Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt Leder MDG Eirik Milde Nestleder H Kathrine Walthinsen Medlem H Ole Roar Amundsen Medlem SP Mona Johnsen Medlem V Nils Sagstuen Medlem AP Cathrine Eng Skotnes Medlem AP Henrik Rød Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Olaussen Jenny Hovland Johanson AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Øivind Holt Utvalgsleder Håvard Tafjord Utvalgssekretær

3 Saksliste 2012/ / / /15 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakslisten Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2012/1 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - oppsummering / / / / / / / / / / / /1 Detaljregulering for Nexans I - 1.gangs behandling Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2011/ /3468 Revurdering av reguleringsplan 2011/ / Fagerholtveien 33 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Tilbygg til bustadhus. Gnr. 98 bnr BRA-veien 92A - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje Gnr 191 Bnr 31 Skriverøveien - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende bygging av bolig større enn 160m2 Søknad om dispensasjon - oppføring av gittermast for etablering av basestasjon for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - gnr. 63 bnr Rødsveien / Elgklev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. tilbygg til hytte. 206/0001/032 - Liholt - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan. Tilbygg til bolig- vinterhage. 2011/ / / / / / / Hagelund - søknad om konsesjon. 2011/5616 Avklaringer Budsjett kommunalavdeling teknisk og kultur 2011/5272 Oversendelse revisjonsrapport 2011/5339 Forespørsel Side nr.

4 FO 2012/2 FO 2012/3 FO 2012/4 Forespørsel fra Ole-Roald Amundsen, Sp, vedr.søkefrister for midler til landbruk og skognæring. Forespørsel fra Ole-Roald Amundsen, Sp, vedr. ringledning/vann og kloakk mellom Sollihøgda og Halden fengsel. Forespørsel fra Svein Olaussen, Ap, vedr. omregulering Brekkerød II. Øivind Holt utvalgsleder

5 2012/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen ble godkjent. 2012/13 Godkjenning av sakslisten Det ble fremmet 2 forespørsler fra Ole-Roald Amundsen, Sp, samt 1 forespørsel fra Svein Olaussen, Ap. Det ble i tillegg fremmet forslag fra Mona Johnsen, V, der RS 2012/2 endres til en politisk sak. Utvalget bifalt dette, og saken fikk saksnummer 2012/26. Sakslisten med disse endringene ble enstemmig godkjent. Sakslisten ble godkjent. 2012/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokoll fra forrige møte ble godkjent. 2012/15 Referatsaker

6 RS 2012/2 ble gjort om til en politisk sak og fikk saksnummer 2012/26. RS 2012/1 ble enstemmig tatt til orientering. Referatsak ble tatt til orientering. RS 2012/1 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) -oppsummering /16 Detaljregulering for Nexans I - 1.gangs behandling Utvalgsleder Øivind Holt, MDG, fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling. HPML forutsetter at tiltakshaver i samråd med fiskeriforvalteren vurderer nærmere evt flytting av nåværende bekkeutløp i endelig planforslag. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Holts tilleggsforslag til rådmannens innstilling fikk 6 stemmer og vedtatt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven å legge forslag til reguleringsplan for Nexans I, plankart datert , sist revidert , reguleringsbestemmelser datert , sist revidert og planbeskrivelse datert , sist revidert ut til offentlig ettersyn. HPML forutsetter at tiltakshaver i samråd med fiskeriforvalteren vurderer nærmere evt flytting av nåværende bekkeutløp i endelig planforslag. 2012/17 Revurdering av reguleringsplan Utvalgsleder Øivind Holt, MDG, fremmet forslag til vedtak. 1. HBML vedtar etter vurdering og gjennomgang av fremlagte saksdokumenter herunder Kulturhistorisk registrering Ystehede, i Halden kommune utarbeidet av Østfold fylkeskommune i perioden 14/4-20/4 2011, å avslutte videre arbeid med regulering og tilrettelegging for bebyggelse og anlegg frittliggende boligbebyggelse i angitt område.

7 2. Det utarbeides en vurdering og planskisse av hvordan trafikkforholdene på Ystehede best kan løses. Det gjelder forholdene langs Skriverøveien fra FV 22, tilrettelegging av kollektivtransport og trafikksikre løsninger for gående og syklister. Alternative løsninger /ruter for gang- og sykkelvei skal utredes. Det skal sees på jordvern og tungtrafikk fra stenbruddet. Vurderingen skal inneholde kostnadsanslag og forslag til finansiering. Planskissen legges fram for hovedutvalget til drøfting. Henrik Rød, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: Det anbefales at tomteområdet selges as is. Saken oversendes Formannskapet. Røds forslag til vedtak fikk 3 stemmer og falt. Holts forslag til vedtak til pkt. 1 ble votert opp mot rådmannens innstilling til pkt. 1 hvor Holts forslag ble vedtatt med 5 stemmer. Holts forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. HBML vedtar etter vurdering og gjennomgang av fremlagte saksdokumenter herunder Kulturhistorisk registrering Ystehede, i Halden kommune utarbeidet av Østfold fylkeskommune i perioden 14/4-20/4 2011, å avslutte videre arbeid med regulering og tilrettelegging for bebyggelse og anlegg frittliggende boligbebyggelse i angitt område. 2. Det utarbeides en vurdering og planskisse av hvordan trafikkforholdene på Ystehede best kan løses. Det gjelder forholdene langs Skriverøveien fra FV 22, tilrettelegging av kollektivtransport og trafikksikre løsninger for gående og syklister. Alternative løsninger /ruter for gang- og sykkelvei skal utredes. Det skal sees på jordvern og tungtrafikk fra stenbruddet. Vurderingen skal inneholde kostnadsanslag og forslag til finansiering. Planskissen legges fram for hovedutvalget til drøfting. 2012/18 199/ Fagerholtveien 33 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Tilbygg til bustadhus. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon fra planbestemmelser 16b) i medhold av plan- og bygningsloven 19-2, med tanke på oppføring av tilbygget i 2 etasjer og tak over eks. terrasse, slik som omsøkt i søknaden av

8 Hensynene bak bestemmelsen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon anses å bli klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. Pbl /19 Gnr. 98 bnr BRA-veien 92A - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalget finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl er oppfylt. Verken hensynene bak kommuneplanbestemmelsene 15a eller lovens formålsbestemmelse anses å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Utvalget viser for øvrig til rådmannens vurderinger som det i det vesentlige finner å kunne slutte seg til. Det gis på denne bakgrunn dispensasjon for overskridelse av regulert mønehøyde og bruksareal for garasjer som omsøkt, jf. 15a i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 2012/20 Gnr 191 Bnr 31 Skriverøveien - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende bygging av bolig større enn 160m2 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk finner at vilkårene for å kunne gi dispensasjon fra 15 a) siste ledd i kommuneplanens arealdel er oppfylt. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk godkjenner med hjemmel i pbl 19-2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 15 a) siste ledd om å bygge en bolig på 299m 2 BRA samt bygging av garasje på inntil 50m 2 med en mønehøyde på makismalt 5m. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk gir administrasjonen myndighet til å behandle søknad om tillatelse til tiltak.

9 2012/21 Søknad om dispensasjon - oppføring av gittermast for etablering av basestasjon for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - gnr. 63 bnr Rødsveien 74 Henrik Rød, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: Dispensasjon gis Røds forslag til vedtak fikk 1 stemme (Frp) og falt. Rådmannens forslag til vedtak fikk 8 stemmer (MDG, H, Sp, V og Ap) og vedtatt. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i pbl avslås. Utvalget finner etter en samlet vurdering at det omsøkte tiltaket bør underlegges en generell vurdering på plannivå. Søknaden avslås derfor i medhold av kan bestemmelsen i pbl første ledd første punktum. 2012/22 222/ Elgklev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. tilbygg til hytte. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen og byggeforbud langs sjø, jfr. Pbl. 19-2, med tanke på oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 222/15. En skal ved bygningsmessige arbeider ta hensyn til fargevalg og materialbruk. Hensynene bak bestemmelsen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon anses å bli klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. Pbl /23 206/0001/032 - Liholt - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan. Tilbygg til bolig- vinterhage.

10 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det gis dispensasjon i hht. Plan- og bygningsloven 19-2, fra arealformål i kommuneplanen, med tanke på oppføring av tilbygg til eksisterende hus slik som omsøkt i søknaden av Hensynene bak planbestemmelser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og fordelene ved å gi dispensasjon anses å bli klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering, jfr. Plan- og bygningsloven /24 223/ Hagelund - søknad om konsesjon. Rådmannens innstilling fikk 8 stemmer og vedtatt. I medhold av konsesjonsloven av 23. november 2003 nr. 98, gis det konsesjon til ekteparet Bjørn Tore Holm og Anne Lilleby Holm for erverv av landbrukseiendommen Hagelund gnr. 223 bnr. 2 i Halden kommune. Det gis fritak fra boplikt ved ervervet, mens vanlige drivepliktsbestemmelser gjelder. 2012/25 Avklaringer Budsjett kommunalavdeling teknisk og kultur Nils Sagstuen, Ap, fremmet forslag til vedtak. Saken oversendes til formannskapet for videre behandling og begrunnes med følgende: Inntekter og utgifter når det gjelder budsjett teknisk sektor for 2012 er lite realistisk. Det er heller ikke til nå vist hvor budsjettet skal reduseres med 5 mill. slik kommunestyret har vedtatt. Utvalgsleder Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak. HPML har ansvaret for områdene 1160 Miljø/landbruk og 1350 Plan. Utvalgets arbeid vil bli utført innenfor vedtatt utgiftsbudsjett. Følgende arbeidsoppgaver vil prioriteres i 2012:

11 Tilrettlegge for en effektiv behandling av bygg- og plansaker og gi god veiledning til innbyggere og næringsliv innen saksområdet. Følge opp saker knyttet til vedtatt arealplan. Være en aktiv medspiller i forhold til overordnede myndigheter når det gjelder vei, jernbane, og trafikksikkerhet herunder tilrettelegging for gående og syklister. Delta aktivt i arbeidet for Sentrumsplan Drive en aktiv miljøpolitikk og ta opp saker knyttet til vann, avløp og forurensing til vann og luft. Følge opp saker i tilknyting vedtatt landbruksplan og se på muligheter til økt aktivitet på bygda i Idd og Berg. Svein Olaussen, Ap, fremmet tilleggsforslag til Øivind Holts forslag til vedtak. Sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall regulerte tomter til nybygging. Sagstuens forslag til vedtak fikk 4 stemmer (Ap og Frp) og falt. Holts forslag til vedtak med Olaussens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Representantene Svein Olaussen, Ap, Nils Sagstuen, Ap, Cathrine Eng Skotnes, Ap, og Henrik Rød, Frp, anket saken til formannskapet. HPML har ansvaret for områdene 1160 Miljø/landbruk og 1350 Plan. Utvalgets arbeid vil bli utført innenfor vedtatt utgiftsbudsjett. Følgende arbeidsoppgaver vil prioriteres i 2012: Tilrettlegge for en effektiv behandling av bygg- og plansaker og gi god veiledning til innbyggere og næringsliv innen saksområdet. Følge opp saker knyttet til vedtatt arealplan. Være en aktiv medspiller i forhold til overordnede myndigheter når det gjelder vei, jernbane, og trafikksikkerhet herunder tilrettelegging for gående og syklister. Delta aktivt i arbeidet for Sentrumsplan Drive en aktiv miljøpolitikk og ta opp saker knyttet til vann, avløp og forurensing til vann og luft. Følge opp saker i tilknyting vedtatt landbruksplan og se på muligheter til økt aktivitet på bygda i Idd og Berg. Sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall regulerte tomter til nybygging 2012/26 Oversendelse revisjonsrapport Utvalgsleder Holt fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonen bes umiddelbart sette i gang tiltak for å rette opp de avvik som påpekes i systemrevisjonsrapporten fra Fylkesmannen vedrørende Remmen avløpsanlegg.

12 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen bes umiddelbart sette i gang tiltak for å rette opp de avvik som påpekes i systemrevisjonsrapporten fra Fylkesmannen vedrørende Remmen avløpsanlegg. 2012/1 Forespørsel Utvalgsleder besvarte forespørslene i møtet. FO 2012/2 Forespørsel fra Ole-Roald Amundsen, Sp, vedr.søkefrister for midler til landbruk og skognæring. FO 2012/3 Forespørsel fra Ole-Roald Amundsen, Sp, vedr. ringledning/vann og kloakk mellom Sollihøgda og Halden fengsel. FO 2012/4 Forespørsel fra Svein Olaussen, Ap, vedr. omregulering Brekkerød II.

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer