Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune"

Transkript

1 [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av Fra: Svein Erik Dato: :44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67 mfl Søgne kommune - varsel om oppstart av planarbeid Fra: Svein Erik Bjorvand Dato: onsdag 7. januar Til: Emne: Gnr/Bnr 73/67 mfl Søgne kommune - varsel om oppstart av planarbeid Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Ingrid Nyquist Postboks Søgne Vår ref.: 2026/seb Deres ref.: Dato: Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune Iht Plan-og bygningslovens 12-3 og 12-8 annet ledd varsles det herved at SPISS Arkitektur & Plan AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr/bnr 73/67 mfl, del av Nymoen, Søgne kommune. Arbeidet utføres på vegne av Agderbygg Prosjekt AS. Avgrensing av planområdet Forslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter eiendommen gnr. 73, bnr. 67 og 58. I tillegg er medtatt Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og kryss med Marie Føreids vei, samt felt F17 i sentrumsplanen for Tangvall. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Mål med planarbeidet Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbygging i form av konsentrert bebyggelse. Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger knyttet til trafikkforhold/parkering, utnyttelse og høyder. Overordnet planstatus og oppstartsmøte Området er i kommuneplanen regulert til senterområde, og dette vil legge føringer for bygningsform, høyder og utnyttelse. Det pågår arbeid med kommunedelplan for Tangvall. Da planområdet ligger innenfor kommunedelplanens planområde vil detaljplanen for Nymoen bli førstegangsbehandlet etter nødvendige avklaringer i arbeidet med kommunedelplan mhp grøntstruktur, infrastruktur og plassering av funksjoner. Det er avholdt oppstartsmøte med Søgne kommune , og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Utbyggingsavtale Det varsles om at det samtidig med planarbeidet igangsettes arbeid med utbyggingsavtale for området.

2 [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 2 av Innspill, samråd og medvirkning Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151, 4662 Kristiansand S e-post: innen 20.februar Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt Svein Erik Bjorvand, eller på telefon Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på Med vennlig hilsen SPISS Arkitektur & Plan AS Svein Erik Bjorvand Vedlegg: Kart som viser planområdets utstrekning.

3 E39 Tangvall Tangvall

4 Grunneiere og naboer til planområdet Navn STATENS VEGVESEN REGION SØR VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE LARS SKOMEDAL GEIR AAMDAL INGEBJØRG OTILIE WASLAND OLE GØTHE G RØSSTAD LINNE H RØSSTAD SHARPE HANS LIA HARRY ANDRESEN LEIF SØRENSEN ASTRI AUSTAD LARSEN BERIT KRISTIN BREKKE BERIT LIA EIKAAS INGER GRETE LIA STÅLESEN EINAR BERG INGEBJØRG HOSLEMO KNOPH RITA OG LEIF SKOMEDAL EIVIND OG TORUNN MØLLER INGEBJØRG M SVENDSEN JON ARNE OG MARIANN SANDRIB EVA KRISTINE FRØYSLAND OG JAN HANSEN ANNE MARIE HARALDSTAD KÅRE ANDRESEN JØRGEN JOHAN OG ÅSTA MARGRETHE LØVDAL ANNE BERIT OG OVE ARNFINN MYKLEBUST GERD OG JARL LOKA BØRRE MARTIN OG HJØRDIS GRETHE KNUTSEN LEIF PRESTVOLD REIDUN WESTERGREN JOHAN THEODOR OG VIVI WILHELMINE JANSEN JAKOB BAKKA EVA NATHALIE J STENBERG INGER BARBRA OG ODD ARNFINN REINERTSEN TANGVALL EIENDOM AS ØYVIND ANDRESEN ANNA KRISTINE OG SVEIN BREKKE SAMEIET SYLVANS JORDE JAN TORMOD THOMASSEN KARIN BJØRG OG SVEIN K. KRISTIANSEN BENNY M BORCHGREVINK KAY EGIL OLSEN JOHANNE TOFTE INGER TOMELTHY TEISRUD TOMMY FAAG SKEIE ALF KOLFINN HOEM ARNØ JEANETTE BERÅS OG LARS REPSTAD HÅVERSTAD STEFFEN GALDAL

5 GUDRUN LIA KLEPLANDSV 1 AS KARIN JOHANNE BREDLAND SHIRLEY BREDLAND INGER GRETHE LØYNING ANNE BERIT REPSTAD TRINE LOVISE B ANDERSEN ANNE KRISTINA JOHANNESEN KNUT STEINAR LIE KRISTIN TOFTE ANDRESEN LALLY INGRID TRONSTAD ELIN SKJELDESTAD LEIV FLATELID FORBRUKERSAMVIRKET SØR SA FALCHS JORDE BORETTSLAG KARI BUSTRAK TANGVALD THOMAS BERGE JOHNSEN SØGNE KOMMUNE Offentlige instanser, interesseorganisasjoner o.l. Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Statens vegvesen Region Sør Søgne handelsforrening v/pablina Alejandra Burgos Repstad Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Søgne lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede v/jørgen Løvdal Naturvernforbundet i Søgne v/dag Øystein Kerlefsen Søgne Bondelag v/jørund Try Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag Grønt nettverk i Søgne v/peder Johan Pedersen Tangvall og omegn velforening v/ole Andreas Eftestøl Kristiansandsregionen brann og redning IKS Agder energi Varme AS Agder energi Nett AS Telenor servicesenter Avfall Sør AS Søgne kommune Barne- og ungdomsrådet v/ Anette Skeime Søgne kommune Eldrerådet v/ Ingrid Nyquist Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Ingrid Nyquist Søgne kommune v/kommuneoverlegen Søgne kommune v/ingeniørvenset

6 Adresse Postboks 723 Stoa Postboks 517 Lundsiden AMERIKAVEIEN 13 AMERIKAVEIEN 15 TOFTELANDSVEIEN 19 PARKGATA 12 D DJUPETJØNNVEGEN 4 KLEPLANDSVEIEN 12 KLEPLANDSVEIEN 16 KLEPLANDSVEIEN 14 RÅDHUSVEIEN 30 B KLEPLANDSVEIEN 8 KLEPLANDSVEIEN 20 AMERIKAVEIEN 17 KLEPLANDSVEIEN 22 KLEPLANDSVEIEN 24 KLEPLANDSVEIEN 4 AMERIKAVEIEN 5 STOKKELANDSÅSEN 17 AMERIKAVEIEN 9 AMERIKAVEIEN 11 Postboks 183 HØLLEVEIEN 50 A HØLLEVEIEN 50 C Toftelandsveien 2 STOKKELANDSTIEN 18 V/MARIANNE TRYDAL SKEIE, EIKEV 35 AMERIKAVEIEN 10 HØLLEGATA 5 A Poststed 4808 ARENDAL 4605 KRISTIANSAND S 2317 HAMAR 4755 HOVDEN I SETESDAL 4791 LILLESAND

7 KLEPLANDSVEIEN 18 Kleplandsv 1 VÆKERØVEIEN 129 B TOFTELANDSVEIEN 18 ODINS VEI 3 B NORDRE VARDÅSEN 36 B TOFTELANDSVEIEN 16 STOKKELAND ØDEGÅRDEN KLEPLANDSVEIEN 6 ØSTRE STRANDGATE 19 BAKKEVOLLVEIEN 27 AMERIKAVEIEN 1 EIKESTØLVEIEN 200 Postboks 1614 Lundsiden v/sørlandet Bolilgbyggelag, Postboks 382 AMERIKAVEIEN 3 KLEPLANDSVEIEN 9 Postboks OSLO 2010 STRØMMEN 4790 LILLESAND 4610 KRISTIANSAND S 4688 KRISTIANSAND S 4664 KRISTIANSAND S 4682 SØGNE Postboks 513 Lundsiden Postboks 517 Lundsiden Serviceboks 723 Grøvansveien 71, 4640 Søgne Postboks 269 Kvernstien 48 Langenesveien 381 Stauslandsveien 99 Postboks 355 Ny-Hellesund Hølleveien 72 Postboks 250 Postboks 603 Lundsiden Postboks 603 Lundsiden Postboks 7150 Postboks 4094 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks KRISTIANSAND S 4605 KRISTIANSAND S 4808 Arendal 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4640 Søgne 4640 Søgne 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4640 Søgne 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4606 Kristiansand s 4606 Kristiansand s 5020 Bergen 4689 Kristiansand 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne

8 Eiendommene omfattet av listen over grunneiere og naboer (Markert med grå

9

10 ere og naboer (Markert med grå skygge):

11 AREALENHETEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ Vibeke Wold Sunde L /2014 Referat - oppstartsmøte Til stede: Forfall: Møtereferat sendes til: Møtetid og sted: Jack Andersen, Arild Dahl, Svein Erik Bjorvand, Glenn Oskar Austegard og Vibeke Wold Sunde (referent). Møtedeltakerne , kl , Søgne rådhus, møterom Høllen Om planinitiativet og forslagsstiller Arbeidstittel Initiativet gjelder Berørte eiendommer Formålet med planarbeidet Tiltakshaver Regulant Detaljregulering for Nymonen Plan med krav om KU Områderegulering x Detaljregulering Mindre endring av. GB 73/67 m.fl. Legge til rette for seniorboliger. Agderbygg Firma: SPISS Arkitektur & Plan AS Prosjektansvarlig: Svein Erik Bjorvand Telefon: e-post: Saksopplysninger Arkivsaksnummer 2014/3539 Planidentitet Saksbehandler Navn: Vibeke Wold Sunde Kontaktinfo: E-post: Reguleringsplanspørsmål behandlet i plan- og miljøutvalget Gjeldende planer Tlf: Positiv anbefaling Negativ anbefaling x Ikke behandlet Plan Formål Vedtaksdato Regional plan for Avsatt til sentrumsformål Kristiansandsregionen Kommuneplans arealdel Sentrumsformål Reguleringsplan for Tangvall Trafikkområder

12 sentrum Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet Reguleringsplan for E 39 Storenes - Tangvall Bolig/Forretning/Kontor Offentlig bebyggelse Jordbruk Bolig Trafikkområder Trafikkområder Støyskjerm Kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant Dokument Kommuneplanens arealdel Merknader Utdrag av bestemmelser i kommuneplanen som er særlig relevant ved regulering til sentrumsbebyggelse på Tangvall, se for øvrig fullstendige bestemmelser i kommuneplanen på kommunens nettsider: 5 Funksjonskrav og utbyggingsvolum a. Tilgjengelig boenhet Alle boenheter i leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. d. Uteoppholdsareal til bolig Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet 80 m2. Av dette skal minst 25 m2 pr boenhet være lekeareal. Uteoppholdsareal på tak utenom lekeareal, kan tillates i Tangvall- og Lunde sentrum. 6 Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett. b. Det skal etableres / være etablert sandlekeplass / tilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved utbygging i nye eller etablerte områder for bebyggelse og anlegg. Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn atkomstvei A1 regnes som en barriere for atkomst til sandlekeplass. 8 Parkering a. Fellesbestemmelser For Tangvall- og Lunde sentrum og Linnegrøvan (næringsvirksomhet) kan kommunen stille krav om felles løsning for varelevering og avfallshåndtering. Parkeringen skal sikres til bruk for boligene og kan ikke fradeles. Gjesteparkering kan, avhengig av bebyggelsesform, også legges som private plasser på fellesareal. Ved beregning av utnyttelsesgrad regnes 18 m2 pr parkeringsplass. Parkeringsplassene skal ha minimum 2,5 meters bredde/lysåpning og 5 meters lengde. I tillegg til parkeringsplasser skal det være lasteareal for varebiler. For hoteller, restauranter og idrettsanlegg fastsettes krav til parkering ut fra erfaringstall. b. Parkeringskrav for Tangvall- og Lunde sentrum Boliger: 1,5 plass pr boenhet der 1 plass skal være i parkeringskjeller på tomta eller på tilliggende eiendom og som skal tinglyses til boenheten. Forretning, kontor: Parkering for forretning og kontor kan dekkes med tinglyste

13 parkeringsplasser innenfor sentrumsområdet jf. kommuneplanens arealdel. c. Bebyggelse og anlegg underformål sentrumsformål Arealer avsatt til sentrumsformål inkluderer konsentrert, bymessig bebyggelse med formålene næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og utforming av arealer til formålene avklares i reguleringsplan. I Tangvall- og Lunde sentrum skal første etasje forbeholdes publikumsrettet virksomhet der boliger ikke er tillatt. Statlige retningslinjer, planbestemmelser, nasjonale forventinger som er relevant for planarbeidet Relevant Dokument Merknad x Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. x Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen x Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Søgneelva, som er et vernet vassdrag. Planområdet berører ikke elveløpet eller kantsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen x Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Viktige tema for planarbeidet Annet pågående planarbeid Det pågår arbeid med kommunedelplanen for Tangvall. Dette arbeidet er planlagt sluttført ved utgangen av Planområdet ligger innenfor arealet som vil bli omfattet av kommunedelplanen for Tangvall. Detaljplanen for Nymonen vil ikke kunne legges fram til førstegangsbehandling før det er gjort avklaringer i arbeidet med kommunedelplanen, hvor en overordnet skal vurdere plassering av funksjoner, grønnstruktur og infrastruktur. Det skal blant annet lages en mulighetsstudie som skal være ferdig til Kommunen gjør oppmerksom på at det kan komme nye føringer til planarbeidet etter oppstartsmøtet med bakgrunn i arbeidet med kommunedelplanen. Det må legges opp til en tett dialog mellom kommunen og tiltakshaver i planarbeidet. Planavgrensning Foreslått planavgrensning er vist på kartutsnittet under. I tillegg til GB 73/67 er GB 73/58 innlemmet i planområdet. Planområdet omfatter også Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og krysset med Marie Føreids vei. I tillegg er F17 i sentrumsplan for Tangvall, vedtatt , tatt med. Planområdet kan bli innsnevret i planprosessen. Foreslått planavgrensning

14 Vei / trafikk Kleplandsveien går gjennom planområdet og er naturlig atkomstvei til planområdet. Veien vil også ha gjennomgangstrafikk. Slik veien er utformet i dag, er den en barriere for gående mellom området hvor Søgne omsorgssenter ligger og det framtidige området for seniorboliger. Dersom det skal legges til rette for sambruk av arealer og funksjoner mellom omsorgssenteret og seniorboligene må det reguleres en

15 løsning som gir en trafikksikker løsning for gående gjennom området og som bidrar til lav fart på trafikken. Veien må dimensjoneres i tråd med forventet trafikkmengde. Veistruktur er et av temaene som skal vurderes i arbeidet med kommunedelplanen. Planområdet omfatter derfor Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og krysset med Marie Føreids vei. I tillegg er F17 i sentrumsplan for Tangvall, vedtatt , tatt med. I dette området kan det bli aktuelt med utbedring av kryssløsningene. Detaljplanen må tilpasses føringene som kommer i kommunedelplanen. Vann og avløp Kontaktperson hos Ingeniørvesenet: Paal Kristensen. Håndtering av overvann: I dag har området mest grønne flater. Ved utbygging av området må bestemmelsene i hovedplan for avløp om lokal håndtering av overvann, fordrøyning og sikre flomveger følges. Bruk av grønne tak, permeable flater mv. må vurderes og det må gjøres en vurdering av kapasiteten på overvannsnettet og eventuelt behov for økt dimensjon på rør. Utnyttelse av området og uteområder Planområdet ligger i kommunens sentrumsområde (avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen). I dette området forventes det høy utnyttelse. Samtidig er det viktig å sikre gode uteoppholdsarealer, skjermet for støy og med sol. Uteoppholdsarealene må utformes med en kombinasjon av privat og felles areal, en skal kunne velge å oppsøke et fellesskap ute eller være ute for seg selv uten å bli forstyrret. Utforming av bebyggelsen Det forventes at bebyggelsen og uteområdene utformes med universell utforming. Ingen leilighet bør ha mindre enn to soverom. Dette for at det skal være enklere for hjemmesykepleien å betjene beboere, der f.eks. den ene ektefellen er syk og må ha hjelp på natt, og der den andre ektefellen ikke nødvendigvis i sykeperioder trenger å bli forstyrret. Det bør legges til rette for bruk av velferdsteknologi. Støy og forurensning Nærheten til E 39 gjør at store deler av planområdet er støyutsatt og ligger i gul og noe i rød støysone. Det må lages en detaljert støyutredning og nødvendige avbøtende tiltak må avklares i planen. Det må sikres at det blir tilfredsstillende støynivå både inne og på uteoppholdsarealene. Barn og unges interesser Selv om det er tenkt å lage et boligkonsept forbeholdt den eldre delen av befolkningen vil kommunen stille krav om at det opparbeides en trygg og god lekeplass innenfor området. Dette for å gi en samlet god kvalitet på uteområdet og for å dekke behovet for lekearealer for barn som er på besøk. Lekeplassen skal kobles til tilgjengelige gangforbindelser gjennom området og være tilgjengelig også for de som ikke bor innenfor området. Grønnstruktur I kommunedelplanen skal det gjøres avklaringer knyttet til overordnet grønnstruktur. I detaljreguleringen kan det bli satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av grønnstruktur, gang- og sykkelvei knyttet til grønnstrukturen e.l. utenfor planområdet. Naturmangfold Det må gjøres en vurdering etter prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven. Det vises til Miljøverndepartementets veileder T Det må som et minimum gjøres en sjekk opp mot artsdatabankens artskart og miljødirektoratets naturbase. Risiko og sårbarhet Det er krav om ROS-analyse jf. pbl 4-3. Det må gjøres en konkret vurdering av eventuelle risikofaktorer.

16 Kulturminner Nødvendige undersøkelser må avklares med kulturmyndighetene. Konsekvensutredning Administrasjonen har i samsvar med pbl og forskrift om konsekvensutredning vurdert om tiltaket faller inn under forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planinitiativet strider med overordnet plan. Administrasjonen kan ikke se at planinitiativet rammes av vurderingskriteriene 4 (kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn) i forskriften. Dersom berørte myndigheter under varsel om oppstart er av en annen oppfatning vil spørsmålet måtte tas opp på nytt. Det vil da måtte vurderes utarbeidelse av planprogram. Det gjøres for øvrig oppmerksom på ansvarlig myndighets standpunkt om at planinitiativet ikke rammes av KU forskriften skal opplyses om i oppstartsvarsel jf. 5 i KU forskriften. Varsel om oppstart krav til materiale Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Saksbehandler oversender SOSI-fil med planavgrensning og adresseliste over interessenter som skal varsles. Nødvendig kartgrunnlag kan fås ved å kontakte kommunens geodataavdeling ved Eystein Ripegutu. Annonse i minimum en lokalavis Annonse på kommunens hjemmeside Brev til berørte interessenter: - oversiktskart - kart med planavgrensning - redegjørelse for planens hensikt - kart med dagens planstatus - om tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning Evt. informasjonsmøte/andre info-tiltak? Planprogram (ved KU) Merknad Budstikka og/eller Fedrelandsvennen Konsulent oversender annonse til saksbehandler i redigerbart format med kart vedlegg. Ikke relevant Innlevering av planforslag krav til materiale Merknad 1. Plankart (evt. i alternativer) Leveres i siste gjeldende SOSI standard på innleveringstidspunktet. Kart skal være i samsvar med gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner. 2. Bestemmelser Leveres i Word eller annet digitalt i redigerbart format. 3. Planbeskrivelse Leveres i Word eller annet digitalt i redigerbart format. Miljøverndepartements oppsett på planbeskrivelse i veileder T-1490 skal følges. 4. Kopi av alle innspill under varslingen 5. Kopi av annonser Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i henhold til maler og avtaler med kommunen på oppstartsmøtet.

17 Foreløpig konklusjon fra kommunen Planstatus X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan Kreves KU Ja X Nei Anbefaling X Anbefaler oppstart av planarbeid Anbefaler ikke oppstart av planarbeid Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som prinsippavklaring til planutvalget. Intensjonene med planarbeidet vurderes å være i tråd med føringene i kommuneplanen. Søgne kommunens merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. Framdrift Søgne kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker. Framdriften er blant annet avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Det er ikke avtalt noe særskilt fremdriftsplan. Gebyr Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

18 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/ Vibeke Wold Sunde L /2014 Tillegg til referatet fra møtet Viser til referatet fra møtet den , sendt ut i dag I referatet har punktet knyttet til utbyggingsavtale uteblitt. Dette legges til referatet: Ved varsel om oppstart av planarbeidet skal det også varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl Med hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Kopi til: Glenn Oskar Austegard Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Osebakken - Oftenes (felt B309 i områdereguleringsplanen for Kjellandsheia syd)

Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Osebakken - Oftenes (felt B309 i områdereguleringsplanen for Kjellandsheia syd) AREALENHETEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1532 - Vibeke Wold Sunde L12 02.06.2016 22961/2016 Referat fra oppstartsmøte om detaljregulering for Osebakken - Oftenes (felt B309

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Åfjord kommune REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 17.01.2017 Saksnavn: Trollskaret hyttefelt Linesøya, mindre endring 2017 SaksID: 2017/43 PlanID: 201701 Saksbehandler: Sverre Fjellheim Møtested: Åfjord rådhus,

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Kobberveien - 151/2473 mfl. - detaljregulering Plannummer 1318 Saksnummer 201113355 Møtedato 02.11.2011 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Erik Geelmuyden

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY OPPVEKSTSENTER

OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY OPPVEKSTSENTER AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND T : + 47 38 14 01 50 post@ah-ark.no Kristiansand 11.11.2015 Til offentlige etater og berørte parter OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale Vår ref.: 2724/rkt Dato: 15.02.17

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 SØGNE KOMMUNE Arealenheten «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 Melding om

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Skudeviga - detaljregulering Plannummer 1422 Saksnummer 201409458 Møtedato 11.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten Fra kommunen

Detaljer

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF) BYPLAN REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan for Bodøsjøen B4 PlanID: 2016013 Møtedato: 8.11.2016 Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Avgrensing av planområdet Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Avgrensing av planområdet Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND T : + 47 38 14 01 0 post@ah-ark.no Kristiansand 17..16 Til offentlige etater og berørte parter OPPSTART AV DETALJREGULERING KRINGSJÅ

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD

Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD Øyvin Simonsen GUNDER DANIELSENS VEI 75 4879 GRIMSTAD Mob.nr. 951 88 389 e-post: o vin.simonsen uia.no C)Cl'ek kcink\a&u,.),åk.?c-ak\33eks c6:2 Scoe, Deres ref: < > Deres dato: < > Vår ref: Grimstad,2013-03-15

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Barstølveien 19 endring av felt F/K/I Saksnummer 201602587 Møtedato 01.03.16 Saksbehandler Silke Holt MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Torgny Strømme, Kaspar Strømme

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Kjøita område F/K1 og F/K4 endring av detaljregulering Plannummer 1384 Saksnummer 201507297 Møtedato 24.06.2015 Saksbehandler Fredrik Sund Sidemannskontrollør Elin Aabel Bergland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Strømme felt N1 og N2 detaljregulering. Plannummer: 1415 Saksnummer: 201409042 Møtedato: 07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent: Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune Iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5174690/Varsel om planoppstart hotell på 2017-11-01 Rønvikfjellet Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et

1. Bakgrunnen for å igangset te planarbeid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Moneheia - fortau. Detaljregulering. Plannummer 1387 Saksnummer 201310861 Møtedato 26.11.2013 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Ingeniørvesenet Per

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

I henhold til 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid for:

I henhold til 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid for: Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2492 Dato: 05.06.14 Varsel om oppstart av planarbeid I henhold til 12-8 i plan- og bygningsloven blir det dette

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.5.2017 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Detaljregulering for Trekanten, Vågsbygd Bydel Vest Plannummer Saksnummer 200909805 Møtedato 10.03.2010 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet

1. Bakgrunnen for oppstartsmøtet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 28290/16 PLNID 20160001 16/287-10/NADEKL ALTA 1.2.17 OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STJERNÅSEN 2 VESTBY KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STJERNÅSEN 2 VESTBY KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 3. MAI.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Boen gård. Detaljregulering. Plannummer 1394 Saksnummer 201302153 Møtedato 03.12.2013 MØTEDELTAKERE Konsulent Fra kommunen Referat sendes Faveo: Gunnar Grana Sivilarkitekt Janicke

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID OG PLANPROGRAM SENDES PÅ OFFENTLIG ETTERSYN

ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID OG PLANPROGRAM SENDES PÅ OFFENTLIG ETTERSYN Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 13384/14 PLNID 20100006 14/2270-5/NADEKL ALTA, 10.07.2014 ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. Til berørte parter Fagernes, 20.09.2017 Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37»

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» Til berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndighet Kapp, 30.01.2017 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for «Kvartal 37» I henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved oppstart

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Området ligger i kommuneplanen som landbruks-, natur-, og friluftsområde hvor friluftsinteressene er dominerende.

Området ligger i kommuneplanen som landbruks-, natur-, og friluftsområde hvor friluftsinteressene er dominerende. Se adresseliste ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no MASSEDEPONI STRAI KRISTIANSAND - REGULERINGSPLAN DATO 3. juli 2012 SIDE 1/6 REF HLOH/ENBA OPPDRAGSNR A021295

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Etternavn Fornavn Adresse Postnr./-sted Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2014/1380-2 19385/2014 L12 14.05.2014 Varsel om oppstart - områderegulering av Lundejordet,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. TIL Hjemmelshavere Offentlige høringsorgan Vinje, den 18.03.2014 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. I medhold av 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven, og

Detaljer

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R ADRESSE COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 21. February 2013 SIDE 1/2 REF cafn OPPDRAGSNR A035511 Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R I henhold til plan-

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/ Arkiv: PlanID - 0468.00, K2 - L12 Vår ref: 14/1976-6 Journalpostid: 15/11233 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0468.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse.

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse. REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Notodden kommune 1 av 5 Kommunens formål med oppstartmøtet (jfr. også pbl 12-8): - Å motta foreløpig informasjon om forslagsstillers intensjoner med sin påtenkte detaljreguleringsplan.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider og utlegging av planprogram for gnr/bnr 200/3235, 200/3709, 200/3233 med flere, Porsgrunn kommune

Varsel om oppstart av planarbeider og utlegging av planprogram for gnr/bnr 200/3235, 200/3709, 200/3233 med flere, Porsgrunn kommune Til naboer Berørte parter Offentlige og private høringsinstanser Vår ref Deres ref Dato A61692 15.10.2014 Varsel om oppstart av planarbeider og utlegging av planprogram for gnr/bnr 200/3235, 200/3709,

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer