DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG 2005"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 58/04 Styremøte 28/09/04 DL 04/9355 DOF/pbl BUDSJETTFORSLAG Sammendrag Fakultetet har flere store oppgaver i Planlegging av nybygg og evaluering av fakultetets faglige og administrative organisering vil stå svært sentralt. Videreføring av satsingen i forbindelse med etableringen av Senter for klinisk odontologisk forskning og ansettelse av forskningsleder er også viktig. Utover disse oppgavene vil fakultetet prioritere å videreføre de omstillingstiltak som er satt i gang tidligere og ikke fremme nye tiltak utover de to førstnevnte. Planlegging av nybygg I løpet av høsten 2004 og våren 2005 vil mye tid gå med til planlegging av nybygget. Skisseprosjektet skal være ferdig til nyttår for så å bli avløst av forprosjektet som skal være avsluttet i mai 2005 og som skal legges til grunn for forslag til finansiering. Fakultetet har allerede erfart at prosjektet er tidkrevende og vi må frikjøpe folk for å gi planprosessen den nødvendige tyngde og fremdrift. I tillegg til frikjøp påløper det også utgifter til reiser, møter og studieturer som søkes dekket utover den ordinære rammen. Evaluering av fakultetet Fakultetsstyret vedtok å evaluere organisasjonen i løpet av høsten Evalueringen skal danne grunnlag for å fremme forslag til evt. endringer i den faglige og administrative organiseringen. Fakultetet trenger bistand fra eksterne forskere for å gjennomføre evalueringen, og holder i disse dager på med å etablere prosjektet samt gi det en hensiktsmessig innretting og forankring innad. Evalueringen vil kreve tilførsel av midler utover rammen og vil bli omtalt senere. Evalueringen gjøres som en oppfølging av UiB styrets vedtak om administrative endringer og som en start på en ny faglig styringsperiode fra høsten Treårig tannpleierstudie Fra høsten 2005 vil fakultetet ha tre kull på tannpleierutdanningen. Dette gir 21 studenter i tillegg til dagens 42. Overgangen til bachelorstudiet krever både en styrking av personalet, kjøp av mer undervisningstjenester og etablering av en ny klinikk med 8 uniter. I tillegg gjenstår det noe arbeid med å tilpasse studieplanen. Etableringen av en ny klinikk er lagt inn i Eiendomsavdelingens budsjett for 2005, og utvidelsen av antall studenter må finansieres innenfor en konsekvensjustert budsjettramme fra For 2005 trengs det oppstartsmidler til tre stillinger. Dette betyr en noe større utgift enn det som ble skissert våren 2003 da vedtaket om opprettelse av treårig studium ble vedtatt.

2 Studieplan og kvalitetssikring av studiene Etter at første kull på ny studieplan i odontologi (1998) gikk ut våren 2003 startet prosessen med å vurdere realitetene i forhold til intensjonene i studieplanen. Evalueringen avsluttes i løpet av januar / februar Oppfølgingen vil komme i 2005, men det er for tidlig her å si hvilke endringer som det vil være behov for. Uansett tiltak er det viktig å forankre disse i kvalitetsreformen og i gjeldende undervisningsmål. Parallelt med dette arbeider fakultetet med et opplegg for kvalitetssikring av studiene i tråd med de sentrale retningslinjene som er vedtatt og presentert i kvalitetshåndboken. Arbeidet med å ta i bruk IKT i undervisning fortsetter. Vi regner med å ha fulldigitalisert samtlige undervisningsrom i 2004 og utfordringen blir nå å ta de nye mulighetene i bruk på bred basis. Eksternt finansiert utdanning Fakultetet har to eksternt finansierte utdanningsprogrammer; Lisensprogrammet og Spesialistutdanningen. I 2004 får fakultetet om lag 9,5 mill for begge programmene fra Sosial- og helsedirektoratet. Ingen av programmene er fullfinansierte, men det har skjedd en gradvis økning i disse bevilgningene de siste årene. For 2005 vil den største utfordringen være å øke integrasjonen mellom spesialist- og lisensutdanningene med den øvrige virksomheten slik at presset på grunnbevilgningen blir redusert. Når de eksterne bevilgningene økes, blir det mulig å ansette folk på programmene, og ikke som i dag hvor disse oppgavene er blitt sett på som tilleggsoppgaver for den ordinære staben. På den måten styrkes også primærvirksomheten. Stipendiater Ved inngangen til 2004 hadde fakultetet flere ledige stipendiatstillinger. I løpet av 2004 er det ansatt 3 og utlyst 2, slik at vi nå snart er nær å fylle alle de stillingene det er gitt bevilgninger til. I løpet av 2005 regner vi med at det blir 10 (hvorav 5 er universitetsstipendiater) som er ferdig med dr.graden. I tråd med intensjonene i det nye doktorgradsprogrammet legges det nå stor vekt på en tettere oppfølging av stipendiatgruppen, og dette skjer i samarbeid fakultetet i Oslo. En viktig oppgave blir nå å få post.doc. stillinger til dem som har disputert. Ettersom svært mange av fakultetets vitenskapelig ansatte går av med pensjon i løpet av de nærmeste årene, må vi forsøke å beholde og oppgradere de som nylig har disputert til å kunne erstatte dem som går av. Det er en stor utfordring, ikke minst etter at arbeidsmarkedet for kvalifisert vitenskapelig personell i odontologi i Norden er blitt ytterligere skjerpet etter opprettelsen av tannlegeutdanning i Tromsø. Forskning Det er etablert større forskergrupper i tematiske områder. Disse har samarbeid med forskningsmiljøer ved andre fakulteter. Forskningssamarbeid forplikter til å bidra til fellesskapet og vil derfor ha budsjettmessige konsekvenser. Dersom våre forskere 2

3 skal være interessante samarbeidspartnere, må de være faglig dyktige og disponere midler til forskning. Eksempler på samarbeid og tilknytning i ulike former finnes innen alle tematiske områder (biomaterialer med prosjekter i samarbeid med ortopedisk seksjon og basalforskning med miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kraniofacial utvikling og funksjon med hovedaktivitet ved Institutt for biomedisin, atferd med grupper ved Det psykologiske fakultet og utviklingsrelatert forskning ved Senter for internasjonal helse, orale infeksjoner med medisinske og molekylærbiologiske grupper og oral slimhinnepatologi med omfattende prosjekter med cancerforskning og autoimmune lidelser (Sjögrens syndrom). Det er et betydelig potensial for at forskningen på disse områdene kan utnyttes i kliniske prosjekter (translasjonsforskning), og det nyetablerte Senter for klinisk odontologisk forskning skal ha en viktig funksjon i denne utviklingen. Selv om fakultetet satser på å utvikle høy internasjonal kompetanse på visse deler av forskningen, må man også tilstrebe faglig bredde og mangfold fordi forskningskompetanse er nødvendig på alle felter og nivåer i profesjonsutdanningene. Vi merker det spesielt i et profesjonsfag som odontologi med ansvar for både grunnutdanning og spesialistutdanning. Klinikkene I 2004 har fakultetet prioritert klinikkene, og UiB fulgte opp denne satsningen med en bevilgning på kr. 3 mill til utskifting av utstyr. I denne satsingen inngår også arbeidet med den nye spesialistklinikken som skal innredes i løpet av høsten Dette betyr at klinikkene har fått et løft de siste årene, men fremdeles er mye av utstyret svært slitt, og det vil være behov for utskiftninger av uniter også i de kommende årene. Vi forutsetter at nytt utstyr som kjøpes inn vil bli flyttet til det nye bygget. 2. Tiltak innenfor budsjettrammen Hvert år blir fakultetene bedt om å budsjettere realistisk; det vil utarbeide et budsjett som er en fremskrivning av fjorårets budsjett korrigert for vedtak / tildelinger av midler gjort i Det er ikke tatt hensyn til prisstigning eller virkning av det lokale lønnsoppgjøret i 2004 for Fakultetet har valgt å definere pasientregnskapet som eksternt finansiert virksomhet Det kan være litt vanskelig å vurdere om en skal plassere et nytt tiltak innenfor rammen eller ikke. Utvidelsen av tannpleierstudiet er et eksempel for vårt fakultet blir et oppstartsår hvor studiepoeng ikke vil være tilstrekkelig for å finansiere de kostnadene som påløper. Ansettelse av nytt personell må komme før vi får uttelling på resultatsiden. Derfor har vi valgt å legge dette utenfor rammen og søker spesielt om midler til denne oppstarten. 3

4 . Budsjett Forslag 2005 Inntek ter Grunnbevilgning Sum inntekter Kostnader Lønn Drift Husleie Utstyr Sum kostnader Resultat Status økonomisk Fakultetet vil ut fra dagens prognose gå i balanse i Regnskapsteknisk vil det trolig bli et overskudd i 2004, men et eventuelt overskudd vil i stor grad være bundne overføring og investeringer som tidsmessig ikke gjennomføres fullt ut i Ved videreføring av dagens aktivitet vil fakultetet i utgangspunktet få et underskudd i 2005 på omlag 2 mill kr. Vi forventer at dette underskuddet kan dekkes ved å belaste eksterne prosjekter for tjenester fakultetet gir til disse. 2.2 Lønnsandel En relativt stor del av budsjettet er bundet opp i rene lønnskostnader (85%), og andelen som går til lønn øker fra år til år uten økning i staben. Dette skyldes flere forhold som samlet sett gir bakgrunn for en relativt kraftig lønnsglidning for fakultetet som helhet: - studieplanen setter klare krav til hva tannlegeutdanningen skal omfatte i forhold til høy internasjonal standard - en større andel av de vitenskapelige stillingene er omgjort til professorater som en følge av opprykksordningen - som et virkemiddel for å beholde erfarne kliniske instruktører er noen ordinære instruktørstillinger omgjort til spesialtannlegestillinger eller avdelingstannleger - tannlegemangel generelt fører til at tannleger har fått en relativt god lønnsutvikling sammenliknet med andre grupper i samfunnet - det stramme arbeidsmarkedet for vitenskapelige stillinger i odontologi fører til stor konkurranse og krav om høye lønninger - sistnevnte punkt er blitt forsterket etter at det er etablert et nytt odontologistudium i Tromsø Uten å redusere bemanningen er det få virkemidler som er til rådighet. En reduksjon i antall ansatte vil gå ut over kvaliteten på undervisning og forskning, men det er mulig at en bedre samordning av de administrative ressursene kan gi en viss innsparing når dette er realisert. Det mest realistiske vil være å redusere presset på grunnbevilgningen ved at den eksternt finansierte undervisningen blir bedre samordnet med primærvirksomheten. 4

5 Vi kan nevne at spesialistutdanningen først i 2002 fikk tilført egne midler fra helsemyndighetene og at lisensprogrammet nå er gått over i en mer permanent fase. Fra i år vil vi ansette instruktører på disse programmene noe som vil ha en dempende effekt på lønnskostnader som går over grunnbevilgningen. 2.3 Finansiering av satsninger innenfor rammen Fakultetene er blitt bedt om å redegjøre for hvordan og hvilke aktiviteter som kan bygges ned for å finansiere nye tiltak eller satsninger. Det kan være vanskelig å konkretisere tiltak under dette punktet, og vi vil understreke at det gjennom de siste årene har pågått en omstillingsprosess uten at det er tilført midler på det nivået vi ser ved allmennfakultetene. Fakultetet har likevel, uten at vi kan tallfeste dette, satt i gang flere nye tiltak innenfor budsjettrammen. Utdanning I utgangspunktet kan dette synes vanskelig siden profesjonsstudiene er detaljregulert gjennom en studieplan som er fundert på kvalitetskrav til utdanningen. Skal det frigjøres midler må dette tas ved en nedkorting av mengden klinisk trening for studentene. Økt bruk av praksis utenfor fakultetet kan være et virkemiddel, men et slikt tiltak vil også generere et ressursbehov knyttet til veiledning utenfor huset slik at det bare blir en forflytting av penger. Dette vil derfor bare være besparende for UiB ved eventuell ekstern tilførsel av midler. Forskning At forskningen nå primært knyttes opp mot tematiske satsninger, fører til at nye og større forskningsprogrammer kan settes i gang. Her er det snakk om prosesser knyttet til satsingen rundt Senter for klinisk odontologisk forskning og som vil gi virkning over tid. Den vridningen som dette medfører betyr at noe av bredden i forskningen snevres inn og at ny forskning kan realiseres. Organisasjon Det foregår i dag en del dobbeltarbeid ved at fakultetet er delt i to nivåer. Nivådelingen fører også til at flere vitenskapelige ressurser bindes opp i styrer og utvalg, men det er antakelig mest å hente på en effektivisering ved en sammenslåing av administrasjonene på de to nivåene. En slik sammenslåing kan bli et resultat av den tidligere omtalte evalueringen. Av konkrete tiltak kan vi ikke se at noe kan legges ned, men mye kan effektiviseres. Å tallfeste dette finner vi vanskelig. 2.4 Omstilling Fakultetene blir bedt om å gi en status for omstillingsarbeidet innen de administrative og tekniske funksjonene. Fakultetet skal som nevnt gjennomføre en evaluering av den faglige og administrative organiseringen. Resultatet av denne vil få betydning for hvordan vi i fremtiden skal løse faglige og administrative oppgaver. 5

6 For de administrative funksjonene har vi på noen områder kommet rimelig langt, mens vi for andre har lenger vei å gå. Målet må være å få en felles administrasjon for hele fakultetet for på denne måten å redusere ressursbruken til disse tjenestene samtidig som kvaliteten på oppgavene blir bedret. Vi har i dag en felles økonomiseksjon, felles IKT seksjon og godt samordnede personalfunksjoner, men det gjenstår en del arbeid med studie- og forskningsadministrative funksjoner. De tekniske funksjonene er langt på vei kommet på plass i det nye forskningssenteret. Det er blitt satt inn kompetansehevende tiltak samt at våre tekniske tjenester er bedre samordnet med tilsvarende tjenester på Haukeland og andre laboratorier. Vi vil likevel understreke viktigheten av den prioriteringen UiB har gjort for denne gruppen i styrevedtaket fra april 2004, og vi vil følge opp dette i Likestilling I løpet av de siste årene har kvinneandelen i de vitenskapelige stillingene økt betydelig. I 2003 og 2004 fikk fakultetet 3 nye kvinnelige professorer. Kvinnelige professorer utgjør nå 25 % av professorgruppen. I de andre vitenskapelige stillingene er det et klart flertall av kvinner. Rekrutteringspotensialet for kvinner i vitenskapelige stillinger er godt, men i forhold til likestilling og mer generelt om rekruttering, er det viktig at forholdene legges til rette for de enkeltes karriereutvikling. Post doc. stillinger er viktige her. Fakultet vil også legge vekt på å følge opp kvinner som snart er professorkompetent ved å ta i bruk friordninger og lignende slik UiB inviterte til i Kvinner Menn Totalt Professor Professor II Førsteamanuensis Amanuensis 1 1 Universitetslektor 1 1 Postdoctor Stipendiat (2 har permisjon) Sum Innenfor de ledende administrative stillingene som utgjør 4 personer er to menn og to kvinner. 2.6 Finansieringsmodellens resultatkomponenter For allmennfakultetene har kvalitetsreformen betydd at studiene kortes ned med ett år samtidig som en forutsetter at antall studiepoeng opprettholdes på sammen nivå som tidligere. Vårt fakultet har ikke denne problemstillingen. Vi har derimot lagt større vekt på en bevisst overbooking ved inntak av studenter slik at vi skal ligge så nær opp til måltallet som mulig. 6

7 Vi forventer en økning av antall avlagte studiepoeng som følge av at tannpleierstudiet er blitt treårig. Fra høsten 2005 skal vi ideelt sett ha 21 flere studenter på dette studiet, og det vil gi en økning i avlagte poeng. Utover dette vil fakultetet ha behov for en avklaring av hvordan lisensprogrammet og spesialistutdanningen skal vurderes i forhold til FS og beregning av avlagte studiepoeng. Disse programmene er ikke fullfinansierte eksternt, og vi ser det som naturlig at studiepoeng for disse studiene honoreres internt ved UiB på linje med det som gjøres i Oslo. 2.7 Oppfølging av stipendiat og post.doc. stillinger Fakultetet har pr. tiden 14,5 universitetsstipendiatstillinger besatt hvorav 2 av dem er i permisjon. I tillegg er 2 universitetsstipendiatstillinger utlyst med søknadsfrist av disse universitetsstipendiatstillingene blir ledige i løpet av 2005 og vil bli utlyst tidlig vår 2005 for å kunne ha en best mulig kontinuitet i fakultetets satsingsområder innen forskningen. 3 av stipendiene vil knyttes opp mot samarbeidsprosjektene fakultetet har med fremtidige forskerskoler ved UiB, hvor den odontologiske forskningen kan integreres i større forskningsmiljøer. Spesielt vil vi nevne samarbeidet med Broegelmanns forskningslaboratorium, Senter for internasjonal helse og Senter for odontofobis samarbeid med miljøene på Det psykologiske fakultet. 2 av stipendiene prioriteres avsatt til klinisk odontologisk forskning med spesiell vekt på translasjonsrelaterte prosjekter. Besatte postdoktorstillinger ved fakultetet er pr. tiden totalt 2.8, fordelt på 4 forskere, hvorav 1 pr. tiden er i permisjon. Fakultetet har i påvente av avklaring fra UiBs ledelse ikke lyst ut postdoktorstillingene etter hvert som de er blitt ledige, men med muligheten for å videreføre tidligere postdoktorstillinger vil fakultetet kunne ha opp til 4 slike stillinger. Det er et sterkt ønske fra fakultetet å kunne videreføre disse postdoktorstillingene for å ivareta strategiske forskningssatsinger samt sikre rekrutteringen til vitenskapelige stillinger i fremtiden. 3. Tiltak utenfor budsjettrammen Innledningsvis fokuserte fakultetet på to nye tiltak som vil kreve ressurser utover rammen: - planprosess for nybygget - evaluering av fakultetet og utvikling av en ny organisering Planprosess for nybygget Dette arbeidet er omfattende og krever at vi øremerker og frikjøper personer for å gi planprosessen den nødvendige fremdrift. I løpet av 2005 vil det bli mange møter som inkluderer mange personer ved fakultetet. Erfaringene fra denne høsten tilsier at vi må frikjøpe administrativt og vitenskapelig personale samt verneombudet. Vi har beregnet at det trengs 50 % administrativ støtte, 20 % vitenskapelig og for verneombudet er det behov for frikjøp fra ordinær stilling på 20 %. Dette gir et ressursbehov på om lag kr I tillegg vil det være behov for kr til reising (møter i Oslo og studietur) og tilrettelegging for møtene med Statsbygg og arkitektgruppen her i Bergen. Totalt kr for

8 Evaluering av fakultetet / utvikling av en ny organisering Fakultetsstyret har vedtatt at den faglige og administrative organisering skal evalueres og at evalueringen skal følges opp med konkrete tiltak for å få en bedre organisering. I dag ser vi ulempene ved en todelt struktur. Evalueringen vil kreve ekstern bistand og det er tatt kontakt med Rokkansenteret som er interessert i å gjøre en slik evaluering parallelt med en tilsvarende evaluering på HF fakultetet. Vi har foreløpig ikke fått et kostnadsoverslag for dette arbeidet, men vi anslår behovet til om lag kr for I tillegg bør selve endringsprosessen etter evalueringen følges opp med et prosjekt internt ved fakultetet samt et dagsseminar om forslagene til endringer. Denne delen av prosjektet er stipulert til kr Totalt for dette prosjektet kr Tannpleierstudiet treårig Studieplanen er ikke fastlagt i detalj for det tredje året, men det er mulig å stipulere kostnadene med et ekstra kull på 21 studenter. Det er viktig å understreke at det ikke bare er snakk om utvidelse med ett kull, men også at undervisning og veiledning blir mer krevende i et bachelorstudie. Grovt regnet har vi anslått kostnadene med ett nytt kull og ny studieplan til å være om lag 2 mill kr. når vi har trukket fra pasientinntektene. Beløpet dekker en vitenskapelig ansatt og to instruktører (tannpleier og tannlege). For 2005 blir det snakk om halvårsvirkning med en mill. kr. Vi forventer at tannpleierstudentene etter hvert gir uttelling som for tannlegestudenter, og at den videre finansieringen dekkes av studiepoengsatser og produksjon. Oppstart av tredje år: Behov kr 1 mill Forskningssatsninger Senter for klinisk odontologisk forskning er nå i drift, og vi forventer at UiB og NFR viderefører spleiselaget om forskningssatsingen ved fakultetet. Vi har tidligere søkt UiB om kr pr år i tre år og fått tilført midler for halve 2002 og hele Vi forventer også at tilsagnet om tildeling for 2004 blir fulgt opp nå når forskningslederen er på plass. Den øvrige driften av senteret dekkes av fakultetet med om lag 2,4 mill og prosjektmidler fra NFR på kr 1,5 mill. Behov i 2005: kr Utover dette søker vi om å få dekket to postdoktorstillinger. Stillingene er tenkt plassert inn i forskningssatsingene biomaterialer og oral slimhinnepatologi ved cancer gruppen. Dette er begrunnet med at vi nå står ved et punkt hvor vi har kvalifiserte forskere som må sikres muligheter til videre kvalifisering mot en toppstilling. Det er stor konkurranse om denne type kompetanse internasjonalt sett, men det er behov for å holde på den i det odontologiske miljøet ved UiB. Vi er kjent med at UiB ikke kan tildele postdoktorstillinger ennå, men vi har tatt med dette punktet for å markere at også universitetene bør tildele slike stillinger. Behov i 2005: kr

9 Formidling, insentiver De fleste forskningsmiljøene ved Det odontologiske fakultet opererer i såkalte grenseflater mot forskningsmiljø ved andre fakultet. Det er ønskelig å utvikle synergieffekten av translasjonsforskning i disse samarbeidsprosjektene. Fakultetet planlegger et felles forskningsseminar for de involverte tverrfakultære forskningsmiljøene for å kunne fokusere på mulighetene for økt synergi i translasjonsforskningen mellom de tre helsefakultetene. Kr ønskes som tilskudd for å dekke deler av dette seminaret som vil være et fellesseminar for helsefakultetene. Vi anser formidling som en viktig del av vår virksomhet. For å skaffe oppmerksomhet omkring forskning ønsker vi fortsatt å arrangere lokal forskningsdag, holde felles møte for PhD-kandidater fra Oslo, Bergen og etterhvert Tromsø. Videre vil vi delta på de nasjonale forskningsdagene som NFR, universiteter og høyskoler arrangerer hvert år. Midler til møter, symposier og gjesteforelesere bør også synliggjøres i budsjettet. Til dette formålet søkes det tilskudd om Forslag til sum: NOK Utstyrsbehov/vitenskapelig utstyr Som nevnt tidligere i forbindelse med klinikkene, så er det videre i 2005 behov for å skifte ut utstyr, og det er da størst behov for nye tannlegestoler/uniter. Det presiseres at slike tannlegestoler/uniter kan flyttes med til nytt odontologibygg. Det foreslås å kjøpe inn 12 uniter til en samlet kostnad pålydende kr. 2 millioner. Utover intern avsetning til utstyr ved fakultetet vil Odontologisk institutt ytterligere ha behov for kr til vitenskapelig utstyr. Oppsummering av tiltak utenfor budsjettrammen Tiltak: 2005 Planprosess nybygg Evaluering av fakultet Tannpleierstudiet Forskningssatsninger To stipend Utstyrsbehov Sum

10 4. Eksternt finansiert virksomhet Det har vært et mål for fakultetet å øke den eksternt finansierte virksomheten som omfatter pasientinntekter, utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter. Virksomheten økte i 2004 og utgjør nå totalt ca kr 31 mill. Pasientinntekter Pasientregnskapet vil gå i balanse i Dette skyldes dels økte satser og dels bedre rutiner for å håndtere disse inntektene. Vi forventer at disse inntektene holder seg på samme nivå i Eksternt finansiert utdanning Fakultetet har to større utdanningsprogrammer med ekstern finansiering, Lisensprogrammet og spesialistutdanningen. I tillegg kommer to mindre delprogrammer innen Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning. Lisensprogrammet har fått en mer formalisert status i og med at det nå er bestemt fra sentralt hold at programmet skal gå så lenge det er mangel på tannleger i Norge og det er søkere. Kapasiteten i denne utdanningen er økt ved at et tilsvarende program går i Oslo og et nytt er etablert i samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er også opprettet en nasjonal opptakskomité som koordineres og ledes av fakultetet i Bergen. I 2004 fikk vi 4,0 mill i bevilgning til programmet. Vi forventer det samme for Spesialistutdanningen er også blitt mer formalisert og styrket de siste årene. Utdanningen samordnes nå av Nasjonalt råd for spesialistutdanningen av tannleger slik at rammene rundt utdanningen blir bedre koordinert enn tidligere. Spesialistutdanningen er nå en heltidsutdanning, men det mangler fremdeles midler til avlønning av kandidatene. Bevilgningen er trappet opp fra 2,6 mill kr i 2002 til 5,2 i Vi forventer fremdeles en opptrapping i og med at pris pr kandidat ikke har nådd ønsket nivå. Prosjektene innenfor etterutdanningen var i 2004 på kr. 1,0 mill innen to fagområder. I 2005 vil vi videreføre arbeidet med å få integrert de eksternt finansierte utdanningene i fakultetets øvrige virksomhet. I oppstarten av lisensprogrammet var vi tvunget til å gjennomføre undervisningen som overtid for egne ansatte. Nå vil vi i større grad ansette eget personell for denne virksomheten. Vi får en tilsvarende mulighet for spesialistutdanningen nå når denne aktiviteten blir delvis ekstern finansiert. På denne måten styrker vi fagmiljøene (blir flere ansatte) samt at vi demper presset noe på grunnbevilgningen. Forskningen Fakultetet har tradisjonelt ikke hatt særlig stort volum på den eksternt finansierte forskningen. Vi regner med at organiseringen i tematiske forskergrupper og satsing større, tverrfaglige prosjekter skal gi uttelling i en vekst i den eksternt finansierte forskningen. Trolig er det et lite tegn i riktig retning at vi for første gang på lenge nå har to eksternt finansierte stipendiater. 10

11 Oppsummert volum på eksternt finansiert virksomhet Virksomhet Beløp Pasientinntekter Andre kliniske prosj Forskningsprosjekter Lisensprogrammet Spesialistutd NFR SUM Saken legges frem med følgende forslag til vedtak: Styret for Det odontologiske fakultet slutter seg til budsjettforslag 2005 med de endringer det ble enighet om i møtet. Magne Raadal dekanus Petter Bomann-Larsen fakultetsdirektør 11

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 28.01.03 Sak nr. 3/03 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2003 1. Hovedlinjer Inntekter Fakultetets inntekter består av en grunnbevilgning (internt

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsavdelingen Referanse Dato 2009/1942-LAJE 01.04.2009 Forskningsmelding 2008-2009 I. Generell omtale skal arbeide for å utvikle forskergrupper som er robuste,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 47/08 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.12.08 Budsjett 2009 - Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan.

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan. UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Notat Side 4 av 7 2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet, 2009-2015 Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND UNIVERSITETET I BERGEN Arkivkode: Fakultetsstyresak: 34 Saksnr.: 2017/7213 Møte: 15. juni 2017 FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 4/2013 Møtedato: 20.09.2013 Notatdato: 11.09.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Forskerutdanningsmelding

Forskerutdanningsmelding Forskerutdanningsmelding 2008-2009 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen 1 1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER Resultatindikator 2008 2009 Måltall Resultat Måltall Totalt antall disputaser

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

UiBs samarbeid med BFS -

UiBs samarbeid med BFS - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiBs samarbeid med BFS - Anne Lise Fimreite, prorektor UiB #UiB2022 God rekruttering et avgjørende tilretteleggende tiltak for å oppfylle strategien «For et universitet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Årsplan 2010 for Innledning Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2010, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan

Detaljer

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Fakultetsstyret 10.mai Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Fakultetsstyret 10.mai 2016 Evaluering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Bakgrunn Fakultetsstyret vedtok i møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. Presentert i Lederforum

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Oppfølgingsplan for IKOS

Oppfølgingsplan for IKOS Vedtaksforslag til styremøte 19.06.2014 Oppfølgingsplan for IKOS 2014-2019 HFs fakultetsstyre vedtok 29/11 2013 at alle institutter i løpet av 2014 skal utarbeide oppfølgingsplaner. Disse planene vil i

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer