ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIFORUM. Kompetanse for fremtiden SPORSEM-BESØK I LOFOTEN BRANSJESYNLIGHET. Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14"

Transkript

1 ENERGIFORUM NR MARS 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE BRANSJESYNLIGHET De unge må vite om jobbmulighetene SIDE 6-7 SPORSEM-BESØK I LOFOTEN Lofotkraft årets Strømbassadør-bedrift 2014 SIDE 14 Kompetanse for fremtiden

2 Foto: Eidsiva Energi Leder NHOs kompetansebarometer viste i fjor at over halvparten av Energi Norges medlemsbedrifter hadde et udekket kompetansebehov. Som følge av dette måtte én av fem skrinlegge eller utsette utvidelse av virksomhet. Fornybarnæringen står foran store investeringer, og det er også ventet et generasjonsskifte i arbeidsstokken. Dette understreker behovet for å ha en god rekrutteringsstrategi. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har erklært 2015 for fagskolens år. Det er bra for vår næring, som har stort behov for ansatte med fag- og yrkesdanning. Gjennom samarbeid internt i næringen, og med utdanningsstedene, kan vi bli enda flinkere til å vise frem hva vi har å tilby. Etter fallet i oljepriser og nedbemanning i oljeindustrien, er presset i arbeidsmarkedet blitt noe mindre. Men fortsatt vil det være betydelig behov for rekruttering de kommende årene. Derfor må vi kontinuerlig jobbe for å vise frem fornybarnæringen som en spennende og fremtidsrettet arbeidsplass. I denne utgaven av EnergiForum kan du lese mer om strategisk kompetanseledelse som verktøy for å sikre bedriftens viktigste ressurs. Oluf Ulseth Adm. direktør 2 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

3 TEMA: KOMPETANSE Fremtiden stiller krav til riktig kompetanse Omstrukturering, generasjonsskifte og innføring av ny teknologi i fornybarnæringen, skaper behov for strategisk og mer langsiktig kompetanseplanlegging, mener HR-ledere og forskere. AV CECILIE LILLEHAGEN WELO - Man må sørge for å ha tilgang på, og utvikle egen kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Rekruttering og kompetanseutvikling må knyttes opp mot utvikling av virksomheten. Man må evne å se helhetsbildet, sier Hugo Alexandersen, opplæringsleder i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Energi Norge utført en studie med utgangspunkt i NHOs kompetansebarometer om hvilken kompetanse kraftnæringen etterspør. Rapporten avdekker blant annet at næringen har potensial til å videreutvikle kompetansearbeid i et langsiktig og mer strategisk perspektiv. - Bedriftene har ofte vage beskrivelser av hva slags kompetanse som trengs, da kompetanseplanleggingen styres etter rutiner og normer i organisasjonen, sier Tone Cecilie Carlsten, forsker i NIFU. Ifølge NIFUs prosjektleder Dorothy Sutherland Olsen, viser rapporten at pensjonsutfordringen kan komme til å skape problemer. Hun utfordrer bedriftene til å vurdere en mer analytisk tilnærming til kompetanseplanlegging. I dag er det i stor grad preget av administrative aktiviteter ifølge studien de nettopp har gjennomført. - Mange bedrifter teller kun hoder, de ser at om fem år går det av et antall ansatte med pensjon som de trenger å erstatte. I strategisk kompetanseplanlegging ligger det at man nærmere på kompetanseutvikling knyttet til å nå bedriftens mål, sier Olsen. EnergiForum / Nr. 1 mars

4 TEMA: KOMPETANSE Foto: Eidsiva Energi NTE har jobbet med strategisk kompetanseledelse over tid. Alexandersen mener at nøkkelen for å lykkes er god forankring i konsern og selskapsledelse, og at man kjenner forretningslogikken til selskapene. - For å lykkes med rekrutterearbeidet må man ta utgangspunkt i forretningsstrategien. Man må spørre seg hva skal vi bli når vi blir store, hvordan skal vi komme dit og hva trenger vi da av kompetanse, sier Alexandersen. Behov for holdningsendring Ifølge Carlsten viser studien at strategisk kompetanseutvikling begrenses der man opplever kompetanse som en ren utgiftspost. Det kan virke som HR-ansvarlige etterspør en ledelseform som ivaretar det å lede HR som et investeringsprosjekt, der man vurderer bedriftens kompetansebehov i et lenger perspektiv, for eksempel en tiårsperiode. Hugo Alexsandersen Foto: NTE - Vi fikk høre at det ikke alltid er nok kontakt mellom HR og forretningsdelen av organisasjonen, spesielt under utvikling av bedriftens strategi, utdyper Olsen. Dag Bjørnar Granbakken, Eidsiva Alexandersen er enig og mener at skal HR lykkes i sitt arbeid må man opptre som en samarbeidspartner som understøtter selskapenes forretning. 4 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

5 TEMA: KOMPETANSE - NTE ønsker å bli best i klassen og da trenger vi de beste medarbeiderne. Dette er ikke enkelt. Men vi har for eksempel jobbet systematisk med noen av våre selskapsdirektører for å kartlegge hva slags kompetanse montørene har og hva de trenger for å nå selskapets strategiske målsetninger. Dette er nå operasjonalisert ved en langsiktig og en årlig plan som både tar for seg rekruttering av nye lærlinger og utvikling av erfarne montører, sier Alexandersen. Alexandersen får støtte av Eidsivas HR-sjef Dag Bjørnar Granbakken som snakker om HR som tjenesteleverandør. Eidsiva har et HR-team av operative og rådgivende partnere som er ute i selskapene og fasiliteter prosesser sammen med ledelsen i de ulike selskapene. - HR som strategisk partner betyr en inngripen tidligere i prosessene. Man drar eksempelvis kompetanseplanleggingen inn i tidlig fase, og vurderer framtidig kompetansebehov ut fra et strategisk perspektiv og ikke bare på kort sikt, sier Granbakken. Som eksempel forteller Granbakken at de har utarbeidet en strategi for nettselskapet hvor de systematisk har vurdert av kompetanse på makronivå. - Vi vurderer kompetansen på stillingsog individnivå på kort og lang sikt. Vi analyserer behovet fem til ti år frem i Foto: Eidsiva Energi tid og ser om det er gap i forhold til kompetansen vi har nå, sier Granbakken. Endringer gir nye løsninger Ifølge forskerne viser NIFU-rapporten også at bedriftene har utviklet nye løsninger. - Vi stilte som krav til turbinleveransen at våre ansatte skulle få opplæring over fem år for å bygge opp nødvendig kompetanse, sier Jørgensen og legger til at det er en utbredt modell, men det er en ny måte å tenke kompetanse på. Eidsiva ønsker også se på muligheten for å koble ressursplanlegging og kompetanse på tvers av selskapene, for å oppnå synergier og gjensidig nytte av spisskompetanse hos de ansatte. - Vi ønsker å ta det inn i ressursplanleggingen. Istedenfor at hvert selskap rekrutterer eller leier inn ansatte, kan vi oppnå god samhandling og kompetanseutnyttelse på tvers av selskapene, sier Granbakken. Enkle verktøy - Ved å ha et felles verktøy for å dokumentere og analysere kompetansebehov, får man en nyansert og bransjespesifikk oversikt over kompetanse på en effektiv måte, sier Carlsten. Carlsten trekker frem Kompetansebarometeret som er et enkelt redskap for strategisk planlegging. Granbakken forteller at Eidsiva bruker tallene fra Kompetansebarometeret for alt det er verdt. - I Eidsiva er gjennomsnittsalderen rett under 50 år og vi har ca. 150 ansatte over 60 år. Det er viktig at HR er framsynt og analyserer HR-data aktivt, og slik framstår som en relevante bidragsyter og diskusjonspartner ute i selskapene, sier Granbakken. NIFU-rapporten konkluderer med flere konkrete forslag til tiltak rettet mot kompetanse og rekruttering. I tillegg til strategisk kompetanseplanlegging innen den enkelte bedrift, oppfordrer forskerne bedriftene til å gå sammen om det strategiske for bransjen. Eksempler er samarbeid om lærlinger og deltagelse på felles satsninger for å styrke realfag og yrkesfag. Alle de tre bedriftene som EnergiForum har snakket med er opptatt av lærlinger som en viktig ressurs for kompetanseplanlegging. Les mer om lærlingløftet på side 10. Kontakt Brynhild Totland, kompetanserådgiver, Energi Norge for å få tilgang til NIFU-rapporten. NHOs kompetansebarometer 2015 offentliggjøres 18. mars. - Nye situasjoner og behov skaper nye og kreative løsninger på kompetanseproblemene. Vi hørte om flere gode eksempler på interessante tiltak som er iverksatt i kraftnæringen, sier Olsen. Varanger Kraft er et eksempel på selskap som har trådd inn i en ny verden. Kraftselskapet har utviklet nye forretningsområder innen fiber og vindkraft. Med nye forretningsområder kom også behovet for ny kompetanse, ikke bare den klassiske fagarbeideren. Da vindparken startet opp i 2014, hadde Varanger Kraft avtale med Siemens om et opplæringsløp over fem år. Foto: NTE EnergiForum / Nr. 1 mars

6 BRANSJESYNLIGHET Selskapene må vise seg frem Fremtidens fornybarhoder må vite om jobbmulighetene som finnes for å velge en karriere i fornybarnæringen. Bransjesynlighet i utdanningsmiljøer er derfor viktig for å oppnå økt interesse for fornybar energi, samt rekruttering av nok og riktig kompetanse. AV CHRISTEL NORDHAGEN Fredrik Christensen, Energikontakten. Foto: NTNU Energi Norge er pådriver for og bidragsyter til en rekke rekrutteringsinitiativer som har som formål å få unge til å få øynene opp for en fremtid innen fornybar energi. Mens prosjekter som Kraftfull fysikktime søker å inspirere videregående elever med interesse for realfag til å velge en energirettet ingeniørutdanning, er vårt engasjement i blant annet Norsk Vannkraftsenter drevet av et ønske om å gjøre eksisterende ingeniørstudenter interessert i vannkraftteknologi, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland. Bakgrunnen for engasjementet er nettopp erkjennelsen av at studie- og yrkesvalg i stor grad handler om kjennskap. I tillegg til å være synlig i studentmiljøer med bedriftspresentasjoner og på messer, er det viktig at selskapene tilbyr sommerjobber og bidrar som gjesteforelesere. Videre må vi og medlemsbedriftene sørge for informasjon om karrieremulighetene til rådgivere og lærere i videregående skole, sier Totland. Synlighet skaper interesse Bedrifter som er synlige i utdanningsmiljøene viser seg å være mest populære når studentene skal søke jobb, forteller Fredrik Christensen i Energikontakten ved NTNU. Forumet han leder har som mål å legge til rette for kontakt mellom energirelatert næringsliv i Norge og energiog miljø-studentene ved universitetet, samt deres faglærere. Magni Fjørtoft Svarstad og Alessandro Nocente er PhD-kandidater ved vannkraftlaboratoriet på NTNU. Foto: Øyvind Buljo, NTNU 6 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

7 BRANSJESYNLIGHET Initiativet ble opprettet i 2004 på grunn av fallende interesse for studiet. Vi ser resultater av dette i dag. Antallet primærsøkere til studiet har faktisk mer enn doblet seg på 10 år, sier han. Gjennom blant annet en skolebesøksordning på videregående skoler i hele landet, motivasjonsdager, og ekskursjoner for nye NTNUstudenter til vindkraftanlegg, skal trepartssamarbeidet sikre rekruttering til studiet, samt at utdanningstilbudet er i henhold til bransjens behov. Dermed kan skolen til syvende og sist levere den kompetansen fornybarnæringen trenger, forklarer Christensen. Sammen for vannkraft Studentenes valg av utdanning og jobb er i stor grad styrt av bransjens engasjement, bekrefter daglig leder Hege Brende ved Norsk Vannkraftsenter i Trondheim. Hvis det tilbys prosjektoppgaver, sommerjobber, ekskursjoner, forskningsprosjekter og utveksling, blir det også lettere for studentene å velge den veien. Dette kan bransjen i stor grad styre selv, sier hun. Det var nettopp med dette i bakhodet at Norsk Vannkraftsenter så dagens lys ved NTNU i februar i fjor. Vannkraft har lenge blitt ansett som en moden teknologi som bare durer og går. Systemet var bygd for en annen tid, men vi står nå overfor nye muligheter og utfordringer knyttet til klimaendringer, endrede markeder og forbruksmønstre, nye samfunnskrav og ny teknologi. Dette er på mange måter vannkraftens renessanse, og det krever et betydelig kunnskaps- og kompetanseløft, sier Brende. Gjennom NVKS er per i dag 26 kraftprodusenter, konsulentselskaper og andre medlemmer tett på studentene gjennom hele utdanningen. Nært samarbeid mellom fagmiljøene og med bransjen er en forsikring for alle at det utdannes riktig kompetanse, avslutter Brende. Når Energikontakten arrangerer Energidagen får ingeniørstudentene ved NTNU høre om jobbmulighetene som finnes. Hege Brende, NVKS. Foto: Øyvind Buljo/NTNU Foto: Harald Undheim EnergiForum / Nr. 1 mars

8 ENERGIMIX Lien og Sundtoft til Fornybarkonferansen Energi Norge er igjen medarrangør når Fornybarkonferansen sparkes i gang i Bergen april, med blant andre klima- og miljøminister Tine Sundtoft, energiminister Tord Lien, NHH-professor Victor Norman og administrerende direktør Anita Krohn- Traaseth i Innovasjon Norge på talerlisten. De tar turen til Vestlandshovedstaden for å diskutere mulighetene det grønne skiftet og vårt fornybare kraftoverskudd gir norsk næringsliv med lederskikkelser fra blant annet Lyse, BKK, Statoil, Elkem, Fjellstrand, Zero og DNB. Kom og ta del i diskusjonen om Norges veivalg, sammen med aktører fra Norges energi- og nettselskaper, leverandørindustri, miljøbevegelse, akademia og politiske miljø. Se fornybarkonferansen.no for mer informasjon og påmelding. Foto: Ronny Solheim/SFE PUBLIKASJONER NYE PUBLIKASJONER FRA ENERGIAKADEMIET Foto: Lars-Erik Hauge, Norges delegasjon til EU NEK 439 Elektriske lavspenningstavler Nå har del C kommet, et meget godt tillegg til del A og del B. 10% rabatt ved kjøp av hele normserien Europa-hjørnet NEK 405 Elkontroll i bolig og næring Alle delnormene er samlet i et bind Les mer Energi Norges Brusselkontor følger energipolitikken i Europa tett og fremmer foreningens interesser overfor EU. For øyeblikket står den europeiske energiunionen i fokus, i forbindelse med at den nye EU-kommisjonen har presentert et arbeidsprogram for energi- og klimaspørsmål for de neste fem årene. Energiunionen samler all energi og klimapolitikk under ett, der økt energisikkerhet for Europa, reduserte CO2-utslipp og et mål om å være verdensledende innen fornybar energi står sentralt. 8 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

9 ENERGIMIX Inviterer til politisk debatt og sommerfest I forbindelse med generalforsamlingen 20. mai, inviterer Energi Norge til politisk debatt om hvordan Norge kan bruke sitt kraftoverskudd til å kutte klimagassutslipp. Over halvparten av Norges energibruk er i dag basert på fossile energikilder, og elektrifisering av transportsektoren kan bli avgjørende for om vi når klimamålene våre. Det blir debatt mellom partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet. Deretter blir det sommerfest på Oslos tak, på Stratos på Youngstorget. Se kurskalender på energinorge.no for mer informasjon og påmelding. Kurs og konferanser Kraftverkshydrologi og miljøforhold mars God kundebehandling i praksis - del april Ansvar for lærlinger teori og praksis 21. april HMS-konferansen mai Effektbaserte tariffer praktiske erfaringer, nytteverdi og kommunikasjonsutfordring 12. mai Identifisering og gjennomføring av smarte nettprosjekter 3. juni Les mer: Jonas Gahr Støre Foto: Arbeiderpartiet Ketil Solvik-Olsen Foto: Olav Heggø Bli kjent med personen bak bildet Energimontør Askild Mikalsen Jerstad i Dragefossen deler bilder fra sin jobbhverdag. I artikkelserien Ukens innblikk på energinorge.no, forteller vi historien bak et arbeidshverdagsbilde på Instagram. Slik blir du kjent med én av kraftnæringens helter og jobben han eller hun gjør hver eneste uke. Alle ansatte som deler bilder fra sin hverdag i kraftnæringen med emneknaggen #strømbassadør, kan bli kontaktet for å fortelle sin historie. Del bilder du også! Kvartalets innblikk Thomas Gundersen i Gudbrandsdal Energi spiller inn kundefilm på Kvitfjell #strømbassadør EnergiForum / Nr. 1 mars

10 LÆRLINGLØFT SFE er svært bevisst på å ruste seg for fremtiden og har 15 lærlinger bare i nettselskapet. Foto: Ronny Solheim/SFE Kampen om lærlingene Samtidig som fornybarnæringen står foran investeringer for nærmere 200 milliarder kroner i kraftnett og ny produksjon, nærmer mange av de som skal utføre jobben seg pensjonsalder. Rekruttering av fagarbeiderlærlinger må derfor skje nå. AV CHRISTEL NORDHAGEN Snittalderen på sysselsatte i kraftsektoren med fullført videregående utdanning som er typisk for yrkesfagarbeidere var 46,7 år i 2013, ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette var nesten to år mer enn alderssnittet for næringen som helhet. Så mange som to tredjedeler av alle energioperatører var 45 år eller eldre, mens nærmere halvparten av alle energimontører befinner seg i samme aldersgruppe. Sogn og Fjordane Energi (SFE) har rundt 100 fagarbeidere, hvor mange befinner seg i feil ende av aldersskalaen, bekrefter HR-rådgiver Per-Øyvind Sørbø. Det ville være katastrofe om disse ikke ble erstattet. Vi blir målt på hvordan vi er rustet for fremtiden, så vi må hele tiden tenke en del år fremover og være på let. Kun slik kan vi til enhver tid ha et lag som er klart for utfordringene vi møter, sier han. Fagarbeiderunderskudd i 2030 SSB anslår at Norge vil ha et underskudd på fagarbeidere med teknisk fagkompetanse fra videregående skole i Enkelte yrkesgrupper kan risikere å dø ut dersom pensjonsspøkelset ikke tas på alvor, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge. Energioperatører og -montører med årelang erfaring fra henholdsvis drift og vedlikehold av kraftverk og nett, burde fungere som mentorer for lærlingene før de tar med seg kompetansen inn i pensjonistenes rekker, påpeker Totland. Dette er SFE svært bevisst, som per dags dato har 15 lærlinger bare i nettselskapet som får tett oppfølging. Vi må ha såpass mange for å holde tempoet vårt, for vi merker at fagarbeiderne er attraktive også hos andre selskaper, sier Sørbø. Fagarbeiderne er viktige spillere på kraftlaget som bygger og vedlikeholder Norges fornybare kraftproduksjon, og infrastrukturen som gjør at vi får strøm i husene våre. Kampen om disse dyktige fornybarhodene spilles nå. 10 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

11 MIN ARBEIDSHVERDAG Fulgte drømmen Industrimekaniker Monica Yri tilbringer størstedelen av dagen inne i et fjell hvor hun sørger for at kraftproduksjonen ikke stopper opp. AV CECILIE LILLEHAGEN WELO Som industrimekaniker utfører Yri drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanleggene på E-COs anlegg på Gol. - En av arbeidsoppgavene er feilsøking i anleggene. Om det oppstår en lekkasje på en generatorkjøler, må vi prøve å finne ut hvor den lekkasjen er, altså hvilket rør inni kjøleren det lekker i, sier Yri. Hun drømte om å bli industrimekaniker allerede da hun skulle velge videregående, men foreldrenes oppfordring om å ta høyere utdanning satt en stopper for planene og valget ble allmennfag. Etter fire år i arbeidslivet satte Yri seg på skolebenken igjen for å følge drømmen. - Jeg valgte å begynne på nytt med mekanisk utdannelse, fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe praktisk, sier Yri og legger til at hun setter stor pris på at jobben innebærer varierte oppgaver. At hun begynte å jobbe innen vannkraft var mer tilfeldig. Hun ble utplassert hos E-CO under utdanningen, og har nå vært der i godt over fem år. - Det at jeg var utplassert hos E-CO og fikk se hva jobbene der gikk ut på, spilte en vesentlig rolle i valget av å jobbe med vannkraft, sier Yri. Yri er sertifisert TIG-sveiser og store deler av jobben består av sveising og tilvirkning av nye deler. - Det er som regel sveising av rustfrie rør. Og det kan være til nye røropplegg til for eksempel generator, da jeg jobber mest på turbin, utdyper Yri. En del av et rekrutteringsteam Det er få jenter som velger mekaniske fag, men ifølge Yri er det mer vanlig å se jenter i yrket nå. For å rekruttere jenter var Yri med i et rekrutteringsteam i Hallingdal, som informere om mulighetene som ligger i mekaniske og tekniske fag. Nå har lærlingen deres tatt over jobben i teamet. - I år er det en eller to jenter som har søkt utdannelsen, så vi har fortsatt en jobb å gjøre, avslutter Yri. «Det at jeg valgte å begynne på nytt med mekanisk utdannelse var fordi jeg hadde lyst til å jobbe med noe praktisk.» EnergiForum / Nr. 1 mars

12 STRØMMENS DAG Stor #strømglede på Strømmens dag Strømmens dag ble markert over hele Norden 23. januar for å skape bevissthet om strømmens betydning i livene våre. I Norge ble dagen feiret med kaker og boller, samt omtale i media og sosiale medier, mens Energi Norge tok med seg Strømmen i egen person til offisiell markering på Strømmen Storsenter. AV CHRISTEL NORDHAGEN Mens ansatte fra Ringerriks-Kraft delte ut boller og kaffe til trøtte Hønefossinger på vei til skole og jobb, gjorde Flesberg Elektrisitetsverk et lignende stunt på Lampeland, og fikk til og med besøk av NRK radio. Videre hadde Stange Energi stand på det lokale kjøpesenteret, mens hos Hafslund, EB, Østfold Energi, Fjordkraft, Nord-Østerdal Kraftlag og Orkdal Energi ble dagen feiret med kake til ansatte. Administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft var selv ute og møtte lokalbefolkningen på morgenkvisten. Jeg opplevde mye smil og positive mennesker. Over boller gikk med. Jeg tror Ringeriks- Kraft klarte å skape litt bevissthet om strømmen, også når den var der, sier han. Radiosending fra Strømmen Åpningen av den nordiske merkedagen ble foretatt på Strømmen Storsenter med Nitimens lyttere parat, ved at ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune rett og slett trykket på strømbryteren. Nitimens reporter tok også med seg Strømmen i personifisert utgave rundt på kjøpesenteret for å spørre kundene om deres forhold til strøm, og hva de ville savnet om den forsvant. Mari Rezais artige støvsuger-selfie bragte henne helt til topps i #strømglede-konkurransen. En eldre herremann oppsummerte det kort og greit: Det ville være det verste som kunne skje meg. Da blir det så stille i huset, ikke en lyd, og ingenting virker. Og ikke får jeg traktet meg kaffe heller. I anledning Strømmens dag ble det laget fem små filmsnutter om hverdagshelten Strømmen. Disse ble publisert på Facebook i dagene frem til selve markeringen. Takket være at over 50 medlemsbedrifter delte filmene via sine egne Facebook-sider, dukket den artige mannen i oransje kondomdress opp i nyhetsstrømmen til hele brukere. Vi vil takke for en enorm innsats over det ganske land med å spre det glade strømbudskap, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge. Foruten deling på Facebook og egne nettsider, sørget medlemsbedriftene for at det ble generert 40 mediesaker i diverse lokalpresse. Dette trigget et engasjement om Strømmens dag både blant ansatte i næringen og folk flest, som resulterte i hele 270 bidrag til fotokonkurransen. Vi har fått mange synlige bevis på at dagen ikke blir helt den samme uten strøm, avslutter Øverås. 12 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

13 STRØMMENS DAG Strømmen var med da ansatte i Energi Norge delte ut boller til NHO-ansatte. Strømmen sammen med Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten og markedssjef Jannicke Bergmann ved Strømmen Storsenter Kjetil Jansrud delte sin #strømglede på Instagram Hans Marius i Ringeriks-Kraft bød trøtte Hønefossinger på boller på morgenkvisten. Østfold Energi feiret Strømmens dag med kake. Hafslund laget strømquiz for kunder og ansatte. EnergiForum / Nr. 1 mars

14 STRØMBASSADØR Sporsem førstepris i Lofoten Terje Sporsem avsluttet Lofotkrafts årlige HMS-dag 2. mars etter at selskapet gikk seirende ut av konkurransen om å bli årets Strømbassadør-bedrift AV CECILIE LILLEHAGEN WELO - Det ble en latterfylt og glad avslutning på dagen, sier Merete Mandt Larsen, kommunikasjonsleder i Lofotkraft. Sporsem var ikke eneste «kjendisen» under årets HMS-dag i nettselskapet nord for Polarsirkelen da de drøyt 100 ansatte var samlet for inspirasjon og foredrag. NRK Puls sin egen treningsekspert Yngvar Andersen sto for den faglige delen, før Sporsem entret scenen. - Tema for årets dag var Hvorfor mase om sunn livsstil? Som avslutning mottok alle de ansatte premien fra Strømbassasdørkonkurransen, forteller Larsen. Alle i Lofotkraft er Strømbassadører. Langsiktig arbeid med å etablere en inkluderende bedriftskultur og utnevnelse av en dedikert person til å fronte kampanjen internt, har vært oppskriften på suksess, ifølge Larsen. - Det betyr mye for de ansatte at vi vant. Vi har et stort hjerte for konkurranser og ikke minst ønsker vi i Lofotkraft alltid å strekke oss og være best, avslutter Larsen. Strømbassadør-kampanjen blir videreført i 2015 og nye premier vil bli lansert. Ta testen og følg med på strømbassadør.no for å se hvordan ditt selskap ligger an til å vinne konkurransen for Terje Sporsem på scenen for ansatte i Lofotkraft. Foto: Merete Mandt Larsen. 14 EnergiForum / Nr. 1 mars 2015

15 HMS-KONFERANSEN 2015 Skadefri hverdag visjon om null skader Årets HMS-konferanse tar for seg endringene som må til for at næringen skal oppnå bransjemål og nå visjonen om null skader. Konferansen løfter frem sikkerhet og vil se nærmere på: hhhms-forankring h og ledelsesengasjement hhhms h i prosjekter, internt og eksternt hhsikkerhetskulturh hhmetode h og verktøy sikkerhetssystemer hhkompetanse h og ressurser Velkommen til to innholdsrike dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Dato og sted: mai 2015 Scandic Bergen City Påmelding: Deltakeravgift: For medlemmer kr mva For ikke-medlemmer kr mva PS! For medlemmer gis 50 % rabatt fra deltaker nr. 2 fra samme firma (AS). Sponsor/utstiller: Vi kan tilby ulike profileringsmuligheter. Les mer på våre nettsider. Meld deg på i dag: EnergiForum / Nr. 1 mars

16 Retur: Energi Norge Pb Majorstuen A 0307 Oslo GJESTEN Flesberg Elektrisitetsverk feiret Strømmens dag 23. januar ved å dele ut boller til lokalbefolkning på Lampeland. Vi har tatt en prat med administrerende direktør Pål Rønning om årets markering. Redaksjonen avsluttet: 3. mars 2015 Utgiver: Energi Norge Ansvarlig redaktør: Adm. direktør Oluf Ulseth 1. Hva gir deg strømglede? Varme gir meg strømglede. Videre er det på grunn av strømmen at vi har bygd opp landet etter krigen, og at vi har den levestandarden vi har. Hadde vi ikke hatt strøm hadde vi ikke vært i nærheten av det industrielle samfunnet vi har nå. 2. Hvorfor er det viktig å øke bevisstheten rundt strøm i hverdagen? Det er viktig at folk flest skjønner at vi har mønstermaster og ikke monstermaster. Bare tenk på de små kablene som går gjennom Nordmarka som forsyner hele Oslo med strøm. Det er utrolig at man kan samle så mye konsentrert energi i de tynne ledningene. Det er viktig at folk skjønner at det ligger så mye mer bak den kontakten de ser i veggen. 3. Hvordan markerte Flesberg Strømmens dag? På Lampeland er det mye hytter og på fredag fra kl. 12 begynner de å komme oppover så da stod vi klare med boller og kaffe. Vi var direkte inne på NRK Buskerud sendingen kl hvor vi informerte om hva Strømmens dag er, og at vi ville ha en stand på Kiwi for å markere dagen, så vi fikk god publisitet. 4. Hvordan var responsen? Strømmens dag fikk en veldig positiv mottakelse, folk kom bort for å slå av en prat. Strømmens dag er et artig initiativ som er helt på sin plass. Ingenting er så viktig som strømmen, så hvorfor skal vi ikke ha Strømmens dag? Dette er definitivt et arrangement vi må ha vært år! Redaksjonen: Cecilie Lillehagen Welo (red.) Christel Nordhagen Forsidebilde: Katrine Lunke, Apeland Layout og trykk: Flisa Trykkeri Abonnement: Abonnementspris: NOK 1.200,- for 4 utgaver E-post: Telefon: Adresse: Energi Norge postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Neste utgave: Juni 2015 Tips? FAKTA: Flesberg Elektrisitetsverk AS står for distribusjon av kraft til om lag 3800 kunder i Flesberg kommune. De 17 ansatte og en lærling drifter 679 km med høy- og lavspente luft- og jordkabler i tillegg til gatebelysningen i kommunen. Foto:

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 3 10 TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 Opprettet etter initiativ fra Næringsforeningen. Nedlagt av fylkeskommunen i Anne Karin Sveinall om Adolf Øiens skole Siv Limstrand om samfunnsansvar Jostein Bjørkøy

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer