for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev"

Transkript

1 Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI Bergen må bygge for kraftig vekst - I 2040 vil det være flere bergen sere enn i dag og flere boliger og flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen. Vi er avhengige av denne veksten for at Bergen og regionen skal beholde posisjonen som nest størst i kongeriket. Byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe, mener den sterke befolkningsveksten i Bergen og omegnskommunene de senere årene kommer til å fortsette. I 2013 økte innbyggertallet i Bergen med til , og byråden legger til grunn at den tallmessige veksten i gjennomsnitt blir like høy hvert år frem mot For kommunene rundt Bergen mener han det i samme tidsrom blir netto flere innbyggere. På Vestlandske Bygg- og Anleggsdag fremholdt byråden at selv om arealet i Bergen kommune er større enn i Oslo mens innbyggertallet er under halvparten, så innebærer den antatte befolkningsveksten at det både må bygges tettere og i høyden - og det må bli plass til flere boliger i Sentrum. Har etablert forum for byutvikling På konferansen opplyste byråden at han ville etablere et byutviklingsforum, bestående av byggherrer, utbyggere og bransjerepresen tanter, som kan gi kommunen råd i viktige spørsmål om infrastruktur og bygging av boliger og næringsbygg. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske er oppnevnt som medlem av forumet, som hadde sitt første møte i desember. - Dette kan bli et viktig møtested for drøfting av hvordan vi skal lykkes med å utvikle bysamfunnet på en måte som gir plass til stadig flere nye inn byggere og ivaretar estetiske hensyn. Jeg tar gjerne i mot innspill fra medlemsbedriftene på saker og temaer som ønskes presentert for myndighetene, sier han. Byråd Henning Warloe vil gi plass til netto nye bergensere de neste 25 årene. Vestlandske Bygg og Anleggsdag samlet 170 deltakere, som er ny rekord. FORTETTINGSTRATEGI Overordnet strategi Planlagt bybane Fortetting i bybanekorridor (første trinn) Bergen sentrale deler Warloe viste til at det i kommuneplanens arealdel ( ) ble fokusert på bedre samordning av areal- og transportpolitikken. Senterstrukturen ble redefinert og bygd opp etter et mønster basert på at bysentrum skal være det dominerende tyngdepunktet i byen og regionen. Det ble fastlagt en fysisk senterstruktur bestående av Sentrum, bydelssentre, lokalsentre og nye bybanestopp, og innenfor dette «senterhierarkiet» er det definert hvilke hovedfunksjoner de ulike sentrene bør dekke. Servicetilbudene i bydelssentrene og lokalsentrene skal dekke befolkningens behov i hverdagen. Lokalsenter Bydelsenter Senter i nabokommune Bergen Kommune grense Vil ha mer spennende arkitektur - Målet er å utvikle attraktive samlingspunkt med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Bybanen og annen kollektiv transport skal knytte sammen knutepunktene til en ryggrad i bystrukturen. Vi ser at Bybanen virker, og vi vil bygge mer! Warloe er ikke bare opptatt kvantitet. Vi må bygge mer spennende arkitektur, sa han og fremholdt at det snart er 40 år siden Grieghallen, det mest ikoniske bygget i Bergen, ble ført opp. Arkitekturen sier noe om en bys ambisjoner. Kommuneplanens arealdel (2010) har som målsetting at 80 prosent i Bergen skal skje som fortetting. Planen innebærer at utnyttingsgraden (BRA) i byggesonen er 60 prosent. Innenfor senterområdene er tillatt utnyttingsgrad % BRA= %.

2 S kal ønsket om og behovet for for - enk linger i reglementet for offentlige innkjøp også innebære at det settes strek over den såkalte lærlingklausulen? I EBA sier vi nei til dette, i likhet med BNL, NHO og LO. Vi mener tvert i mot at klausulen må forsterkes. Vi mener hele lærlingeordningen settes i spill dersom forskriften for offentlige anskaffelser ikke skal inneholde en bestemmelse som gir oppdragsgiver anledning til å stille krav om at anbudsgiver må være godkjent opplæringsbedrift. Praktiseringen av den gjeldende lærlingeklausulen har imidlertid i flere tilfeller vist at den har mangler. Da for Lærlingklausulen må forsterkes eksempel Hordaland fylkeskommune i 2013 utlyste anbud for bygging av nye Voss vidaregåande skule falt valget på en større entreprenør med hovedkontor i Trondheim. I avdelingen i Hordaland er det ingen lærlinger, men fordi entrepre nøren da kontrakten ble inngått hadde to lærlinger i Trøndelag var det tilstrekkelig for å tilfredsstille fylkeskommunens krav om at leverandøren skulle være godkjent som opplæringsbedrift. Dette og flere tilsvarende eksempler har ført til at det fra den organiserte delen av entreprenørbransjen gjennom NHO og LO er foreslått en endring av lærlingeklausulen som innebærer at oppdragsgiver kan «sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at leverandør skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og ha en eller flere lærlinger i arbeid knyttet til kontraktens utførelse». Med denne bestemmelsen ville man dermed ha sikret at det i forbindelse med et stort prosjekt som Voss vidaregåande skule var blitt foretatt opplæring og overføring av kompetanse til lærlinger i et eller flere av de ulike byggefagene. Flere kommuner; Oslo, Bergen, Trondheim og Skien, har fattet vedtak som gir bedrifter som bidrar i fagopplæringen forrang i konkurransen om offentlige oppdrag, noe som er svært viktig. Det må imidlertid ikke føre til at man på sentralt politisk hold gir opp hensynet til utdanning av fagarbeidere som mulig kontraktsvilkår ved tildeling av offentlige kontrakter. Forenkling er bra men ikke for enhver pris. Arild Grønsdal, styreleder EBA Vestenfjelske Jubileumsbok på trappene EBA Vestenfjelske runder 100 år i Styret i foreningen har besluttet å utgi en jubileumsbok som beskriver utviklingen av en bransje som i dag er blant de største og viktigste i privat sektor, både i landet og i regionen. - Foreningen utga en lesverdig jubileumsbok ved 75 års jubileet i 1991 (bildet), men vi skal forsøke å gå dypere i historien ved blant annet å presentere epokegjørende prosjekter i hvert ti-år, sier Hans Martin Moxnes. EBA-direktøren ber om innspill fra medlemsbedrifter som har bilder og historier som dokumenterer den fantastiske utviklingen og veksten i entreprenørbransjen. Tidligere redaktør i Byggeindustrien, Per Helge Pedersen, har påtatt seg redaktøroppgaven. Med seg i en redaksjonskomite har han Moxnes og Hans Wilhelm Gullestad fra NOR PR. Det blir også opprettet en "veterankomité". Har forventninger til Den generelle oppfatningen blant entreprenørene på Vestlandet er at aktivitetsnivået som i 2014 vil være høyt i det nye året. Optimismen dempes imidler tid noe ved at markedet er ujevnt, og at aktører som ikke utviser det samme samfunnsansvaret som de organiserte bedriftene har styrket sin tilstedeværelse. Det sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske på bakgrunn av en undersøkelse som nylig er gjennomført blant medlemmene i foreningen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ledere i bedriftene ble i undersøkelsen bedt om å beskrive kapasitetsutnyttelsen i sin bedrift i øyeblikket og hele 49 prosent mener den er svært høy, mens 33 prosent svarte høy. Gjennomsnittet landet på 4,3 på en skala fra 1 til 5. Entreprenørene er omtrent like optimistiske når de blir bedt om å angi hvordan de tror situasjonen vil være ved utgangen av Gjennomsnittsscoren er 4,1. - Optimismen i bransjen er omtrent like høy nå som da medlemmene høsten 2013 fikk spørsmål om status og fremtidsutsikter. Deres vurdering av kapasitetsutnyttelsen for underentreprenørene er også positiv, om enn med litt svakere score enn for entreprenørenes egen del. Vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft Opplevelsen av gode tider i bransjen gjenspeiler seg også i hvordan medlemmene vurderer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. På dette spørsmålet havner gjennomsnittet på 2,9. - Medlemmene i EBA Vestenfjelske mener de gode tidene for entreprenørbransjen skal fortsette i 2015, sier direktør Hans Martin Moxnes. - Men det er fare for at nedgangen i oljesektoren også slår inn i bygg og anlegg mot høsten. - Hele 64 prosent av de spurte svarer bekreftende på spørsmålet om de tar sikte på å øke kapasiteten ved ansettelser, innleie eller bruk av underentreprenører frem mot utgangen av Denne andelen er like høy som i undersøkelsen som ble gjort høsten Sterk og stort sett rettferdig konkurranse Hans Martin Moxnes synes det er positivt at et stort flertall av de spurte beskriver konkurransen om oppdrag som lyses ut på anbud som høy eller svært høy. Det er også betryggende at en klar majoritet av bedrifter som deltar i anbudskonkurranser beskriver prosessen i den siste konkurransen de deltok i, og ikke fikk oppdraget, som rettferdig og upåklagelig. Det er likevel et tankekors at nesten tre av ti heller til den motsatte oppfatningen. Nyhetsbrev Januar Juni 2015 Ordnede forhold På spørsmål om forekomsten av svart arbeid og sosial dumping i den delen av bygge- og anleggsbransjen EBA-bedriftene på Vestlandet opererer, er det få som angir dette som et problem. Dette betyr ikke at arbeidslivskriminalitet er fraværende i bygg og anlegg på Vestlandet, men at vi i vår del av bransjen i det store og det hele har lykkes med å bevare ordnede forhold. Det er en situasjon vi skal jobbe hardt for å opprettholde, samtidig som vi fortsatt skal delta i bekjempelsen av den useriøse virksomheten vi vet særlig gjør seg gjeldende i det private rehabiliterings- og oppussingsmarkedet, sier Hans Martin Moxnes. Delte æren som «Årets lærling» Hans Mundheim Oma (19) fra Omastrand i Kvam og Terje Uglum Lindstrøm (20) fra Sogndalsdalen i Sogndal er begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Begge de to vinnerne jobber i betongfaget. Terje Uglum Lindstrøm tok fagprøve i august 2014 mens Hans Mundheim Oma blir fagarbeider til sommeren. Premien til vinnerne på kroner og et diplom ble overrakt av leder for opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune, Roald Stenseide, på julemøtet i EBA Vestenfjelske i desember. De to vant foran Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell og Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Også de utdanner seg i betongfaget. Hans Mundheim Oma er ansatt i NCC Construction, divisjon Anlegg, og har for tiden praksis i det nye renseanlegget til Bergen kommune i Morvik der han jobber med støping av portaler. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling», og de gir en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier. De overordnede til Hans har gitt ham høyeste score på de fleste kriteriene. «Hans er lærlingen som alle vil ha med på laget, han har lite fravær og møter alltid presis», heter det blant annet i begrunnelsen. Jeg ble overrasket og veldig glad for denne prisen, sier Hans. Kunne tatt fagprøve etter ett år Terje Uglum Lindstrøm har helt siden han ble lærling jobbet hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. For tiden jobber han med støping av pumpehus for Nystar på Norsk Hydros område i Høyanger. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist en meget god utvikling spesielt når det kommer til HMS, forskaling, armering og utstøping med betong», uttaler arbeidsgiveren, som mener Terje er så dyktig at han kunne tatt fagprøve etter bare ett år. Det er en stor ære og jeg er både stolt og takknemlig, sier han. På andreplass kom Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell som er TAF-lærling med ansettelse hos Brødrene Ulveseth. For tiden jobber han med støp av haller i Straume Næringspark og skal ta fagprøve til sommeren. Det samme gjelder Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Han er ansatt hos FM-Strand og får nå sin praktiske opplæring i forbindelse med oppføring av boliger på Nesttunstranden i Bergen. De to fikk diplom og hver sin sjekk på kroner. Best blant nærmere 290 lærlinger Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant 290 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. En jury bestående av representanter for BYGGOPP i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater. Hans Mundheim Oma (t.v) og Terje Fuglum Lindstrøm delte førsteplassen i konkurransen om å bli «Årets lærling»

3 Satser på boligbygging ut mot havet Hvorfor være stor når man lykkes greit som mellomstor? Entreprenør Magne Heldal har funnet sitt konsept og nisje i markedet som har gitt gode resultater. Nå satses det for fullt på boligbygging i Øygarden. Magne Heldal startet entreprenørforretning i 1978 og i de siste 15 årene har firmaet gjennom Heldal Eiendom ført opp boliger i egen regi. Bare i løpet av de siste fire årene er vel 180 leiligheter i og rundt Bergen ferdigstilt. Nå har datteren Marie Therese Haukeland tatt over tømmene fra pappa Magne, og leder virksomheten sammen med prosjektlederne Tomas Plassen og Nils Petter Storebø fra kontoret på Straumsgrend i Bergen. For tiden er det prosjektet i Oensundet i Øygarden som krever størst innsats og oppmerksomhet. Her føres det i første fase opp 22 enheter fordelt med syv tomannsboliger og to firemannsboliger. Hvis og når markedet tilsier det, gir den 17 dekar store tomten mulighet for ytterligere 80 enheter. Kompetanse «in house» - Vårt fortrinn er at vi har grunnarbeidkompetansen i eget hus. Det er lett å gå på en smell hvis man ikke evner å se de utfordringene som ofte følger med når en tomt skal bygges ut, sier Marie Therese Haukeland. Grunn- og betongarbeid utgjør rundt 10 prosent av de totale byggekostnadene i et boligprosjekt. Alt arbeidet som kommer etter at betongarbeidet er avsluttet og nøkkelen kan settes i døren, får Heldal Eiendom utført av samarbeidende leverandører. - Firmaet har 15 medarbeidere som driver grunn- og betongarbeidet. Vi har alt det utstyret vi trenger for å klargjøre tomtene; dumper, lastebil, gravemaskin og kran, forteller hun. Kommer rimelig til «det gode liv» Prosjektet i Øygarden ligger idyllisk til i Oen sundet med egen båthavn og naustområde, og kort avstand til butikk, skole og service institusjoner. Boligene har en størrelse mellom 80 kvm og 154 kvm. Med kvadratmeterpris på ca kroner tilbys leilighet i firemannsbolig til 2 millioner kroner og halvpart av tomannsbolig uten innredet 2. etasje til millioner kroner. 80 prosent av kjøpe - summen vil kunne finansieres av Husbanken. Benjamin Wille (t.v.) og Tom Marius Engelbrecht lærer betongfaget i Øygarden. Må tidlig opp for å lære betongfaget Klokken kimer vekkerklokken hjemme hos Tom Marius Engelbrecht (24) og samboeren i Åsane. Tre kvarter sitter han i bilen til Lars Ole Kalsås, arbeidsformann hos Entreprenør Magne Heldal. Så går turen til Oen i Øygarden og klokken er betongfaglærlingen klar for en ny arbeidsdag. - Jeg ble kjent med Lars Ole på treningssenteret i Åsane der jeg jobbet som daglig leder. Han fortalte om hva han jobbet med og om fremtidsmulighetene i entreprenørbransjen. Jeg begynte som lærling i august 2013, og hvis alt går etter planen skal jeg ta fagbrevet i Jeg lærer noe nytt hver dag, og kan ikke si annet enn at jeg stortrives. Er kommet på rett hylle Tom Marius, som er født og oppvokst i Halden, kom til Bergen i Han gikk videregående skole med allmenn studieretning og var ferdig i I de to årene som fulgte jobbet han i en Kiwi-butikk før reiselysten førte ham til Hellas og jobb som bartender i et halvt års tid. Da han kom hjem tok han opp igjen noen fag fra videregående og jobbet også i seks måneder som kampanjesjef hos Jula. - Jeg har prøvd litt av hvert, og angrer ikke på det. Men nå føler jeg at jeg er kommet på rett hylle i livet. Fire års læretid med hovedvekt på praktisk opplæring er bra fordi det gir meg god anledning til å gjøre meg kjent med ulike former for forskaling. Det første året jobbet jeg på Svanen, Heldal Eiendoms boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane, og på prosjektet i Øygarden kommer det sannsynligvis til å være arbeid lenge. Ulempen er reisetiden, men fordi vi begynner tidlig og avslutter kl unngår vi som regel kø over Sotra-brua. - Jeg har vært inne på tanken at jeg senere skal gå i min fars fotspor utdanne meg til bygningsingeniør, men det er langt frem. Heldal er en god bedrift med dyktige medarbeidere som lærer meg noe nytt hver dag. Det er det som teller for meg nå, sier 24-åringen. TAF-lærling trives med skole og jobb Også hjemme hos 16 år gamle Benjamin Wille i Arna går reveljen grytidlig de to dagene i uken han får praktisk betong-opplæring på anlegget i Øygarden. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i høst, og trives med å kombinere lønnet arbeid som lærling med teoretisk opplæring. Etter to år blir det to dager på skole og tre dager i arbeid før han etter fire år kan avlegge fagprøve. - Det var litt tilfeldig at jeg valgte Knarvik, og også litt tilfeldig at det ble betong på meg. Det kunne like gjerne blitt tømrerfaget. Men etter et intervju hos Magne Heldal ble jeg interessert i faget, og det betydde også litt at betongarbeidet er litt bedre betalt, sier han med et smil. - Vekslingen mellom skole og jobb passer meg i grunnen fint. På den måten går jeg ikke lei noen av stedene. Arbeidsvillige og lærevillige Selv om de to dagene med reising til Øygarden blir lange hindrer ikke det Benjamin å gjøre det han liker aller best; fotballtrening fire ganger pluss kamper for Arna-Bjørnar. Jeg klager ikke, sier 16-åringen. Klager gjør heller ikke prosjektleder Nils Petter Storebø. Vi har vært heldige med Tom Marius og Benjamin. De er flittige og lærevillige, og glir godt inn i arbeidsmiljøet i bedriften, sier han. Lærer noe nytt hver dag Vel hjemme etter endt arbeidsdag tar lærlingen - Så langt er 8 enheter solgt. Selv om seg gjerne en blund før middag. Deretter markedet som følge av usikkerheten i de oljerelaterte næringene er avventende, tror vi går turen til treningssenteret. Før han må prosjektet på sikt blir attraktivt både for folk krype til køys får han og samboeren et par med tilhørighet til Øygarden og for mennesker timer sammen foran TV en. I helgene sper som vil bo rimelig og naturskjønt med tre han på inntekten som dørvakt på utesteder i kvarters kjøring til Bergen. Veiene er gode og sentrum. Det siste året som lærling får han med det nye Sotrasambandet vil trafikkproblemene i rushtidene avta. Daglig leder Marie Therese Haukeland flankert av prosjektlederne Nils Petter Storebø og De nye boligene til Heldal Eiendom i Øygarden har det vakre Oensundet i umiddelbar nærhet. en dag i uken på skolebenken. Tomas Plassen foran hovedkvarteret til Entreprenør Magne Heldal på Straumsgrend. 4 5

4 Rammeavtale inngått med PwC Medlemsbedrifter BYGGOPP Hordaland EBA Vestenfjelske og PwC har inngått en rammeavtale for levering konsulenttjenester, revisjon og avgift/ skatterådgiving. Avtalen gir EBAs medlemmer rabatterte priser og garanterer tilgang til PwC sine beste ressurser. Marius Kaland Olsen, - PwC sin misjon er Sammen partner i PwC. bygger vi tillit og skaper verdier. Målsettingen med rammeavtalen er å kunne bidra til utvikling av EBA Vestenfjelske og foreningens medlemsbedrifter både knyttet til tillit, omdømme og verdiskapning, sier partner i PwC i Bergen, Marius Kaland Olsen. Samarbeidet vil kunne skje på flere plan. PwC vil kunne utvikle og arrangere kurs tilpasset medlemsbedriftene. De vil også kunne gi faglige innspill i nyhetsbrevet til EBA Vestenfjelske. PwC er også tilgjengelige for å utføre oppdrag for de enkelte medlemsbedriftene. PwC har Bergens største nettverk av revisorer, advokater, rådgivere og regnskapsførere, og leverer et bredt spekter av tjenester gjennom sine over 200 medarbeidere. PwC har 36 kontorer i Norge, Region Vest ledes fra Bergen og inkluderer Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre og Romsdal. I Region Vest er det ti kontorer. Tilbud om krisehjelp EBA Vestenfjelske tilbyr medlemsbedriftene kommunikasjonsfaglig bistand i kritiske situasjonen gjennom samarbeid med NOR PR. Bergens-baserte NOR PR er landets største kommunikasjonsbyrå med hoved kontor utenfor hovedstaden, og har 13 rådgivere. Avtalen gir EBA-bedriftene adgang til hjelp til mediehåndtering og andre kommunikasjonsoppgaver på rabatterte vilkår. Amundsen Diving AS, Rubbestadneset Arkoconsult AS, Valestrandsfossen B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS Bjørn Døsen AS, Os Br. Ulveseth AS, Bergen Brødrene Døsen, Hagavik Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Buck & Jønsson, Nesttun Bulder AS, Bergen Bygg og Snekkermester Birger Morstøl AS, Bergen Byggmester Markhus, Bergen Byggmester Grindevoll og Halhjem Byggservice AS, Sandvoll Constructa Entreprenør AS, Bergen Consto Bergen AS, Bergen DONAR AS, Blomsterdalen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg As, Stord Engelsen Entreprenør, Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Arvid Tvedt AS, Fyllingsdalen Entreprenør Gerhardsen A/S, Hauglandshella Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend Fronta Bygg AS, Stord G.H. Betongentreprenør Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Hansen & Eknes AS, Lonevåg Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrandsfossen Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Implenia Norge AS, Nesttun JM Norge AS, Bergen J. Tangerås Murerservice, Valestrandsfossen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen, Olsvik Malthus AS, Bergen Mesta, Rådal Moelven Nordia AS, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Roads, Bergen Nilsen & Sture Betong AS, Kleppestø O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Sjøentreprenøren AS, Bergen Skanska, Bergen Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Spenncon AS, Blomsterdalen Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Straume Betong Service AS, Straume Tertnes Entreprenør Bergen, Bergen Veidekke Industri Bergen W. Giertsen Tunnel, Bergen Ådnekvam Maskin og Transport - Nybygg Åmodt Entreprenør, Kleppestø Medlemsbedrifter EBA Vestenfjelske Allbygg Florø AS, Florø Amundsen Diving AS, Rubbestadneset B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS - Bergen Brødrene Ulveseth AS, Bergen Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Byggservice AS, Sandvoll Consto Bergen AS, Bergen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg AS, Stord Engelsen Entreprenør AS, Stord Engelsen Eftf. AS, W., Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend G & H Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Helgesen Tekniske-Bygg AS, Valestrandsfossen HS Bygg AS, Stryn Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Våre samarbeidspartnere JM Norge AS, Bergen Jon Strømsnes AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen Norge AS Avd. Bergen - Bergen Malthus AS, Bergen Moelven Nordia AS, Bergen Mesta AS, Distrikt Bergen, Rådalen Mesta AS, Region Vest, Leikanger Mesta AS, Distrikt Fjordane, Førde Mesta AS, Distrikt Sogn, Leikanger Mesta AS, Hardanger Mesta AS, Distrikt Rogaland, Haugesund NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Florø NCC Roads AS Avd Asfalt Nord-Vest - Bergen O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Skanska Norge AS, RegionVest - Bygg, Bergen Skanska Norge AS, RegionVest - Anlegg, Bergen Skanska Norge AS, Florø Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Tertnes Entreprenør AS - Bergen UNU AS, Måløy Distrikt Bergen, Bergen Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger Avdeling Sandane, Sandane Avdeling Sogndal, Sogndal Avdeling Volda - Volda Veidekke Industri AS Distrikt Sogn og Fjordane - Førde W. Giertsen Tunnel, Bergen Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø Åsen & Øvrelid AS, Førde Medlemsbedrifter BYGGOPP Sogn og Fjordane AH - Bygg AS, Sogndal Alf Ove Berdal, Feios Alf Ståle Flo, Stryn Allbygg Florø AS, Florø Arne Bøe, Stryn B. K. Mur og Puss AS, Sandane Berdal Rør & Sanitær, Vik i Sogn Bjarte Risnes AS, Førde Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn Buene Røyrservice, Balestrand Bygg og Innredning AS, Kalvåg Byggesenteret Audun Hundere AS, Sogndal Byggmester Bjørn S. Vike, Aurland Byggmester Gjerland AS, Haukedalen Byggmester Rune Vikøren AS, Øvre Årdal Byggmester Steinar Sæterlid, Førde Byggmester Stølsvik AS, Førde Byggmester Trond Øien, Florø Caverion Norge, AS, Førde Caverion Norge AS, Sogndal Dale Rør AS, Førde Dvergsdal og Sunde Betong AS, Førde Dvergsdal og Sunde Bygg AS, Førde Eikefjord Bygg AS, Eikefjord Erik Berdal, Feios Erlend Slåtten, Vassenden Evebø Blikkenslagerverksted ANS, Sandane Fargerike Øvrebø Fargehandel AS, Gaupne Firda Bygg, Vassenden Fjordpipe, Eikefjord Florø Bygg AS, Florø Florø Entreprenør AS, Florø Florø Mur og Betong AS, Florø Florø Rør AS, Florø Fredrik Vinsrygg, Stryn Fretland Bygg AS, Lærdal Fuhr Bygg AS, Gaupne Furevik AS, Førde Førde Elektro og Rør AS, Førde Førde Metallprodukt AS, Førde Førde Sementvare AS, Førde Gaular Rør, Sande i Sunnfjord Gravdal Bygg AS, Førde Grønsberg og Sønner AS, Lærdal HAFS Elektro & Rør AS, Førde Harald Kapstad AS, Førde Hellevik hus Fjordane AS, Florø HS Bygg AS, Stryn Husevåg Rør AS, Måløy Hyllestad Bygg AS, Leirvik i Sogn Idehus Bremanger AS, Kalvåg Isovent AS, Måløy istand a/s, Skei Ivar A. Sunde AS, Vassenden Joh Blikk AS, Florø Jon Strømsnes AS, Florø Jølster Betongbygg AS, Vassenden Jølster Bygg AS, Vassenden Jølster Rør AS, Skei i jølster K. Grønsberg AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen Knut Sollid, Hornindal Kollsete og Liheim Byggteam AS, Sogndal Komplett Bygg Vest AS, Førde Kr. A. Vik AS, Stryn Kåre Bøe, Stryn Kåre Magnar Naustdal, Nordfjordeid Kåre Ottar Tvinnereim, Hornindal Lammetun Ferie og Fritid, Hellevik i Fjaler Lars Lindvik AS, Stryn Lokreim Bygg og Betong AS, Lærdal Luster Byggservice AS, Gaupne Maler Rune Skilbrei, Naustdal Malermester Arne Kalstad AS, Sande i Sunnfjord Mardal Rør AS, Sandane Mesta Drift AS, Region Nordvest, Leikanger Mesta Entreprenør AS, Lysaker Metre AS, Luster Midtun og Tveit Byggsservice AS, Eivindvik Mjømen og Berge Byggeverksemd AS, Mjømna Murarfirma OO AS, Askvoll NCC Construction AS, Anlegg Vest, Florø Norblikk AS, Florø Nordbohus Sogn AS, Sogndal Nordfjord Bygg AS, Deknepollen Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal Norodd Myklebust, Dale i Sunnfjord O. D. Bygg, Høyanger Odd Bjørvik AS, Førde Opal Entreprenør AS, Nordfjordeid Promo AS, Førde R. H. Rørservice AS, Sandane Re - Bygg as, Byrkjelo Reiakvam Antirust AS, Naustdal Reiakvam Rørservice AS, Naustdal Roald Øen AS, Sogndal Rørleggaren AS, Førde Rørlegger Helge Nesbakk, Bremanger Rørlegger R. Nigardsøy AS, Svelgen Rørleggserservice Florø AS, Florø Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS, Sogndal Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS, Hafslo Røyrvik Bygg og Betong AS, Vik i Sogn S. H. Nesbakk AS, Nordfjordeid S. Kristofersson AS, Balestrand S. Tennebø Rør AS, Måløy Serfix AS, Svelgen Sjur Gjerløw Byggteneste, Aurland Skahjem Bygg AS, Brekke Skanska Norge AS, avd. Florø, Florø Skår VVS AS, Dale i Sunnfjord Skårhaug Taktekk AS, Nordfjordeid Snikker Are S. Øvreås AS, Bjordal Sogn Bygg og Montasje AS, Feios Sogn Entreprenør AS, Gaupne Sogn Røyr AS, Leikanger Solsvik Mur og Puss, Holsen Solvorn Laft og Bygg, Solvorn Steinrike Førde Granitt AS, Førde Stensbygg AS, Sogndal Straumsnes Bygg AS, Straumsnes Stryn Betongelement AS, Loen Stryn Eiendom AS, Stryn SUNFO AS, Førde Sunnfjord Rør AS, Førde Sørsida Sag AS, Bjordal Tharaso AS, Sogndal Torleif Ripe, Skei i Jølster TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden Tømrar Trond Falkenstein, Naustdal Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger UNU AS, Måløy Urheim Bygg & Montering, Skei Utvik Bygg AS, Utvik Vedvik Rør, Høyanger, Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger, avd Sandane, Sandane, avd Sogndal, Sogndal Vestlandshus Sogn AS, Kaupanger Vestlandshus Stryn, Sølvberg Bygg AS, Stryn VVS Service Rune Berge AS, Hellevik i fjaler Vaardal AS Blikk og Ventilasjon, Florø Walther Sæthre & Co AS, Sogndal Wis VVS Miljø AS, Florø Øren Rørservice AS, Øvre Årdal Årdal Byggservice AS, Årdalstangen Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen Åsen & Øvrelid AS, Førde 6 7

5 Ny mann i BYGGOPP Hordaland Olav Grytting (26) startet i august 2014 som opp lærings - konsulent i BYGGOPP Hordaland. Hans viktigste arbeidsfelt er rekruttering av ungdom til fagene innen bygg- og anleggsteknikk og oppfølging av lærlinger. Olav Grytting - Jeg stortrives i jobben. Den innebærer at jeg må bruke hodet og kroppen på en annen måte enn jeg har vært vant, sier bergenseren, som jobbet åtte år hos bygg- og snekkermester Birger Morstøl AS før han byttet beite. - Jeg gikk først fire år som lærling i tømrerfaget. De siste fire årene jobbet jeg som fagarbeider, det siste året som bas. Jeg hadde det kjempefint i firmaet og hadde ingen planer om å slutte før kjæresten min gjorde meg oppmerksom på stillingsannonsen hos BYGGOPP. Etter møte og intervju med de dyktige kollegaene i BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske var jeg ikke i tvil om at her ville jeg få mange og spennende utfordringer. Det er utrolig kjekt å bli kjent og kunne bistå flotte lærlinger og deres arbeidsgivere for at den praktiske opplæringen skal bli så god og motiverende som mulig, sier Olav, som også veileder tømrer lærlinger som går eksamensforberedende kurs. - Selv gikk jeg etter ungdomsskolen et halvt år på mekanisk og et halvt år på hotellfag, før jeg bestemte meg for et fireårig læreløp i tømrerfaget med én skoledag i uken. Fleksible lærlingeordninger er viktig for å gi mulighet til alle med talent og interesse for bygg og anlegg, understreker han. - Disse erfaringene er gode å ha med seg når jeg reiser rundt i Hordaland og møter ungdomsskoleelever eller gjennomfører fagdager. I den sammenheng har vi utviklet et godt samarbeid med Byggmesterforbundet og andre opplæringskontor innen byggfagene som gir et godt utgangspunkt for å øke rekrutteringen av lærlinger, avslutter Olav Grytting. Medlemsaktiviteter 1. halvår januar: Bedriftsledersamling EBA Vestenfjelske, Hotell Norge, Bergen 5. februar: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen mars: Årsmøte BYGGOPP Sogn og Fjordane og EBA Sogn og Fjordane mars: Årsmøte BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske, Solstrand, Os 22. april: NHO Hordaland årskonferanse 28. april: Entreprenørdagen i det Vestenfjelske mai: NHO Sogn og Fjordane årskonferanse 29. mai: EBA Generalforsamling, Hamar 11. juni: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen NB! Vestlandske Bygg- og Anleggsdag 29. oktober, Hotell Norge, Bergen Kurs 1. halvår 2015 Hordaland: 3. og 4. februar: NS 3420 beskrivelsestekster februar: U3 betongarbeider 11. og 12. februar: NS 8405 basiskurs 3. mars: Byggherreforskriften/ Uavhengig kontroll mars: Lean byggeplass 16. mars: NS 8406 basiskurs mars: NS 8405 og NS 8407 på Voss mars: NS 8407 basiskurs 9. april: Byggherre vs entreprenør 21. april: Endring og varsling 5. mai: NS 8415/NS 8417 underentreprise Sogn og Fjordane (Skei): 9. februar: NS-EN betongkonstruksjoner februar: NS 8405 basiskurs mars: NS 3420 beskrivelsestekster april: NS 8407 basiskurs Andre: Teori til fagprøver, varme arbeider, instruktørkurs m.m. arrangeres fortløpende. Ta direkte kontakt med BYGGOPP Hordaland/Sogn og Fjordane Våre samarbeidspartnere Nyhetsbrev nr Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes Redaksjon: Hans Martin Moxnes og NOR PR Design: NOR PR Trykk: Bodoni AS Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske avdeling Veiten 3, 5012 Bergen Telefon: , telefaks:

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005

Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005 Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005 Boligbygging har stått sentralt for selskapene Stoltz Røthing og Stoltz Bolig i 2005. På Møhlenpris har arbeidene med oppføring av boligene i O.J.Brochsgate

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer