Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune"

Transkript

1 [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av Fra: Svein Erik Dato: :44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67 mfl Søgne kommune - varsel om oppstart av planarbeid Fra: Svein Erik Bjorvand Dato: onsdag 7. januar Til: Emne: Gnr/Bnr 73/67 mfl Søgne kommune - varsel om oppstart av planarbeid Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Ingrid Nyquist Postboks Søgne Vår ref.: 2026/seb Deres ref.: Dato: Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune Iht Plan-og bygningslovens 12-3 og 12-8 annet ledd varsles det herved at SPISS Arkitektur & Plan AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr/bnr 73/67 mfl, del av Nymoen, Søgne kommune. Arbeidet utføres på vegne av Agderbygg Prosjekt AS. Avgrensing av planområdet Forslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter eiendommen gnr. 73, bnr. 67 og 58. I tillegg er medtatt Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og kryss med Marie Føreids vei, samt felt F17 i sentrumsplanen for Tangvall. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Mål med planarbeidet Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbygging i form av konsentrert bebyggelse. Planarbeidet vil særlig belyse problemstillinger knyttet til trafikkforhold/parkering, utnyttelse og høyder. Overordnet planstatus og oppstartsmøte Området er i kommuneplanen regulert til senterområde, og dette vil legge føringer for bygningsform, høyder og utnyttelse. Det pågår arbeid med kommunedelplan for Tangvall. Da planområdet ligger innenfor kommunedelplanens planområde vil detaljplanen for Nymoen bli førstegangsbehandlet etter nødvendige avklaringer i arbeidet med kommunedelplan mhp grøntstruktur, infrastruktur og plassering av funksjoner. Det er avholdt oppstartsmøte med Søgne kommune , og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Utbyggingsavtale Det varsles om at det samtidig med planarbeidet igangsettes arbeid med utbyggingsavtale for området.

2 [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 2 av Innspill, samråd og medvirkning Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151, 4662 Kristiansand S e-post: innen 20.februar Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt Svein Erik Bjorvand, eller på telefon Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på Med vennlig hilsen SPISS Arkitektur & Plan AS Svein Erik Bjorvand Vedlegg: Kart som viser planområdets utstrekning.

3 E39 Tangvall Tangvall

4 Grunneiere og naboer til planområdet Navn STATENS VEGVESEN REGION SØR VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE LARS SKOMEDAL GEIR AAMDAL INGEBJØRG OTILIE WASLAND OLE GØTHE G RØSSTAD LINNE H RØSSTAD SHARPE HANS LIA HARRY ANDRESEN LEIF SØRENSEN ASTRI AUSTAD LARSEN BERIT KRISTIN BREKKE BERIT LIA EIKAAS INGER GRETE LIA STÅLESEN EINAR BERG INGEBJØRG HOSLEMO KNOPH RITA OG LEIF SKOMEDAL EIVIND OG TORUNN MØLLER INGEBJØRG M SVENDSEN JON ARNE OG MARIANN SANDRIB EVA KRISTINE FRØYSLAND OG JAN HANSEN ANNE MARIE HARALDSTAD KÅRE ANDRESEN JØRGEN JOHAN OG ÅSTA MARGRETHE LØVDAL ANNE BERIT OG OVE ARNFINN MYKLEBUST GERD OG JARL LOKA BØRRE MARTIN OG HJØRDIS GRETHE KNUTSEN LEIF PRESTVOLD REIDUN WESTERGREN JOHAN THEODOR OG VIVI WILHELMINE JANSEN JAKOB BAKKA EVA NATHALIE J STENBERG INGER BARBRA OG ODD ARNFINN REINERTSEN TANGVALL EIENDOM AS ØYVIND ANDRESEN ANNA KRISTINE OG SVEIN BREKKE SAMEIET SYLVANS JORDE JAN TORMOD THOMASSEN KARIN BJØRG OG SVEIN K. KRISTIANSEN BENNY M BORCHGREVINK KAY EGIL OLSEN JOHANNE TOFTE INGER TOMELTHY TEISRUD TOMMY FAAG SKEIE ALF KOLFINN HOEM ARNØ JEANETTE BERÅS OG LARS REPSTAD HÅVERSTAD STEFFEN GALDAL

5 GUDRUN LIA KLEPLANDSV 1 AS KARIN JOHANNE BREDLAND SHIRLEY BREDLAND INGER GRETHE LØYNING ANNE BERIT REPSTAD TRINE LOVISE B ANDERSEN ANNE KRISTINA JOHANNESEN KNUT STEINAR LIE KRISTIN TOFTE ANDRESEN LALLY INGRID TRONSTAD ELIN SKJELDESTAD LEIV FLATELID FORBRUKERSAMVIRKET SØR SA FALCHS JORDE BORETTSLAG KARI BUSTRAK TANGVALD THOMAS BERGE JOHNSEN SØGNE KOMMUNE Offentlige instanser, interesseorganisasjoner o.l. Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Statens vegvesen Region Sør Søgne handelsforrening v/pablina Alejandra Burgos Repstad Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Søgne lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede v/jørgen Løvdal Naturvernforbundet i Søgne v/dag Øystein Kerlefsen Søgne Bondelag v/jørund Try Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag Grønt nettverk i Søgne v/peder Johan Pedersen Tangvall og omegn velforening v/ole Andreas Eftestøl Kristiansandsregionen brann og redning IKS Agder energi Varme AS Agder energi Nett AS Telenor servicesenter Avfall Sør AS Søgne kommune Barne- og ungdomsrådet v/ Anette Skeime Søgne kommune Eldrerådet v/ Ingrid Nyquist Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Ingrid Nyquist Søgne kommune v/kommuneoverlegen Søgne kommune v/ingeniørvenset

6 Adresse Postboks 723 Stoa Postboks 517 Lundsiden AMERIKAVEIEN 13 AMERIKAVEIEN 15 TOFTELANDSVEIEN 19 PARKGATA 12 D DJUPETJØNNVEGEN 4 KLEPLANDSVEIEN 12 KLEPLANDSVEIEN 16 KLEPLANDSVEIEN 14 RÅDHUSVEIEN 30 B KLEPLANDSVEIEN 8 KLEPLANDSVEIEN 20 AMERIKAVEIEN 17 KLEPLANDSVEIEN 22 KLEPLANDSVEIEN 24 KLEPLANDSVEIEN 4 AMERIKAVEIEN 5 STOKKELANDSÅSEN 17 AMERIKAVEIEN 9 AMERIKAVEIEN 11 Postboks 183 HØLLEVEIEN 50 A HØLLEVEIEN 50 C Toftelandsveien 2 STOKKELANDSTIEN 18 V/MARIANNE TRYDAL SKEIE, EIKEV 35 AMERIKAVEIEN 10 HØLLEGATA 5 A Poststed 4808 ARENDAL 4605 KRISTIANSAND S 2317 HAMAR 4755 HOVDEN I SETESDAL 4791 LILLESAND

7 KLEPLANDSVEIEN 18 Kleplandsv 1 VÆKERØVEIEN 129 B TOFTELANDSVEIEN 18 ODINS VEI 3 B NORDRE VARDÅSEN 36 B TOFTELANDSVEIEN 16 STOKKELAND ØDEGÅRDEN KLEPLANDSVEIEN 6 ØSTRE STRANDGATE 19 BAKKEVOLLVEIEN 27 AMERIKAVEIEN 1 EIKESTØLVEIEN 200 Postboks 1614 Lundsiden v/sørlandet Bolilgbyggelag, Postboks 382 AMERIKAVEIEN 3 KLEPLANDSVEIEN 9 Postboks OSLO 2010 STRØMMEN 4790 LILLESAND 4610 KRISTIANSAND S 4688 KRISTIANSAND S 4664 KRISTIANSAND S 4682 SØGNE Postboks 513 Lundsiden Postboks 517 Lundsiden Serviceboks 723 Grøvansveien 71, 4640 Søgne Postboks 269 Kvernstien 48 Langenesveien 381 Stauslandsveien 99 Postboks 355 Ny-Hellesund Hølleveien 72 Postboks 250 Postboks 603 Lundsiden Postboks 603 Lundsiden Postboks 7150 Postboks 4094 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks 1051 Postboks KRISTIANSAND S 4605 KRISTIANSAND S 4808 Arendal 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4640 Søgne 4640 Søgne 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4640 Søgne 4640 Søgne 4663 Kristiansand 4606 Kristiansand s 4606 Kristiansand s 5020 Bergen 4689 Kristiansand 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne 4682 Søgne

8 Eiendommene omfattet av listen over grunneiere og naboer (Markert med grå

9

10 ere og naboer (Markert med grå skygge):

11 AREALENHETEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ Vibeke Wold Sunde L /2014 Referat - oppstartsmøte Til stede: Forfall: Møtereferat sendes til: Møtetid og sted: Jack Andersen, Arild Dahl, Svein Erik Bjorvand, Glenn Oskar Austegard og Vibeke Wold Sunde (referent). Møtedeltakerne , kl , Søgne rådhus, møterom Høllen Om planinitiativet og forslagsstiller Arbeidstittel Initiativet gjelder Berørte eiendommer Formålet med planarbeidet Tiltakshaver Regulant Detaljregulering for Nymonen Plan med krav om KU Områderegulering x Detaljregulering Mindre endring av. GB 73/67 m.fl. Legge til rette for seniorboliger. Agderbygg Firma: SPISS Arkitektur & Plan AS Prosjektansvarlig: Svein Erik Bjorvand Telefon: e-post: Saksopplysninger Arkivsaksnummer 2014/3539 Planidentitet Saksbehandler Navn: Vibeke Wold Sunde Kontaktinfo: E-post: Reguleringsplanspørsmål behandlet i plan- og miljøutvalget Gjeldende planer Tlf: Positiv anbefaling Negativ anbefaling x Ikke behandlet Plan Formål Vedtaksdato Regional plan for Avsatt til sentrumsformål Kristiansandsregionen Kommuneplans arealdel Sentrumsformål Reguleringsplan for Tangvall Trafikkområder

12 sentrum Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet Reguleringsplan for E 39 Storenes - Tangvall Bolig/Forretning/Kontor Offentlig bebyggelse Jordbruk Bolig Trafikkområder Trafikkområder Støyskjerm Kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant Dokument Kommuneplanens arealdel Merknader Utdrag av bestemmelser i kommuneplanen som er særlig relevant ved regulering til sentrumsbebyggelse på Tangvall, se for øvrig fullstendige bestemmelser i kommuneplanen på kommunens nettsider: 5 Funksjonskrav og utbyggingsvolum a. Tilgjengelig boenhet Alle boenheter i leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. d. Uteoppholdsareal til bolig Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet 80 m2. Av dette skal minst 25 m2 pr boenhet være lekeareal. Uteoppholdsareal på tak utenom lekeareal, kan tillates i Tangvall- og Lunde sentrum. 6 Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett. b. Det skal etableres / være etablert sandlekeplass / tilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved utbygging i nye eller etablerte områder for bebyggelse og anlegg. Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn atkomstvei A1 regnes som en barriere for atkomst til sandlekeplass. 8 Parkering a. Fellesbestemmelser For Tangvall- og Lunde sentrum og Linnegrøvan (næringsvirksomhet) kan kommunen stille krav om felles løsning for varelevering og avfallshåndtering. Parkeringen skal sikres til bruk for boligene og kan ikke fradeles. Gjesteparkering kan, avhengig av bebyggelsesform, også legges som private plasser på fellesareal. Ved beregning av utnyttelsesgrad regnes 18 m2 pr parkeringsplass. Parkeringsplassene skal ha minimum 2,5 meters bredde/lysåpning og 5 meters lengde. I tillegg til parkeringsplasser skal det være lasteareal for varebiler. For hoteller, restauranter og idrettsanlegg fastsettes krav til parkering ut fra erfaringstall. b. Parkeringskrav for Tangvall- og Lunde sentrum Boliger: 1,5 plass pr boenhet der 1 plass skal være i parkeringskjeller på tomta eller på tilliggende eiendom og som skal tinglyses til boenheten. Forretning, kontor: Parkering for forretning og kontor kan dekkes med tinglyste

13 parkeringsplasser innenfor sentrumsområdet jf. kommuneplanens arealdel. c. Bebyggelse og anlegg underformål sentrumsformål Arealer avsatt til sentrumsformål inkluderer konsentrert, bymessig bebyggelse med formålene næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og utforming av arealer til formålene avklares i reguleringsplan. I Tangvall- og Lunde sentrum skal første etasje forbeholdes publikumsrettet virksomhet der boliger ikke er tillatt. Statlige retningslinjer, planbestemmelser, nasjonale forventinger som er relevant for planarbeidet Relevant Dokument Merknad x Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. x Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen x Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Søgneelva, som er et vernet vassdrag. Planområdet berører ikke elveløpet eller kantsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen x Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Viktige tema for planarbeidet Annet pågående planarbeid Det pågår arbeid med kommunedelplanen for Tangvall. Dette arbeidet er planlagt sluttført ved utgangen av Planområdet ligger innenfor arealet som vil bli omfattet av kommunedelplanen for Tangvall. Detaljplanen for Nymonen vil ikke kunne legges fram til førstegangsbehandling før det er gjort avklaringer i arbeidet med kommunedelplanen, hvor en overordnet skal vurdere plassering av funksjoner, grønnstruktur og infrastruktur. Det skal blant annet lages en mulighetsstudie som skal være ferdig til Kommunen gjør oppmerksom på at det kan komme nye føringer til planarbeidet etter oppstartsmøtet med bakgrunn i arbeidet med kommunedelplanen. Det må legges opp til en tett dialog mellom kommunen og tiltakshaver i planarbeidet. Planavgrensning Foreslått planavgrensning er vist på kartutsnittet under. I tillegg til GB 73/67 er GB 73/58 innlemmet i planområdet. Planområdet omfatter også Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og krysset med Marie Føreids vei. I tillegg er F17 i sentrumsplan for Tangvall, vedtatt , tatt med. Planområdet kan bli innsnevret i planprosessen. Foreslått planavgrensning

14 Vei / trafikk Kleplandsveien går gjennom planområdet og er naturlig atkomstvei til planområdet. Veien vil også ha gjennomgangstrafikk. Slik veien er utformet i dag, er den en barriere for gående mellom området hvor Søgne omsorgssenter ligger og det framtidige området for seniorboliger. Dersom det skal legges til rette for sambruk av arealer og funksjoner mellom omsorgssenteret og seniorboligene må det reguleres en

15 løsning som gir en trafikksikker løsning for gående gjennom området og som bidrar til lav fart på trafikken. Veien må dimensjoneres i tråd med forventet trafikkmengde. Veistruktur er et av temaene som skal vurderes i arbeidet med kommunedelplanen. Planområdet omfatter derfor Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og krysset med Marie Føreids vei. I tillegg er F17 i sentrumsplan for Tangvall, vedtatt , tatt med. I dette området kan det bli aktuelt med utbedring av kryssløsningene. Detaljplanen må tilpasses føringene som kommer i kommunedelplanen. Vann og avløp Kontaktperson hos Ingeniørvesenet: Paal Kristensen. Håndtering av overvann: I dag har området mest grønne flater. Ved utbygging av området må bestemmelsene i hovedplan for avløp om lokal håndtering av overvann, fordrøyning og sikre flomveger følges. Bruk av grønne tak, permeable flater mv. må vurderes og det må gjøres en vurdering av kapasiteten på overvannsnettet og eventuelt behov for økt dimensjon på rør. Utnyttelse av området og uteområder Planområdet ligger i kommunens sentrumsområde (avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen). I dette området forventes det høy utnyttelse. Samtidig er det viktig å sikre gode uteoppholdsarealer, skjermet for støy og med sol. Uteoppholdsarealene må utformes med en kombinasjon av privat og felles areal, en skal kunne velge å oppsøke et fellesskap ute eller være ute for seg selv uten å bli forstyrret. Utforming av bebyggelsen Det forventes at bebyggelsen og uteområdene utformes med universell utforming. Ingen leilighet bør ha mindre enn to soverom. Dette for at det skal være enklere for hjemmesykepleien å betjene beboere, der f.eks. den ene ektefellen er syk og må ha hjelp på natt, og der den andre ektefellen ikke nødvendigvis i sykeperioder trenger å bli forstyrret. Det bør legges til rette for bruk av velferdsteknologi. Støy og forurensning Nærheten til E 39 gjør at store deler av planområdet er støyutsatt og ligger i gul og noe i rød støysone. Det må lages en detaljert støyutredning og nødvendige avbøtende tiltak må avklares i planen. Det må sikres at det blir tilfredsstillende støynivå både inne og på uteoppholdsarealene. Barn og unges interesser Selv om det er tenkt å lage et boligkonsept forbeholdt den eldre delen av befolkningen vil kommunen stille krav om at det opparbeides en trygg og god lekeplass innenfor området. Dette for å gi en samlet god kvalitet på uteområdet og for å dekke behovet for lekearealer for barn som er på besøk. Lekeplassen skal kobles til tilgjengelige gangforbindelser gjennom området og være tilgjengelig også for de som ikke bor innenfor området. Grønnstruktur I kommunedelplanen skal det gjøres avklaringer knyttet til overordnet grønnstruktur. I detaljreguleringen kan det bli satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av grønnstruktur, gang- og sykkelvei knyttet til grønnstrukturen e.l. utenfor planområdet. Naturmangfold Det må gjøres en vurdering etter prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven. Det vises til Miljøverndepartementets veileder T Det må som et minimum gjøres en sjekk opp mot artsdatabankens artskart og miljødirektoratets naturbase. Risiko og sårbarhet Det er krav om ROS-analyse jf. pbl 4-3. Det må gjøres en konkret vurdering av eventuelle risikofaktorer.

16 Kulturminner Nødvendige undersøkelser må avklares med kulturmyndighetene. Konsekvensutredning Administrasjonen har i samsvar med pbl og forskrift om konsekvensutredning vurdert om tiltaket faller inn under forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planinitiativet strider med overordnet plan. Administrasjonen kan ikke se at planinitiativet rammes av vurderingskriteriene 4 (kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn) i forskriften. Dersom berørte myndigheter under varsel om oppstart er av en annen oppfatning vil spørsmålet måtte tas opp på nytt. Det vil da måtte vurderes utarbeidelse av planprogram. Det gjøres for øvrig oppmerksom på ansvarlig myndighets standpunkt om at planinitiativet ikke rammes av KU forskriften skal opplyses om i oppstartsvarsel jf. 5 i KU forskriften. Varsel om oppstart krav til materiale Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Saksbehandler oversender SOSI-fil med planavgrensning og adresseliste over interessenter som skal varsles. Nødvendig kartgrunnlag kan fås ved å kontakte kommunens geodataavdeling ved Eystein Ripegutu. Annonse i minimum en lokalavis Annonse på kommunens hjemmeside Brev til berørte interessenter: - oversiktskart - kart med planavgrensning - redegjørelse for planens hensikt - kart med dagens planstatus - om tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning Evt. informasjonsmøte/andre info-tiltak? Planprogram (ved KU) Merknad Budstikka og/eller Fedrelandsvennen Konsulent oversender annonse til saksbehandler i redigerbart format med kart vedlegg. Ikke relevant Innlevering av planforslag krav til materiale Merknad 1. Plankart (evt. i alternativer) Leveres i siste gjeldende SOSI standard på innleveringstidspunktet. Kart skal være i samsvar med gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner. 2. Bestemmelser Leveres i Word eller annet digitalt i redigerbart format. 3. Planbeskrivelse Leveres i Word eller annet digitalt i redigerbart format. Miljøverndepartements oppsett på planbeskrivelse i veileder T-1490 skal følges. 4. Kopi av alle innspill under varslingen 5. Kopi av annonser Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i henhold til maler og avtaler med kommunen på oppstartsmøtet.

17 Foreløpig konklusjon fra kommunen Planstatus X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan Kreves KU Ja X Nei Anbefaling X Anbefaler oppstart av planarbeid Anbefaler ikke oppstart av planarbeid Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som prinsippavklaring til planutvalget. Intensjonene med planarbeidet vurderes å være i tråd med føringene i kommuneplanen. Søgne kommunens merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. Framdrift Søgne kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 uker. Framdriften er blant annet avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Det er ikke avtalt noe særskilt fremdriftsplan. Gebyr Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

18 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/ Vibeke Wold Sunde L /2014 Tillegg til referatet fra møtet Viser til referatet fra møtet den , sendt ut i dag I referatet har punktet knyttet til utbyggingsavtale uteblitt. Dette legges til referatet: Ved varsel om oppstart av planarbeidet skal det også varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl Med hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Kopi til: Glenn Oskar Austegard Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer