for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev"

Transkript

1 Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI Bergen må bygge for kraftig vekst - I 2040 vil det være flere bergen sere enn i dag og flere boliger og flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen. Vi er avhengige av denne veksten for at Bergen og regionen skal beholde posisjonen som nest størst i kongeriket. Byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe, mener den sterke befolkningsveksten i Bergen og omegnskommunene de senere årene kommer til å fortsette. I 2013 økte innbyggertallet i Bergen med til , og byråden legger til grunn at den tallmessige veksten i gjennomsnitt blir like høy hvert år frem mot For kommunene rundt Bergen mener han det i samme tidsrom blir netto flere innbyggere. På Vestlandske Bygg- og Anleggsdag fremholdt byråden at selv om arealet i Bergen kommune er større enn i Oslo mens innbyggertallet er under halvparten, så innebærer den antatte befolkningsveksten at det både må bygges tettere og i høyden - og det må bli plass til flere boliger i Sentrum. Har etablert forum for byutvikling På konferansen opplyste byråden at han ville etablere et byutviklingsforum, bestående av byggherrer, utbyggere og bransjerepresen tanter, som kan gi kommunen råd i viktige spørsmål om infrastruktur og bygging av boliger og næringsbygg. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske er oppnevnt som medlem av forumet, som hadde sitt første møte i desember. - Dette kan bli et viktig møtested for drøfting av hvordan vi skal lykkes med å utvikle bysamfunnet på en måte som gir plass til stadig flere nye inn byggere og ivaretar estetiske hensyn. Jeg tar gjerne i mot innspill fra medlemsbedriftene på saker og temaer som ønskes presentert for myndighetene, sier han. Byråd Henning Warloe vil gi plass til netto nye bergensere de neste 25 årene. Vestlandske Bygg og Anleggsdag samlet 170 deltakere, som er ny rekord. FORTETTINGSTRATEGI Overordnet strategi Planlagt bybane Fortetting i bybanekorridor (første trinn) Bergen sentrale deler Warloe viste til at det i kommuneplanens arealdel ( ) ble fokusert på bedre samordning av areal- og transportpolitikken. Senterstrukturen ble redefinert og bygd opp etter et mønster basert på at bysentrum skal være det dominerende tyngdepunktet i byen og regionen. Det ble fastlagt en fysisk senterstruktur bestående av Sentrum, bydelssentre, lokalsentre og nye bybanestopp, og innenfor dette «senterhierarkiet» er det definert hvilke hovedfunksjoner de ulike sentrene bør dekke. Servicetilbudene i bydelssentrene og lokalsentrene skal dekke befolkningens behov i hverdagen. Lokalsenter Bydelsenter Senter i nabokommune Bergen Kommune grense Vil ha mer spennende arkitektur - Målet er å utvikle attraktive samlingspunkt med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Bybanen og annen kollektiv transport skal knytte sammen knutepunktene til en ryggrad i bystrukturen. Vi ser at Bybanen virker, og vi vil bygge mer! Warloe er ikke bare opptatt kvantitet. Vi må bygge mer spennende arkitektur, sa han og fremholdt at det snart er 40 år siden Grieghallen, det mest ikoniske bygget i Bergen, ble ført opp. Arkitekturen sier noe om en bys ambisjoner. Kommuneplanens arealdel (2010) har som målsetting at 80 prosent i Bergen skal skje som fortetting. Planen innebærer at utnyttingsgraden (BRA) i byggesonen er 60 prosent. Innenfor senterområdene er tillatt utnyttingsgrad % BRA= %.

2 S kal ønsket om og behovet for for - enk linger i reglementet for offentlige innkjøp også innebære at det settes strek over den såkalte lærlingklausulen? I EBA sier vi nei til dette, i likhet med BNL, NHO og LO. Vi mener tvert i mot at klausulen må forsterkes. Vi mener hele lærlingeordningen settes i spill dersom forskriften for offentlige anskaffelser ikke skal inneholde en bestemmelse som gir oppdragsgiver anledning til å stille krav om at anbudsgiver må være godkjent opplæringsbedrift. Praktiseringen av den gjeldende lærlingeklausulen har imidlertid i flere tilfeller vist at den har mangler. Da for Lærlingklausulen må forsterkes eksempel Hordaland fylkeskommune i 2013 utlyste anbud for bygging av nye Voss vidaregåande skule falt valget på en større entreprenør med hovedkontor i Trondheim. I avdelingen i Hordaland er det ingen lærlinger, men fordi entrepre nøren da kontrakten ble inngått hadde to lærlinger i Trøndelag var det tilstrekkelig for å tilfredsstille fylkeskommunens krav om at leverandøren skulle være godkjent som opplæringsbedrift. Dette og flere tilsvarende eksempler har ført til at det fra den organiserte delen av entreprenørbransjen gjennom NHO og LO er foreslått en endring av lærlingeklausulen som innebærer at oppdragsgiver kan «sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at leverandør skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og ha en eller flere lærlinger i arbeid knyttet til kontraktens utførelse». Med denne bestemmelsen ville man dermed ha sikret at det i forbindelse med et stort prosjekt som Voss vidaregåande skule var blitt foretatt opplæring og overføring av kompetanse til lærlinger i et eller flere av de ulike byggefagene. Flere kommuner; Oslo, Bergen, Trondheim og Skien, har fattet vedtak som gir bedrifter som bidrar i fagopplæringen forrang i konkurransen om offentlige oppdrag, noe som er svært viktig. Det må imidlertid ikke føre til at man på sentralt politisk hold gir opp hensynet til utdanning av fagarbeidere som mulig kontraktsvilkår ved tildeling av offentlige kontrakter. Forenkling er bra men ikke for enhver pris. Arild Grønsdal, styreleder EBA Vestenfjelske Jubileumsbok på trappene EBA Vestenfjelske runder 100 år i Styret i foreningen har besluttet å utgi en jubileumsbok som beskriver utviklingen av en bransje som i dag er blant de største og viktigste i privat sektor, både i landet og i regionen. - Foreningen utga en lesverdig jubileumsbok ved 75 års jubileet i 1991 (bildet), men vi skal forsøke å gå dypere i historien ved blant annet å presentere epokegjørende prosjekter i hvert ti-år, sier Hans Martin Moxnes. EBA-direktøren ber om innspill fra medlemsbedrifter som har bilder og historier som dokumenterer den fantastiske utviklingen og veksten i entreprenørbransjen. Tidligere redaktør i Byggeindustrien, Per Helge Pedersen, har påtatt seg redaktøroppgaven. Med seg i en redaksjonskomite har han Moxnes og Hans Wilhelm Gullestad fra NOR PR. Det blir også opprettet en "veterankomité". Har forventninger til Den generelle oppfatningen blant entreprenørene på Vestlandet er at aktivitetsnivået som i 2014 vil være høyt i det nye året. Optimismen dempes imidler tid noe ved at markedet er ujevnt, og at aktører som ikke utviser det samme samfunnsansvaret som de organiserte bedriftene har styrket sin tilstedeværelse. Det sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske på bakgrunn av en undersøkelse som nylig er gjennomført blant medlemmene i foreningen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ledere i bedriftene ble i undersøkelsen bedt om å beskrive kapasitetsutnyttelsen i sin bedrift i øyeblikket og hele 49 prosent mener den er svært høy, mens 33 prosent svarte høy. Gjennomsnittet landet på 4,3 på en skala fra 1 til 5. Entreprenørene er omtrent like optimistiske når de blir bedt om å angi hvordan de tror situasjonen vil være ved utgangen av Gjennomsnittsscoren er 4,1. - Optimismen i bransjen er omtrent like høy nå som da medlemmene høsten 2013 fikk spørsmål om status og fremtidsutsikter. Deres vurdering av kapasitetsutnyttelsen for underentreprenørene er også positiv, om enn med litt svakere score enn for entreprenørenes egen del. Vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft Opplevelsen av gode tider i bransjen gjenspeiler seg også i hvordan medlemmene vurderer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. På dette spørsmålet havner gjennomsnittet på 2,9. - Medlemmene i EBA Vestenfjelske mener de gode tidene for entreprenørbransjen skal fortsette i 2015, sier direktør Hans Martin Moxnes. - Men det er fare for at nedgangen i oljesektoren også slår inn i bygg og anlegg mot høsten. - Hele 64 prosent av de spurte svarer bekreftende på spørsmålet om de tar sikte på å øke kapasiteten ved ansettelser, innleie eller bruk av underentreprenører frem mot utgangen av Denne andelen er like høy som i undersøkelsen som ble gjort høsten Sterk og stort sett rettferdig konkurranse Hans Martin Moxnes synes det er positivt at et stort flertall av de spurte beskriver konkurransen om oppdrag som lyses ut på anbud som høy eller svært høy. Det er også betryggende at en klar majoritet av bedrifter som deltar i anbudskonkurranser beskriver prosessen i den siste konkurransen de deltok i, og ikke fikk oppdraget, som rettferdig og upåklagelig. Det er likevel et tankekors at nesten tre av ti heller til den motsatte oppfatningen. Nyhetsbrev Januar Juni 2015 Ordnede forhold På spørsmål om forekomsten av svart arbeid og sosial dumping i den delen av bygge- og anleggsbransjen EBA-bedriftene på Vestlandet opererer, er det få som angir dette som et problem. Dette betyr ikke at arbeidslivskriminalitet er fraværende i bygg og anlegg på Vestlandet, men at vi i vår del av bransjen i det store og det hele har lykkes med å bevare ordnede forhold. Det er en situasjon vi skal jobbe hardt for å opprettholde, samtidig som vi fortsatt skal delta i bekjempelsen av den useriøse virksomheten vi vet særlig gjør seg gjeldende i det private rehabiliterings- og oppussingsmarkedet, sier Hans Martin Moxnes. Delte æren som «Årets lærling» Hans Mundheim Oma (19) fra Omastrand i Kvam og Terje Uglum Lindstrøm (20) fra Sogndalsdalen i Sogndal er begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Begge de to vinnerne jobber i betongfaget. Terje Uglum Lindstrøm tok fagprøve i august 2014 mens Hans Mundheim Oma blir fagarbeider til sommeren. Premien til vinnerne på kroner og et diplom ble overrakt av leder for opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune, Roald Stenseide, på julemøtet i EBA Vestenfjelske i desember. De to vant foran Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell og Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Også de utdanner seg i betongfaget. Hans Mundheim Oma er ansatt i NCC Construction, divisjon Anlegg, og har for tiden praksis i det nye renseanlegget til Bergen kommune i Morvik der han jobber med støping av portaler. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling», og de gir en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier. De overordnede til Hans har gitt ham høyeste score på de fleste kriteriene. «Hans er lærlingen som alle vil ha med på laget, han har lite fravær og møter alltid presis», heter det blant annet i begrunnelsen. Jeg ble overrasket og veldig glad for denne prisen, sier Hans. Kunne tatt fagprøve etter ett år Terje Uglum Lindstrøm har helt siden han ble lærling jobbet hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. For tiden jobber han med støping av pumpehus for Nystar på Norsk Hydros område i Høyanger. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist en meget god utvikling spesielt når det kommer til HMS, forskaling, armering og utstøping med betong», uttaler arbeidsgiveren, som mener Terje er så dyktig at han kunne tatt fagprøve etter bare ett år. Det er en stor ære og jeg er både stolt og takknemlig, sier han. På andreplass kom Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell som er TAF-lærling med ansettelse hos Brødrene Ulveseth. For tiden jobber han med støp av haller i Straume Næringspark og skal ta fagprøve til sommeren. Det samme gjelder Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Han er ansatt hos FM-Strand og får nå sin praktiske opplæring i forbindelse med oppføring av boliger på Nesttunstranden i Bergen. De to fikk diplom og hver sin sjekk på kroner. Best blant nærmere 290 lærlinger Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant 290 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. En jury bestående av representanter for BYGGOPP i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater. Hans Mundheim Oma (t.v) og Terje Fuglum Lindstrøm delte førsteplassen i konkurransen om å bli «Årets lærling»

3 Satser på boligbygging ut mot havet Hvorfor være stor når man lykkes greit som mellomstor? Entreprenør Magne Heldal har funnet sitt konsept og nisje i markedet som har gitt gode resultater. Nå satses det for fullt på boligbygging i Øygarden. Magne Heldal startet entreprenørforretning i 1978 og i de siste 15 årene har firmaet gjennom Heldal Eiendom ført opp boliger i egen regi. Bare i løpet av de siste fire årene er vel 180 leiligheter i og rundt Bergen ferdigstilt. Nå har datteren Marie Therese Haukeland tatt over tømmene fra pappa Magne, og leder virksomheten sammen med prosjektlederne Tomas Plassen og Nils Petter Storebø fra kontoret på Straumsgrend i Bergen. For tiden er det prosjektet i Oensundet i Øygarden som krever størst innsats og oppmerksomhet. Her føres det i første fase opp 22 enheter fordelt med syv tomannsboliger og to firemannsboliger. Hvis og når markedet tilsier det, gir den 17 dekar store tomten mulighet for ytterligere 80 enheter. Kompetanse «in house» - Vårt fortrinn er at vi har grunnarbeidkompetansen i eget hus. Det er lett å gå på en smell hvis man ikke evner å se de utfordringene som ofte følger med når en tomt skal bygges ut, sier Marie Therese Haukeland. Grunn- og betongarbeid utgjør rundt 10 prosent av de totale byggekostnadene i et boligprosjekt. Alt arbeidet som kommer etter at betongarbeidet er avsluttet og nøkkelen kan settes i døren, får Heldal Eiendom utført av samarbeidende leverandører. - Firmaet har 15 medarbeidere som driver grunn- og betongarbeidet. Vi har alt det utstyret vi trenger for å klargjøre tomtene; dumper, lastebil, gravemaskin og kran, forteller hun. Kommer rimelig til «det gode liv» Prosjektet i Øygarden ligger idyllisk til i Oen sundet med egen båthavn og naustområde, og kort avstand til butikk, skole og service institusjoner. Boligene har en størrelse mellom 80 kvm og 154 kvm. Med kvadratmeterpris på ca kroner tilbys leilighet i firemannsbolig til 2 millioner kroner og halvpart av tomannsbolig uten innredet 2. etasje til millioner kroner. 80 prosent av kjøpe - summen vil kunne finansieres av Husbanken. Benjamin Wille (t.v.) og Tom Marius Engelbrecht lærer betongfaget i Øygarden. Må tidlig opp for å lære betongfaget Klokken kimer vekkerklokken hjemme hos Tom Marius Engelbrecht (24) og samboeren i Åsane. Tre kvarter sitter han i bilen til Lars Ole Kalsås, arbeidsformann hos Entreprenør Magne Heldal. Så går turen til Oen i Øygarden og klokken er betongfaglærlingen klar for en ny arbeidsdag. - Jeg ble kjent med Lars Ole på treningssenteret i Åsane der jeg jobbet som daglig leder. Han fortalte om hva han jobbet med og om fremtidsmulighetene i entreprenørbransjen. Jeg begynte som lærling i august 2013, og hvis alt går etter planen skal jeg ta fagbrevet i Jeg lærer noe nytt hver dag, og kan ikke si annet enn at jeg stortrives. Er kommet på rett hylle Tom Marius, som er født og oppvokst i Halden, kom til Bergen i Han gikk videregående skole med allmenn studieretning og var ferdig i I de to årene som fulgte jobbet han i en Kiwi-butikk før reiselysten førte ham til Hellas og jobb som bartender i et halvt års tid. Da han kom hjem tok han opp igjen noen fag fra videregående og jobbet også i seks måneder som kampanjesjef hos Jula. - Jeg har prøvd litt av hvert, og angrer ikke på det. Men nå føler jeg at jeg er kommet på rett hylle i livet. Fire års læretid med hovedvekt på praktisk opplæring er bra fordi det gir meg god anledning til å gjøre meg kjent med ulike former for forskaling. Det første året jobbet jeg på Svanen, Heldal Eiendoms boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane, og på prosjektet i Øygarden kommer det sannsynligvis til å være arbeid lenge. Ulempen er reisetiden, men fordi vi begynner tidlig og avslutter kl unngår vi som regel kø over Sotra-brua. - Jeg har vært inne på tanken at jeg senere skal gå i min fars fotspor utdanne meg til bygningsingeniør, men det er langt frem. Heldal er en god bedrift med dyktige medarbeidere som lærer meg noe nytt hver dag. Det er det som teller for meg nå, sier 24-åringen. TAF-lærling trives med skole og jobb Også hjemme hos 16 år gamle Benjamin Wille i Arna går reveljen grytidlig de to dagene i uken han får praktisk betong-opplæring på anlegget i Øygarden. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i høst, og trives med å kombinere lønnet arbeid som lærling med teoretisk opplæring. Etter to år blir det to dager på skole og tre dager i arbeid før han etter fire år kan avlegge fagprøve. - Det var litt tilfeldig at jeg valgte Knarvik, og også litt tilfeldig at det ble betong på meg. Det kunne like gjerne blitt tømrerfaget. Men etter et intervju hos Magne Heldal ble jeg interessert i faget, og det betydde også litt at betongarbeidet er litt bedre betalt, sier han med et smil. - Vekslingen mellom skole og jobb passer meg i grunnen fint. På den måten går jeg ikke lei noen av stedene. Arbeidsvillige og lærevillige Selv om de to dagene med reising til Øygarden blir lange hindrer ikke det Benjamin å gjøre det han liker aller best; fotballtrening fire ganger pluss kamper for Arna-Bjørnar. Jeg klager ikke, sier 16-åringen. Klager gjør heller ikke prosjektleder Nils Petter Storebø. Vi har vært heldige med Tom Marius og Benjamin. De er flittige og lærevillige, og glir godt inn i arbeidsmiljøet i bedriften, sier han. Lærer noe nytt hver dag Vel hjemme etter endt arbeidsdag tar lærlingen - Så langt er 8 enheter solgt. Selv om seg gjerne en blund før middag. Deretter markedet som følge av usikkerheten i de oljerelaterte næringene er avventende, tror vi går turen til treningssenteret. Før han må prosjektet på sikt blir attraktivt både for folk krype til køys får han og samboeren et par med tilhørighet til Øygarden og for mennesker timer sammen foran TV en. I helgene sper som vil bo rimelig og naturskjønt med tre han på inntekten som dørvakt på utesteder i kvarters kjøring til Bergen. Veiene er gode og sentrum. Det siste året som lærling får han med det nye Sotrasambandet vil trafikkproblemene i rushtidene avta. Daglig leder Marie Therese Haukeland flankert av prosjektlederne Nils Petter Storebø og De nye boligene til Heldal Eiendom i Øygarden har det vakre Oensundet i umiddelbar nærhet. en dag i uken på skolebenken. Tomas Plassen foran hovedkvarteret til Entreprenør Magne Heldal på Straumsgrend. 4 5

4 Rammeavtale inngått med PwC Medlemsbedrifter BYGGOPP Hordaland EBA Vestenfjelske og PwC har inngått en rammeavtale for levering konsulenttjenester, revisjon og avgift/ skatterådgiving. Avtalen gir EBAs medlemmer rabatterte priser og garanterer tilgang til PwC sine beste ressurser. Marius Kaland Olsen, - PwC sin misjon er Sammen partner i PwC. bygger vi tillit og skaper verdier. Målsettingen med rammeavtalen er å kunne bidra til utvikling av EBA Vestenfjelske og foreningens medlemsbedrifter både knyttet til tillit, omdømme og verdiskapning, sier partner i PwC i Bergen, Marius Kaland Olsen. Samarbeidet vil kunne skje på flere plan. PwC vil kunne utvikle og arrangere kurs tilpasset medlemsbedriftene. De vil også kunne gi faglige innspill i nyhetsbrevet til EBA Vestenfjelske. PwC er også tilgjengelige for å utføre oppdrag for de enkelte medlemsbedriftene. PwC har Bergens største nettverk av revisorer, advokater, rådgivere og regnskapsførere, og leverer et bredt spekter av tjenester gjennom sine over 200 medarbeidere. PwC har 36 kontorer i Norge, Region Vest ledes fra Bergen og inkluderer Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre og Romsdal. I Region Vest er det ti kontorer. Tilbud om krisehjelp EBA Vestenfjelske tilbyr medlemsbedriftene kommunikasjonsfaglig bistand i kritiske situasjonen gjennom samarbeid med NOR PR. Bergens-baserte NOR PR er landets største kommunikasjonsbyrå med hoved kontor utenfor hovedstaden, og har 13 rådgivere. Avtalen gir EBA-bedriftene adgang til hjelp til mediehåndtering og andre kommunikasjonsoppgaver på rabatterte vilkår. Amundsen Diving AS, Rubbestadneset Arkoconsult AS, Valestrandsfossen B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS Bjørn Døsen AS, Os Br. Ulveseth AS, Bergen Brødrene Døsen, Hagavik Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Buck & Jønsson, Nesttun Bulder AS, Bergen Bygg og Snekkermester Birger Morstøl AS, Bergen Byggmester Markhus, Bergen Byggmester Grindevoll og Halhjem Byggservice AS, Sandvoll Constructa Entreprenør AS, Bergen Consto Bergen AS, Bergen DONAR AS, Blomsterdalen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg As, Stord Engelsen Entreprenør, Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Arvid Tvedt AS, Fyllingsdalen Entreprenør Gerhardsen A/S, Hauglandshella Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend Fronta Bygg AS, Stord G.H. Betongentreprenør Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Hansen & Eknes AS, Lonevåg Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrandsfossen Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Implenia Norge AS, Nesttun JM Norge AS, Bergen J. Tangerås Murerservice, Valestrandsfossen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen, Olsvik Malthus AS, Bergen Mesta, Rådal Moelven Nordia AS, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Roads, Bergen Nilsen & Sture Betong AS, Kleppestø O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Sjøentreprenøren AS, Bergen Skanska, Bergen Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Spenncon AS, Blomsterdalen Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Straume Betong Service AS, Straume Tertnes Entreprenør Bergen, Bergen Veidekke Industri Bergen W. Giertsen Tunnel, Bergen Ådnekvam Maskin og Transport - Nybygg Åmodt Entreprenør, Kleppestø Medlemsbedrifter EBA Vestenfjelske Allbygg Florø AS, Florø Amundsen Diving AS, Rubbestadneset B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS - Bergen Brødrene Ulveseth AS, Bergen Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Byggservice AS, Sandvoll Consto Bergen AS, Bergen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg AS, Stord Engelsen Entreprenør AS, Stord Engelsen Eftf. AS, W., Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend G & H Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Helgesen Tekniske-Bygg AS, Valestrandsfossen HS Bygg AS, Stryn Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Våre samarbeidspartnere JM Norge AS, Bergen Jon Strømsnes AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen Norge AS Avd. Bergen - Bergen Malthus AS, Bergen Moelven Nordia AS, Bergen Mesta AS, Distrikt Bergen, Rådalen Mesta AS, Region Vest, Leikanger Mesta AS, Distrikt Fjordane, Førde Mesta AS, Distrikt Sogn, Leikanger Mesta AS, Hardanger Mesta AS, Distrikt Rogaland, Haugesund NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Florø NCC Roads AS Avd Asfalt Nord-Vest - Bergen O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Skanska Norge AS, RegionVest - Bygg, Bergen Skanska Norge AS, RegionVest - Anlegg, Bergen Skanska Norge AS, Florø Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Tertnes Entreprenør AS - Bergen UNU AS, Måløy Distrikt Bergen, Bergen Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger Avdeling Sandane, Sandane Avdeling Sogndal, Sogndal Avdeling Volda - Volda Veidekke Industri AS Distrikt Sogn og Fjordane - Førde W. Giertsen Tunnel, Bergen Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø Åsen & Øvrelid AS, Førde Medlemsbedrifter BYGGOPP Sogn og Fjordane AH - Bygg AS, Sogndal Alf Ove Berdal, Feios Alf Ståle Flo, Stryn Allbygg Florø AS, Florø Arne Bøe, Stryn B. K. Mur og Puss AS, Sandane Berdal Rør & Sanitær, Vik i Sogn Bjarte Risnes AS, Førde Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn Buene Røyrservice, Balestrand Bygg og Innredning AS, Kalvåg Byggesenteret Audun Hundere AS, Sogndal Byggmester Bjørn S. Vike, Aurland Byggmester Gjerland AS, Haukedalen Byggmester Rune Vikøren AS, Øvre Årdal Byggmester Steinar Sæterlid, Førde Byggmester Stølsvik AS, Førde Byggmester Trond Øien, Florø Caverion Norge, AS, Førde Caverion Norge AS, Sogndal Dale Rør AS, Førde Dvergsdal og Sunde Betong AS, Førde Dvergsdal og Sunde Bygg AS, Førde Eikefjord Bygg AS, Eikefjord Erik Berdal, Feios Erlend Slåtten, Vassenden Evebø Blikkenslagerverksted ANS, Sandane Fargerike Øvrebø Fargehandel AS, Gaupne Firda Bygg, Vassenden Fjordpipe, Eikefjord Florø Bygg AS, Florø Florø Entreprenør AS, Florø Florø Mur og Betong AS, Florø Florø Rør AS, Florø Fredrik Vinsrygg, Stryn Fretland Bygg AS, Lærdal Fuhr Bygg AS, Gaupne Furevik AS, Førde Førde Elektro og Rør AS, Førde Førde Metallprodukt AS, Førde Førde Sementvare AS, Førde Gaular Rør, Sande i Sunnfjord Gravdal Bygg AS, Førde Grønsberg og Sønner AS, Lærdal HAFS Elektro & Rør AS, Førde Harald Kapstad AS, Førde Hellevik hus Fjordane AS, Florø HS Bygg AS, Stryn Husevåg Rør AS, Måløy Hyllestad Bygg AS, Leirvik i Sogn Idehus Bremanger AS, Kalvåg Isovent AS, Måløy istand a/s, Skei Ivar A. Sunde AS, Vassenden Joh Blikk AS, Florø Jon Strømsnes AS, Florø Jølster Betongbygg AS, Vassenden Jølster Bygg AS, Vassenden Jølster Rør AS, Skei i jølster K. Grønsberg AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen Knut Sollid, Hornindal Kollsete og Liheim Byggteam AS, Sogndal Komplett Bygg Vest AS, Førde Kr. A. Vik AS, Stryn Kåre Bøe, Stryn Kåre Magnar Naustdal, Nordfjordeid Kåre Ottar Tvinnereim, Hornindal Lammetun Ferie og Fritid, Hellevik i Fjaler Lars Lindvik AS, Stryn Lokreim Bygg og Betong AS, Lærdal Luster Byggservice AS, Gaupne Maler Rune Skilbrei, Naustdal Malermester Arne Kalstad AS, Sande i Sunnfjord Mardal Rør AS, Sandane Mesta Drift AS, Region Nordvest, Leikanger Mesta Entreprenør AS, Lysaker Metre AS, Luster Midtun og Tveit Byggsservice AS, Eivindvik Mjømen og Berge Byggeverksemd AS, Mjømna Murarfirma OO AS, Askvoll NCC Construction AS, Anlegg Vest, Florø Norblikk AS, Florø Nordbohus Sogn AS, Sogndal Nordfjord Bygg AS, Deknepollen Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal Norodd Myklebust, Dale i Sunnfjord O. D. Bygg, Høyanger Odd Bjørvik AS, Førde Opal Entreprenør AS, Nordfjordeid Promo AS, Førde R. H. Rørservice AS, Sandane Re - Bygg as, Byrkjelo Reiakvam Antirust AS, Naustdal Reiakvam Rørservice AS, Naustdal Roald Øen AS, Sogndal Rørleggaren AS, Førde Rørlegger Helge Nesbakk, Bremanger Rørlegger R. Nigardsøy AS, Svelgen Rørleggserservice Florø AS, Florø Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS, Sogndal Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS, Hafslo Røyrvik Bygg og Betong AS, Vik i Sogn S. H. Nesbakk AS, Nordfjordeid S. Kristofersson AS, Balestrand S. Tennebø Rør AS, Måløy Serfix AS, Svelgen Sjur Gjerløw Byggteneste, Aurland Skahjem Bygg AS, Brekke Skanska Norge AS, avd. Florø, Florø Skår VVS AS, Dale i Sunnfjord Skårhaug Taktekk AS, Nordfjordeid Snikker Are S. Øvreås AS, Bjordal Sogn Bygg og Montasje AS, Feios Sogn Entreprenør AS, Gaupne Sogn Røyr AS, Leikanger Solsvik Mur og Puss, Holsen Solvorn Laft og Bygg, Solvorn Steinrike Førde Granitt AS, Førde Stensbygg AS, Sogndal Straumsnes Bygg AS, Straumsnes Stryn Betongelement AS, Loen Stryn Eiendom AS, Stryn SUNFO AS, Førde Sunnfjord Rør AS, Førde Sørsida Sag AS, Bjordal Tharaso AS, Sogndal Torleif Ripe, Skei i Jølster TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden Tømrar Trond Falkenstein, Naustdal Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger UNU AS, Måløy Urheim Bygg & Montering, Skei Utvik Bygg AS, Utvik Vedvik Rør, Høyanger, Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger, avd Sandane, Sandane, avd Sogndal, Sogndal Vestlandshus Sogn AS, Kaupanger Vestlandshus Stryn, Sølvberg Bygg AS, Stryn VVS Service Rune Berge AS, Hellevik i fjaler Vaardal AS Blikk og Ventilasjon, Florø Walther Sæthre & Co AS, Sogndal Wis VVS Miljø AS, Florø Øren Rørservice AS, Øvre Årdal Årdal Byggservice AS, Årdalstangen Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen Åsen & Øvrelid AS, Førde 6 7

5 Ny mann i BYGGOPP Hordaland Olav Grytting (26) startet i august 2014 som opp lærings - konsulent i BYGGOPP Hordaland. Hans viktigste arbeidsfelt er rekruttering av ungdom til fagene innen bygg- og anleggsteknikk og oppfølging av lærlinger. Olav Grytting - Jeg stortrives i jobben. Den innebærer at jeg må bruke hodet og kroppen på en annen måte enn jeg har vært vant, sier bergenseren, som jobbet åtte år hos bygg- og snekkermester Birger Morstøl AS før han byttet beite. - Jeg gikk først fire år som lærling i tømrerfaget. De siste fire årene jobbet jeg som fagarbeider, det siste året som bas. Jeg hadde det kjempefint i firmaet og hadde ingen planer om å slutte før kjæresten min gjorde meg oppmerksom på stillingsannonsen hos BYGGOPP. Etter møte og intervju med de dyktige kollegaene i BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske var jeg ikke i tvil om at her ville jeg få mange og spennende utfordringer. Det er utrolig kjekt å bli kjent og kunne bistå flotte lærlinger og deres arbeidsgivere for at den praktiske opplæringen skal bli så god og motiverende som mulig, sier Olav, som også veileder tømrer lærlinger som går eksamensforberedende kurs. - Selv gikk jeg etter ungdomsskolen et halvt år på mekanisk og et halvt år på hotellfag, før jeg bestemte meg for et fireårig læreløp i tømrerfaget med én skoledag i uken. Fleksible lærlingeordninger er viktig for å gi mulighet til alle med talent og interesse for bygg og anlegg, understreker han. - Disse erfaringene er gode å ha med seg når jeg reiser rundt i Hordaland og møter ungdomsskoleelever eller gjennomfører fagdager. I den sammenheng har vi utviklet et godt samarbeid med Byggmesterforbundet og andre opplæringskontor innen byggfagene som gir et godt utgangspunkt for å øke rekrutteringen av lærlinger, avslutter Olav Grytting. Medlemsaktiviteter 1. halvår januar: Bedriftsledersamling EBA Vestenfjelske, Hotell Norge, Bergen 5. februar: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen mars: Årsmøte BYGGOPP Sogn og Fjordane og EBA Sogn og Fjordane mars: Årsmøte BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske, Solstrand, Os 22. april: NHO Hordaland årskonferanse 28. april: Entreprenørdagen i det Vestenfjelske mai: NHO Sogn og Fjordane årskonferanse 29. mai: EBA Generalforsamling, Hamar 11. juni: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen NB! Vestlandske Bygg- og Anleggsdag 29. oktober, Hotell Norge, Bergen Kurs 1. halvår 2015 Hordaland: 3. og 4. februar: NS 3420 beskrivelsestekster februar: U3 betongarbeider 11. og 12. februar: NS 8405 basiskurs 3. mars: Byggherreforskriften/ Uavhengig kontroll mars: Lean byggeplass 16. mars: NS 8406 basiskurs mars: NS 8405 og NS 8407 på Voss mars: NS 8407 basiskurs 9. april: Byggherre vs entreprenør 21. april: Endring og varsling 5. mai: NS 8415/NS 8417 underentreprise Sogn og Fjordane (Skei): 9. februar: NS-EN betongkonstruksjoner februar: NS 8405 basiskurs mars: NS 3420 beskrivelsestekster april: NS 8407 basiskurs Andre: Teori til fagprøver, varme arbeider, instruktørkurs m.m. arrangeres fortløpende. Ta direkte kontakt med BYGGOPP Hordaland/Sogn og Fjordane Våre samarbeidspartnere Nyhetsbrev nr Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes Redaksjon: Hans Martin Moxnes og NOR PR Design: NOR PR Trykk: Bodoni AS Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske avdeling Veiten 3, 5012 Bergen Telefon: , telefaks:

Kjemper videre for seriøsitet

Kjemper videre for seriøsitet Vestenfjelske Nyhetsbrev DESEMBER 2015 JUNI 2016 Kjemper videre for seriøsitet - Hvis vi lykkes med å gjøre både offentlige og private byggherrer mer bevisste på betydningen av et organisert arbeidsliv,

Detaljer

Vil ha ROT-fradrag i 2015

Vil ha ROT-fradrag i 2015 Vestenfjelske Nyhetsbrev DESEMBER 2013 - MAI 2014 Vil ha ROT-fradrag i 2015 - Den nye regjeringen har lovet å utrede ROT-fradrag som tiltak for å bekjempe svart arbeid i Norge. Finansminister Siv Jensen

Detaljer

- Vi kan være stolte!

- Vi kan være stolte! Vestenfjelske Nyhetsbrev DESEMBER 2012/januar 2013 - Vi kan være stolte! - Bygg og anlegg har gått fra å være en «ikke-næring» til å bli en næring vi med rette kan være stolte av. Den virksomheten vi driver

Detaljer

Feiret 100 år med liv og lyst!

Feiret 100 år med liv og lyst! Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI 2017 Feiret 100 år med liv og lyst! Markeringen av 100 års-jubileet til EBA Vestenfjelske fredag 2. desember inneholdt både gode tilbakeblikk på entreprenørbransjens

Detaljer

Suksess med opplæring i betong

Suksess med opplæring i betong Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI 2018 Suksess med opplæring i betong LAB Entreprenør i Bergen har suksess med å gi ungdom opplæring i betong faget. I høst har åtte lærlinger og elever på TAF-linjen

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Sogn og Fjordane? telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 0,8 110 000 108 000 0,6 106 000 0,4 104 000

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Partnerskapsavtale for fleire lærlingeplassar Møte med Sogn regionråd i Vik 08.04.16 Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Store organisasjonar i Sogn og Fj. Organisasjon Tal medlemmar Kyrkja 94.000 Idrettskrinsen

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SVV Hans Martin Moxnes. EBA Vestenfjelske - direktør

SVV Hans Martin Moxnes. EBA Vestenfjelske - direktør SVV 8.2.2017 Hans Martin Moxnes EBA Vestenfjelske - direktør 14.02.2017 Bransje- og arbeidsgiverforening 2 EBA 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland Oslo, 26 000 ansatte 80 mrd. i

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Politireformen i Vest pd

Politireformen i Vest pd Politireformen i Vest pd pm K Songstad Vest politidistrikt 55 kommuner 585 891 innbyggere Ca 1300 ansatte Endres i topp-/bunntekst 10.11.2016 Side 2 Hva inneholder politireformen? VEST POLICE DISTRICT

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5 Premieliste kl 2-, V 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 6/ 6/3 6/6 6/2 6/3 3/1 9 2 Ole Martin Erdal Førde 4 6/ 6/ 6/6 6/1 6/4 3/1 6 3 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 6/1 6/1 6/3 6/3 6/1 3/9 4 Øystein Hoff Viksdalen

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 INNHOLDFORTEGNELSE 1. Styresamansetting 2. Representant i EBA Vestenfjelske sitt styre 3. Kjenneteikn ved verksemda 4. Styret si møteverksemd

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V55 29/12 5/0 5/3 39/3 Gylt Medalje 2 Jørgen Skivenesvåg Hyllestad 5 28/15 4/0 6/4 38/4

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane NIBR-rapport 09:13. Litt fra demografi-delen. Kjetil Sørlie, Skei, 17.11.09 Samfunnsøkonomisk barometer Asplan/Viak, prosjektleder Christian Skattum Medv:

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 3 500 3 000 2 500 Offentlig Privat 2 000 1 500 1 892 1 884 2 006 2 204 2 162 2 265 2 250

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad 48 50 50 100 248 1 Raufoss medalje 1* 2 Kristin Eide Hyllestad 50 50 50 97 247 1 3* Ungdomsmedalje 3 Sondre Myklebust Dale (sunnfjord) 48 48 50

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Stemmelist pr. 21. februar 2017 Antall: 233

Stemmelist pr. 21. februar 2017 Antall: 233 Bedrift Poststed Acusto AS, Avd. Oslo OSLO 33 1 Agderbygg AS KRISTIANSAND S 47 1 AK Arvid Knutsen AS DRAMMEN 15 1 Allbygg Florø AS FLORØ 44 1 Alliero AS avd Bygg Oslo OSLO 117 2 Alliero Holding AS OSLO

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5, V55 1 Magnar Isene Førde 5 6/3 6/2 6/2 6/3 6/0 30/10 Gylt medalje 2 Rolf Holsen Holsen 4 6/4 6/4 6/3 6/2 4/0 28/13

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5, V55 1 Magnar Isene Førde 5 6/3 6/2 6/2 6/3 6/0 30/10 Gylt medalje 2 Rolf Holsen Holsen 4 6/4 6/4 6/3 6/2 4/0 28/13 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5, V55 1 Magnar Isene Førde 5 6/3 6/2 6/2 6/3 6/0 30/10 Gylt medalje 2 Rolf Holsen Holsen 4 6/4 6/4 6/3 6/2 4/0 28/13 Sølv medalje 3 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V55 5/2

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015 Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal Hyllestad 25. august 2015 4 000 3 500 3 349 3 000 2 500 2 000 1 500 2 202 1 554 3 008 2 146 1 405 1 000 500 0 Hyllestad Lærdal Askvoll 2015 2014 2013

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

PNP To skisser som ytterpunkter for ny distriktsstruktur

PNP To skisser som ytterpunkter for ny distriktsstruktur PNP To skisser som ytterpunkter for ny distriktsstruktur Innhold Bakgrunn for skissene Presentasjon av skissene Risikovurdering 15.09.2016 Side 2 Bakgrunn for skissene Målsetting for reformen Et mer tilgjengelig

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR KRINSALDERSREKORDAR PR.01.11.2015 GUTAR ÅRSKL. NAMN KLUBB RESULTAT DATO/ÅR 60M (E/M) G13 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,65 14.06.14 G14 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,47 20.06.15 KNAPSTAD REIDAR

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015 Vågsøy Status og framtidsutsikter Måløy 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Vågsøy sank fram til 2008, men har økt litt siden. Nedgang på 6,1 prosent siden 2000. 120 115 110 105 100 95

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2016 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011. GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011. medlem av BERGEN

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011. GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011. medlem av BERGEN Krise i Norge? State of the Nation Yrkesutdanning Terror VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011 GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011 BERGEN medlem av V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E

Detaljer

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Hvem Hva Hvor - Hvorfor Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Harald Hansen, styreleder Lærlingsenteret for Byggfag Historien Lærlingsenteret ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i

Detaljer

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.! !! Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!! Farsund 4 - bustadfelt Byggherre: Førde tomteselskap. Tidsrom: 2014-2015.!!

Detaljer

SkL vest. Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland. Styret. Regiontillitsvalgt

SkL vest. Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland. Styret. Regiontillitsvalgt Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland Styret Leder Ronny Rydningen Leikanger 576 55 247 942 44 067 ronny.rydningen@skatteetaten.no Nestleder Torun-Grete Haugesund 528 65 130 torun-grete.boe@skatteetaten.no

Detaljer

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015 Selje Status og framtidsutsikter Selje 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Selje synker, mye. 120 115 110 Norge Vågsøy Eid Sogn og Fjordane Selje 115,3 Mens det har vært høy vekst i Norge.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

- YBA kan løfte betongfaget

- YBA kan løfte betongfaget Vestenfjelske Nyhetsbrev JUNI DESEMBER 2017 - YBA kan løfte betongfaget - Entreprenørbedriftene har et skrik ende behov for lærlinger i betongfaget. Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) vil kunne

Detaljer