Lokalbanken TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken 01-2011. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss!"

Transkript

1 Det beste for deg er målet for oss! Lokalbanken TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10 Hilsen fra banksjefen...side 2 Årsberetning 2010.side 3 Regnskap side 6 Gaveutdeling.side 8 Sponsoravtaler.side 9 Terra Eiendomsmegling avdeling Land.side 10 Gaver til gode prosjekter - mer på side 9

2 Forretningsidé Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunn og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Denne gangen har jeg gleden av å ønske TERRA Eiendomsmegling velkommen til Dokka. Omsetningen av eiendommer i distriktet er stor, og vi synes det er hyggelig å se at eiendomsbransjen er tilbake med kontor på Dokka. Vi ser frem til samlokalisering og et samarbeid med TERRA Eiendomsmegling avdeling Land. Videre er det Etnedal Sparebank sitt regnskap som får mest plass i denne avisen. Etter et beskjedent resultat i 2009 er vi igjen på rett vei, og ønsker å være din samarbeidspartner og støttespiller i tiden fremover. Som banksjef i lokalbanken håper jeg at du finner våre produkter og konkurransefortrinn interessante, og ønsker deg velkommen til en samtale med en av våre kundebehandlere. Påskehilsen fra Åpningstider Bruflat: Dokka: Mandag - fredag 09:00-15:30 Mandag - fredag utenom torsdag 09:00-15:30 Torsdag 09:00-17:00 Kontaktinformasjon Hovedkontor Bruflat: Postadresse: Bruflat, 2890 ETNEDAL Telefon: Telefaks: Avdelingskontor Dokka: Postadresse: Storgata 30, 2870 DOKKA Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: SWIFT/BIC: ET SP NO 21 side 2

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2010 Lokalt Etnedal Sparebank har hatt en vekst på 36 millioner i 2010 og forvaltningskapitalen er nå 516 millioner kroner. Resultatet etter skatt er 3,1 millioner kroner og egenkapitalprosenten er 14 % av forvaltningskapitalen. Behovet for finansiering av lån utover egne innskudd er betydelig redusert og vil bli vurdert mot neste forfall. Etterspørselen etter lån har vært stigende i 2010, både innenfor privat sektor og næringsliv. Vi har hatt en innskuddsvekst på 9,43 % og utlån har økt med 5,9 %. Etnedal Sparebank har en forholdsvis stor bygningsmasse, og det er hyggelig å konstatere at alle lokaler på hovedplanet nå er i bruk. Våre leietakere er NAV, Inregnico AS og Etnedal Kommune. Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Definerte mål: Bestå som selvstendig og lokal sparebank Tillit og handlekraft i markedet Konkurransedyktige tjenester og produkter innen bank og forsikring Kompetente medarbeidere Etterleve bankens etiske retningslinjer Attraktiv arbeidsplass Bidra til vekst og utvikling i markedsområdet Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 397,1 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 34,2 millioner kroner, eller 9,43 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 76,95 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt hadde vi 2,8 millioner kroner i innskudd fra kredittinstitusjoner. Innskudd fra kunder Mill. kr 2010 % Mill. kr 2009 Brukskonto 115,5 29,1 103,0 28,4 Sparekonto. 179,4 45,2 161,4 44,5 Særvilkår 93,5 23,5 90,2 24,8 Bundne innskudd 8,7 2,2 8,3 2,3 SUM innskudd 397,1 100,0 362,9 100,0 Utviklingen i innskudd fra kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) % Etnedal Sparebanks 100. driftsår Om banken vår Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet, og har kontorer på Bruflat og i Dokka. Styret har avholdt 13 styremøter og behandlet 125 saker i I tillegg har det vært avholdt 2 møter i revisjonsutvalget. Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 516 millioner kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på 36 millioner kroner eller 7,51 % fra Forvaltningskapitalens utvikling siste 5 år: (tall i millioner kroner) Utlån til kunder De samlede utlån til kunder var på 399,8 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 22,3 millioner kroner, eller 5,9 %. I tillegg har vi en låneportefølje i Terra Boligkreditt på 6 millioner kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i Samlet utlån til kunder utgjør 101 % av innskuddene. Det ble i 2010 behandlet 553 lånesøknader og innvilget 176 millioner kroner i nye lån og garantier. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Sektorer Mill. kr. % Personmarked 271,3 67,9 Næringsliv 118,4 29,6 Andre 10,1 2,5 SUM sektorer 399,8 100,0 Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 37,3 31,5 Industri 2,0 1,7 Reiseliv/Varehandel 20,8 17,6 Bygg og anlegg 31,3 26,4 Tjenesteyting, sosial og privat 27,0 22,8 SUM Næringsliv 118,4 100,0 side 3

4 Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Finansiering av utlån utover egne innskudd og egenkapital I tillegg til egne innskudd har banken følgende trekkrettigheter: DnB NOR Bank ASA kr 25 millioner og Totens Sparebank kr 10 millioner. Ingen av disse trekkrettighetene var benyttet ved årsskiftet. Banken har også obligasjonslån på kr 50 millioner gjennom Norsk Tillitsmann ASA. Av disse er kr 12 millioner i egen beholdning. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 5,3 millioner kroner, eller 1,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2009 var henholdsvis 3.5 millioner kroner og 0,7 %. Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Styret mener at banken har tatt høyde for mulige tap. Samlet avsetning til tap utgjør 1,93 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkelte families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, at vi tar del i den næringsutvikling som finnes i vårt markedsområde, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Utlån fordelt geografisk %-vis: Kommune / region Etnedal Nordre Land Søndre Land Nord-Aurdal Sør-Aurdal Resten av Oppland Oslo / Akershus Øvrige Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er 4,4 millioner kroner. Årets skattekostnad er tusen kroner. Dette gir et overskudd på 3,1 millioner kroner, eller 0,63 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2009 var 2,5 millioner kroner og 0,31 %. Av overskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 72,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 14,1 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2009 utgjorde egenkapitalen 69,6 millioner kroner, eller 14,5 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel. Obligasjonsbeholdningen består av fylkes- og bank/ kredittselskapsobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Av aksjeporteføljen på 10 millioner kroner er kroner klassifisert som handelsportefølje. Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 30,89 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. Likeledes mener styret at denne beretningen sammen med årsregnskapet gir et rettvisende bilde av driften i året, og av formuesstillingen ved årsskiftet. side 4

5 Terra-Gruppen AS Finanskonsernet Terra-Gruppen AS eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Etnedal Sparebank er en av aktørene og har en eierandel på 0,47 %. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Terrabankene har en samlet kundemasse på kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Alliansens mål: - Terra-Gruppen AS arbeider for at Etnedal Sparebank og de andre Terrabankene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne fremforhandler Terra-Gruppen AS løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke kunne produsere og tilby alene. - I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen AS ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kom-munikasjon og fremme av bankens næringspolitiske interesser. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. I tillegg kan banken også få utbytte av investert kapital. Vår eierandel i Terra-Gruppen AS er bokført til 7,27 millioner kroner. Utsiktene for år 2011 Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og ha en så kostnadseffektiv drift som mulig. Styret har som mål at vår markedsandel skal øke også i Kravene til styret, ledelse og ansatte blir stadig større. Ikke minst skyldes dette nye myndighetskrav, økt konkurranse og EU-tilpasninger. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over, og de vil bli vurdert fortløpende. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen AS. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med større potensial for vekst enn det vi har i egen kommune. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Etnedal Sparebank skal også i 2011 fremstå som en lønnsom og solid sparebank som ønsker å bidra til verdiskapning for kunder og lokalsamfunn. Samfunnsansvar Etnedal Sparebank er opptatt av samfunnsansvar, noe som kommer til syne innenfor næringsutvikling, kultur og idrett. Her kan nevnes: Etnedal Sparebank er opptatt av å gi god service til kundene samtidig som høye etiske retningslinjer skal ligge til grunn for all rådgivning. Banken har et nært samarbeid med Etnedal Kommune og støtter næringsutvikling i samarbeid med dem. Et nært samarbeid har vi også med næringslivet i vårt markedsområde og prøver å være en god rådgiver og samarbeidspartner også ved nyetableringer. Banken har nærhet og kjennskap til kundene og lokalsamfunnet, og er med og tar risiko der de store bankene som oftest ikke er interesserte. Gaveutdeling til lag og foreninger. Sponsoravtaler. Etnedal Sparebank skaper arbeidsplasser i kommunene. Etnedal Sparebank har betalt nær 1,2 millioner kroner i skatt i Etnedal Sparebank er inneforstått med at ovennevnte engasjement kan påføre oss ekstra risiko, og vurderingene må hele tiden avveies mot våre etiske retningslinjer, inntjening og soliditet. Konklusjon Årsresultatet, egenkapitalen og kompetanseheving i banken, sikrer fremtidig drift og lokal råderett over en betydelig kapital. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle ansatte. Deres arbeidsinnsats er vår største resurs. Styret vil derfor benytte anledningen til å takke banksjef og de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist banken i Etnedal, den 23. februar 2011 I styret for Etnedal Sparebank Per Ole Lunde styreleder Siri Ødegaard Sjåvik nestleder Anne Gro Kvåle styremedlem Thor Gunbjørnsen styremedlem Bjørg Storengen banksjef Fullstendig årsberetning og regnskap med noter kan lastes ned fra vår hjemmeside side 5

6 Årsregnskap 2010 (beløp i hele 1000) RESULTATREGNSKAP Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Andre rentekostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap, og andre anleggsaksjer 0 0 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto gevinst/tap/reversering på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/tap (-) på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap (-) på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Sosiale kostnader Pensjonskostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 0-70 Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gavefond og/eller gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer side 6

7 BALANSE (beløp i hele 1000) 100. driftsår EIENDELER Note nr Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivning på individuelle utlån og grupper av utlån 7, 9 og Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sum sertifikater, obl. o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer i tilknyttet selskap Øvrige anleggsaksjer / andeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Overfinansiert kollektiv pensjonsordning Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Note nr Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 0 0 Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Annet garantiansvar (Terra Boligkreditt) Etnedal, 31.desember 2010 / 23. februar 2011 I styret for Etnedal Sparebank Per Ole Lunde Siri Ødegaard Sjåvik Anne Gro Kvåle styreleder nestleder styremedlem Thor Gunbjørnsen Bjørg Storengen Yves German Berg styremedlem banksjef økonomiansvarlig side 7

8 Utdeling av gaver av overskuddet for avsatt beløp kr ,- Kategori Lag / Organisasjon Beløp SUM Barn og Bruflat Søndagsskole ungdom: Fridom Ungdomslag Idrett: NLI Svømming Tur og sykkelsti Skytterbanen Bruflat Vest-Torpa UL skigruppa Sang og Bruflat Sangkor musikk: Dokka Musikkorps Dokka Skolekorps Etnedal Trekkspillklubb 500 Honning & Rigabalsam Nordsinni Blandede Kor Torpa Skolekorps Grendehus / Bergene Krets vél-foreninger: Bruflat Menighetshus Brusveen Grendehus Byfuglibygda Grendehus Fjellsbygda Grendehus Grendehuset Skogtun AL Nord-Etnedal Grendelag Diverse lag og Bruflat Sokneråd organisasjoner: Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag 500 Etnedal Historielag Etnedal Jeger- og fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Seniordans Etnesenndammens Venner Kyrkjevarden Lenningen Løypelag Mental Helse Valdres NFU Sør-Aurdal og Etnedal Nord-Etnedal Sokneråd Nordre Land Helselag Folkesti Nordre Land Husflidslag Pårørendegruppa v/ Etnedalsheimen Torpa Barne- og ungdomsskole avsl.fest TV-aksjonen Valdres Fotoklubb Venneforeningen Nye Valdresbanen SUM GAVEUTDELING 2010: side 8

9 Gaver til gode prosjekter F.v.: Mette Bergene Kolstad og Karin S Sømoen fra Nordre Land Helselag, banksjef Bjørg Storengen og Håvard Telstø som representant fra de tre idrettslagene. Nordre Land Helselag er i gang med å ruste opp Dokkastien fra renseanlegget til Grangardshølen til en FOLKESTI. Stien skal planeres og bli gruset opp med subbus, samt at hengebruene skal strammes opp og opprustes. Den er med andre ord tenkt bygd slik at rullestolbrukere, rullatorer, barnevogner, barnesykler og lignende enkelt kan ta seg fram langs stien. Det skal også lages grillplass med benker og bord. Målet er at det kan arrangeres forskjellige aktivitetsdager for store og små, som for eksempel hjertemarsj, stavgangsgrupper, at barnehager og skoler kan inviteres til natursti med enkle oppgaver, grilling og sosialt samvær. Etnedal Idrettslag, Etnedal Skilag og Etnedal Skytterlag skal samarbeide om å bygge en tur- og sykkelsti fra skytterbanen ved Lunde bru og nordover til Wold. Med denne forbindelsen blir det mulighet for en sammenhengende tur- og sykkelsti helt fra Etna Familiecamping i Sør-Etnedal og til Bruflat. På sikt kan denne traséen også benyttes til skiløype om vinteren. Prosjektene fikk overlevert hver sin sjekk pålydende kr 5.000,- ved en enkel lunsj i banken den 15. mars Etnedal Sparebank bidragsyter til lokalidretten! I tillegg til den årlige gaveutdelingen har Etnedal Sparebank inngått sponsoravtaler med ulike idrettslag og enkeltutøvere.. Ved å inngå en sponsoravtale med faste årlige utbetalinger slipper de aktive idrettslagene å måtte søke om gaver av overskuddet hvert år, samtidig som enkeltutøverne har et fast beløp å forholde seg til i forbindelse med videre satsing. Med en sponsoravtale stiller det også forpliktelser for det enkelte lag og utøver i forhold til banken. Følgende lag har i dag sponsoravtale med Etnedal Sparebank: Dokka Sportsklubb Etnedal Fotballklubb Etnedal Idrettslag Etnedal Skilag Dalsfjord Idrettslag og Høljarast Idrettslag Jonas Nermoen (kombinertløper) Nina Strømsjordet (skiskytter) Etnedal Skytterlag side 9

10 - på plass på Dokka! Fra venstre: Margrethe Helseth, Henriette Stray Fischer og Elisabeth Melgård Velkommen innom for en hyggelig og uforpliktende boligprat og en kopp kaffe ved vårt flotte nyoppussede kontor i lokalene til Etnedal Sparebank på Dokka. side 10

11 TERRA Eiendomsmegling på Dokka Etter endt svangerskapspermisjon er jeg nå tilbake og klar for mange nye hyggelige møter med dere der ute som skal selge bolig. Jeg er kjempeglad for å kunne være med å starte opp TERRA Eiendomsmegling avdeling Land på Dokka. Lokalene er nå endelig ferdig pusset opp og vi gleder oss til å kunne vise dem frem til dere. For dere som ikke kjenner meg heter jeg Henriette Stray Fischer, bor på Gjøvik med samboer og to barn. Jeg kommer opprinnelig fra Torpa, men flyttet til Gjøvik for 12 år siden. Jeg har arbeidet som megler i Lillehammer, Oslo og Gjøvik. Og nå skal jeg tilbake å selge i Land, noe jeg ser frem til. Kommer til å ha noen boliger også i Gjøvik/Toten området, men skal ha hovedvekt her i Land. Hvorfor benytte megler? Noen mener at det er bortkastet å benytte megler ved salg av eiendom - koster for mye. Det mange ikke tar med i den beregningen er at det kan koste så veldig mye mer om man gjør dette selv. Ikke der og da, men ting som kan dukke opp i etterkant. Alt av dokumenter som man skal ha inn, som kan vise bl.a. heftelser som vil komme til å ha betydning for nye eiere, er det ikke en selvfølge at man som privatperson går og har kunnskaper om. Kanskje er det heftelser ved boligen som du ikke vet selv en gang. Alt dette vil en megler rydde unna for dere. Eierskifteforsikring vil dere heller ikke kunne tegne ved å selge selv, en forsikring som dekker om det skulle dukke opp skulte feil eller mangler ved eiendommen de fem årene som du som selger er ansvarlig for eiendommen etter den er solgt. Benytter du for eksempel en advokat til å foreta oppgjøret ditt, vil du få solgt med eierskifteforsikring. Det er dette mange benytter og føler de har funnet en god og økonomisk løsning på boligsalget sitt. Det er jo billigere enn hos megleren Men er det egentlig det??? Mange glemmer litt hva som er det viktigste for dere når dere selger. Er det hva den som selger skal ha betalt for jobben, eller hva dere sitter igjen med etter salget som teller?! Og det er her jeg er helt sikker på dere har mye mer å hente. Her hos oss har vi registre på interessenter og erfaring med å gjennomføre gode salg. Vi er utdannet og jobber daglig med nettopp boligsalg, dette er vårt spesialfelt ikke noe vi bare gjør ved siden av. Det gjør at vi kan sørge for at dere etter endt salg kan sitte igjen med mest mulig, og det er jo det som teller for dere når dere selger! TERRA-konseptet er jo den lokale megleren. Vår lokalkunnskap, din trygghet, heter det. Jeg er selv herfra og føler derfor jeg har god kunnskap om området å kunne komme med til potensielle kjøpere. Noe som er spesielt viktig dersom kjøpere kommer utenbygds fra. Dette gjør jo at vi da med vår gode markedsføring vil kunne klare få enda flere interessenter/potensielle budgivere til din eiendom på banen, noe som da resulterer i et enda bedre resultat for deg som selger. TERRA på Dokka På vårt kontor er det dere som kunder som står i fokus. Tett kundeoppfølging og en megler som virkelig er tilstede, er hva dere vil møte. Hos oss er hver bolig like viktig. Om du har en eiendom til ,- eller en til ,- skal dere behandles unikt. Visninger og alt av kundeforhold tar vi oss av. Vi gjør rett og slett hele jobben, ikke bare halvveis som dessverre mange gjør. Et blidt ansikt og en kopp kaffe vil dere alltid møte hos oss. Har du spørsmål om selve salgsprosessen eller annet rundt boligen din, kom gjerne innom oss for en hyggelig prat. Gjerne også bare for å hilse på og se hvor flott vi har fått det. Med meg ved kontoret har jeg Elisabeth Melgård og Margrethe Helseth. Elisabeth sitter som faglig leder og oppgjørsansvarlig. Hun har etter endt utdannelse jobbet flere år i samme stilling ved Terra Eiendom på Lillehammer. Men siden en ungkar fra Land klarte å kapre den blide jenta fra Gudbrandsdalen med seg til Dokka, har vi vært så heldige å få henne med på laget vårt. Margrethe jobber som backoffice og oppgjørsmedarbeider. Hun har tidligere jobbet med regnskap og lønn, og er nå under videreutdanning spesielt for eiendom. Hun er opprinnelig fra Hedmark, men nå bosatt i Torpa med mann og tre barn. Hun er en blid dame som også vil ta i mot dere ved vårt kontor på Dokka. Ser frem til en spennende vår, og mange hyggelige møter med dere. Håper vi sees! Bolighilsen fra Henriette Stray Fischer side 11

12 Returadresse: Etnedal Sparebank Bruflat 2890 ETNEDAL Få GRATIS fotografering av din bolig Signerer du oppdrag om salg av din bolig med oss på TERRA Eiendomsmegling avdeling Land innen 17. mai 2011, vil du få profesjonell fotografering av din bolig GRATIS. Ta kontakt for å avtale befaring, eller kom innom oss i våre flotte lokaler sammen med Etnedal Sparebank i Storgata 30 på Dokka. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land Storgata 30, 2870 DOKKA Tlf: Margrethe Helseth Elisabeth Melgård Henriette Stray Fischer Åpningstider påsken 2011 Mandag 09:00-15:30 Tirsdag 09:00-15:30 Onsdag 09:00-12:00 Skjærtorsdag stengt Langfredag stengt 2. påskedag stengt side 12

Hilsen fra banksjefen

Hilsen fra banksjefen 01-2013 Lokalbanken Etnedal Sparebank kjøper Storgata 35 på Dokka. mer på side 2 Utdeling av utdanningsstipend 2012 mer på side 9 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2012... side 3 Regnskap 2012..

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET Årsmelding 2012 Foto: Geir Gjelseth MÅLBEVISST! Ørlandsjenta Stine Marie Grande (14) fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb er en av landets største skøytetalenter i sin aldersklasse. Tidligere i år tok hun gull

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer