ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14"

Transkript

1 ENERGIFORUM NR MARS 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE BRANSJESYNLIGHET De unge må vite om jobbmulighetene SIDE 6-7 SPORSEM-BESØK I LOFOTEN Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 Kompetanse for fremtiden

2 Foto: Eidsiva Energi Leder NHOs kompetansebarometer viste i fjor at over halvparten av Energi Norges medlemsbedrifter hadde et udekket kompetansebehov. Som følge av dette måtte én av fem skrinlegge eller utsette utvidelse av virksomhet. Fornybarnæringen står foran store investeringer, og det er også ventet et generasjonsskifte i arbeidsstokken. Dette understreker behovet for å ha en god rekrutteringsstrategi. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har erklært 2015 for fagskolens år. Det er bra for vår næring, som har stort behov for ansatte med fag- og yrkesdanning. Gjennom samarbeid internt i næringen, og med utdanningsstedene, kan vi bli enda flinkere til å vise frem hva vi har å tilby. Etter fallet i oljepriser og nedbemanning i oljeindustrien, er presset i arbeidsmarkedet blitt noe mindre. Men fortsatt vil det være betydelig behov for rekruttering de kommende årene. Derfor må vi kontinuerlig jobbe for å vise frem fornybarnæringen som en spennende og fremtidsrettet arbeidsplass. I denne utgaven av EnergiForum kan du lese mer om strategisk kompetanseledelse som verktøy for å sikre bedriftens viktigste ressurs. Oluf Ulseth Adm. direktør 2 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

3 TEMA: KOMPETANSE Fremtiden stiller krav til riktig kompetanse Omstrukturering, generasjonsskifte og innføring av ny teknologi i fornybarnæringen, skaper behov for strategisk og mer langsiktig kompetanseplanlegging, mener HR-ledere og forskere. AV CECILIE LILLEHAGEN WELO - Man må sørge for å ha tilgang på, og utvikle egen kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Rekruttering og kompetanseutvikling må knyttes opp mot utvikling av virksomheten. Man må evne å se helhetsbildet, sier Hugo Alexandersen, opplæringsleder i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Energi Norge utført en studie med utgangspunkt i NHOs kompetansebarometer om hvilken kompetanse kraftnæringen etterspør. Rapporten avdekker blant annet at næringen har potensial til å videreutvikle kompetansearbeid i et langsiktig og mer strategisk perspektiv. - Bedriftene har ofte vage beskrivelser av hva slags kompetanse som trengs, da kompetanseplanleggingen styres etter rutiner og normer i organisasjonen, sier Tone Cecilie Carlsten, forsker i NIFU. Ifølge NIFUs prosjektleder Dorothy Sutherland Olsen, viser rapporten at pensjonsutfordringen kan komme til å skape problemer. Hun utfordrer bedriftene til å vurdere en mer analytisk tilnærming til kompetanseplanlegging. I dag er det i stor grad preget av administrative aktiviteter ifølge studien de nettopp har gjennomført. - Mange bedrifter teller kun hoder, de ser at om fem år går det av et antall ansatte med pensjon som de trenger å erstatte. I strategisk kompetanseplanlegging ligger det at man nærmere på kompetanseutvikling knyttet til å nå bedriftens mål, sier Olsen. EnergiForum / Nr. 1 mars

4 TEMA: KOMPETANSE Foto: Eidsiva Energi NTE har jobbet med strategisk kompetanseledelse over tid. Alexandersen mener at nøkkelen for å lykkes er god forankring i konsern og selskapsledelse, og at man kjenner forretningslogikken til selskapene. - For å lykkes med rekrutterearbeidet må man ta utgangspunkt i forretningsstrategien. Man må spørre seg hva skal vi bli når vi blir store, hvordan skal vi komme dit og hva trenger vi da av kompetanse, sier Alexandersen. Behov for holdningsendring Ifølge Carlsten viser studien at strategisk kompetanseutvikling begrenses der man opplever kompetanse som en ren utgiftspost. Det kan virke som HR-ansvarlige etterspør en ledelseform som ivaretar det å lede HR som et investeringsprosjekt, der man vurderer bedriftens kompetansebehov i et lenger perspektiv, for eksempel en tiårsperiode. Hugo Alexsandersen Foto: NTE - Vi fikk høre at det ikke alltid er nok kontakt mellom HR og forretningsdelen av organisasjonen, spesielt under utvikling av bedriftens strategi, utdyper Olsen. Dag Bjørnar Granbakken, Eidsiva Alexandersen er enig og mener at skal HR lykkes i sitt arbeid må man opptre som en samarbeidspartner som understøtter selskapenes forretning. 4 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

5 TEMA: KOMPETANSE - NTE ønsker å bli best i klassen og da trenger vi de beste medarbeiderne. Dette er ikke enkelt. Men vi har for eksempel jobbet systematisk med noen av våre selskapsdirektører for å kartlegge hva slags kompetanse montørene har og hva de trenger for å nå selskapets strategiske målsetninger. Dette er nå operasjonalisert ved en langsiktig og en årlig plan som både tar for seg rekruttering av nye lærlinger og utvikling av erfarne montører, sier Alexandersen. Alexandersen får støtte av Eidsivas HR-sjef Dag Bjørnar Granbakken som snakker om HR som tjenesteleverandør. Eidsiva har et HR-team av operative og rådgivende partnere som er ute i selskapene og fasiliteter prosesser sammen med ledelsen i de ulike selskapene. - HR som strategisk partner betyr en inngripen tidligere i prosessene. Man drar eksempelvis kompetanseplanleggingen inn i tidlig fase, og vurderer framtidig kompetansebehov ut fra et strategisk perspektiv og ikke bare på kort sikt, sier Granbakken. Som eksempel forteller Granbakken at de har utarbeidet en strategi for nettselskapet hvor de systematisk har vurdert av kompetanse på makronivå. - Vi vurderer kompetansen på stillingsog individnivå på kort og lang sikt. Vi analyserer behovet fem til ti år frem i Foto: Eidsiva Energi tid og ser om det er gap i forhold til kompetansen vi har nå, sier Granbakken. Endringer gir nye løsninger Ifølge forskerne viser NIFU-rapporten også at bedriftene har utviklet nye løsninger. - Vi stilte som krav til turbinleveransen at våre ansatte skulle få opplæring over fem år for å bygge opp nødvendig kompetanse, sier Jørgensen og legger til at det er en utbredt modell, men det er en ny måte å tenke kompetanse på. Eidsiva ønsker også se på muligheten for å koble ressursplanlegging og kompetanse på tvers av selskapene, for å oppnå synergier og gjensidig nytte av spisskompetanse hos de ansatte. - Vi ønsker å ta det inn i ressursplanleggingen. Istedenfor at hvert selskap rekrutterer eller leier inn ansatte, kan vi oppnå god samhandling og kompetanseutnyttelse på tvers av selskapene, sier Granbakken. Enkle verktøy - Ved å ha et felles verktøy for å dokumentere og analysere kompetansebehov, får man en nyansert og bransjespesifikk oversikt over kompetanse på en effektiv måte, sier Carlsten. Carlsten trekker frem Kompetansebarometeret som er et enkelt redskap for strategisk planlegging. Granbakken forteller at Eidsiva bruker tallene fra Kompetansebarometeret for alt det er verdt. - I Eidsiva er gjennomsnittsalderen rett under 50 år og vi har ca. 150 ansatte over 60 år. Det er viktig at HR er framsynt og analyserer HR-data aktivt, og slik framstår som en relevante bidragsyter og diskusjonspartner ute i selskapene, sier Granbakken. NIFU-rapporten konkluderer med flere konkrete forslag til tiltak rettet mot kompetanse og rekruttering. I tillegg til strategisk kompetanseplanlegging innen den enkelte bedrift, oppfordrer forskerne bedriftene til å gå sammen om det strategiske for bransjen. Eksempler er samarbeid om lærlinger og deltagelse på felles satsninger for å styrke realfag og yrkesfag. Alle de tre bedriftene som EnergiForum har snakket med er opptatt av lærlinger som en viktig ressurs for kompetanseplanlegging. Les mer om lærlingløftet på side 10. Kontakt Brynhild Totland, kompetanserådgiver, Energi Norge for å få tilgang til NIFU-rapporten. NHOs kompetansebarometer 2015 offentliggjøres 18. mars. - Nye situasjoner og behov skaper nye og kreative løsninger på kompetanseproblemene. Vi hørte om flere gode eksempler på interessante tiltak som er iverksatt i kraftnæringen, sier Olsen. Varanger Kraft er et eksempel på selskap som har trådd inn i en ny verden. Kraftselskapet har utviklet nye forretningsområder innen fiber og vindkraft. Med nye forretningsområder kom også behovet for ny kompetanse, ikke bare den klassiske fagarbeideren. Da vindparken startet opp i 2014, hadde Varanger Kraft avtale med Siemens om et opplæringsløp over fem år. Foto: NTE EnergiForum / Nr. 1 mars

6 BRANSJESYNLIGHET Selskapene må vise seg frem Fremtidens fornybarhoder må vite om jobbmulighetene som finnes for å velge en karriere i fornybarnæringen. Bransjesynlighet i utdanningsmiljøer er derfor viktig for å oppnå økt interesse for fornybar energi, samt rekruttering av nok og riktig kompetanse. AV CHRISTEL NORDHAGEN Fredrik Christensen, Energikontakten. Foto: NTNU Energi Norge er pådriver for og bidragsyter til en rekke rekrutteringsinitiativer som har som formål å få unge til å få øynene opp for en fremtid innen fornybar energi. Mens prosjekter som Kraftfull fysikktime søker å inspirere videregående elever med interesse for realfag til å velge en energirettet ingeniørutdanning, er vårt engasjement i blant annet Norsk Vannkraftsenter drevet av et ønske om å gjøre eksisterende ingeniørstudenter interessert i vannkraftteknologi, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland. Bakgrunnen for engasjementet er nettopp erkjennelsen av at studie- og yrkesvalg i stor grad handler om kjennskap. I tillegg til å være synlig i studentmiljøer med bedriftspresentasjoner og på messer, er det viktig at selskapene tilbyr sommerjobber og bidrar som gjesteforelesere. Videre må vi og medlemsbedriftene sørge for informasjon om karrieremulighetene til rådgivere og lærere i videregående skole, sier Totland. Synlighet skaper interesse Bedrifter som er synlige i utdanningsmiljøene viser seg å være mest populære når studentene skal søke jobb, forteller Fredrik Christensen i Energikontakten ved NTNU. Forumet han leder har som mål å legge til rette for kontakt mellom energirelatert næringsliv i Norge og energiog miljø-studentene ved universitetet, samt deres faglærere. Magni Fjørtoft Svarstad og Alessandro Nocente er PhD-kandidater ved vannkraftlaboratoriet på NTNU. Foto: Øyvind Buljo, NTNU 6 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

7 BRANSJESYNLIGHET Initiativet ble opprettet i 2004 på grunn av fallende interesse for studiet. Vi ser resultater av dette i dag. Antallet primærsøkere til studiet har faktisk mer enn doblet seg på 10 år, sier han. Gjennom blant annet en skolebesøksordning på videregående skoler i hele landet, motivasjonsdager, og ekskursjoner for nye NTNUstudenter til vindkraftanlegg, skal trepartssamarbeidet sikre rekruttering til studiet, samt at utdanningstilbudet er i henhold til bransjens behov. Dermed kan skolen til syvende og sist levere den kompetansen fornybarnæringen trenger, forklarer Christensen. Sammen for vannkraft Studentenes valg av utdanning og jobb er i stor grad styrt av bransjens engasjement, bekrefter daglig leder Hege Brende ved Norsk Vannkraftsenter i Trondheim. Hvis det tilbys prosjektoppgaver, sommerjobber, ekskursjoner, forskningsprosjekter og utveksling, blir det også lettere for studentene å velge den veien. Dette kan bransjen i stor grad styre selv, sier hun. Det var nettopp med dette i bakhodet at Norsk Vannkraftsenter så dagens lys ved NTNU i februar i fjor. Vannkraft har lenge blitt ansett som en moden teknologi som bare durer og går. Systemet var bygd for en annen tid, men vi står nå overfor nye muligheter og utfordringer knyttet til klimaendringer, endrede markeder og forbruksmønstre, nye samfunnskrav og ny teknologi. Dette er på mange måter vannkraftens renessanse, og det krever et betydelig kunnskaps- og kompetanseløft, sier Brende. Gjennom NVKS er per i dag 26 kraftprodusenter, konsulentselskaper og andre medlemmer tett på studentene gjennom hele utdanningen. Nært samarbeid mellom fagmiljøene og med bransjen er en forsikring for alle at det utdannes riktig kompetanse, avslutter Brende. Når Energikontakten arrangerer Energidagen får ingeniørstudentene ved NTNU høre om jobbmulighetene som finnes. Hege Brende, NVKS. Foto: Øyvind Buljo/NTNU Foto: Harald Undheim EnergiForum / Nr. 1 mars

8 ENERGIMIX Lien og Sundtoft til Fornybarkonferansen Energi Norge er igjen medarrangør når Fornybarkonferansen sparkes i gang i Bergen april, med blant andre klima- og miljøminister Tine Sundtoft, energiminister Tord Lien, NHH-professor Victor Norman og administrerende direktør Anita Krohn- Traaseth i Innovasjon Norge på talerlisten. De tar turen til Vestlandshovedstaden for å diskutere mulighetene det grønne skiftet og vårt fornybare kraftoverskudd gir norsk næringsliv med lederskikkelser fra blant annet Lyse, BKK, Statoil, Elkem, Fjellstrand, Zero og DNB. Kom og ta del i diskusjonen om Norges veivalg, sammen med aktører fra Norges energi- og nettselskaper, leverandørindustri, miljøbevegelse, akademia og politiske miljø. Se fornybarkonferansen.no for mer informasjon og påmelding. Foto: Ronny Solheim/SFE PUBLIKASJONER NYE PUBLIKASJONER FRA ENERGIAKADEMIET Foto: Lars-Erik Hauge, Norges delegasjon til EU NEK 439 Elektriske lavspenningstavler Nå har del C kommet, et meget godt tillegg til del A og del B. 10% rabatt ved kjøp av hele normserien Europa-hjørnet NEK 405 Elkontroll i bolig og næring Alle delnormene er samlet i et bind Les mer Energi Norges Brusselkontor følger energipolitikken i Europa tett og fremmer foreningens interesser overfor EU. For øyeblikket står den europeiske energiunionen i fokus, i forbindelse med at den nye EU-kommisjonen har presentert et arbeidsprogram for energi- og klimaspørsmål for de neste fem årene. Energiunionen samler all energi og klimapolitikk under ett, der økt energisikkerhet for Europa, reduserte CO2-utslipp og et mål om å være verdensledende innen fornybar energi står sentralt. 8 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

9 ENERGIMIX Inviterer til politisk debatt og sommerfest I forbindelse med generalforsamlingen 20. mai, inviterer Energi Norge til politisk debatt om hvordan Norge kan bruke sitt kraftoverskudd til å kutte klimagassutslipp. Over halvparten av Norges energibruk er i dag basert på fossile energikilder, og elektrifisering av transportsektoren kan bli avgjørende for om vi når klimamålene våre. Det blir debatt mellom partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet. Deretter blir det sommerfest på Oslos tak, på Stratos på Youngstorget. Se kurskalender på energinorge.no for mer informasjon og påmelding. Kurs og konferanser Kraftverkshydrologi og miljøforhold mars God kundebehandling i praksis - del april Ansvar for lærlinger teori og praksis 21. april HMS-konferansen mai Effektbaserte tariffer praktiske erfaringer, nytteverdi og kommunikasjonsutfordring 12. mai Identifisering og gjennomføring av smarte nettprosjekter 3. juni Les mer: Jonas Gahr Støre Foto: Arbeiderpartiet Ketil Solvik-Olsen Foto: Olav Heggø Bli kjent med personen bak bildet Energimontør Askild Mikalsen Jerstad i Dragefossen deler bilder fra sin jobbhverdag. I artikkelserien Ukens innblikk på energinorge.no, forteller vi historien bak et arbeidshverdagsbilde på Instagram. Slik blir du kjent med én av kraftnæringens helter og jobben han eller hun gjør hver eneste uke. Alle ansatte som deler bilder fra sin hverdag i kraftnæringen med emneknaggen #strømbassadør, kan bli kontaktet for å fortelle sin historie. Del bilder du også! Kvartalets innblikk Thomas Gundersen i Gudbrandsdal Energi spiller inn kundefilm på Kvitfjell #strømbassadør EnergiForum / Nr. 1 mars

10 LÆRLINGLØFT SFE er svært bevisst på å ruste seg for fremtiden og har 15 lærlinger bare i nettselskapet. Foto: Ronny Solheim/SFE Kampen om lærlingene Samtidig som fornybarnæringen står foran investeringer for nærmere 200 milliarder kroner i kraftnett og ny produksjon, nærmer mange av de som skal utføre jobben seg pensjonsalder. Rekruttering av fagarbeiderlærlinger må derfor skje nå. AV CHRISTEL NORDHAGEN Snittalderen på sysselsatte i kraftsektoren med fullført videregående utdanning som er typisk for yrkesfagarbeidere var 46,7 år i 2013, ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette var nesten to år mer enn alderssnittet for næringen som helhet. Så mange som to tredjedeler av alle energioperatører var 45 år eller eldre, mens nærmere halvparten av alle energimontører befinner seg i samme aldersgruppe. Sogn og Fjordane Energi (SFE) har rundt 100 fagarbeidere, hvor mange befinner seg i feil ende av aldersskalaen, bekrefter HR-rådgiver Per-Øyvind Sørbø. Det ville være katastrofe om disse ikke ble erstattet. Vi blir målt på hvordan vi er rustet for fremtiden, så vi må hele tiden tenke en del år fremover og være på let. Kun slik kan vi til enhver tid ha et lag som er klart for utfordringene vi møter, sier han. Fagarbeiderunderskudd i 2030 SSB anslår at Norge vil ha et underskudd på fagarbeidere med teknisk fagkompetanse fra videregående skole i Enkelte yrkesgrupper kan risikere å dø ut dersom pensjonsspøkelset ikke tas på alvor, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge. Energioperatører og -montører med årelang erfaring fra henholdsvis drift og vedlikehold av kraftverk og nett, burde fungere som mentorer for lærlingene før de tar med seg kompetansen inn i pensjonistenes rekker, påpeker Totland. Dette er SFE svært bevisst, som per dags dato har 15 lærlinger bare i nettselskapet som får tett oppfølging. Vi må ha såpass mange for å holde tempoet vårt, for vi merker at fagarbeiderne er attraktive også hos andre selskaper, sier Sørbø. Fagarbeiderne er viktige spillere på kraftlaget som bygger og vedlikeholder Norges fornybare kraftproduksjon, og infrastrukturen som gjør at vi får strøm i husene våre. Kampen om disse dyktige fornybarhodene spilles nå. 10 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

11 MIN ARBEIDSHVERDAG Fulgte drømmen Industrimekaniker Monica Yri tilbringer størstedelen av dagen inne i et fjell hvor hun sørger for at kraftproduksjonen ikke stopper opp. AV CECILIE LILLEHAGEN WELO Som industrimekaniker utfører Yri drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanleggene på E-COs anlegg på Gol. - En av arbeidsoppgavene er feilsøking i anleggene. Om det oppstår en lekkasje på en generatorkjøler, må vi prøve å finne ut hvor den lekkasjen er, altså hvilket rør inni kjøleren det lekker i, sier Yri. Hun drømte om å bli industrimekaniker allerede da hun skulle velge videregående, men foreldrenes oppfordring om å ta høyere utdanning satt en stopper for planene og valget ble allmennfag. Etter fire år i arbeidslivet satte Yri seg på skolebenken igjen for å følge drømmen. - Jeg valgte å begynne på nytt med mekanisk utdannelse, fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe praktisk, sier Yri og legger til at hun setter stor pris på at jobben innebærer varierte oppgaver. At hun begynte å jobbe innen vannkraft var mer tilfeldig. Hun ble utplassert hos E-CO under utdanningen, og har nå vært der i godt over fem år. - Det at jeg var utplassert hos E-CO og fikk se hva jobbene der gikk ut på, spilte en vesentlig rolle i valget av å jobbe med vannkraft, sier Yri. Yri er sertifisert TIG-sveiser og store deler av jobben består av sveising og tilvirkning av nye deler. - Det er som regel sveising av rustfrie rør. Og det kan være til nye røropplegg til for eksempel generator, da jeg jobber mest på turbin, utdyper Yri. En del av et rekrutteringsteam Det er få jenter som velger mekaniske fag, men ifølge Yri er det mer vanlig å se jenter i yrket nå. For å rekruttere jenter var Yri med i et rekrutteringsteam i Hallingdal, som informere om mulighetene som ligger i mekaniske og tekniske fag. Nå har lærlingen deres tatt over jobben i teamet. - I år er det en eller to jenter som har søkt utdannelsen, så vi har fortsatt en jobb å gjøre, avslutter Yri. «Det at jeg valgte å begynne på nytt med mekanisk utdannelse var fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe praktisk.» EnergiForum / Nr. 1 mars

12 STRØMMENS DAG Stor #strømglede på Strømmens dag Strømmens dag ble markert over hele Norden 23. januar for å skape bevissthet om strømmens betydning i livene våre. I Norge ble dagen feiret med kaker og boller, samt omtale i media og sosiale medier, mens Energi Norge tok med seg Strømmen i egen person til offisiell markering på Strømmen Storsenter. AV CHRISTEL NORDHAGEN Mens ansatte fra Ringerriks-Kraft delte ut boller og kaffe til trøtte Hønefossinger på vei til skole og jobb, gjorde Flesberg Elektrisitetsverk et lignende stunt på Lampeland, og fikk til og med besøk av NRK radio. Videre hadde Stange Energi stand på det lokale kjøpesenteret, mens hos Hafslund, EB, Østfold Energi, Fjordkraft, Nord-Østerdal Kraftlag og Orkdal Energi ble dagen feiret med kake til ansatte. Administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft var selv ute og møtte lokalbefolkningen på morgenkvisten. Jeg opplevde mye smil og positive mennesker. Over boller gikk med. Jeg tror Ringeriks- Kraft klarte å skape litt bevissthet om strømmen, også når den var der, sier han. Radiosending fra Strømmen Åpningen av den nordiske merkedagen ble foretatt på Strømmen Storsenter med Nitimens lyttere parat, ved at ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune rett og slett trykket på strømbryteren. Nitimens reporter tok også med seg Strømmen i personifisert utgave rundt på kjøpesenteret for å spørre kundene om deres forhold til strøm, og hva de ville savnet om den forsvant. Mari Rezais artige støvsuger-selfie bragte henne helt til topps i #strømglede-konkurransen. En eldre herremann oppsummerte det kort og greit: Det ville være det verste som kunne skje meg. Da blir det så stille i huset, ikke en lyd, og ingenting virker. Og ikke får jeg traktet meg kaffe heller. I anledning Strømmens dag ble det laget fem små filmsnutter om hverdagshelten Strømmen. Disse ble publisert på Facebook i dagene frem til selve markeringen. Takket være at over 50 medlemsbedrifter delte filmene via sine egne Facebook-sider, dukket den artige mannen i oransje kondomdress opp i nyhetsstrømmen til hele brukere. Vi vil takke for en enorm innsats over det ganske land med å spre det glade strømbudskap, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge. Foruten deling på Facebook og egne nettsider, sørget medlemsbedriftene for at det ble generert 40 mediesaker i diverse lokalpresse. Dette trigget et engasjement om Strømmens dag både blant ansatte i næringen og folk flest, som resulterte i hele 270 bidrag til fotokonkurransen. Vi har fått mange synlige bevis på at dagen ikke blir helt den samme uten strøm, avslutter Øverås. 12 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

13 STRØMMENS DAG Strømmen var med da ansatte i Energi Norge delte ut boller til NHO-ansatte. Strømmen sammen med Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten og markedssjef Jannicke Bergmann ved Strømmen Storsenter Kjetil Jansrud delte sin #strømglede på Instagram Hans Marius i Ringeriks-Kraft bød trøtte Hønefossinger på boller på morgenkvisten. Østfold Energi feiret Strømmens dag med kake. Hafslund laget strømquiz for kunder og ansatte. EnergiForum / Nr. 1 mars

14 STRØMBASSADØR Sporsem førstepris i Lofoten Terje Sporsem avsluttet Lofotkrafts årlige HMS-dag 2. mars etter at selskapet gikk seirende ut av konkurransen om å bli årets Strømbassadør-bedrift AV CECILIE LILLEHAGEN WELO - Det ble en latterfylt og glad avslutning på dagen, sier Merete Mandt Larsen, kommunikasjonsleder i Lofotkraft. Sporsem var ikke eneste «kjendisen» under årets HMS-dag i nettselskapet nord for Polarsirkelen da de drøyt 100 ansatte var samlet for inspirasjon og foredrag. NRK Puls sin egen treningsekspert Yngvar Andersen sto for den faglige delen, før Sporsem entret scenen. - Tema for årets dag var Hvorfor mase om sunn livsstil? Som avslutning mottok alle de ansatte premien fra Strømbassasdørkonkurransen, forteller Larsen. Alle i Lofotkraft er Strømbassadører. Langsiktig arbeid med å etablere en inkluderende bedriftskultur og utnevnelse av en dedikert person til å fronte kampanjen internt, har vært oppskriften på suksess, ifølge Larsen. - Det betyr mye for de ansatte at vi vant. Vi har et stort hjerte for konkurranser og ikke minst ønsker vi i Lofotkraft alltid å strekke oss og være best, avslutter Larsen. Strømbassadør-kampanjen blir videreført i 2015 og nye premier vil bli lansert. Ta testen og følg med på strømbassadør.no for å se hvordan ditt selskap ligger an til å vinne konkurransen for Terje Sporsem på scenen for ansatte i Lofotkraft. Foto: Merete Mandt Larsen. 14 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

15 HMS-KONFERANSEN 2015 Skadefri hverdag visjon om null skader Årets HMS-konferanse tar for seg endringene som må til for at næringen skal oppnå bransjemål og nå visjonen om null skader. Konferansen løfter frem sikkerhet og vil se nærmere på: hhhms-forankring h og ledelsesengasjement hhhms h i prosjekter, internt og eksternt hhsikkerhetskulturh hhmetode h og verktøy sikkerhetssystemer hhkompetanse h og ressurser Velkommen til to innholdsrike dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Dato og sted: mai 2015 Scandic Bergen City Påmelding: Deltakeravgift: For medlemmer kr mva For ikke-medlemmer kr mva PS! For medlemmer gis 50 % rabatt fra deltaker nr. 2 fra samme firma (AS). Sponsor/utstiller: Vi kan tilby ulike profileringsmuligheter. Les mer på våre nettsider. Meld deg på i dag: EnergiForum / Nr. 1 mars

16 Retur: Energi Norge Pb Majorstuen A 0307 Oslo GJESTEN Flesberg Elektrisitetsverk feiret Strømmens dag 23. januar ved å dele ut boller til lokalbefolkning på Lampeland. Vi har tatt en prat med administrerende direktør Pål Rønning om årets markering. Redaksjonen avsluttet: 3. mars 2015 Utgiver: Energi Norge Ansvarlig redaktør: Adm. direktør Oluf Ulseth 1. Hva gir deg strømglede? Varme gir meg strømglede. Videre er det på grunn av strømmen at vi har bygd opp landet etter krigen, og at vi har den levestandarden vi har. Hadde vi ikke hatt strøm hadde vi ikke vært i nærheten av det industrielle samfunnet vi har nå. 2. Hvorfor er det viktig å øke bevisstheten rundt strøm i hverdagen? Det er viktig at folk flest skjønner at vi har mønstermaster og ikke monstermaster. Bare tenk på de små kablene som går gjennom Nordmarka som forsyner hele Oslo med strøm. Det er utrolig at man kan samle så mye konsentrert energi i de tynne ledningene. Det er viktig at folk skjønner at det ligger så mye mer bak den kontakten de ser i veggen. 3. Hvordan markerte Flesberg Strømmens dag? På Lampeland er det mye hytter og på fredag fra kl. 12 begynner de å komme oppover så da stod vi klare med boller og kaffe. Vi var direkte inne på NRK Buskerud sendingen kl hvor vi informerte om hva Strømmens dag er, og at vi ville ha en stand på Kiwi for å markere dagen, så vi fikk god publisitet. 4. Hvordan var responsen? Strømmens dag fikk en veldig positiv mottakelse, folk kom bort for å slå av en prat. Strømmens dag er et artig initiativ som er helt på sin plass. Ingenting er så viktig som strømmen, så hvorfor skal vi ikke ha Strømmens dag? Dette er definitivt et arrangement vi må ha vært år! Redaksjonen: Cecilie Lillehagen Welo (red.) Christel Nordhagen Forsidebilde: Katrine Lunke, Apeland Layout og trykk: Flisa Trykkeri Abonnement: Abonnementspris: NOK 1.200,- for 4 utgaver E-post: Telefon: Adresse: Energi Norge postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Neste utgave: Juni 2015 Tips? FAKTA: Flesberg Elektrisitetsverk AS står for distribusjon av kraft til om lag 3800 kunder i Flesberg kommune. De 17 ansatte og en lærling drifter 679 km med høy- og lavspente luft- og jordkabler i tillegg til gatebelysningen i kommunen. Foto:

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14

ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 ENERGIFORUM NR. 01 - MARS 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE BRANSJESYNLIGHET De unge må vite om jobbmulighetene SIDE 6-7 SPORSEM-BESØK I LOFOTEN Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 Kompetanse

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 HR - OG LEDER konferansen 2016 Oslo, 9. - 10. februar 2016 Fremtidens arbeidsliv www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 Velkommen til Energi Norges HR- og lederkonferanse som setter søkelys på fremtidens arbeidsliv.

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 ENERGINTAKTEN Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 VISJON EnergiKontakten bidrar til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger MÅL 1 EnergiKontakten skal

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2013

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2013 ENERGINTAKTEN Strategidokument med Aktivitetsplan 2013 VISJON EnergiKontakten bidrar til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger MÅL 1 EnergiKontakten skal

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold. Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera

Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold. Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera Page 1 of 5 ann onse Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera BILFORSIDEN BILTESTER Norsk formelbil

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Bransjens kompetanseprofil i dag Fremtidige behov? Hva gjør Energi Norge

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Samling for rådgivning og karriereveiledning, Stjørdal, onsdag 21. oktober 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1.

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag -Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag Rådgivernes dager 2013 BNF Pådriver for vekst og utvikling i Bodø regionen En felles arena for læring og relasjoner Skoleledere og rådgivere i videregående

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress.

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten Klimapolitikk i krysspress. EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress." Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av august. I alt henvendte

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

1. Er du mann eller kvinne?

1. Er du mann eller kvinne? 1. Er du mann eller kvinne? 10 9 8 7 70,5% 6 5 29,5% 1 2 1 Mann 2 Kvinne 2. Hva er din alder? 10 9 8 7 6 5 32,8% 34,8% 14,2% 16,2% 0, 2, 1 2 3 4 5 6 1 Under 20 år 2 20-29 år 3 30-39 år 4 40-49 år 5 50-59

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole Årsrapport 2016/2017 Drammen Videregående Skole Mentor: Sten Gunnar Knudsen Visma Unique AS Ansvarlig lærer: Hege Snoghøj Bedriftens navn: E-Creater UB Presentasjon av bedriften: E-Creater UB og består

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer