MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Utdeling av Byggeskikkprisen HRA: Grunnlag for ekstraordinær prisstigning på avfallshåndtering v/ daglig leder Amund Bø Presentasjon av resultater fra Nasjonale prøver v/ grunnskoleleder Arne Hansen Det blir servert tradisjonell julemiddag kl SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET /08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU 163/08 SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET OG NÆRMILJØANLEGG - PRIORITERING AV SØKNADER 164/08 SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSMESTERSKAP OG NM I VINTERTRIATHLON, LYGNA SKISENTER BRANDBU IF 165/08 GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /08 BUDSJETT SKOLEOMRÅDET - BETALINGSSATSER FOR SFO 167/08 BUDSJETT 2009: KOSTPENGER I BARNEHAGE 168/08 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGE, DELE OG SEKSJONERINGSSAKE OPPMÅLINGSARBEIDER OG PRIVATE REGULERINGSPLANER 169/08 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP

2 Saksnr: 08/ /08 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG 171/08 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV MINDRE AVLØPSANLEGG 172/08 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING 173/08 BUDSJETT REGULERING AV ELEVAVGIFTER VED HADELAND KULTURSKOLE 174/08 RETNINGSLINJER FOR KUNST OG KULTURSTIPEND 175/08 PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR RV4 JAREN - SANDVOLD 176/08 FORSLAG OM ENDRING AV MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET 177/08 REVISJON AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 178/08 BREDBÅND TIL ALLE - BREDBÅNDSPROSJEKT /08 DIGITALE VERKTØY TIL KOMMUNESTYRET 180/08 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 161/08 REFERATSAKER - KOMMUNESTYREMØTET Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 08/1772 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 161/08 Kommunestyret Innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter: Vedlagt: Hadeland Energi og Hadeland Kraft: Utredning av regionalt samarbeid, brev av Landbrukskontoret for Hadeland: Dyrevernsnemnd for Hadeland, brev av Regionrådet: Protokoll fra møte Regionrådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Side 3

4 Sak 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 08/2772 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 87/08 Formannskapet PS 162/08 Kommunestyret Innstilling: 1. De foreslåtte prinsippene for samarbeid om utbygging og drift av idrettsanlegg i Gran to kunstgressbaner m/undervarme og Brandbu friidrettsanlegg/gressbane godkjennes. 2. Kommunal andel til Gran IL sine anleggsinvesteringer innarbeides som driftstilskudd i Budsjettog økonomiplan Finansieringen av utbygging av friidrettsanlegg/gressbane i Brandbu, innarbeides som investering i Budsjett- og økonomiplan Den foreslåtte økningen - kr som er innarbeidet i foreliggende budsjettforslag fra og med 2009, omdisponeres til finansiering av driftstilskudd/drifts- og leieavtaler tilknyttet de aktuelle anleggene. Avtalene med Gran IL og Brandbu IF forelegges formannskapet til endelig godkjenning. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 87/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: n Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme i Gran sentrum, jf. fvl. 6, første ledd. Habilitetsspørsmålet gjaldt også for sak 88/08 og for behandling av budsjett og økonomiplan i sak 90/08. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Arne Skogsbakken Ved votering ble n Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil i sak 87/08 og 88/08, og forlot møtet under behandling av disse sakene. Representanten ble ansett å være habil i forhold til behandling av budsjett og økonomiplan i sak 90/08. Ole Strøm (GBL) tiltrådte møtet. Ole Strøm (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Rådmann Arne Skogsbakken Einar Ellefsrud (Frp) Anne Marte Skari (Sp) Roald Braathen (Ap) Side 4

5 Sak 162/08 Ole Strøm (GBL) Ole Strøm (GBL) trakk forslaget om utsettelse. Disse hadde ordet i saken: Roald Braathen (Ap) Rune Meier (H) Einar Ellefsrud (Frp) Ole Strøm (GBL) Assisterende rådmann Berit Halvorsen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. De foreslåtte prinsippene for samarbeid om utbygging og drift av idrettsanlegg i Gran to kunstgressbaner m/undervarme og Brandbu friidrettsanlegg/gressbane godkjennes. 2. Kommunal andel til Gran IL sine anleggsinvesteringer innarbeides som driftstilskudd i Budsjettog økonomiplan Finansieringen av utbygging av friidrettsanlegg/gressbane i Brandbu, innarbeides som investering i Budsjett- og økonomiplan Den foreslåtte økningen - kr som er innarbeidet i foreliggende budsjettforslag fra og med 2009, omdisponeres til finansiering av driftstilskudd/drifts- og leieavtaler tilknyttet de aktuelle anleggene. Avtalene med Gran IL og Brandbu IF forelegges formannskapet til endelig godkjenning. Saksdokumenter: Felles brev fra Gran IL og Brandbu IF av K-sak 109/08: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet K-sak 58/06: Hadeland videregående skole samspill med Gran IL K-sak 89/09:: Kjøp av del av eiendommen Rosendal Vedlagt: Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Gran IL og Brandbu IF arbeider som kjent aktivt med etableringen av to store idrettsanleggssatsinger i henholdsvis Gran og Brandbu. Den parallelle satsingen har tidligere vært omtalt både i gjeldende og tidligere Kommunedelplaner for Idrett og fysisk aktivitet og i Budsjett- og økonomiplanen for inneværende periode. A. Gran Idrettspark: Gran IL sine anleggsplaner har gjennom hele planleggingsprosessen hatt en klar tilknytning til etableringen av Hadeland videregående skole. Arealet til idrettsanlegg ble avklart i tilknytning til arbeidet med Kommunedelplan for Gran sentrum og reguleringsdelen av planarbeidet er integrert i det pågående arbeidet med reguleringsplan for Hadeland videregående skole (som skjer i regi av Oppland fylkeskommune). Gran IL har ervervet det aktuelle arealet avsatt til idrettsformål og idrettslaget benevner i sine planer satsingen som Gran idrettspark. Ved siden av to kunstgressbaner med undervarme, består den planlagte Idrettsparken av to tennisbaner, sandvolleyballbane, street-basket bane, lekeanlegg, bocciabane, BMX-bane, løpebaner m/hoppegrop, flerbruksområde/ løkke, asfaltert rundløype m/lys og skøytebane. Side 5 av 54

6 Sak 162/08 Den ene av de to kunstgressbanene (Bane II) planlegges gjennomført som en ombygging av eksisterende grusbane. Denne banen ligger på kommunal grunn og en langsiktig (40 år) leieavtale ble inngått ved etableringen av grusbanen. Gran kommune v/gran ungdomsskole har i dag fri adgang til bruk av denne banen på dagtid og Gran IL betaler ingen leie for grunnen. Total kostnad for Gran Idrettspark, eksklusive tomt og klubbhus, utgjør ca. kr 28 mill. Samlet kostnadsramme for de to kunstgressbanene m/undervarme er beregnet til ca. kr 20 mill. B. Brandbu Idrettsforening: Brandbu IF har gjennom flere år arbeidet for å få realisert et friidrettsanlegg i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg i Brandbu sentrum. Det aktuelle arealet som er lokalisert vis a vis Hadeland videregående skole, Brandbu ble avsatt til idrettsformål ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel og reguleringsplanarbeid er igangsatt (initiert av Brandbu IF). Gran kommune har i løpet av inneværende år (K-sak 89/08) forestått grunnervervet at det aktuelle arealet. Brandbu IF sine planer omfatter ved siden av friidrettsbanen, en gressbane (fotball), lysanlegg og et idrettshus (for vedlikeholds- drifts- og idrettsmateriell). Samlet kostnadsramme, eksklusive tomt, er beregnet til ca. kr 15,5 mill. Begge lagene har fremmet søknader om spillemidler til de aktuelle anleggene. Kort om Gran kommunes anleggspolitikk og etablerte tilskuddspraksis til idrettsanlegg: Gran kommunes mangeårige idretts- og anleggspolitikk har vært basert på følgende hovedprinispp: Lag og foreninger skal eie og drive anleggene. Gran kommune yter investeringstilskudd til etablering av anlegg og driftstilskudd. Den kommunale støtteordningen til utbyggingen av idrettsanlegg er tilpasset den etablerte tilskuddspraksisen for spillemiddelordningen som innbærer at kostnaden fordeles med 1/3 på utbygger, 1/3 på kommunen og 1/3 på staten (spillemidler) tilpasset ordningens maksimumssatser. Ved revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (K-sak 109/08) ble det gjennom følgende målformulering åpnet for en utvidet praksis: Lag og foreninger skal i hovedsak eie og drive anlegg, men det åpnes for alternative modeller for utbygging og drift av større anlegg. Som et oppfølgende tiltak tilknyttet dette målet heter det videre: Alternative finansierings- ordninger for utbygging og drift av større anlegg vurderes i hvert enkelt tilfelle. Avgrensing: Med henvisning til de gjengitte formuleringene fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , er det naturlig å presisere at prinsippavklaringen som det legges til rette for å klargjøre gjennom dette saksframlegget for Gran IL/ Gran Idrettspark, gjelder de to kunstgressbanene. De øvrige anleggene som inngår i idrettsparken, må betraktes som ordinære anlegg som støttes via de etablerte tilskuddsordningene for idrettsanlegg. For Brandbu IF omfatter prinsippavklaringen omsøkte anlegg (friidrettsbane med gressbane, lysanlegg og idrettshus) Aktuelle problemstillinger og avklaringsbehov: Tematikken rundt den omtalte målformuleringen ble aktivt debattert ved behandlingen av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet som ble vedtatt i kommunestyremøte Brandbu IF og Gran IL reiser i en felles henvendelse datert spørsmål om Gran kommunes rolle og bidrag til etablering av idrettsanlegg i Gran og Brandbu. Det understrekes fra de to idrettslagenes side at selv om prosjektet i Gran har kommet lengst med hensyn til planlegging og finansiering, at flere problemstillinger er sammenlignbare. Som felles problemstillinger nevnes: Finansiering og momsproblematikk Kommunalt bidrag investering Side 6 av 54

7 Sak 162/08 Kommunale driftstilskudd I tillegg reises et særlig spørsmål fra Gran IL om temaet infrastruktur/utbyggingsavtale. I oppfølgingen av Kommunedelplan for Gran sentrum er det vedtatt at det for byggeprosjekter som omfatter mer enn 4 boenheter og/eller andre byggeprosjekter som totalt overstiger investeringer på mer enn 5 millioner kroner skal inngås utbyggingsavtaler. Gran IL stiller spørsmål og de faller inn under de vedtatte retningslinjene og mener uansett at idrettsparken må gis unntak. Vurdering: Problemstillingene knyttet til denne saken er komplekse og sammensatte. Temaet er tidligere drøftet i Gruppeledermøtet, og rådmannen opplever at det er uttalt politisk vilje om å etablere en samarbeidsmodell som i størst mulig grad likebehandler til to utbyggingsprosjektene. Gjennomgangen av problemstillingene viser imidlertid at de to anleggsprosjektene har svært ulike utgangspunkt både med hensyn til selve anleggsetableringen og for den påfølgende driften av anleggene. I sin felles henvendelse til Gran kommune skriver Brandbu IF og Gran IL følgende: Vedr. finansiering; Det er avgjørende for prosjektenes videre planlegging og realisering at vi så snart som mulig får avklart hva kommunen er villig å bidra med økonomisk. o Merverdiavgift (mva): For et anlegg med en kostnad på kr. 30 millioner, så vil mva til det offentlige utgjøre kr. 7,5 millioner. Gran IL og Brandbu IF vil slik situasjonen er i dag - ikke ha krav på fradrag for betalt mva. Vi ønsker at kommunen vurderer alternativer som medfører at vi unngår å betale mva. o Kommunalt bidrag I det tilfelle at fradrag for mva ikke viser seg mulig, så ønsker vi at våre prosjekter løftes som egne saker for politisk behandling og behandles som investeringssaker (ekstraordinære midler). Vi mener at våre prosjekter vil representere unike løft for kommunen som også innebærer god samfunnsøkonomi og derfor bør undergis en grundigere behandling enn hva dagens prosesser relatert til spillemiddelsøknader synes å medføre Som del av vurderingsgrunnlaget er det innhentet faktaopplysninger om momsproblematikken og erfaringer fra andre kommuner. Flere kommune har for å utløse momskompensasjon, etablert samarbeidsmodeller som innebærer at kommunene står som utbygger og tar driftsansvaret i en periode på 10 år. Erfaringer fra andre kommuner eksempler fra Fredrikstad og Gausdal kommuner Fredrikstad kommune vedtok i 2007 å bygge 6 kunstgressbaner gjennomsnittlig kostnad pr. bane var beregnet til 6 mill og å påta seg eier- og driftsansvar i 10 år. Kommunen vil ha hovedansvaret for drift og vedlikehold, men det vil bli inngått avtaler med klubbene om å medvirke med konkrete oppgaver. Det er dessuten forutsatt at banene skal fungere som nærmiljøanlegg og kommunen vil kun kreve en beskjeden leie av klubbene. Banene bygges uten undervarme da dette ble ansett for kostbart og alle tilfellene gjelder ombygging av naturgress til kunstgressbaner. Hver av klubbene skulle innbetale en egenandel på inntil 1,6 mill før den enkelte investering startet opp og kommunen forskutterte spillemidlene. Finansieringsplan for den enkelte bane: Kommunalt bidrag 1 mill, spillemidler 2 mill, merverdiavgiftskompensasjon 1,2 mill og klubbens andel 1,6 mill. Dessuten ble det vedtatt å gå til innkjøp av maskinelt utstyr beregnet for kunstgressbaner for inntil 1 mill. og det var påregnet ca ,- i driftskostnader pr. år. Side 7 av 54

8 Sak 162/08 Gausdal kommune vedtok i januar 2008 å bygge kunstgressbane uten undervarme ved Segalstad bru og drifte denne i 10 år. Deretter overdras anlegget vederlagsfritt til Gausdal I.L. Kostnadsoverslaget for anlegget var på samlet ca. 7 mill, av dette skulle idrettslaget legge inn dugnad verdt ca ,- samt et kontanttilskudd på kr ,-. Spillemiddel- og kommunal andel var beregnet til kr. 2, 33 mill og med en merverdikompenasjon på 1, 1 mill. Dette tilsvarer 85 % av merverdiavgiften på anlegget da det antas at det vil være utleid ca. 15 % av brukstiden (1800 timer pr. år) til bl.a. Gausdal videregående skole i den resterende tiden skal kommunens lag/foreninger bruke anlegget vederlagsfritt. Idrettslagets avtale med Oppland fylkeskommune overdras til kommunen og det forutsettes at fylket vil leie anlegget på dagtid i den 10-årsperioden som kommunen skal eie anlegget, det er imidlertid en viss usikkerhet i dette. Årlige driftsutgifter for banen er beregnet til ca. kr ,- og idrettslaget vil skaffe til veie det utstyret som trengs som kunne forestå drift av anlegget. Det vil bli utarbeidet en avtale mellom Gausdal kommune og idrettslaget som regulerer driften av anlegget. Det er en forutsetning for kommunen at de ikke skal legge mer i banen enn de 2,3 mill (1/3 av totale kostnader) og at det ikke skal påføre kommunen økte netto driftsutgifter. Gausdal kommune har praksis med å gi tilskudd til idrettsanlegg og ikke gå inn/stå som anleggseier, at de gjør det i dette tilfelle er kun på bakgrunn av viktigheten av å beholde Gausdal vgs i kommunen og at kunstgressbanen er et viktig element i dette. Hva sier regelverket om forutsetninger og rammevilkår for kompensasjon av merverdiavgift til investering i bygg/anlegg: Regelverket er slik at en kommune får refundert merverdiavgiften på bygg/anlegg som er til eget bruk, mens idrettslagene i hovedsak ikke har denne muligheten. Begrensninger i kompensasjonsadgangen: Det ytes ikke kompensasjon i den utstrekning anlegget - leies ut til andre mot vederlag - helt ut overlates til andres eksklusive bruk Hovedregelen er at en kommune som selv fører opp bygg og anlegg for eget bruk vil få merverdiavgiften på byggekostnadene helt ut kompensert. Det samme gjelder merverdiavgift på driftskostnader i fast eiendom som kommunen eier og driver. Kommunen kan ta symbolsk leie fra en idrettsklubb for bruk av anlegget etter å ha mottatt kompensasjon for merverdiavgiften, f.eks. for dekking av utgifter til renhold. Kommunen må deretter drifte anlegget i 10 år før det evt. kan overdras til andre. Ved overdragelse før 10 år vil det bli krevd tilbake moms i forhold til antall år som har gått. Merverdiavgiften i forbindelse med investeringene reduseres imidlertid ved utleie av anlegget, for eksempel vil det bli en momskompensasjon på 85 % hvis anlegget leies ut 15 % av brukstida, tilsvarende tall vil være 50 % momskompensasjon ved 50 % utleie. Prosentene regnes ut teknisk beregnet banetid/disponibel banetid for det enkelte anlegg. Fotballkretsen har beregnet denne til å være ca t/år for en kunstgressbane med undervarme og ca t/år uten undervarme, Brandbu I.F. har beregnet sin brukstid for anlegget til ca t/år. Den delen av anleggskostnadene som er dugnad er ikke momsberettiget. Eks. totale anleggskostnader 7,5 mill., dugnad 0,3 mill, dvs. betalbare utgifter 7,2 mill. Merverdiavgiften regnes da ut fra sum betalbare utgifter og prosentandelen mellom vederlagsfri bruk/utleid tid. Hvis et idrettslag samler inn midler og gir midlene til kommunene som gave i forbindelse med bygging av et anlegg, må foreningen ikke gis særrett til benyttelse av anlegget. Gjøres dette vil gaven ansees som forskudd på leie og merverdiavgiftskompensasjon vil dermed bli avkortet. Gis ikke idrettslaget særrett til bruk av anlegget er det naturlig å anse midlene som en gave som gir kommunen rett til kompensasjon. Som det framgår av disse punktene må momsproblematikken vurderes sammen med framtidig driftskonsept. Momskompensasjonsordningen legger klare begrensninger for utleiepraksisen. Side 8 av 54

9 Sak 162/08 Dersom Gran kommune for å oppnå momskompensasjon påtar seg utbyggingsansvaret og driftsansvaret i 10 år, vil likevel de driftsmessige konsekvensen by på store utfordringer. Driftskostnader for kunstgressbane m/undervarme, Gran Idrettspark I følge opplysninger fra Indre Østland Fotballkrets er årlige driftskostnader ved en kunstgressbane med undervarme samlet ca. kr ,-. Kr ,- er for vinterdrift (energi, brøyting samt generell drift), mens sommerdriften er kostnadsberegnet til ca. kr ,-. Hvor mye som evt. kan gjøres på dugnad er ikke spesifisert. I tillegg til driftskostnadene vil det være utgifter til maskiner/utstyr som er beregnet til kr Noe av dette utstyret kan leies. I følge oversikt fra Gran IL vil de årlige driftsutgiftene være på kr ,- for bane I og kr for bane II. Samlede årlige driftsutgifter for utgjør da ca. kr 1,3 mill Driftskostnader for friidrettsanlegg/fotballbane, Nye Brandbu Stadion I følge kostnadsoverslaget fra Brandbu IF. utarbeidet av landskapsarkitekt A. Moger vil de årlige driftskostnadene for friidretts- og fotballanlegget i Brandbu være på ca. kr ,- pr. år. Leieinntekter Gran Idrettslag har oppgitt samlede leieinntekter på kr ,- pr. år for bane I. Dette fordeler seg på kr for idrettslig aktivitet, kr i leieinntekter fra skole og kr i reklameinntekter. For bane II er samlede leieinntekter oppgitt til kr , fordelt på kr i leie fra idrett, kr fra skole og kr i reklame. Brandbu Idretsforening har ikke oppgitt noen oversikt, men det er forventet at utgiftene (kr ,-) ved drift av friidrettsbanen og fotballbanen dekkes av utleie og driftsstøtte. Utfordringene er på grunn av flere forhold størst for de to kunstgressbanene på Gran. Dette skyldes først og fremst de høye driftskostnadene knyttet til baner med undervarme. Satsingen baserer seg på utstrakt utleievirksomhet til øvrige idrettslag, kommune/fylkeskommune og andre aktører og forutsetter betydelige leieinntekter. I tillegg har som kjent Gran IL fått tildelt betydelige gavemidler fra flere aktører innenfor lokalt næringsliv. Også dette positive forholdet er utfordrende i forhold til momskompensasjonsordningen. Driftssituasjonen ved anlegget i Brandbu framstår som betydelig mindre komplisert både med hensyn til økonomi/driftsnivå og utleieproblematikk. Konklusjon og anbefaling momsproblematikken: Med henvisning til de skisserte problemstillingene og erfaringer fra andre kommuner, finner rådmannen det vanskelig å anbefale en identisk samarbeidsmodell med de to idrettslagene. Gran kommune har ønsket å legge til rette for at lagene skal unngå å betale moms. Utredningen viser at løsningen med at Gran kommune påtar seg utbyggings- og driftsansvaret synes mer hensiktsmessig for friidrettsanlegget i Brandbu enn for de to kunstgressbanene på Gran. Utleieomfang og driftsutgiftsnivå er sentrale stikkord som begrunner denne tilnærminga. Gran IL har som del av sitt planarbeid innhentet juridiske vurderinger av aktuelle eierskaps- og driftsmodeller. I forhold til momsproblematikk kan det synes som om Gran IL vil være mest tjent med å velge for eksempel en aksjeselskapsmodell. I følge innhentet informasjon gjelder da følgende bestemmelser: Et idrettslag kan oppnå full fradragsrett for merverdiavgift om det oppretter et eierselskap (AS) som skal føre opp/eie anlegget og leie ut anlegget til idrettslaget. ASet beregner da 25 % mva på leievederlaget. Aksjeselskapet har (tilnærmet) fullt fradag for merverdiavgift på varer og tjenester som leveres til idrettslaget som ledd i utleien av anlegget (vaktmester- og vedlikeholdstjenester, strøm, vakthold m.m.) Aksjeselskapet må imidlertid beregne merverdiavgift på leievederlaget, som idrettslaget bare i beste fall vil ha forholdsmessig fradragsrett for. Idrettslaget fradragsprosent er erfaringsvis lav. Konsekvens drift bør ligge i Side 9 av 54

10 Sak 162/08 idrettslaget (unngår mva-belastning på arbeidslønn), men dersom idrettslaget har rett til kompensasjon av mva på leien vil dette være annerledes. Dersom Gran kommune velger å gå inn på en slik differensiert løsning vil dette innebære at tilskuddet til Gran IL må bevilges som et ekstraordinært tilskudd via driftsbudsjettet, mens den kommunale andelen til anlegget på Brandbu, kan finansieres via investeringsbudsjettet. Økonomisk omfang hvilke tallstørrelser snakker vi om? I. Investeringsstøtte: Totale kostnader for anleggene er omtalt tidligere i saksframlegget. Beregnet kommunal andel tilsvarer søknadsbeløpet om spillemidler. Lagenes egenandel som ved siden av egne midler ofte består av dugnad, rabatter, gaver o.l., utgjør samlet den siste tredjedelen. Det er for spillemidlene imidlertid fastsatt maksimumsbeløp for tilskudd til de ulike anleggskategoriene, disse maksimumsbeløpene har også kommunen forholdt seg til ved sin fordeling. Dette medfører at lagenes egenandel ved større kostnadskrevende anlegg blir mer enn 1/3. Dette gjelder for begge anleggene det her snakkes om. Merverdiavgift beregnes kun av de betalbare utgiftene. For nærmere informasjon vises det til vedlagte notat Oversikt over betalbare utgifter/merverdiavgift for anleggene/særskilt tilskudd for interkommunale idrettsanlegg. Gran IL: Tradisjonell tilskuddspraksis gir følgende fordeling: Samlet kommunal andel kr Under forutsetning av at Kultur- og Kirkedepartementet godkjenner undervarme for bane II. Maks beløp for støtte til undervarme er kr Som tidligere presisert gjelder beløpene ovenfor kun de kunstgressbanene med undervarme. De øvrige omsøkte anleggene vil samlet utløse en kommunal andel på kr (via de ordinær støtteordningene) Det gjøres oppmerksom på at Gran IL tidligere har fått bevilget kr til bane I m/undervarme. Midlene er ikke utbetalt, men er avsatt på fond. Udekket finansierings- behov for kommunal andel utgjør dermed kr Brandbu IF: Samlet kommunal andel kr Basert på kostnadsoverslag i foreløpig spillemiddelsøknad Selv om Gran kommune står for utbygging og drift av anlegget, må Brandbu IF bidra med sin andel (dugnad, gaver/rabatter, egenandel m.v.). I tillegg må det etableres et avtaleforhold som sikrer driftsløsninger i tråd med forutsetningene for momskompensasjonsordningen. II. Øvrige likheter og ulikheter: Gran kommune har som del av arbeidet med planlegging av utbyggingen av Hadeland videregående skole, deltatt aktivt i tilretteleggingen for at det nye idrettsarealet skulle kunne etableres i tilknytning til den videregående skolen. Samspillsløsninger med Gran IL var blant forutsetningene som ble lagt til grunn for den valgte pakkeløsningen da Gran kommune gjennom flere vedtak høsten 2006, etablerte fundamentet for ulike samarbeidsavtaler med Oppland fylkeskommune tilknyttet utbyggingen av Hadeland videregående skole. Gjennom prosessen har Gran IL både solgt og kjøpt arealer (kostnad kr 2,5 mill) og utover det tidligere nevnte arealet til dagens grusbane, står Gran IL selv som eier av arealet. Resultatene fra prosessen har bidratt til at Gran IL har opparbeidet seg et godt økonomisk utgangspunkt for en ambisiøs satsing. Når de i tillegg har lykkes godt i å involvere både Gran Idrettsråd og den øvrige idretten i Gran samt lokalt næringsliv, vitner det om godt og målrettet arbeid. Gran kommunes bidrag har ved siden av tilrettelegging gjennom planarbeidet, omfattet ulike forutsetninger knyttet til omdisponeringen av Side 10 av 54

11 Sak 162/08 eksisterende idrettsanlegg (grusbane og klubbhus) som tidligere har mottatt offentlige tilskudd (både fra Gran kommune og via statlige spillemidler). Det arealmessige utgangspunktet for anlegget på Brandbu var noe annerledes da det aktuelle området var avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Gran kommune har her tatt del i forhandlinger om makebytte og endte til slutt opp med å erverve den aktuelle eiendommen. Kjøpet ble godkjent av kommunestyret (K-sak 89/08) og kjøpesummen inkl. gebyrer var kr For utviklingen av området på Brandbu er det vesentlig å framheve den uavklarte framtidssituasjonen ved dagens videregående skole. Selv om Gran kommune har kjøpt skoleanlegget, er framtidig bruk av bygget fortsatt uavklart. I tillegg er heller ikke reguleringsspørsmålet endelig avklart. Brandbu IF har initiert og igangsatt et reguleringsplanarbeid. Gran kommune har ikke oversikt over framdrift og status for dette planarbeidet og ser at den noe uavklarte situasjonen for skoleanlegget, kan utgjøre en utfordring for den videre planprosessen. Dersom Gran kommune skal stå som utbygger av anlegget, må også Gran kommunes rolle i sluttføringen av den igangsatte reguleringsplanprosessen avklares nærmere. Hadelandskommunenes vedtatte regionale anleggsstrategi er et annet forhold som differensierer mellom de to utbyggingsprosjektene. Friidrettsanlegget på Brandbu er gjennom tidligere vedtak gitt status som et regionalt anlegg. Som følge av dette vil anlegget under gitte forutsetninger, kunne oppnå inntil 20% ekstra støtte via spillemiddelordningen, samt investerings- og driftsstøtte fra deltakerkommunene. Utvidet spillemiddelandel vil kunne utgjøre mellom kr mens de øvrige forholdene må forankres gjennom bindende skriftlige avtaler med deltakende samarbeidskommuner. Et annet vesentlig punkt som skiller de to anleggsprosjektene er som påpekt i fellesbrevet fra de to idrettslagene, er spørsmålet om hvordan prinsippet om utbyggingsavtaler skal håndteres overfor Gran IL. Gran IL ber seg unntatt fra krav om slik avtale/ansvar for disse utgiftene og angir en liste med momenter for et slik unntak. Det innførte prinsippet om utbyggingsavtaler er etablert og mange utbyggingsavtaler er nå på plass. Hele avtalegrunnlaget er bygd opp rundt en ordning med fordeling av kostnader mellom utbyggere i det aktuelle området, og et fritak er både prinsipielt og praktisk vanskelig å håndtere. Rådmannen vurderer likevel at forholdet er relevant og anbefaler at Gran IL får kompensert for aktuelt avtalebeløp, som er beregnet til å utgjøre kr , i form av et tilskudd. III. Driftstilskudd Dagens driftstilskuddsordning til idrettsanlegg utgjør i dag kr Med driftsutgifter på skissert nivå, kan disse vanskelig dekke behovene for de nye anleggene. I det foreliggende budsjettforslaget (flertallsinnstillingen) er det innarbeidet kr i årlig økning, til kommunal andel for spillemiddelsøknader. Dersom finansieringen av investeringsdelen for disse store anleggene, slik Brandbu IF og Gran IL foreslår, holdes utenfor de ordinære ordningene, anbefaler rådmannen at disse midlene omdefineres til driftstilskudd for anlegg. Endelig fordeling mellom anleggene må knyttes opp mot drifts- og leieavtaler. Avtaler og samarbeidsforhold må tilpasses de formelle forutsetningene som gjelder for momskompensasjonsordningen. Konklusjon/anbefaling: Rådmannen anbefaler at Gran kommune går inn på den skisserte løsningen som innebærer at A: Gran IL Gran IL innvilges et samlet tilskudd på kr til parallell utbygging av to kunstgressbaner m/undervarme. Tilskuddet omfatter ved siden av den kommunale andelen til spillemiddelfinansiering (6,4 mill) et ekstraordinært tilskudd på 1,5 mill som kompensasjon for utgifter knyttet til utbyggingsavtale. Tilskuddet (ufinansiert 7.4 mill) innarbeides i Budsjettog økonomiplan Det forutsettes at Kultur- og kirkedepartementet godkjenner støtte til undervarme til Bane II. Side 11 av 54

12 Sak 162/08 Forholdene rundt framtidig leieforhold og driftstilskudd avklares gjennom egen avtale mellom Gran IL og Gran kommune. Avtalen forelegges formannskapet til endelig godkjenning B. Brandbu IF Gran kommune påtar seg utbyggingen av friidrettsanlegg med gressbane, lysanlegg og idrettshus på Brandbu og til å drifte anlegget i 10 år. Etter 10 år overdras anlegget vederlagsfritt til Brandbu IF. Anlegget har en anslått kostnadsramme på kr og endelig kostnadsfordeling statlige spillemidler m/eventuelt særskilt tilskudd ved større interkommunale anlegg, kommunal andel, eventuelt bidrag fra deltakende kommuner (jf. Regional anleggsstrategi for idrettsanlegg Hadeland), merverdiavgiftskompensasjon og Brandbu IF sin egenandel (dugnad, rabatter og kontanttilskudd) må avklares nærmere før godkjenning av samlet finansieringsplan. Foreløpig kan finansieringsplanen skisseres på følgende måte: spillemidler kr (ordinære spillemidler) samt kr (særskilt statstilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg), merverdiavgiftskompensasjon på kr , kommunal andel på mellom kr (tilsvarende spillemidlene), bidrag fra deltagende kommuner kr og resterende beløp fra Brandbu IF på mellom kr (dugnad, rabatter og kontanttilskudd). Gran kommunes andel må finansieres via investeringsbudsjettet. Utfallet av kommende spillemiddelfordeling blir en vesentlig forutsetning i den endelige finansieringsplanen og samlet løsning for utbyggingen av idrettsanlegget konkretiseres så snart vedtaket om fordeling av spillemidler foreligger. Det inngås avtale mellom Brandbu IF og Gran kommune vedrørende driften av anlegget. Avtalen forelegges formannskapet til endelig godkjenning. Felles: Den foreslått økningen til kommunale andeler for spillemiddelsøknader, kr , som er innarbeidet i foreliggende forslag til Budsjett- og økonomiplan , foreslås omdisponert til finansiering av driftstilskudd og drifts- og leieavtaler tilknyttet de aktuelle anleggene. Side 12 av 54

13 Sak 163/08 SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET OG NÆRMILJØANLEGG - PRIORITERING AV SØKNADER Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 08/2410 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 88/08 Formannskapet PS 163/08 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2009: Ordinære anlegg 1. Lygna Skisenter, snøproduksjonanlegg 2. Gran Idrettspark, kunsgressbane I m/lys 3. Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane I 4. Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball 5. Gran Idrettspark, kunstgressbane II m/lys 6. Nye Brandbu Stadion, idrettshus 7. Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane II 8. Nye Brandbu Stadion, lysanlegg 9. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Nærmiljøanlegg 1. Gran Idrettspark, flerbruksområde I (tennis) 2. Gran Idrettspark, flerbruksområde II (tennis) 3. Gran Idrettspark, flerbruksområde III (ballslette) Gran Idrettspark, sandvolleyballbane Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 88/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: n Helge Ekeren (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med behandling av sak 87/08, som følge av næringsinteresser i levering av fjernvarme i Gran sentrum, jf. fvl 6, første ledd. Habilitetsspørsmålet gjaldt også sak 88/08. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Arne Skogsbakken Ved votering ble n Helge Ekeren (GBL) enstemmig erklært inhabil i sak 87/08 og 88/08, og forlot møtet under behandling av disse sakene. Ole Strøm (GBL) tiltrådte møtet. Disse hadde ordet i saken: Einar Ellefsrud (Frp) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Side 13

14 Sak 163/08 Vedtak: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2009: Ordinære anlegg 1. Lygna Skisenter, snøproduksjonanlegg 2. Gran Idrettspark, kunsgressbane I m/lys 3. Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane I 4. Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball 5. Gran Idrettspark, kunstgressbane II m/lys 6. Nye Brandbu Stadion, idrettshus 7. Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane II 8. Nye Brandbu Stadion, lysanlegg 9. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Nærmiljøanlegg 1. Gran Idrettspark, flerbruksområde I (tennis) 2. Gran Idrettspark, flerbruksområde II (tennis) 3. Gran Idrettspark, flerbruksområde III (ballslette) 4. Gran Idrettspark, sandvolleyballbane Saksdokumenter: Vedlagt: 14 søknader om spillemidler Nei Gran Idrettsråds prioritering av søknadene, ref. fra møte K.sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei F.sak 87/08 Prinsippavklaringer Gran kommunes rolle: utbygging og drift av Nei* idrettsanlegg i Gran og Brandbu. * behandles parallelt. Saksopplysninger: Alle innkomne søknader om spillemidler for 2009 er inntatt i prioriterte handlingsplaner for anlegg for idrett og fysisk aktivitet og for nærmiljøanlegg i nylig vedtatt (K.sak 109/08) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , dvs. at de fyller dette kravet for å kunne søke om spillemidler. Årets søknader om tilskudd fra spillemidlene 2009 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg er: Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivite Gran Idrettspark, kunstgressbane I m/lys (fornyet søknad) Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane I (fornyet søknad) Gran Idrettspark, kunstgressbane II m/lys Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane II Lygna Skisenter, snøproduksjonsanlegg (fornyet søknad) Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball Nye Brandbu Stadion, idrettshus Nye Brandbu Stadion, lysanlegg Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Nærmiljøanlegg Gran Idrettspark, flerbruksområde I (tennis) Gran Idrettspark, flerbruksområde II (tennis) Gran Idrettspark, flerbruksområde III (ballslette) Gran Idrettspark, sandvolleyballbane Side 14 av 54

15 Sak 163/08 Dessuten er det søkt om spillemidler over ordningen med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg for boccia-banen i Gran Idrettspark. Denne ordningen omfattes ikke av behov for politisk vedtatt prioritering eller lignende, men søknaden inngår som del av de planlagte anleggene i Gran Idrettspark. Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering m/merknader i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Følgende føringer for prioriteringer ble gjort: 1. Nærmiljøanlegg skal prioriteres. Tidligere års søknader har prioritet i forhold til nye søknader og prioriteringen av disse skal i utgangspunktet opprettholdes 2. Gran idrettsråd har årsmøtevedtak på å støtte bane 2 på Gran 3. Det ble vurdert som sannsynlig at både Gran og Brandbu sine anlegg ble bygget sammenhengende selv om søknadene ble lagt med forskjellig prioritet Innkommende søknader og aktuell prioritering (etter de ovenstående prinsipper): Nærmiljøanlegg: 1. Gran Idrettspark, flerbruksområde I (tennis) 2. Gran Idrettspark, flerbruksområde II (tennis) 3. Gran Idrettspark, flerbruksområde III (ballslette) 4. Gran Idrettspark, sandvolleyball-bane Ordinære anlegg: 1. Lygna skisenter, snøproduksjonsanlegg 2. Gran Idrettspark, kunstgressbane I m/lys 3. Gran Idrettspark, undervarme bane I 4. Nye Brandbu Stadion, Friidrett og fotball 5. Gran Idrettspark, kunstgressbane II m/lys 6. Nye Brandbu Stadion, Arrangementshus 7. Gran Idrettspark, undervarme bane II 8. Nye Brandbu Stadion, Lysanlegg 9. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Etter noe diskusjon var prioriteringen enstemmig. Vurdering: I saksframlegget opprettholdes summene for den kommunale andelen ut fra den etablerte tilskuddspraksisen for spillemiddelordningen for ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet - som innebærer at kostnadene fordeles med 1/3 på utbygger, 1/3 på kommunen og 1/3 på staten tilpasset ordningens maksimumssatser. For søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg er fordelingen 50 % i spillemidler og 25 % på kommunen og tilsvarende for utbygger, det er også her maksimumssatser for spillemidler/kommunale midler. Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med søknadene pågår fram til de oversendes Oppland fylkeskomune og at for enkelte søknader kan kostnadsoverslag etc. bli noe endret før endelig søknad foreligger. Det betyr at beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de foreløpige tallene som oppgis her. De anleggene som fikk idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Kultur- og kirkedepartementet høsten 2007, må i følge retningslinjene starte byggingen innen to år eller søkte om forlengelse. Prinsippavklaring rundt alternative finansieringsordninger for utbygging og drift av større anlegg legges fram i egen sak som vedtas parallelt med saken om prioritering av søknadene. Ut fra Gran Idrettsråds prioriteringer og under forutsetning av at alle krav som stilles til spillemiddelsøknadene er oppfylt innen fristen, dvs , er følgende vurderinger og prioriteringer foreslått: Side 15 av 54

16 Sak 163/08 Ordinære anlegg: 1. Lygna Skisenter, snøproduksjonsanlegg (fornyet søknad) Som ledd i den samlede utviklingen av Lygna skisenter er det søkt om midler til snøproduksjonsanlegg siden Samlet kostnad for anlegget er på kr ,- og godkjent søknadssum (spillemidler og kommunale midler) er på kr ,-. Den kommunale andelen er innfridd, dvs. bevilget og avsatt på fond. Anlegget ble i 2008 prioritert som nr. 2, men p.g.a. manglende midler ble søknaden avlått. Søker på nytt for 2009 og bør prioriteres som nr Gran Idrettspark, kunstgressbane I m/lys (fornyet søknad) Gran Idrettslag har i lang tid hatt planer om en fotballpark i Gran, etter vedtaket om å bygge ny Hadeland videregående skole i samme område ble planene i fjor utvidet/endret til en idrettspark. Gran Idrettspark planlegges med to kunstgressbaner m/undervarme og lys, flerbruksområder for tennis og ballspill, sandvolleyballbane, street basketbane, lekeanlegg, bocciabane, BMX bane/skileikeanlegg, løpebaner, asfaltert rundløype og skøytebane. Gran Idrettslag har inngått intensjonsavtaler med Oppland fylkeskommune om bruk av anleggene på dagtid. Gran I.L. søkte i 2008 om midler til kunstgressbane I m/lys, anlegget har en samlet kostnad på kr ,-. Godkjent og maksimal søknadssum for spillemidler - og da også for ordinær kommunal andel - er på kr ,-. Gran kommune bevilget og avsatte på fond kr ,- av denne andelen ved fordeling av midler for Anlegget ble i 2008 prioritert som nr. 3, men p.g.a. manglende midler ble søknaden avslått. Søker på nytt og prioriteres nå som nr Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane I (fornyet søknad) Gran I.Ls søknad om midler til undervarmeanlegg for kunstgressbane I har en samlet kostnad på kr Når det gjelder undervarmeanlegg for kunstgressbaner godkjenner Kulturog kirkedepartementet både om det skal gis spillemidler og størrelsen på evt. spillemidler til slike anlegg. Departementet forhåndsgodkjente Gran I.Ls undervarmeanlegget for kunstgressbane I høsten 2007 og fastsatte spillemiddelandelen til kr ,-. Gran kommune har godkjent samme størrelse på sin kommunale andel, av dette er kr ,- bevilget og avsatt på fond ved fordelingen i Anlegget ble i 2008 prioritert som nr. 4, søker på nytt i 2009 og prioriteres som nr Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball Brandbu Idretsforenings planer om friidrettsanlegg i Brandbu kom inn i forrige Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og de søkte om spillemidler til de tre planlagte anleggene (friidrettsanlegg m/gressbane, idrettshus og lysanlegg) ved fjorårets søknadsrunde. Dessverre kunne ikke søknadene godkjennes da det manglet vesentlige avklaringer på arealog plansiden og finansieringen var dessuten ikke klar. Planene for friidrettsanlegget m/gressbane og lysanlegg ble høsten 2007 idrettsfunksjonell forhåndsgodkjent av Kultur- og kirkedepartemenet og andel spillemidler ble fastsatt til inntil kr. 1,5 mill. til friidrettsdelen, inntil kr ,- til fotballdelen samt inntil kr ,- til lysanlegget. Samlet kostnad for friidrettsanlegget m/gressbane er pr. d.d. oppgitt til kr ,-, det kan altså søkes om ordinære spillemidler og kommunale midler på samlet kr ,- for friidretts- og fotballdelen. Anlegget ble prioritert som nr. 5 i 2008, men ikke oversendt Oppland fylkeskommune p.g.a. mangler ved søknaden. Prioriteres i år som nr Gran Idrettspark, kunstgressbane II m/lys Gran I.Ls søknad om spillemidler til kunstgressbane II m/lys anses som ny i Det ble søkt om midler til anlegget også i fjor, men da anlegget ikke ble vedtatt innrullert i gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet kunne ikke søknaden godkjennes i kommunen. Gran Idrettsråd vedtok imidlertid på årsmøtet våren 2008 at anlegget skulle tas inn i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ved revisjonen i Kultur- og Side 16 av 54

17 Sak 163/08 kirkedepartetmentet foretok en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for anlegget i fjor, men p.g.a. endrede forutsetninger (flytting av bane etc.) må planene til ny godkjenning før søknaden formelt kan godkjennes. Samlet kostnad for anlegget er på kr ,-, maksimal andel spillemidler og kommunale midler for anlegget er på kr ,-. Anlegget prioriteres som nr Nye Brandbu Stadion, idrettshus Idrettshuset (arrangementshuset) i tilknytning til friidrett- og fotballanlegget i Brandbu har en foreløpig kostnadsramme på kr ,-, det ble ikke søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget i fjor. Ut fra Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet forstås idrettshus et bygg med følgende enheter: Klubbhus, garderobehus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. Det kan søkes om kr ,- i spillemidler til hver av enhetene om kostnadene vurderes separat. Slik situasjonen er for Brandbu Idretsforening, har de både klubbhus og garderober (finansiert med spillemidler og kommunale midler) i Gran Idrettshall og det forutsettes derfor at planlagte idrettshus/arrangementshus er enheten for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. Maksimal andel ordinære spillemidler og kommunale midler blir derfor på kr ,-. Anlegget prioriteres som nr Gran Idrettspark, undervarme kunstgressbane II Gran I.L. søker om midler til undervarmeanlegg for kunstgressbane II. Totale kostnader for anlegget er oppgitt til kr ,- og søknadssummen er på kr ,-, men her må Kultur- og kirkedepartementet forhåndsgodkjenne om anlegget skal kunne søke om spillemidler. Gran kommunes eventuelle andel/størrelse vil ikke kunne fastsettes før departementet har forhåndsgodkjent anlegget og avklart statlig tilskuddsandel. Om anlegget får godkjennelse til å søke om spillemidler forventes denne på maksimalt kr ,-, som dermed også blir den kommunale andelen. Anlegget prioriteres som nr Nye Brandbu Stadion, lysanlegg Siste søknad i forbindelse med friidrettsanlegget i Brandbu er søknad om midler til lysanlegg. Som tidligere nevnt er anleggene delt i flere søknader for å kunne oppnå maksimal offentlig støtte (både spillemidler og kommunale midler) og anlegget er forhåndsgodkjent av departementet. Lysanlegget har et total kostnadsramme på kr ,- og det søkes om 1/3 i spillemidler- og kommunale midler, dvs. kr ,-. Anlegget prioriteres som nr Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Søndre Ål Sportsklubb meldte inn behov for rehabilitering av gressbanen (inkl. drenering) samt oppgradering av langrennsarena på samme plass ved revisjonen av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Anlegget er tatt inn i planene under henvisning til delmål 2.4 punkt 3 Videreføre grendestrukturen ved rehabilitering av eksisterende anlegg og etablering av nærmiljøanlegg. Anleggets samlede kostnad er i følge søknaden på kr ,- og det søkes om spillemiddel- og kommunal andel på kr ,-. Nærmiljøanlegg: Når det gjelder ordningen for ordinære nærmiljøanlegg har vi mottatt fire søknader fra Gran Idrettslag som søker om spillemidler og kommunale midler for til sammen tre flerbruksområder (to tennisbaner og en ballslette) samt til sandvolleyballene. Søknadene er prioritert i følgende rekkefølge: 1. Gran Idrettspark, flerbruksområde I (tennis) Samlet kostnad for anlegget er på kr ,-. Det søkes om kr ,- i spillemidler og Side 17 av 54

18 Sak 163/08 kr ,- i kommunale midler, dette er de maksimale tilskuddsbeløpene et nærmiljøanlegg kan gis. 2. Gran Idrettspark, flerbruksområde II (tennis) Samlet kostnad for anlegget er på kr ,-. Det søkes om kr ,- i spillemidler og kr ,- i kommunal andel. 3. Gran Idrettspark, flerbruksområde III (ballslette) Samlet kostnad for anlegget er på kr ,-. Dette er til tross for kostnadene ved anlegget definert som et nærmiljøanlegg, spillemidler og kommunale midler er som ved de to ovenstående søknadene - henholdsvis kr ,- i spilemidler og kr ,- i kommunale midler. 4. Gran Idrettspark, sandvolleyballbane Samlet kostnad for anlegget er på kr ,- og det søkes om kr ,- i spillemidler. Kommunal andel er på ,-. I tillegg til de ordinære nærmiljøanleggene er det også søkt om midler over ordningen til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg for Boccia-banen. Totale kostnader ved dette anlegget er på kr ,- og det søkes om kr ,- i spillemidler og kr ,- i kommunale midler. Det kan søkes om midler over denne ordningen hele året, dvs. ingen søknadsfrist, og søknadsprosedyren er mindre omfattende enn for ordinære nærmiljøanlegg. Bl.a. er det ikke krav til at anleggene skal være tatt inn i kommunedelplanen og at søknadene skal være politisk behandlet med hensyn til prioriteringer. Det er imidlertid kun nærmiljøanlegg med godkjent kostnad oppad til kr ,- som kan søke over denne ordningen. Side 18 av 54

19 Sak 164/08 SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSMESTERSKAP OG NM I VINTERTRIATHLON, LYGNA SKISENTER BRANDBU IF Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 223 C20 Arkivsaksnr.: 08/79 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 89/08 Formannskapet /08 Formannskapet PS 164/08 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune bevilger et tilskudd på kr ,- til Brandbu IF v/skigruppa for gjennomføring av Ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon på Lygna Skisenter 4. januar Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: , og posten økes tilsvarende. Saksdokumenter: Vedlagt: Søknad fra Brandbu IF om støtte til Ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon 4. januar 2009 på Lygna Skisenter Retningslinjer fra Oppland fylkeskommune - Tilskudd til idrettsanlegg som skal Nei arrangere store mesterskap Søknad fra Brandbu IF om tilskudd til idrettsanlegg som skal arrangere store mesterskap Nei Saksopplysninger: Brandbu IF v/skigruppa søker om kr ,- i arrangementsstøtte til gjennomføring av Ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon på Lygna i januar De opplyser i søknaden at det også kan bli aktuelt at arrangementet blir et World Cup arrangement, dette vil det Internasjonale Triathlonforbundet bestemme i slutten av november Arrangementet vil bestå av følgende klasser: Ungdomsmesterskapet: Gutter og jenter år og år. Løypelengde 2 km løping, 6 km sykkel og 4 km langrenn friteknikk NM: junior år, senior år, Master I år, Master II år og Master 60 år og eldre. Løypelengde 6 km løping, 10 km sykkel og 8 km langrenn friteknikk Trimklasse: Fellesklasse for alle aldre 17 år og eldre. Løypelengde 2 km løping, 6 km sykkel og 4 km langrenn friteknikk. Det er kalkulert med ca. 150 startende om de blir tildelt World Cup status vil dette øke med ca. 75 utøvere og ei ramme rundt arrangementet som blir mye større. Arrangementet har et totalt kostnadsoverslag på ca. kr ,-, med utgifter til premier, leie og innkjøp av diverse arrangementsutstyr m.v. som de største beløpene. Dessuten er det kalkulert at det vil bli lagt ned ca. 600 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet. I tillegg til kostnadene ved selve arrangementet er det oppgitt at de må gå til innkjøp av nødvendig utstyr (tidtakerbrikker) for kr ,-. De har imidlertid søkt Oppland fylkeskommune om midler til over ordningen med Tilskudd til idrettsanlegg som skal arrangere store mesterskap til disse utgiftene. Vurdering: Side 19

20 Sak 164/08 Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal vurdere kommunale/interkommunale retningslinjer for støtteordninger til større arrangement i forhold til dagens retningslinjer. Dette arbeidet er ikke avsluttet og det betyr at det pr. d.d. ikke finnes støtteordninger for denne type arrangement dvs. større arrangement. Ut fra en samlet vurdering, først og fremst ut fra tidligere tilsvarende søknader NM ktfelt 2007, Craft MTB 6-dagers sykkelritt Trondheim Oslo m.fl. - finner rådmannen det riktig å foreslå et kommunalt tilskudd på kr ,- til dekning av utgifter til premier. Side 20 av 54

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 87/08 * PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 87/08 * PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 27.11.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2005 Tid: 1400-1830 Forfall: Ingen Varamedlemmer: Erik Molstad (Sp) under sakene 101-105 pga. inhabilitet Morales Louis Araya (Ap) under sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 73/12 den 13.12.2012. Behandling: Utdelt: Behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer