FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BUDSJETT 2003"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til lønnsmidler, og dette er for en stor del betinget av en sterk lønnsgliding i forbindelse med det stramme arbeidsmarkedet for tannleger generelt og spesielt den vanskelige rekrutteringssituasjon for vitenskapelig personell. Det er ventet at denne andelen øker i 2003 på grunn av at vi vil tilsette personer i noen ledige stipendstillinger og en nødvendig styrking av enkelte fagområder for å opprettholde undervisningen i tråd med studieplanen. Selv om situasjonen nå er strammere enn noensinne, har fakultetet hatt en relativt høy lønnsandel gjennom flere år. Dette er svært bekymringsfullt fordi nødvendige investeringer / utskiftninger av utstyr er blitt utsatt. Fakultetene skal budsjettere realistisk i den betydning at en skal holde seg innenfor rammen fra året før. En fremskrivning av inntekter og aktiviteter fra 2002 vil gi oss et underskudd på 3,1 mill kr. for 2003, dersom vi holder spesialistutdanningen utenfor det ordinære budsjettet. Det er fremdeles er uklart hvorvidt myndighetene trapper opp bevilgningen til spesialistutdanningen i 2003 slik det har vært bebudet, og vi ønsker derfor å stå fritt mht eventuell videreutvikling av spesialistutdanningen. Derfor ønsker vi å holde disse midlene utenfor budsjettet i Den vanskelige situasjonen medfører dermed til at vi enten må redusere/effektivisere aktiviteten eller styrke inntektssiden i budsjettet... Rekruttering Rekrutteringssituasjonen for vitenskapelig personell er fremdeles vanskelig og vil være det i flere år fremover. På grunn av at det er vanskelig å få rekruttert personer med dobbeltkompetanse, må vi fremdeles arbeide for selv å bygge opp yngre rekrutter gjennom stipend, post.doc.tilsettinger og midlertidige tilsettinger for kvalifisering. For å videreføre denne linjen er det viktig at vi fremdeles får tilført omstillingsmidler til stipend og post.doc. stillinger. Vi har vurdert behovet til å være 3 stipend og 2 post.doc for Omstillingsprosesser Fakultetet har gjennom de siste tre årene lagt stor vekt på fornying av undervisningen ved bruk av IKT. De digitale hjelpemidler har vært sentrale virkemidler for å få en ny struktur på 1

2 undervisningen, som er blitt mer studentaktiv og konsentrert i blokker. Dette er også en oppfølging av kvalitetsreformen når det gjelder undervisning og evaluering. For 2003 vil innføring av digitalt røntgen og mer aktiv bruk av det pasientadministrative systemet Opus stå sentralt i omstillingsarbeidet. Forskningssenter Senter for klinisk odontologisk forskning vil bli svært viktig i arbeidet med å styrke og effektivisere forskningen. Etablering og oppstart av senteret vil kreve mye oppmerksomhet i Arbeidet med ombygging av lokalene starter høsten 2002 og vil bli ferdigstilt våren Det er søkt om midler fra Eiendomsavdelingen for dette arbeidet i tillegg til de 1,4 mill fakultetet har fått i Våren 2003 skal også forskningsleder og støttefunksjoner være på plass. Undervisning Fra høsten 2002 undervises alle etter ny studieplan. Kvalitetsreformen forutsetter at de fleste studiene skal tilpasses en tidsramme på fem år ut fra en hovedmodell med 3 pluss 2 år. Det forutsettes videre at det skal være et selvstendig skriftlig arbeid av et visst omfang i de to siste årene. Fakultetet har tidligere presisert at dette er en modell som passer dårlig for et profesjonsstudium som odontologi, og at vi i likhet med de øvrige helseprofesjonene bør unntas denne, men uten at vi hittil har fått gjennomslag for det. Skal vi tilpasse tannlegestudiet til en mastergradsmodell slik det nå legges opp til, forutsetter det endringer i undervisningsplanen med en mer intensiv undervisning og/eller innføring av et utvidet praksisstudie evt. turnusordning etter 5 års studium. Høsten 2002 settes det i gang et nasjonalt arbeid som med stor sannsynlighet vil ende opp med at tannpleierstudiet blir tre-årig. Sannsynlig oppstart vil være Det eksternt finansierte lisensprogrammet for utenlandske tannleger fortsetter i 2003 og vi vil i løpet av høsten 2002 få avklart om UiB kommer til å være et nasjonalt knutepunkt for oppfølgingen av tannleger utenfra EØS-området som ønsker norsk lisens. Spesialistutdanningen og kompetansesenter Myndighetene har signalisert ønske om at spesialistutdanningen skal være et satsningsområde i 2003 og påfølgende år. Ved fakultetene i Oslo og Bergen utarbeides studieplaner for 3 (5) års heltidsutdanning, og vi må ha på plass en infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre en utvidelse fra nåværende deltidsstudium til fremtidig heltidsutdanning. Etablering av en spesialistklinikk vil være sentralt i denne opptrappingen; en etablering som vi forutsetter i hovedsak dekkes av bevilgninger direkte fra de sentrale myndigheter. Fakultetet fikk i 2002 kr 2,6 mill fra S&H-dir til å starte opp arbeidet med spesialistutdanningen, og vi forutsetter at bevilgningen øker allerede i 2003 slik at vi også får dekket drift av allerede pågående program. En ny spesialistklinikk betrakter vi som en oppstart av det som i fremtiden vil bli et Kompetansesenter for Vestlandet. Et slikt kompetansesenter vil være viktig for samarbeidet med DOT i de tre Vestlandsfylkene. Bygningssituasjon Fakultetet har prioritert arbeidet med nybygg uten at vi hittil har fått gjennomslag for dette hos myndighetene. Prosjekteringen av nybygg på IKT-tomten er nå satt i gang ved hjelp av UiB-midler, og det arbeides med å få dette bygget forankret i statsbudsjettet for Det er 2

3 imidlertid sterkt beklagelig at vi fortsatt må leve med denne usikkerheten, for det virker sterkt hemmende på den langsiktige planleggingen av fakultets fremtid i forhold til både interne og eksterne samarbeidspartnere. Allerede i dag mangler vi kontorplass for nytilsatte stipendiater, og fra 2003/04 blir situasjonen betydelig forverret når vi får en forventet aktivitetsøkning som følge av at spesialistutdanningen blir et heltidsstudium og at tannpleierutdanningen sannsynligvis blir 3- årig. Signaler fra universitetsledelsen tilsier at vi etter hvert kan få flere arealer i Årstadveien 21. Så lenge spørsmålet om nybygg er uavklart, betyr det at vi må utarbeide alternative planer for en fremtidig bruk av Årstadveien 17 i kombinasjon med nr 21, der det langsiktige behovet for rehabilitering av bygningsmassen og utskiftning av utstyr også må tas i betraktning. Sentrale avsetninger UiB har gjennom de siste årene satt av midler sentralt som kan brukes til prioriterte områder, så som FUGE, SFF, omstillinger generelt og kvalitetsreformen spesielt. Fakultetet faller litt på siden av disse prioriterte områdene, men vi argumenterer med at vi har stort behov for midler knyttet til Senter for klinisk odontologisk forskning, digitalisering, arealutvidelser og utskiftning av utstyr i klinikk og forskning. 2. BUDSJETTFORSLAGET FOR 2003, INTERN DRIFT Som tidligere år blir fakultetene bedt om å budsjettere innenfor rammen av forrige års tildeling justert for tildelinger gitt etter at hovedbevilgningen ble gitt i januar. De nye tiltakene som gir oss inntektsvekst er to stipend og et kvinneprofessorat. Siden vi har disse begrensningene i budsjetteringen, vil ikke forslaget til budsjett være et uttrykk for hva vi har behov for, men mer hva som kan være realistisk å få. Den endelige tildelingen vil være avhengig av Statsbudsjettet og Kollegiets budsjettfordeling i desember. 2.1 Samlet oversikt over fakultetets ressursbehov i 2003 Her legges det fram en samlet oversikt over fakultetets ressursbehov for Oversikten er basert på budsjettrammen for 2002 og investeringsbehov i Tabell 1 viser en samlet oversikt over tildelingen i 2002 og forslag til økninger for Tabell 1: Samlet oversikt over budsjett 2003, intern drift Tekst Tildelt 02 Forslag 03 Inntekter Videreutdanning Sum inntekter Kostnader; Lønn Drift Utstyr Sum kostnader Resultat

4 I tabell 1 har vi stipulert grunnbevilgningen til kr og utgiftene gitt en videreføring av dagens aktivitetsnivå. I tillegg til bevilgningen på kr 77.3 mill vil fakultetet kunne få en andel av UiB s sentrale avsetninger, investeringsmidler, omstillingsmidler og eksterne inntekter slik som Lisensprogrammet og Spesialistutdanningen (kap 2.6) Lønnsbudsjettet for 2003 Tabell 2 spesifiserer de ulike lønnstallene for 2003 sett i forhold til tildelte midler i Oppdaterte lønnstrinn og kjente endringer etter det sentrale lønnsoppgjøret er lagt inn i beregningen. Budsjettet har ikke tatt hensyn til lønnsoppgjør i Tabell 2: Budsjettallene for lønn 2003 Sted Art Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring Fakultetssekretariat Universitetsstip/postdoktorer Sum lønn fakultetadm/stip/dok Lønn klinikk Sum lønn klinikk Lønn institutt * Sum lønn institutt Sum lønn * En nedgang i lønnsmidler for instituttet i 2003 er regnskapsteknisk Andre driftsutgifter Driften av fakultets enheter er budsjettert med en moderat prisstigning. Tabell 4: Budsjettallene for andre driftskostnader 2003 Sted Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring 1E+05 Fakultet E+05 Od klinik E+05 Od institutt Sum andre driftskostnader Vi forventer at omstillingsmidler blir videreført og søker om nye midler, jfr pkt Vitenskapelig og klinisk utstyr Store deler av Det odontologiske fakultets utstyrsmasse er foreldet og trenger å bli fornyet. Spesielt kan nevnes røntgen, propedeutisk laboratorium, autoklav og tannlegestoler/uniter. Odontologisk fakultet har laget to tabeller hvor en henholdsvis i tabell 5 tar hensyn til oppmodningen om å holde seg innenfor rammen av tildelte midler for 2002 og tabell 6 hvor en har satt opp reelle minimumsbehov for En nærmere beskrivelse av behovene vedlegges. Tabell 5: Vitenskapelig og klinisk utstyr 2003 innenfor ramme 2002 Sted Art Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring xxx Od klinik xxx Od institutt Sum fakultet

5 Tabell 6: Vitenskapelig og klinisk utstyr 2003 minimumsbehov Propedeutisk laboratorium Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utstyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk Sum behov Nye tiltak/investeringer Fakultetets har et stort behov for vitenskapelig utstyr, se punkt 2.1.3, tabell 6. Dette behovet kan ikke dekkes innenfor rammen av grunnbevilgningen,. Ustyret er nødvendig for at driften skal kunne opprettholdes på et forsvarlig minimumsnivå. Det forutsettes at utstyrsbehovet kan bevilges av sentrale avsetninger, jfr punkt 2.4 og Målkrav og oppnådde resultater Universitetene har gjennom Kvalitetsreformen fått en ny budsjettmodell. Kollegiet skulle i sitt siste møte ha godkjent denne for bruk ved UiB, men saken ble utsatt. Det betyr at det vil komme en diskusjon av hva som skal være fremtidige resultatkrav for fakultetene. Vi forutsetter at disse kravene vil bli tatt opp med fakultetet på et senere tidspunkt og vi finner det derfor ikke nødvendig å presentere og drøfte denne problemstillingen her. 2.4 Spesielle satsinger Fakultetene blir bedt om å gi en kort statusrapport for hva som er oppnådd gjennom de sentrale avsetningene. Vi finner det vanskelig å skille disse bevilgningen under egne overskrifter, men ønsker å se dem mer i sammenheng. Vi viser også til kapittel 2.5 hvor omstillingsmidler omtales spesielt. For 2002 var de sentrale avsetningene knyttet til - utdanningsreformen - forskningsstrategier - vitenskapelig utstyr - rekrutteringsstillinger - kollegiets forskningssatsninger Fakultetet har til nå fått: - 2 stipend - 1 mill til oppussing av forskningssenter til drift av senteret til omstilling - og forventer å få midler til digitalt utstyr mot slutten av året 5

6 Innenfor alle disse områdene har fakultetet kommet godt i gang eller har fått iverksatt aktivitet som ikke hadde vært mulig uten disse midlene. I tillegg kommer den U-landsrettede forskningen som har vært viktige som prosjektbidrag og for etableringen av større prosjekter. I 2002 var punktet sentrale avsetninger spesifisert til ulike formål. Budsjettrundskrivet for 2003 er mer åpent på dette punktet, men vi har stort sett fulgt inndelingen fra 2002 nedenfor. Punkt 2.5 (omstilling) må sees i sammenheng med 2.4. Vi viser også til punkt om vitenskapelig utstyr Forskningsbudsjettet Stipendiatstillinger Fakultetet har fremdeles store utfordringer knyttet til rekruttering fordi aldersavgangen de neste 8 årene blir stor. Vi ser nå at interessen for å gå inn i stipendiatstillinger i de kliniske fagområdene er økende som en følge av fakultetets satsing på forskning. Senter for klinisk odontologisk forskning (se nedenfor) er et tiltak som bidrar til å skape sterkere interesse for dette. Fakultetet fikk tildelt to nye stipendiatstillinger med halvårsvirkning i 2002 i forbindelse med Spesielle satsinger. Stipendstillingene er under utlysning og vil bli knyttet opp mot den strategiske satsingen på klinisk odontologisk forskning. Den store aldersavgangen blant det vitenskapelige personellet i de kommende årene tilsier imidlertid behov for flere stipendiatstillinger, og vi søker derfor om 3 nye stipend og 2 post.doc for Senter for klinisk odontologisk forskning I 2001 fikk fakultetet gjennomslag i Forskningsrådet for et nasjonalt program for klinisk odontologisk forskning. Dette har betydd starten på en stor omstillingsprosess hvor både det gamle laboratoriet skal ombygges til formålet og den forskningsmessige satsingen skal reorganiseres og effektiviseres. Satsingen er i tråd med UiBs tematiske satsingsområde for helse- og velferdsforskning, og i tråd med det nasjonale satsingsområdet innen medisin og helse. Det er også en oppfølging av Strategisk plan Det odontologiske fakultet og et spleiselag der fakultetet, Forskningsrådet og UiB bidrar. I 2002 fikk vi bevilget kr fra potten Strategiske forskningsformål til oppstart og drift av det nye senteret, og kr fra EIA til ombygging av de eksisterende lokaler. Vi har søkt EIA om midler til fullfinansiering av ombyggingen, men i tillegg til dette vil vi i 2003 ha behov for midler til drift av senteret og til kompetanseutvikling for det nåværende laboratoriepersonellet. Vi viser i den forbindelse til søknad av 1/2-02 hvor vi skissere et behov for kr i driftsstøtte til senteret. Utviklingsforskning U-landsrelaterte prosjekter innenfor oral helse har fått god uttelling de siste årene fra Kollegiets delavsetning til Utviklingsforskning. Dette er pågående prosjekter som ledes av vitenskapelig tilsatte ved Det odontologiske fakultet. Prosjektene er forankret i Senter for internasjonal helse og i fagmiljøene mikrobiologi, oral patologi og samfunnsodontologi. Gjennom tildelinger hvor fakultetet har bidratt med 50 % har disse forskningsmidlene også gitt grunnlag for nye prosjekter ved fakultetet. 6

7 2.4.2 Etter og videreutdanning, fjernundervisning I 2001 ble det bebudet at Sosial- og helsedepartementet ville ta ansvar for en økning og effektivisering av spesialistutdanningen gjennom en nasjonal bevilgning på kr 10 mill pr. år. Bevilgningen for 2002 ble senere redusert til 7 mill, og fakultetet fikk tildelt kr av disse midlene. På sikt er det tanken at spesialistutdanningen skal kunne gjennomføres med en mer desentralisert modell der utvidet bruk av IKT og telemedisin inngår. Fakultetets økte satsing på digitalisering i grunnutdanningen, vil dermed også være en nødvendighet for å kunne ta del i utvikling av den desentraliserte spesialistutdanningen. Se for øvrig pkt 2.5. I 2002 tildelte Kollegiet Det odontologiske fakultet kr til utvikling av etter- og videreutdanning. Midlene benyttes iht de gitte retningslinjene. Vi vil i løpet av de kommende 12 månedene vurdere behov for prosjekter innen fjernundervisning og nye læringsformer, og fakultetet vil i 2003 søke om kr til dette arbeidet FUGE FUGE-programmet er aktuelt for alle laboratoriefagområdene ved Det odontologiske fakultet, og vitenskapelig personale ved vårt fakultet er involvert i flere prosjekter med relevans for dette programmet. Det ble sendt inn én søknad til første runde, men denne kom ikke gjennom nåløyet. Til neste søknadsrunde vil det bli sendt flere søknader fra Det odontologiske fakultet til FUGE Avansert vitenskapelig utstyr Fakultetet har søkt om og blitt prioritert som nr. 3 blant UiB's søknader til NFR om avansert vitenskapelig utstyr. En slik prioritering forutsetter at vi kan stille med en egenandel på kr Det er imidlertid ikke mulig å dekke en slik sum innenfor de trange driftsrammene som fakultet har, og vi søker derfor om å få dekket denne summen av de sentrale avsetningene. 2.5 Omstillingstiltak, reformarbeid og kvalitetsreformen Oppfølging av igangsatte prosjekter Vi er nå i sluttfasen i gjennomføringen av ny studieplan i odontologi, og det satses i stor grad på nye undervisnings- og læringsformer med bl.a. undervisning med IKT-baserte hjelpemidler. Omstillingsarbeidet er delt inn i tre faser. - opprustning av utstyr og undervisningslokaler - utvikling av nye undervisningsformer basert på IKT - utbygging av IKT som et mer sentralt hjelpemiddel i grunn- og videreutdanningen Fakultetet er nå i de to første fasene og har ved den erfaring som omstillingsprosessen har gitt funnet stadig flere områder hvor IKT kan effektivisere undervisningen. I det internasjonale fagmiljøet utvikles det dessuten stadig flere IKT-baserte hjelpemidler for å gjøre odontologiutdanningen bedre, mer effektiv og mindre personellavhengig. For å delta i denne utviklingen må vi investere både både i utstyr og kompetanseheving, og fakultetet må dermed være aktiv i alle tre fasene samtidig. 7

8 Fakultetet har i 2002 brukt omstillingsmidler til videre utbygging av digitalt utstyr, forskningsteknikker til avlastning og styrking av IKT-personale, og IKT -konsulent til produksjon av digitale videoer/cd-rom og tilrettelegging på web osv videreføring av omstillingsprosjekter og kvalitetsreformen I tråd med det som er nevnt i pkt har en i denne omstillingsprosessen sett at en kan bruke IKT i mange fagområder. For å sikre nødvendig IKT-faglig støtte i dette arbeidet, ser fakultet det som hensiktsmessig at vi også i 2003 engasjerer en IKT-konsulent til deler av arbeidet, og dessuten å investere i undervisningsutstyr hvor digitalt materiale blir tatt i bruk. På fagområdet røntgendiagnostikk er digitalisering en naturlig omstilling i forbindelse med utskifting av foreldet utstyr og er derfor tatt med under punkt I forbindelse med kvalitetsreformen vil fakultetet i 2003 arbeide videre med omleggingen av tannpleierstudiet til et treårig studium, og vi vil også arbeide videre med å tilpasse tannlegestudiet til en mastergrad-modell dersom dette blir nødvendig. Tabell 7: Omstilling og kvalitetetsreformen IKT- konsulent 1/2 stilling ltr IKT utstyr IKT kurs og undervisning i bruk av digitalt materiale Kvalitetsreformen Sum omstillingsmidler og kvalitetsreformen Eksternt finansiert virksomhet. Det odontologiske fakultet har eksterne inntekter av ulike typer: - forskningsbevilgninger - pasientinntekter av grunnutdanningsklinikken - spesialistklinikker - utdanningsprogrammer For 2002 er denne virksomheten stipulert til å bli på 21,4 mill kr. Vi regner med at vi får en økning i 2003 i allerede pågående aktivitet, men vi får også ny aktivitet med 1,5 mill i bevilgning fra forskningsrådet til forskningssenteret og eventuelle midler til spesialistutdanningen. Totalt kan den eksterne virksomheten komme opp i kr 25 til 30 mill alt avhengig av bevilgningen til spesialistutdanningen, prosjektinntekter og pasientinntekter. Omfanget av den eksternt finansierte virksomheten er etter hvert blitt så stor at fakultetet bør vurdere alternative modeller for å organisere denne aktiviteten, der vi som hovedprinsipp ønsker å skille den fra grunnutdanningen rent økonomisk. For spesialistutdanningen, lisensprogrammet og annen eksternt finansiert klinikkdrift bør det vurderes om disse skal skilles ut i en egen enhet, gjerne som starten på et fremtidig odontologisk kompetansesenter. 8

9 Konklusjon Rekrutteringssituasjonen tilsier at vi fremdeles må drive en aktiv rekrutteringsstrategi. Økonomien kan imidlertid sette begrensninger for dette, og noen av fagmiljøene kan derfor risikere å få redusert sin bemanning dersom vi ikke får en økning i inntektene. Fakultetet forutsetter at myndighetene foretar den nødvendige opptrappingen av spesialistprogrammet, og at dette også gir rom for å dekket utgifter til den allerede pågående videreutdanningen. Dersom dette ikke skjer, må fakultetet vurdere å trappe ned denne aktiviteten. Fakultetet må sette i gang / videreføre det arbeidet som er på gang for å effektivisere administrasjon, forskning og undervisning. Samtidig må vi undersøke og utnytte muligheter for å øke inntektene. Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget for 2003 vedtas i samsvar med saksforlegget og merknader som fremkommer i møte. Magne Raadal dekanus Petter Bomann-Larsen fakultetsdirektør PBL, MR, HCD, THH, RG, JGT

10 Vedlegg budsjettforslag 2003 BUDSJETT 2003 UTSTYR 1. Innledning Store deler av Det odontologiske fakultets utstyrsmasse er foreldet og trenger å bli fornyet. Utstyrsinvesteringene som er listet opp her er moderate investeringer og gjort med tanke på å opprettholde et minimumsnivå i påvente av bestemmelse om det blir nybygg. 2. Forslag Det Odontologiske fakultet vil fremme følgende forslag til investeringer i prioritert rekkefølge: Propedeutisk laboratorium, økning antall arbeidsplasser Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utstyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk 2.1 Propedeutisk laboratorium I 2001 tok fakultetet opp flere studenter enn det var plasser til. Det ble gitt tilbud til omtrent samme antall som tidligere, men flere takket ja dette året. I praksis betyr dette at vi mangler fire arbeidsplasser på propedeutisk laboratorium, samlet trenger vi 56 arbeidsplasser fra mars Dersom vi antar at vi ikke trenger nevneverdige bygningsmessige endringer, vil kostnadene til boremaskiner, fantomhoder, lamper, stoler, benker m/ låsbart rom, håndinstrumenter samt opplegg for gass med brennere være ca kr pr. arbeidsplass. Dette vil gi en samlet behov på kr Med etablering av fire nye plasser, blir det svært trangt. For at studentene skal få brukbare arbeidsforhold i dette trange lokalet er vi også avhengig av å montere 3 monitorer og kjøpe inn et kamera slik at instruksjonen (veiledningen) kan bli gitt på monitorer. En slik investering passer godt inn i forhold til tidligere innkjøpt utstyr av omstillingsmidler. Kostnad kr Samlet behov propedeutisk laboratorium: kr Utskifting av autoklav. Ved Sterilsentralen finnes det 2 stk 430 l autoklaver og 1stk 120 l autoklav. Alle er av eldre årgang, den eldste ble bygget i Autoklavene er en forutsetning for klinisk virksomhet. Vi er anbefalt av vår serviceleverandør å skifte den eldste autoklaven som vi har hatt flest driftsforstyrrelser med. Dette er en relativt 10

11 stor investering, bl.a. fordi utskiftingen fører med seg kostnader til demontering av vegg, utgifter til elektriker, rørlegger, murer samt kostnader med å fjerne den gamle autoklaven. Ny autoklav inklusiv bygningsmessige tiltak: kr Digitalisering, røntgen Digitalt røntgenutstyr er raskt på vei inn i all tannbehandling. For å kunne tilby våre studenter undervisning i og bruk av utstyr de vil møte etter studiene, må fakultetet investere i nytt digitalt røntgenutstyr. En slik investering vil også være en naturlig forlengelse av det arbeidet fakultetet har hatt de siste tre årene med å integrere IKT og annet digitalt utstyr i undervisning, forskning og formidling. Digitalt røntgenutstyr vil også være en forutsetning for den desentraliserte spesiallistutdanningen vi skal starte opp i Til informasjon kan nevnes at alt digitalt utstyr kan flyttes til eventuelt nybygg. Investeringer i forbindelse med digitalt røntgen: Klinikk for røntgendiagnostikk Klinikk for tannpleie Lisenssklinikken Klinikk for barnetannpleie Sum Samlet behov digitalt røntgen: kr Utstyr Odontologisk institutt Odontologisk institutt har behov for ulike investeringer i utstyr. Samlet behov kr Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Utstyret ved denne avdelingen er det eldste på fakultetet, og vi trenger å skifte ut dagens 6 uniter til en kostnad på kr. 1.2 mill. Den nye studieordningen forutsetter også at fagområdet har ansvaret for to kull til samme tid. Dette inntreffer for første gang våren 2003 og gjør at behovet for stoler øker fra 6 til 8. Klargjøring av areal og kjøp av to stoler vil koste kr. Denne investeringen må finne sted 2003 for at fakultetet skal kunne oppfylle studieplanen. Samlet behov: kr Utskifting av utstyr ved klinikk for tannpleie Klinikk for tannpleie har gammelt utstyr. Unitene er fremdeles i relativt god stand, men det er behov for utskifting av lampene på dem. I tillegg trenger klinikken en ny dental vaskemaskin. 11

12 Samlet behov: kr Støvsugeranlegg, gipsrom For å bedre forholdene for studentene og ansatte ber vi om at det i gipsrommet investeres i et støvsugeranlegg, pris kr Støvsugeranlegg behov: kr Diverse utstyr klinikk Odontologisk klinikk har behov for litt større utstyr på forskjellige klinikker. Dette gjelder scalerer, vaskemaskiner til sterilisering på klinikkene, rense/smøre/autoklav til scalere etc. Samlet behov: kr Oppsummering Fakultetet har følgende behov: Propedeutisk laboratorium Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utsyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk Sum behov Samlet investeringsbehov kr

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 1. Hovedlinjer Inntekter Fakultetets inntekter består av en grunnbevilgning (internt

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august 2008 Ny vending: S41-08, 20. juni 2008 1. Styret viser til sitt vedtak i sak S21-08, 27.03.08: Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 Tilstede: Dekanus Magne Raadal, UiB Dekan Hans R. Haanæs, UiO Faglig leder Harald Eriksen, UiTø

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga 12. JANUAR 2007 Budsjettildeling for 2007 Gjest frå Hong Kong Påminningar ved undervisingsstart (Les dette!) Opning av pauserommet Instituttet fekk i går offisielt tildelingsbrev for 2007. Her er nokre

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til Universitetsdirektøren v/anne Selnes Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dato 30. april 2009 OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN 2009-2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 19/2009 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.06.2009 Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell SV-fakultetets

Detaljer

Tildelingsbrevet for konsekvenser av bortfall på 10 mill.kr på NOKUTs driftsbevilgning

Tildelingsbrevet for konsekvenser av bortfall på 10 mill.kr på NOKUTs driftsbevilgning Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Rita-Kristin Enoksen Vår ref: 16/01118-11 Vår dato: 05.01.2017 Deres ref: Deres dato: Tildelingsbrevet for 2017 - konsekvenser

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111.

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. 1: Status ved utdanningsinstitusjonene: Oslo presenterades av Dekan Pål Brodin Økonomi: budsjett realnedgang 2012 0.7% pga flatt kutt, må

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer