for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev"

Transkript

1 Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI Bergen må bygge for kraftig vekst - I 2040 vil det være flere bergen sere enn i dag og flere boliger og flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen. Vi er avhengige av denne veksten for at Bergen og regionen skal beholde posisjonen som nest størst i kongeriket. Byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe, mener den sterke befolkningsveksten i Bergen og omegnskommunene de senere årene kommer til å fortsette. I 2013 økte innbyggertallet i Bergen med til , og byråden legger til grunn at den tallmessige veksten i gjennomsnitt blir like høy hvert år frem mot For kommunene rundt Bergen mener han det i samme tidsrom blir netto flere innbyggere. På Vestlandske Bygg- og Anleggsdag fremholdt byråden at selv om arealet i Bergen kommune er større enn i Oslo mens innbyggertallet er under halvparten, så innebærer den antatte befolkningsveksten at det både må bygges tettere og i høyden - og det må bli plass til flere boliger i Sentrum. Har etablert forum for byutvikling På konferansen opplyste byråden at han ville etablere et byutviklingsforum, bestående av byggherrer, utbyggere og bransjerepresen tanter, som kan gi kommunen råd i viktige spørsmål om infrastruktur og bygging av boliger og næringsbygg. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske er oppnevnt som medlem av forumet, som hadde sitt første møte i desember. - Dette kan bli et viktig møtested for drøfting av hvordan vi skal lykkes med å utvikle bysamfunnet på en måte som gir plass til stadig flere nye inn byggere og ivaretar estetiske hensyn. Jeg tar gjerne i mot innspill fra medlemsbedriftene på saker og temaer som ønskes presentert for myndighetene, sier han. Byråd Henning Warloe vil gi plass til netto nye bergensere de neste 25 årene. Vestlandske Bygg og Anleggsdag samlet 170 deltakere, som er ny rekord. FORTETTINGSTRATEGI Overordnet strategi Planlagt bybane Fortetting i bybanekorridor (første trinn) Bergen sentrale deler Warloe viste til at det i kommuneplanens arealdel ( ) ble fokusert på bedre samordning av areal- og transportpolitikken. Senterstrukturen ble redefinert og bygd opp etter et mønster basert på at bysentrum skal være det dominerende tyngdepunktet i byen og regionen. Det ble fastlagt en fysisk senterstruktur bestående av Sentrum, bydelssentre, lokalsentre og nye bybanestopp, og innenfor dette «senterhierarkiet» er det definert hvilke hovedfunksjoner de ulike sentrene bør dekke. Servicetilbudene i bydelssentrene og lokalsentrene skal dekke befolkningens behov i hverdagen. Lokalsenter Bydelsenter Senter i nabokommune Bergen Kommune grense Vil ha mer spennende arkitektur - Målet er å utvikle attraktive samlingspunkt med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Bybanen og annen kollektiv transport skal knytte sammen knutepunktene til en ryggrad i bystrukturen. Vi ser at Bybanen virker, og vi vil bygge mer! Warloe er ikke bare opptatt kvantitet. Vi må bygge mer spennende arkitektur, sa han og fremholdt at det snart er 40 år siden Grieghallen, det mest ikoniske bygget i Bergen, ble ført opp. Arkitekturen sier noe om en bys ambisjoner. Kommuneplanens arealdel (2010) har som målsetting at 80 prosent i Bergen skal skje som fortetting. Planen innebærer at utnyttingsgraden (BRA) i byggesonen er 60 prosent. Innenfor senterområdene er tillatt utnyttingsgrad % BRA= %.

2 S kal ønsket om og behovet for for - enk linger i reglementet for offentlige innkjøp også innebære at det settes strek over den såkalte lærlingklausulen? I EBA sier vi nei til dette, i likhet med BNL, NHO og LO. Vi mener tvert i mot at klausulen må forsterkes. Vi mener hele lærlingeordningen settes i spill dersom forskriften for offentlige anskaffelser ikke skal inneholde en bestemmelse som gir oppdragsgiver anledning til å stille krav om at anbudsgiver må være godkjent opplæringsbedrift. Praktiseringen av den gjeldende lærlingeklausulen har imidlertid i flere tilfeller vist at den har mangler. Da for Lærlingklausulen må forsterkes eksempel Hordaland fylkeskommune i 2013 utlyste anbud for bygging av nye Voss vidaregåande skule falt valget på en større entreprenør med hovedkontor i Trondheim. I avdelingen i Hordaland er det ingen lærlinger, men fordi entrepre nøren da kontrakten ble inngått hadde to lærlinger i Trøndelag var det tilstrekkelig for å tilfredsstille fylkeskommunens krav om at leverandøren skulle være godkjent som opplæringsbedrift. Dette og flere tilsvarende eksempler har ført til at det fra den organiserte delen av entreprenørbransjen gjennom NHO og LO er foreslått en endring av lærlingeklausulen som innebærer at oppdragsgiver kan «sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at leverandør skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og ha en eller flere lærlinger i arbeid knyttet til kontraktens utførelse». Med denne bestemmelsen ville man dermed ha sikret at det i forbindelse med et stort prosjekt som Voss vidaregåande skule var blitt foretatt opplæring og overføring av kompetanse til lærlinger i et eller flere av de ulike byggefagene. Flere kommuner; Oslo, Bergen, Trondheim og Skien, har fattet vedtak som gir bedrifter som bidrar i fagopplæringen forrang i konkurransen om offentlige oppdrag, noe som er svært viktig. Det må imidlertid ikke føre til at man på sentralt politisk hold gir opp hensynet til utdanning av fagarbeidere som mulig kontraktsvilkår ved tildeling av offentlige kontrakter. Forenkling er bra men ikke for enhver pris. Arild Grønsdal, styreleder EBA Vestenfjelske Jubileumsbok på trappene EBA Vestenfjelske runder 100 år i Styret i foreningen har besluttet å utgi en jubileumsbok som beskriver utviklingen av en bransje som i dag er blant de største og viktigste i privat sektor, både i landet og i regionen. - Foreningen utga en lesverdig jubileumsbok ved 75 års jubileet i 1991 (bildet), men vi skal forsøke å gå dypere i historien ved blant annet å presentere epokegjørende prosjekter i hvert ti-år, sier Hans Martin Moxnes. EBA-direktøren ber om innspill fra medlemsbedrifter som har bilder og historier som dokumenterer den fantastiske utviklingen og veksten i entreprenørbransjen. Tidligere redaktør i Byggeindustrien, Per Helge Pedersen, har påtatt seg redaktøroppgaven. Med seg i en redaksjonskomite har han Moxnes og Hans Wilhelm Gullestad fra NOR PR. Det blir også opprettet en "veterankomité". Har forventninger til Den generelle oppfatningen blant entreprenørene på Vestlandet er at aktivitetsnivået som i 2014 vil være høyt i det nye året. Optimismen dempes imidler tid noe ved at markedet er ujevnt, og at aktører som ikke utviser det samme samfunnsansvaret som de organiserte bedriftene har styrket sin tilstedeværelse. Det sier direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske på bakgrunn av en undersøkelse som nylig er gjennomført blant medlemmene i foreningen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ledere i bedriftene ble i undersøkelsen bedt om å beskrive kapasitetsutnyttelsen i sin bedrift i øyeblikket og hele 49 prosent mener den er svært høy, mens 33 prosent svarte høy. Gjennomsnittet landet på 4,3 på en skala fra 1 til 5. Entreprenørene er omtrent like optimistiske når de blir bedt om å angi hvordan de tror situasjonen vil være ved utgangen av Gjennomsnittsscoren er 4,1. - Optimismen i bransjen er omtrent like høy nå som da medlemmene høsten 2013 fikk spørsmål om status og fremtidsutsikter. Deres vurdering av kapasitetsutnyttelsen for underentreprenørene er også positiv, om enn med litt svakere score enn for entreprenørenes egen del. Vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft Opplevelsen av gode tider i bransjen gjenspeiler seg også i hvordan medlemmene vurderer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. På dette spørsmålet havner gjennomsnittet på 2,9. - Medlemmene i EBA Vestenfjelske mener de gode tidene for entreprenørbransjen skal fortsette i 2015, sier direktør Hans Martin Moxnes. - Men det er fare for at nedgangen i oljesektoren også slår inn i bygg og anlegg mot høsten. - Hele 64 prosent av de spurte svarer bekreftende på spørsmålet om de tar sikte på å øke kapasiteten ved ansettelser, innleie eller bruk av underentreprenører frem mot utgangen av Denne andelen er like høy som i undersøkelsen som ble gjort høsten Sterk og stort sett rettferdig konkurranse Hans Martin Moxnes synes det er positivt at et stort flertall av de spurte beskriver konkurransen om oppdrag som lyses ut på anbud som høy eller svært høy. Det er også betryggende at en klar majoritet av bedrifter som deltar i anbudskonkurranser beskriver prosessen i den siste konkurransen de deltok i, og ikke fikk oppdraget, som rettferdig og upåklagelig. Det er likevel et tankekors at nesten tre av ti heller til den motsatte oppfatningen. Nyhetsbrev Januar Juni 2015 Ordnede forhold På spørsmål om forekomsten av svart arbeid og sosial dumping i den delen av bygge- og anleggsbransjen EBA-bedriftene på Vestlandet opererer, er det få som angir dette som et problem. Dette betyr ikke at arbeidslivskriminalitet er fraværende i bygg og anlegg på Vestlandet, men at vi i vår del av bransjen i det store og det hele har lykkes med å bevare ordnede forhold. Det er en situasjon vi skal jobbe hardt for å opprettholde, samtidig som vi fortsatt skal delta i bekjempelsen av den useriøse virksomheten vi vet særlig gjør seg gjeldende i det private rehabiliterings- og oppussingsmarkedet, sier Hans Martin Moxnes. Delte æren som «Årets lærling» Hans Mundheim Oma (19) fra Omastrand i Kvam og Terje Uglum Lindstrøm (20) fra Sogndalsdalen i Sogndal er begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Begge de to vinnerne jobber i betongfaget. Terje Uglum Lindstrøm tok fagprøve i august 2014 mens Hans Mundheim Oma blir fagarbeider til sommeren. Premien til vinnerne på kroner og et diplom ble overrakt av leder for opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune, Roald Stenseide, på julemøtet i EBA Vestenfjelske i desember. De to vant foran Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell og Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Også de utdanner seg i betongfaget. Hans Mundheim Oma er ansatt i NCC Construction, divisjon Anlegg, og har for tiden praksis i det nye renseanlegget til Bergen kommune i Morvik der han jobber med støping av portaler. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling», og de gir en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier. De overordnede til Hans har gitt ham høyeste score på de fleste kriteriene. «Hans er lærlingen som alle vil ha med på laget, han har lite fravær og møter alltid presis», heter det blant annet i begrunnelsen. Jeg ble overrasket og veldig glad for denne prisen, sier Hans. Kunne tatt fagprøve etter ett år Terje Uglum Lindstrøm har helt siden han ble lærling jobbet hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. For tiden jobber han med støping av pumpehus for Nystar på Norsk Hydros område i Høyanger. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist en meget god utvikling spesielt når det kommer til HMS, forskaling, armering og utstøping med betong», uttaler arbeidsgiveren, som mener Terje er så dyktig at han kunne tatt fagprøve etter bare ett år. Det er en stor ære og jeg er både stolt og takknemlig, sier han. På andreplass kom Kristoffer Nordheim (19) fra Ågotnes i Fjell som er TAF-lærling med ansettelse hos Brødrene Ulveseth. For tiden jobber han med støp av haller i Straume Næringspark og skal ta fagprøve til sommeren. Det samme gjelder Andreas Øsleby (19) fra Valestrand i Osterøy på tredjeplass. Han er ansatt hos FM-Strand og får nå sin praktiske opplæring i forbindelse med oppføring av boliger på Nesttunstranden i Bergen. De to fikk diplom og hver sin sjekk på kroner. Best blant nærmere 290 lærlinger Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant 290 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. En jury bestående av representanter for BYGGOPP i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater. Hans Mundheim Oma (t.v) og Terje Fuglum Lindstrøm delte førsteplassen i konkurransen om å bli «Årets lærling»

3 Satser på boligbygging ut mot havet Hvorfor være stor når man lykkes greit som mellomstor? Entreprenør Magne Heldal har funnet sitt konsept og nisje i markedet som har gitt gode resultater. Nå satses det for fullt på boligbygging i Øygarden. Magne Heldal startet entreprenørforretning i 1978 og i de siste 15 årene har firmaet gjennom Heldal Eiendom ført opp boliger i egen regi. Bare i løpet av de siste fire årene er vel 180 leiligheter i og rundt Bergen ferdigstilt. Nå har datteren Marie Therese Haukeland tatt over tømmene fra pappa Magne, og leder virksomheten sammen med prosjektlederne Tomas Plassen og Nils Petter Storebø fra kontoret på Straumsgrend i Bergen. For tiden er det prosjektet i Oensundet i Øygarden som krever størst innsats og oppmerksomhet. Her føres det i første fase opp 22 enheter fordelt med syv tomannsboliger og to firemannsboliger. Hvis og når markedet tilsier det, gir den 17 dekar store tomten mulighet for ytterligere 80 enheter. Kompetanse «in house» - Vårt fortrinn er at vi har grunnarbeidkompetansen i eget hus. Det er lett å gå på en smell hvis man ikke evner å se de utfordringene som ofte følger med når en tomt skal bygges ut, sier Marie Therese Haukeland. Grunn- og betongarbeid utgjør rundt 10 prosent av de totale byggekostnadene i et boligprosjekt. Alt arbeidet som kommer etter at betongarbeidet er avsluttet og nøkkelen kan settes i døren, får Heldal Eiendom utført av samarbeidende leverandører. - Firmaet har 15 medarbeidere som driver grunn- og betongarbeidet. Vi har alt det utstyret vi trenger for å klargjøre tomtene; dumper, lastebil, gravemaskin og kran, forteller hun. Kommer rimelig til «det gode liv» Prosjektet i Øygarden ligger idyllisk til i Oen sundet med egen båthavn og naustområde, og kort avstand til butikk, skole og service institusjoner. Boligene har en størrelse mellom 80 kvm og 154 kvm. Med kvadratmeterpris på ca kroner tilbys leilighet i firemannsbolig til 2 millioner kroner og halvpart av tomannsbolig uten innredet 2. etasje til millioner kroner. 80 prosent av kjøpe - summen vil kunne finansieres av Husbanken. Benjamin Wille (t.v.) og Tom Marius Engelbrecht lærer betongfaget i Øygarden. Må tidlig opp for å lære betongfaget Klokken kimer vekkerklokken hjemme hos Tom Marius Engelbrecht (24) og samboeren i Åsane. Tre kvarter sitter han i bilen til Lars Ole Kalsås, arbeidsformann hos Entreprenør Magne Heldal. Så går turen til Oen i Øygarden og klokken er betongfaglærlingen klar for en ny arbeidsdag. - Jeg ble kjent med Lars Ole på treningssenteret i Åsane der jeg jobbet som daglig leder. Han fortalte om hva han jobbet med og om fremtidsmulighetene i entreprenørbransjen. Jeg begynte som lærling i august 2013, og hvis alt går etter planen skal jeg ta fagbrevet i Jeg lærer noe nytt hver dag, og kan ikke si annet enn at jeg stortrives. Er kommet på rett hylle Tom Marius, som er født og oppvokst i Halden, kom til Bergen i Han gikk videregående skole med allmenn studieretning og var ferdig i I de to årene som fulgte jobbet han i en Kiwi-butikk før reiselysten førte ham til Hellas og jobb som bartender i et halvt års tid. Da han kom hjem tok han opp igjen noen fag fra videregående og jobbet også i seks måneder som kampanjesjef hos Jula. - Jeg har prøvd litt av hvert, og angrer ikke på det. Men nå føler jeg at jeg er kommet på rett hylle i livet. Fire års læretid med hovedvekt på praktisk opplæring er bra fordi det gir meg god anledning til å gjøre meg kjent med ulike former for forskaling. Det første året jobbet jeg på Svanen, Heldal Eiendoms boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane, og på prosjektet i Øygarden kommer det sannsynligvis til å være arbeid lenge. Ulempen er reisetiden, men fordi vi begynner tidlig og avslutter kl unngår vi som regel kø over Sotra-brua. - Jeg har vært inne på tanken at jeg senere skal gå i min fars fotspor utdanne meg til bygningsingeniør, men det er langt frem. Heldal er en god bedrift med dyktige medarbeidere som lærer meg noe nytt hver dag. Det er det som teller for meg nå, sier 24-åringen. TAF-lærling trives med skole og jobb Også hjemme hos 16 år gamle Benjamin Wille i Arna går reveljen grytidlig de to dagene i uken han får praktisk betong-opplæring på anlegget i Øygarden. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i høst, og trives med å kombinere lønnet arbeid som lærling med teoretisk opplæring. Etter to år blir det to dager på skole og tre dager i arbeid før han etter fire år kan avlegge fagprøve. - Det var litt tilfeldig at jeg valgte Knarvik, og også litt tilfeldig at det ble betong på meg. Det kunne like gjerne blitt tømrerfaget. Men etter et intervju hos Magne Heldal ble jeg interessert i faget, og det betydde også litt at betongarbeidet er litt bedre betalt, sier han med et smil. - Vekslingen mellom skole og jobb passer meg i grunnen fint. På den måten går jeg ikke lei noen av stedene. Arbeidsvillige og lærevillige Selv om de to dagene med reising til Øygarden blir lange hindrer ikke det Benjamin å gjøre det han liker aller best; fotballtrening fire ganger pluss kamper for Arna-Bjørnar. Jeg klager ikke, sier 16-åringen. Klager gjør heller ikke prosjektleder Nils Petter Storebø. Vi har vært heldige med Tom Marius og Benjamin. De er flittige og lærevillige, og glir godt inn i arbeidsmiljøet i bedriften, sier han. Lærer noe nytt hver dag Vel hjemme etter endt arbeidsdag tar lærlingen - Så langt er 8 enheter solgt. Selv om seg gjerne en blund før middag. Deretter markedet som følge av usikkerheten i de oljerelaterte næringene er avventende, tror vi går turen til treningssenteret. Før han må prosjektet på sikt blir attraktivt både for folk krype til køys får han og samboeren et par med tilhørighet til Øygarden og for mennesker timer sammen foran TV en. I helgene sper som vil bo rimelig og naturskjønt med tre han på inntekten som dørvakt på utesteder i kvarters kjøring til Bergen. Veiene er gode og sentrum. Det siste året som lærling får han med det nye Sotrasambandet vil trafikkproblemene i rushtidene avta. Daglig leder Marie Therese Haukeland flankert av prosjektlederne Nils Petter Storebø og De nye boligene til Heldal Eiendom i Øygarden har det vakre Oensundet i umiddelbar nærhet. en dag i uken på skolebenken. Tomas Plassen foran hovedkvarteret til Entreprenør Magne Heldal på Straumsgrend. 4 5

4 Rammeavtale inngått med PwC Medlemsbedrifter BYGGOPP Hordaland EBA Vestenfjelske og PwC har inngått en rammeavtale for levering konsulenttjenester, revisjon og avgift/ skatterådgiving. Avtalen gir EBAs medlemmer rabatterte priser og garanterer tilgang til PwC sine beste ressurser. Marius Kaland Olsen, - PwC sin misjon er Sammen partner i PwC. bygger vi tillit og skaper verdier. Målsettingen med rammeavtalen er å kunne bidra til utvikling av EBA Vestenfjelske og foreningens medlemsbedrifter både knyttet til tillit, omdømme og verdiskapning, sier partner i PwC i Bergen, Marius Kaland Olsen. Samarbeidet vil kunne skje på flere plan. PwC vil kunne utvikle og arrangere kurs tilpasset medlemsbedriftene. De vil også kunne gi faglige innspill i nyhetsbrevet til EBA Vestenfjelske. PwC er også tilgjengelige for å utføre oppdrag for de enkelte medlemsbedriftene. PwC har Bergens største nettverk av revisorer, advokater, rådgivere og regnskapsførere, og leverer et bredt spekter av tjenester gjennom sine over 200 medarbeidere. PwC har 36 kontorer i Norge, Region Vest ledes fra Bergen og inkluderer Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre og Romsdal. I Region Vest er det ti kontorer. Tilbud om krisehjelp EBA Vestenfjelske tilbyr medlemsbedriftene kommunikasjonsfaglig bistand i kritiske situasjonen gjennom samarbeid med NOR PR. Bergens-baserte NOR PR er landets største kommunikasjonsbyrå med hoved kontor utenfor hovedstaden, og har 13 rådgivere. Avtalen gir EBA-bedriftene adgang til hjelp til mediehåndtering og andre kommunikasjonsoppgaver på rabatterte vilkår. Amundsen Diving AS, Rubbestadneset Arkoconsult AS, Valestrandsfossen B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS Bjørn Døsen AS, Os Br. Ulveseth AS, Bergen Brødrene Døsen, Hagavik Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Buck & Jønsson, Nesttun Bulder AS, Bergen Bygg og Snekkermester Birger Morstøl AS, Bergen Byggmester Markhus, Bergen Byggmester Grindevoll og Halhjem Byggservice AS, Sandvoll Constructa Entreprenør AS, Bergen Consto Bergen AS, Bergen DONAR AS, Blomsterdalen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg As, Stord Engelsen Entreprenør, Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Arvid Tvedt AS, Fyllingsdalen Entreprenør Gerhardsen A/S, Hauglandshella Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend Fronta Bygg AS, Stord G.H. Betongentreprenør Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Hansen & Eknes AS, Lonevåg Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrandsfossen Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Implenia Norge AS, Nesttun JM Norge AS, Bergen J. Tangerås Murerservice, Valestrandsfossen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen, Olsvik Malthus AS, Bergen Mesta, Rådal Moelven Nordia AS, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Roads, Bergen Nilsen & Sture Betong AS, Kleppestø O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Sjøentreprenøren AS, Bergen Skanska, Bergen Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Spenncon AS, Blomsterdalen Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Straume Betong Service AS, Straume Tertnes Entreprenør Bergen, Bergen Veidekke Industri Bergen W. Giertsen Tunnel, Bergen Ådnekvam Maskin og Transport - Nybygg Åmodt Entreprenør, Kleppestø Medlemsbedrifter EBA Vestenfjelske Allbygg Florø AS, Florø Amundsen Diving AS, Rubbestadneset B Telle Trearbeid AS, Fjell Backe Bergen, Bergen Bergen Bydrift AS, Nesttun Betonggulv AS, Søfteland Betonmast Bergen AS - Bergen Brødrene Ulveseth AS, Bergen Brødrene Rio AS, Blomsterdalen Byggservice AS, Sandvoll Consto Bergen AS, Bergen Engelsen Anlegg AS, Stord Engelsen Bygg AS, Stord Engelsen Entreprenør AS, Stord Engelsen Eftf. AS, W., Stord Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend G & H Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes Helgesen Tekniske-Bygg AS, Valestrandsfossen HS Bygg AS, Stryn Høyer Odda, Odda IMC Diving, Bergen Våre samarbeidspartnere JM Norge AS, Bergen Jon Strømsnes AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen LAB Entreprenør AS, Bergen Lemminkäinen Norge AS Avd. Bergen - Bergen Malthus AS, Bergen Moelven Nordia AS, Bergen Mesta AS, Distrikt Bergen, Rådalen Mesta AS, Region Vest, Leikanger Mesta AS, Distrikt Fjordane, Førde Mesta AS, Distrikt Sogn, Leikanger Mesta AS, Hardanger Mesta AS, Distrikt Rogaland, Haugesund NCC Construction AS Anlegg, Bergen NCC Construcction AS Bygg, Bergen NCC Construction AS Anlegg, Florø NCC Roads AS Avd Asfalt Nord-Vest - Bergen O L Kythe AS, Voss OBAS Vest AS, Bergen Rør-Dykk AS, Hagavik Seadive AS, Fjell Skanska Norge AS, RegionVest - Bygg, Bergen Skanska Norge AS, RegionVest - Anlegg, Bergen Skanska Norge AS, Florø Spilde Entreprenør AS, Voss Stoltz Entreprenør AS, Bergen Strand A/S, Bergen Tertnes Entreprenør AS - Bergen UNU AS, Måløy Distrikt Bergen, Bergen Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger Avdeling Sandane, Sandane Avdeling Sogndal, Sogndal Avdeling Volda - Volda Veidekke Industri AS Distrikt Sogn og Fjordane - Førde W. Giertsen Tunnel, Bergen Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø Åsen & Øvrelid AS, Førde Medlemsbedrifter BYGGOPP Sogn og Fjordane AH - Bygg AS, Sogndal Alf Ove Berdal, Feios Alf Ståle Flo, Stryn Allbygg Florø AS, Florø Arne Bøe, Stryn B. K. Mur og Puss AS, Sandane Berdal Rør & Sanitær, Vik i Sogn Bjarte Risnes AS, Førde Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn Buene Røyrservice, Balestrand Bygg og Innredning AS, Kalvåg Byggesenteret Audun Hundere AS, Sogndal Byggmester Bjørn S. Vike, Aurland Byggmester Gjerland AS, Haukedalen Byggmester Rune Vikøren AS, Øvre Årdal Byggmester Steinar Sæterlid, Førde Byggmester Stølsvik AS, Førde Byggmester Trond Øien, Florø Caverion Norge, AS, Førde Caverion Norge AS, Sogndal Dale Rør AS, Førde Dvergsdal og Sunde Betong AS, Førde Dvergsdal og Sunde Bygg AS, Førde Eikefjord Bygg AS, Eikefjord Erik Berdal, Feios Erlend Slåtten, Vassenden Evebø Blikkenslagerverksted ANS, Sandane Fargerike Øvrebø Fargehandel AS, Gaupne Firda Bygg, Vassenden Fjordpipe, Eikefjord Florø Bygg AS, Florø Florø Entreprenør AS, Florø Florø Mur og Betong AS, Florø Florø Rør AS, Florø Fredrik Vinsrygg, Stryn Fretland Bygg AS, Lærdal Fuhr Bygg AS, Gaupne Furevik AS, Førde Førde Elektro og Rør AS, Førde Førde Metallprodukt AS, Førde Førde Sementvare AS, Førde Gaular Rør, Sande i Sunnfjord Gravdal Bygg AS, Førde Grønsberg og Sønner AS, Lærdal HAFS Elektro & Rør AS, Førde Harald Kapstad AS, Førde Hellevik hus Fjordane AS, Florø HS Bygg AS, Stryn Husevåg Rør AS, Måløy Hyllestad Bygg AS, Leirvik i Sogn Idehus Bremanger AS, Kalvåg Isovent AS, Måløy istand a/s, Skei Ivar A. Sunde AS, Vassenden Joh Blikk AS, Florø Jon Strømsnes AS, Florø Jølster Betongbygg AS, Vassenden Jølster Bygg AS, Vassenden Jølster Rør AS, Skei i jølster K. Grønsberg AS, Florø Kleiven Sogn AS, Årdalstangen Knut Sollid, Hornindal Kollsete og Liheim Byggteam AS, Sogndal Komplett Bygg Vest AS, Førde Kr. A. Vik AS, Stryn Kåre Bøe, Stryn Kåre Magnar Naustdal, Nordfjordeid Kåre Ottar Tvinnereim, Hornindal Lammetun Ferie og Fritid, Hellevik i Fjaler Lars Lindvik AS, Stryn Lokreim Bygg og Betong AS, Lærdal Luster Byggservice AS, Gaupne Maler Rune Skilbrei, Naustdal Malermester Arne Kalstad AS, Sande i Sunnfjord Mardal Rør AS, Sandane Mesta Drift AS, Region Nordvest, Leikanger Mesta Entreprenør AS, Lysaker Metre AS, Luster Midtun og Tveit Byggsservice AS, Eivindvik Mjømen og Berge Byggeverksemd AS, Mjømna Murarfirma OO AS, Askvoll NCC Construction AS, Anlegg Vest, Florø Norblikk AS, Florø Nordbohus Sogn AS, Sogndal Nordfjord Bygg AS, Deknepollen Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal Norodd Myklebust, Dale i Sunnfjord O. D. Bygg, Høyanger Odd Bjørvik AS, Førde Opal Entreprenør AS, Nordfjordeid Promo AS, Førde R. H. Rørservice AS, Sandane Re - Bygg as, Byrkjelo Reiakvam Antirust AS, Naustdal Reiakvam Rørservice AS, Naustdal Roald Øen AS, Sogndal Rørleggaren AS, Førde Rørlegger Helge Nesbakk, Bremanger Rørlegger R. Nigardsøy AS, Svelgen Rørleggserservice Florø AS, Florø Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS, Sogndal Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS, Hafslo Røyrvik Bygg og Betong AS, Vik i Sogn S. H. Nesbakk AS, Nordfjordeid S. Kristofersson AS, Balestrand S. Tennebø Rør AS, Måløy Serfix AS, Svelgen Sjur Gjerløw Byggteneste, Aurland Skahjem Bygg AS, Brekke Skanska Norge AS, avd. Florø, Florø Skår VVS AS, Dale i Sunnfjord Skårhaug Taktekk AS, Nordfjordeid Snikker Are S. Øvreås AS, Bjordal Sogn Bygg og Montasje AS, Feios Sogn Entreprenør AS, Gaupne Sogn Røyr AS, Leikanger Solsvik Mur og Puss, Holsen Solvorn Laft og Bygg, Solvorn Steinrike Førde Granitt AS, Førde Stensbygg AS, Sogndal Straumsnes Bygg AS, Straumsnes Stryn Betongelement AS, Loen Stryn Eiendom AS, Stryn SUNFO AS, Førde Sunnfjord Rør AS, Førde Sørsida Sag AS, Bjordal Tharaso AS, Sogndal Torleif Ripe, Skei i Jølster TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden Tømrar Trond Falkenstein, Naustdal Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger UNU AS, Måløy Urheim Bygg & Montering, Skei Utvik Bygg AS, Utvik Vedvik Rør, Høyanger, Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger, avd Sandane, Sandane, avd Sogndal, Sogndal Vestlandshus Sogn AS, Kaupanger Vestlandshus Stryn, Sølvberg Bygg AS, Stryn VVS Service Rune Berge AS, Hellevik i fjaler Vaardal AS Blikk og Ventilasjon, Florø Walther Sæthre & Co AS, Sogndal Wis VVS Miljø AS, Florø Øren Rørservice AS, Øvre Årdal Årdal Byggservice AS, Årdalstangen Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen Åsen & Øvrelid AS, Førde 6 7

5 Ny mann i BYGGOPP Hordaland Olav Grytting (26) startet i august 2014 som opp lærings - konsulent i BYGGOPP Hordaland. Hans viktigste arbeidsfelt er rekruttering av ungdom til fagene innen bygg- og anleggsteknikk og oppfølging av lærlinger. Olav Grytting - Jeg stortrives i jobben. Den innebærer at jeg må bruke hodet og kroppen på en annen måte enn jeg har vært vant, sier bergenseren, som jobbet åtte år hos bygg- og snekkermester Birger Morstøl AS før han byttet beite. - Jeg gikk først fire år som lærling i tømrerfaget. De siste fire årene jobbet jeg som fagarbeider, det siste året som bas. Jeg hadde det kjempefint i firmaet og hadde ingen planer om å slutte før kjæresten min gjorde meg oppmerksom på stillingsannonsen hos BYGGOPP. Etter møte og intervju med de dyktige kollegaene i BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske var jeg ikke i tvil om at her ville jeg få mange og spennende utfordringer. Det er utrolig kjekt å bli kjent og kunne bistå flotte lærlinger og deres arbeidsgivere for at den praktiske opplæringen skal bli så god og motiverende som mulig, sier Olav, som også veileder tømrer lærlinger som går eksamensforberedende kurs. - Selv gikk jeg etter ungdomsskolen et halvt år på mekanisk og et halvt år på hotellfag, før jeg bestemte meg for et fireårig læreløp i tømrerfaget med én skoledag i uken. Fleksible lærlingeordninger er viktig for å gi mulighet til alle med talent og interesse for bygg og anlegg, understreker han. - Disse erfaringene er gode å ha med seg når jeg reiser rundt i Hordaland og møter ungdomsskoleelever eller gjennomfører fagdager. I den sammenheng har vi utviklet et godt samarbeid med Byggmesterforbundet og andre opplæringskontor innen byggfagene som gir et godt utgangspunkt for å øke rekrutteringen av lærlinger, avslutter Olav Grytting. Medlemsaktiviteter 1. halvår januar: Bedriftsledersamling EBA Vestenfjelske, Hotell Norge, Bergen 5. februar: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen mars: Årsmøte BYGGOPP Sogn og Fjordane og EBA Sogn og Fjordane mars: Årsmøte BYGGOPP Hordaland og EBA Vestenfjelske, Solstrand, Os 22. april: NHO Hordaland årskonferanse 28. april: Entreprenørdagen i det Vestenfjelske mai: NHO Sogn og Fjordane årskonferanse 29. mai: EBA Generalforsamling, Hamar 11. juni: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen NB! Vestlandske Bygg- og Anleggsdag 29. oktober, Hotell Norge, Bergen Kurs 1. halvår 2015 Hordaland: 3. og 4. februar: NS 3420 beskrivelsestekster februar: U3 betongarbeider 11. og 12. februar: NS 8405 basiskurs 3. mars: Byggherreforskriften/ Uavhengig kontroll mars: Lean byggeplass 16. mars: NS 8406 basiskurs mars: NS 8405 og NS 8407 på Voss mars: NS 8407 basiskurs 9. april: Byggherre vs entreprenør 21. april: Endring og varsling 5. mai: NS 8415/NS 8417 underentreprise Sogn og Fjordane (Skei): 9. februar: NS-EN betongkonstruksjoner februar: NS 8405 basiskurs mars: NS 3420 beskrivelsestekster april: NS 8407 basiskurs Andre: Teori til fagprøver, varme arbeider, instruktørkurs m.m. arrangeres fortløpende. Ta direkte kontakt med BYGGOPP Hordaland/Sogn og Fjordane Våre samarbeidspartnere Nyhetsbrev nr Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes Redaksjon: Hans Martin Moxnes og NOR PR Design: NOR PR Trykk: Bodoni AS Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske avdeling Veiten 3, 5012 Bergen Telefon: , telefaks:

Kjemper videre for seriøsitet

Kjemper videre for seriøsitet Vestenfjelske Nyhetsbrev DESEMBER 2015 JUNI 2016 Kjemper videre for seriøsitet - Hvis vi lykkes med å gjøre både offentlige og private byggherrer mer bevisste på betydningen av et organisert arbeidsliv,

Detaljer

Vil ha ROT-fradrag i 2015

Vil ha ROT-fradrag i 2015 Vestenfjelske Nyhetsbrev DESEMBER 2013 - MAI 2014 Vil ha ROT-fradrag i 2015 - Den nye regjeringen har lovet å utrede ROT-fradrag som tiltak for å bekjempe svart arbeid i Norge. Finansminister Siv Jensen

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015 Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal Hyllestad 25. august 2015 4 000 3 500 3 349 3 000 2 500 2 000 1 500 2 202 1 554 3 008 2 146 1 405 1 000 500 0 Hyllestad Lærdal Askvoll 2015 2014 2013

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter

Detaljer

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011. GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011. medlem av BERGEN

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011. GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011. medlem av BERGEN Krise i Norge? State of the Nation Yrkesutdanning Terror VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2011 GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 3. november 2011 BERGEN medlem av V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!

Referanseliste: Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.! !! Liste over dei viktigaste oppdraga vi har hatt dei seinare åra.!! Elveforbygging Jølstra på Vie Byggherre: NVE. Tidsrom: 2014.!! Farsund 4 - bustadfelt Byggherre: Førde tomteselskap. Tidsrom: 2014-2015.!!

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Uke Dag Dato Kl Aktivitet Heime Borte Arena Lag/arrangør MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp Førde 2 Førde 5 Hafstadparken 2 G13/14 9ar 2. div avd 2 MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2011

Rådgjevarkonferansen 2011 Rådgjevarkonferansen 2011 Jetmund Rygg, avd.leiar, Førde Organiseringa av Fagskulen i Sogn og Fjordane Fagskulen er eigd av Fylkeskommunen Den har eige fagskulestyre, samansett av politikarar og næringslivs

Detaljer

SkL vest. Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland. Styret. Regiontillitsvalgt

SkL vest. Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland. Styret. Regiontillitsvalgt Tillitsvalgte 2015 Ajour: 05.03.2015 Margunn Alice Espeland Styret Leder Ronny Rydningen Leikanger 576 55 247 942 44 067 ronny.rydningen@skatteetaten.no Nestleder Torun-Grete Haugesund 528 65 130 torun-grete.boe@skatteetaten.no

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 Vel mellom varierte naturopplevingar i Sogn og Fjordane frå 30.august til 8.september! Friluftslivets veke byr på varierte naturopplevingar for store og små i heile fylket. Hjarteleg

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Revisjon og høring av produktspesifikasjonen for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

KVEN BUR KVAR 2006 SKULE ROM NR KLUBB LAG ANTALL

KVEN BUR KVAR 2006 SKULE ROM NR KLUBB LAG ANTALL KVEN BUR KVAR 2006 SKULE ROM NR KLUBB LAG ANTALL Gaupne barneskule 104 Lyngbø 1G 14 Gaupne barneskule 105 Tertnes 1G 20 Gaupne barneskule 106 Tertnes 2A 16 Gaupne barneskule 107 Tertnes 1A 15 Gaupne barneskule

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget Seminar om lærlingsituasjonen Arvid Søgaard Opplæringskontoret for tømrerfaget Fafo Arbeidstakere i byggenæringen g Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten konkluderte med at næringen

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

- Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år

- Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år Vestenfjelske Nyhetsbrev JUNI - AUGUST 2014 - Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år - Skal man drive boligbygging i Bergen må man være tålmodig. Men tid er penger. Innføring av byparlamentarisme

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 736 35 330 35 293 35 488 35 440 35 326

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sogn og Fjordane

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sogn og Fjordane Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 27/2011 Tittel: TF-notat nr: 27/2011 Forfatter(e): Dato: 11.11.2011 Gradering:

Detaljer

Norsk Form 28. nov 2012. Boligutviklingen. Martin Mæland, Konsernsjef OBOS

Norsk Form 28. nov 2012. Boligutviklingen. Martin Mæland, Konsernsjef OBOS Norsk Form 28. nov 2012 Boligutviklingen Martin Mæland, Konsernsjef OBOS Fra avskaffing av bolignøden til oppfylling av boligdrømmen Utfordring nr 1: Prisutviklingen!! Boligprisene har steget fra under

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Aktivitetsmidlar 2011

Aktivitetsmidlar 2011 Aktivitetsmidlar 2011 Tildeling til førebyggande arbeid innan fysisk aktivitet Kommune Søkjar Tiltak Målgruppe Tildeling Aurland Aurland Spelmannslag Danseringen Dansefoten Ungdom og vaksne Kr. 4.000 Balestrand

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her Vannmålere med fjernavlesning Fremtiden for vannbransjen er her 71 % prosent av jorda består av VANN Kun 0,3 % av denne mengden er DRIKKEVANN Voksne består av 60 % vann, barn av 78 % Vann er en begrenset

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Haustkonferansen 2OO7

Haustkonferansen 2OO7 V elkommen til Haustkonferansen 2OO7 24. og 25. oktober Rica Sunnfjord Hotell, Førde Arrangørane av Haustkonferansen ynskjer på nytt velkommen til to trivelege dagar i Førde. Haustkonferansen er den viktigaste

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 47/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Sogn og Fjordane TF-notat nr: 47/2009 Forfatter(e):

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Merknad Fre 17.10.14 pokalen 1 Førde Lau 25.10. Kurs / instr. R Sogndal i Leikanger Søn 26.10. Kurs

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

44 selveierleiligheter i landlig idyll med gangavstand til Ikea. Nytt boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane

44 selveierleiligheter i landlig idyll med gangavstand til Ikea. Nytt boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane 44 selveierleiligheter i landlig idyll med gangavstand til Ikea Nytt boligprosjekt ved Langavatnet i Åsane om prosjektet Heldal Eiendom presenterer nå et spennende og attraktivt prosjekt bestående av

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Svakere utsikter for høsten

Svakere utsikter for høsten Vestenfjelske Nyhetsbrev JUNI DESEMBER 2015 Svakere utsikter for høsten Medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske har justert sine optimistiske forventninger for høsten og vinteren. Mens bedrifts lederne i

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2009. Klassering: ***** PERS/KILO1264. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 18.08.2009.

Dok.dato: 31.08.2009. Klassering: ***** PERS/KILO1264. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 18.08.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2009 Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved kirurgisk klinikk avdeling for akuttmedisin Tilsetjing i

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2006 Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 2 Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Forord Denne

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE

FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE SOGNEFJORDEN FJORDEN GJENNOM EN NASJONALROMANTIKERS ØYNE Å REISE PÅ FJORDEN I DAG FJORDLANDSKAPET Skjolden Sula Lavik dypeste punkt 1300 muh 100 moh 780 moh 1400moh Ytre Sula 300 muh Sognefjorden er Norges

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2015 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

Montering av kjøkken, garderober og baderom

Montering av kjøkken, garderober og baderom Fagfolk på jobben Montera AS er Vestlandets største monteringsselskap. Vi har lang erfaring med montering av kjøkken, møbler og garderober, samt baderom og VVS. Vi tar blant annet oppdrag for Ikea, Sigdal,

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer