Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/ og 170/229, m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl."

Transkript

1 VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: MVA Bankkonto: Oslo, Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/ og 170/229, m.fl. Det varsles herved om oppstart av privat reguleringsarbeid av overnevnte eiendommer jf. Plan og Bygningslovens 12.1, og Tiltakshaver er Laksesoben Eiendom AS. Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RRA) er arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidet. Planområdet Gjeldende reguleringsplan for området er plannr.138 Nedre Malmø. Området er i planen regulert til blandet formål; Bolig, forretning og kontor, samt kjørevei, fortau/gangvei, privat småbåtanlegg, elvepromenade, friområde lek, og trafikkområde sjø og vassdrag. Gjeldende regulering med bestemmelser, gir rom for bygg med høyde inntil kote 16.0 og maksimalt fire etasjer. Total utnyttelse må ikke overstige 40% BYA. Hele planområdet er vist på kartet, med avgrensning som tilsvarer ca. 10daa.

2 VEDLEGG 1 Planens formål Formålet med detaljreguleringen er å følge opp den overordnede reguleringsplanens krav, men med noen endrede vilkår; Det vil i planprosessen bli forsøkt å flytte regulert veitrasse til allerede opparbeidet veg, i samband med dette vil man flytte byggelinjene tilsvarende. Det vil også vurderes å endre maks kotehøyde til gjennomsnitts kotehøyde. I og med at avgrenset planområde separeres av en gangvei i gjeldende reguleringsplan, vil denne bli forsøkt flyttet mot sør til avgrensningens kant, for å etablere ett mer samlet boligområde. Endelig planavgrensing vil avklares gjennom planprosessen. Planen er vurdert i forhold til konsekvensutredninger. Planavdelingen i Mandal Kommune har bekreftet at planen ikke skal konsekvensutredes, da den ikke faller inn under tiltak som vurderes å ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. Informasjon og merknader For nærmere informasjon kontakt vennligst saksbehandler i Reiulf Ramstad Arkitekter pr. telefon eller e-post. Merknader som kan ha virkning på, eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til samme person. Alle mottatte dokumenter vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget. Merknader og annen informasjon må være arkitekt i hende innen 22.mai Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Øvregate 5, 0155 Oslo. Saksbehandler: Ragnhild Snustad, tlf , mail: Videre saksgang Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet og sendt kommunen for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling blir planen lagt ut for offentlig ettersyn hvor det vil bli anledning til å gi merknader og evt. innsigelser til forslaget før videre politisk behandling. Med vennlig hilsen Ragnhild Snustad Reiulf Ramstad Arkitekter As

3 VEDLEGG 2 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I henhold til Plan og Bygningslovens 12.1, 12.8 og kunngjøres oppstart av detaljregulering ved Nedre Malmø, gnr./brnr.170/ 6-8, 170/ og 170/229, m.fl. Mandal Kommune. Tiltakshaver er Laksesoben Eiendom AS. Reiulf Ramstad Arkitekter AS er arkitekt og ansvarlig for oppdraget. Formålet med detaljreguleringen er å følge opp den overordnede reguleringsplanens krav til boligformål, kontor/forretning med tilhørende utomhusområde. Det er ikke krav til konsekvensutredninger for planen. Hjemmelshavere og berørte parter tilskrives. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til undertegnede innen 22.mai Reiulf Ramstad Arkitekter AS v/ Ragnhild Snustad Øvregate Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS

4 VEDLEGG 3 Liste over direkte varslede saksparter Malmø Eiendom AS Gismerøyveien Mandal Ballastgata3 as Pb Mandal Kvisla Eiendom As Pb Mandal Agder energi Serviceboks Kristiansand Mandal Kommune Pb Mandal Bimo Eiendom AS Pb Kristiansand Ballastbrygga AS Marnaveien Mandal Spiggeren Legesenter DA Sandskargata Mandal Klinikken Eiendom AS Sandskargata Mandal SNP AS Sandskargata Mandal Harald Lausten Hollendergata Mandal Rita Skoge Tregdeveien Mandal Torgeir Gundersen Eiendom Vemestadlunden Kvås Morten Hals Johannessen Svennevik 4521 Spangereid Helge Tørresen Risøbank Mandal Veggeland Steinleggeri AS Saltverket Mandal Anita Svensson Gamleveien 16a 4520 Lindesnes Geir Inge Stangeland Brogata Mandal Tile Eiendom Sandskargata Mandal Tore Gjesteland AS Pb Mandal Gunnar Jakobsen Aurebekksveien Mandal Kristian Rein Skidalsheia Mandal Ternen MS ANS Lønneveien Mandal Per Bertrand Aanonsen Sandskargata Mandal Fylkesmannen i Vest-Agder Pb Kristiansand Barn og Ungesrepr. Kalle Glomsaker Einerveien Mandal Mandal Byselskap v/ Hilde Elisabeth Tallaksen Oddansheia Mandal Mandal Havn KF Seviceboks Mandal Maren Kommuneservice AS Skjernøyveien Mandal Norges Vassdrags og Energidirektorat, reg. Sør Pb Tønsberg Rådet for funksjonshemmede v/ Lillian Olsen Søren Jaabæksv Mandal Vest-Agder Fylkeskommune Pb Kristiansand Malmø, Skinsnes og Kleveåsen Vel v/ Titti Seyffarth Brogata 23b 4515 Mandal

5 VEDLEGG 4 MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Sendes som e-post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2013/601-7 Kristin Gabrielsen, L DETALJREGULERING FOR "SOLSIDA" (FORELØPIG PLANNAVN) TILBAKEMELDING PÅ VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GNR. 170 BNR. 6-8, OG 229, NEDRE MALMØ Det vises til varsel om oppstart av planarbeid for gnr. 170 bnr. 6-8, og 229, Nedre Malmø, datert Som det har blitt kommunisert tidligere, så er det vanlig i Mandal kommune at Planutvalget gir sin tilbakemelding på oppstart av planarbeid. Da detaljreguleringen har svært mange felles forutsetninger og intensjoner med tilgrensende planarbeid for resterende del av B/F/K3 (gnr. 170 bnr. 10 m.fl), har Teknisk forvaltning rettet en henvendelse til Planutvalget for å vurdere behovet for politisk behandling av tilbakemelding på varsel om oppstart. Planutvalget var på befaring i området og kom med sin tilbakemelding på oppstart til tilgrensende plan den (vedlegg 1 og 2). Svært mange av de tilbakemeldingene som da ble gitt, gjelder også for gjeldende planarbeid. Leder i Planutvalget, Harald Øyslebø, har gitt samtykke til at Planutvalget ikke trenger å uttale seg i forbindelse med oppstart av varslet planarbeid. Som uttalelse til varslet oppstart vises derfor til Saksfremstilling, Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9 (vedlegg 1), samt melding om vedtak (vedlegg 2). Med unntak av pkt 9 og 10 i vedtaket, så anses øvrige punkter å være relevante for oppstartet planarbeid. Når det gjelder avgrensning av fysisk modell, målestokk 1:500, så vedtok Planutvalget at den for B/F/K3 skulle innebefatte selve byggeområdet samt promenade, lek/friområde FO1 og noe areal ut i elv. En nøyaktig avgrensning vil måtte gjøres i dialog med tilgrensende planarbeid på B/F/K3. Med hilsen Kristin Gabrielsen Vedlegg: 1. Saksfremstilling, Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9, datert Melding om vedtak , Detaljregulering for Ballastgata 3 og 9, datert POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON : INTERNETT: Postboks 905 Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: E-POST : 4509 MANDAL BANKKTO : ORG.NR :

6 VEDLEGG 5 MANDAL KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Reiulf Ramstad Arkitekter AS v/ Ragnhild Snustad Øvregate Oslo Mandal, 29.april 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR BALLASTGATA 1,3 OG 5, NEDRE MALMØ Mandal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet deres brev av vedrørende ovennevnte planarbeid. Rådet vil be om å få opplyst om på hvilken måte universell utforming er ivretatt. og har ellers ingen merknader. Med hilsen For Rådet Lillian Olsen tlf leder

7 VEDLEGG 6

8 VEDLEGG 6

9 VEDLEGG 7

10 VEDLEGG 7

11 VEDLEGG 8 Til: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Vår ref: Deres ref: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5 - Nedre Malmø - Mandal kommune Vi viser til brev datert med varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5. NVE er forvatningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. I denne saken vil vi særlig påpeke utfordringer knyttet til havnivåstigning og flomfare fra Mandalselva. NVE har utarbeidet flomsonekart for Mandal som viser utbredelse og flomhøyder ved flommer av ulike gjentaksintervall. Dette kan hentes fra: For de planlagte tiltakene må det dimensjoneres opp mot en 200-årsflom. Det kan være feil i kartgrunnlaget som er benyttet her, og det er derfor viktig å kontrollere nivået i planområdet opp mot de høydene som er oppført i profil 5 og 6. På grunn av usikkerheter i datagrunnlaget og utregninger skal det legges til en sikkerhetsmargin på 50 cm på de beregnede flomhøydene i kartet. Flomutsatte areal skal vises som hensynssone i plankartet og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerhetskravene gitt i TEK Vi henviser også til Estimater av fremtidig havnivåstigning i norske kystkommuner som er utarbeidet av DSB ved Klimatilpasningssekretariatet, se: Det forventes at en stormflo med 100-års gjentaksintervall i 2100 maksimalt vil ligge på 2,36 m.o.h. i Mandal, og det bør tas hensyn til dette i planprosessen. For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema underveis i planprosessen. Med vennlig hilsen Frederik Eide Avdelingsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: epost: eller direkte: web:

12 VEDLEGG 9 Agder Energi Nett AS (AEN)har 2 nettstasjoner i det regulerte området. (48052-MANDAL SLIP og 48034/340-KJETTINGEN 1) Disse er forsynt med 22 kv jordkabel (røde stiplede streker i kartet) Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Ellers er det etablert noe lavspent 230V nett i området. Jordkabler (blå streker i kartet) Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger må påregnes, men omfang er avhengig av ønsket effektuttak og avtalt overbelastningsvern OBV. Det er ikke anbefalt pga elektromagnetisk stråling å ha rom for varig opphold, leilighet eller kontor, direkte over/under/ved siden av nettstasjoner. Angående elektromagnetiske felt, se hjemmesiden til Statens strålevern: Dettetilorientering Medvennlighilsen Gunnar Lohne Senioringeniør tlf: Agder Energi Nett Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand tlf: fax: Godkraft.Godtklima.

13 VEDLEGG 10

14 VEDLEGG 11 From: Trond Skjebstad Sent: 18. juni :41 To: Ragnhild Snustad Cc: Otto Nodeland; Einar Fossestøl Subject: SV: oppstart detaljregulering nedre mandal Attachments: Nedre Malmø.sos; 2011_001.pdf; 2012_001.pdf Follow Up Flag: Flag Status: Follow up Flagged Hei OversenderkartogsosifilmedVAledningerforområdet.Senderovertokart,etmedprivateogkommunale ledningerogetmedbarekommunale.påkartetmedprivateledningererdetdemviharregistrert,detkanaltså finnesflere. Jegharingenspesiellemerknadernå.NårreguleringsarbeideterkommetigangpleierviiMandalBydrift(vei,vann ogavløp)oghaetmøtemedregulantenforengjennomgang. Med hilsen Trond Skjebstad Mandal kommune Teknisk drift Fra: Ragnhild Snustad Sendt: 11. juni :56 Til: Trond Skjebstad Emne: oppstart detaljregulering nedre mandal Hei Trond Skjebstad / Teknisk forvaltning, vann og avløp(?) Som regulant for tomtene innenfor felt BFK2 og 3 i reguleringsplan 138 for Nedre Mandal meldte vi oppstart for planområdet i slutten av april, med merknadsfrist til Da vi ikke har noe fra Vann og Avløpsetaten velger jeg å være litt i forkant og forhøre meg direkte med deg, som jeg fikk kontaktinfoen til via via i Mandal Kommune. En oversikt / tegning med avløp- og vannledningsnett, kummer og lignende som vi bør / må ta med i planarbeidet hadde det vært fint å fått tilsendt, evt. andre merknader. Om du har spørsmål til min henvendelse vennligst ta kontakt. Vedlagt varsel om oppstart. Med vennlig hilsen / Kind regards Ragnhild Snustad M: Sivilarkitekter mnal Øvre gate 7 N0551 Oslo Norway P: // facebook // twitter 1

15 VEDLEGG 11

16 VEDLEGG 12 Vedlegg 12 Notat 1 AREALREGNSKAP FOR BEBYGGELSE REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: Dato: 21. november 2013 Redegjørelse: AREALREGNSKAP FOR BEBYGGELSE Bakgrunn I reguleringsplan nr.138 med bestemmelser er det fastsatt en utnyttelsesgrad på 40 % BYA med inntil 4 etasjer bygg. For å unngå en monoton og mulig voldsom bebyggelse med maks utnyttelse av arealet, er det skissert et prosjekt som søker en større variasjon i bygningsmassen og tilgodeser kvaliteter som utsikt, sol og lys for hele feltet. Utnyttelse Gjennom prosessen er det blitt argumentert for varierende bygningshøyder for å skape et rikere prosjekt og bedre omgivelser for de kommende beboerne. Utnyttelsen er ikke overgått i forhold til hva man kunne bygd innenfor 40 % BYA med fire etasjes bebyggelse. Det totale bruttoareal av en slik mulig utnyttelse er heller omfordelt og spredt i en bebyggelse som spenner mellom 3 og 6 etasjer. Mulig utnyttelse iht. reguleringsplanen: BYA 40 % = Planområdet ca. 8.5 daa / 40 % = 3.400m2 X 4etasjer Arealregnskap for prosjekt: Planområdet ca.3.09daa / 8.5daa = 36 % BYA Bestemmelser for ny plan bruker BRA iht. Tek10 kap.5 med veiledning T-1459 Grad av utnytting som betegnelse for utnyttelsen. BYA utnyttelse i mulig prosjekt: BRA utnyttelse i mulig prosjekt: BB1 m2 BYA BB 1 m2 BRA Bygg A 780 m2 Bygg A 2800 m2 BB02 BB2 Bygg B 250 m2 Bygg B 850 m2 BB3 BB3 Bygg C 250 m2 Bygg C 850 m2 Bygg D 250 m2 Bygg D 1060 m2 Sum BB3 500 m2 Sum BB m2 BB4 BB4 Bygg E 700 m2 Bygg E 2730 m2 Bygg F 360 m2 Bygg F 930 m2 Bygg G 250 m2 Bygg G 850 m2 Bygg H 250 m2 Bygg H 630 m2 Sum BB m2 Sum BB m2 BYA total BB m2 BRA total BB m2 Bygg A, B, C og D inngår i Byggetrinn 1 med et samlet areal på maks: 5560m2 BRA Bygg E og F utgjør byggetrinn 2 med et samlet areal på maks: 3660m2 BRA Bygg G og H utgjør byggetrinn 3 med et samlet areal på maks: 1480m2 BRA Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 1

17 VEDLEGG 12 Konklusjon BB1 total maks BRA = 2800 m2 BB2 total maks BRA = 850 m2 BB3 total maks BRA = 1910 m2 BB4 total maks BRA = 5140 m2 Total maks BRA for blokkbebyggelse i planen = m2 Med en antatt brutto / nettofaktor på bolig ca. 1.2 er man med skissert prosjekt innenfor maks utnyttelse for overordnet regulering. Rev. Oslo, , Ragnhild Snustad Oslo, , Ragnhild Snustad Oslo, , Ragnhild Snustad Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 2

18 VEDLEGG 13 Vedlegg 13 Notat 2 oppfyllelse av parkeringskrav REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org.nr: Dato: 12. juli 2013 Redegjørelse: Oppnåelse av parkeringskrav/ HC-parkeringsplasser Mandal Kommunes parkeringsvedtekt er vedtatt i 1999 henspeiler til eldre PBL og Tek97. Mandals vedtekt sier: 4. Krav til universell utforming Boliger det er krav til at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25 % av alle boenheter som er universelt utformet. Tek10 og nyere PBL opererer med andre krav til leilighetene i forhold til universell utforming og tilgjengelighet, og fordelingen av disse i større boligprosjekter. I nyere boligprosjekter som prosjektet for Solsida, Nedre Malmø, vil nærmest alle leilighetene iht. Tek10 ha tilgjengelighetskrav. Det anses som uhensiktsmessig å gjøre 25 % av alle parkeringsplasser til HC-parkeringsplasser. I andre lignende prosjekter i Mandal Kommune og andre steder er 10 % av parkeringsplassene tilrettelagt for bevegelseshemmede. PBL og Tek10 fastsetter ikke antall, men sier: 8.9 Parkerings og annen oppstillingsplass 3) Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede 10 % anses som et tilstrekkelig antall HC-parkeringsplasser. Totalt antall parkeringsplasser følger Mandal Kommunes parkeringsvedtekt og overordnet reguleringsplan i forhold til mulig antall leiligheter i skissert prosjekt: Fordeling av parkeringsplasser i skisseprosjekt med mulig fordeling av leiligheter: Leiligheter Krav til p-plass Antall leiligheter Antall p-plasser Antall HCplasser Under 80m2 1, ,7 Over 80m2 1, ,6

19 VEDLEGG 14 Vedlegg 14 Notat 3 AVKJØRING / PARKERINGSNEDKJØRING REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Sivilarkitekter mnal Øvregate 7 Tlf: Oslo Faks: Org. nr: Dato: 25. september 2013 Redegjørelse: Avkjøring til / fra parkeringsnedkjøring Bakgrunn I reguleringsplan nr.138 med bestemmelser er det fastsatt at all parkering for feltet skal skje innendørs. Nedkjøring skal samordnes for hvert delområde hvor BFK 1-4 skal ha nedkjøring fra Grønviksveien eller Ballastgata. (jf i bestemmelser til plan 138) Det kom frem i oppstartsmøte for planarbeidet med Teknisk forvaltning den at det var ønskelig at parkeringsnedkjøring etableres sammen med prosjekt i sideløpende plan for BKF3, med plassering ved Grønneviksveien, lengst mulig sørøst. Men for å sikre fremdriften til prosjektene innenfor de to feltene er det viktig at det etableres uavhengige nedkjøringer til parkeringsanlegg innenfor feltet. Eventuell samlokalisering kan skje på senere tidspunkt. Avkjøring fra Ballastgata Regulert vegtrasé i Ballastgata og byggelinjen til gateløpet gjør det vanskelig å oppfylle siktkrav til avkjøringer som denne. Gjennom prosessen er det vurdert opptil tre plasseringer for avkjøringen, hvor den beste er at nedkjøringen ligger ca. midt på feltets lengde mot nord. Ved plassering av avkjøring til parkeringsnedkjøring veide hensynet til veg og utkjøring, gangveisplassering over feltet og utbyggingstrinnene i planen tyngst. For å etablere en best mulig løsning for utkjøringen og sikten til gateløpet, er det i bestemmelsene til planen fastsatt at det skal etableres et flatt felt med fem meter lengde innen man kjører ut av bygget. (se Figur 0) Figur 0 Snitt av nedkjøring til parkeringskjeller. I de kommende figurene (1-3) redegjøres for mulig sikt ved utkjøringen fra parkeringskjeller med utgangspunkt i siktkrav fra Statens Vegvesens veileder i håndbok 017. Det er tatt utgangspunkt i Ballastgatas fartsgrense på 30km/t og tabellenes maks med ÅDT >50 da det ikke foreligger eksakte beregninger av dette. I følge tabellen er kravet til sikt 20meter i hver retning under slike forutsetninger. For fortau er kravet fem meter i hver retning. (Se figur 1)

20 VEDLEGG 14 Figur 1 Frisikt KRAV iht tabell i Håndbok 017 fra Statens Vegvesen. Av Figur1 fremgår det at utforming på bygg og regulert vegtrasé gjør at siktkravet ikke kan tilfredsstilles med dagens fartsgrense på 30km/t i Ballastgata og årsdøgntrafikk (ÅDT) >50. Da frisikttrekanten går innover det østlige hjørnet av utkjøringen. Utkjøringen kan heller ikke tilfredsstille siktkrav til sikt på fortau. Figur 2 MULIG frisikt Figur 2 synliggjør frisikt iht. prosjekt med regulert vegtrasé. Sikten er i konflikt med kravet, da man mot øst kun vil ha 18-19m sikt fra øyepunktet. Det vil også være vanskelig å ha oversikt over fortauet ved utkjøringen. Tiltak: Utkjøringen er tenkt som en midlertidig utkjøring, da den på sikt helst skal samordnes med kommende nedkjøring på naboeiendommen i en mer oversiktlig trafikksituasjon. For å bedre situasjonen best mulig er det fastsatt i bestemmelsene til reguleringsplanen, at sikten ved utkjøringen skal sikres med speil. Man kan også se på muligheten for å åpne deler av den vestlige fasadeveggen for bedre overblikk i situasjonen. Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 3

21 VEDLEGG 14 Med eksisterende vegtrasé Da det er en pågående reguleringsprosess med mulig omregulering av veistrekningen av Ballastgata, er utgangspunktet for betraktningene over noe usikre. Det er kjent for regulant at regulant av veien gjerne vil beholde traseen der den allerede er opparbeidet i dag. Dette ville i så fall resultere i en mye bedre løsning for utkjøringen fra parkeringen. (Vist i figur 3) Figur 3 Frisikt med EKSISTERENDE vegtrasé. Figur 3 viser at ved bevaring av eksisterende vegtrasé vil utkjøringen ikke være i konflikt med krav til sikt for vegen. For å ha oversikt over fortauet kunne man fortsatt hatt tiltak som speil for å bedre overblikket. Samtidig må det kunne argumenteres med at fortauet ville blitt mye bredere (ca.5,5m ved utkjøringen), noe som ville påvirket ganglinjen for fotgjengere, og man kunne flytte øyepunktet for frisikt over fortau iht denne ganglinjen. Konklusjon Da det ikke foreligger eksakte beregninger av ÅDT verken av Ballastgata som den er i dag, eller vil bli med ny bebyggelse, er det ikke mulig å beregne siktkravet helt eksakt. Det er derfor tatt utgangspunkt i tabellenes maks grenser. Det er heller ikke avgjort hvor vegkant for Ballastgata med fortausbredder vil komme, da dette forsøkes omregulert i sideløpende planarbeid. Innen dagens vegtrasé omlegges vil nedkjøringen og prosjektet tilfredsstille kravene Statens Vegvesen stiller i håndbok 017 til frisikt for gaten. (se Figur 3) De ulike muligheter gjennomgått for utkjøringen, viser at her er det mange uløste variabler. Dette er alle faktorer som vil påvirke kravet til sikt ved avkjøringen. Dette i tillegg til at nedkjøringen etableres som en midlertidig løsning med senere samlokalisering med sideløpende plan, gjør at regulant mener at nedkjøring bør kunne etableres som vist i vedlegg 19 (plan 1 og plan U) til planbeskrivelsen. REV. Oslo, , RS Vedlegg Detaljreguleringsplan Planbeskrivelse Solsiden Nedre Malmø side 3

22 VEDLEGG 21 Hei Ragnhild Snustad. Mandal den Din henvendelse gir meg en anledning til å komme med noen meninger om et område av naturmangfoldet som har interessert meg over lengre tid, nemlig ballastplanter og deres plass i det kulturelle landskapsbilde. Malmø er i denne sammenheng et svært viktig område med ganske mange registreringer av ballastplanter. Navnene Ballastbrygga, Ballastgaten og Ballasthaugen Bruk AS forteller ganske mye om stedets betydning i denne sammenheng. Oversikt over ballastplanter som er registrert i Mandal norsk navn latinsk navn dato Rødliste Funnsted stripetorskemunn Linaria repens NA Malmø såpeurt Sapponaria officinalis NA Årekjerr matrem Tanacetum parthenium NA opiumsvalmue Papaver somniferum NA Årekjerr ugrasbingel Mercurialis annua NA Årekjerr fagerfredløs Lysimachia punctata NA Årekjerr gentspirea Spiraea X vanhouttei NA Årekjerr bulmeurt Hyoscyamus niger EN Årekjerr peruskjellfrø Galinsoga parviflora NA Malmø krypbeinurt Ononis spinosa ssp maritima VU Malmø nesleskjellfrø Galinsoga quadriradiata NA hvitdodre Berteroa incana NA Malmø Noen kommentarer til ovenstående liste: Den er svært mangelfull og har bare mine registreringer. Jeg har tatt med en del planter som er funnet på Årekjerr noen km opp på vestsiden av elva. Det er blitt meg fortalt at det er kjørt opp flere billass med fyllmasse som er hentet på Malmø, og det har grodd ganske godt på denne fyllingen som jeg har besøkt flere ganger. Rødliste forkortelsene betyr : EN = sterkt truet, VU= sårbar, NA= uønsket??. Malmø er i ferd med å bli lagt under asfalt og det siste er nå området rundt kulturhuset Buen og den store parkeringsplassen der. Tidligere var det veier i området som hadde kanter som var begrodd med diverse planter (jamfør gata langs Reperbanen), men behov for parkering av et stadig økende antall biler har medført at disse grønne kantene har blitt renset for livgivende matjord og erstattet med grus eller asfalt. Der jeg fant krypbeinurt i Ballastgata er det nå grus og biler. Professor Tore Ouren har gjort en stor jobb med kartlegging av ballastplanter og han var også med i dokumentarfilmen om samme tema som NRK laget i 1995 og som kan sees på Internett. Jeg mener at det bør lages et ballastplantebed i Mandal og gjerne i området rundt Buen. Dette som en erstatning for de verdier som går tapt av naturmangfold ved den store utbyggingen av Malmø. Det bør kunne skje i et samarbeid mellom utbyggerne, Mandal kommune, Vest- Agder fylke og Agder Naturmuseum. Kostnadene bør også kunne deles mellom de samme og Agder Naturmuseum bør stå som fagansvarlig. Kopi av dette brev blir sendt til nevnte instanser. Vennlig hilsen Bernt Kåre Knutsen Buråsveien 89, 4514 MANDAL mail:

23 Ragnhild Snustad VEDLEGG 22 From: Klevan, Pål Sent: 26. november :08 To: Ragnhild Snustad Subject: SV: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei.HarlestgjennombrevetfraBerntKåreKnudsenogsettlittpådeartenesomhanharplukketfram. Noenløsetankerher(derforogsålittrotetesattopp): Førsttilrødlistevurderingene.NA betyratartenikkeeregnetforrødlistevurdering.dettekan,somdetgjørfor flereavdeartenesomerfunnether,atdeikkeernaturligforekommendeinorge.dissearteneerigjenvurdertpå Norsksvartelisteoverfremmedeoguønskedearter.Hererrisikoartenkanhapådenopprinneligenaturenvurdert. Kortoppsummert: StripetorskemunnervurderttilstatusSE sværthøgrisikoisvartelista.dvs.enartviprimærtikkeønsker. funnetinorge. Såpeurt Potensiellhøgrisikoettersvartelista. Matrem Lågrisiko Opiumsvalmue ikkevurdertdadenikkeeristandtilåreprodusereinorge. Ugrasbingel lågrisiko Fagerfredløs høgrisiko Gentspirea lågrisiko Peruskjellfrø potensiellhøgrisiko Nesleskjellfrø potensiellhøgrisiko Hvitdodre lågrisiko Bulmeurtogkrypbeinurtstårderimotpårødlista,somENsterkttruetogVUsårbar. BulmeurterenartsomersjeldenogsomharværtitilbakegangiNorge.Etterår2000erarten,iVestAgder,kun registrertvedårekjerrimandal.detteliggeretbetydeligstykkelengeroppelangsmandalselva.men,somknudsen erinnepå,såskyldesdettesannsynligvisflyttingavmasserframalmø. Krypbeinurterenartsometter1950,forVestAgdersdel,kunerfunnetiMandal.Denneartenernaturlig forekommendeimandal,menforekomstenherdukketnokogsåoppsomresultatavdumpingavballastjord. Knudsenvisertilibrevetavdensistdokumenterteforekomsten(1999)ergrusetoveridag. RødlistevurderingenhenvisertilMandalforekomstensomenpotensieltintaktforekomst. Nåkannoenslikearterhafrøbanksomgreiersegoverrelativtlangtidijorda.Potensieltkandetderforværemulig atdetliggerfrøfraiallefallbulmeurtijordaher. Oppsummertkanmansiatdeflesteavdeartenesomerregistrerthereruønsketiforholdtilnaturmangfoldloven.I densammenhengblirdetviktigåfåmediplanenatmanmåhindreflyttingavpotensieltinfiserte(avfremmede arter)masserutfraområdet.(detbørforsåvidtståialleplaner.)tiltakshaverkanrisikereåblistilttilansvarogmå bekosteenev.oppryddinghvisdetspresuønskedearterinninyeområder.deterspesieltkritiskmeddeartene somervurdertmedhøgellersværthøgrisiko.enslikart,somikkeernevnther,mensomstårflerestederimandal sentrumerparkslirekne. Nårdetgjelderdetorødlisteartene,såerdenenetydeligvisetablertlengernordpåbakgrunnavspredningav masser.hererdettydeligvisogsåspredtflereuønskedearter.forekomstenavbulmeurtvurderesåikkelenger væretilstedepåmalmøhvisjeghartolkettingretther.forkrypbeinurtkandetværeverdtåtaenliterundetil. 1

24 VEDLEGG 22 Denble,i1997,registrertikryssetmellomBallastgataogNordreBanegate.Herkandetseutsomdetfortsatternoe åpnearealer.kanværeverdtåleggeinnnoeomåsjekkeutakkuratdetteområdet. Nårdetgjelderforslagetometballastbed,såkannokdetværeavkulturhistoriskinteresse.Detmåbliopptil kommunen,naturmuseetogvestagderfylkeskommuneåtadettevidere.detliggerutenforfylkesmannens arbeidsområdeiallefall,menkanjoværeetavbøtendetiltakfortiltakshaverhvisdetfortsattfinneskrypbeinurti området.dennekandaev.flyttesdit. Medhilsen PålKlevan senioringeniør FylkesmanneniVestAgder Miljøvernavdelingen tlf (merk:nytttelefonnr.)/mob Fra: Ragnhild Snustad Sendt: 26. november :00 Til: Klevan, Pål Emne: FW: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei Pål. Takk for samtale, oversender brev som avtalt. Med vennlig hilsen / Kind regards Ragnhild Snustad M: Sivilarkitekter mnal Øvre gate 7 N0551 Oslo Norway P: // facebook // twitter From: Bernt Knutsen Sent: 23. november :27 To: Ragnhild Snustad Cc: Subject: Re: Artsregistreringer Nedre Malmø - Mandal Hei VedlagtfølgermitsvarsomogsåersendttilMandalkommunev/HallfridJostedt,VestAgderfylkeog AgderNaturmuseum. Håpernoenavderetardettealvorlig. Vennlighilsen BerntK.Knutsen 2

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL 1.0 GENERELT Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Even F. Lorentsen Salvesen, Øyvind SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering og områderegulering Nodeland Syd i Sogndalen

Even F. Lorentsen Salvesen, Øyvind SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering og områderegulering Nodeland Syd i Sogndalen Even F. Lorentsen Fra: Lohne, Gunnar Sendt: 12. juli 2013 14:26 Til: Even F. Lorentsen Kopi: Salvesen, Øyvind Emne: SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering og områderegulering

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen Fra: Anette Nygård Sendt: 13. august 2014 10:40 Til: Post Teknisk Emne: Att: Kathrine Hesthag - Merknad til detaljregulering av Revemyrveien 30 m.fl. Vedlegg: Bekymringsmelding

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no Norges vassdrags-

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Olav Eigeland Vi bekrefter med dette å ha mottatt Deres innspill til varsling om igangsatt reguleringsendring.

Olav Eigeland Vi bekrefter med dette å ha mottatt Deres innspill til varsling om igangsatt reguleringsendring. Olav Eigeland Vi bekrefter med dette å ha mottatt Deres innspill til varsling om igangsatt reguleringsendring. Utbygger ved Torgny Strømme, Luntevika Eiendom AS vil ta kontakt etter at revidert plan er

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8)

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR MARNAR BRYGGE - OMREGULERING, GNR. 160, BNR.565 OG ALLMENNINGENE PÅ NORD OG SYDSIDE SAMT FOR ELVEPROMENADE OG TILSTØTENDE MELLOMLIGGENDE AREAL. 22.05.2015

Detaljer

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no] Dato: 28.12.2015 14:15:22 Til: Postmottak Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509 Agder Energi

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljert reguleringsplan for Mikkelsmyrveien 2-4-6 på Skinsnes Side 1 av 10

Planbeskrivelse Detaljert reguleringsplan for Mikkelsmyrveien 2-4-6 på Skinsnes Side 1 av 10 Planbeskrivelse Detaljert reguleringsplan for Mikkelsmyrveien 2-4-6 på Skinsnes Side 1 av 10 MANDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MIKKELSMYRVEIEN 2-4-6 Nasjonal plan ID nr: 201323 Dato:

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015 Vår saksbehandler: Line Danielsen Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Planbeskrivelse Plan 2140 Detaljregulering for Nordmohøgda 4. Formål Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagsstiller ønsker å bygge bolig (blokk) med 6 leiligheter fordelt på 3 etasjer og en parkeringskjeller

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina

Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina Endring fra Kontor, forretning og industri til Bolig/forretning og kontor RABH, 18.07.2011 Skaun Kommune Omregulering av område K1, Buvik Marina/Ølmheimsbukta

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer