FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL BUDSJETT 2003"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til lønnsmidler, og dette er for en stor del betinget av en sterk lønnsgliding i forbindelse med det stramme arbeidsmarkedet for tannleger generelt og spesielt den vanskelige rekrutteringssituasjon for vitenskapelig personell. Det er ventet at denne andelen øker i 2003 på grunn av at vi vil tilsette personer i noen ledige stipendstillinger og en nødvendig styrking av enkelte fagområder for å opprettholde undervisningen i tråd med studieplanen. Selv om situasjonen nå er strammere enn noensinne, har fakultetet hatt en relativt høy lønnsandel gjennom flere år. Dette er svært bekymringsfullt fordi nødvendige investeringer / utskiftninger av utstyr er blitt utsatt. Fakultetene skal budsjettere realistisk i den betydning at en skal holde seg innenfor rammen fra året før. En fremskrivning av inntekter og aktiviteter fra 2002 vil gi oss et underskudd på 3,1 mill kr. for 2003, dersom vi holder spesialistutdanningen utenfor det ordinære budsjettet. Det er fremdeles er uklart hvorvidt myndighetene trapper opp bevilgningen til spesialistutdanningen i 2003 slik det har vært bebudet, og vi ønsker derfor å stå fritt mht eventuell videreutvikling av spesialistutdanningen. Derfor ønsker vi å holde disse midlene utenfor budsjettet i Den vanskelige situasjonen medfører dermed til at vi enten må redusere/effektivisere aktiviteten eller styrke inntektssiden i budsjettet... Rekruttering Rekrutteringssituasjonen for vitenskapelig personell er fremdeles vanskelig og vil være det i flere år fremover. På grunn av at det er vanskelig å få rekruttert personer med dobbeltkompetanse, må vi fremdeles arbeide for selv å bygge opp yngre rekrutter gjennom stipend, post.doc.tilsettinger og midlertidige tilsettinger for kvalifisering. For å videreføre denne linjen er det viktig at vi fremdeles får tilført omstillingsmidler til stipend og post.doc. stillinger. Vi har vurdert behovet til å være 3 stipend og 2 post.doc for Omstillingsprosesser Fakultetet har gjennom de siste tre årene lagt stor vekt på fornying av undervisningen ved bruk av IKT. De digitale hjelpemidler har vært sentrale virkemidler for å få en ny struktur på 1

2 undervisningen, som er blitt mer studentaktiv og konsentrert i blokker. Dette er også en oppfølging av kvalitetsreformen når det gjelder undervisning og evaluering. For 2003 vil innføring av digitalt røntgen og mer aktiv bruk av det pasientadministrative systemet Opus stå sentralt i omstillingsarbeidet. Forskningssenter Senter for klinisk odontologisk forskning vil bli svært viktig i arbeidet med å styrke og effektivisere forskningen. Etablering og oppstart av senteret vil kreve mye oppmerksomhet i Arbeidet med ombygging av lokalene starter høsten 2002 og vil bli ferdigstilt våren Det er søkt om midler fra Eiendomsavdelingen for dette arbeidet i tillegg til de 1,4 mill fakultetet har fått i Våren 2003 skal også forskningsleder og støttefunksjoner være på plass. Undervisning Fra høsten 2002 undervises alle etter ny studieplan. Kvalitetsreformen forutsetter at de fleste studiene skal tilpasses en tidsramme på fem år ut fra en hovedmodell med 3 pluss 2 år. Det forutsettes videre at det skal være et selvstendig skriftlig arbeid av et visst omfang i de to siste årene. Fakultetet har tidligere presisert at dette er en modell som passer dårlig for et profesjonsstudium som odontologi, og at vi i likhet med de øvrige helseprofesjonene bør unntas denne, men uten at vi hittil har fått gjennomslag for det. Skal vi tilpasse tannlegestudiet til en mastergradsmodell slik det nå legges opp til, forutsetter det endringer i undervisningsplanen med en mer intensiv undervisning og/eller innføring av et utvidet praksisstudie evt. turnusordning etter 5 års studium. Høsten 2002 settes det i gang et nasjonalt arbeid som med stor sannsynlighet vil ende opp med at tannpleierstudiet blir tre-årig. Sannsynlig oppstart vil være Det eksternt finansierte lisensprogrammet for utenlandske tannleger fortsetter i 2003 og vi vil i løpet av høsten 2002 få avklart om UiB kommer til å være et nasjonalt knutepunkt for oppfølgingen av tannleger utenfra EØS-området som ønsker norsk lisens. Spesialistutdanningen og kompetansesenter Myndighetene har signalisert ønske om at spesialistutdanningen skal være et satsningsområde i 2003 og påfølgende år. Ved fakultetene i Oslo og Bergen utarbeides studieplaner for 3 (5) års heltidsutdanning, og vi må ha på plass en infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre en utvidelse fra nåværende deltidsstudium til fremtidig heltidsutdanning. Etablering av en spesialistklinikk vil være sentralt i denne opptrappingen; en etablering som vi forutsetter i hovedsak dekkes av bevilgninger direkte fra de sentrale myndigheter. Fakultetet fikk i 2002 kr 2,6 mill fra S&H-dir til å starte opp arbeidet med spesialistutdanningen, og vi forutsetter at bevilgningen øker allerede i 2003 slik at vi også får dekket drift av allerede pågående program. En ny spesialistklinikk betrakter vi som en oppstart av det som i fremtiden vil bli et Kompetansesenter for Vestlandet. Et slikt kompetansesenter vil være viktig for samarbeidet med DOT i de tre Vestlandsfylkene. Bygningssituasjon Fakultetet har prioritert arbeidet med nybygg uten at vi hittil har fått gjennomslag for dette hos myndighetene. Prosjekteringen av nybygg på IKT-tomten er nå satt i gang ved hjelp av UiB-midler, og det arbeides med å få dette bygget forankret i statsbudsjettet for Det er 2

3 imidlertid sterkt beklagelig at vi fortsatt må leve med denne usikkerheten, for det virker sterkt hemmende på den langsiktige planleggingen av fakultets fremtid i forhold til både interne og eksterne samarbeidspartnere. Allerede i dag mangler vi kontorplass for nytilsatte stipendiater, og fra 2003/04 blir situasjonen betydelig forverret når vi får en forventet aktivitetsøkning som følge av at spesialistutdanningen blir et heltidsstudium og at tannpleierutdanningen sannsynligvis blir 3- årig. Signaler fra universitetsledelsen tilsier at vi etter hvert kan få flere arealer i Årstadveien 21. Så lenge spørsmålet om nybygg er uavklart, betyr det at vi må utarbeide alternative planer for en fremtidig bruk av Årstadveien 17 i kombinasjon med nr 21, der det langsiktige behovet for rehabilitering av bygningsmassen og utskiftning av utstyr også må tas i betraktning. Sentrale avsetninger UiB har gjennom de siste årene satt av midler sentralt som kan brukes til prioriterte områder, så som FUGE, SFF, omstillinger generelt og kvalitetsreformen spesielt. Fakultetet faller litt på siden av disse prioriterte områdene, men vi argumenterer med at vi har stort behov for midler knyttet til Senter for klinisk odontologisk forskning, digitalisering, arealutvidelser og utskiftning av utstyr i klinikk og forskning. 2. BUDSJETTFORSLAGET FOR 2003, INTERN DRIFT Som tidligere år blir fakultetene bedt om å budsjettere innenfor rammen av forrige års tildeling justert for tildelinger gitt etter at hovedbevilgningen ble gitt i januar. De nye tiltakene som gir oss inntektsvekst er to stipend og et kvinneprofessorat. Siden vi har disse begrensningene i budsjetteringen, vil ikke forslaget til budsjett være et uttrykk for hva vi har behov for, men mer hva som kan være realistisk å få. Den endelige tildelingen vil være avhengig av Statsbudsjettet og Kollegiets budsjettfordeling i desember. 2.1 Samlet oversikt over fakultetets ressursbehov i 2003 Her legges det fram en samlet oversikt over fakultetets ressursbehov for Oversikten er basert på budsjettrammen for 2002 og investeringsbehov i Tabell 1 viser en samlet oversikt over tildelingen i 2002 og forslag til økninger for Tabell 1: Samlet oversikt over budsjett 2003, intern drift Tekst Tildelt 02 Forslag 03 Inntekter Videreutdanning Sum inntekter Kostnader; Lønn Drift Utstyr Sum kostnader Resultat

4 I tabell 1 har vi stipulert grunnbevilgningen til kr og utgiftene gitt en videreføring av dagens aktivitetsnivå. I tillegg til bevilgningen på kr 77.3 mill vil fakultetet kunne få en andel av UiB s sentrale avsetninger, investeringsmidler, omstillingsmidler og eksterne inntekter slik som Lisensprogrammet og Spesialistutdanningen (kap 2.6) Lønnsbudsjettet for 2003 Tabell 2 spesifiserer de ulike lønnstallene for 2003 sett i forhold til tildelte midler i Oppdaterte lønnstrinn og kjente endringer etter det sentrale lønnsoppgjøret er lagt inn i beregningen. Budsjettet har ikke tatt hensyn til lønnsoppgjør i Tabell 2: Budsjettallene for lønn 2003 Sted Art Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring Fakultetssekretariat Universitetsstip/postdoktorer Sum lønn fakultetadm/stip/dok Lønn klinikk Sum lønn klinikk Lønn institutt * Sum lønn institutt Sum lønn * En nedgang i lønnsmidler for instituttet i 2003 er regnskapsteknisk Andre driftsutgifter Driften av fakultets enheter er budsjettert med en moderat prisstigning. Tabell 4: Budsjettallene for andre driftskostnader 2003 Sted Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring 1E+05 Fakultet E+05 Od klinik E+05 Od institutt Sum andre driftskostnader Vi forventer at omstillingsmidler blir videreført og søker om nye midler, jfr pkt Vitenskapelig og klinisk utstyr Store deler av Det odontologiske fakultets utstyrsmasse er foreldet og trenger å bli fornyet. Spesielt kan nevnes røntgen, propedeutisk laboratorium, autoklav og tannlegestoler/uniter. Odontologisk fakultet har laget to tabeller hvor en henholdsvis i tabell 5 tar hensyn til oppmodningen om å holde seg innenfor rammen av tildelte midler for 2002 og tabell 6 hvor en har satt opp reelle minimumsbehov for En nærmere beskrivelse av behovene vedlegges. Tabell 5: Vitenskapelig og klinisk utstyr 2003 innenfor ramme 2002 Sted Art Tekst Tildelt 02 Budsjett 03 Endring xxx Od klinik xxx Od institutt Sum fakultet

5 Tabell 6: Vitenskapelig og klinisk utstyr 2003 minimumsbehov Propedeutisk laboratorium Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utstyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk Sum behov Nye tiltak/investeringer Fakultetets har et stort behov for vitenskapelig utstyr, se punkt 2.1.3, tabell 6. Dette behovet kan ikke dekkes innenfor rammen av grunnbevilgningen,. Ustyret er nødvendig for at driften skal kunne opprettholdes på et forsvarlig minimumsnivå. Det forutsettes at utstyrsbehovet kan bevilges av sentrale avsetninger, jfr punkt 2.4 og Målkrav og oppnådde resultater Universitetene har gjennom Kvalitetsreformen fått en ny budsjettmodell. Kollegiet skulle i sitt siste møte ha godkjent denne for bruk ved UiB, men saken ble utsatt. Det betyr at det vil komme en diskusjon av hva som skal være fremtidige resultatkrav for fakultetene. Vi forutsetter at disse kravene vil bli tatt opp med fakultetet på et senere tidspunkt og vi finner det derfor ikke nødvendig å presentere og drøfte denne problemstillingen her. 2.4 Spesielle satsinger Fakultetene blir bedt om å gi en kort statusrapport for hva som er oppnådd gjennom de sentrale avsetningene. Vi finner det vanskelig å skille disse bevilgningen under egne overskrifter, men ønsker å se dem mer i sammenheng. Vi viser også til kapittel 2.5 hvor omstillingsmidler omtales spesielt. For 2002 var de sentrale avsetningene knyttet til - utdanningsreformen - forskningsstrategier - vitenskapelig utstyr - rekrutteringsstillinger - kollegiets forskningssatsninger Fakultetet har til nå fått: - 2 stipend - 1 mill til oppussing av forskningssenter til drift av senteret til omstilling - og forventer å få midler til digitalt utstyr mot slutten av året 5

6 Innenfor alle disse områdene har fakultetet kommet godt i gang eller har fått iverksatt aktivitet som ikke hadde vært mulig uten disse midlene. I tillegg kommer den U-landsrettede forskningen som har vært viktige som prosjektbidrag og for etableringen av større prosjekter. I 2002 var punktet sentrale avsetninger spesifisert til ulike formål. Budsjettrundskrivet for 2003 er mer åpent på dette punktet, men vi har stort sett fulgt inndelingen fra 2002 nedenfor. Punkt 2.5 (omstilling) må sees i sammenheng med 2.4. Vi viser også til punkt om vitenskapelig utstyr Forskningsbudsjettet Stipendiatstillinger Fakultetet har fremdeles store utfordringer knyttet til rekruttering fordi aldersavgangen de neste 8 årene blir stor. Vi ser nå at interessen for å gå inn i stipendiatstillinger i de kliniske fagområdene er økende som en følge av fakultetets satsing på forskning. Senter for klinisk odontologisk forskning (se nedenfor) er et tiltak som bidrar til å skape sterkere interesse for dette. Fakultetet fikk tildelt to nye stipendiatstillinger med halvårsvirkning i 2002 i forbindelse med Spesielle satsinger. Stipendstillingene er under utlysning og vil bli knyttet opp mot den strategiske satsingen på klinisk odontologisk forskning. Den store aldersavgangen blant det vitenskapelige personellet i de kommende årene tilsier imidlertid behov for flere stipendiatstillinger, og vi søker derfor om 3 nye stipend og 2 post.doc for Senter for klinisk odontologisk forskning I 2001 fikk fakultetet gjennomslag i Forskningsrådet for et nasjonalt program for klinisk odontologisk forskning. Dette har betydd starten på en stor omstillingsprosess hvor både det gamle laboratoriet skal ombygges til formålet og den forskningsmessige satsingen skal reorganiseres og effektiviseres. Satsingen er i tråd med UiBs tematiske satsingsområde for helse- og velferdsforskning, og i tråd med det nasjonale satsingsområdet innen medisin og helse. Det er også en oppfølging av Strategisk plan Det odontologiske fakultet og et spleiselag der fakultetet, Forskningsrådet og UiB bidrar. I 2002 fikk vi bevilget kr fra potten Strategiske forskningsformål til oppstart og drift av det nye senteret, og kr fra EIA til ombygging av de eksisterende lokaler. Vi har søkt EIA om midler til fullfinansiering av ombyggingen, men i tillegg til dette vil vi i 2003 ha behov for midler til drift av senteret og til kompetanseutvikling for det nåværende laboratoriepersonellet. Vi viser i den forbindelse til søknad av 1/2-02 hvor vi skissere et behov for kr i driftsstøtte til senteret. Utviklingsforskning U-landsrelaterte prosjekter innenfor oral helse har fått god uttelling de siste årene fra Kollegiets delavsetning til Utviklingsforskning. Dette er pågående prosjekter som ledes av vitenskapelig tilsatte ved Det odontologiske fakultet. Prosjektene er forankret i Senter for internasjonal helse og i fagmiljøene mikrobiologi, oral patologi og samfunnsodontologi. Gjennom tildelinger hvor fakultetet har bidratt med 50 % har disse forskningsmidlene også gitt grunnlag for nye prosjekter ved fakultetet. 6

7 2.4.2 Etter og videreutdanning, fjernundervisning I 2001 ble det bebudet at Sosial- og helsedepartementet ville ta ansvar for en økning og effektivisering av spesialistutdanningen gjennom en nasjonal bevilgning på kr 10 mill pr. år. Bevilgningen for 2002 ble senere redusert til 7 mill, og fakultetet fikk tildelt kr av disse midlene. På sikt er det tanken at spesialistutdanningen skal kunne gjennomføres med en mer desentralisert modell der utvidet bruk av IKT og telemedisin inngår. Fakultetets økte satsing på digitalisering i grunnutdanningen, vil dermed også være en nødvendighet for å kunne ta del i utvikling av den desentraliserte spesialistutdanningen. Se for øvrig pkt 2.5. I 2002 tildelte Kollegiet Det odontologiske fakultet kr til utvikling av etter- og videreutdanning. Midlene benyttes iht de gitte retningslinjene. Vi vil i løpet av de kommende 12 månedene vurdere behov for prosjekter innen fjernundervisning og nye læringsformer, og fakultetet vil i 2003 søke om kr til dette arbeidet FUGE FUGE-programmet er aktuelt for alle laboratoriefagområdene ved Det odontologiske fakultet, og vitenskapelig personale ved vårt fakultet er involvert i flere prosjekter med relevans for dette programmet. Det ble sendt inn én søknad til første runde, men denne kom ikke gjennom nåløyet. Til neste søknadsrunde vil det bli sendt flere søknader fra Det odontologiske fakultet til FUGE Avansert vitenskapelig utstyr Fakultetet har søkt om og blitt prioritert som nr. 3 blant UiB's søknader til NFR om avansert vitenskapelig utstyr. En slik prioritering forutsetter at vi kan stille med en egenandel på kr Det er imidlertid ikke mulig å dekke en slik sum innenfor de trange driftsrammene som fakultet har, og vi søker derfor om å få dekket denne summen av de sentrale avsetningene. 2.5 Omstillingstiltak, reformarbeid og kvalitetsreformen Oppfølging av igangsatte prosjekter Vi er nå i sluttfasen i gjennomføringen av ny studieplan i odontologi, og det satses i stor grad på nye undervisnings- og læringsformer med bl.a. undervisning med IKT-baserte hjelpemidler. Omstillingsarbeidet er delt inn i tre faser. - opprustning av utstyr og undervisningslokaler - utvikling av nye undervisningsformer basert på IKT - utbygging av IKT som et mer sentralt hjelpemiddel i grunn- og videreutdanningen Fakultetet er nå i de to første fasene og har ved den erfaring som omstillingsprosessen har gitt funnet stadig flere områder hvor IKT kan effektivisere undervisningen. I det internasjonale fagmiljøet utvikles det dessuten stadig flere IKT-baserte hjelpemidler for å gjøre odontologiutdanningen bedre, mer effektiv og mindre personellavhengig. For å delta i denne utviklingen må vi investere både både i utstyr og kompetanseheving, og fakultetet må dermed være aktiv i alle tre fasene samtidig. 7

8 Fakultetet har i 2002 brukt omstillingsmidler til videre utbygging av digitalt utstyr, forskningsteknikker til avlastning og styrking av IKT-personale, og IKT -konsulent til produksjon av digitale videoer/cd-rom og tilrettelegging på web osv videreføring av omstillingsprosjekter og kvalitetsreformen I tråd med det som er nevnt i pkt har en i denne omstillingsprosessen sett at en kan bruke IKT i mange fagområder. For å sikre nødvendig IKT-faglig støtte i dette arbeidet, ser fakultet det som hensiktsmessig at vi også i 2003 engasjerer en IKT-konsulent til deler av arbeidet, og dessuten å investere i undervisningsutstyr hvor digitalt materiale blir tatt i bruk. På fagområdet røntgendiagnostikk er digitalisering en naturlig omstilling i forbindelse med utskifting av foreldet utstyr og er derfor tatt med under punkt I forbindelse med kvalitetsreformen vil fakultetet i 2003 arbeide videre med omleggingen av tannpleierstudiet til et treårig studium, og vi vil også arbeide videre med å tilpasse tannlegestudiet til en mastergrad-modell dersom dette blir nødvendig. Tabell 7: Omstilling og kvalitetetsreformen IKT- konsulent 1/2 stilling ltr IKT utstyr IKT kurs og undervisning i bruk av digitalt materiale Kvalitetsreformen Sum omstillingsmidler og kvalitetsreformen Eksternt finansiert virksomhet. Det odontologiske fakultet har eksterne inntekter av ulike typer: - forskningsbevilgninger - pasientinntekter av grunnutdanningsklinikken - spesialistklinikker - utdanningsprogrammer For 2002 er denne virksomheten stipulert til å bli på 21,4 mill kr. Vi regner med at vi får en økning i 2003 i allerede pågående aktivitet, men vi får også ny aktivitet med 1,5 mill i bevilgning fra forskningsrådet til forskningssenteret og eventuelle midler til spesialistutdanningen. Totalt kan den eksterne virksomheten komme opp i kr 25 til 30 mill alt avhengig av bevilgningen til spesialistutdanningen, prosjektinntekter og pasientinntekter. Omfanget av den eksternt finansierte virksomheten er etter hvert blitt så stor at fakultetet bør vurdere alternative modeller for å organisere denne aktiviteten, der vi som hovedprinsipp ønsker å skille den fra grunnutdanningen rent økonomisk. For spesialistutdanningen, lisensprogrammet og annen eksternt finansiert klinikkdrift bør det vurderes om disse skal skilles ut i en egen enhet, gjerne som starten på et fremtidig odontologisk kompetansesenter. 8

9 Konklusjon Rekrutteringssituasjonen tilsier at vi fremdeles må drive en aktiv rekrutteringsstrategi. Økonomien kan imidlertid sette begrensninger for dette, og noen av fagmiljøene kan derfor risikere å få redusert sin bemanning dersom vi ikke får en økning i inntektene. Fakultetet forutsetter at myndighetene foretar den nødvendige opptrappingen av spesialistprogrammet, og at dette også gir rom for å dekket utgifter til den allerede pågående videreutdanningen. Dersom dette ikke skjer, må fakultetet vurdere å trappe ned denne aktiviteten. Fakultetet må sette i gang / videreføre det arbeidet som er på gang for å effektivisere administrasjon, forskning og undervisning. Samtidig må vi undersøke og utnytte muligheter for å øke inntektene. Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget for 2003 vedtas i samsvar med saksforlegget og merknader som fremkommer i møte. Magne Raadal dekanus Petter Bomann-Larsen fakultetsdirektør PBL, MR, HCD, THH, RG, JGT

10 Vedlegg budsjettforslag 2003 BUDSJETT 2003 UTSTYR 1. Innledning Store deler av Det odontologiske fakultets utstyrsmasse er foreldet og trenger å bli fornyet. Utstyrsinvesteringene som er listet opp her er moderate investeringer og gjort med tanke på å opprettholde et minimumsnivå i påvente av bestemmelse om det blir nybygg. 2. Forslag Det Odontologiske fakultet vil fremme følgende forslag til investeringer i prioritert rekkefølge: Propedeutisk laboratorium, økning antall arbeidsplasser Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utstyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk 2.1 Propedeutisk laboratorium I 2001 tok fakultetet opp flere studenter enn det var plasser til. Det ble gitt tilbud til omtrent samme antall som tidligere, men flere takket ja dette året. I praksis betyr dette at vi mangler fire arbeidsplasser på propedeutisk laboratorium, samlet trenger vi 56 arbeidsplasser fra mars Dersom vi antar at vi ikke trenger nevneverdige bygningsmessige endringer, vil kostnadene til boremaskiner, fantomhoder, lamper, stoler, benker m/ låsbart rom, håndinstrumenter samt opplegg for gass med brennere være ca kr pr. arbeidsplass. Dette vil gi en samlet behov på kr Med etablering av fire nye plasser, blir det svært trangt. For at studentene skal få brukbare arbeidsforhold i dette trange lokalet er vi også avhengig av å montere 3 monitorer og kjøpe inn et kamera slik at instruksjonen (veiledningen) kan bli gitt på monitorer. En slik investering passer godt inn i forhold til tidligere innkjøpt utstyr av omstillingsmidler. Kostnad kr Samlet behov propedeutisk laboratorium: kr Utskifting av autoklav. Ved Sterilsentralen finnes det 2 stk 430 l autoklaver og 1stk 120 l autoklav. Alle er av eldre årgang, den eldste ble bygget i Autoklavene er en forutsetning for klinisk virksomhet. Vi er anbefalt av vår serviceleverandør å skifte den eldste autoklaven som vi har hatt flest driftsforstyrrelser med. Dette er en relativt 10

11 stor investering, bl.a. fordi utskiftingen fører med seg kostnader til demontering av vegg, utgifter til elektriker, rørlegger, murer samt kostnader med å fjerne den gamle autoklaven. Ny autoklav inklusiv bygningsmessige tiltak: kr Digitalisering, røntgen Digitalt røntgenutstyr er raskt på vei inn i all tannbehandling. For å kunne tilby våre studenter undervisning i og bruk av utstyr de vil møte etter studiene, må fakultetet investere i nytt digitalt røntgenutstyr. En slik investering vil også være en naturlig forlengelse av det arbeidet fakultetet har hatt de siste tre årene med å integrere IKT og annet digitalt utstyr i undervisning, forskning og formidling. Digitalt røntgenutstyr vil også være en forutsetning for den desentraliserte spesiallistutdanningen vi skal starte opp i Til informasjon kan nevnes at alt digitalt utstyr kan flyttes til eventuelt nybygg. Investeringer i forbindelse med digitalt røntgen: Klinikk for røntgendiagnostikk Klinikk for tannpleie Lisenssklinikken Klinikk for barnetannpleie Sum Samlet behov digitalt røntgen: kr Utstyr Odontologisk institutt Odontologisk institutt har behov for ulike investeringer i utstyr. Samlet behov kr Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Utstyret ved denne avdelingen er det eldste på fakultetet, og vi trenger å skifte ut dagens 6 uniter til en kostnad på kr. 1.2 mill. Den nye studieordningen forutsetter også at fagområdet har ansvaret for to kull til samme tid. Dette inntreffer for første gang våren 2003 og gjør at behovet for stoler øker fra 6 til 8. Klargjøring av areal og kjøp av to stoler vil koste kr. Denne investeringen må finne sted 2003 for at fakultetet skal kunne oppfylle studieplanen. Samlet behov: kr Utskifting av utstyr ved klinikk for tannpleie Klinikk for tannpleie har gammelt utstyr. Unitene er fremdeles i relativt god stand, men det er behov for utskifting av lampene på dem. I tillegg trenger klinikken en ny dental vaskemaskin. 11

12 Samlet behov: kr Støvsugeranlegg, gipsrom For å bedre forholdene for studentene og ansatte ber vi om at det i gipsrommet investeres i et støvsugeranlegg, pris kr Støvsugeranlegg behov: kr Diverse utstyr klinikk Odontologisk klinikk har behov for litt større utstyr på forskjellige klinikker. Dette gjelder scalerer, vaskemaskiner til sterilisering på klinikkene, rense/smøre/autoklav til scalere etc. Samlet behov: kr Oppsummering Fakultetet har følgende behov: Propedeutisk laboratorium Utskifting av autoklav Digitalt røntgen Utsyr Odontologisk institutt Nye uniter til oral medisin og oral kirurgi Støvsugeranlegg, gipsrom Utskifting av utstyr ved Klinikk for tannpleie Diverse utstyr klinikk Sum behov Samlet investeringsbehov kr

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 1. Hovedlinjer Inntekter Fakultetets inntekter består av en grunnbevilgning (internt

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005 1. Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i 2005. Planlegging av nybygg

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 47/08 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.12.08 Budsjett 2009 - Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

UiBs samarbeid med BFS -

UiBs samarbeid med BFS - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiBs samarbeid med BFS - Anne Lise Fimreite, prorektor UiB #UiB2022 God rekruttering et avgjørende tilretteleggende tiltak for å oppfylle strategien «For et universitet

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august 2008 Ny vending: S41-08, 20. juni 2008 1. Styret viser til sitt vedtak i sak S21-08, 27.03.08: Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Rapportert av: Dekanen

Rapportert av: Dekanen Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 1. Innledning Gjennom prosessen med faglige prioriteringer i 2013 vedtok fakultetsstyret

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 27. november 2014 Saksansvarlige: Bjørlykke, Rogstad, Vollelv

Detaljer

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett

S-Sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 1 S-Sak 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 Fra styremøte august Fokusområder og langtidsbudsjett 2015-2018 Fakultetsstyret behandlet og vedtok 6 fokusområder for perioden: Det integrerte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet Det odontologiske fakultet Budsjett 2017 Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2016 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ihht budsjetteringsrutinene ved UiO ferdigstilles budsjettet

Detaljer

Budsjett fordeling av faste stillinger

Budsjett fordeling av faste stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 87/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av faste

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Vi er på et høy nivå, men kan og vil klatre enda høyere! Utvikling og trender 2008-2009: Iverksetting og videreføring av store omstillinger oppkjøring til ny strategisk

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan.

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan. UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Notat Side 4 av 7 2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet, 2009-2015 Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Det odontologiske fakultet i Bergen 19. november 2002

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Det odontologiske fakultet i Bergen 19. november 2002 REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Det odontologiske fakultet i Bergen 19. november 2002 Tilstede: Dekanus Magne Raadal, UiB Dekanus Hans R. Haanæs, UiO Prodekanus (forskning) Vidar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang 14.02.2017 Fordelingsprosessen - basis Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak: V-sak 2 Møtedato: 12.12.2016 Møtenr: 5/2016 Dato: 01.12.2016 Saksnr..: 2016/6501 TRONSK Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 med

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer