Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/ og 170/229, m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl."

Transkript

1 VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: MVA Bankkonto: Oslo, Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/ og 170/229, m.fl. Det varsles herved om oppstart av privat reguleringsarbeid av overnevnte eiendommer jf. Plan og Bygningslovens 12.1, og Tiltakshaver er Laksesoben Eiendom AS. Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RRA) er arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidet. Planområdet Gjeldende reguleringsplan for området er plannr.138 Nedre Malmø. Området er i planen regulert til blandet formål; Bolig, forretning og kontor, samt kjørevei, fortau/gangvei, privat småbåtanlegg, elvepromenade, friområde lek, og trafikkområde sjø og vassdrag. Gjeldende regulering med bestemmelser, gir rom for bygg med høyde inntil kote 16.0 og maksimalt fire etasjer. Total utnyttelse må ikke overstige 40% BYA. Hele planområdet er vist på kartet, med avgrensning som tilsvarer ca. 10daa.

2 VEDLEGG 1 Planens formål Formålet med detaljreguleringen er å følge opp den overordnede reguleringsplanens krav, men med noen endrede vilkår; Det vil i planprosessen bli forsøkt å flytte regulert veitrasse til allerede opparbeidet veg, i samband med dette vil man flytte byggelinjene tilsvarende. Det vil også vurderes å endre maks kotehøyde til gjennomsnitts kotehøyde. I og med at avgrenset planområde separeres av en gangvei i gjeldende reguleringsplan, vil denne bli forsøkt flyttet mot sør til avgrensningens kant, for å etablere ett mer samlet boligområde. Endelig planavgrensing vil avklares gjennom planprosessen. Planen er vurdert i forhold til konsekvensutredninger. Planavdelingen i Mandal Kommune har bekreftet at planen ikke skal konsekvensutredes, da den ikke faller inn under tiltak som vurderes å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. Informasjon og merknader For nærmere informasjon kontakt vennligst saksbehandler i Reiulf Ramstad Arkitekter pr. telefon eller e-post. Merknader som kan ha virkning på, eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til samme person. Alle mottatte dokumenter vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget. Merknader og annen informasjon må være arkitekt i hende innen 22.mai Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Øvregate 5, 0155 Oslo. Saksbehandler: Ragnhild Snustad, tlf , mail: Videre saksgang Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet og sendt kommunen for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling blir planen lagt ut for offentlig ettersyn hvor det vil bli anledning til å gi merknader og evt. innsigelser til forslaget før videre politisk behandling. Med vennlig hilsen Ragnhild Snustad Reiulf Ramstad Arkitekter As

3 VEDLEGG 2 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I henhold til Plan og Bygningslovens 12.1, 12.8 og kunngjøres oppstart av detaljregulering ved Nedre Malmø, gnr./brnr.170/ 6-8, 170/ og 170/229, m.fl. Mandal Kommune. Tiltakshaver er Laksesoben Eiendom AS. Reiulf Ramstad Arkitekter AS er arkitekt og ansvarlig for oppdraget. Formålet med detaljreguleringen er å følge opp den overordnede reguleringsplanens krav til boligformål, kontor/forretning med tilhørende utomhusområde. Det er ikke krav til konsekvensutredninger for planen. Hjemmelshavere og berørte parter tilskrives. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til undertegnede innen 22.mai Reiulf Ramstad Arkitekter AS v/ Ragnhild Snustad Øvregate Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS

4 VEDLEGG 3 Liste over direkte varslede saksparter Malmø Eiendom AS Gismerøyveien Mandal Ballastgata3 as Pb Mandal Kvisla Eiendom As Pb Mandal Agder energi Serviceboks Kristiansand Mandal Kommune Pb Mandal Bimo Eiendom AS Pb Kristiansand Ballastbrygga AS Marnaveien Mandal Spiggeren Legesenter DA Sandskargata Mandal Klinikken Eiendom AS Sandskargata Mandal SNP AS Sandskargata Mandal Harald Lausten Hollendergata Mandal Rita Skoge Tregdeveien Mandal Torgeir Gundersen Eiendom Vemestadlunden Kvås Morten Hals Johannessen Svennevik 4521 Spangereid Helge Tørresen Risøbank Mandal Veggeland Steinleggeri AS Saltverket Mandal Anita Svensson Gamleveien 16a 4520 Lindesnes Geir Inge Stangeland Brogata Mandal Tile Eiendom Sandskargata Mandal Tore Gjesteland AS Pb Mandal Gunnar Jakobsen Aurebekksveien Mandal Kristian Rein Skidalsheia Mandal Ternen MS ANS Lønneveien Mandal Per Bertrand Aanonsen Sandskargata Mandal Fylkesmannen i Vest-Agder Pb Kristiansand Barn og Ungesrepr. Kalle Glomsaker Einerveien Mandal Mandal Byselskap v/ Hilde Elisabeth Tallaksen Oddansheia Mandal Mandal Havn KF Seviceboks Mandal Maren Kommuneservice AS Skjernøyveien Mandal Norges Vassdrags og Energidirektorat, reg. Sør Pb Tønsberg Rådet for funksjonshemmede v/ Lillian Olsen Søren Jaabæksv Mandal Vest-Agder Fylkeskommune Pb Kristiansand Malmø, Skinsnes og Kleveåsen Vel v/ Titti Seyffarth Brogata 23b 4515 Mandal

5 VEDLEGG 4 MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Sendes som e-post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2013/601-7 Kristin Gabrielsen, L DETALJREGULERING FOR "SOLSIDA" (FORELØPIG PLANNAVN) TILBAKEMELDING PÅ VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GNR. 170 BNR. 6-8, OG 229, NEDRE MALMØ Det vises til varsel om oppstart av planarbeid for gnr. 170 bnr. 6-8, og 229, Nedre Malmø, datert Som det har blitt kommunisert tidligere, så er det vanlig i Mandal kommune at Planutvalget gir sin tilbakemelding på oppstart av planarbeid. Da detaljreguleringen har svært mange felles forutsetninger og intensjoner med tilgrensende planarbeid for resterende del av B/F/K3 (gnr. 170 bnr. 10 m.fl), har Teknisk forvaltning rettet en henvendelse til Planutvalget for å vurdere behovet for politisk behandling av tilbakemelding på varsel om oppstart. Planutvalget var på befaring i området og kom med sin tilbakemelding på oppstart til tilgrensende plan den (vedlegg 1 og 2). Svært mange av de tilbakemeldingene som da ble gitt, gjelder også for gjeldende planarbeid. Leder i Planutvalget, Harald Øyslebø, har gitt samtykke til at Planutvalget ikke trenger å uttale seg i forbindelse med oppstart av varslet planarbeid. Som uttalelse til varslet oppstart vises derfor til Saksfremstilling, Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9 (vedlegg 1), samt melding om vedtak (vedlegg 2). Med unntak av pkt 9 og 10 i vedtaket, så anses øvrige punkter å være relevante for oppstartet planarbeid. Når det gjelder avgrensning av fysisk modell, målestokk 1:500, så vedtok Planutvalget at den for B/F/K3 skulle innebefatte selve byggeområdet samt promenade, lek/friområde FO1 og noe areal ut i elv. En nøyaktig avgrensning vil måtte gjøres i dialog med tilgrensende planarbeid på B/F/K3. Med hilsen Kristin Gabrielsen Vedlegg: 1. Saksfremstilling, Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9, datert Melding om vedtak , Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9, datert POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON : INTERNETT: Postboks 905 Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: E-POST : 4509 MANDAL BANKKTO : ORG.NR :

6 VEDLEGG 5 MANDAL KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Reiulf Ramstad Arkitekter AS v/ Ragnhild Snustad Øvregate Oslo Mandal, 29.april 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR BALLASTGATA 1,3 OG 5, NEDRE MALMØ Mandal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet deres brev av vedrørende ovennevnte planarbeid. Rådet vil be om å få opplyst om på hvilken måte universell utforming er ivretatt. og har ellers ingen merknader. Med hilsen For Rådet Lillian Olsen tlf leder

7 VEDLEGG 6

8 VEDLEGG 6

9 VEDLEGG 7

10 VEDLEGG 7

11 VEDLEGG 8 Til: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Vår ref: Deres ref: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5 - Nedre Malmø - Mandal kommune Vi viser til brev datert med varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5. NVE er forvatningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. I denne saken vil vi særlig påpeke utfordringer knyttet til havnivåstigning og flomfare fra Mandalselva. NVE har utarbeidet flomsonekart for Mandal som viser utbredelse og flomhøyder ved flommer av ulike gjentaksintervall. Dette kan hentes fra:http://www.nve.no/no/flom-ogskred/farekartlegging/flomsonekart/flomsonekart-arkiv/vest-agder-arkiv/delprosjekt-mandal /. For de planlagte tiltakene må det dimensjoneres opp mot en 200-årsflom. Det kan være feil i kartgrunnlaget som er benyttet her, og det er derfor viktig å kontrollere nivået i planområdet opp mot de høydene som er oppført i profil 5 og 6. På grunn av usikkerheter i datagrunnlaget og utregninger skal det legges til en sikkerhetsmargin på 50 cm på de beregnede flomhøydene i kartet. Flomutsatte areal skal vises som hensynssone i plankartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerhetskravene gitt i TEK Vi henviser også til Estimater av fremtidig havnivåstigning i norske kystkommuner som er utarbeidet av DSB ved Klimatilpasningssekretariatet, se: Det forventes at en stormflo med 100-års gjentaksintervall i 2100 maksimalt vil ligge på 2,36 m.o.h. i Mandal, og det bør tas hensyn til dette i planprosessen. For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema underveis i planprosessen. Med vennlig hilsen Frederik Eide Avdelingsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: epost: eller direkte: web:

12 VEDLEGG 9 Agder Energi Nett AS (AEN)har 2 nettstasjoner i det regulerte området. (48052-MANDAL SLIP og 48034/340-KJETTINGEN 1) Disse er forsynt med 22 kv jordkabel (røde stiplede streker i kartet) Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Ellers er det etablert noe lavspent 230V nett i området. Jordkabler (blå streker i kartet) Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger må påregnes, men omfang er avhengig av ønsket effektuttak og avtalt overbelastningsvern OBV. Det er ikke anbefalt pga elektromagnetisk stråling å ha rom for varig opphold, leilighet eller kontor, direkte over/under/ved siden av nettstasjoner. Angående elektromagnetiske felt, se hjemmesiden til Statens strålevern: Dettetilorientering Medvennlighilsen Gunnar Lohne Senioringeniør tlf: Agder Energi Nett Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand tlf: fax: Godkraft.Godtklima.

13 VEDLEGG 10

14 VEDLEGG 11 From: Trond Skjebstad Sent: 18. juni :41 To: Ragnhild Snustad Cc: Otto Nodeland; Einar Fossestøl Subject: SV: oppstart detaljregulering nedre mandal Attachments: Nedre Malmø.sos; 2011_001.pdf; 2012_001.pdf Follow Up Flag: Flag Status: Follow up Flagged Hei OversenderkartogsosifilmedVAledningerforområdet.Senderovertokart,etmedprivateogkommunale ledningerogetmedbarekommunale.påkartetmedprivateledningererdetdemviharregistrert,detkanaltså finnesflere. Jegharingenspesiellemerknadernå.NårreguleringsarbeideterkommetigangpleierviiMandalBydrift(vei,vann ogavløp)oghaetmøtemedregulantenforengjennomgang. Med hilsen Trond Skjebstad Mandal kommune Teknisk drift Fra: Ragnhild Snustad Sendt: 11. juni :56 Til: Trond Skjebstad Emne: oppstart detaljregulering nedre mandal Hei Trond Skjebstad / Teknisk forvaltning, vann og avløp(?) Som regulant for tomtene innenfor felt BFK2 og 3 i reguleringsplan 138 for Nedre Mandal meldte vi oppstart for planområdet i slutten av april, med merknadsfrist til Da vi ikke har noe fra Vann og Avløpsetaten velger jeg å være litt i forkant og forhøre meg direkte med deg, som jeg fikk kontaktinfoen til via via i Mandal Kommune. En oversikt / tegning med avløp- og vannledningsnett, kummer og lignende som vi bør / må ta med i planarbeidet hadde det vært fint å fått tilsendt, evt. andre merknader. Om du har spørsmål til min henvendelse vennligst ta kontakt. Vedlagt varsel om oppstart. Med vennlig hilsen / Kind regards Ragnhild Snustad M: Sivilarkitekter mnal Øvre gate 7 N0551 Oslo Norway P: // facebook // twitter 1

15 VEDLEGG 11

16 VEDLEGG 12 Vedlegg 12 Notat 1 AREALREGNSKAP FOR BEBYGGELSE REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: Dato: 21. november 2013 Redegjørelse: AREALREGNSKAP FOR BEBYGGELSE Bakgrunn I reguleringsplan nr.138 med bestemmelser er det fastsatt en utnyttelsesgrad på 40 % BYA med inntil 4 etasjer bygg. For å unngå en monoton og mulig voldsom bebyggelse med maks utnyttelse av arealet, er det skissert et prosjekt som søker en større variasjon i bygningsmassen og tilgodeser kvaliteter som utsikt, sol og lys for hele feltet. Utnyttelse Gjennom prosessen er det blitt argumentert for varierende bygningshøyder for å skape et rikere prosjekt og bedre omgivelser for de kommende beboerne. Utnyttelsen er ikke overgått i forhold til hva man kunne bygd innenfor 40 % BYA med fire etasjes bebyggelse. Det totale bruttoareal av en slik mulig utnyttelse er heller omfordelt og spredt i en bebyggelse som spenner mellom 3 og 6 etasjer. Mulig utnyttelse iht. reguleringsplanen: BYA 40 % = Planområdet ca. 8.5 daa / 40 % = 3.400m2 X 4etasjer Arealregnskap for prosjekt: Planområdet ca.3.09daa / 8.5daa = 36 % BYA Bestemmelser for ny plan bruker BRA iht. Tek10 kap.5 med veiledning T-1459 Grad av utnytting som betegnelse for utnyttelsen. BYA utnyttelse i mulig prosjekt: BRA utnyttelse i mulig prosjekt: BB1 m2 BYA BB 1 m2 BRA Bygg A 780 m2 Bygg A 2800 m2 BB02 BB2 Bygg B 250 m2 Bygg B 850 m2 BB3 BB3 Bygg C 250 m2 Bygg C 850 m2 Bygg D 250 m2 Bygg D 1060 m2 Sum BB3 500 m2 Sum BB m2 BB4 BB4 Bygg E 700 m2 Bygg E 2730 m2 Bygg F 360 m2 Bygg F 930 m2 Bygg G 250 m2 Bygg G 850 m2 Bygg H 250 m2 Bygg H 630 m2 Sum BB m2 Sum BB m2 BYA total BB m2 BRA total BB m2 Bygg A, B, C og D inngår i Byggetrinn 1 med et samlet areal på maks: 5560m2 BRA Bygg E og F utgjør byggetrinn 2 med et samlet areal på maks: 3660m2 BRA Bygg G og H utgjør byggetrinn 3 med et samlet areal på maks: 1480m2 BRA Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 1

17 VEDLEGG 12 Konklusjon BB1 total maks BRA = 2800 m2 BB2 total maks BRA = 850 m2 BB3 total maks BRA = 1910 m2 BB4 total maks BRA = 5140 m2 Total maks BRA for blokkbebyggelse i planen = m2 Med en antatt brutto / nettofaktor på bolig ca. 1.2 er man med skissert prosjekt innenfor maks utnyttelse for overordnet regulering. Rev. Oslo, , Ragnhild Snustad Oslo, , Ragnhild Snustad Oslo, , Ragnhild Snustad Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 2

18 VEDLEGG 13 Vedlegg 13 Notat 2 oppfyllelse av parkeringskrav REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: Dato: 12. juli 2013 Redegjørelse: Oppnåelse av parkeringskrav/ HC-parkeringsplasser Mandal Kommunes parkeringsvedtekt er vedtatt i 1999 henspeiler til eldre PBL og Tek97. Mandals vedtekt sier: 4. Krav til universell utforming Boliger det er krav til at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25 % av alle boenheter som er universelt utformet. Tek10 og nyere PBL opererer med andre krav til leilighetene i forhold til universell utforming og tilgjengelighet, og fordelingen av disse i større boligprosjekter. I nyere boligprosjekter som prosjektet for Solsida, Nedre Malmø, vil nærmest alle leilighetene iht. Tek10 ha tilgjengelighetskrav. Det anses som uhensiktsmessig å gjøre 25 % av alle parkeringsplasser til HC-parkeringsplasser. I andre lignende prosjekter i Mandal Kommune og andre steder er 10 % av parkeringsplassene tilrettelagt for bevegelseshemmede. PBL og Tek10 fastsetter ikke antall, men sier: 8.9 Parkerings og annen oppstillingsplass 3) Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede 10 % anses som et tilstrekkelig antall HC-parkeringsplasser. Totalt antall parkeringsplasser følger Mandal Kommunes parkeringsvedtekt og overordnet reguleringsplan i forhold til mulig antall leiligheter i skissert prosjekt: Fordeling av parkeringsplasser i skisseprosjekt med mulig fordeling av leiligheter: Leiligheter Krav til p-plass Antall leiligheter Antall p-plasser Antall HCplasser Under 80m2 1, ,7 Over 80m2 1, ,6

19 VEDLEGG 14 Vedlegg 14 Notat 3 AVKJØRING / PARKERINGSNEDKJØRING REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org. nr: Dato: 25. september 2013 Redegjørelse: Avkjøring til / fra parkeringsnedkjøring Bakgrunn I reguleringsplan nr.138 med bestemmelser er det fastsatt at all parkering for feltet skal skje innendørs. Nedkjøring skal samordnes for hvert delområde hvor BFK 1-4 skal ha nedkjøring fra Grønviksveien eller Ballastgata. (jf i bestemmelser til plan 138) Det kom frem i oppstartsmøte for planarbeidet med Teknisk forvaltning den at det var ønskelig at parkeringsnedkjøring etableres sammen med prosjekt i sideløpende plan for BKF3, med plassering ved Grønneviksveien, lengst mulig sørøst. Men for å sikre fremdriften til prosjektene innenfor de to feltene er det viktig at det etableres uavhengige nedkjøringer til parkeringsanlegg innenfor feltet. Eventuell samlokalisering kan skje på senere tidspunkt. Avkjøring fra Ballastgata Regulert vegtrasé i Ballastgata og byggelinjen til gateløpet gjør det vanskelig å oppfylle siktkrav til avkjøringer som denne. Gjennom prosessen er det vurdert opptil tre plasseringer for avkjøringen, hvor den beste er at nedkjøringen ligger ca. midt på feltets lengde mot nord. Ved plassering av avkjøring til parkeringsnedkjøring veide hensynet til veg og utkjøring, gangveisplassering over feltet og utbyggingstrinnene i planen tyngst. For å etablere en best mulig løsning for utkjøringen og sikten til gateløpet, er det i bestemmelsene til planen fastsatt at det skal etableres et flatt felt med fem meter lengde innen man kjører ut av bygget. (se Figur 0) Figur 0 Snitt av nedkjøring til parkeringskjeller. I de kommende figurene (1-3) redegjøres for mulig sikt ved utkjøringen fra parkeringskjeller med utgangspunkt i siktkrav fra Statens Vegvesens veileder i håndbok 017. Det er tatt utgangspunkt i Ballastgatas fartsgrense på 30km/t og tabellenes maks med ÅDT >50 da det ikke foreligger eksakte beregninger av dette. I følge tabellen er kravet til sikt 20meter i hver retning under slike forutsetninger. For fortau er kravet fem meter i hver retning. (Se figur 1)

20 VEDLEGG 14 Figur 1 Frisikt KRAV iht tabell i Håndbok 017 fra Statens Vegvesen. Av Figur1 fremgår det at utforming på bygg og regulert vegtrasé gjør at siktkravet ikke kan tilfredsstilles med dagens fartsgrense på 30km/t i Ballastgata og årsdøgntrafikk (ÅDT) >50. Da frisikttrekanten går innover det østlige hjørnet av utkjøringen. Utkjøringen kan heller ikke tilfredsstille siktkrav til sikt på fortau. Figur 2 MULIG frisikt Figur 2 synliggjør frisikt iht. prosjekt med regulert vegtrasé. Sikten er i konflikt med kravet, da man mot øst kun vil ha 18-19m sikt fra øyepunktet. Det vil også være vanskelig å ha oversikt over fortauet ved utkjøringen. Tiltak: Utkjøringen er tenkt som en midlertidig utkjøring, da den på sikt helst skal samordnes med kommende nedkjøring på naboeiendommen i en mer oversiktlig trafikksituasjon. For å bedre situasjonen best mulig er det fastsatt i bestemmelsene til reguleringsplanen, at sikten ved utkjøringen skal sikres med speil. Man kan også se på muligheten for å åpne deler av den vestlige fasadeveggen for bedre overblikk i situasjonen. Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 3

21 VEDLEGG 14 Med eksisterende vegtrasé Da det er en pågående reguleringsprosess med mulig omregulering av veistrekningen av Ballastgata, er utgangspunktet for betraktningene over noe usikre. Det er kjent for regulant at regulant av veien gjerne vil beholde traseen der den allerede er opparbeidet i dag. Dette ville i så fall resultere i en mye bedre løsning for utkjøringen fra parkeringen. (Vist i figur 3) Figur 3 Frisikt med EKSISTERENDE vegtrasé. Figur 3 viser at ved bevaring av eksisterende vegtrasé vil utkjøringen ikke være i konflikt med krav til sikt for vegen. For å ha oversikt over fortauet kunne man fortsatt hatt tiltak som speil for å bedre overblikket. Samtidig må det kunne argumenteres med at fortauet ville blitt mye bredere (ca.5,5m ved utkjøringen), noe som ville påvirket ganglinjen for fotgjengere, og man kunne flytte øyepunktet for frisikt over fortau iht denne ganglinjen. Konklusjon Da det ikke foreligger eksakte beregninger av ÅDT verken av Ballastgata som den er i dag, eller vil bli med ny bebyggelse, er det ikke mulig å beregne siktkravet helt eksakt. Det er derfor tatt utgangspunkt i tabellenes maks grenser. Det er heller ikke avgjort hvor vegkant for Ballastgata med fortausbredder vil komme, da dette forsøkes omregulert i sideløpende planarbeid. Innen dagens vegtrasé omlegges vil nedkjøringen og prosjektet tilfredsstille kravene Statens Vegvesen stiller i håndbok 017 til frisikt for gaten. (se Figur 3) De ulike muligheter gjennomgått for utkjøringen, viser at her er det mange uløste variabler. Dette er alle faktorer som vil påvirke kravet til sikt ved avkjøringen. Dette i tillegg til at nedkjøringen etableres som en midlertidig løsning med senere samlokalisering med sideløpende plan, gjør at regulant mener at nedkjøring bør kunne etableres som vist i vedlegg 19 (plan 1 og plan U) til planbeskrivelsen. REV. Oslo, , RS Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 3

22 VEDLEGG 21 Hei Ragnhild Snustad. Mandal den Din henvendelse gir meg en anledning til å komme med noen meninger om et område av naturmangfoldet som har interessert meg over lengre tid, nemlig ballastplanter og deres plass i det kulturelle landskapsbilde. Malmø er i denne sammenheng et svært viktig område med ganske mange registreringer av ballastplanter. Navnene Ballastbrygga, Ballastgaten og Ballasthaugen Bruk AS forteller ganske mye om stedets betydning i denne sammenheng. Oversikt over ballastplanter som er registrert i Mandal norsk navn latinsk navn dato Rødliste Funnsted stripetorskemunn Linaria repens NA Malmø såpeurt Sapponaria officinalis NA Årekjerr matrem Tanacetum parthenium NA opiumsvalmue Papaver somniferum NA Årekjerr ugrasbingel Mercurialis annua NA Årekjerr fagerfredløs Lysimachia punctata NA Årekjerr gentspirea Spiraea X vanhouttei NA Årekjerr bulmeurt Hyoscyamus niger EN Årekjerr peruskjellfrø Galinsoga parviflora NA Malmø krypbeinurt Ononis spinosa ssp maritima VU Malmø nesleskjellfrø Galinsoga quadriradiata NA hvitdodre Berteroa incana NA Malmø Noen kommentarer til ovenstående liste: Den er svært mangelfull og har bare mine registreringer. Jeg har tatt med en del planter som er funnet på Årekjerr noen km opp på vestsiden av elva. Det er blitt meg fortalt at det er kjørt opp flere billass med fyllmasse som er hentet på Malmø, og det har grodd ganske godt på denne fyllingen som jeg har besøkt flere ganger. Rødliste forkortelsene betyr : EN = sterkt truet, VU= sårbar, NA= uønsket??. Malmø er i ferd med å bli lagt under asfalt og det siste er nå området rundt kulturhuset Buen og den store parkeringsplassen der. Tidligere var det veier i området som hadde kanter som var begrodd med diverse planter (jamfør gata langs Reperbanen), men behov for parkering av et stadig økende antall biler har medført at disse grønne kantene har blitt renset for livgivende matjord og erstattet med grus eller asfalt. Der jeg fant krypbeinurt i Ballastgata er det nå grus og biler. Professor Tore Ouren har gjort en stor jobb med kartlegging av ballastplanter og han var også med i dokumentarfilmen om samme tema som NRK laget i 1995 og som kan sees på Internett. Jeg mener at det bør lages et ballastplantebed i Mandal og gjerne i området rundt Buen. Dette som en erstatning for de verdier som går tapt av naturmangfold ved den store utbyggingen av Malmø. Det bør kunne skje i et samarbeid mellom utbyggerne, Mandal kommune, Vest- Agder fylke og Agder Naturmuseum. Kostnadene bør også kunne deles mellom de samme og Agder Naturmuseum bør stå som fagansvarlig. Kopi av dette brev blir sendt til nevnte instanser. Vennlig hilsen Bernt Kåre Knutsen Buråsveien 89, 4514 MANDAL mail:

23 Ragnhild Snustad VEDLEGG 22 From: Klevan, Pål Sent: 26. november :08 To: Ragnhild Snustad Subject: SV: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei.HarlestgjennombrevetfraBerntKåreKnudsenogsettlittpådeartenesomhanharplukketfram. Noenløsetankerher(derforogsålittrotetesattopp): Førsttilrødlistevurderingene.NA betyratartenikkeeregnetforrødlistevurdering.dettekan,somdetgjørfor flereavdeartenesomerfunnether,atdeikkeernaturligforekommendeinorge.dissearteneerigjenvurdertpå Norsksvartelisteoverfremmedeoguønskedearter.Hererrisikoartenkanhapådenopprinneligenaturenvurdert. Kortoppsummert: StripetorskemunnervurderttilstatusSE sværthøgrisikoisvartelista.dvs.enartviprimærtikkeønsker. funnetinorge. Såpeurt Potensiellhøgrisikoettersvartelista. Matrem Lågrisiko Opiumsvalmue ikkevurdertdadenikkeeristandtilåreprodusereinorge. Ugrasbingel lågrisiko Fagerfredløs høgrisiko Gentspirea lågrisiko Peruskjellfrø potensiellhøgrisiko Nesleskjellfrø potensiellhøgrisiko Hvitdodre lågrisiko Bulmeurtogkrypbeinurtstårderimotpårødlista,somENsterkttruetogVUsårbar. BulmeurterenartsomersjeldenogsomharværtitilbakegangiNorge.Etterår2000erarten,iVestAgder,kun registrertvedårekjerrimandal.detteliggeretbetydeligstykkelengeroppelangsmandalselva.men,somknudsen erinnepå,såskyldesdettesannsynligvisflyttingavmasserframalmø. Krypbeinurterenartsometter1950,forVestAgdersdel,kunerfunnetiMandal.Denneartenernaturlig forekommendeimandal,menforekomstenherdukketnokogsåoppsomresultatavdumpingavballastjord. Knudsenvisertilibrevetavdensistdokumenterteforekomsten(1999)ergrusetoveridag. RødlistevurderingenhenvisertilMandalforekomstensomenpotensieltintaktforekomst. Nåkannoenslikearterhafrøbanksomgreiersegoverrelativtlangtidijorda.Potensieltkandetderforværemulig atdetliggerfrøfraiallefallbulmeurtijordaher. Oppsummertkanmansiatdeflesteavdeartenesomerregistrerthereruønsketiforholdtilnaturmangfoldloven.I densammenhengblirdetviktigåfåmediplanenatmanmåhindreflyttingavpotensieltinfiserte(avfremmede arter)masserutfraområdet.(detbørforsåvidtståialleplaner.)tiltakshaverkanrisikereåblistilttilansvarogmå bekosteenev.oppryddinghvisdetspresuønskedearterinninyeområder.deterspesieltkritiskmeddeartene somervurdertmedhøgellersværthøgrisiko.enslikart,somikkeernevnther,mensomstårflerestederimandal sentrumerparkslirekne. Nårdetgjelderdetorødlisteartene,såerdenenetydeligvisetablertlengernordpåbakgrunnavspredningav masser.hererdettydeligvisogsåspredtflereuønskedearter.forekomstenavbulmeurtvurderesåikkelenger væretilstedepåmalmøhvisjeghartolkettingretther.forkrypbeinurtkandetværeverdtåtaenliterundetil. 1

24 VEDLEGG 22 Denble,i1997,registrertikryssetmellomBallastgataogNordreBanegate.Herkandetseutsomdetfortsatternoe åpnearealer.kanværeverdtåleggeinnnoeomåsjekkeutakkuratdetteområdet. Nårdetgjelderforslagetometballastbed,såkannokdetværeavkulturhistoriskinteresse.Detmåbliopptil kommunen,naturmuseetogvestagderfylkeskommuneåtadettevidere.detliggerutenforfylkesmannens arbeidsområdeiallefall,menkanjoværeetavbøtendetiltakfortiltakshaverhvisdetfortsattfinneskrypbeinurti området.dennekandaev.flyttesdit. Medhilsen PålKlevan senioringeniør FylkesmanneniVestAgder Miljøvernavdelingen tlf (merk:nytttelefonnr.)/mob Fra: Ragnhild Snustad Sendt: 26. november :00 Til: Klevan, Pål Emne: FW: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei Pål. Takk for samtale, oversender brev som avtalt. Med vennlig hilsen / Kind regards Ragnhild Snustad M: Sivilarkitekter mnal Øvre gate 7 N0551 Oslo Norway P: // facebook // twitter From: Bernt Knutsen Sent: 23. november :27 To: Ragnhild Snustad Cc: Subject: Re: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei VedlagtfølgermitsvarsomogsåersendttilMandalkommunev/HallfridJostedt,VestAgderfylkeog AgderNaturmuseum. Håpernoenavderetardettealvorlig. Vennlighilsen BerntK.Knutsen 2

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer