VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM"

Transkript

1 bv03n «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM I medhold av plan- og bygningslovens 12-1, 12-8 og blir det med dette varslet om igangsettelse av utarbeidelse av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei fra Aronnes til Alta sentrum. Reguleringsplanen utarbeides som offentlig detaljregulering. Planområdet Gjeldende arealplan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt 2011 og reguleringsplan for Alta sentrum vedtatt Planlagt gang- og sykkelvei er tegnet inn i kommuneplanes arealdel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt på neste side. Planområdet Oversiktskart som viser planområdets lokalisering. Sweco Norge Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon Telefaks Sweco Norge AS Org.nr NO MVA Et selskap i Sweco konsernet

2 Varslet planavgrensning østre del Varslet planavgrensning vestre del

3 Kommuneplanens arealdel Forslagsstiller og grunneier Forslagsstiller er Alta kommune. Tiltaket er en del av prosjektet sykkelbyen Alta som eies av Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Grunneiere er Statsbygg 28/5, Finnmarkseiendommen 28/1, Åse Bjørshol, Torild Hapalathi, Ingrid Johanne Kruke og Vivi Elise Thomassen 28/52, Kjetil Bakkeby 28/35, Lars Thomassen 28/103, Alta kommune 28/100 og 28/220, Alta Kraftlag SA (fester 28/220) og Hexa bioenergi AS 28/283. Sweco Norge AS er utførende konsulent for planleggingen. Formålet med planarbeidet Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei fra Aronnes til Alta sentrum. Trasevalgene er valgt ut i fra kommuneplanens arealdel. Følgende trasevalg vurderes: Trase 1.1: Alternativet følger eksisterende snarvei opp til høgskolen i Alta. Trase 1.2: Alternativet omfatter ny trasé opp til sentrum som vil komme opp mellom Rens og Vask og Alta biloppretting. Traseen er noe slakere enn opp høgskolebakken og vil for mange være et bedre alternativ. Begge de to alternative traseene ønskes regulert. Mindre justeringer av traseene vist i kommuneplanens arealdel vil vurderes med tanke på hensyn til jordbruket, kvikkleire og stigningsforhold mv.. Tilkoblingssnarvei mot Engsethskogen vil også vurderes. Den nye gang- og sykkelveien vil i tillegg til å utbedre sykkelforbindelsen mellom Aronnes og sentrum også være en vesentlig utbedring av sykkelveiforbindelsen mellom sentrum og Alta øst. En god tilkobling mellom gang- og sykkelveien langs Aronnesveien og den nye

4 gang- og sykkelveien er da nødvendig. Herunder vil man vurdere behovet for snarvei mellom Aronnes skole og Aronnes barnehage. Området mellom skolen og barnehagen er derfor tatt med i varslet planområde. Evt. ytterligere behov for utbedringer av sykkelveinett på Aronnes vil også vurderes, men evt. tilleggsutbedringer vil behandles separat. Viktige problemstillinger Kvikkleire: Det er kjennskap til kvikkleire i deler av området. Før ny gang- og sykkelvei kan bygges ut må nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten kartlegges og gjennomføres. Hensynet til kvikkleire vil kunne være avgjørende for valg av trase. Jordbruksareal: Gang- og sykkelveien vil gå over verdifulle jordbruksarealer. Hensynet til jordbruket vil vurderes ved valg av trasé. Trafostasjon Foreslått trase mot sentrum går forbi Alta Kraftlags trafostasjon. Dette er i seg selv ikke ideelt da man ønsker lite trafikk i området. Hensynet til barneskolen og barnehagen Ny snarvei forbi skolen og barnehagen må plasseres slik at den ikke kommer til hinder for bruken av området. Vurdering av krav til konsekvensutredning Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. I samråd med Alta kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Ny gang- og sykkelvei er i tråd med kommuneplanens arealdel og tiltaket faller ikke inn under forskriftens 2 eller 3. Informasjon og medvirkning Berørte parter og instanser varsles ved brev og annonse kunngjøres i Altaposten iht. planog bygningslovens Varselet kunngjøres også på Alta kommune sin hjemmeside under høringsperioden. Behovet for ytterligere dialog med grunneiere vil vurderes på bakgrunn av innspill under høringsperioden. Merknader til oppstartsmeldingen Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS, Skippertorget 2, 9515 Alta. Alle merknader blir videresendt til kommunen. Frist for merknader er satt til fredag Videre saksgang: Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget utarbeides for deretter å bli sendt til Alta kommune for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader og motforestillinger mot planforslaget før videre politisk behandling.

5 Evt. spørsmål vedrørende informasjonsmøte og/eller planarbeidet kan rettes til Sweco Norge AS v/øystein Willersrud på telefon , eller per e-post til Vedlegg: Adresseliste Med hilsen Sweco Norge AS Øystein Willersrud Sivilingeniør/arealplanlegger

6 VEDLEGG ADRESSELISTE Berørte instanser: Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavd. Statens hus 9815 VADSØ Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Finnmark fylkeskommune Areal- og kulturvernavd. Fylkeshuset 9815 VADSØ Forum for natur- og friluftsliv v/johannes Balandin Myrullveien ALTA avd. Finnmark Statens vegvesen Region nord Boks BODØ NVE Region nord Postboks NARVIK Alta kommune v/ grunnforvalteren Postboks ALTA Alta kommune v/ avdeling for miljø, Postboks ALTA park og idrett Alta kommune Helse- og sosialadm. Markvn ALTA Alta kommune v/ barn og unges Postboks ALTA representant Alta kommune Kommunalteknikk Postboks ALTA Aronnes grendelag v/ Ørjan Nilsen Knut Kvensvei ALTA Sentrum Vel Postboks ALTA Finnmark bondelag Postboks ALTA Alta idrettsforening Alta Idrettspark 9514 ALTA Høgskolen i Finnmark Follumsvei ALTA Alta kommune v/ Næring og Postboks ALTA landbruksavdelingen Alta Næringsforening Postboks ALTA Ungdomsrådet c/o Ungommens hus Skolevn ALTA v/tor Bjørnar Henriksen Eldrerådet v/ Ellinor Isaksen Øvre Tollevikvn ALTA Rådet for funksjonshemmede v/ May Kristin Knutsen Reistadhaugen ALTA Alta Kraftlag A/L Markveien ALTA Aronnes skole Blåbærveien ALTA Aronnes barnehage Holstsletta ALTA Hjemmelshavere: FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks VADSØ LARSEN SOLVEIG BERG HOLSTBAKKVEIEN 9514 ALTA LARSEN NINA BERG HOLSTSLETTA ALTA NILSEN KNUT HENRY SMIBAKKEN ALTA STATSBYGG Postboks 8106 DEP 0032 OSLO ARNESEN MAGNUS ALTAVEIEN ALTA NILSEN THORMOD JOHANNES ISHAVSVEIEN ALTA BJØRSHOL ÅSE SPIREAVEIEN ALTA HAPALAHTI TORILD SPIREAVEIEN ALTA KRUKE INGRID JOHANNE MIDTBYGDSVEGEN ØYER THOMASSEN VIVI ELISE C/O ELI NATLAND, GEN.DAHLSV ALTA BAKKEBY KJETIL POSTBOKS ALTA THOMASSEN LARS POSTBOKS ALTA ALTA KRAFTLAG SA Markveien ALTA HEXA BIOENERGI AS 8283 Leinesfjord MARK EIENDOM AS Postboks ALTA RENS & VASK ANS Postboks LAKSELV

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011

Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011 Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss Hønefoss 10. januar 2011 Søknad om igangsetting av reguleringsarbeid på deler av gnr. 38 bnr. 69 samt gnr. 37 bnr. 160 i Ringerike kommune

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato 2014.05.15 Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité plan og samfunn. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/337-3 4000/15 12.02.2015 Tid: 12.02.2015, kl. 09:00-10:30. Sted:

Detaljer