EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ"

Transkript

1 EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til ( Nettsiden ), en nettside drevet av Expedia, Inc. et Washington-selskap med adresse th Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA ( Expedia ), og reisetjenestene tilgjengelige på nettsiden; markedsføre Nettside til sine kunder; i deres kapasitet som reiseformidlere på vegne av Expedia-kunder, og assistere disse kundene til å bestille med tjenesteleverandørene (hoteller, flyselskaper, osv.) på vegne av disse kundene; og tjene markedsføringshonorarer fra Expedia; i henhold til betingelsene og vilkårene fremsatt under, inkludert, uten begrensing: Del 1 Vilkår for Programmet; Del 2 Honorar- og betalingsvilkår for Programmet; og Del 3 Retningslinjer for Programmet; og alle merknader eller andre vilkår referert til i dette dokumentet (kollektivt Avtalen ). I denne Avtalen refererer begrepene du og Partner til ethvert norsk reisebyrå og/eller enhver representant for et norsk reisebyrå som har tilgang til denne Nettsiden og/eller søker om deltagelse i Programmet, og enhver deltaker i Programmet. Les nøye gjennom Avtalen. Ved å krysse av i boksen nedenfor oppgir du til Expedia at: du har lest denne Avtalen og forstår betingelsene og vilkårene fremsatt i denne Avtalen; du og Partneren er enige om å være bundet av denne Avtalen uten modifikasjon i forhold til det norske reisebyråets deltagelse i Programmet; og du har makt, kapasitet og myndighet til å inngå denne Avtalen og binde Partneren. Informasjon i denne Avtalen og på Nettsiden som relaterer til Programmet skal ikke utgjøre et tilbud fra Expedia, og kan ikke godtas av Partner. Ved å krysse av i boksen nedenfor vil du anses som å ha tilbydt å delta i Programmet underlagt denne Avtalen. Avtalen er gjort og inngått fra den dato hvor Expedia utsteder deg en Partnersporingskode i henhold med Avtalen (som beskrevet nedenfor) ( Effektiv dato ) av og mellom Expedia og reisebyrået du representerer, hvis detaljer du har gitt Expedia gjennom denne Nettsiden ved å fylle ut søknadsskjemaet på denne siden ( Partner ), og fortsetter i full kraft og effekt med mindre og til den avsluttes i henhold til denne Avtalen ( Perioden ). Du godtar herved å frasi deg enhver rettighet til å utfordre validiteten og tvangskraften for kontrakter inngått på Nettsiden på grunnlag av at det ble gjort i elektronisk form i stedet for på papir og/eller signert eller forseglet. Denne Avtalen kan lastes ned eller fås tilgang til på 1

2 https://access.expedia.com/content/agency/documents/expedia-ta-affiliation-agreement-no.pdf Partneren anbefales å skrive ut og beholde en kopi for sine arkiver. og 2

3 DEL 1 VILKÅR FOR PROGRAMMET DEFINISJONER Partnerkonto(er) betyr kontoer som Partner har tilgang til med en unik innlogging og et passord utdelt av Expedia til Partneren, og som lar Partneren få tilgang til reservasjonssystemet tilgjengelig gjennom Nettsiden. Partnersporekode er den unike Partneridentifikasjonskoden som starter med NO00000, knyttet til Partnerkonto(er) og brukt av Partner, som Expedia vil bruke til å spore Transaksjonene for den gjeldende Partneren. Bestillingsskjema er skjemaet som skal fylles ut av Kunden for å bekrefte de relevante Transaksjonene og som er i formatet Prøvebestillingsskjema som vedlagt Retningslinjene eller annet slikt skjema som forberedt av Partneren, gitt at slikt skjema alltid må inneholde, som et minimum, den samme informasjonen som angitt i Prøvebestillingsskjemaet. Kunde er et individ som Partner, på vegne av Expedia, utfører en Transaksjon for på Nettsiden under Perioden. Kundedata er informasjon om Kunder som Partner gir til Expedia i forbindelse med håndtering av kunden og innfrielsestjenester i samsvar med denne Avtalen. Expedia markedsføringsmaterialer er Expedia-merkede markedsføringsartikler eller annet slikt materiale som anskaffet av Expedia til dette Partneren fra tid til annen. Markedsføringshonorarer har den betydningen som oppgitt i Del 2, Klausul A1 av denne Avtalen. Transaksjon(er) er Partners bestilling av reisetjenester på Nettsiden på vegne av Kunder. NKR betyr norske kroner. A. PARTNERS FORPLIKTELSER 1. Markedsføring. I løpet av Perioden skal Partner, hvor Partner anser det som passende for sine butikk-kunder: (i) aktivt markedsføre og promotere Nettsiden og reiseproduktene og tjenestene tilgjengelige på Nettsiden til sine butikk-kunder; og (ii) fremvise Expedia Markedsføringsmateriale (hvor gitt) på en markant måte for å skape maksimalt antall Transaksjoner av kunder på Nettsiden. 2. Adgang til Nettside. Partner skal aksessere og bruke Nettsiden på en måte som samsvarer med denne Avtalen og Retningslinjene som kan dikteres og revideres av Expedia (etter rimelig skjønn) fra tid til annen, gjeldende versjon finnes i Del 3 - Retningslinjer for Program ( Retningslinjene ). Partner anerkjenner og aksepterer at forsømmelse i overholdelse av Retningslinjene, denne Avtalen, Expedias spesifikasjon for adgang til Nettsiden, eller enhver annen rettledning fra Expedia vil føre til at alle eller noen av Markedsføringshonorarene blir ikke-utbetalbare, inkludert, uten begrensinger, hvor de relevante Transaksjonene ikke kan lett forbindes med eller knyttes til Partners adgang til Nettsiden, og Partner skal ikke ha noe krav mot Expedia for utbetalingen av slike pengemidler. 3

4 3. Bruk av Partnerkonto. Partner skal bruke Partnerkontoen for å aksessere Nettsiden og legge inn Kundedata kun for formålet å bestille reisetjenester av Partner i dens egenskap som leverandør av markedsføringstjeneste til Expedia og reiseformidlere, på vegne av Kunder. Partner må verne om sin kontoinformasjon, inkludert Partnersporingskode, og må overvåke og vil være fullstendig ansvarlig for enhver bruk av Partnerkontoen av Partneren og enhver annen person (inkludert, uten begrensing, ethvert ansvar for enhver transaksjon fullført gjennom eller bruk av Partnersporingskode og ethvert ansvar som oppstår fra enhver uautorisert bruk av Partnerkontoen). Partner skal forbli ansvarlig ovenfor Expedia for pengemidler som den ikke har innhentet i henhold til vilkårene for denne Avtalen og Expedias betingelser og vilkår for salg som tilgjengelig fra tid til annen på Nettsiden ( Bruksbetingelsene ). Partner skal sikre at Kundedata og annen informasjon levert til Nettsiden er fullstendig og nøyaktig. Partene samtykker i at enhver avtale, arrangement, Transaksjon eller opptegnelse i forbindelse med denne Nettsiden, denne Avtalen eller disse Bruksbetingelsene som fullføres gjennom eller forenkles ved bruk av Partnerkonto eller Partnersporingskode (uansett hvorvidt det inkluderer bruk eller inntasting av noen bruker-id, passord eller Partnersporingskode, og uansett om ved innlogging eller ved start av enhver brukerøkt som fører til en transaksjon, eller ved en brukerforespørsel eller autentiseringsanmodning) skal anses som autentisert som en sikker elektronisk signatur (ansett som din signatur tilføyd av deg med hensikt å signere eller godkjenne innsendt avtale, arrangement, Transaksjon eller opptegnelse), og du samtykker i at Expedia vil være berettiget til enhver juridisk anerkjennelse eller bevisfordel gitt slik elektronisk signatur under enhver gjeldende lokal lov som ville gjelde utover partenes avtale og valg av lov i seksjon K, del Kundekontrakter. Før fullføring av en Transaksjon skal Partner: (i) gjøre det klart for Kundene at gjeldende reisetjenesteleverandør leverer reisetjenesten direkte til Kunden og skal ikke vise eller erklære, uttrykkelig eller ved implikasjon, noe som motsier denne erklæringen; (ii) gjøre det klart for Kunden at Partner opptrer som en reiseformidler på Kundens vegne; (iii) gjøre det klart for kunden at ethvert honorar som Partner krever av Kunden for å formidle transaksjonen ( Bestillingshonoraret ) er avkrevd av og skal betales til Partner og ikke Expedia; (iv) kommunisere til Kunden og anskaffe bevis på at Kunden har lest og aksepterer Bruksbetingelsene som gjelder for Kunden, Personvernserklæringen, og alle andre betingelser og vilkår gjeldende for slik Transaksjon ( Vilkårene ) som fremsatt i et Bestillingsskjema; (v) kommunisere fullt og nøyaktig til Kunden beskrivelsen av reisetjenestene som Transaksjonen gjelder som gjort tilgjengelig på Nettsiden; (vi) kommunisere fullt og nøyaktige til Kunden alle begrensinger eller restriksjoner relatert til relevante reisetjenester, inkludert, uten begrensing, hvorvidt kanselleringer eller endringer er tillatt og konsekvensene av dette; (vii) sikre at Kunden skriver under på Bestillingsskjemaet; (viii) sikre at Kunden har tilstrekkelige midler tilgjengelige til å dekke Transaksjonskostnaden; (ix) sikre at krysset for forhåndsvalgt reiseforsikring i bestillingsbanen har blitt fjernet slik at reiseforsikring ikke leveres til Kunden som del av Transaksjonen; og (x) avstå fra å inkludere i noe dokument, brosjyre, annonse eller litteratur relatert til noen sightseeing- eller shoppingturer tilbydt av Partneren som er enten falsk eller misvisende. Partner skal sikre sikkerheten for det signerte Bestillingsskjemaet i minst sju (7) år etter Transaksjonsdatoen, og må gi Expedia en kopi av samme på anmodning. Partner påtar seg å ikke gi Kunden noen muntlige eller skriftlige forsikringer som er supplerende til eller motgår Vilkårene, inkludert, uten begrensing, ved å love at spesielle anmodninger vil bli oppfylte. Partner skal være eneansvarlig og forpliktet i forhold til enhver representasjon eller spesielle anmodninger bekreftet eller gitt til Kunden, uansett om disse er gjort med eller uten Expedias forhåndsgitte skriftlige autorisering og godkjenning. 4A. Pengemidler innhentet fra Kunder. Til den grad at Partner er berettiget til å innhente penger fra Kunder for og på vegne av Expedia (som angitt i vilkårene i denne Avtalen og Expedias betingelser og vilkår for salg som tilgjengelig fra tid til annen på Nettsiden), skal disse pengemidlene så innhentes av 4

5 Expedia for og på vegne at tjenesteleverandøren; Partneren skal ivareta slike pengemidler på tillit og gi Expedia samme tillit i henhold til de vilkår og betingelser som gjelder. 5. Kundekommunikasjon og Klager. Partner skal innen tjuefire (24) timer etter mottak: (i) gi Kunden, uten modifisering eller sletting, all informasjon mottatt fra Expedia relatert til transaksjonen (for eksempel Expedias e-poster om bestillingsbekreftelser og annen Kundestøtte-kommunikasjon); og (ii) gi Expedia, uten modifisering eller sletting, all kommunikasjon relatert til Transaksjonen (for eksempel videre bestillingsanmodninger og andre Kundetjeneste-forespørsler) eller klager (inkludert enhver klage til organ for god forretningsskikk eller annet organ for handelsregulering) mottatt fra Kunden. Spesielt skal Partner informere Kunder om enhver forpliktelse til å betale kansellerings- eller endringsavgifter hvor Kunden anmoder om kansellering eller endring av Transaksjonen. Partner vil være eneansvarlig for enhver variasjon mellom kanselleringspolitikken gitt til Partner av Expedia og de som ble kommunisert av Partner til Kunde. Partner skal varsle Expedia innen tre (3) dager etter Partners mottak av enhver formell klage, krav eller handling fra Kunde angående en Transaksjon. Partner anerkjenner og samtykker i at Expedia skal ha retten til å forsøke å megle i enhver slik formell klage, krav eller handling direkte med Kunden. Hvis Expedia forsøker en slik ordning skal Partner gi Expedia rimelig informasjon og assistanse, på Expedias bekostning, for å hjelpe Expedia å komme fram til en ordning, og Partner skal avstå fra å foreta noen annen handling i forhold til relevant formell klage, krav eller handling med mindre lovpålagt å gjøre dette. Dersom Expedia er i stand til å komme til en ordning, skal Partner samarbeide fullt ut med å avslutte slik ordning, inkludert, uten begrensing, fullføring av alle dokumenter som Expedia anser som nødvendig for slikt formål. Partner anerkjenner og samtykker i at Expedia skal være ansvarsløs overfor Partner i forhold til enhver formell klage, krav eller handling angående en Transaksjon hvor Partner ikke opptrer i henhold med denne Klausul A5. 6. Kundeinsitamenter. Partner anerkjenner og samtykker i at alle insitamenter tilbydt av Expedia eller dets leverandører til Kunders fordel ( Kundeinsitamenter ) skal gis videre i sin helhet til slike Kunder, og Partneren skal ikke være berettiget til å dra fordel av slike Kundeinsitamenter for Partners eget bruk og nytelse. Kundeinsitamenter inkluderer, men skal ikke være begrenset til: Nektarpoeng, flyvelengdepoeng eller promoteringskuponger eller tilbudtilknyttet spesielle bestillinger som kan gjøres tilgjengelig i bestillingsbanen. Partnere skal assistere Kunder i å innløse Kundeinsitamenter gjort tilgjengelig i forhold til relevant Transaksjon for bruk og nytelse av Kunden som nødvendig. 7. Kundeomsorg. Partner skal være ansvarlig for førstelinje Kundestøtte i forhold til Transaksjonen, og skal samarbeide med Kundene slik at Kundene kan bruke informasjonen tilgjengelig på Nettsiden i forhold til enhver Transaksjon. I tillegg skal Partner hjelpe med å gi Kundeomsorg og støtte fra Expedia til Kunden i forhold til bestillingsendringer eller kanselleringer eller andre Kundestøttefunksjoner som ikke kan gjøres av Partneren via Nettsiden. 8. Svindel. Partner skal være eneansvarlig for, og må holde Expedia skadesløs for ethvert tap som oppstår fra eller i forbindelse med straffbart eller annet misbruk av kredittkort som fører til at Transaksjoner fullføres, uansett om slike kredittkort tilhører Partneren eller Kunden, eller enhver annen person. 9. Generelle forbud. Under ingen omstendigheter skal Partner, dets personale, kontraktører eller agenter: (i) plassere eller forsøke å plassere referanser til Expedia eller Programmet på eller i: publikasjoner, offline eller online annonser, uoppfordrede kommunikasjoner, inkludert fakser, e-poster, SMS eller MMS, øyeblikkelige meldinger, med mindre Expedia har gitt sin skriftlige tillatelse på forhånd; 5

6 eller (ii) forårsake eller forsøke å forårsake at Transaksjoner inngås i Kundens navn uten Kundens fulle kjennskap og samtykke. 10. Overholdelse av lover. Partner skal overholde alle gjeldende lover relevant til utførelsen av dens forpliktelser under denne Avtalen, inkludert, uten begrensing, til enhver lovgivning relatert til lisensiering av reisebyråer. 11 Markedsføring. Expedia vil fra tid til annen foreta markedsføringsaktiviteter, inkludert pristrekninger og konkurranser som retter seg mot Partneren eller dennes personale og ansatte. Partneren aksepterer herved at Expedia gjennomfører slike markedsføringsaktiviteter, og at disse markedsføringsaktivitetene er i samsvar med Expedias til enhver tid gjeldende retningslinjer.. B. EXPEDIAS FORPLIKTELSER 1. Partnersøknad, Partnerkonto og Partnersporingskode. Etter søknad fra Partner om å slutte seg til Programmet, og ved Expedias fullførelse av slik innledende forretningsgjennomgang av Partners Programsøknad som nødvendig av Expedia fra tid til annet etter eget skjønn ( Søknadsgjennomgangen ), og gitt at resultatene av Søknadsgjennomgangen anses som tilfredsstillende av Expedia etter eget og absolutte skjønn, skal Expedia fremskaffe for Partner en Partnerkonto og en Partnersporingskode via elektronisk post. Partneren samtykker i at den vil være ansvarlig for å sikre at den elektroniske postkontoen oppgitt for formålet å motta elektronisk post med Partnerkontoen og Partnersporingskoden ikke er en delt konto og vil være en sikker konto kun brukt av Partnerens autoriserte agent. 2. Nettsideadgang. Expedia skal gi Partner adgang til Nettsiden for å la Partner kunne yte markedsføringstjenestene beskrevet i Klausul A1. 3. Expedia promoteringsmateriale. Expedia kan fra tid til annet under denne Avtalens periode, og etter eget skjønn, gi Partneren Expedia Promoteringsmateriale. Expedia kan introdusere og trekke tilbake Expedia promoteringsmateriale for bruk av Partner til enhver tid. 4. Bevilgning av lisens fra Expedia. Underlagt betingelsene og vilkårene i denne Avtalen gir Expedia herved Partneren en begrenset, uoverførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-underlisensbar lisens til å vise i butikk Expedia promoteringsmaterialer som kan gis av Expedia til Partner fra tid til annen, og til å kopiere Bestillingsskjemaet og e-poster med bestillingsbekreftelse sendt av Expedia til Partner for bruk i tilknytning til Kunder som har utført en Transaksjon gjennom Nettsiden. Bruk av Expedia promoteringsmaterialer kan være underlagt slike bruksretningslinjer eller ytterligere vilkår som Expedia kan beskrive. 5. Kundestøtte og Fullførelse. Expedia skal bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å gi, eller sørge for at det blir gitt, Kundestøtte og fullførelsestjenester til Partnere og til Kunder til de samme tider og på samme tjenestenivå og funksjonalitet som Expedia gir, eller sørger for blir gitt, til sine kunder som bestiller utenfor Partnerprogrammet i samme geografiske region. Partner anerkjenner at Expedia forbeholder seg retten til å nekte å gi kunde-/fullførelsestjenester til en Kunde, etter eget skjønn, inkludert, uten begrensing, i tilfelle: (i) avvisning av gjeldende kredittkortselskap; (ii) manglende kredittkortautentisering; (iii) mangel på autentisering av kredittkortholder; og (iv) Kundes historie med Expedia og/eller Expedia, Inc. (Delaware) og enhver enhet som er direkte eller indirekte kontrollert av Expedia, Inc. (Delaware ( Expedia-gruppemedlemmet ). 6

7 6. Eierskap av Kundedata. Som mellom partene skal Kundedata anses som fortrolig informasjon av Expedia. Alle rettigheter, titler og interesser i Kundedata vil være eid av Expedia. C. PERIODE Denne avtalen vil tre i kraft på Effektiv dato og, med mindre avsluttet tidligere som oppgitt heri, skal fortsette fra Effektiv dato til en av partene sier opp Avtalen i henhold til bestemmelsene i Klausul E. D. NETTSIDE OG EXPEDIA-INNHOLD 1. Expedias Eierskap av Nettsiden, Expedia-merker og Expedia-innhold. Expedia er eieren eller lisensgiveren for åndsverksrettigheter (inkludert, uten begrenset, all opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter) i forbindelse med og i: (i) alle versjoner av Nettsiden; og (ii) Expediamerkene (samlet Expedia-innholdet ). Expedia-merker skal bety Expedias varenavn, varemerker, servicemerker og/eller andre visuelle representasjoner derav, inkludert logoer design, ordmerker, bilder, farger og fargekombinasjoner, trade dress, tegn og andre reklamerettigheter eller andre opprinnelsesmerker eller indikasjoner på eierskap eid eller brukt av Expedia. Partner anerkjenner at Nettsiden, Expedia-innhold og Expedia-merker er eid av (eller lisensiert av) Expedia, og Partners bruk av Expedia-merker i forbindelse med denne avtalen tjener til Expedias beste og ingenting heri vil gi noen eierskapsinteresser i elementene av Nettsiden, Expedia-innhold og Expedia-merker til Partner. 2. Innholdsbeskyttelse. Expedia-nettsiden og teknologien og infrastrukturen brukt for å lage innhold til hver av dem tilhører Expedia eller Expedia-gruppemedlemer. Expedia gir en begrenset, ikkeeksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, ikke-underlisensbar rett til å bruke, aksessere, vise og kjøre Nettsiden og Expedia-innholde for de tillatte formål. Følgelig, uansett hva som måtte finnes heri, vil Partner ikke, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Expedia, som kan nektes eller gis etter dets skjønn, direkte eller indirekte: (a) aksessere, søke, skrape, kravle eller overvåke Nettsiden eller kopiere, trekke ut, bruke, modifisere eller gjenbruke noe innhold eller informasjon i Nettsiden eller Expedia-innhold (inkludert, uten begrensing, pris- eller tilgjengelighetsinformasjon for noe reiseprodukt eller tjeneste), for noe formål eller på noen måte (for eksempel robot, spider, scraper eller andre automatiserte eller manuelle metoder); (b) dyp-linke til noen del av Nettsiden; (c) forsøke å skape avledede arbeider av Expedia-innholdet; (d) demontere, dekompilere, oversette, tilpasse eller på annen måten forsøke å avlede kildekoden (eller underliggende komponenter eller algoritmer) fra Nettsiden, Expedia-innhold eller tilknyttede filer; og (e) fjerne, endre eller ødelegge noe patentbeskyttede, varemerkede eller opphavsrettnotiser for Expedia eller dets lisensgivere på Nettsiden eller i Expedia-innholdet. I tillegg vil Partner ikke, direkte eller indirekte: (i) bryte restriksjonene i noen robot-eksklusjonsheadere på Nettsiden, eller omgå eller unngå tiltak brukt for å forhindre eller begrense adgang til Nettsiden, inkludert innholdet og informasjonen deri; eller (ii) foreta noe som, etter Expedias skjønn, påfører eller kan påføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettsidens teknologi eller infrastruktur eller bruk av Nettsiden eller noen av dens funksjoner og tjenester på en måte som kan avbryte, skade, utkoble, overbelaste eller forringe Nettsiden eller forstyrre andre parters bruk og nytelse av Nettsiden, inkludert, uten begrensing, sending av store mengder uoppfordrede meldinger eller flomming av servere; (iii) oppnå eller forsøke å oppnå uautorisert adgang til andre computer-systemer, materialer, informasjon eller andre tjenester tilgjengelig på eller gjennom Nettsiden eller Expedia-innhold på noen måte, inkludert gjennom metoder utilsiktet gjort offentlig tilgjengelig eller gitt gjennom Nettsiden eller Expedia-innhold; (iv) ta del i automatiske eller uautoriserte metoder for å adgang til, logge inn eller registrere seg på Nettsiden eller Expedia-innhold, eller få tak i brukerlister eller annen informasjon fra eller gjennom Nettsiden eller Expedia-innhold, inkludert, uten begrensing, informasjon på server eller database knyttet til Nettsiden eller Expedia-innhold; (v) bruke Nettsiden eller noen av dens tjenester i 7

8 brudd med Expedias eller tredjeparts åndsverks- eller andre eiendoms- eller juridiske rettigheter; (vi) bruke Nettsiden eller noen av dets tjenester i brudd med enhver gjeldende lov, kode, Retningslinjer eller bestemmelse; eller (vii) oppmuntre eller støtte andres forsøk på å begå noen av de nevnte forbudte handlingene. 3. Varemerkebeskyttelse. Med unntak for den begrensede lisens gitt i Klausul B4 over, er Partner forbudt fra å bruke eller vise (direkte eller indirekte), og samtykker i å ikke vise eller referere til (direkte eller indirekte), noen URL, varenavn, varemerker, logoer eller merking for Expedia eller Expediagruppemedlemmer på noen måte som helst (inkludert, uten begrensing, i noen metatagger, avertering i søkemotorer, markedsføring eller optimalisering, noen andre online eller offline markedsføring eller avertering, pressemeldinger, osv.) uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Expedia eller dets gjeldende Expedia-gruppemedlemmer som kan benektes etter Expedias eller Expedia-gruppemedlemmets skjønn. Alle rettigheter ikke uttrykkelig gitt er forbeholdt Expedia eller Expedia-gruppemedlemmer. Partner anerkjenner og samtykker i at ethvert brudd på denne Klausul D3 vil føre til uopprettelige skade på Expedia og/eller Expedia-gruppemedlemmer, samt skader som er vanskelige eller umulige å beregne. Partner samtykker i at overholdelse av Klausul D3 kan spesifikt håndheves i enhver rett i kompetent domsmakt, uten fordom og i tillegg til Expedias og/eller Expedia-gruppemedlemmenes rettigheter til å søke skadeerstatning eller andre rettsmidler for slikt brudd. E. AVSLUTNING; AVSLUTNINGSFORPLIKTELSER 1. Expedia skal ha retten til å avslutte denne Avtalen etter eget og absolutt skjønn med umiddelbar effekt gitt at Partner blir gitt skriftlig varsel, uten å oppgi grunn. Partner kan avslutte denne Avtalen på tredve (30) dagers skriftlig varsel til Expedia. Rettighetene og rettsmidlene gitt i denne Klausulen er ikke eksklusive og er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler gitt ved lov eller denne Avtalen. 2. I tillegg til andre rettigheter og rettsmidler kan begge parter, ved å gi skriftlig varsel til den andre parten, avslutte denne Avtalen med umiddelbar effekt på følgende grunnlag: (i) hvor en av partene går inn i frivillig eller ufrivillig likvidasjon; (ii) hvor en av partene erklæres insolvent enten i konkursrettergang eller andre retterganger; (iii) hvor en avtale med kreditorer har blitt oppnådd med en av partene grunnet dets forsømmelse eller manglende evne til å betale sin gjeld ved forfall; eller (iv) hvor en mottaker, administrator, administrativ mottaker eller annen servituttinnehaver er utpekt over hele eller deler av en av partenes forretning. 3. Ethvert varsel om brudd eller mislighold herunder skal prominent merkes VARSEL OM MISLIGHOLD og hvis til Expedia, skal kopieres til Expedias juridisk avdeling ved hovedstyret. 4. Ved avslutning eller utløp av denne Avtalen uansett årsak: (i) Partner skal umiddelbart slutte å bruke Partnersporingskode og Expedia promoteringsmaterialer; (ii) Partnerkonto skal stenges umiddelbart av Expedia; (iii) Partner skal stå til regnskap overfor Expedia for alle Kundepengemidler holdt av dem i henhold til Klausul A4A. 5. Uansett hva som står ellers i denne Avtalen, skal følgende bestemmelser overleve Avtalens avslutning: Klausulene F1 til F3 og G til M inklusive i denne Del 1 av Avtalen. F. REPRESENTASJONER OG GARANTIER 1. Hver part representerer og garanter herved som følger: (i) til den grad at parten er et selskap, er det tilbørlig organisert og eksisterer lovlig under lovene for dets registreringssted og har full makt og 8

9 autoritet til å inngå denne Avtalen og til å utføre bestemmelsene herav; (ii) er tilbørlig autorisert til å fullbyrde og levere denne Avtalen og til å utføre sine forpliktelser herunder; (iii) denne Avtalen er en juridisk og gyldig forpliktelse som er bindende og rettsgyldig i sine vilkår; og (iv) fullbyrdelse, levering og ytelse av denne Avtalen av slik part er ikke i konflikt med noen avtale, instrument eller forståelse, muntlig eller skriftlig, som det er en part av eller som det kan være bundet av, eller bryter noen lov eller bestemmelse i noen rett, offentlig organ eller administrativt eller annet byrå har noen domsmakt over det. 2. Partner representerer og garanter herved som følger: (i) det er et reisebyrå regulert av og operert i henhold til alle gjeldende lover og bestemmelser; (ii) det innehar alle gjeldende lisenser og dokumentasjon nødvendig for å utføre reisebyråtjenester; (ii) individet som inngår denne Avtalen på vegne av Partneren har makten, kapasiteten og myndigheten til å inngå den og binde Partneren til å følge dens forpliktelser under denne Avtalen og slikt individ på eget vegne representerer og garanterer dette; og (iv) at det ikke er, og at kompetent eier ikke er, registrert i eller borger av et land underlagt økonomiske sanksjoner eller handelssanksjoner av det amerikanske finansdepartementets US Treasury Office of Foreign Asset Control ( OFAC ) eller listet som en Spesielt designert borger, en Spesielt designert global terrorist, en Blokkert person eller lignende restriktiv betegnelse under OFACs sanksjonsregime. 3. Partneren garanterer videre og påtar seg å, og med Expedia at alle representasjoner og garantier og overenskomster gitt av Partneren som oppsatt i denne Avtalen er sanne og nøyaktige i alle henseender og kontinuerlig av natur, og skal anses som å ha blitt gitt av Partneren ved fullbyrdelsen av denne Avtalen og til alle tider deretter. G. BEGRENSING AV GARANTI Unntatt som uttrykkelig garantert heri, til den fulleste grad tillatt ved lov, gir ingen av partene noen, og Partner anerkjenner at Expedia ikke har gitt noen, og frasier seg herved spesifikt enhver representasjon eller garanti, vilkår eller andre betingelser, uttrykkelige eller impliserte, uansett om det er implisert ved vedtekt, sedvanerett, sedvane, sekundært eller på annen måte angåend Nettsiden, om noen, inkludert, men ikkebegrenset til enhver implisert garanti av tilfredsstillende kvalitet, omsettelighet eller dugelighet for et bestemt formål. ANNET ENN SOM UTTRYKKELIG GARANTERT ELLERS I DENNE AVTALEN, ER NETTSIDEN OG EXPEDIA-INNHOLDET LEVERT SOM DET ER OG SOM TILGJENGELIG UTEN GARANTIER AV NOEN FORM, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, GARANTIER I FORHOLD TIL NYTTBAR TID ELLER UAVBRUTT ADGANG, TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, LEGALITETEN ELLER DUGELIGHET FOR DISTRIBUSJON ELLER REPUBLISERING, ELLER NYTTEN AV NETTSIDEN ELLER EXPEDIA-INNHOLD, ELLER NOEN IMPLISERTE GARANTIER PÅ SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, DUGELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, TITTEL ELLER UKRENKELIGHET. INGEN GARANTI ER GITT OM AT NETTSIDEN ELLER EXPEDIA-INNHOLD VIL BLI BETIMELIG LEVERT, SIKKERT, UAVBRUTT, ELLER OPERERT UTEN FORSINKELSER I SENDINGER, YTELSESVIKT, COMPUTERVIRUS, UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER DEFEKTER. BRUK AV NETTSIDEN ER PÅ PARTNERS EGEN RISIKO. EXPEDIA OG EXPEDIA-GRUPPEMEDLEMMER PÅTAR SEG INTET ANSVAR OG SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER PÅ, ELLER VIRUS SOM KAN INFISERE PARTNERS COMPUTERUTSTYR ELLER ANNEN EIENDOM GRUNNET PARTNERS ADGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSIDEN, FUNKSJONER ELLER INNHOLD PÅ NETTSIDEN OG PÅ EXPEDIA-INNHOLD GENERELT. PARTNER ER ENEANSVARLIG FOR Å IMPLEMENTERE TILSTREKKELIGE PROSEDYRER OG VIRUSKONTROLL (INKLUDERT ANTIVIRUS OG ANDRE SIKKERHETSSJEKKER) FOR Å TILFREDSSTILLE DINE SPESIFIKKE KRAV FOR NØYAKTIGHETEN OG SIKKERHETEN FOR DATATILFØRSEL OG UTMATING. INGEN RÅD, RESULTATER ELLER INFORMASJON, DET VÆRE SEG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ANSKAFFET FRA NETTSIDEN ELLER EXPEDIA-INNHOLD SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GITT HERI. 9

10 H. SKADESLØSHOLDELSE Partner skal, på egen kostnad og Expedias anmodning, forsvare ethvert krav eller handling fra tredjepart mot Expedia og Expedia-gruppemedlemmer og relaterte selskaper, og alle deres respektive direktører, konsulenter, ansatte, lisensholdere, agenter og uavhengige kontraktører: (i) oppstår fra eller er relatert til Partners bruk av Partnerkonto; (ii) oppstår fra eller er relatert til informasjon sendt inn av Partneren til Nettsiden; (iii) oppstår fra eller er relatert til ethvert brudd på Klausul A over; (iv) oppstår fra eller er relatert til Partners håndtering av data, registre eller informasjon under Klausul A over; (v) oppstår, direkte eller indirekte, fra eller i forbindelse med straffbar bruk av kredittkort som oppgitt i Klausul A over; (vi) oppstår fra ethvert kra som, om sant, ville utgjøre et brudd på en Partner-garanti, representasjon eller overenskomst oppsatt i denne Avtalen; (alle slike krav er kollektivt Partnerkrav ); og Partner skal holde Expedia og Expedia-gruppemedlemmer og relaterte selskaper skadesløse fra og mot alle kostnader, skadeerstatninger og honorarer rimelig pådratt av Expedia eller Expedia-gruppemedlemmer, inkludert men ikke begrenset til honorar til juridiske rådgivere (på en advokat-klient basis) og andre profesjonelle som kan tillegges slike Partnerkrav. Expedia skal ha retten til å godkjenne advokaten valgt av Partner for forsvar av Partnerkrav. Expedia skal gi Partner rimelig skriftlig varsel om slike Partnerkrav og gi Partner rimelig informasjon og assistanse, på Partners kostnad, for å hjelpe Partner med å forsvare slike Partnerkrav. Partner skal ikke ha noen rettighet, uten Expedias skriftlige samtykke, til å avgjøre slike krav hvis slik ordning oppstår fra eller er del av kriminell handling, begjæring eller prosess eller inneholder en stipulering til eller innrømmelse eller anerkjennelse av ansvar eller urett (det være seg i kontrakt, tort eller annet) på vegne av Expedia eller Expediagruppemedlemmer eller ellers krever at Expedia eller Expedia-gruppemedlemmer anlegger eller avstår fra å anlegge materiell sak (som betaling av honorarer). I. ANSVARSBEGRENSING UTEN FORDOM TIL NOEN ANDRE ANSVARSEKSKLUDERINGER OPPSATT ELLERS I DETTE DOKUMENTET, OG UNNTATT FOR EN PARTS ANSVAR FOR TREDJEPARTSKRAV SOM SPESIFISERT I KLAUSUL H ELLER EN AV PARTENES BRUDD PÅ KLAUSUL J ELLER PARTNERS BRUDD PÅ KLAUSUL A4, SÅ LANGT TILLATT VED LOV SKAL INGEN AV PARTENE ELLER DERES PARTNERE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIEL INDIREKTE, TILFELDIG, FØLGENDE ELLER EKSEMPLARISKE ERSTATNINGSKRAV AV NOEN TYPE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN, SELV OM SLIK PART HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV. DET FOREGÅENDE SKAL GJELDE UANSETT FORSØMMELSE ELLER ANNEN FEIL FRA EN AV PARTENE OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR ER I KONTRAKT, FORSØMMELSE, TORT, OBJEKTIVT ELLER ANNEN ANSVARSTEORI. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EXPEDIA OG/ELLER EXPEDIA- GRUPPEMEDLEMMER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR PARTNER ELLER TREDJEPART FOR: (I) SKADE SOM OPPSTÅR FRA EN FEIL ELLER AVBRUDD I LEVERINGEN AV NETTSIDEN; ELLER (II) ET BELØP STØRRE ENN DE TOTALE BELØPENE BETALT AV EXPEDIA. INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER NOEN AV PARTENES ANSVAR FOR: (A) PERSONSKADE ELLER DØD FORÅRSAKET AV FORSØMMELSE; ELLER (B) SVINDEL. J. FORTROLIGHET; MEDIAKOMMUNIKASJON, DATABESKYTTELSE 1. I utførelsen av sine forpliktelser under denne Avtalen, vil Expedia og Partner legge frem konfidensiell og fortrolig informasjon. Partene samtykker i at mottakeren av slik konfidensiell eller fortrolig informasjon fra den andre parten vil bruke slik konfidensiell informasjon kun for formålene som det er gitt av den andre parten, vil ikke gi slik konfidensiell informasjon videre til noen tredjepart, og vil beskytte slik konfidensiell informasjon fra uautorisert bruk og redegjørelse; gitt at de foregående forpliktelsene ikke vil gjelde for noen: (i) informasjon som blir generelt offentlig tilgjengelig uten at det er mottakers feil; (ii) informasjon som mottakeren erverver fra en tredjepart (annet enn i forbindelse med denne Avtalen); (iii) informasjon som er uavhengig utviklet eller anskaffet av mottakeren; (iv) 10

11 avsløring med forhåndsgitt skriftlig samtykke fra den avslørende part; eller (v) avsløringer som er påkrevd ved gjeldende lov. Til tross for det foregående kan mottakeren avsløre slik konfidensiell informasjon om påkrevd ved rettslig eller statlig forespørsel, krav eller ordre; gitt at mottakeren vil ta rimelige steg for å gi avslørende part tilstrekkelig varsel på forhånd for å bestride slik forespørsel, krav eller ordre. For denne Avtalens formål er enhver enhet som kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en part vil ikke anses som en tredjepart. 2. Partner skal ikke frigjøre til offentligheten pressemeldinger eller annen kommunikasjon til pressen og/eller offentligheten angående denne Avtalen uten Expedias forhåndsgitte skriftlige samtykke. 3 Partene samtykker i at Expedia og/eller hvert Expedia-gruppemedlem skal behandle all personlig informasjon det mottar og behandler i henhold til denne Avtalen kun for formålene å utføre denne Avtalen, i samband med fullbyrdelsen av dets regulerende ansvar, og som ellers oppsatt i Personvernserklæringen på Nettsiden. Partner skal sikre at den har innhentet de relevante samtykker og tillatelser fra Kunder og deres reisefeller for å la Expedia og/eller relevant Expedia-gruppemedlem behandle slik persons personlige data i henhold til denne Klausulen. Partner skal til alle tider opptre i henhold til gjeldende lov når det gjelder slik personlig informasjon, inkludert, uten begrensing, Privacy Act 1988 (Cth). Hver part skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personlig informasjon fra tilfeldig eller ulovlig tap eller tilfeldig tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang. Slike tiltak vil ikke være mindre strenge da en part generelt bruker lignende tiltak på egne data. K. GENERELT 1. Styrende lov; Rettsted; Advokatsalær. Denne Avtalen skal tolkes og kontrolleres av lovene for staten Washington, USA, og hver part samtykker videre til den eksklusive rettskretsen og jurisdiksjon i King County, Washington, USA. Sak kan forkynne til partene enten per post med forhåndsbetalt porto, eller for hånd. 2. Force Majeure. Hvis utførelsen av denne Avtalen eller noen forpliktelse herunder blir forhindret, begrenset eller forstyrret av en handling eller tilstand som er utenfor den påvirkede partens rimelige kontroll, skal parten så påvirket, etter å ha gitt øyeblikkelig varsel til den andre parten, være unnskyldt fra slik utførelse, med unntak for å utføre betalingene herunder, til graden av slik forhindring, begrensing eller forstyrrelse. 3. Effekt av Økonomisk forhold. I tilfelle Expedia anser, etter Expedias skjønn, at militær- eller terroristhandling eller ekstraordinær politisk, økonomisk eller andre forhold eller tilfeller utenfor Expedias kontroll har en betydelig innvirkning på reiseliv, Expedias forretninger, adgang eller navigasjon til Expedia fra Partners nettside(r), kan Expedia når som helst stoppe utførelse (delvis eller fullstendig) av noen eller alle betingelser og vilkår i denne Avtalen, stoppe forfalt betaling herunder (delvis eller fullstendig) eller avslutte Avtalen (delvis eller fullstendig), etter Expedias eget skjønn. Expedia skal gi Partner skriftlig varsel fem (5) dager før effektiv dato for slik opphevelse eller avslutning. 4. Notiser; Anmodninger. Underlagt Del 2 og Klausul A3 over, alle notiser og anmodninger i forbindelse med denne Avtalen kan sendes som elektronisk post. Korrekt adresserte notiser sendt via elektronisk post skal anses å være mottatt umiddelbart ved sending. Notiser og anmodninger skal adresseres til partner i henhold til adresseinformasjon oppgitt ved søknad om adgang til programmet og Expedia som følger: eller til annen slik adresse som Expedia angir ved 11

12 skriftlig varsel til partner. Partene anerkjenner og samtykker i at Expedia kan arkivere en elektronisk kopi av fullt utfylt avtale og samtykker videre i at enhver anmodning gjort til Expedia om en kopi av denne avtalen kan innfris i elektronisk form. 5. Tildeling Ingen part kan tildele, sette bort, novere eller opprette en fullmakt hva angår denne avtalen, eller noen del derav, til noen tredjepart med mindre den andre parten uttrykkelig samtykker skriftlig til slik tildeling; gitt, dog, at Expedia kan tildele sine rettigheter og/eller novere forpliktelser under denne avtalen til et medlem av Expedia Group uten innhenting av ytterligere samtykke fra partner. Ethvert forsøk på tildeling, overføring etc. i brudd med denne Klausul K5 skal være erklært ugyldig. For denne Avtalens formål skal en sammenslåing, konsolidering eller annen selskapsreorganisering, eller en overføring eller salg av en kontrollerende innflytelse av en parts aksjer, eller av alle eller hovedsakelig alle dets aktiva, ikke anses som en tildeling. Skulle imidlertid Partner bli oppkjøpt av eller falle under kontroll av en person rimelig ansett av Expedia som en konkurrent, skal Expedia være berettiget til å avslutte denne Avtalen øyeblikkelig ved skriftlig varsel. Underlagt begrensinger fremsatt heri vil denne Avtalen tre i kraft til fordel og være bindende for partene, deres etterfølgere, administratorer, arvinger og tillatte tildelte. 6. Ugyldighet. I tilfelle noen bestemmelser i denne Avtalen finnes ugyldig eller urettskraftig i henhold til dom eller avgjørelse, skal resten av denne Avtalen forbli gyldig og rettskraftig i henhold til dens betingelser. Partene akter at betingelsene i denne Avtalen skal være rettskraftig i den største grad tillatt ved gjeldende lov. Følgelig samtykker partene i at dersom en betingelse anses som ikke rettskraftig, skal de tre inn i diskusjoner, i god tro, om modifikasjonene som kan være nødvendige for å gjøre dem rettskraftige. 7. Hele Avtalen; Intet tilbud. Partene samtykker i at denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder innholdet herav, slår sammen alle tidligere og samtidige kommunikasjoner og avløser og utsletter tidligere utkast, avtaler, forpliktelser, representasjoner, garantier og arrangementer av enhver art, det være seg i skriftlig (elektronisk eller annet medium) eller muntlig, relatert til slikt innholdet med unntak for falske fremstillinger. Verken denne Avtalen eller noen skriftlige eller muntlige erklæringer relatert hertil utgjør et tilbud, og denne Avtalen skal ikke være juridisk bindende før den er akseptert av Expedia i henhold til Søknadsgjennomgangen som tillatt under Klausul B1. Ingenting i denne Klausul K7 skal begrense ansvar for svindel. 8 Endringer. Uavhengig av hva som eller måtte være bestemt i denne Avtalen, kan Expedia til enhver tid korrigere eller endre denne Avtalen gjennom e-post eller andre midler. I slike tilfelle, hvor Partneren aksepterer de endrede vilkårene, skal vilkårene bli gjeldende fra og med Expedias mottakelse av aksepten. Dersom Partneren ikke motsetter seg foreslåtte endringer innen fire (4) uker etter Expedias vellykkede avsendelse av ovennevnte e-post med avtaleendringer, eller annen bekreftelse på slik endringsvarsel, skal endringene anses som bindende avtalt mellom Partene og denne Avtalen endres i samsvar med disse. Dersom Partneren motsetter seg foreslåtte endringer, kan Expedia bringe Avtalen til oppfør gjennom skriiftlig varsel. 9. Partenes forhold; Uavhengige kontraktører. Hver part er en uavhengig kontraktør, og ingenting i denne Avtalen skal tolkes som å opprette eller antyde et fellesprosjekt-, mandat-, partnerskap-, hovedagent- eller ansettelsesforhold mellom partene. Ingen av partene skal begå noen handling eller tillate noen handling på dets vegne som hevder å være gjort i den andres navn eller på den andres vegne, og ingen av partene skal ha noen makt eller myndighet til å binde den andre eller til å anta eller 12

13 opprette noen forpliktelse eller ansvar, uttrykkelig eller implisert, på den andres vegne eller i dens navn, og ingen av partene skal antyde til noen at de har slik makt eller myndighet. 10 Frafall av rettigheter. Under ingen omstendighet skal en forsinkelse, forsømmelse eller unnlatelse hos en av Partene hva gjelder håndhevingen (av hele eller deler av) enhver bestemmelse i denne Avtalen anses som et frafall av rettigheter og plikter etter andre deler av Avtalen, eller på annen måte påvirke de øvrige rettighetene til denne parten etter denne Avtalen. 13

14 DEL 2 HONORAR- OG BETALINGSBETINGELSER FOR PROGRAM A. HONORARSTRUKTUR 1. Markedsføringshonorar. Som godtgjørelse for markedsføringstjenestene levert av Partner til Expedia i henhold til denne Avtalen, og underlagt Klausul A2 nedenfor, skal Expedia betale Partneren markedsføringshonorarer på Transaksjoner som er fullførte, utsatt eller forbrukt av Kunden ("Forbrukte transaksjoner") under perioden, bestående av enten et engangshonorar eller en prosentdel på basis av brutto transaksjonsverdi (som definert nedenfor) for hver type Forbruk transaksjon som oppsatt nedenfor ( Markedsføringshonorar ). For denne avtalens formål betyr brutto transaksjonsverdi eller BTV, for hver Forbrukt transaksjon, den totale prisen (inkludert skatter og avgifter) faktisk betalt av Kundene for bestillingen. For å unngå tvil vil Markedsføringshonorarene kun bli betalt for Forbrukte transaksjoner og i NKR. Merk: Markedsføringshonorarene skal ikke gjelde for Forbrukte Expedia spesialrate transaksjoner i Norge Expedia hotell med spesialrate utland. Expedia vil betale Partner ti prosent (10 %) av BTV Expedia Spesialratehotell Innland. Ingen markedsføringshonorar betales av Expedia til assosiert selskap. 1.2 Annet hotell. Innland eller utland. EEM-hotell: Expedia skal betale Partner sju prosent (7 %) per Forbrukt transaksjon. GDS-hotell: Expedia skal betale Partner to prosent (2 %) per Forbrukt transaksjon Destinasjonstjenester- utland. Expedia vil betale Partner ti prosent (10 %) av BTV Destinasjonstjenester innland. Ingen markedsføringshonorar betales av Expedia til assosierte selskap. 1.4 Luft (flyreise). Expedia vil betale Partner en prosent (1 %) av BTV Billeie utland. Expedia vil betale Partner ti prosent (10 %) av BTV Billeie innland. Ingen markedsføringshonorar betales av Expedia til assosierte selskap E-pakker (flyreise + hotell) - utland. Expedia vil betale Partner fem prosent (5 %) av GTV for minimum tre (3) netters opphold; tre prosent (3 %) for mindre enn tre (3) netters opphold E-pakker (flyreise + hotell)- innland. Ingen markedsføringshonorar betales av Expedia til assosierte selskap. 2. B etingelser for Markedsføringshonorar. Partner anerkjenner og aksepterer at følgende betingelser skal gjelde for beregningen av Markedsføringshonorarer. 14

15 2.1 Markedsføringshonorarer for en Forbrukt transaksjon skal betales til Partner kun hvor Partner formidler en Transaksjon på vegne av en Kunde og at Transaksjonen anses av Expedia som å være en Forbrukt transaksjon; 2.2 Markedsføringshonorarer skal ikke forfalle til Partner for Transaksjoner hvor Partner har sviktet eller nektet å angi korrekt Partnersporingskode; 2.3 Markedsføringshonorarer skal kun utbetales i relasjon til Forbrukertransaksjoner som ble bestilt gjennom Nettsiden. For å unngå tvil skal Markedsføringshonorar ikke være betalbart av Expedia i forhold til bestillinger eller transaksjoner utført på noen annen Expedia -merket nettside; 2.4 Markedsføringshonorarer skal ikke utbetales ved avbrutte Transaksjoner eller Transaksjoner uten opphold; 2.5 Markedsføringshonorarer skal være underlagt beskatning i henhold til denne Del 2; 2.6 Markedsføringshonorarer skal ikke betales på noen Transaksjoner for Expedia-hoteller med spesialrate eller Andre hoteller hvor overnattingsleverandøren opererer under Disney -merket eller andre merker, som Expedia vil varsle Partner om skriftlig fra tid til annen, slikt varsel vil bli gitt i henhold til varslingsprosedyren oppsatt i Klausul A3 under perioden for denne Avtalen; og 2.7 Partner skal samarbeide fullt, og gi Expedia all mulig assistanse som anmodet av Expedia, i forbindelse med enhver etterforskning av Expedia i mistenkt Transaksjons-svindel. 3. Variasjon i rater for Markedsføringshonorarer. Partner anerkjenner og samtykker i at Expedia kan, fra tid til annen, etter rimelig skjønn og uten å trenge videre samtykke fra Partner, variere Markedsføringshonorarene som angitt i Klausul A1. Hvis Expedia gjør slik endring skal det varsle Partner skriftlig om dets avgjørelse (slikt varsel kan være per e-post eller per notis vist på Nettsiden). Dersom Expedia gir slikt varsel vil de nye ratene for Markedsføringshonorar gjelde fra første dag av neste kalendermåned etter måneden hvor slikt varsel ble gitt av Expedia. 4. Expedia-produkter med spesialrate. Partene forutser, og skal bruke alle rimelige forsøk på å sikre, at Expedia og/eller et Expedia-gruppemedlem skal behandles for momsformål som leverandør til Kunden av Expedia-hoteller med spesialrate, eller bil- eller bestemmelsesstedsreservasjoner (kollektivt "Expedia spesialrateprodukter") for destinasjoner i EU. Partner skal ikke opptre eller utelate å begå handling som rimelig kan forventes å føre til at skattemyndighetene anser Partneren som leverandør av Expedia spesialrateprodukter til Kunden. Spesielt skal ikke Partner stå til regnskap til noen skattemyndighet for moms basert på at det er leverandør av Expedia spesialrateprodukter til Kunder, og Partner samtykker videre til at betalinger som det inndriver relatert til Expedia spesialrateprodukter inndrives på vegne av Expedia og/eller et Expedia-gruppemedlem, for tjenestene levert av tjenesteleverandørene, og disse betalingene oppføres i regnskapet. Partner skal ikke utstede fakturaer som uttrykkelig eller underforstått angir at Partner leverer et Expedia-produkt, det være seg på standalone-basis eller som en del av en pakke til kunden. B. BETALINGER 1. Timing av betaling. I løpet av Perioden, innen tredve (30) dager etter slutten på hver kalendermåned hvor Partner fullførte Transaksjoner eller realiserte Forbrukte transaksjoner, skal Expedia eller dens rapportagent gi Partner en erklæring i amerikanske dollar på: (i) ethvert forfalt beløp 15

16 til Partner når det gjelder Markedsføringshonorarer relatert til Forbrukte transaksjoner; (ii) GTV av Transaksjoner som er ekspedert foregående kalendermåned som ikke er ansett som Forbrukte transaksjoner; og (iii) oppholdsdatoen for Transaksjoner ekspedert som ikke har blitt forbrukt ennå. For å unngå tvil vil Markedsføringshonorarene kun bli betalt for Forbrukte transaksjoner. Med unntak som oppgitt i denne Klausul B1 skal Expedia eller dens rapporterende agent godskrive alle Markedsføringshonorarer skyldig til Partner ved elektronisk overføring til Partners bankkonto som oppgitt ved søknad om adgang til Programmet, eller som indikert fra tid til annen skriftlig av Partner. Mens Markedsføringshonorarer vil fortsette å samles opp, vil ikke Expedia godskrive betaling i noen kalendermåned med mindre oppsamlede Markedsføringshonorarer er minst tilsvarende fem hundre (500) NKR, gitt at i kalendermåneden som ender på siste dag i desember skal Expedia godskrive betaling for alle Markedsføringshonorarer oppsamlet i løpet av året, uansett beløp. Expedia kan tilbakeholde Markedsføringshonorarer skyldige til Partner under Avtalen og kreditere slike forfalte beløp mot utligning eller kompensering for beløp skyldige av Partneren som et resultat av Expedias feil ved utbetaling av Markedsføringshonorarer for tidligere Transaksjoner som er underlagt Klausul B2 Expedia kan også tilbakeholde Markedsføringshonorarer skyldig til Partneren under Avtalen i samsvar med Klausul D. 2. Ugyldige transaksjoner. Expedia skal være berettiget til umiddelbar annulering og (hvor gjeldende) tilbakebetaling av Markedsføringshonorarer relatert til Ugyldige transaksjoner. En Ugyldig transaksjon skal være en Transaksjon som helt eller delvis: (i) er avbrutt; (ii) er, etter Expedias rimelige mening, uærlig; (iii) resulterer i en tilbakeført postering av enhver grunn (inkludert, uten begrensing, svindel, dobling eller andre feil i betalingsprosesseringen eller et kredittkort ikke behandlet); eller (iv) relaterer til Partners atferd som bryter denne Avtalen. C. BESKATNINGSANSVAR Til tross for hva som måtte stå i andre bestemmelser heri, skal Partner være ansvarlig for alle skatter, fortollinger og pålagt Partneren som et resultat av denne Avtalen, inkludert renter og pengebøter derpå og tillegg til dette. D. MVA 1. Det er vanlig forståelse for partene at Markedsføringshonorarer ikke er underlagt mva i Norge, under den forutsetning at Marekdsføringshonorarene belastes et medlem av Expedia Group som ikke er etablert i Norge. 2. For unngåelse av tvil skal alle betalbare eller ansett betalbare summer til Partner av Expedia eller et medlem av Expedia Group under denne Avtalen anses å være inklusive enhver gjeldende avgiftspliktig mva på materiell hvor slike summer er vederlag underlagt mva. E. FORSKUDDSSKATTER Partner skal før mottak av noen betalinger herunder levere til Expedia, en tilbørlig og signert kopi av Skjema W-8BNO, en kopi av dette finnes i Vedlegg I, eller annet egnet skriftlig bevis tilfredsstillende for Expedia, for å stadfeste at Partner ikke er underlagt forskuddsskatt i USA. Partner skal umiddelbart underrette Expedia om enhver endring som kan medføre at Partner faller inn under forskuddsskatt i USA. Slikt skjema skal arkiveres hos Expedia. Partner skal skaffe Expedia en oppdatert versjon av Skjema W-8BNO eller annet skriftlig bevis som Expedia godtar hvert tredje (3) år og skal umiddelbart underrette Expedia om enhver omstendighet som påvirker gyldigheten for tidligere gitt informasjon. Om Partner ikke overholder sine forpliktelser under denne Klausul E skal Expedia være berettiget til å tilbakeholde 16

17 enhver betaling til Partner for å oppfylle sine forpliktelser under amerikanske skattelover. Alle summer tilbakeholdt av Expedia under denne Klausul E skal behandles som betalt til Partner for formål av Klausul A1 av Del 2 i denne Avtalen. DEL 3 - RETNINGSLINJER FOR PROGRAM Under Programmet opptrer Partner som en serviceleverandør til Expedia som motytelse for markedsføringsgebyr. For å delta i Programmet må Partner slutte seg til disse retningslinjene og enhver annen rettledning gitt av Expedia fra tid til annen: 1. Partner og deres ansatte må ikke representere seg selv når man fungerer som agent for eller på vegne av Expedia eller annet medlem i Expedia Group. 2. Partner må ikke opprette eller bruke annonse- eller reklamemateriell relatert til Programmet utenom det som er levert eller uttrykkelig godtatt skriftlig av Expedia eller medlem i Expedia Group. 3. Partner må ikke opptre på en slik måte som angir eller impliserer at Partner er den instansen som tilbyr Expedia spesialprisprodukter til Kunder, inkludert men ikke begrenset til: a. Fakturering: Partner må ikke utstede fakturaer eller andre dokumenter til Kunde relatert til Expedia spesialprisprodukter som angir eller impliserer at Partner er selger av produktet til Kunden. b. Mottak av betaling: Hvor Kunden betaler Partner for EU Expedia spesialprisprodukter (heller enn å betale direkte med kredittkort gjennom nettsiden) må Partner underrette Kunden om at Partner mottar den betalingen på vegne av Travelscape LLC og ikke på Partners egne vegne. Hvor mulig skal Partner erklære dette på enhver kvittering som Partner gir til Kunde i forbindelse med deres betaling for et EU Expedia spesialprisprodukt; c. Bokføring av betaling: Hvor Kunden betaler Partner for Expedia spesialprisprodukter heller enn å betale direkte med kredittkort gjennom nettsiden; må bokføringen for betalingen som Partner mottar fra Kunden reflektere det faktum at betalingene ikke er inntekt fra Partners reisebyrå eller Partner selv. d. Partner må ikke bokføre for mva til skattemyndighetene for noen sum som Partner mottar fra Kunde som betaling for Expedia spesialprisprodukter; og e. Partner må rådgi Kunder om at de inngår kontrakt med Travelscape LLC eller underliggende tjenesteleverandører når man inngår transaksjoner på nettsiden gjennom Partneren. 4. Om Partner velger å belaste Kunden med et bestillingsgebyr må Partner gjøre det klart for Kunden at bestillingsgebyret er: a. adskilt fra kostnaden for reiseprodukt og tjenester bestilt på og b. betalbar til Partner, og ikke til Expedia. 17

18 5. Partner skal underrette Expedia om alle Kundeklager relatert til mva-behandling av Expedia spesialprisprodukter og må ikke gjøre forsøk på å håndtere slike klager selv. 6. Partner må underrette Expedia om alle forespørsler fra skattemyndigheter eller andre offentlige instanser om Offline partnerprogram for reisebyrå eller Expedia spesialprisprodukter eller andre reiseprodukter eller tjenester hvor markedsføringsgebyr betales i henhold til Programmet, og Partner må gi Expedia muligheten til å gjennomgå/bidra til ethvert svar Partner gir til slike forespørsler. 7. Partner må ikke si noe skadelig og må ikke gjøre noe, eller unnlate å gjøre noe med noe, som i Expedias rimelige oppfatning, kan påvirke Expedias merke, rykte eller velvilje i negativ retning. 8. Partner må ikke baktale noen av betingelsene i kontrakten relevant for tjenester levert av Expedia, inkludert produktbeskrivelser. 9. Partner må skaffe Kunder relevante bruksbetingelser relatert til det relevante produktet før inngåelse av kontrakt med Kunder og derfor før mottak av betaling fra Kunden. Partner kan gjøre dette ved å skaffe Kunden en kopi av relevante Bruksbetingelser skrevet ut direkte fra nettsiden, eller ved å inkorporere eksakt ordlyd fra relevante Bruksbetingelser i Partners eget materiale som Partner gir til Kunden. 10. Partner må gi Kunden all annen informasjon påkrevd av lov eller bransjeforskrift før Kunden inngår kontrakten. 11. Partner må ikke forskjellsbehandle mot Expedia som mot andre eller reisetilbydere. 12. Partnere må alltid fravelge reiseforsikring tilbudt sammen med bestillinger. 13. Partnere skal ikke dra nytte av Kundebelønninger som kan tilbys på nettsiden eller andre nettsider gjort tilgjengelige av Expedia og/eller medlemmer av Expedia Group for egen bruk og glede. Når Kundebelønninger gjøres tilgjengelig relatert til en spesiell Transaksjon skal Partner underrette Kunden om at denne Kundebelønningen er tilgjengelig og hjelpe Kunden med å benytte seg av Kundebelønningen om Kunden ønsker å gjøre dette. 18

19 EKSEMPEL BESTILLINGSSKJEMA Reisenummer: Kundens navn: Kundens adresse og telefonnummer: Informasjon om reisende som reiser sammen med Kunde (nummer, navn): Bestillingsgebyr belastet av [navn på Agent]: [NOR sum] Avbestillingspolitikk relatert til bestilt reise: I, [Kundens navn], har lest, forstår og samtykker til: Expedia vilkår og betingelser for bestilling; Avbestillingspolitikk og Personvern som gjelder for reisen jeg har bestilt ved bruk av Kundens signatur Bestillingsdato 19

20 VEDLEGG I Skjema W-8BNO Erstatningsskjema W-8BNO Sertifikat for utenlandsk status for egentlig eier for US skattetrekk Formål: Amerikanske selskaper er generelt påkrevd å holde tilbake avgift på tretti (30) prosent av betalinger gjort til leverandører utenfor USA. Et unntak gjelder for betalinger gjort til leverandører utenfor USA for tjenester utført utenfor USA så lenge leverandøren ikke har næring eller forretning i USA eller på annet vis skattepliktig nærvær i USA forbundet med underliggende betaling. Vennligst bruk dette skjemaet for å bekrefte at det ikke er noe behov for tilbakeholdelse av skatt i USA for betaling du mottar fra Expedia, Inc. eller dets partnere ( Expedia ). Merk at dette skjemaet IKKE arkiveres hos skattemyndighetene. Det er kun for Expedias interne arkiver. Ikke bruk dette skjemaet om du er: Et utenlandsk partnerskap, en utenlandsk passiv båndleggelse eller en utenlandsk pantbåndleggelse En utenlandsk myndighet, internasjonal organisasjon, utenlandsk sentralbank, utenlandsk skatteunntatt organisasjon, utenlandsk privat stiftelse eller myndighet i en amerikansk besittelse som har mottatt direkte forbundet inntekt eller som krever anvendbarhet for del(er) 115(2), 501(c), 892, 895, eller 1443(b) (se instruksjoner) En person som opptrer som mellomledd En person som hevder at inntekt er direkte forbundet med utføring av handel eller forretning i USA Navn på individuell organisasjon, land for inkorporasjon eller organisasjon, type egentlig eier, individuell korporasjon, annen permanent bostedsadresse (gate, leilighet eller suite nr., eller landevei) by eller sted, stat eller provins. Inkluder postnummer hvor egnet. Under straffefeltet for mened erklærer jeg at jeg har undersøkt informasjonen på dette skjema og at den etter mitt beste vitende og troende er sann, korrekt og komplett. Jeg bekrefter videre under straffefeltet for mened at: 1 Jeg er den egentlige eier (eller er autorisert til å signere på vegne av egentlig eier) av all inntekt dette skjemaet relaterer til, 2 Den egentlige eier ikke er statsborger i USA 3 Inntekten dette skjemaet relaterer til er (a) ikke direkte forbundet med utførelse av handel eller forretning i USA, (b) direkte forbundet men ikke underlagt skatt under en overenskomst om inntektsskatt, eller (c) partnerens andel 20

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler)

FORHANDLERAVTALE. mellom. HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) (forhandler) FORHANDLERAVTALE mellom HealthTech Sciences AS, org.nr. 892 976 562 MVA Daniel Hansens gate 9, 5008 BERGEN (Rettighetshaver) og Forhandlernummer (mobilnr): Org.nr. / pers.nr. Navn: Adresse: E-post: (forhandler)

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer