DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i Planlegging av nybygg og evaluering av fakultetets faglige og administrative organisering vil stå svært sentralt. Videreføring av satsingen i forbindelse med etableringen av Senter for klinisk odontologisk forskning og ansettelse av forskningsleder er også viktig. Utover disse oppgavene vil fakultetet prioritere å videreføre de omstillingstiltak som er satt i gang tidligere og ikke fremme nye tiltak utover de to førstnevnte. Planlegging av nybygg I løpet av høsten 2004 og våren 2005 vil mye tid gå med til planlegging av nybygget. Skisseprosjektet skal være ferdig til nyttår for så å bli avløst av forprosjektet som skal være avsluttet i mai 2005 og som skal legges til grunn for forslag til finansiering. Fakultetet har allerede erfart at prosjektet er tidkrevende og vi må frikjøpe folk for å gi planprosessen den nødvendige tyngde og fremdrift. I tillegg til frikjøp påløper det også utgifter til reiser, møter og studieturer som søkes dekket utover den ordinære rammen. Evaluering av fakultetet Fakultetsstyret vedtok å evaluere organisasjonen i løpet av høsten Evalueringen skal danne grunnlag for å fremme forslag til evt. endringer i den faglige og administrative organiseringen. Fakultetet trenger bistand fra eksterne forskere for å gjennomføre evalueringen, og holder i disse dager på med å etablere prosjektet samt gi det en hensiktsmessig innretting og forankring innad. Evalueringen vil kreve tilførsel av midler utover rammen og vil bli omtalt senere. Evalueringen gjøres som en oppfølging av UiB styrets vedtak om administrative endringer og som en start på en ny faglig styringsperiode fra høsten Treårig tannpleierstudie Fra høsten 2005 vil fakultetet ha tre kull på tannpleierutdanningen. Dette gir 21 studenter i tillegg til dagens 42. Overgangen til bachelorstudiet krever både en styrking av personalet, kjøp av mer undervisningstjenester og etablering av en ny klinikk med 8 uniter. I tillegg gjenstår det noe arbeid med å tilpasse studieplanen. Etableringen av en ny klinikk er lagt inn i Eiendomsavdelingens budsjett for 2005, og utvidelsen av antall studenter må finansieres innenfor en konsekvensjustert budsjettramme fra For 2005 trengs det oppstartsmidler til tre stillinger. Dette betyr en noe større utgift enn det som ble skissert våren 2003 da vedtaket om opprettelse av treårig studium ble vedtatt.

2 Studieplan og kvalitetssikring av studiene Etter at første kull på ny studieplan i odontologi (1998) gikk ut våren 2003 startet prosessen med å vurdere realitetene i forhold til intensjonene i studieplanen. Evalueringen avsluttes i løpet av januar / februar Oppfølgingen vil komme i 2005, men det er for tidlig her å si hvilke endringer som det vil være behov for. Uansett tiltak er det viktig å forankre disse i kvalitetsreformen og i gjeldende undervisningsmål. Parallelt med dette arbeider fakultetet med et opplegg for kvalitetssikring av studiene i tråd med de sentrale retningslinjene som er vedtatt og presentert i kvalitetshåndboken. Arbeidet med å ta i bruk IKT i undervisning fortsetter. Vi regner med å ha fulldigitalisert samtlige undervisningsrom i 2004 og utfordringen blir nå å ta de nye mulighetene i bruk på bred basis. Eksternt finansiert utdanning Fakultetet har to eksternt finansierte utdanningsprogrammer; Lisensprogrammet og Spesialistutdanningen. I 2004 får fakultetet om lag 9,5 mill for begge programmene fra Sosial- og helsedirektoratet. Ingen av programmene er fullfinansierte, men det har skjedd en gradvis økning i disse bevilgningene de siste årene. For 2005 vil den største utfordringen være å øke integrasjonen mellom spesialist- og lisensutdanningene med den øvrige virksomheten slik at presset på grunnbevilgningen blir redusert. Når de eksterne bevilgningene økes, blir det mulig å ansette folk på programmene, og ikke som i dag hvor disse oppgavene er blitt sett på som tilleggsoppgaver for den ordinære staben. På den måten styrkes også primærvirksomheten. Stipendiater Ved inngangen til 2004 hadde fakultetet flere ledige stipendiatstillinger. I løpet av 2004 er det ansatt 3 og utlyst 2, slik at vi nå snart er nær å fylle alle de stillingene det er gitt bevilgninger til. I løpet av 2005 regner vi med at det blir 10 (hvorav 5 er universitetsstipendiater) som er ferdig med dr.graden. I tråd med intensjonene i det nye doktorgradsprogrammet legges det nå stor vekt på en tettere oppfølging av stipendiatgruppen, og dette skjer i samarbeid fakultetet i Oslo. En viktig oppgave blir nå å få post.doc. stillinger til dem som har disputert. Ettersom svært mange av fakultetets vitenskapelig ansatte går av med pensjon i løpet av de nærmeste årene, må vi forsøke å beholde og oppgradere de som nylig har disputert til å kunne erstatte dem som går av. Det er en stor utfordring, ikke minst etter at arbeidsmarkedet for kvalifisert vitenskapelig personell i odontologi i Norden er blitt ytterligere skjerpet etter opprettelsen av tannlegeutdanning i Tromsø. Forskning Det er etablert større forskergrupper i tematiske områder. Disse har samarbeid med forskningsmiljøer ved andre fakulteter. Forskningssamarbeid forplikter til å bidra til fellesskapet og vil derfor ha budsjettmessige konsekvenser. Dersom våre forskere 2

3 skal være interessante samarbeidspartnere, må de være faglig dyktige og disponere midler til forskning. Eksempler på samarbeid og tilknytning i ulike former finnes innen alle tematiske områder (biomaterialer med prosjekter i samarbeid med ortopedisk seksjon og basalforskning med miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kraniofacial utvikling og funksjon med hovedaktivitet ved Institutt for biomedisin, atferd med grupper ved Det psykologiske fakultet og utviklingsrelatert forskning ved Senter for internasjonal helse, orale infeksjoner med medisinske og molekylærbiologiske grupper og oral slimhinnepatologi med omfattende prosjekter med cancerforskning og autoimmune lidelser (Sjögrens syndrom). Det er et betydelig potensial for at forskningen på disse områdene kan utnyttes i kliniske prosjekter (translasjonsforskning), og det nyetablerte Senter for klinisk odontologisk forskning skal ha en viktig funksjon i denne utviklingen. Selv om fakultetet satser på å utvikle høy internasjonal kompetanse på visse deler av forskningen, må man også tilstrebe faglig bredde og mangfold fordi forskningskompetanse er nødvendig på alle felter og nivåer i profesjonsutdanningene. Vi merker det spesielt i et profesjonsfag som odontologi med ansvar for både grunnutdanning og spesialistutdanning. Klinikkene I 2004 har fakultetet prioritert klinikkene, og UiB fulgte opp denne satsningen med en bevilgning på kr. 3 mill til utskifting av utstyr. I denne satsingen inngår også arbeidet med den nye spesialistklinikken som skal innredes i løpet av høsten Dette betyr at klinikkene har fått et løft de siste årene, men fremdeles er mye av utstyret svært slitt, og det vil være behov for utskiftninger av uniter også i de kommende årene. Vi forutsetter at nytt utstyr som kjøpes inn vil bli flyttet til det nye bygget. 2. Tiltak innenfor budsjettrammen Hvert år blir fakultetene bedt om å budsjettere realistisk; det vil utarbeide et budsjett som er en fremskrivning av fjorårets budsjett korrigert for vedtak / tildelinger av midler gjort i Det er ikke tatt hensyn til prisstigning eller virkning av det lokale lønnsoppgjøret i 2004 for Fakultetet har valgt å definere pasientregnskapet som eksternt finansiert virksomhet Det kan være litt vanskelig å vurdere om en skal plassere et nytt tiltak innenfor rammen eller ikke. Utvidelsen av tannpleierstudiet er et eksempel for vårt fakultet blir et oppstartsår hvor studiepoeng ikke vil være tilstrekkelig for å finansiere de kostnadene som påløper. Ansettelse av nytt personell må komme før vi får uttelling på resultatsiden. Derfor har vi valgt å legge dette utenfor rammen og søker spesielt om midler til denne oppstarten. 3

4 . Budsjett Forslag 2005 Inntek ter Grunnbevilgning Sum inntekter Kostnader Lønn Drift Husleie Utstyr Sum kostnader Resultat Status økonomisk Fakultetet vil ut fra dagens prognose gå i balanse i Regnskapsteknisk vil det trolig bli et overskudd i 2004, men et eventuelt overskudd vil i stor grad være bundne overføring og investeringer som tidsmessig ikke gjennomføres fullt ut i Ved videreføring av dagens aktivitet vil fakultetet i utgangspunktet få et underskudd i 2005 på omlag 2 mill kr. Vi forventer at dette underskuddet kan dekkes ved å belaste eksterne prosjekter for tjenester fakultetet gir til disse. 2.2 Lønnsandel En relativt stor del av budsjettet er bundet opp i rene lønnskostnader (85%), og andelen som går til lønn øker fra år til år uten økning i staben. Dette skyldes flere forhold som samlet sett gir bakgrunn for en relativt kraftig lønnsglidning for fakultetet som helhet: - studieplanen setter klare krav til hva tannlegeutdanningen skal omfatte i forhold til høy internasjonal standard - en større andel av de vitenskapelige stillingene er omgjort til professorater som en følge av opprykksordningen - som et virkemiddel for å beholde erfarne kliniske instruktører er noen ordinære instruktørstillinger omgjort til spesialtannlegestillinger eller avdelingstannleger - tannlegemangel generelt fører til at tannleger har fått en relativt god lønnsutvikling sammenliknet med andre grupper i samfunnet - det stramme arbeidsmarkedet for vitenskapelige stillinger i odontologi fører til stor konkurranse og krav om høye lønninger - sistnevnte punkt er blitt forsterket etter at det er etablert et nytt odontologistudium i Tromsø Uten å redusere bemanningen er det få virkemidler som er til rådighet. En reduksjon i antall ansatte vil gå ut over kvaliteten på undervisning og forskning, men det er mulig at en bedre samordning av de administrative ressursene kan gi en viss innsparing når dette er realisert. Det mest realistiske vil være å redusere presset på grunnbevilgningen ved at den eksternt finansierte undervisningen blir bedre samordnet med primærvirksomheten. 4

5 Vi kan nevne at spesialistutdanningen først i 2002 fikk tilført egne midler fra helsemyndighetene og at lisensprogrammet nå er gått over i en mer permanent fase. Fra i år vil vi ansette instruktører på disse programmene noe som vil ha en dempende effekt på lønnskostnader som går over grunnbevilgningen. 2.3 Finansiering av satsninger innenfor rammen Fakultetene er blitt bedt om å redegjøre for hvordan og hvilke aktiviteter som kan bygges ned for å finansiere nye tiltak eller satsninger. Det kan være vanskelig å konkretisere tiltak under dette punktet, og vi vil understreke at det gjennom de siste årene har pågått en omstillingsprosess uten at det er tilført midler på det nivået vi ser ved allmennfakultetene. Fakultetet har likevel, uten at vi kan tallfeste dette, satt i gang flere nye tiltak innenfor budsjettrammen. Utdanning I utgangspunktet kan dette synes vanskelig siden profesjonsstudiene er detaljregulert gjennom en studieplan som er fundert på kvalitetskrav til utdanningen. Skal det frigjøres midler må dette tas ved en nedkorting av mengden klinisk trening for studentene. Økt bruk av praksis utenfor fakultetet kan være et virkemiddel, men et slikt tiltak vil også generere et ressursbehov knyttet til veiledning utenfor huset slik at det bare blir en forflytting av penger. Dette vil derfor bare være besparende for UiB ved eventuell ekstern tilførsel av midler. Forskning At forskningen nå primært knyttes opp mot tematiske satsninger, fører til at nye og større forskningsprogrammer kan settes i gang. Her er det snakk om prosesser knyttet til satsingen rundt Senter for klinisk odontologisk forskning og som vil gi virkning over tid. Den vridningen som dette medfører betyr at noe av bredden i forskningen snevres inn og at ny forskning kan realiseres. Organisasjon Det foregår i dag en del dobbeltarbeid ved at fakultetet er delt i to nivåer. Nivådelingen fører også til at flere vitenskapelige ressurser bindes opp i styrer og utvalg, men det er antakelig mest å hente på en effektivisering ved en sammenslåing av administrasjonene på de to nivåene. En slik sammenslåing kan bli et resultat av den tidligere omtalte evalueringen. Av konkrete tiltak kan vi ikke se at noe kan legges ned, men mye kan effektiviseres. Å tallfeste dette finner vi vanskelig. 2.4 Omstilling Fakultetene blir bedt om å gi en status for omstillingsarbeidet innen de administrative og tekniske funksjonene. Fakultetet skal som nevnt gjennomføre en evaluering av den faglige og administrative organiseringen. Resultatet av denne vil få betydning for hvordan vi i fremtiden skal løse faglige og administrative oppgaver. 5

6 For de administrative funksjonene har vi på noen områder kommet rimelig langt, mens vi for andre har lenger vei å gå. Målet må være å få en felles administrasjon for hele fakultetet for på denne måten å redusere ressursbruken til disse tjenestene samtidig som kvaliteten på oppgavene blir bedret. Vi har i dag en felles økonomiseksjon, felles IKT seksjon og godt samordnede personalfunksjoner, men det gjenstår en del arbeid med studie- og forskningsadministrative funksjoner. De tekniske funksjonene er langt på vei kommet på plass i det nye forskningssenteret. Det er blitt satt inn kompetansehevende tiltak samt at våre tekniske tjenester er bedre samordnet med tilsvarende tjenester på Haukeland og andre laboratorier. Vi vil likevel understreke viktigheten av den prioriteringen UiB har gjort for denne gruppen i styrevedtaket fra april 2004, og vi vil følge opp dette i Likestilling I løpet av de siste årene har kvinneandelen i de vitenskapelige stillingene økt betydelig. I 2003 og 2004 fikk fakultetet 3 nye kvinnelige professorer. Kvinnelige professorer utgjør nå 25 % av professorgruppen. I de andre vitenskapelige stillingene er det et klart flertall av kvinner. Rekrutteringspotensialet for kvinner i vitenskapelige stillinger er godt, men i forhold til likestilling og mer generelt om rekruttering, er det viktig at forholdene legges til rette for de enkeltes karriereutvikling. Post doc. stillinger er viktige her. Fakultet vil også legge vekt på å følge opp kvinner som snart er professorkompetent ved å ta i bruk friordninger og lignende slik UiB inviterte til i Kvinner Menn Totalt Professor Professor II Førsteamanuensis Amanuensis 1 1 Universitetslektor 1 1 Postdoctor Stipendiat (2 har permisjon) Sum Innenfor de ledende administrative stillingene som utgjør 4 personer er to menn og to kvinner. 2.6 Finansieringsmodellens resultatkomponenter For allmennfakultetene har kvalitetsreformen betydd at studiene kortes ned med ett år samtidig som en forutsetter at antall studiepoeng opprettholdes på sammen nivå som tidligere. Vårt fakultet har ikke denne problemstillingen. Vi har derimot lagt større vekt på en bevisst overbooking ved inntak av studenter slik at vi skal ligge så nær opp til måltallet som mulig. 6

7 Vi forventer en økning av antall avlagte studiepoeng som følge av at tannpleierstudiet er blitt treårig. Fra høsten 2005 skal vi ideelt sett ha 21 flere studenter på dette studiet, og det vil gi en økning i avlagte poeng. Utover dette vil fakultetet ha behov for en avklaring av hvordan lisensprogrammet og spesialistutdanningen skal vurderes i forhold til FS og beregning av avlagte studiepoeng. Disse programmene er ikke fullfinansierte eksternt, og vi ser det som naturlig at studiepoeng for disse studiene honoreres internt ved UiB på linje med det som gjøres i Oslo. 2.7 Oppfølging av stipendiat og post.doc. stillinger Fakultetet har pr. tiden 14,5 universitetsstipendiatstillinger besatt hvorav 2 av dem er i permisjon. I tillegg er 2 universitetsstipendiatstillinger utlyst med søknadsfrist av disse universitetsstipendiatstillingene blir ledige i løpet av 2005 og vil bli utlyst tidlig vår 2005 for å kunne ha en best mulig kontinuitet i fakultetets satsingsområder innen forskningen. 3 av stipendiene vil knyttes opp mot samarbeidsprosjektene fakultetet har med fremtidige forskerskoler ved UiB, hvor den odontologiske forskningen kan integreres i større forskningsmiljøer. Spesielt vil vi nevne samarbeidet med Broegelmanns forskningslaboratorium, Senter for internasjonal helse og Senter for odontofobis samarbeid med miljøene på Det psykologiske fakultet. 2 av stipendiene prioriteres avsatt til klinisk odontologisk forskning med spesiell vekt på translasjonsrelaterte prosjekter. Besatte postdoktorstillinger ved fakultetet er pr. tiden totalt 2.8, fordelt på 4 forskere, hvorav 1 pr. tiden er i permisjon. Fakultetet har i påvente av avklaring fra UiBs ledelse ikke lyst ut postdoktorstillingene etter hvert som de er blitt ledige, men med muligheten for å videreføre tidligere postdoktorstillinger vil fakultetet kunne ha opp til 4 slike stillinger. Det er et sterkt ønske fra fakultetet å kunne videreføre disse postdoktorstillingene for å ivareta strategiske forskningssatsinger samt sikre rekrutteringen til vitenskapelige stillinger i fremtiden. 3. Tiltak utenfor budsjettrammen Innledningsvis fokuserte fakultetet på to nye tiltak som vil kreve ressurser utover rammen: - planprosess for nybygget - evaluering av fakultetet og utvikling av en ny organisering Planprosess for nybygget Dette arbeidet er omfattende og krever at vi øremerker og frikjøper personer for å gi planprosessen den nødvendige fremdrift. I løpet av 2005 vil det bli mange møter som inkluderer mange personer ved fakultetet. Erfaringene fra denne høsten tilsier at vi må frikjøpe administrativt og vitenskapelig personale samt verneombudet. Vi har beregnet at det trengs 50 % administrativ støtte, 20 % vitenskapelig og for verneombudet er det behov for frikjøp fra ordinær stilling på 20 %. Dette gir et ressursbehov på om lag kr I tillegg vil det være behov for kr til reising (møter i Oslo og studietur) og tilrettelegging for møtene med Statsbygg og arkitektgruppen her i Bergen. Totalt kr for

8 Evaluering av fakultetet / utvikling av en ny organisering Fakultetsstyret har vedtatt at den faglige og administrative organisering skal evalueres og at evalueringen skal følges opp med konkrete tiltak for å få en bedre organisering. I dag ser vi ulempene ved en todelt struktur. Evalueringen vil kreve ekstern bistand og det er tatt kontakt med Rokkansenteret som er interessert i å gjøre en slik evaluering parallelt med en tilsvarende evaluering på HF fakultetet. Vi har foreløpig ikke fått et kostnadsoverslag for dette arbeidet, men vi anslår behovet til om lag kr for I tillegg bør selve endringsprosessen etter evalueringen følges opp med et prosjekt internt ved fakultetet samt et dagsseminar om forslagene til endringer. Denne delen av prosjektet er stipulert til kr Totalt for dette prosjektet kr Tannpleierstudiet treårig Studieplanen er ikke fastlagt i detalj for det tredje året, men det er mulig å stipulere kostnadene med et ekstra kull på 21 studenter. Det er viktig å understreke at det ikke bare er snakk om utvidelse med ett kull, men også at undervisning og veiledning blir mer krevende i et bachelorstudie. Grovt regnet har vi anslått kostnadene med ett nytt kull og ny studieplan til å være om lag 2 mill kr. når vi har trukket fra pasientinntektene. Beløpet dekker en vitenskapelig ansatt og to instruktører (tannpleier og tannlege). For 2005 blir det snakk om halvårsvirkning med en mill. kr. Vi forventer at tannpleierstudentene etter hvert gir uttelling som for tannlegestudenter, og at den videre finansieringen dekkes av studiepoengsatser og produksjon. Oppstart av tredje år: Behov kr 1 mill Forskningssatsninger Senter for klinisk odontologisk forskning er nå i drift, og vi forventer at UiB og NFR viderefører spleiselaget om forskningssatsingen ved fakultetet. Vi har tidligere søkt UiB om kr pr år i tre år og fått tilført midler for halve 2002 og hele Vi forventer også at tilsagnet om tildeling for 2004 blir fulgt opp nå når forskningslederen er på plass. Den øvrige driften av senteret dekkes av fakultetet med om lag 2,4 mill og prosjektmidler fra NFR på kr 1,5 mill. Behov i 2005: kr Utover dette søker vi om å få dekket to postdoktorstillinger. Stillingene er tenkt plassert inn i forskningssatsingene biomaterialer og oral slimhinnepatologi ved cancer gruppen. Dette er begrunnet med at vi nå står ved et punkt hvor vi har kvalifiserte forskere som må sikres muligheter til videre kvalifisering mot en toppstilling. Det er stor konkurranse om denne type kompetanse internasjonalt sett, men det er behov for å holde på den i det odontologiske miljøet ved UiB. Vi er kjent med at UiB ikke kan tildele postdoktorstillinger ennå, men vi har tatt med dette punktet for å markere at også universitetene bør tildele slike stillinger. Behov i 2005: kr

9 Formidling, insentiver De fleste forskningsmiljøene ved Det odontologiske fakultet opererer i såkalte grenseflater mot forskningsmiljø ved andre fakultet. Det er ønskelig å utvikle synergieffekten av translasjonsforskning i disse samarbeidsprosjektene. Fakultetet planlegger et felles forskningsseminar for de involverte tverrfakultære forskningsmiljøene for å kunne fokusere på mulighetene for økt synergi i translasjonsforskningen mellom de tre helsefakultetene. Kr ønskes som tilskudd for å dekke deler av dette seminaret som vil være et fellesseminar for helsefakultetene. Vi anser formidling som en viktig del av vår virksomhet. For å skaffe oppmerksomhet omkring forskning ønsker vi fortsatt å arrangere lokal forskningsdag, holde felles møte for PhD-kandidater fra Oslo, Bergen og etterhvert Tromsø. Videre vil vi delta på de nasjonale forskningsdagene som NFR, universiteter og høyskoler arrangerer hvert år. Midler til møter, symposier og gjesteforelesere bør også synliggjøres i budsjettet. Til dette formålet søkes det tilskudd om Forslag til sum: NOK Utstyrsbehov/vitenskapelig utstyr Som nevnt tidligere i forbindelse med klinikkene, så er det videre i 2005 behov for å skifte ut utstyr, og det er da størst behov for nye tannlegestoler/uniter. Det presiseres at slike tannlegestoler/uniter kan flyttes med til nytt odontologibygg. Det foreslås å kjøpe inn 12 uniter til en samlet kostnad pålydende kr. 2 millioner. Utover intern avsetning til utstyr ved fakultetet vil Odontologisk institutt ytterligere ha behov for kr til vitenskapelig utstyr. Oppsummering av tiltak utenfor budsjettrammen Tiltak: 2005 Planprosess nybygg Evaluering av fakultet Tannpleierstudiet Forskningssatsninger To stipend Utstyrsbehov Sum

10 4. Eksternt finansiert virksomhet Det har vært et mål for fakultetet å øke den eksternt finansierte virksomheten som omfatter pasientinntekter, utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter. Virksomheten økte i 2004 og utgjør nå totalt ca kr 31 mill. Pasientinntekter Pasientregnskapet vil gå i balanse i Dette skyldes dels økte satser og dels bedre rutiner for å håndtere disse inntektene. Vi forventer at disse inntektene holder seg på samme nivå i Eksternt finansiert utdanning Fakultetet har to større utdanningsprogrammer med ekstern finansiering, Lisensprogrammet og spesialistutdanningen. I tillegg kommer to mindre delprogrammer innen Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning. Lisensprogrammet har fått en mer formalisert status i og med at det nå er bestemt fra sentralt hold at programmet skal gå så lenge det er mangel på tannleger i Norge og det er søkere. Kapasiteten i denne utdanningen er økt ved at et tilsvarende program går i Oslo og et nytt er etablert i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er også opprettet en nasjonal opptakskomité som koordineres og ledes av fakultetet i Bergen. I 2004 fikk vi 4,0 mill i bevilgning til programmet. Vi forventer det samme for Spesialistutdanningen er også blitt mer formalisert og styrket de siste årene. Utdanningen samordnes nå av Nasjonalt råd for spesialistutdanningen av tannleger slik at rammene rundt utdanningen blir bedre koordinert enn tidligere. Spesialistutdanningen er nå en heltidsutdanning, men det mangler fremdeles midler til avlønning av kandidatene. Bevilgningen er trappet opp fra 2,6 mill kr i 2002 til 5,2 i Vi forventer fremdeles en opptrapping i og med at pris pr kandidat ikke har nådd ønsket nivå. Prosjektene innenfor etterutdanningen var i 2004 på kr. 1,0 mill innen to fagområder. I 2005 vil vi videreføre arbeidet med å få integrert de eksternt finansierte utdanningene i fakultetets øvrige virksomhet. I oppstarten av lisensprogrammet var vi tvunget til å gjennomføre undervisningen som overtid for egne ansatte. Nå vil vi i større grad ansette eget personell for denne virksomheten. Vi får en tilsvarende mulighet for spesialistutdanningen nå når denne aktiviteten blir delvis ekstern finansiert. På denne måten styrker vi fagmiljøene (blir flere ansatte) samt at vi demper presset noe på grunnbevilgningen. Forskningen Fakultetet har tradisjonelt ikke hatt særlig stort volum på den eksternt finansierte forskningen. Vi regner med at organiseringen i tematiske forskergrupper og satsing større, tverrfaglige prosjekter skal gi uttelling i en vekst i den eksternt finansierte forskningen. Trolig er det et lite tegn i riktig retning at vi for første gang på lenge nå har to eksternt finansierte stipendiater. 10

11 Oppsummert volum på eksternt finansiert virksomhet Virksomhet Beløp Pasientinntekter Andre kliniske prosj Forskningsprosjekter Lisensprogrammet Spesialistutd NFR SUM Saken legges frem med følgende forslag til vedtak: Styret for Det odontologiske fakultet slutter seg til budsjettforslag 2005 med de endringer det ble enighet om i møtet. Magne Raadal dekanus Petter Bomann-Larsen fakultetsdirektør 11

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 1. Hovedlinjer Inntekter Fakultetets inntekter består av en grunnbevilgning (internt

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 Tilstede: Dekanus Magne Raadal, UiB Dekan Hans R. Haanæs, UiO Faglig leder Harald Eriksen, UiTø

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 I. INNLEDNING IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre 11.2.2014. Planen har vært behandlet i flere runder

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august 2008 Ny vending: S41-08, 20. juni 2008 1. Styret viser til sitt vedtak i sak S21-08, 27.03.08: Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Forskningsmelding Det juridiske fakultet

Forskningsmelding Det juridiske fakultet Forskningsmelding 2008-2009 Det juridiske fakultet RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG MÅLTALL Resultatindikator Resultat Resultat Måltall 2007 2008 2009 Publikasjoner: Totalt antall

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Dobbelkompetanseprosjektet. Rekruttering til vitenskapelige stillinger i psykologi som krever. dobbeltkompetanse. Prosjektplan

Dobbelkompetanseprosjektet. Rekruttering til vitenskapelige stillinger i psykologi som krever. dobbeltkompetanse. Prosjektplan Dobbelkompetanseprosjektet Rekruttering til vitenskapelige stillinger i psykologi som krever dobbeltkompetanse Prosjektplan Avlevert til Utdannings- og forskningsdepartementet, 1.10.2002 2 I brev av 27.06.02

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 21.02.2014 Saksnr: KF 05-14 SAK KF 05-14 Til: Møtedato: 21.02.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet BUDSJETT 2014 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/08 Møtedato: 5.3.2008 Tid: 13.30 Møtested: Møterom E 203, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer