Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer. Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer. Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010"

Transkript

1 Startpakke reguleringsplan presentasjon og erfaringer Bergen kommune Finn Wetteland 17.Mars 2010

2 oversikt Ca 60 oppstartmøter årlig Ca 40 nye private planforslag årlig En rekke forespørsler om planarbeid Stor variasjon i omfang og størrelse Mest bolig og næringsformål Store utfordringer i innhold og plansituasjoner

3 Hovedgrep i oppstart Veilede, formidle politikk og fag Avklare hovedpunkt i plansaken Spesifisere krav til planmateriell Kvalitetssikre prosess (rutinebeskrivelser, maler Dialog og med/påvirkning i den private utarbeidelsesprosessen Gjøre seg godt kjent med planforslaget før vi mottar det til saksbehandling Gebyr for oppstartmøter Elektronisk innsending av planmateriell

4

5

6

7 RUTINE - OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN Nr Formål Utføres av Når Henvisninger Bidra til tidlig avklaring av hovedpunkt i planarbeidet. Raskere saksbehandling og bedre sluttresultat. Bedre service overfor forslagsstiller gjennom tidlig fokus på aktuelle problemstillinger og aktuelt planmateriell. Planmottaket og andre Før kunngjøring av planoppstart Plan- og bygningsloven 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 5-1 Medvirkning 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid Hjelpemidler VEILEDER 05-xx-xxxx Planhjelpen SKJEMA 05-xx-xxxx Bestilling oppstartsmøte MAL 05-xx-xxxx Intern høring oppstartsmøte MAL 05-xx-xxxx Notat oppstartsmøte VEILEDER 05-xx-xxxx Veiledning til kravspesifikasjon RUTINE 05-xx-xxxx Vurdering av inhabilitet SKJEMA 05-xx-xxxx Inhabilitet SJEKKLISTE 05-xx-xxxx Inhabilitet byggesakssjef SJEKKLISTE 05-xx-xxxx Inhabilitet seksjonsleder Dokumentasjon BKSAK Sak opprettet BKSAK Bestilling oppstart arkivert BKSAK Oppstartsmøtenotat arkivert BKSAK Saksgangen ajourført Gjennomføring 1. Motta bestilling på oppstartsmøte Postmottaket mottar bestilling på oppstartsmøte pr. post eller e-post fra plankonsulenten. Til orientering skal Postmottaket utføre følgende: 1.1 Opprett saken i BKSAK med undersakstype 3RE (regplan) eller 3VE (vesentlig reguleringsendring) med aktuelle data fra bestillingsskjema. Ev. endres sakstype fra 3FS (forespørsel- plan) dersom det finnes dokumenter i saken fra før. 1.2 Hent inn standard saksgang for 3RE i saken

8

9

10 BESTILLING AV UNDERVEGSMØTE PRIVAT PLANSAK Møtet vil normalt kunne avholdes innen 2 uker fra mottatt komplett bestilling. De vil i løpet av kort tid motta forslag til møtetidspunkt. Undervegsmøter avholdes i Allehelgensgate 5, Kundesenteret. Dersom det er krav om konsekvensutredning kan man ikke bestille undervegsmøte før planprogrammet er fastsatt (vedtak i byrådet). Skjemaet fylles ut og sendes Plannavn: Plannummer: Saksnummer Følgende skal alltid vedlegges bestillingen (pdf-format) Vedlegg Følgende filnavn skal brukes 2 stk. kunngjøring planoppstart med påført innrykksdato. Kunngjøring planoppstart Varslingsbrev. Varslingsliste for naboer og grunneiere. Varslingsliste for høringsinstanser. Mottatte uttalelser til planoppstart. Mottatte merknader til planoppstart. Oversikt, sammendrag og foreløpige kommentarer til innkomne uttalelser og merknader til planoppstart. Bruk skjema i planhjelpen: Skjema- merknadskommentarer planoppstart Varslingsbrev Varslingsliste naboer og grunneiere Varslingsliste høringsinstanser Uttalelser til planoppstart Merknader til planoppstart Kommentarer til uttalelser og merknader. Forstudie: jf. del III i notat fra oppstartsmøte (Innført ved ny versjon av notat fra oppstartsmøte datert Har du hatt oppstartsmøte før denne versjonen ble tatt i bruk er det ikke krav om forstudie. Det anbefales imidlertid uansett at en forstudie utføres og leveres til undervegsmøtet. Dette for å få mest mulig utbytte av møtet). Forstudie Oversiktskart med påført merknadsnummer Merknadskart Merknadskart Delt For forslagsstiller vil følgende personer delta på møtet: Funksjon Firma Adresse Kontaktperson Tlf. E-post Plankonsulent (skal alltid møte) Evt. andre

11 UNDERVEGSMØTE Undervegsmøte: En gjennomgang av de innkomne merknader/ uttalelser og evt. utarbeidet forstudie. Saksbehandler tildeles og stiller på møtet sammen med representant fra Planmottaket. I møtet brukes notamal for undervegsmøte som utgangspunkt for diskusjonen. Bestillers på fastlagt skjema Formål med møtet: Ved sammen å gjennomgå de innkomne merknader/uttalelser og en evt forstudie (jf evt krav fra oppstartsmøte) kan en gripe fatt i de mest sentrale føringene og lede planarbeidet inn på et rett spor på et tidlig stadium. Merknadene/ uttalelsene og en evt. forstudie vil også nærmere kunne belyse hvilket materiell som er nødvendig for at saken skal være godt nok belyst og dermed klar for saksbehandling. I slutten på møtet vil saksbehandler derfor kunne gi en kravspesifikasjon for planforslaget, dvs en konkret liste over hvilket materiell som fagetaten krever til behandlingen.

12

13 RUTINE - UNDERVEGSMØTE REGULERINGSPLAN Nr Formål Utføres av Når Henvisninger Gjennomgå innkomne uttalelser og merknader sammen med forslagstiller og plankonsulent. Hovedpoenget er å diskutere aktuelle plangrep og belyse hvilket materiell som er nødvendig for at saken skal være godt nok belyst. Saksbehandler, planmottak og gruppekoordinator. Etter at fristen for å komme med merknader til oppstart av planarbeid er utgått. Ved planprogram skal man vente til planprogrammet er fastsatt. Plan- og bygningsloven 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 5-1 Medvirkning 12-3 Detaljregulering Behandling av reguleringsplanforslag Behandling av private reguleringsplanforslag Forskrift Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private planforslag. Hjelpemidler VEILEDER xx Planhjelpen VEILEDER xx Veiledning til kravspesifikasjon RUTINE 05-xx-15xx Vurdering av inhabilitet SJEKKLISTE xx Varslingsliste høringsinstanser MAL xx Notat fra undervegsmøte SKJEMA xx Bestilling av undervegsmøte Dokumentasjon OUTLOOK Mappe opprettet BKSAK Oppdatert med ny saksbehandler BKSAK Notat fra undervegsmøte arkivert BKSAK Bestilling av undervegsmøte arkivert Gjennomføring 1. Motta bestilling av undervegsmøte Postmottaket mottar bestilling av undervegsmøte pr. post eller e-post (pdf) fra plankonsulenten. 2. Forbered undervegsmøte Hvis saksbehandler er tildelt tidligere (jf RUTINE- konsekvensutredningsavklaring eller RUTINE- kvalitetssikring av planprogram) faller bort (er allerede utført) Planmottaket skal utføre følgende: 2.1 Sjekk BKSAK for bestilling av undervegsmøte hver dag. 2.2 Hvis mottatt bestilling informer gruppekoordinator om bestillingen. Gruppekoordinator skal utføre følgende: 2.3 Vurder Inhabilitet til aktuell saksbehandler ved bruk av RUTINE habilitetsvurdering og RETNINGSLINJE for habilitetsvurdering (Se foreløpig i

14

15 Forslagstillers/oppdragsgivers navn/logo FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Brukerveiledning Dette dokumentet redegjør for hva en planbeskrivelse skal inneholde ved innsending av et privat reguleringsplanforslag i Bergen kommune. I spesielle saker vil det være nødvendig å omtale flere forhold enn dem som er medtatt i denne malen. - Malen skal fungere som sjekkliste for forslagsstiller / konsulent, ved at den bidrar til at alle nødvendige tema blir berørt. - Malen skal fungere som kvalitetssikring for saksbehandler / kommunen, som raskere kan vurdere om all relevant informasjon er medtatt.. - Malen skal tydeliggjøre skillet mellom fakta-/saksopplysninger og forslagsstillers egne vurderinger / konklusjoner. - Malen har derfor en fast oppbygging med innholdsfortegnelse og 11 kapitler, som hvert har et tydelig hovedfokus. Legg spesielt merke til kap. 6,8 og 9 hvor det tydelig skilles mellom dagens situasjon, planlagt framtidig situasjon og konsekvensene av planforslaget. Vær nøye med å opprettholde dette skillet når du skriver! - Kapitler og underpunkter skal ikke slettes - oppbygging/layout skal heller ikke endres. - Bruk skrifttype Times New Roman, str Under de fleste punktene er det lagt inn grå tekstbokser (som den du nå leser) med nærmere opplysninger om hva som konkret skal beskrives (disse boksene m/ tekst skal slettes før innlevering - merk og slett). - Alle punktene skal omtales - enkeltvis. Noen tema er gjentatt men under ulike kapitler med ulik vinkling. Er det noen tema som synes irrelevante for planforslaget, skal dette kort angis/begrunnes under de respektive punkt. Skriv kortfattet og presist. - Det er anledning til å tilføre nye punkter og legge inn bilder, kartutsnitt, terrengsnitt, etc. i planbeskrivelsen. Illustrasjonene skal være i jpg-format. Ettersom forslagstillers beskrivelse ikke vil bli trykket opp i farger er det viktig at illustrasjoner etc. må kunne leses i svart/hvitt. - Hvis det henvises til bilag (rapporter, illustrasjoner, tegninger etc.) ber vi om at det kun vises til rapportnavn og dato (eks støyrapport for datert ). Fagavdelingen vil påføre de nødvendige bilagsnumre når saken fremmes for behandling. - Forslagstillers planbeskrivelse vil i sin helhet bli vedlagt fagetatens fagutredning sammen med bestemmelser, plankart, etc. - Plannavnet i bunnteksten skal være lik det offisielle planavnet (stedsnavn + evt. hovedformål) som er avtalt med kommunen. Sett inn prosjektillustrasjon (valgfri) BERGEN KOMMUNE Bydel, gårdsnavn eller adresse(i sentrum), gnr m.fl PLANNAVN (stedsnavn/+hovedformål) Plannr

16 Erfaringer og utfordringer Forutsigbarhet; prosess og planfaglig Sikre godt nok planmateriell Tid og tidsfrister Anbefale / ikke anbefale oppstart Avklare plansaksgang vs planspørsmålet Sikre gode nok planløsninger

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE Innledning Før detaljreguleringer varsles skal det avholdes oppstartsmøter jfr. pbl 12-8 En bestilling av oppstartsmøte bør inneholde

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 Tilsyn Vedlegg 3.3. Bruk av nettbrett ved tilsyn Regelverket gir stor frihet i gjennomføringen av tilsyn. Det er mange måter å føre tilsyn på. Den

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer