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, juni 2011 Side 96

97 INNHOLD side 1.0 Bakgrunn Områdets historie Området - tilstandsbeskrivelse Overordnet planstatus Planforslaget - beskrivelse Risiko- og sårbarhet Medvirkning 13 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 2 Side 97

98 1.0 BAKGRUNN Reguleringen er igangsatt av Fredriksten Eiendomsutvikling AS etter ønske fra Halden kommune. Et større reguleringsarbeid pågikk på 1990-tallet i forbindelse med utbyggingen av Tista Senter. Det er noe uklart hva som skjedde ved sluttbehandlingen i denne forbindelse, men planen ble ikke endelig juridisk gjeldende. Imidlertid ble planforslaget fulgt i praksis, og lagt til grunn som om det skulle vært gjeldende; Kjøpesenter, vegsystem, parker, parkeringsområder, kaifront etc ble utbygget i tråd med ugyldig plan. Hovedtrekkene i den gamle ikke juridisk bindende planen er lagt til grunn for det nye planforslaget, og dette er oppdatert i tråd med innføring av ny Plan- og bygningslov. I tillegg er det foretatt noen mindre tilpasninger i forhold til hva som faktisk er bygget, samt ønske om tilbygg til senteret. Et annet vesentlig moment er også at ny rundkjøring og tilsluttende vegsystem i bunnen av Stadionbakken er innlagt i planen slik det nylig ble bygget av kommunen. Med denne reguleringen vil kommunen dermed få rettet opp i tidligere feil og mangler, og Fredriksten Eiendomsutvikling AS vil få et juridisk gjeldende og korrekt grunnlag for sin virksomhet. Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS. Planarbeidet ble varslet igangsatt (av SG Arkitekter) den ved kunngjøring i lokalavisen og brev til relevante instanser, naboer o.a. den Halden kommune har fastsatt at planen skal utarbeides som detaljregulering etter Plan- og bygningslovens (PBL) Planen fremmes etter PBL PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 3 Side 98

99 2.0 OMRÅDETS HISTORIE Sagene langs Fossen og Tista produserte på og 1800-tallet mye grov sagflis, som ble sluppet direkte ut i elva. Sammen med synketømmer dannet dette banker og grunner. Det ble satt opp bolverk i elveutløpet og det ble mudret (se kartene under). Sagflisen ble etter hvert transportert på slipprenner direkte til utfyllingsområdene. På denne måten ble blant annet områdene Mølen, Langbrygga og deler av Høvleri-området dannet. Utfyllingsområdene ved munningen av Tista har siden midten av 1800-tallet vært benyttet som havn og lagerområde for trelast fra sagene langs Tista/ Saugbrugsforeningen. Fig 1: Kart fra 1739 Fig 2: Kart fra ca.1840 Som det fremgår av de gamle kartene lå bydannelsen opprinnelig på sydsiden av Tista (under Fredriksten Festning), mens det på nordsiden til å begynne med bare var snakk om enklere trehusbebyggelse. Elvens utløp lå ikke særlig langt vest for bybrua, og elve-deltaet er synlig øst for broen (her sees også Os-bekkens utløp). Sjøboder lå i indre havn og langs nordsiden av Tista, og på slutten av 1700-tallet lå det omkring 30 slike store bygninger i Fredrikshald. Innen planområdet finner vi også en siste rest av de tidligere rekkene med sjøboder: Spinneriets sjøbod (som for tiden er under rehabilitering). Fig 3: Ca.1870, boden til høyre er revet. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 4 Side 99

100 Fig 4: Under ser vi plan over tomteparseller for sagbrukseiernes lastetomter i området som kjøpesenteret i dag ligger på. Fig 5: Panorama fra 1882, som viser parsellene og bygningene langs Tista. Området ble nyttet som lastetomter for de ulike sagbrukene, og det ble oppført end del lagerskur og sjøboder. Det var også livlig torghandel på Fisketorget, der det som navnet tilsier ble omsatt fisk fra båter som la til langs Fiskebrygga. Det lå en fiskehandler mot torget helt inn i moderne tid, helt til denne bygningen brant ned (og ble erstattet av frisør). Til Fisketorget lå den gang også et hotell ( Privat Hotel ), med kafé og restaurant i første etasje. I områdene mellom Bakbanken og bod/lager-områdene langs Tista ble det senere etablert park, og ved byjubileet (300 år) i 1965 ble det bygget opp en flott utstilling her. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 5 Side 100

101 Fig 6: Fiskebrygga 1906 Etter hvert ble de gamle trebygningene revet, og det ble bygget en bensinstasjon. Vinmonopolet ble også plassert ved Fisketorget, og kommunens redskapssentral lå her. Kun Spinneriets sjøbod lå tilbake av den gamle trehusbebyggelsen langs Tista. Ved oppføringen av Tista Senter, ble den kommunale redskapssentralen flyttet, og bygninger for øvrig revet. Deler av parken ble da også omgjort til parkeringsarealer for kjøpesenteret. Etter hvert ble også bensinstasjonen revet, men dette var en tid etter at kjøpesenteret åpnet. Kun Spinneriets sjøbod ble stående tilbake som en vernet bygning. Fig 7 og 8: Området ryddet, og bygging av kjøpesenter igangsettes (sett mot syd). Vinterbilde over ferdig kjøpesenter (sett mot vest). Trelastbygning og bensinstasjon enda ikke revet. Tista Senter stod ferdig og ble åpnet som et kjøpesenter med fasadeelementer og takformer hentet fra Høvleri-bygningene og sjøboder som tidligere hadde ligget der, og fikk i sin tid den lokale byggeskikkspris. Fig 9: Det nyoppførte kjøpesenteret, hvor bensinstasjonen fortsatt ligger på Fisketorget. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 6 Side 101

102 3.0 OMRÅDET - TILSTANDSBESKRIVELSE Grunnforhold Kvartærgeologisk oversiktskart (NGU) viser at området består av fyllmasse. Det vises til nærmere opplysninger om området i det nedenstående. Fig 10: Kvartærgeologisk kart NGU Naturgitte forhold Området er flatt og ligger lavt langs elven, og ble delvis oppfylt i forbindelse med byggingen av kjøpesenteret for å sikre området mot springflo, stigning i havnivået etc. Det er ikke registrert biologisk sjeldne eller truede arter i området. Tidligere bruk Størstedelen av området har i utgangspunktet vært et sjøområde, benyttet til deponering av flis og utfylling av arealer. Det er heller ikke usannsynlig at man kan ha tømt ballast fra skip, og at grus og masser også har blitt ført med elva fra Porsnesområdet (som var svært erosjonsutsatt). Området har vært benyttet til lagringstomter for trelast, senere som kommunalt redskapslager og båtopplag, bensinstasjon, samt gater og parkanlegg og til slutt kjøpesenter med tilliggende parkeringsarealer og grøntområder. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Det ble gjennomført grunnundersøkelser og utarbeidet fundamenteringsprinsipper i forbindelse med oppføringen av kjøpesenteret. Grunnen består av fyllmasse (sand grus, slagg) over inntil 10m flis, videre noe silt, og middels fast leire i dybden. Det var svært langt til fjell, slik det ble valgt et flåteprinsipp på friksjonspæler. Det er etablert lufting under tett byggeplate for å ivareta avgasser fra grunnen, slik at disse ikke kommer inn i bygningen. Det er også et gassvarslingsanlegg som vil varsle ved eventuelle høye gasskonsentrasjoner, slik at tiltak kan iverksettes. Det vil bli tilsvarende byggeprinsipp for ny bebyggelse. Ved eventuelle videre oppfyllinger av grunnen (for å komme opp på kote 2,2) vil dette kunne gi setninger. Disse kan pågå i lengere tid, og størrelsen vil avhenge av tilleggslast og mektighet av flis. Kompensasjon av setninger med ytterligere oppfylling etterhvert som grunnen setter seg, kan gi ytterligere setninger. Det kan derfor være aktuelt med pæling av alle arealer som skal utnyttes (for eksempel også veier) også på grunn av den store dybden til fjell. Det er risiko for danning av gass ved nedbrytning av organisk materiale: Det må vurderes og gjennomføres løsninger for å ivareta dette. Det vises for øvrig til rapport i kommunens bygningsarkiv på byggesaken for Tista Senter gnr. 62, bnr 332. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 7 Side 102

103 4.0 OVERORDNET PLANSTATUS Planområdet, Høvleriet/ Fisketorget, er i kommuneplanens arealdel markert med grå farge på kommuneplankartet som eksisterende sentrumsområde, og ballbingen og skolestadion som grøntområder. Dette er i tråd med gjeldende arealbruk og det nye planforslaget. Fig 11: Utsnitt fra gjeldende arealdel av kommuneplan for Halden (skal rulleres i 2010). Fig 12: Oversiktskart som viser sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner pr. dato. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Høvleriet / Fisketorget Side 8 Side 103

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/2123-14 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring

Detaljer

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON GBNR 20/361, 371-1 FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 20/361 - Fritidsbolig Tiltakshaver: Hauglandsøy Fritid AS Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19

DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 19 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10.11.2015. Turid Blækkan tiltrådte møtet under orienteringen. ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Før saksbehandlingen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide Barnas representant

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer