Bæringen. Mottak må flytte. Seniortreff. Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Mottak må flytte. Seniortreff. Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar?"

Transkript

1 Bæringen INFORMASJON Fredag 23. mars 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 4 Årgang 19 Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar? Side 13 og 14 Naturvernområder i Bærum. Se midtsidene. 100 jenter Bærum Sykehus FAM 13 I forbindelse med kvinnedagen 8. mars ble over 100 jenter fra 10. trinn invitert til en samling om Realfag, teknologi og jenter på Fornebu. Jentene fikk høre mye om de mange mulighetene realfag og teknologistudier åpner for Legevakten mrastvei 2 Side 5 Folkehelsekontoret Mottak må flytte 24 Bjørnegård psykososiale senter Plan- og miljøutvalget går inn for at Tanum asylmottak blir fjernet og at eiendommen blir tilbakeført til naturområde. Det er verneverdige bygninger på eiendommen. Transittmottaket på Tanum skal være ute av lokalene sine innen 1. april neste år. Slependveien 1, 1338 Sandvika Side 2 SJEKK LEKEKASSEN: Se etter om noen av lekene til minsten inneholder stoffer som er farlig å få i seg, eller om lekene er miljøfarlige. I så fall skal de leveres tilbake til lekebutikken, de har plikt til å ta imot det som miljøfarlig avfall. FOTO: vigdis BJØrKØy Farlig avfall i Bærum Miljøfarlig avfall er på avveier. Vi skifter mobiltelefoner i ett kjør, men hvor blir det av de gamle? De blir i hvert fall ikke levert til gjenvinning. Dette gjelder ikke bare mobilene våre. Også andre el-varer, PC-er, lyspærer og mange flere miljøfarlige ting går i søpla i stedet for å bli tatt hånd om på en forsvarlig måte. Neste utgave av Bæringen kommer fredag 20. april - Start med kildesorteringen på kjøkkenet. Gjør det så enkelt som mulig, for det skal være lett å komme i gang. Det behøver ikke koste mange kroner. Start med tre forskjellige bøtter, kasser, isbokser eller lignende for avfallet det er naturlig å samle opp i kjøkkenbenken. Les gode tips om håndtering av avfall. Side 10 Seniortreff Seniorsentrene ønsker pensjonister og trygdede over 60 år velkommen til inspirerende og varierte tilbud. Åsta Aarvik er en av dem som frivillig hjelper til på Bekkestua seniorsenter. Jeg stortrives med å sitte i kassa, smiler hun. Side 12 Kunngjøringer ledige stillinger Seniorsentrene Fritidskalenderen Side Side Side Side

2 Side 2 Bæringen fredag 23. mars 2007 Asylmottaket må flytte Dette vedtok et enstemmig Plan- og miljøutvalg 8. mars, da de behandlet reguleringsplanen for området rundt Tanum asylmottak. I vedtaket heter det at transittmottaket på Tanum skal være ute av lokalene sine 1. april neste år. vigdis BJØrKØy Med dette vedtaket gjorde Plan- og miljøutvalgets medlemmer det klart at de ikke ønsker videre utvikling av Tanum asylmottak og området rundt. Rådmannen anbefalte en ny reguleringsplan med et utvidet og permanent mottak slik tiltakshaverne UDI og Akerhus Fylkeskommune har foreslått. Får utvalget det som de ønsker, vil området bli tilbakeført til naturområde. Området skal bevares I begrunnelsen for avslaget heter det at eiendommen ligger i et uregulert område der landbruk er dominerende. Det verdifulle kulturlandskapet må bevares. Utvalget mener også at denne reguleringsplanen kan skape presedens for lignende saker i fremtiden, noe som er uheldig for bevaringen av de grønne lungene, verdifulle bygninger og kulturlandskap som trenger bevaring. Rådmannen er nå bedt om å fremme en reguleringsplan for hele eiendommen, med asylmottaket og dagens Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem, og formålet for planen skal være bevaring av bygninger og anlegg, samt å føre området tilbake til naturområde. Mottaket må ut neste år Det er UDI og Akershus fylkeskommune som står bak reguleringsplanen for utvidelse av dagens Tanum asylmottak. Bakgrunnen var at da asylmottaket ble opprettet i 1987, var det ment som en midlertidig ordning. I 2004 henvendte igjen myndighetene seg til kommunen, fordi de nå ønsket å gjøre asylmottaket til et permanent mottak. Vedtaket i Plan- og miljøutvalget gjør det klart at asylmottaket skal være ute av lokalene senest 1. april UDI og Akershus fylkeskommune har varslet at dette er et vanskelig vedtak, fordi det tar tid å finne erstatningslokaler til flyktningeasylet. Politiske møter Kommunestyret: mars Formannskapet: og 18. apr. Sektorutv. bistand og omsorg: apr. Sektorutv. levekår: apr. Sektorutv. Barn og unge: apr. Plan- og miljøutv.: apr. Frivillighetsutv.: apr. Forretningsutv.: apr. Klagenemnden: mars Kontrollutvalget: apr. Funksjonshemmedes råd: apr. Eldrerådet: 8. mars: apr. Møtene holdes i Rådhuset. Kommunestyret starter Formannskapet starter Sakspapirer til formannskapet og kommunestyret finner du på formannskapets kontor i Rådhuset, i Kommunegårdens informasjonsskranke, på bibliotekene og på Bæringen NATURVERN Plan- og miljøutvalget går inn for at Tanum asylmottak blir fjernet og at eiendommen blir tilbakeført til naturområde. Det er også verneverdige bygninger på eiendommen. FOTO: vigdis BJØrKØy Turveiene opprustes Kulvert, planfrie kryssinger, turveibro og forbedring av turveier alt dette står på listen over turveitiltak som rådmannen la frem for Sektorutvalg levekår 13. mars. vigdis BJØrKØy Det skal brukes to millioner på turveier i kommunen hvert år fram til Rådmannen har nå laget en tiltaksliste for bruk av midlene. I tillegg til dette har rådmannen de siste årene også fått to millioner kroner per år til bruk ved innløsing eller sikring av friområder. Som en del av sikringsarbeidet har disse midlene delvis blitt benyttet til etablering av nye turveier innenfor de arealene som er blitt innløst. Rådmannens liste: Dette er den listen rådmann og politikere ønsker å legge til grunn for utbedringen av turveisystemet i kommunen. 1 Kulvert under Kolsåsbanen, ved Øverlandselva, med videreføring av turvei til Nesveien. 2 Planfri kryssing av Griniveien ved Sauejordet/Haga golfbane pumpehuset med opprusting av nærliggende turveier. 3 Turveibro over Griniveien ved Østerås, med opprusting av turvei langs Griniveien. 4 Forbedring av turvei K1 mellom Steinerskolen og Hagabråten. 5 Kyststi fra og med område 7,3 og rundt hele Oksenøya til Storøya. 6 Omlegging av turvei langs Økrigata. 7 Tunnel eller overgang under/over Jarfyllinga ved Lysakerleva. 8 Turvei forbi Marie Plahtes Minde med påkobling til Bærumsveien. 9 Turvei fra Rykkinn til Markaområdene i nordvest over Grinda og Isi. 10 Turvei langs sørsiden av Engervannet. 11 Bro over Sandvikselva fra Limtomta til Skytterdalen. 12 Forbedring av turvei gjennom Granfoss næringsområde med påkobling til kyststien ved Lysaker brygge. 13 Planfri kryssing av Sandviksveien ved Bjørnsvika med videre tilrettelegging vest- og nordover. 14 Planfri kryssing av Griniveien ved Haug skole. 15 Omlegging av turvei langs Øverlandselva ved Øverland. 16 Utbedring og skilting av turveier En ny skole er i ferd med å finne sin plass i Sandvika. En kombinert barne- og ungdomsskole ble vurdert, men Sektorutvalg barn og unge anbefaler heller en ren barneskole. Formannskapet vedtok 24. januar å sende saken om valg av skoletomt i Sandvika til Sektorutvalg barn og på øyene, Kjeholmen og på Ostøya. 17 Turvei fra Årenga til Jutul klubbhus og videre til Berghoffveien. 18 Turvei fra Skui til Isi/Rykkinn. 19 Sikker kryssing av turvei K1 over Bærumsveien ved Jarmyra. 20 Utbedring av ulike turveier, med skilting, i og rundt Rykkinn. unge for å få en vurdering av hvilken skoletype som er best egnet, og hvilke av tomtealternativene som av den grunn vil være mest aktuelle. Sektorutvalg barn og unge møttes 13. mars og gikk enstemmig inn for ikke å anbefale kombinerte barne- og ungdomsskoler. Eventuelt behov for ungdomsskoleplasser bør dekkes ved utvidelse av eksisterende ungdomsskoler. En ny barneskole bør ha plass Utgiver: Bærum kommune Informasjonstjenesten 1304 Sandvika Sentralbord Telefaks Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Svein-Ivar Fors I redaksjonen Vigdis Bjørkøy Siri Bjørnbakken Marius Morstøl Jenssen Christopher Witt Hansen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, tlf Frist stoff neste nummer mandag 2. april De neste utgavene kommer: 20. april, 11. mai, 1. juni og 22. juni I tillegg ber Sektorutvalg levekår om å få fremlagt så snart som mulig en orientering av status for kyststien i Bærum. Ny barneskole i Sandvika til å utvides til en tre-parallell skole ved senere behov. Tomtens størrelse må tilpasses en slik utvikling. Lokalisering av ny barneskole bør plasseres i forhold til forventet utbygging i aksen Sandvika-Vøyenenga og plassering av eksisterende barneskoler, vedtok Sektorutvalg barn og unge. Selve tomtespørsmålet skal nå vurderes av Formannskapet.

3 Sak om golfbane utsatt Formannskapet vedtok 14. mars å utsette behandlingen av reguleringsplanen for Burud Hellerud golfbane. Det er innsigelser mot det opprinnelige reguleringsforslaget som skal undersøkes nærmere, før politikerne kan ta en avgjørelse i saken. vigdis BJØrKØy Fylkesmannens miljøavdeling har fremmet innsigelser til det opprinnelige forslaget. Det er imidlertid usikkert om innsigelsen også gjelder det justerte forslaget som rådmannen gikk inn for i sitt forslag til vedtak. Formannskapet vil derfor avvente svar fra fylkesmannen før de tar stilling til reguleringsplanen. Burud Hellerud ble i 1986 regulert til offentlig friområde/golfbane. I ettertid har golfbanen blitt utvidet flere ganger ved midlertidige omdisponeringer av landbruksområder. Fylkesmannen har krevd en arkeologisk undersøkelse og registrering av hele planområdet. Bevaring av naturområdene rundt, har også vært et viktig punkt for politikerne. Saken kommer opp på sakskartet igjen så snart kommunen har fått svar fra fylkesmannen. Må skyte til faste tider Det tillates skyting på skytebanen på Fossum idrettspark i tidsrommet på hverdager. Det bestemte formannskapet 14. mars. Hvis noen ønsker å skyte på søndager eller andre helligdager, må de ha tillatelse fra politiet. Det blir påpekt at en av konsekvensene av den nye skytterbanen er støy. Det er foretatt støyberegninger i henhold til retningslinjer for støy, og det er fastslått at støyen er innenfor gjeldende retningslinjer. Flytting og noe økning av skytebanen skal ikke medføre nevneverdig økning av trafikken til området. Reguleringsplanen for Fossum idrettspark ble vedtatt i formannskapet og skal til videre til endelig behandling i kommunestyret. Ungdomstilbud på Østerås Det kommunale tilbudet ved Østerås fritidssenter skal opprettholdes. 8. mars la rådmannen fram en sak om Østerås fritidssenter for Sektorutvalg levekår. På møtet drøftet politikerne mulighetene for å gjenoppta og føre driften ved senteret videre. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om at man skal fortsette driften, og dette ble enstemmig vedtatt. I tillegg ønsker man å se på de totale midlene som er avsatt til en styrking av ungdomstilbudet i kommunen. - Jeg er en av mange som bruker lang tid til og fra jobb fordi Kolsåsbanen ikke går, sier Anne Marit Wiedswang fra Haslum i en henvendelse til Bæringen. - Vi er henvist til buss og bilkøer. Lang reisetid og forsinkelser er en belastning i en travel hverdag. Sett utenfra ser det ut som svært lite av oppgraderingen er kommet i gang. Hva skjer? Hvordan er fremdriftsplanene? spør hun. Her kommer svaret: Kari SaGBaKKEn Formannskapet og fylkestinget vedtok i mars 2006 at Kolsåsbanen skal oppgraderes til metrostandard på strekningen fra bygrensen til Kolsås, kombinert med trikk på strekningen fra bygrensen til Bekkestua. 1. juli ble Kolsåsbanen stengt for oppgradering. Ingen passasjertransport forekommer på banen, kun noe kjøring av trikker til og fra verkstedet på Avløs. Behovet for omfattende oppgradering av banen har blitt stadig mer presserende, av hensyn til både sikkerhet og komfort. Barnehage og kunstgressbane på Nadderud Nadderud idrettspark får både barnehage og kunstgressbane på tomten til tidligere Nadderud videregående skole, som ble revet høsten Dette skal gi barn og ungdom et bedre aktivitetstilbud enn tidligere. vigdis BJØrKØy Formannskapet gikk 14. mars inn for reguleringsplanene som fastsetter hvor barnehage og grusbane skal ligge. Opprinnelig var barnehagen plassert der kunstgressbanen nå kommer, og omvendt, men formannskapet snudde om på dette høsten Barnehagedekningen skal opp i hundre prosent, og kommunen gjør alt som står i dens makt for å bygge og skape nye barnehageplasser. Arealet dekker kravene til en barnehage med 130 barn og 30 ansatte. Planområdet for kunstgressbanen omfatter en grusbane, en turvei og en parkeringsplass. I saken heter det at byggingen av kunstgressbanen er positiv for barn og unge i området, fordi det legges til rette for et større tilbud for Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 3 Kolsåsbanen hva skjer? Konsekvensutredning og reguleringsplaner Arbeid med detaljplaner og reguleringsplaner og konsekvensutredning ble igangsatt umiddelbart etter vedtaket i mars Planene omfatter 8,5 km banestrekning samt alle stasjonsområdene. Alle stasjonene skal bygges om, da metroløsning innebærer endret strømforsyning, via strømskinne. Dette betyr at kryssing direkte over sporene ikke lenger kan skje. Kryssing må foregå planfritt. Gjennomtenkte detaljløsninger for stasjonene må legges til grunn slik at optimale løsninger etableres og eventuelle ulemper for berørte minimaliseres. Prosessene må gjennomføres etter vanlige demokratiske prinsipper for å ivareta interessene til naboer og andre berørte. Reguleringsplanen blir delt i etapper, den første planen blir trolig fremmet til politisk 1.gangs behandling i Plan- og miljøutvalget 28. juni i år. Reguleringsplanene for strekningen videre vestover kommer fortløpende utover høsten og vinteren. Finansiering av oppgraderingen Finansiering av oppgraderingen av Kolsåsbanen er sikret dels gjennom Oslopakke 2 og dels Oslopakke 3. Anleggsarbeid i Oslo og Bærum Anleggsarbeidene i Oslo er igangsatt. Det er besluttet at siste etappe av anleggsarbeidene i Oslo, fra og med nye Bjørnsletta stasjon til bygrensen forlenges vestover til også å omfatte MIDLERTIDIGE FRAMKOMMELIGHETSTILTAK Midlertidige løsninger for å forbedre framkommeligheten for trafikanter mot Oslo er utredet. Tiltak som er eller vil bli igangsatt er ny bussrute Kolsås Østerås og forsering av gang- og sykkelveien langs Bærumsveien ved Jarmyra med bygging av midlertidig kollektivfelt på østre del av strekningen. Statens vegvesen har en foreløpig fremdriftsplan som tilsier at dette kollektivfeltet kan være ferdig høsten FOTO: vigdis BJØrKØy Jar stasjon i Bærum. Her regner man med å starte anleggsarbeidene våren 2008 med ferdigstillelse høsten Ferdigstillelse av Kolsåsbanen videre til Bekkestua forventes vinter/vår 2010 og til Kolsås våren Dersom finansiering er sikret, kan samtidighet i anlegg på flere parseller i Bærum være en mulighet for å forkorte anleggsperioden noe. Dette vil bli vurdert fortløpende i prosessen. Nye vogner Det er forutsatt innkjøp av 15 nye vogner til Kolsåsbanen. Erstatningstilbud Det ble forsøkt å få etablert et erstatningstilbud for Kolsåsbanen i Bærum med trikkedrift som en forlengelse av Lilleakerbanen. Tilbudet fra Oslo Sporveier til Akershus fylkeskommune om midlertidig trikkedrift ble avvist i fylkestingets møte 30. mars 2006 og buss ble vedtatt som erstatningstilbud. Det er ikke tatt noe initiativ fra fylkespolitisk hold om å omgjøre dette vedtaket. Dersom trikk/metro skal kjøres på Kolsåsbanen i Bærum, må det gjøres sikkerhetsmessige oppgraderinger av traseen. Kostnadene vil komme i tillegg til driftskostnadene og vil ha liten eller ingen verdi for etablering av den permanente oppgraderingen. MER INFORMASJON: Ny og aktuell informasjon legges ut på kommunens nettsider: kommune.no fysisk aktivitet. Grusbanen er i dag til bruk for allmennheten, slik at det blir mindre arealer igjen til uorganisert idrett. Etableringen av banen vil gi en økt trafikkmengde på cirka 30 kjøretøy i timen. Dette anses for en moderat økning som ikke vil volde store problemer. For å ivareta trafikksikkertheten skal utbygger samarbeide med Statens vegvesen om en best mulig løsning for tilknytning av turvei fra nord mot Gamle Ringeriksvei. Begge reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt.

4 Side 4 Bæringen fredag 23. mars 2007 Anleggsarbeid på E18 i påsken Det vil bli gjennomført anleggsarbeid på E18 ved Lysaker i påsken. Dette kommer til å redusere framkommeligheten. Olav nordli Også påkjøringsrampen ved Vollsveien ut på E18 vil bli stengt helgen mars på grunn av anleggsarbeidet. Kjør Ring 3 E18 blir innsnevret til ett kjørefelt i hver retning fra og med onsdag 4. april klokken 22 og fram til midt på dagen første påskedag (søndag 8. april). Arbeidene vil foregå på Oslo-siden av Lysaker-lokket. I perioder innenfor dette tidsrommet vil det kunne oppstå køer på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor trafikantene om å bruke Ring 3 i størst mulig grad. Bussholdeplassen på sørsiden av E18 ved Lysaker (busser i retning Oslo), vil bli midlertidig flyttet til Strandveien i den nevnte perioden. Utvider lokket I forbindelse med utbyggingen av ny Lysaker stasjon skal Jernbaneverket gjøre en mindre utvidelse av lokket over E18 (Lysaker torg). Lokket blir utvidet i retning mot øst. Dette gjøres for å bygge en ny atkomst med trapper og heiser ned til bussterminalen og stasjonsområdet på nordsiden av E18, samt en ny trapp til bussholdeplassene på sydsiden. Oppe på lokket planlegges bl.a. ny drosjeholdeplass og av- og påstigningssone for privatbiler. Nå i påsken rives en del av det gamle lokket over E18, samt at det utføres forberedende arbeider for bygging av søyler. Påkjøringsrampe stenges en helg På grunn av anleggsarbeidene ved Lysaker stasjon vil påkjøringsrampen fra Vollsveien til E18 i retning Asker være stengt for biltrafikk i tidsrommet fra fredag 23. mars kl til mandag 26. mars kl Trafikk i retning Asker må benytte Professor Kohts vei via Stabekk eller via Høvik i nevnte periode. Omkjøring vil bli skiltet. Stengingen får ingen konsekvenser for trafikk til Vollsveien. Jernbaneverket beklager de ulemper som anleggsarbeidene medfører. Permanente bommer på Bekkestua - Stabekk I forbindelse med den økte gjennomgangstrafikken i boligveier i området Bekkestua-Stabekk er det i ferd med å bli satt opp et permanent bomsystem i området. Vi antar at bomsystemet blir satt i drift i slutten av denne uken eller i begynnelsen av neste. vigdis BJØrKØy De tidsstyrte bommene står i Ringstabekkveien vest for Egne Hjems vei, i Tjernsrudveien mot Gml. Ringeriksvei og i Clausenbakken mot Storengveien. Disse bommene vil være stengt mellom kl. 7 og 9 mandag-fredag. Det vil være mulig å kjøre ut av boligområdet hele døgnet i Tjernsrudveien og Clausenbakken, mens det for Ringstabekkveien kan man kjøre mot Bærumsveien hele døgnet. Dette gjøres ved å kjøre inntil bommen som da åpner seg og muliggjør passering av en bil før den stenger igjen. I tillegg til de tidsstyrte bommene blir det også satt opp supplerende faste bommer i Ringkroken, Festningsveien og Kyrres vei. Tre av de tidligere faste bommene som ble satt opp i høst vil samtidig bli fjernet. Dette gjelder bommene i Ringsveien, Clausenbakken sør for Kyrres vei og Kyrres vei ved Åsveien. MER INFORMASJON: under vei og trafikk. Overingeniør Finn Gulbrandsen Bedre tannhelse for eldre Prinsipper for å bedre tannhelsen for beboere ved institusjonene, som i Løvetannprosjektet i Troms fylkeskommune, er gjennomført i Bærum. Pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten (Akershus fylkeskommune) inngikk i 2005 en avtale med hensikt å sikre eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i kommunen bedre tannhelse. Fylket gir alle institusjoner som ber om det opplæring i tann- og munnstell, og alle institusjoner har fått Tannhelsepermen. Sektorutvalg bistand og omsorg tok 15. mars Løvetannprosjekt Tannhelse i institusjonene til orientering. ARBEIDER PÅ E18: Jernbaneverket utvider Lysaker stasjon og det blir anleggsarbeid på E18 forbi Lysaker. Trafikantene oppfordres til å bruke Ring 3 mens arbeidene pågår. FOTO: MariuS MOrSTØl JEnSSEn Nytt, kreativt rom i kommunegården Læring og fornyelse er en av hovedsatsingsområdene for ansatte i Bærum kommune. Et tiltak for å oppnå dette er et nytt og annerledes kreativt rom der ideer kan skapes, deles og videreutvikles. Bærum kommune er en stor arbeidsplass, og de ansatte har mye å lære av hverandre på tvers i organisasjonen. Det kreative rommet innbyr til ulike former for erfaringsdeling og ideutvikling. Håpet er å få til en grenseløs idemyldring der, slik at rommet virkelig blir et sted for læring og fornyelse. Engasjerte ansatte kan søke inspirasjon til å tenke nytt. De som ønsker utvikling, gode løsninger på gamle og nye utfordringer og de som vil dele erfaringene med andre har nå et eget rom til dette formålet. KREATIVT ROM: I dette rommet kan Bærum kommunes ansatte møtes for å inspirere hverandre. FOTO: SvEin-ivar FOrS Sosialtjenesten godt bemannet I november 2006 vedtok Kontrollutvalget at revisjonen skulle gjennomføre et prosjekt om økonomisk sosialhjelp for å se om brukerne er blitt mer selvhjulpne. Revisjonen konkluderer med at sosialtjenesten har fokus på målet om at brukerne skal bli mer selvhjulpne. Revisjonen mener dessuten at sosialtjenesten er godt bemannet i forhold til antall brukere, jf. med andre kommuner. Revisjonen anbefaler likevel sosialsektoren å jobbe for at flere skal bli selvhjulpne og spesielt at flere langtidsbrukere blir selvhjulpne. Sektorutvalg bistand og omsorg tok rapporten til orientering 15. mars. Plan for Psykisk helse Oppdatert plan for kommunens samlede arbeid med psykisk helse i perioden ble tatt til etterretning i Sektorutvalg bistand og omsorg 15. mars. Mølla flytter til Arnesenga Mølla kompetansesenter i industriveien og Møllas bruktbutikk på Løxa blir fra 26. mars samlokalisert i en bygning i Ringeriksveien 193b på Arnesenga. Kompetansesenteret er allerede fra 19. mars på plass i de nye lokalene. Lokalene har et stort potensiale ved at flere av virksomhetene til Mølla plasseres under samme tak. Butikken vil få store fine lokaler og er lettere tilgjengelig for kundene. Åpningstidene for butikken blir som før: mandag til onsdag kl og torsdag kl Fredag, lørdag og søndag er butikken stengt. Se også:

5 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side jenter så mulighetene I forbindelse med kvinnedagen 8. mars inviterte Accenture på Fornebu og Realfagslauget over 100 jenter fra 10. trinn til en samling om Realfag, teknologi og jenter. Jentene fikk høre mye om de mange mulighetene realfag og teknologistudier åpner for. KriSTin BJElKE Realfagslauget og Accenture ønsket med dette å bidra til at flere jenter får øynene opp for de mulighetene som ligger i å velge utdannelse og yrker innenfor områdene teknologi og realfag. Arrangementet er en del av Bærum kommunes tiltak i forbindelse med satsingen på realfag. Kommunens realfagsløft innbefatter et kompetanseløft for lærere og fokus på elevog lærerrekruttering innen fagene. Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Øystein Djupedal har fokus på jenter og realfag, og dette var et flott tiltak i så måte. Kvinner i teknologiske yrker På Telenorbygget på Fornebu fikk elevene møte kvinnelige ansatte i Accenture som ønsket å dele sine tanker om det å være kvinne i teknologiske yrker. Her fikk elevene mulighet til å dele sine tanker og drømmer om fremtiden og stille spørsmål. Mens elevene jobbet i grupper sammen med kvinnelige ansatte i Accenture, holdt Kirsti Kierulf, leder av Realfagslauget og innovasjonsdirektør i Accenture, en økt for rådgivere og lærerne om deres rolle i rekrutteringsarbeidet til realfagstudiene og hva Realfagslauget kan bidra med. Med i denne gruppen var også Nils Øveraas, Administrerende direktør i Accenture Norge, og Jon Walstad fra NTNU. Flere av jentene gikk fra møtet tydelig inspirert av mulighetene og fleksibiliteten som ligger i valget av teknologiske yrker. Her kan man få bruk for kreative evner, sans for statistikk og beregninger, forskning og lysten til å være med på å utvikle teknologiske hjelpemidler innenfor de fleste bransjer. JENTER OG TEKNOLOGI PÅ KVINNEDAGEN: Over 100 jenter fra alle ungdomsskolene i Bærum tok i mot innbydelsen, og lot seg inspirere av ansatte i Accenture på Fornebu. Budskapet var enkelt: Du har mange muligheter hvis du velger realfag! FOTO: KriSTin BJElKE Fornebu senter tar form Reguleringsforslaget for Fornebu senter er lagt ut til offentlig ettersyn. Saken omfatter plan om kjøpesenter, boliger, kirke, bibliotek og kulturarena i tillegg til omsorgsboliger. KriSTin BJElKE Boligene og kjøpesenteret bygges ut av Fornebu Utvikling AS som har sendt inn planforslaget. I tillegg omfatter planen to felt som skal bygges ut av Bærum kommune. På selve senteret skal det ligge bibliotek, kirke og kulturarena, med inngang fra et felles torg mot kjøpesenteret. Utformingen av dette skal være gjenstand for en egen arkitektkonkurranse. Ved siden av senterområdet er det planlagt omsorgsboliger. Kjøpesenter Fornebu senter skal være det sosiale, kommersielle og visuelle tyngdepunkt på Fornebu, og arbeidet med reguleringssaken har foregått i flere år. Planområdet ligger mellom ny Snarøyvei og indre ringvei ved Koksaknekken og rundkjøringen med Kast-statuen av Kåre Groven. Foreliggende reguleringsforslag baserer seg på en plan som arkitekt Niels Torp har utarbeidet, og er fremmet som en flateplan med krav om etterfølgende bebyggelsesplan. Selve kjøpesenteret vil romme opp til kvadratmeter handel, og under bebyggelsen skal det ligge parkeringsplan i to etasjer. På senterets tak er det foreslått et boligområde med 74 boliger fordelt på tre etasjer og med utearealer på taket av kjøpesenteret. Sydvest Bærum ønsker automatbane på Fornebu Et samlet formannskap ber innstendig om at fylkestinget opprettholder sin beslutning om å bygge en automatbane til Fornebu slik alle berørte parter har forventet og gjort seg avhengige av. KriSTin BJElKE Formannskapet i Bærum behandlet spørsmålet onsdag 14. mars etter at fylkestinget ba om uttalelser fra Oslo og Bærum kommuner før saken ferdigbehandles i fylket. Asplan Viak utredet i vinter alternative kollektivløsninger til Fornebu på oppdrag fra Akershus fylke. De vurderte en løsning med bybane med direkte forbindelse til Oslo, som den beste løsningen for trafikantene. Asplan Viak anbefalte en etappevis utbygging basert på høystandard busstrase i trinn 1, tilrettelagt for bybane i trinn 2 som et alternativ til den tidligere vedtatte automatbanen. Bærum kommune viser til at banespørsmålet har vært særdeles grundig vurdert gjennom en rekke utredninger gjennomført av fylkeskommunen og statlige samferdselsmyndigheter fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag. Det er gjennom tunge beslutningsprosesser man kom frem til valget av automatbane i 2002 og senere bekreftet våren All utbygging, planarbeide og tilrettelegging på Fornebu har skjedd i tillit til at en slik løsning ville komme på plass. Høyres Bjørn Røtnes påpekte: Uten bane stopper store deler av utbyggingen på Fornebu og den som sier nei til dette påtar seg et betydelig ansvar. Kommunen har etter påtrykk og krav fra Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen, innført strenge parkeringsrestriksjoner på Fornebu for å bygge opp under en kapasitetssterk skinnegående løsning. Vegsystemet er av samme grunn dimensjonert med begrenset kapasitet. Miljøverndepartementet vedtok en økning i boligtallet på Fornebu fra 5000 til 6000 boliger bl.a. under henvisning til den forutsatte baneløsningen kombinert med parkeringsrestriksjoner. Miljøverndepartementet forutsatte samtidig at kommunen sørget for å legge til rette for en næringsutvikling på Fornebu som ivaretok Stortingets forutsetninger om et internasjonalt rettet IKT-senter. Bærum kommune mener at både den planlagte boligbyggingen og mulighet for utnyttelse av de avsatte næringsarealer i tråd med Stortingets intensjoner, betinger at den planlagte automatbanen må komme på plass som forutsatt. Arealbruk, utbyggingsvolum, parkering og veisystem på Fornebu er tuftet på at det skal etableres en baneløsning med høy kapasitet. De bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske tap det vil medføre å fjerne denne forutsetningen vil være enorme. for forretningsdelen er det tidligere regulert inn trase for bane og satt av plass for stasjon. Lengst i sydvest er det foreslått et boligområde med cirka 200 boliger og nord for boligområdet er det foreslått 50 omsorgsboliger. Boliger for eldre og funksjonshemmede På Fornebu senter er det planlagt en base for hjemmebaserte tjenester, boliger med service og andre samlokaliserte boliger. Rådmannen la frem en orienteringssak for Sektorutvalg for bistand og omsorg 15. mars om hvordan dette skal gjennomføres. KriSTin BJElKE Det er et ønske om å bygge 50 boenheter med tilhørende fellesareal og en base for hjemmebaserte tjenester i ett boliganlegg ved Fornebu senter. I tråd med føringer i Eldremeldingen blir boliganlegget utformet slik at det kan passe for ulike brukerbehov, og dermed utnyttes på en mest mulig fleksibel måte. Boligene skal bygges slik at de skal kunne benyttes av eldre med ulike grad av funksjonsnivå, funksjonshemmede i alle aldre, mennesker med demens, psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. MER INFORMASJON: Les mer om hva som skjer på Fornebu her: MER INFORMASJON: Reguleringsforslaget for Fornebu senter ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 23. mars til 7. mai Se kunngjøringsannonse på side 15. Boligene skal kunne fungere som et reelt alternativ til institusjon. Boligene er planlagt å fungere for personer som ellers søker institusjonsplass, og må derfor være tilpasset beboere som har omfattende pleie- og tilsynsbehov. Bygget planlegges organisert i bogrupper. Hver bogruppe vil ha 6-12 boenheter. Boligene skal kombinere en privat boligdel med mulighet for samvær, sosial kontakt og fellesskap. Den private delen av leilighetene vil være omkring 40 m2, men det planlegges også noen større leiligheter. Fellesarealene vil bestå av en kjøkkenløsning, spisestue og oppholdsstue.

6 Side 6 Bæringen fredag 23. mars 2007 For den som er interessert i lokalhistorie, har Bærum mye å by på. Noe er kjent, annet er godt gjemt og vanskelig å få øye på. I en serie artikler skal vi presentere museer og severdigheter for den som vil vite mer om hjemstedet sitt. Det skal bli lett å stikke innom Henie Onstad - Henie Onstad kunstsenter er jo et flaggskip i Bærum, og det vil vi forvalte på best mulig måte, sier direktør Karin Hellandsjø. Hun varsler mange spennende utstillinger i tiden fremover. vigdis BJØrKØy - Vi er en litt annerledes aktør enn museene, sier Hellandsjø, - vi er et kunstsenter og skal gi de ulike kunstartene en arena å få utfolde seg på. Møteplass for alle Hun understreker at kunstsenteret har som mål å bli en viktig møteplass for alle, ikke bare de akademisk kunstinteresserte. - Vi ønsker å få til gratis inngang, da blir det lettere å stikke innom. Henie-Onstad Kunstsenter Sonja Henie ( ) var norsk kunstløpdronning, OLvinner, filmskuespiller og Kunstmesén. Hun vant tre OL-gull, 10 VM og seks EM. Hun ble profesjonell i 1937 og deltok i internasjonale isshow og amerikanske skøytefilmer. Sammen med sin tredje mann, skipsreder Niels Onstad, opprettet hun en stiftelse som ga opphav til Henie-Onstad Kunstsenter. Forurensningsloven fastsetter maksimalgrenser for utslipp av kvikksølv, støv og kullos fra krematorier. I Bærum gjelder dette krematorieanlegget ved Haslum. For å imøtekomme kravene har Bærum kommune nå valgt å bygge om Haslum krematorium. naomi WildE Kremasjonsovnen ved Haslum krematorium er fra 1998 og har en kapasitet på kremasjoner i året. Kremasjonsandelen i kommunen er blant de høyeste i landet og ligger på cirka 74 prosent, noe som tilsvarer cirka 670 kremasjoner årlig og. Natur- og idrettsforvaltningen har dette som ansvarsområde og har satt i gang bygging av et nytt renseanlegg til cirka 5 millioner kroner. Under byggeprosessen blir det nødvendig å stenge krematoriet for seremonier, og da må seremonier avholdes i kirkene, eller for andre tro- og livssyn i kappellet på Bryn. Begravelsesbyråene har nødvendig informasjon om dette. Lønnsom ombygging Beregninger viser at det er god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige Neste år har Henie Onstad kunstsenter 40-årsjubileum. Det skal feires, men planene for feiringen er foreløpig hemmelige. Offentlige samlinger til folket At samlingene er offentlige, betyr ikke at de er lett tilgjengelige for folk flest. Dette er samlinger som store bedrifter og organisasjoner har samlet opp gjennom årene, og som inneholder skjulte kunstskatter. Akkurat nå er DnB Nors utstilling å se på veggene i kunstsenteret, en imponerende samling av norsk kunst fra det nasjonalromantiske til det helt moderne. - Dette er ikke en samling som er bygd opp systematisk, men kjøpt her og der til oss selv, sier KarI Hellandsjø. Det er blitt en flott samling, og vi får svært gode tilbakemeldinger på den. Grunnlaget for kunstsenteret ble lagt i 1961, da Sonja Henie og Niels Onstad ga sin private samling av samtidskunst, i alt 110 bilder, samt penger til bygging og drift av senteret. Henie-Onstad Kunstsenter ble åpnet i Sjekk ut Henie-Onstad Kunstsenter på nettet: Til høsten kommer Nordeas samling, som er en samling med internasjonal kunst, og som derfor har et annet utgangspunkt. Kunst, mat og møtested Direktøren har lagt vekt på å gjøre Henie-Onstad kunstsenter til et møtested for ulike mennesker og interesser. Det skal være lett å stikke innom restauranten for en kaffe eller en lunsj. Det skal vises forskjellige typer utstillinger, en blanding av det vanskelig tilgjengelige og mer populærkultur. Butikken er flyttet og utvidet, og det planlegges gjestebrygge. Store utstillinger er planlagt, og et tverrkunstnerisk prosjekt med mange internasjonale kunstnere og arrangører skal trekkes til Henie-Onstad. Kunstsenteret i våre hjerter - Vi vil at Henie-Onstad kunstsenter skal være viktig for folk i Bærum. De skal være stolte av senteret og føle at det er en del av dem, sier Hellandsjø. Sonja Henie er et nasjonalt og internasjonalt ikon, og vi skal forvalte arven etter henne på en god måte. Haslum krematorium fornyes stoffer fra krematorier. Støv fra forbrenningsprosesser kan være årsak til alvorlige luftveissykdommer. Spesielt gjelder dette for støvpartikler som rekker lengst ned i lungene. Videre kan tjærestoffer være giftige, skadelig for arvestoff og kreftfremkallende. Dioksiner, som også dannes ved forbrenning, kan gi arvestoffskader og kreft. Kvikksølv er giftig og kan gi nevrologiske skader eller hjerneskader når de tas opp i kroppen. Anerkjent arkitektur I Haslum krematorium finner vi noe av det beste i 1960-tallets arkitektur. Anlegget er meget bevisst formet og godt integrert i omgivelsene. Haslum krematorium har høy verdi som kulturminne, både med hensyn til arkitektonisk, arkitekturhistorisk og opplevelsesmessig verdi. Trolig har den også en vesentlig symbolverdi for lokalbefolkningen. Det er beregnet at omtrent menneske deltar i begravelse og bisettelse seremonier DEN STORE ÅPNINGEN: Sonja Henie og Niels Onstad ved åpningen av kunstsenteret i Rådmann Reegård skimtes bak, til høyre. FOTO: BÆruMSSaMlinGEn i krematoriets store og lille kapell hvert år. Det var arkitekt John Engh som i 1962 vant den utlyste arkitektkonkurranse for Haslum krematorium, og i 1966 sto bygningen ferdig. Haslum krematorium står på en liste over de ti viktigste byggverk i Norge fra perioden , utarbeidet av DOCOMOMO Norge. DOCOMOMO er en forkortelse for International working party for documentation and conservation of buildings sites and neighbourhoods of the modern movement, som er en internasjonal organisasjon med mål å sette søkelys på modernismens arkitektur i perioden MER INFORMASJON: Bærum Kirkelige Fellesråd er ansvarlig for kirkegårdene i Bærum. Natur- og idrettsforvaltningen er prosjektansvarlig for ombyggingen. VISJONER FOR KUNSTSENTERET: Direktør Kari Hellandsjø er entusiastisk. Her står hun foran et av DnB NORs kunstutstilling på senteret. Det planlegges utstillinger i et vidt spekter av uttrykk og kunstarter. FOTO: vigdis BJØrKØy Nytt treffsted for utviklingshemmede over førti Mange utviklingshemmede blir eldre tidligere enn andre. Derfor åpnet Treffsted 40+ for denne gruppen den 5. mars. CHriSTOPHEr WiTT HanSEn Vernepleier Bodil Rasch forteller at treffstedet er utviklet for mennesker med utviklingshemming over førti år, som enten har redusert eller sluttet med arbeid eller andre aktiviteter på dagtid, og har ledig tid og lyst til å være sammen med andre. - Hvis brukeren trenger mye hjelp, er det fint om det er med en som kan hjelpe til, enten det er en i familien, en venn, en miljøarbeider eller en terapeut, sier Bodil Rasch. Åpen for gode ideer Vi legger opp til følgende aktiviteter forteller Bodil Rasch: kafe med enkel lunsj. Filmer og musikk, bruk av tre store bordspill (som et biljardspill), dataspill, gymnastikk, og lesing med ett av Bærum biblioteks leseombud. Hun inviterer også deltakerne til å komme med ideer til aktiviteter, og kommer gjerne på hjemmebesøk for å informere om tilbudet og ta i mot nye innspill. Treffsted 40+ har åpningstider: mandag og torsdag og har adresse Løkkeåsveien 2 i Sandvika sentrum. MER INFORMASJON Ta kontakt med Bodil Rasch om Treffsted 40+ på telefon eller epost 40+ fakta Utviklingshemming er en betegnelse for mange forskjellige funksjonshemminger, syndromer (Downs) og medfødte hjerneskader, og aldringen er individuell. Noen opplever at aldringen starter allerede i slutten av tretti-årene, mens for andre starter den i 60-årene.

7 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 7 Universell barnehage ENKELT: Arkitekt Ina Marie Martinsen (til venstre) mener det er enkelt å tilrettelegge for spesielle behov når man bygger nytt ikke er det dyrt heller. Styrer Tonje Mostad i Hosleskogen barnehage har kommet med synspunkter og ønsker underveis i byggeprosessen. Direkte utgang til utvendig platting for rullestol og rullator. FOTO: ingvild amble EriKSEn - Det koster ikke så mye å gjøre et bygg tilgjengelig når man bygger nytt. Man må bare tenke litt annerledes når alle behov skal ivaretas, sier arkitekt Ina Marie Martinsen i Heggelund og Koxvold Arkitekter, som har tegnet ny barnehage på Hosle. ingvild amble EriKSEn Åpningen av avdeling Hosleskogen fant sted 8. februar, men fortsatt gjenstår små detaljer blant annet noe utearbeid. - Bærum er en foregangskommune som velger å gå lenger enn forskriftene. Barnehagen er blitt fullt tilgjengelig for både bevegelses-, syns- og hørselshemmede, samt barn med emosjonelle forstyrrelser og nedsatt orienteringsevne, fortsetter arkitekten. Brukervennlig for alle Hosleskogen har heis, brede dører og lave terskler. Det er flere trinnfrie utganger til fine plattinger, rullestolvennlig tursti og noen av blomsterbedene skal heves. Fargebruk, lys fra vinduer og lamper forsterker gjenkjennelse og synsinntrykk. Det er også akustikkdemping i alle rom og trinnlydmatter som demper støyen fra glade barn. De voksne har fått gode ergonomiske arbeidsforhold med stellebord med heve-/senkefunksjon og lyddempingen. - De åpne basene er lagt mot syd og har mange vinduer. De mindre rommene som brukes til roligere aktiviteter er lagt mot nord med mindre lys, forklarer barnehagens styrer, Tonje Mostad, som har vært aktivt med i både prosjekteringsfasen og byggeprosessen. Ønsker rullestoler velkommen - Hemsene gir variasjon og er lyddempende elementer, men er dessverre verre å bruke for bevegelseshemmede. Svaksynte har vi imidlertid tatt hensyn til også her - med farger og lys, sier Ida Marie Martinsen. - Vi har ingen barn i rullestol nå, men gleder oss til noen banker på, avslutter styreren. Kontakt for hjelp til eldre Lurer du på hva slags tjenester kommunen kan tilby eldre? Forebyggende team vil gi deg svar. MariuS MOrSTØl JEnSSEn Forebyggende team er et tilbud for å hjelpe innbyggere over 60 år. Det tilbys rådgivning ved henvendelser, oppsøkende virksomhet og et fokus på overgrep (Vern for eldre). Sosialrådgivning Typiske spørsmål vi mottar er for eksempel om søknader i forbindelse med bolig, dagsenter, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm og transport. Vi svarer på spørsmål fra pensjonistene selv, men selvfølgelig også fra barna eller venner. Poenget er å veilede i det store nettverket av tilbud som finnes, sier sosialrådgiver Grete Bentseng. Oppsøkende virksomhet Forebyggende team jobber med oppsøkende virksomhet ved å sende ut et brev til alle eldre over 75 år som ikke allerede har fått hjelp fra kommunen. Brevet inneholder et skjema med spørsmål om helse og trivsel. Ut fra svarene tilbys samtale, råd, hjelp og veiledning om forebyggende tiltak tilpasset den enkeltes behov. Vern for eldre Eldre som er utsatt for overgrep, eller står i fare for å bli utsatt for det, kan få hjelp i kommunen gjennom tilbudet Vern for eldre. Mange eldre mennesker utsettes for vold, trakassering, økonomisk utnyttelse og andre handlinger som er krenkende, sier Grete Bentseng. Alle som jobber i Forebyggende team har taushetsplikt. MER INFORMASJON: Vil du snakke med noen i Forebyggende team, kontakt et av seniorsentrene, se annonse side 21. Eller gå inn på: kommune.no/seniorsentrene Trygg og forutsigbar alderdom Kommunen vil i årene som kommer fokusere på valgfrihet og mulighet for å bli boende hjemme livet ut. Samtidig skal det legges vekt på trygghet og forutsigbarhet i eldreomsorgen man skal være sikker på å få den hjelpen man trenger dersom helsen svikter. det fastslår den reviderte Eldremeldingen som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 28. februar. Eldremeldingen kan leses på internett: Ungdom til debatt Det kom over hundre ungdommer og voksne til folkemøtet om ungdommens oppvekstvilkår på Arena Bekkestua 6. mars. Stian Strøm Andersen (bildet) fra Ungdommens kommunestyre grep mikrofonen ofte for å si sine meninger. Kommunens sentrale politikere var ivrige lyttere og fikk mye å tenke på i forbindelse med behandlingen av Kommuneplanens samfunnsdel om ungdom. Les mer: kommune.no/kommuneplanen Nettverk for enestående foreldre Tirsdag kveld en gang hver måned treffes et nettverk av enestående tenåringsforeldre i Røde Kors-huset i Løkkehaven i Sandvika. FOTO: dag OlSEn. SvEin-ivar FOrS HJELPER ELDRE: Dette er Forebyggende team, stående fra venstre: Gunvor Blokkum, Østerås og Haslum seniorsenter, Anne Beret Nome, Rykkinn seniorsenter, Mette Viil Hansen, Bekkestua seniorsenter, Bodil Sie Andersen, Bekkestua seniorsenter. Knelende fra venstre: Grete Bentseng, Bekkestua og Stabekk/Jar seniorsenter og Camilla Bjelke Kachel, Rykkinn seniorsenter. Ikke til stede: Siw Gulbrandsen, Henie-Onstad seniorsenter. FOTO: MariuS MOrSTØl JEnSSEn. Tenåringsforeldre som lever alene med ungdom møter andre i samme situasjon, i samarbeid med Frivillighetssenteret og Helsekontoret for barn og unge. Foreldreveileder og helsesøster Berit Brorson er kontaktperson. Hun forteller at nettverket kom i gang etter at en alenemor med tenåringsbarn sukket over tøffe og ensomme hverdager og savnet noen å kunne dele hverdagsproblemene sine med. SAMMEN ALENE: Berit Brorson og Solveig Grenness ønsker tenåringsforeldre som lever alene med ungdom velkommen til nettverksmøter i Frivillighetshuset i Elias Smiths vei 1 i Sandvika. Neste møte er tirsdag 17. april klokken 19. FOTO: SvEin ivar FOrS En av de som deltar i nettverket er Solveig Grenness. Hun er alenemor for en tenåringsgutt og har egen praksis som psykolog i Sandvika. - Hva får du ut av nettverksmøtene? - Det viktigste er at vi møtes og får fortelle hverandre om utfordringer og problemer og vi gir hverandre håp og hjelp og støtte til å komme videre. Det som en av oss kan streve med, vil andre kunne gi gode råd om ut fra egne erfaringer, forteller hun til Bæringen.

8 Side 8 Bæringen fredag 23. mars 2007 Mamma og pappa som lærere Skoleelevene på Høvik skole får undervisning av foreldrene. En forelder som var kokk lagde mat sammen med barna, en politimann hadde barna med på politistasjonen, og en annen forelder underviste i hvordan man utdanner førerhunder for blinde. MariuS MOrSTØl JEnSSEn På Høvik skole har de en Foreldrebank, med et arkiv der foreldrene, besteforeldre og andre i elevenes nære nettverk har oppgitt hva de vil bidra med i undervisningen. Mange har registrert yrke og arbeidsplass, men andre private ressurser kan også registreres. Det kan for eksempel være interessant for barna å lære om et annet land eller en annen landsdel i Norge. Barna kan på den måten få direkte kjennskap til en annen kultur eller høre en annen dialekt, sier rektor Vera Perminow på Høvik skole. Afrika, førstehjelp og curling En lærer kan for eksempel lete i Foreldrebanken om noen av foreldrene har kjennskap til Afrika og ønsker å fortelle om det? Det er bra når foreldrene bidrar med sine opplevelser og kunnskaper, sier rektor. Rektoren har flere eksempler: En fysiker har vært i klassen og gjort noen forsøk i naturfag med elevene. En forelder satt i styret i Curlingforbundet. Han tok elever til curlinghallen, mens leger har gitt profesjonell førstehjelpsundervisning. Foreldrene er spesialister Foreldrene på Høvik skole får et skjema utdelt på foreldremøtene. I det skal de fylle ut hva de kan bidra med i undervisningen. Vi legger ikke begrensninger for hvordan opplegget skal være. Barna kan lære mye med ulike metoder, og undervisningen kan bli mer spennende, sier rektor Perminow. Foreldrene er gjerne spesialister på noe. De styrker undervisningen. Våre lærere er normalt generalister i sine fag, sier hun. Elevenes Valguke og Bærum House I slutten av april gjennomføres Elevenes Valguke på Høvik skole. Skolen setter opp en del alternativer som elever fra 4. til 7.klasse kan velge mellom, gjerne med ressurser vi finner i Foreldrebanken, forteller rektor Perminow. Elevene velger, og tilbudene går på tvers av både klasser og alder. Uken varer i tre skoledager. Under Elevenes Valguke jobber i tillegg barna for SOS-barnebyer gjennom prosjektet Bærum House. Femten skoler i Bærum står bak dette prosjektet. Målet er å bygge et hus i Fotballens barneby i Zambia. I stedet for å ha lekser denne uken, skal barna jobbe på kveldene for å samle inn penger til dette. MER INFORMASJON: Høvik skole, tlf Vera Perminow, rektor, e-post: vera. Tilbake til arbeidslivet etter sykdom eller ulykke * Mølla Kompetansesenter tilbyr interne praksisplasser i Mølla miljøverksted, og eksterne praksisplasser i vanlige virksomheter. Les mer på * Løxa utvikling har mer enn 70 yrkeshemmede arbeidstakere ansatt. 34 arbeidssøkere har arbeidspraksis - både internt og eksternt. Les mer på no * MB-prosjektet (Medarbeidere med brukererfaring). Målet er å ansette mennesker som har/ har hatt psykiske lidelser som medarbeidere innen psykisk helsearbeid i kommunen. Brukererfaringen er viktig for hele dette feltet. Kontakt Ralph Bjørnsson på * Ny giv! - uføre som ressurs - ønsker å hjelpe mennesker med lettere og moderate psykiske lidelser tilbake i arbeid. Kontakt Marit Holo på telefon * Bjørnegård psykisk helse: 10 arbeidsplasser (både varige og midlertidige) i Binna kafe. Les mer på no/helse - under tjenestesteder. * Aurora verksted arbeidsplasser innen kunst, håndverk og design. Les mer på * Aktivitetshuset Stabekk har muligheter for arbeidstrening på kjøkken/ kafe. Les mer på w w w w. b a e r u m. ko m m u n e. no/aktivitetshusene * Bærum kommunale arbeidssentre tilrettelagte arbeidsplasser til voksne med ulike funksjonshemninger. Les mer på www. baerum.kommune.no/bka Ta kontakt med NAV Bærum for mer informasjon om ulike arbeidsmarkedstiltak på telefon , eller les mer på HIMMELEN OVER OSS: I vinter fikk 4a og 4b på Høvik skole besøk av Cathrine Tellefsen som er mamma til en elev. Hun fortalte om solsystemet, stjernebilder og galakser. FOTO: anne vardehaug Styrker den friske delen av mennesket - Vi er ikke behandlere. Vi jobber med den friske delen hos mennesket og gir mestringsopplevelser. Dette er veldig viktig for mennesker som har vært ute av arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke, sier Liv-Kari Tokheim, leder av DI gruppen. CHriSTOPHEr WiTT HanSEn Over 210 arbeidssøkere har i 2007 intern arbeidspraksis hos DIgruppen har arbeidspraksis i andre bedrifter. Arbeidsøkerne kommer til DI gruppen fra NAV (Aetat) for å få hjelp til å komme seg inn i igjen i arbeidslivet. Mennesker med psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser er to viktige grupper som benytter DI gruppens tilbud. Kan ha praksisplasser i alle deler av bedriften DI-gruppen har åpnet opp hele bedriften for arbeidssøkerne fra NAV. Det vil si at de kan få praksisplasser innen alle av DI gruppens driftsområder: DI medisinsk, en produsent av utstyr for norsk helsevesen; DI grafisk, en totalleverandør av grafiske tjenester; DI bedriftsservice som blant annet utfører pakke- og DMutsendelser, montering av elektronikk, hagearbeid og trefelling; DI Kløverbakken barnehage som har 30 barn på Emma Hjort. Liv-Kari Tokheim forteller at de ikke setter noen grenser for hvilke arbeidsoppgaver arbeidsøkerne kan prøve seg på. Vil en deltaker jobbe med salg og markedsføring, bruker de fantasien for å finne en arbeidsplass, selv om de tilsynelatende er fullt bemannet på det området. Det samme gjelder for alle de andre servicefunksjonene i bedriften, som kontor, regnskap, lager, IT, resepsjon, transport, kantine, og renhold. DIgruppen har også et program for å utdanne arbeidsledere (kan du ikke jobbe som snekker lenger etter en ulykke, så kan du kanskje bli arbeidsleder). Fordelen med stor valgfrihet Arbeidsøkerne starter med en avklaringsperiode hvor de kan prøve seg i forskjellige yrker. Fordelen med denne utprøvingen er at arbeidssøkerne kan unngå å bruke mye tid på et yrke som til slutt viser seg å ikke passe, kanskje på grunn av de helsemessige begrensningene. Men når utprøvingen er over, kan kompetanseoppbyggingen starte - enten gjennom en praksisplass internt i DI gruppen eller ved andre bedrifter. Noen velger å ta fagbrev på DI grafisk eller Kløverbakken barnehage. Målet for alle er at prosessen skal ende med en vanlig jobb. Les mer på DI-gruppen DI-gruppen er en vanlig bedrift med salgsinntekter fra egen produksjon. (16, 4 millioner kroner i 2005), men har også inntekter fra salg av arbeidslivstjenester til NAV. (omtrent 25 millioner i 2005). DI gruppen er eid av Asker kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. HELSE: DI medisinsk er eneste norske produsent og leverandør av sterilt og usterilt forbruksmateriell til helsevesenet. FOTO: di GruPPEn

9 - Mange har feil brannslukker Ved brann kan rengjøringen etter bruk av et pulverapparat bli mer kostbar enn selve brannen. Boligeiere bør skifte ut pulver med skumapparat eller husbrannslange. Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 9 nw/ KJEll M. KaaSa - Det er påbudt med slokkeutstyr i boligen. Dette skal være plassert hensiktsmessig slik at det er lett tilgjengelig for brukeren. Det finnes i dag en rekke alternativt slokkeutstyr. I Asker og Bærum anbefaler vi alle å ha husbrannslange, sier informasjonskonsulent Hanni Winsvold Petersen i Asker og Bærum brannvesen. En husbrannslange er lett å ta i bruk og den går ikke tom i løpet av sekunder slik som slokkeapparater gjør. I større boliger gir det økt sikkerhet å ha begge deler. Ikke glem garasjen! Treffer bedre Mer enn 90 prosent av landets boliger har brannslukningsapparat med pulver. Selve brannskaden kan være minimal, mens det er rengjøringen etter bruk av pulverapparat som blir den store kostnaden. Bruk av alternativt slukkemiddel ville helt klart spart store kostnader. Mens pulveret sprer seg over hele rommet, legger skummet fra et skumapparat seg på det området du sikter på. Alle vil dra nytte av å bytte fra pulver til skum, uansett størrelse på boligen. Selv om de fleste huseierne foreløpig sverger til pulver, men det er en økende interesse for skum, særlig nå som prisen for et apparat med seks liter har kommet under 500 kroner. Husbrannslange er også et godt alternativ til håndslukkere, men mange kvier seg da rørleggerkostnadene ofte blir høye. Uten låsesplint Brannslukkingsapparat med pulver er en potensiell utgiftsbombe også når det ikke brenner. Det er flere apparater som blir utløst av klåfingra barn eller ved en feil, enn apparater som utløses fordi det brenner. Mange er ikke klar over at brannslukkingsapparatet skal sjekkes ved jevne mellomrom. Pulverapparatet hjemme skal sjekkes av fagfolk hvert femte år, i butikker og andre næringsbygg skal det sjekkes hvert år. Når låsesplinten er borte, sitter du i praksis på en 6-kilos pulverbombe. Da er det nok at noen bærer apparatet feil eller at noe faller ned på utløserhåndtaket, så er hele lokalet dekket av pulver. PULVERSKADER: De færreste har utløst et pulverapparat og kjenner derfor ikke konsekvensene. Pulveret slukker ikke bare brannen, men legger seg over alt og forårsaker store skader. FOTO: nw FAKTA OM SKUMSLUKKER: Ser ut som et vanlig pulverapparat. Koster litt mer enn et pulverapparat, men forårsaker betydelig mindre sekundærskader. Skummet legger seg oppå brannstedet, kveler flammene og kjøler stedet ned. Pulver har bedre slukkeeffekt, men er vanskelig å kontrollere ved bruk. Siden pulverslukkerene også lager en pulversky, er det enklere å beholde oversikten ved bruk av en skumslukker. Skum er normalt ikke frostsikkert og må oppbevares frostfritt. (Pulver er frostsikkert) Er skumapparatet eneste slukkemiddel, krever sikkerhetsforskriftene at du enten har et 9-litersapparat eller to 6-litersapparater. Du må gjerne ha skum i tillegg til eksisterende slukkeutstyr. Skummet bryter seg ned selv, og etter senest fem år må skumslukkeren etterfylles. Etterfylling koster i underkant av 300 kroner for et 9-litersapparat. SERVERING: Ingerid Hungnes får servert mat av Nik. Hun har vært en ivrig bruker av Bekkestua seniorsenter og synes det er fint å treffe Nik. Ingerid har bodd i Fagertunveien på Bekkestua i 35 år, men skal flytte til Trondheim, der datteren Liv bor (til venstre på bildet). FOTO: MariuS MOrSTØl JEnSSEn Lærer av eldre og barn Eldre og barn er flinke læremestere for flyktninger. Derfor serverer en kjemilærer fra Afghanistan mat på Bekkestua seniorsenter, mens en burmeser blir sirkusdirektør på Jar SFO. MariuS MOrSTØl JEnSSEn Gjennom å delta på Introduksjonsprogrammet skal flyktninger forstå norsk språk og kultur bedre. Noen av deltakerne får tilbud om individuelle opplegg gjennom det som kalles SESAM. Lukk deg opp Det er mye gruppearbeid og såkalt «deltakende metode» alle skal delta aktivt. Det første målet kan være å lære å presentere seg på norsk, hilse og en del enkle arbeidslivsforberedelser, sier prosjektleder Lise Benedicte Grung for SESAM. Flyktningene som er med i SESAM er i praksis tre dager i uken, og på skolebenken i to. Ønsket er at de får en god referanse, ett nettverk og kanskje en jobb, sier Grung. Populær på seniorsenter Nik Mohammed Nori (51) kom til Norge for tre år siden og bor på Bærums verk. Nå jobber han tre dager i uka fra kl 9 til 14 for daggruppene på Bekkestua seniorsenter. Han serverer mat og jobber på kjøkkenet. Hele tiden lærer jeg nye ting. Det kan være vanlige ting som «tallerken» og «bord». Det er viktig for meg å lære meg norsk for å få jobb, sier han. I Afghanistan var han lærer på videregående skole og underviste i kjemi. Sirkusdirektør No Lian Kap (55) har i fem måneder hatt praksis på Jar SFO, som er kjent for å være en homogen «norsk» skole. Jeg snakker med barna og kollegaene mine. Jeg blir ikke flau, fordi de er snille, sier han. Han har tidligere vært i praksis på Toppenhaug barnehage. Barn er trivelige samtalepartnere. No Lian kom til Norge for to og et halvt år siden, etter å ha sittet i fengsel i Burma. MER INFORMASJON: Lise Benedicte Grung, prosjektleder SESAM, tlf , SESAM - språk, erfaring, samhandling, arbeid og motivasjon I august 2006 startet Mølla Kompetansesenter i samarbeid med Voksenopplæringssenteret og Flyktningekontoret opp SESAM-prosjektet med midler fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målsetningen er å øke utbyttet av introduksjonsprogrammet gjennom individuelt tilpassede kvalifiseringsløp, gjennom nye metoder som gruppeprosess og gjennom praksis i ordinær virksomhet. SIRKUSDIREKTØR: Jeg lærer når jeg leser teksten til teateret, sier No Lian. Han skal være sirkusdirektør i teaterstykket som elevene skal spille for andre klasser på skolen. Fra venstre: Vilde, Vera, No Lian, Frederikke og lærer Victoria. FOTO: MariuS MOrSTØl JEnSSEn

10 Side 10 Bæringen fredag 23. mars 2007 Nedgravde oljetanker kan forurense Nedgravde oljetanker representerer en av de alvorligste kilder til grunnforurensning. Det er påbudt å kontrollere oljetankene med jevne mellomrom. Jan-OvE HEdly For å sikre at risiko for denne type forurensning er minst mulig, pålegger forurensningsforskriften eier blant annet å iverksette periodiske tilstandskontroller. Kontrollen skal i hovedtrekk utføres etter følgende tidspunkter: Enkeltbunnet ståltank kontrolleres første gang etter 15 år og deretter tilstandskontroll hvert femte år. Glassfibertanker skal testes to år etter nedgraving, deretter tilstandskontroll etter 30 år. Reparert/oppgradert tank skal kontrolleres første gang etter ti år, deretter tilstandskontrolleres hvert femte år. Kommunen har gjort forskriften gjeldende for alle typer nedgravde oljetanker uansett størrelse, og kontrollen skal utføres av kvalifisert firma og dokumenteres skriftlig overfor kommunen. Det er også egne krav til oljetanker som ikke er i bruk. MER INFORMASJON: Forurensning og renovasjon: tlf no/renovasjon ISI eller Skvett n alt miljøfarlig avfall må leveres på isi miljøstasjon eller på en av følgende syv skvett nstasjoner ved disse bensinstasjonene: Bærums Verk: Shell i Skollerudvn. 1 Grini: Hydro Texaco i vollsveien 260 Høvik: Hydro Texaco i drammensveien 444 Nadderud: Statoil i nadderudvn. 55 Snarøya: Statoil i Martin linges vei Valler: Hydro Texaco i Bærumsveien 369 Hamang: Statoil i Hamangskogen 10 Skyll, brett...og stapp det er også naturlig å samle tomme kartonger som juice- og melkekartonger på kjøkkenet. Skyll, brett, og stapp seks kartonger inn i en annen kartong. Skriv på navnet ditt og telefonnummer om du ønsker å delta i kartonglotteriet med pengepremier. deltakere kan være privatpersoner eller organisasjoner som skoler og idrettslag. Kartongene leverer du sammen med aviser, ukeblader, og pappesker. Bruk kommunens henteordning; hver tredje uke hentes papir og papp hjemme hos deg i de oransje sekkene. Se opp for skadelige leker Se opp for leker som kan være skadelige for barnet, miljøet eller begge deler. Og hvor mange vet at enkelte leker ikke skal i søpla men leveres inn til gjenvinning i butikken der den er kjøpt? vigdis BJØrKØy Mange myke leker inneholder skadelige stoffer. Dette gjelder særlig leker i PVC-plast. Når barn suger og tygger på lekene blir disse stoffene frigitt. Les produktbeskrivelsene nøye. Vær forsiktig med modelleire. Enkelte typer inneholder og avgir kjemiske stoffer. Også tusjpenner og sminkesaker, som kan kjøpes i leketøysbutikker, kan inneholde stoffer som kan være skadelige for både barnet og for miljøet. vigdis BJØrKØy Bare en brøkdel av mobiltelefonene leveres inn til gjenvinning, melder Hvor skal brukte batterier? Batterier deles inn i engangsbatterier og oppladbare batterier og finnes i et uendelig antall former og utførelser, runde, firkantede eller knappeceller som for eksempel klokkebatterier. CHriSTOPHEr WiTT HanSEn Alle oppladbare batterier skal leveres inn for forsvarlig behandling og gjenvinning til forhandlere, ISI avfallsanlegg eller Skvett n stasjonene ved syv bensinstasjoner i Bærum. Disse batteriene brukes blant annet i mobiltelefoner, videokameraer, Kjøp minst mulig elektriske og elektroniske leker. Og når de ikke lenger er i bruk, ikke kast disse lekene i søpla, men lever dem tilbake til butikken. Hvis dette ikke er emulig, kan de leveres inn på ISI avfallsanlegg. MER INFORMASJON: SJEKK LEKEKASSEN - Se etter om noen av lekene til minsten inneholder stoffer som er farlig å få i seg, eller om lekene er miljøfarlige. I så fall skal de leveres tilbake til lekebutikken, de har plikt til å ta imot det som miljøfarlig avfall. FOTO: vigdis BJØrKØy Miljøfarlig avfall på avveier! Vi skifter mobiltelefoner i ett kjør, men hvor blir det av de gamle? De blir i hvert fall ikke levert til gjenvinning. Og dette gjelder ikke bare mobilene våre. Også andre el-varer, PC-er, lyspærer og mange flere miljøfarlige ting går i søpla i stedet for å bli tatt hånd om på en forsvarlig måte. støvsugere, barbermaskiner, leker og mange slags håndverktøy. Bil- og blybatterier, som blant annet brukes til maskiner, er også oppladbare. Alle engangsbatterier kan kastes i restavfallet. Alle knappecellebatterier skal leveres inn til forretninger der du får kjøpt slike batterier, ISI avfallsanlegg eller Skvett n stasjonene. Merk: Er du usikker på hva du skal gjøre med brukte batterier, lever dem inn på ISI der har betjeningen kunnskap om de forskjellige batteritypene. KNAPPECELLEBATTERIER: Disse batteriene kan inneholde kvikksølv. Derfor leveres alle slike batterier til Holmestrand hvor de blir miljømessig nøytralisert. FOTO: HaaKOn BraaTHu Naturvernforbundets blad Natur&Miljø Bulletin. Mobiltelefoner har en forholdsvis kort levetid, og man antar at hundretusener av mobiltelefoner har gått i søpla. Elektrisk til miljøbesvær Elektriske apparater er blitt en stor kilde til utslipp av miljøgifter. De farlige stoffene finnes både i de elektriske komponentene og i alle batteriene som følger med bærbart utstyr. Dette dreier seg om tungmetaller og om giftige Start med kildesorteringen på kjøkkenet Gjør det så enkelt som mulig, for det skal være lett å komme i gang. Og det behøver ikke koste mange kroner. Start med tre forskjellige bøtter, kasser, isbokser eller lignende for avfallet det er naturlig å samle opp i kjøkkenbenken: CHriSTOPHEr WiTT HanSEn 1) Glass- og metallemballasje som glassflasker, syltetøyglass og annen glassemballasje; hermetikkbokser, metall-lokk og aluminiumsformer. 2) Plastemballasje som poser, flasker, bokser, begre og blomsterpotter. Bruk kommunens henteordning eller lever på returpunktene (lokale mottak). Hver tredje uke hentes plastemballasje hjemme hos deg i de gjennomsiktige sekkene. 3) Restavfallet omfatter alt avfall som ikke kan kildesorteres. Det hentes hjemme hos deg i de grå sekkene hver uke. Av restavfallet utgjør matavfallet i dag 50 prosent, og dette kan du selv kompostere i egen hage. Kommunen selger kompostbeholdere og holder kurs. Hjemmekompostering gir 340 kroner i avslag per abonnement. Har du et trangt kjøkken, kan du vurdere å bytte ut et par stoler med og tungt nedbrytbare kjemiske forbindelser. Lever miljøfarlig avfall Lever mobiltelefoner og elektrisk utstyr til egen innsamlingsordning. Alle som selger elektronikk har plikt til å ta imot slikt utstyr gratis. Isi miljøstasjon har også mottak for elektrisk utstyr. en liten slagbenk med rom i, som du kjøper eller bygger inntil veggen. Merk: All emballasje skal være tom og tørr. Rengjør i kaldt vann. Flere tips finner du på KILDESORTERING I KJØKKEN- BENKEN: glass og metall, plast, mat og annet restavfall passer i kjøkkenbenken, og det er praktisk med løse bokser slik at de kan tas ut for tømming og vasking. FOTO: vigdis BJØrKØy

11 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 11 Papir og plast i samme kvern? SPØRSMÅL: Kan dere skrive litt om papir- og plastinnsamlingen i Bærum? Jeg lurer nemlig på hva poenget med dette er. Ikke fordi jeg er negativ til kildesortering snarere tvert om. Hjemme hos oss sorterer vi alltid papir og setter ut i oransje sekker, og plast i tilhørende plastsekker. Og vi er nøye. Det tror jeg imidlertid at jeg kan slutte å være. Sist det var papirinnsamling hos oss kastet jeg tilfeldigvis et blikk ut på innsamlingsbilen og ble forbauset. Alt både papir, plast og melkekartonger i bæreposer gikk rett inn i samme kvern i bilen. Da skjønner jeg ikke vitsen med å sortere det først Jeg tror jeg kommer til å slutte med det. Det er sikkert flere enn meg som lurer på dette! Hilsen Ellen Tønseth, Jar SVAR: Takk for godt innspill! Her kommer en liten forklaring mht det du lurer på: Papir, papp, drikkekartong og plastemballasje blir samlet inn samtidig og med samme biler. Komprimatorbilene som benyttes har to komprimatorer - en for papirfraksjonene og en for plastemballasjen. Begge fraksjoner blir lagt inn bak på bilen, så at det kan oppfattes som om alt havner i samme kvern forstår vi. Dette er en innsamlingsløsning vi har hatt i ca. 1 år nå, og er et bidrag for å øke kildesorteringen uten å øke transportkostander og forurensende utslipp fra bilene. Når bilene leverer avfallet på sorteringsanlegget blir papirfraksjonen videre sortert i papir, papp, kartong og drikkekartong for videre gjenvinning. Håper du nå er litt tryggere på at det er gode grunner for å sortere avfallet! I renovasjonsforskriften for Bærum kommune heter det for øvrig under 4 Krav til kildesortering at Abonnenten skal kildesortere sitt husholdningsavfall i de fraksjoner som kommunen bestemmer og hvor kommunen har angitt muligheter for dette. - Så det er ikke bare å gjøre som en vil Lykke til med videre kildesortering! Hilsen Jorunn Dahl Hatlebakk, førstekonsulent Tilbud til nye og eksisterende næringsdrivende Bærum kommune startet etablererkurs i Sandvika høsten Det ble en umiddelbar suksess. Kommunen viderefører tilbudet med økt kraft. HannE GrO HauGland I tillegg til hyppigere etablererkurs skal det arrangeres fire temakvelder om henholdsvis grunnleggende regnskapsforståelse, forretningsplan, markedsføring og jusråd dette semesteret. Etablererkurset passer for dem som planlegger å starte næringsvirksomhet. Temakveldene egner seg også for dem med erfaring. Etablererkurset er gratis. Temakveldene har en deltakeravgift på 200 kroner per kveld. Bak det nye tilbudet står Bærum kommune, Asker kommune, samt næringsrådene og kvinnenettverkene i de to kommunene. Etablerersentrene i Akershus AS (EiA) gjennomfører etablererkurset og temakveldene. EiA gir også gratis individuell etablererveileding. Akershus fylkeskommune støtter EiA økonomisk. Tilbudet er dermed en kollektiv innsats fra de to kommunene, fylket og næringslivet for næringsetablering og -utvikling i Akershus vest. Det er gjennomført en håndfull etablererkurs hittil i år med god deltakelse. Forhandspåmeldingen til temakveldene tyder på at dette blir et populært tilbud. Likeledes er det stor pågang til den individuelle etablererveiledningen. Det er ingen tvil om at interessen for å etablere og drive næringsvirksomhet i Bærum er stor. Eventuelle spørsmål kan rettes til Etablerersentrene i Akershus på telefon eller næringslivskontakten i Bærum kommune på telefon Etablererkurset er et intensivkurs som varer tre timer. Det arrangeres 29. mars, 26. april, 31. mai og 14. juni fra kl. 12 i Kommunegården i Sandvika. Det tar for seg: 1. Hvilken selskapsform passer for deg - enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap 2. Næringsdrivendes rettigheter og plikter med fokus på skatt, merverdiavgift, regnskap og revisjon, samt personlige rettigheter 3. Tips og råd om lokaler, finansiering og gode hjelpere. Påmelding fra klokken 12 dagen før kurset finner sted på no/index.html?63995 eller på telefon Temakvelden om markedsføring finner sted 19. april klokken i Asker rådhus, og svarer på spørsmålene hva er markedsføring, hvem er de viktigste kundene, hvordan drive markedsanalyse, hvor finner man informasjon om markedet, hva er de markedsmessige utfordringene og hvordan bygge relasjoner. Temakvelden om gode jusråd avholdes 24. mai klokken i Asker rådhus, og tar for seg kontrakter og forholdet til konkurrenter, myndigheter, familien/ andre og kreditorer/ debitorer. Temakveldene om grunnleggende regnskapsforståelse og forretningsplan ble gjennomført i mars. Påmelding fram til cirka en uke før temakvelden finner sted på no/index.html?63995 eller på telefon Flere søppeldunker SPØRSMÅL: Lurer på hvor skal jeg henvende meg hvis jeg trenger flere søppeldunker ved siden av huset mitt? Skal jeg kjøpe dem selv, eller må jeg bestille? Hva evt koster det og hvor lang er leveringstid? Med vennlig hilsen Erinija Lazdinyte SVAR: Stativer kjøper du hos Transportsentralen i Asker og Bærum (TAB) eller lokale byggevareforretninger. Det stilles krav til stativ. Hva det koster og leveringstid må du få svar på der du kjøper stativet. Mer informasjon om renovasjon finner du på renovasjon. Her finner du også ofte stilte spørsmål. Debatt om klimautslipp Halfdan Skard (Ap) utfordret kommunestyret til debatt om klimautfordringene i en interpellasjon 28. februar. Han ville sette søkelyset på de menneskeskapte klimautslippene, og understreket at det ikke var hans intensjon å gjøre dette til en valgsak. - Jeg tror det er tverrpolitisk enighet om at temaet er viktig, sa Skard. Ordfører Odd Reinsfelt (H) minnet om miljømeldingen som snart kommer, og venter at det blir politisk debatt rundt den. Miljøpolitikk engasjerer og det ble en lang debatt rundt Bærums utfordringer i årene som kommer. Debatten viste med tydelighet at det er stort engasjement rundt både store og små tiltak til tross for at viktige miljøtiltak ligger utenfor kommunens virkeområde Hva som skal prioriteres, er det opp til politikerne å bestemme. SUKSESS: Bærum kommunes etablererkurs har blitt en suksess. Nils Tro fra Etablerersentrene i Akershus AS har oppmerksomme deltakere på sitt kurs. FOTO: HannE GrO HauGland Storøya grendesenter Ny miljømelding kommer Snart legges en ny Miljømelding for Bærum kommune fram for politikerne. Kommunen har som mål å bli en av Norges ledende miljøkommune, og denne meldingen gir en pekepinn på hvordan man skal få dette til. Bæringen kommer tilbake med en bred dekning av Miljømeldingen etter at den er lagt fram til politisk behandling. Arkitektkontoret Kvadrat AS har på vegne av Bærum kommune utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Storøya grendesenter som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Planområdet avgrenses av sentralparken mot nord og øst og mot Indre Ringvei med bane og gang- og sykkelvei mot syd og sydvest. Grendesenteret ligger mot de planlagte boligområdene og friområdene på Storøya og vil ha natur og miljø som tydelige satsingsområder. Hensikten med planen er å regulere området til grendesenter bestående av skole, barnehage, flerbrukshall, familiesenter og base for arbeidstrening. Senteret vil ha et parkeringsanlegg i kjelleren og det skal legges til rette for uteanlegg for skolen og barnehagen i tillegg til idrettsanlegg med idrettsbaner. Forslaget er et resultat av en samspillmodell der anbudskonkurranse om utvikling og bygging av grendesenteret er vunnet av alliansen Heimdalgruppen. MER INFORMASJON: Reguleringsforslaget for Storøya grendesenter ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 23. mars til 23. april Se kunngjøringsannonse på side 15.

12 Side 12 Bæringen fredag 23. mars 2007 Psykologer hjelper leger Halvparten av fastlegene i Bærum har gått på kurset Psykologi i allmennpraksis (PIA). Vi snakker med pasienten om hvordan hun opplever sin nåværende situasjon. Ut fra det skal vi hjelpe, sier fastlege Rolf R. Qvernheim hos Bekkestualegene. MariuS MOrSTØl JEnSSEn Legens hverdag kan være hektisk, men ved hjelp av en samtalemetode skal legen bli dyktigere til å lytte, for slik å kunne stille de riktige spørsmålene. Legen skal tilpasse metoden både til sin egen person og til hvilke pasienter han snakker med. Hva er bra? - Gjennom samtalen skal man fokusere på det som pasienten mener fungerer bra i hverdagen, slik at hun ser positivt på fremtiden. Spesielt nyttig er samtalen i møte med pasienter som føler de er utbrente eller opplever angst, mener jeg. Samtalen gir en forståelse av helheten i pasientens situasjon. Det somatiske og psykologiske henger ofte sammen, sier Dr. Qvernheim. Psykologene Nina Bråthen og Trond Mjaaland, har siden 2004 holdt kursene for legene i Bærum. Jeg har fått tilbakemeldinger fra legene at de nå føler en større trygghet i møtet med pasienter i krise, sier Bråthen. Psykologene Bråthen og Mjaaland Seniorsentrene ønsker pensjonister og trygdede over 60 år velkommen til inspirerende og varierte tilbud. - Vi inviterer interesserte til å oppsøke oss, sier tjenesteleder Helle Brit Oppedal. COnniE ursin Sammen med brukerrådene og ansatte er Oppedal stolt over å ha et bredt og godt tilbud ved seniorsentrene i Bærum. Hun oppfordrer leserne til å studere sentrenes program i annonsen på side 21, hvor en blant annet kan se hvilke foredrag som skal holdes framover. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål om seniorsentrene eller eldreomsorgen i kommunen, sier hun. For den som ønsker utfordringer På sentrene er det grupper og kurs i dans og andre fysiske aktiviteter. Frivillige driver et variert gruppetilbud. Her skulle det være noe for enhver smak! Litteraturgruppene er populære. Det er også sangkorene, kurs i data og ulike sjangrer innen formingsfaget. Trivsel og økt helse Sosial kontakt og samvær er viktig gjennom hele livet. På seniorsentrene er det mulig å treffe nye og gamle bekjente i en god atmosfære. God og sunn mat er avgjørende for PSYKOLOGI I PRAKSIS: Fastlege Rolf R. Qvernheim hos Bekkestualegene snakker med pasienten, som på denne illustrasjonen er psykolog Nina Bråthen. Fastleger i Bærum har vært på kurs for å forstå pasienten bedre gjennom å samtale. FOTO: MariuS MOrSTØl JEnSSEn forsker på samtaleteknikker i doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo. Flere kommuner har tatt kontakt med Bærum for å lære om prosjektet. Folkehelse Vi har stor tro på denne formen for etterutdanning av fastleger, og det økonomiske bidraget kommunen har både helse og trivsel. Sentrene legger stor vekt på kafeteriatilbudet. Her er lekre smørbrød og gode kaker. To retters hjemmelaget middag serveres klokken Sentrene ønsker velkommen! Her er ingen forhåndsbestilling. Månedens middagsmeny kan hentes på sentrene eller leses på internett: no/seniorsentrene gitt til opplæringen, er vel anvendte penger, sier tjenesteleder Gro Steigum ved Folkehelsekontoret. Hun er svært fornøyd med at så mange leger har deltatt på kurset. Hun forteller at kurset er unikt på landsbasis: Ingen andre kommuner har brukt psykologer i etterutdanning av leger på en slik systematisk måte. Det er all Ta en tur til seniorsenteret! Meningsfylte oppgaver Frivillige hjelpere er viktige for utvikling og drift av seniorsentrene. Mange kvier seg, fordi de er opptatt av at de vil kunne bruke tiden fritt, når de endelig er blitt pensjonister. - Men det er ikke noe problem, sier Helle Brit Oppedal. - Blir du bortreist eller opptatt en periode, er det bare å gi oss beskjed. VERDIFULL INNSATS: Åsta Aarvik har fått frivillighetsprisen for sin mangeårige ytelse som frivillig hjelper på Bekkestua seniorsenter. Jeg stortrives med å sitte i kassa, smiler hun. Sentrene trenger stadig flere frivillige både på kjøkkenet og i ekspedisjonen. Det er godt å komme seg ut og her treffer jeg mange hyggelig mennesker i løpet av dagen. Livet blir aldri kjedelig, når jeg kan være her! FOTO: COnniE ursin grunn til å gi honnør til fastlegene i Bærum for det engasjementet de her har vist. MER INFORMASJON: Tjenesteleder Gro Steigum, Folkehelsekontoret, Bærum kommune, tlf BKB Vikar har stort behov for helsevikarer i sommer. Både fagpersonell som sykepleiere og hjelpepleiere, pleieassistenter med erfaring, studenter og nyutdannede oppfordres til å ta kontakt så fort som mulig. lis landsnes Vikarbyrået rekrutterer helsepersonell hele året gjennom. Det er stor etterspørsel etter vikarer som kan ta en eller flere vakter i helger og på kvelder. Det er også behov for personell som kan ta lengre vikariater i forbindelse med ferier, permisjoner og sykdom. Behovet for vikarer topper seg i sommermånedene og annonser FAKTA Psykologi i allmennpraksis (PIA) Prosjektet tar sikte på å styrke fastlegenes kompetanse innenfor diagnostikk, kommunikasjon og kortere aksjons- og innsiktsorienterte terapiformer. Metodene er enkle å lære, og kan lett tilpasses allmennpraksis. Metodene kan være kognitiv terapi, LØFT, og må parallelt bygge opp opplæringsog veiledningsprogram. VIKARHJELP: Konsulent i BKB Vikar Connie Lund og hjelpepleiervikar Anne Karine Stousland. FOTO: lis landsnes Sommervikar i kommunens eget vikarbyrå er lagt ut både på Bærum kommunes internettsider, her i Bæringen, Finn. no og NAV. Hvem kan søke på jobb? Bærum Kommune trenger i første omgang vikarer med fagutdanning innen pleie- og omsorg, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere og omsorgsarbeidere. Det er også behov for pleieassistenter. Vikarbyrået ønsker i tillegg å komme i kontakt med de som jobber deltid, men som i perioder ønsker ekstra vakter. Det vil være minst 40 ledige vikariater i løpet av sommermånedene. Ta en titt på annonsen bak i denne utgaven av Bæringen, eller se kommunens internettsider

13 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 13 Bærum kommunes helsetjenester På denne siden har vi listet opp de aller nødvendigste opplysningene. Riv ut og oppevar på et lett tilgjengelig sted. Vil du vite mer kan du gå inn på Bærum Kommunes internettsider og klikke på menyvalg Helse. Viktige deler av denne teksten er oversatt til engelsk, urdu, somali og arabisk og finnes på neste side. Hvordan bruker du kommunens helsetjenester? Alle i kommunen skal ha fått oppgitt en egen fastlege. Så lenge det ikke er fare for liv og helse, er det denne legen du alltid henvender deg til først. Ha lett tilgjengelig navn og telefonnummer til din fastlege. Fyll ut og klipp ut! FASTLEGE GIR ØYEBLIKKELIG HJELP Fastleger gir øyeblikkelig hjelp uten timebestilling i avtalt kontortid en til fem dager i uken. Hvis du har behov for akutt hjelp utenom fastlegens åpningstider, og det ikke kan vente, er det legevakten du skal henvende deg til. Helse er mer enn å ikke være syk, og mer enn å oppleve velvære. Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav, og å ha motstandskraft og styrke i møtet med utfordringer. Det aller meste kan påvirker dette, så innsats for å bedre folkehelsen må derfor omfatte alle samfunnsområder, nivåer, profesjoner og grupper i samfunnet. Vi er på rett spor i Bærum! Samfunnsendringer Vår tids samfunn stiller andre krav og gir andre utfordringer enn tidligere tiders samfunn. Krav om fleksibilitet, effektivitet, mestring, kontroll og mening har økt innen alle områder av samfunnslivet, og forsøk på å etterleve kravene resulterer ikke sjelden i negativt stress, maktesløshet og opplevelse av å komme til kort. Når kravene blir for store blir skyggesidene høye utgifter til sykefravær og trygdeytelser. Mer alvorlig er unødvendig redusert livskvalitet og dårlige levekår for enkeltpersoner og hele grupper i samfunnet. Samtidig gir samfunnsutviklingen nye muligheter for å fremme helse. Et fellestrekk for vår tids krav er at de forutsetter mennesker som selv er aktive og ansvarlige i eget liv. Det er en god ting. Folkehelsearbeid innebærer å legge til rette for at den enkelte og samfunnet får styrket kontroll over AKUTTMOTTAK Både statlig sykehustjeneste og kommunal legevakt har nå felles mottak i nordfløyen til Bærum Sykehus. Dette kalles FAM (Felles Akutt Mottak). Her vil ekspedisjonen avgjøre om du skal sendes videre til kommunal eller statlig medisinskfaglig vurdering. FAM har alt tilgjengelig av røntgen, laboratorium, spesialister med mer. Legevaktens telefonnummer: og internettsider: Nødtelefon ved fare for liv og helse: 113 Adresse FAM: Bærum sykehus, Sogneprest Munthe Kaas vei 100, Gjettum forhold som direkte eller indirekte påvirker helsen vår. Det er der mennesker er sammen over tid; lever, leker, lærer og arbeider at vår motstandskraft og helse bygges opp. De viktigste arenaene for folkehelsearbeid er derfor i barnehager og skoler, på arbeidsplasser og i næringslivet vårt, i de mange frivillige foreninger vi har i Bærum, det rike kulturlivet og i våre små og store lokalsamfunn og nabolag. Ofte er det i samarbeid på tvers av tradisjonelle skiller i samfunnet at nye muligheter viser seg, og gode prosjekter får grobunn. Ungdom og frivillighet spesielle satsinger i Bærum Mange nye prosjekter har kommet i gang som har til mål å virke positivt inn på folkehelsen i Bærum. Spesielt er det satset på ungdom, og mange av tiltakene er nært knyttet til kommunens arbeid med å tilrettelegge for frivillighet. Et eksempel er prosjekt 3F (For flerkulturell forståelse) på Rykkinn. Belset og Rykkinn skole, Ungdomstjenesten og Bærums verk idrettsforening samarbeider om å skape gode møteplasser hvor integrering, inkludering og delaktighet er en naturlig del av aktiviteten. Et annet eksempel er Friskis&Svettis-avtalen, et prosjekt der helsesøstrene i ungdoms- og videregående skole samarbeider med Friskis&Svettis slik at ungdom som har lyst til å begynne å trene, får bedre mulighet det. HELSETJENESTER FOR BARN Alle helsestasjoner er listet opp under Bærum Kommunes internettsider under menyvalg Helse. Her finner du all nødvendig informasjon, som adresse, telefonnummer og åpningstider til kommunens helsestasjoner osv. HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGDOM Legevakten I Brambanigården har kommunen opprettet en egen tjeneste for barn og ungdom som søker råd og veiledning. Tilbudet er gratis og du trenger ikke timebestilling. Her får du hjelp ved mistanke om graviditet eller kjønnsykdom. Du får råd og veiledning om prevensjon, rusproblemer, spiseforstyrrelser og psykiske problemer med mer. Alle du snakker med her har taushetsplikt! Her henvises du om nødvendig videre til spesialister. Adresse: Helsekontoret barn og ungdom, Bærum øst & vest (slått sammen) 2. etg. Brambanigården, Sandvika. Telefon: E-post: Telefon: E-post: Friluftsklubben FRIK er et annet vellykket prosjekt som Ungdomstjenesten har fått til sammen med Oslo og omland friluftsråd. Prosjektet har satt i gang lavterskel friluftsaktivitet for 9-12 åringer tilknyttet fritidshusene. Det har ført til en aktiv høst med mange gode utendørsopplevelser sammen for de unge. Ofte kan det være utfordrende å være foreldre til tenåringsbarn, spesielt dersom man er alene om ansvaret. Et samarbeid mellom Frivillighetssenteret og helsesøster førte i høst frem til nye nettverk mellom foreldre som bor alene med tenåringsbarn og mange nyttige innspill fra gode hjelpere. Gode råd og en ny veileder for helsepersonell er også utviklet i prosjektet som handler om barn, trivsel og overvekt. Dette er bare noen av alle gode krefter som drar i riktig vei; sammen for Bærum! REISEVAKSINER OG SMITTEVERN Skal du ut å reise? Bærum Kommune tilbyr en meget kompetent vaksinasjonstjeneste. Husk å bestille time i god tid før avreise, da enkelte vaksiner må taes flere dager i forveien. Tjenesten holder kveldsåpent to ganger i uken på Folkehelsekontoret. Hver høst gis det tilbud om influensa og pneumokokk (lungebeten- nelse) vaksine. Kampanjen offentliggjøres i Bæringen og Budstikka. Bærum Sykehus FAM Adresse: Folkehelsekontoret, Budstikkagården Rådmann Halmrastsvei 2, 2. etg. (samme 113 Åpningstider Folkehelsekontoret: man.-fre. kl Sommertid 21/5-10/9: * man.-fre. kl Rådmann Åpningstider Halmrastvei Smittevern/reisevaksinasjon 2 Folkehelsekontoret man. kl tirs. kl ons.-fre. kl For timebestilling, ring tlf mellom kl alle dager. Tuberkulosekontroll man. kl Ingen timebestilling Testing av kjønnssykdommer alle dager kl. 8-16, tirs. kl Undersøkelsen er gratis. Innsats for bedre folkehelse Trenger du legehjelp? Rettelser Til oversikt over fastleger i Bærum i Bæringen 2. mars 2007 side 14: BEKKESTUA FASTLEGEKONTOR: KONTNY, Signe spesialist i allmennmedisin tirsdag, onsdag, torsdag og fredag HUMANA MEDISINSKE SENTER Elias Smiths vei Sandvika. Tlf Åpent mandag fredag kl DO YOU NEED MEDICAL ASSISTANCE? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar? Her finner du nødvendige telefonnumre 67 og 56 adresser til kommunens helsetjenester. Der ikke annet er oppgitt er de gratis. Du får hjelp av tolk der det er nødvendig. Fastlegen din gir øyeblikkelig hjelp uten timebestilling en til fem ganger i uken i åpningstiden. Ha telefonnummer og adresse til din fastlege lett tilgjengelig. Min fastlege er: Navn:... Telefon:... Åpningstider:... inngang som helsestasjonen), 67Sandvika Legevakten 24 Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1, 1338 Sandvika Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens kontortid, kan du henvende deg til Legevakten eller komme til FAM som er akuttmottaket på Bærum Sykehus. De vil sende en ambulanse om nødvendig. Legevaktens telefonnummer: Nødtelefon ved fare for liv og helse: 113 ANNEN HELSEHJELP Folkehelsekontoret holder til i Rådmann Halmrastvei 2, 2 etg. Midt i Sandvika. Her henvender du deg for vaksiner, tuberkulosekontroll og råd og veiledning i forbindelse med graviditet, prevensjon, mistanke om kjønnsykdommer mer mer. Personalet har taushetsplikt! For timebestilling, ring tlf mellom kl alle dager. PSYKIATRISK DØGNVAKT Bjørnegård psykososiale senter har psykiatriske sykepleiere på vakt 24 timer i døgnet. Her kan du komme for samtale, overnatting og/eller akutt hjelp for psykiske lidelser uten henvendelse fra lege eller timebestilling. Adresse: Slependveien 1, 1338 Sandvika Sentralbord: Hjelpe- og informasjonstelefonen:

14 Side 14 Bæringen fredag 23. mars 2007 DO YOU NEED MEDICAL ASSISTANCE? Here are the addresses and telephone numbers of the municipal health services. Unless otherwise stated, these services are free of charge. You may have the assistance of an interpreter if required. Your permanent doctor will be able to give you emergency assistance without an appointment up to five times a week during opening hours. Make sure that you have the address and telephone number of your permanent doctor readily at hand. My permanent doctor is:... Address:... Telephone:... Opening hours:... If you need emergency assistance outside of your doctor s opening hours, you should contact the Outpatient s Clinic (Legevakt), or come to FAM the emergency centre at Bærum Hospital. They will send an ambulance if necessary. The Legevakt telephone number is: Emergency (only) telephone for accidents and acute need: 113 OTHER HEALTH SERVICES The Public Health Centre (Folkehelsekontoret) is located in Rådmann Halmrastvei 2, 2nd floor, in the middle of Sandvika. You may come here for vaccinations, tuberculosis control and advice and guidance on pregnancy, contraception, possible venereal disease, and other health problems. The staff are bound by the law on confidentiality! To make an appointment, phone between 9 and 14, every day. THE PSYCHIATRIC 24-HOUR SERVICE Bjørnegård psycho-social centre has psychiatric nurses on duty 24 hours a day. You may come for a conversation, an overnight stay and/or receive immediate help for any mental problem without being referred here by your doctor. You do not have to have an appointment. Address: Slependveien 1, 1338 Sandvika Switchboard: Assistance and information: MA U BAAHAN TAHAY CAAWIN DHAKHTAR? Halkan waxaad ka helaysaa lambarada taleefanada iyo cinwaanada muhiimka ah ee adeegyada caafimaadka ee degmada. Meshii aan wax kale ku qornayni waa lacag la`aan. Waxaadna heli doontaa caawin tujubaaneed meshii ay muhiim ka noqoto. Dhakhtarkaaga joogtada ah ayaad ka heli kartaa caawinta deg deg ah xiliga xaafiiskiisu furan yahay adigoon wax balan ah la lahayn. Hal ilaa shan jeer ayaad taas ka heli kartaa isbuuciiba inta xafiiskiisu furan yahay. Waa inaad taleefan lambarka iyo cinwaanka dhakhtarkaaga joogtada ah haysataa oo ku xafidataa meel si sahal aad uga heli karto. Dhakhtarkayga joogtada ahi waa :... Cinwaankiisu waa :... Xiliga xafiiskiisu furan yahay waa :... Hadaad u baahato caawin deg deg ah xiliga ka baxsan goorta xafiiska dhakhtarkaaga joogtada ahi furan yahay waxaad la xiriiri kartaa dhakhaatiirta deg deg ah ama ( Legevakten ) ama qaybta FAM oo ah qaybta qaabilaada deg dega ee isbitaalka Bærum. Hadii muhiim ay noqoto waxay kuu soo diri karaan aambalaas. Taleefan lambarka dhakhaatiirta deg deg ah waa : Taleefoonka xaalada deg dega ah ee marka loo baqayo caafimaadka iyo nafta qofka waa : 113 Caawinaadaha kale ee caafimaad Xafiiska caafimaadka dadweynuhu wuxuu ku yaalaa Rådmann Halmrastvei 2, dabaqiisa 2aad oo ah Sandvika dhexdeeda. Halkaan waxaad kala soo xiriiri kartaa talaalada, baaritaanka qaaxada, iyo talo iyo wacyigalin la xiriirta uurka, ilmo iska joojinta, hadii uu jiro tuhun ama shaki laga qabo cudurada ku dhaca unugyada galmada iyo wixii soo raaca. Shaqaalaha oo dhan waxaa saaran waajib xog qarin ah. Hadii aad doonayso inaad balan ka sameeysato waxaad wici kartaa taleefoonka : inta u dhaxeeysa 09 ilaa maalin kasta. Dhakhaatiirta maalintii iyo habaynkiiba ee xaga cilmi nafsiga. Xarunta cilmi nafsiga ee Bjørnegård waxaa jooga kalkaaliyayaal caafimaadka cilmi nafsiga 24 saac maalintiiba. Halkaan waxaad u imaan kartaa wadahadal, inaad ku hoyato ama jiifato ama ka hesho caawin deg deg ah oo xaga cilmi nafsiga ah adigoon taas wax ogolaansho ah kuu soo siin dhakhtarkaaga ama aan horey balan ugu haysan. Cinwaankiisu waa: Slependenveien 1, 1338 Sandvika Qaybta xiriirinta taleefoonadiisu waa : Taleefoonkiisa caawinta iyo warbixinada waa : Legevakten Bærum Sykehus FAM Legevakten 113 Rådmann Halmrastvei 2 Folkehelsekontoret Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1, 1338 Sandvika

15 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 15 Kunngjøringer GRAVEKALENDEREN En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet Kalenderen gjelder kun kommunale veier. Fullstendig oversikt kan du få på internett: Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre Entreprenør På grunn av: Frem til: Aspeveien 25 Norhus, Asker & Bærum hus A/S Aktiv Veidrift a/s VA-ledning Bankveien 4 a-d Nadderudskogen Huseierlag Vann-og Avløpsteknikk Bærum AS VA-ledning Burudveien Ing. E. Sønsterød Marthinsen & Duvholt AS VA-ledning Busoppveien Jan Åsengen Jonny Tuvsjøn VA ledning Båtstøjordet 109 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Clausenbakken 9-10 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Dr. Høsts vei 5-32 og 45 Hafslund Telecom Veflen entreprenør AS Kabelgrøft Dugnadveien 6 A Jesper Thomsen TT - Teknikk AS Lekkasjegraving Dønskiveien 70 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasjegraving Edelgranveien 6 Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice EL kabel Egers vei 18 Nicolai Eger FIJO Anlegg AS VA ledninger Eiksveien 85 Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice Høysp. mast Ekeberglia 51 Telecom Solution Otto Veflen AS Telekabel Ekebergveien 7 Trygge Barnehager AS GJ Entreprenør AS VA ledninger Ekebergveien 27 Telecom Solution Otto Veflen AS Telekabel Elveveien v/lysaker stasjon Jernbaneverket Utbygging Østfold Entreprenør AS Ombygging Lysaker stasjon Emil Stangs vei X Dr. Høsts vei Hafslund Telecom Veflen entreprenør AS Krysse veien med kabelgrøft Evjebakken 31 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Rep. kloakk Evjebakken 12 Bærum kommune VA-plan Entreprenørteknikk AS VA ledninger Fagertunveien x Parksvingen Telecom Solution Bernt Gundersen Graveservice AS TELE- kabel Faret 5a - 7b, 9 Bærum kommune Team Anleggsservic a/s Turvei Natur- og Idrettsforvaltningen Festningsveien Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Fjordveien 57 Canal Digital kabel TV Bernt Gundersen Graveservice TV kabel Fjordveien gangvei 15 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Fossumveien gangvei 35 Canal Digital kabel TV Otto Veflen AS TV-kabel Framnesveien 1-11 Selvaag Forvaltning Atrack AS VA ledninger Fürstveien, Kryss Ropern Ropernveien 14 Kjel Arne Schjørn A/S VA ledninger Fürstveien 1 a Henrik Sauleda K. Heia maskin EL kabel G. F. Henriksens vei ved Solbergbekken Hafslund ToKom Bernt Gundersen Graveservice AS Kryssing vei Gamle Grav vei gangvei, Gamle Grav vei - gangvei Steinerskolen Settevik Asfalt AS VA-ledning Gamle Ringeriksvei (Vei til Oslo intl. School) 53 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Glassverkveien 1-28 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Granåsen 30 Telecom Solution Oslo Vei AS TELE-kabel Haugjordet, Åses vei Centrum Eiendom AS Åsen Anlegg AS VA EL og TELE ledning Hestenga, Fra glassverkveien - 9 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Høgåsveien 1-12 kolsåsbanen Hafslund Nett AS Otto Veflen AS Kabelgrøft Isiveien ved ny E 16 Statens Vegvesen Region Øst AF Betonmast Håkanes ANS Brufundamenter Isiveien ved ny E 16 Statens Vegvesen Region Øst Betonmast Entreprenør AS Arbeidsvarsling Isiveien ved ny E 16 Statens vegvesen Øst Betonmast Entreprenør AS Anleggstrafikk Jongsåsveien 16 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Rep. kloakk Kinoveien, Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Kirkedalsveien, Kryss Kirkeveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenør Arnesen Frøhaug VA ledninger og fortau Kirkerudkleiva 44 snuplass Hafslund Nett AS Otto Veflen AS Kirkerudlia 1 A-F Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Kirkeveien gangvei 57 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Telekabel Kleivveien 14 Skansenveien 5 A/S Thon & Tronstad AS VA ledninger Kommunale veier på Østerås Bærum kommune Prosj-utbygg NCC Construction AS VA ledning Kommunale veier, Sentrumsområder Bærum kommune Vei og trafikk Bjerke og Svendby AS Gatebeleggning Kyrres vei Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Labben 21 Christian Fossum Entreprenør Arnesen Frøhaug VA-ledning Langoddveien Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Fjellrensk sikring Lauritz Sands vei sidevei, 18 A Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice Kabelfeil Lijordveien 2 - a-b Øvrevold Boligselskap Vann-og Avløpsteknikk Bærum AS VA-ledning Lillehagveien 112 Hafslund Entreprenør AS Gravco AS Kabelgrøft Løkketangen, Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Malmskriverveien ENTRA EIENDOM AS NCC Construction AS Avsluttednde arbeider Marstranderveien Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Nedre Åsvei 2 Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice Kabelfeil Neslia 21 Selvaag - Bygg HAB Construction AS VA ledninger Nyveien 32 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Bærum kommune BK Bedrifter Omlegging VA Ringkroken 1 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Ringstabekkveien Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Ropernveien 19 E Telecom Solution Otto Veflen Maskinentreprenør AS Telekabel Ropernveien Ropernveien 14 Kjel Arne Schjørn A/S El kabler Sandvika vest gangvei, Claude Monet-Kjørbokollen O.T. Eiendomsselskap Øye AS Varelevering Solbergveien 35 C Design Team Grønne Maskiner AS VA ledning Solvikveien 12 Canal Digital kabel TV Bernt Gundersen Graveservice Telekabel Stasjonsveien 27 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Topaas og Haug AS VA ledninger og utbedring krys Strømstangveien 5-9 Fortum Service AS Tranby AS El kabel Ståvihagan 15 A Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice Kabelfeil Ståviveien 9 Bærum kommune VA-plan Entreprenørteknikk AS VA ledninger Tjernsrudveien Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Bommer Tolverudveien 11 Hafslund Entreprenør AS Ringeriks-Kraft AS Bytte stolpe Vestbrenne fra Brenneveien + 20 m. Rondane eiendom Arne Olav Lund AS VA ledning Vestmarkveien gangvei fra Tanumv. til Billing.vn. Hafslund ToKom Veflen entreprenør AS Kabelgrøft Wilh. Wilhelmsens vei v/nr 47 Telecom Solution Otto Veflen AS TELE-kabel Østenåsveien, Kryss Kirkeveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenør Arnesen Frøhaug VA ledninger og fortau Østeråsen 72 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Øvrevollveien 7 Telecom Solution Oslo Vei AS TELE-kabel Åses vei 27 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Kloakkbrudd Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø (tidl. Norsk Gjenvinning AS.) Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon OFFENTLIG ETTERSYN Følgende planer legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23. mars til 23. april 2007: PlanID Reguleringsplan for Kjørbo gård. Saksbehandler: Synnøve Hench, tlf PlanID Reguleringsplan for Storøya grendesenter Saksbehandler: Tone Groseth, tlf Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen 23. april Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23. mars til 7. mai PlanID Reguleringsplan med konsekvensutredning for Fornebu senter, område 8.8 og 8.9. Saksbehandler: Jan Fredrik Rasmussen, tlf Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen 7. mai Planene legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider IGANGSETTING AV PLANARBEID I henhold til plan- og bygningslovens 27.1 varsler Bærum kommune herved oppstart av PlanID Reguleringsplan for Dønskiveien 39-47, gnr.80 bnr.23. Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen til offentlig bebyggelse. Formålstype vil bli fastsatt i planprosessen. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. UKE 14 omr.1 Emma Hjort-Skui omr.6 Haslum-Valler omr.2 Berger-Gommerud omr.3 Hauger-Dønski-Evje DATO 2. apr. 3. apr. 4. apr. UKE 15 DATO omr.7 Løkeberg-Bl.holm 10.apr omr.8 Tanum-Jong-Sandvika 11.apr omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker 12.apr omr.10 Høvik Verk 13.apr UKE 16 omr.11 Jar omr.12 Østerås-Eiksmarka omr.13 Hosle omr.14 Grav-Øvrevoll omr.15 Fornebu-Snarøya DATO 16.apr 17.apr 18.apr 19.apr 20.apr UKE 17 DATO omr.1 Emma Hjort-Skui 23.apr omr.2 Berger-Gommerud 24.apr omr.7 Løkeberg-Bl.holm 24.apr omr.3 Hauger-Dønski-Evje 25.apr omr.4 Kolsås-Bærums Verk 26.apr omr.5 Lommedalen-Gullhaug 27.apr Eventuelle merknader sendes Bærum kommune, Arealplan, Kommunegården, 1304 Sandvika eller e-post adresse: baerum.kommune.no, innen 13.april Saksbehandler: Marie Kroghrud, tlf , e-post:

16 Side 16 Bæringen fredag 23. mars 2007 GODKJENTE PLANER Kommunestyret har i møte vedtatt følgende planer: PlanID Reguleringsplan for Storenga, gnr. 38 bnr PlanID Reguleringsplan for Gamle Drammensvei 51 C, gnr. 15 bnr Gratis etablererveiledning Planlegger du å starte egen bedrift? Har du behov for personlig veiledning? Etablerersentrene i Akershus AS i samarbeid med Bærum kommune tilbyr gratis etablererveileding i Sandvika (Kommunegården). Du kan bestille time ved å kontakte Etablerersentrene i Akershus AS på telefon eller per e-post på: Henting av husholdningsavfall - endringer i rutinene i forbindelse med avvikling av fri- og helligdager i april, mai og juni 2007 vil det bli endringer i rutinene for henting av husholdningsavfallet. dette gjelder for ukene 14, 15, 18, 20 og 22. alle abonnenter vil få hentet restavfallet en gang/uke. For papir og plastemballasje vil det kunne bli avvik fra 3 ukers intervallet. Gratis etablererkurs Planlegger du å starte egen bedrift? lurer du på hvordan man går fram? da kan du delta på gratis etablererkurs 15/3, 29/3, 26/4, 31/5 eller 14/6, alle ganger fra kl 1200 til 1500 i Kommunegården i Sandvika (arnold Haukelands plass 10). Etablererkurset gir deg en innføring i alternative selskapsformer, bedriftseieres rettigheter og plikter, finansiering med mer. Påmelding via internett på fra kl 1200 dagen før kurset finner sted. Eventuelle spørsmål kan rettes til Etablerersentrene i akershus as på telefon Etablererkursene er et tilbud fra asker kommune og Bærum kommune i samarbeid med Etablerersentrene i akershus, samt næringsrådene og kvinnenettverkene i de to kommunene. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 32 og 42 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum Kommune, 1304 Sandvika. Bjørnegård psykososiale senter Er du motivert for å komme tilbake i arbeid? Har du helsemessige problemer av psykisk karakter? da kan arbeidstrening i Binna kafé være en god start! Binna kafé er et sosialt treffsted for mennesker bosatt i Bærum kommune. Her kan man blant annet lese aviser, spille biljard og andre spill, spise middag, surfe på internett eller ta en prat med andre over en kopp kaffe. Binna kafé holder åpent alle dager. Som kafemedarbeider i Binna kafe, deltar du i den daglige driften av kafeen som innebærer matlaging, kundebehandling og annet arbeid som må gjøres i en kafe. arbeidstiden er ca. 15 timer pr. uke, samt hver 4. helg. vi tilbyr en tilrettelagt arbeidsplass med individuell oppfølging og et trygt arbeidsmiljø. vi ønsker at du er motivert for å arbeide på kafe/ kjøkken. vi forventer en stor grad av stabilt fremmøte. vi forventer tilfredsstillende norskkunnskaper. vi jobber turnus med dag, aften og helgevakter. det er en forutsetning at du har trygd, attføring eller annen fast inntekt da dette ikke er ordinært lønnet arbeid. Er du uføretrygdet og har vært det mer enn et år, så får du en godtgjøring på 15 kr. pr. time, samt tillegg for arbeid på kveld, helg og helligdager. informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til: BÆruM KOMMunE, BJØrnEGÅrd PSyKOSO- SialE SEnTEr, 1304 SandviKa Telefon Søknad sendes samme sted. Besøkshjem Rolig og grei gutt på 14 år ønsker seg et besøkshjem hver 4.helg. Gutten er veldig glad i å spille fotball og han liker også å gå på langrenn. Ellers liker han å spille dataspill. Han ønsker seg en familie som har sans for de aktiviteter han trives med og som kan tenke seg å gjøre de sammen med han. Familien må gjerne ha eldre barn eller barn på samme alder, de må gjerne ha dyr. Det er viktig med forutsigbarhet og struktur i kontakten mellom familien og gutten. Barneverntjenesten tilbyr veiledning ved behov til alle besøkshjem. Ta kontakt med Kirsten Sannes eller Siri Henriksen Engstad på telefon: Temakveld om gode jusråd for gründere/etablerere. Bærum kommune i samarbeid med Asker kommune, næringsrådene og kvinnenettverkene inviterer til temakveld med jusråd. Der vil vi se på kontrakter og forholdet til konkurrenter, myndigheter, familien/andre og kreditorer/debitorer. Temakvelden finner sted 24. mai kl i Asker rådhus, og gjennomføres av Etablerersentrene i Akershus. Bindende påmelding via internett på innen 14. mai. Deltakeravgiften er på kr Eventuelle spørsmål kan rettes til Etablerersentrene i Akershus på telefon Annonse_enestående_tenåringsforeldre_ :51 Side 1 Grinibråten Barnepark Grinibråten barnepark på Vøyenenga ved Kirkerudbakken har ledige plasser for barn i alderen 2-5 år. Dagbarn fra 1 1/2 år. Vi tilbyr et trygt utendørs leketilbud i rolige omgivelser med hyggelig spisehus. Bruk av park påvirker ikke kontantstøtten. Åpningstider er hele året. Kom gjerne på besøk i Grinibråten 43 b, eller kontakt parkleder Torill Foss på telefon / Temakveld om markedsføring/pr 19. april Bærum kommune i samarbeid med Asker kommune, næringsrådene og kvinnenettverkene inviterer etablerere til temakveld om markedsføring/pr. Temakvelden tar for seg hva er markedsføring, de viktige kundene, markedsanalyse, hvor finner man informasjon om markedet, markedsmessige utfordringer og relasjonsbygging. Temakvelden gjennomføres 19. april kl i Asker rådhus, av Etablerersentrene i Akershus. Bindende påmelding via internett på index.html?63995 innen 10. april. Deltakeravgiften er på kr Eventuelle spørsmål kan rettes til Etablerersentrene i Akershus på telefon Enestående tenåringsforeldre Nettverket fortsetter i 2007, og vi ønsker nye deltakere velkommen! Dette er et samarbeid mellom tenåringsforeldre, Helsekontoret for barn og unge samt Frivillighetssenteret. Invitasjonen gjelder tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Fra problemer til løsninger Nettverket av foreldre treffes en tirsdag hver måned. Temaene blir bestemt i fellesskap, og aktuelle fagpersoner inviteres med etter ønske fra gruppen. Har du lyst til å delta? Ta gjerne kontakt med foreldreveileder/helsesøster Berit Brorson på e-post eller på telefon Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven Elias Smiths vei 1, Sandvika Tid: Gratis for alle velkommen! Illustrasjon: Idun AD as,

17 AP 248x365 (1/1 side) 1964bær 1. korr TN 2. korr TN 3. korr TN 4. korr TN 5.korr. Linn 6.korr. Linn Farger Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. Støttekontakter søkes Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Visste du at Det finnes 6000 fosterhjem i Norge Vi har 500 fosterhjem i Akershus 50 nye barn flytter i fosterhjem hvert år i Akershus I dag mangler vi fosterhjem til 13 barn i alderen 4-18 år Vi bruker god tid på å finne riktig fosterfamilie til riktig barn Fosterfamilien gis omfattende opplæring gjennom PRIDE-kurs Det gis arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning Du får veiledning individuelt eller i gruppe Det største du kan gi et fosterbarn er et helt alminnelig hjem. Kontakt oss på telefon for en uforpliktende samtale. Barne-, ungdoms-og familieetaten Fosterhjemstjenesten i Akershus Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 17 Foreldreveiledning til dere som har ungdom mellom 13 og 23 år Er dere foreldre og synes hverdagen med ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner med lang erfaring i arbeid med ungdom og familier? På Sandvika helsestasjon vil dere treffe helsesøster/familieveileder Berit Brorson. Jeg treffes hver onsdag mellom kl Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling. Adresse: Rådmann Halmrastsvei 2, 1337 Sandvika (Sandvika helsestasjon). Jeg treffes også på mobil eller www. Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: Utvidet psykologpraksis på Helsetunet - Bærums Verk Bente Engh Eggen har drevet en deltidspraksis på Bærums Verk legesenter siden 1. januar Fra 1. februar 2007 er praksisen utvidet til full tid. I den forbindelse er det noe ledig kapasitet. Ulike tema og symptomer som behandles: Depresjon Ulike angstlidelser Sorg Spiseforstyrrelser Psykosomatiske lidelser Lettere personlighetsforstyrrelser Overgrep PTSD-Post traumatiske stressforstyrrelser Samlivsproblematikk/brudd Etablering av ny familier Samspill mellom foreldre barn/tenåringer Mobbing/konflikter i arbeidslivet Behandlingsformer: - Psykoterapi Konsultasjoner Familiesamtaler/familieterapi Psykologiske utredninger Samarbeide med fastlege/ offentlige instanser/annet helsepersonell Veiledning av helsepersonell Kontortid: Mandag, onsdag og fredag: kl Tirsdag: kl Torsdag: kl Timebestillinger og alle øvrige henvendelser rettes til: Bente Engh Eggen Spesialist i klinisk psykologi Helsetunet, Gamleveien 5, 1354 Bæeums Verk Tlf bær Barnehageann :14 Side 1 Bærum kommune ligger like sør for Oslo, og har ca innbyggere.i kommunen er det rike muligheter for friluftsliv, både i marka og ved sjøen. Søker man urbane opplevelser er mulighetene for dette også mange.kommunen har et aktivt bedriftsidrettslag med et variert tilbud. Hos oss kan du være med å forme framtidens barnehage! Vi kan ikke love gull, men grønne skoger, helt på landet nesten i byen! Bærum kommune satser på barnehage Nå er vi spente på hvem som skal jobbe der. Det etableres stadig nye stillinger. Følg med på for en fullstendig oversikt. Vi tilbyr faste stillinger for: Pedagogiskeledere Førskolelærere og Fagarbeidere/assistenter Goder for førskolelærere i Bærum kommune: Tjenestebolig Barnehageplass IKT verktøy på hver barnehage Goder for alle stillingene: Bedriftshytter og bedriftsidrettslag Gode forsikring, låne- og pensjonsordninger Kulturtilbud MIB. Forum for menn i barnehage Vi oppfordrer menn til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn: Pedagogiskleder (kode ) kr Førskolelærere (kode ) kr Fagarbeider (kode ) kr ) Assistent (kode ) kr Våre barnehager har: Et godt faglig miljø med kurs og intern opplæring Faglig veileder i tillegg til styrer hvis barnehagen har to hus Fag og kompetansegruppe som tilrettelegger for kvalitetsutvikling i private og kommunale barnehager Kurstilbud som letter barnehagenes implementering av Rammeplanen Tett samarbeid med høyskolemiljø Fokus på IKT og fagområdet Antall, rom og form i barnehagen Vi ønsker medarbeidere som er: Engasjerte og ønsker å bidra til utvikling Har gode samarbeidsevner Er løsningsorienterte Kontaktperson: Torunn Lamo, Barnehagenes kontorfellesskap tlf Søknad sendes elektronisk. Gå inn på og merk vilken barnehage søknaden gjelder. Attester/vitnemål tas med på eventuelt intervju. Ved nytilsettinger i barnehage må politiattest, ikke eldre enn tre måneder, framlegges.politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

18 Side 18 Bæringen fredag 23. mars 2007 En stilling i Bærum kommune?... Søknaden vedlegges oversikt over utdanning og praksis med kopier av attester og vitnemål. Arbeidsstedet gir informasjon om gjeldende lover, regler og lønnsavtaler. Gruppelivs- og ulykkesforsikring etter tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning avhengig av stillingsstørrelsen. Pensjonsinnskudd trekkes fra lønnen. Søknaden sendes til det arbeidssted som er angitt for den enkelte stilling. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger. Kommunen har vedtatt rekrutteringsplan for flyktninger og innvandrere. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsplassen er røkfri. Alle stillinger er innplassert i Bærum kommunes stillingsoversikt. Lønnsspenn/lønnsplassering oppgis for den enkelte stilling. Ledige stillinger blir fortløpende annonsert på kommunens sider på internett, se på under «Jobb i Bærum» BEKKESTua OMrÅdEKOnTOr Pleieassistenter Helgevikarer og sommervikarer søkes til 10 stillinger Arbeidslagene Stabekk/Haslum, Jar, Øvrevoll og Hosle holder til sentralt på Bekkestua. Vi gir tjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Vi jobber etter arbeidslagsmodellen som bl.a. innebærer at du som medabeider får og tar ansvar dine faglige og personlige egenskaper utvikles gjennom samarbeid Vi ønsker faglig dyktighet/allsidig erfaring, evne til å ta ansvar, evne til å være løsningsorientert, evne til å tenke tverrfaglig. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Må ha førerkort. Tiltredelse: Etter avtale Lønn/Stillingsprosent: Etter gjeldende tariff basert på utdanning, ansiennitet og praksis. Send med kortfattet CV og kopier av attester og vitnemål, som ikke returneres. Søknadsfrist 1. april 2007 Besøksadresse: Arbeidslag Hosle, Bærumsveien 207 Kontaktpersoner: Tjenesteleder: Alfhild Løvstad, tlf /82. E-post: baerum.kommune.no Tjenesteleder Hanne Stubberud, tlf: /65. E-post: baerum.kommune.no arbeidslag ØvrEvOll Pleieassistenter - Helg 3 stillinger. Fast ansettelse. Hjelpepleier til Arbeidslag Øvrevoll 1 stilling, vikariat (80 %, fra og til ca ) Arbeidslag Øvrevoll holder til sentralt på Bekkestua. Vi gir tjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Vi jobber etter arbeidslagsmodellen, som bl.a. innebærer at du som medarbeier får og tar ansvar. Enkeltpersoners faglige og personlige egenskaper utvikles gjennom samarbeid. Kvalifikasjonskrav: Vi ønsker at du ser utfordringer i å arbeide med mennesker, - er selvstendig, pålitelig og omsorgsfull, - du må være positiv, ha godt humør, personlig egnethet og gode samarbeidsevner, - deg som har overskudd til å yte noe ekstra til andre. Må ha førekort. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Tiltredelse for pleieassistenter: Etter avtale Tiltredelse for hjelpepleier: 1. mars 2007 Lønn etter kvalifikasjoner (utdanning, ansiennitet og praksis) Lønn hjelpepleier kr , ,- Søknadsfrist: Besøksadresse:Arbeidslag Øvrevoll, Bærumsveien 207 Kontaktperson: Tjenesteleder Bente Sund, tlf: /57 E-post: Sykepleiere 2 stillinger (Deltid, 1 fast og 1 vikariat) Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Må ha førerkort. Tiltredelse: Fast stilling: Etter avtale - Vikariat: se nedenfor Lønn/Stillingsprosent: 1 x 80% stilling fast 1 x 80% stilling vikariat: Lønn sykepleier (kode ) kr , ,- For begge stillingene gjelder arbeid i turnus (dag/aften/hver 3 eller 4 helg) Søknadsfrist: Besøksadresse: Arbeidslag Øvrevoll, Bærumsveien 207 arbeidslag HOSlE Fagkonsulent - Sykepleier 1 stilling : Fast ansettelse (Heltid) Hosle arbeidslag holder til sentralt på Bekkestua og gir tjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Tiltredelse: snarest mulig Lønn/Stillingsprosent: Fagkonsulent (kode ) kr , ,- Søknadsfrist: Besøksadresse: Bærumsveien 207 Kontaktperson: Tjenesteleder Alfhild Løvstad, tlf /82/ E-post: BK BEdriFTEr Sesongarbeider/ sommerhjelp. Park og Idrett med kirkegårdene. 30 stillinger, Sesongarbeid (Heltid) På BK Bedrifter i Bærum kommune søker vi arbeidsglade personer til sesongarbeid. Sesongen vår varer fra ca.15.april til ca.15. oktober. Kan du jobbe hele sesongen eller bare deler av den? Vi hører gjerne fra deg! Arbeidet går hovedsakelig ut på grøntvedlikehold, så som gresslått, stell av gravbed, luking, planting, søppelrydding m.m. Kvalifikasjonskrav: Det kreves at du behersker norsk. Vi søker personer som setter pris på fysisk utearbeid, har evne til selvstendig arbeid i et team og er omgjengelig i forhold til publikum og pårørende. Har du erfaring med gartnerarbeid og er maskinkyndig er det selvsagt en fordel, men det er ikke et krav da opplæring vil bli gitt. Det er en fordel med førerkort kl. B. Du må kunne jobbe minimum 4 ukers tid, og fortrinnsvis være over 18 år. Send søknaden så snart som mulig da vi begynner ansettelsene i april. Lønn/Stillingsprosent: Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale fra kr.105,89 til kr.130,41 pr. time etter ansiennitet. Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Avdelingsleder Oddny Nordås, tlf / Avdelingsleder Helge Nordli tlf / arbeidslag ÅSBrÅTan Vernepleier/Sykepleier Antall stillinger: 1, fast ansettelse (Heltid) Arbeidslag Åsbråtan gir individuelle tjenester til brukere med varierte behov for bistand og hjelp. Vi trenger derfor nye medarbeidere med varierte kvalifikasjoner og interesser. Kvalifikasjonskrav: Være fleksibel og løsningsorientert. Like å ta ansvar. Fokusert på samarbeid. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Gjerne med videreutdanning i psykisk helse. Turnus med arbeid hver 4. helg Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Andre opplysninger: For nærmere informasjon ber vi om at du tar kontakt med fagkonsulent Per-Christian Wandås, på tlf eller tjenesteleder Britta Iversen på tlf Søknader og CV returneres ikke. Kopier av attester og vitnemål tar du med til et eventuelt intervju. Søknadsfrist: Omsorgsarbeidere / hjelpepleiere / miljøarbeidere Antall stillinger: 1, fast ansettelse (Turnus) Kvalifikasjonskrav: Være fleksibel og løsningsorientert. Like å ta ansvar. Fokusert på samarbeid. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Lønn/Stillingsprosent: Både dag, kveld og helger. Turnus. Andre med praksis og/ eller interesse kan bli vurdert. Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Andre opplysninger: For nærmere informasjon ber vi om at du tar kontakt med fagkonsulent Per-Christian Wandås, på tlf eller tjenesteleder Britta Iversen på tlf Søknader og CV returneres ikke. Kopier av attester og vitnemål tar du med til et eventuelt intervju. Søknadsfrist: Vikarer Antall stillinger: 1, vikariat (Deltid) Kvalifikasjonskrav: Være fleksibel og løsningsorientert. Like å ta ansvar. Fokusert på samarbeid. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Lønn/Stillingsprosent: Vi har også behov for vikarer, helligdager og sommerferie Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk. Andre opplysninger: For nærmere informasjon ber vi om at du tar kontakt med fagkonsulent Per-Christian Wandås, på tlf eller tjenesteleder Britta Iversen på tlf Søknader og CV returneres ikke. Kopier av attester og vitnemål tar du med til et eventuelt intervju. Søknadsfrist: individuell avlastning Avlaster Antall stillinger: 10 Individuell avlastning gir avlastning og hjelp til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastnings-tilbudet skal gies på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. Kontoret rekrutterer og tilsetter avlastere for de familier som har fått vedtak om individuell avlastning. Kvalifikasjonskrav Vi søker avlastere til barn/unge i ulike aldre Er du student, arbeidsledig eller trenger å tjene noen kroner ekstra, kan individuell avlastning være løsningen for deg. Det stilles ingen spesielle krav om utdannelse for den som ansettes som avlaster. Har du erfaring fra å arbeide med barn/unge vil vi gjerne høre fra deg. Timene kan variere fra 20 timer pr.mnd og oppover. Politiattest kreves Ansettelsesform: Oppdragstaker (Deltid) Tiltredelse: snarest Lønn/Stillingsprosent: Avlønning som oppdragstaker: Kr.116,86 - kr.134,10 pr time Utgiftsdekning i forhold til antall timer kommer i tillegg. Ledige stillinger mellom timer pr. mnd. Nærmere opplysninger ved. Inger Valseth tlf eller Søknad sendes til: Bærum kommune. Individuell avlastning, 1304 Sandvika med kortfattet CV og kopier av attester som ikke returneres Søknadsfrist: Kontaktperson: 1. konsulent Inger Valseth, tlf / Se ledige stillinger på

19 Bæringen fredag 23. mars 2007 Side 19 arbeidslag JOnG Helsefagarbeider Antall stillinger: 1 Arbeidslag Jong gir pleie og omsorg til hjemmeboende brukere, som innbefatter barn, ungdom, voksne og eldre tilhørende Sandvika distrikt. Arbeidslaget kjennetegnes som et kreativt team med høy fagkompetanse og inkluderende ansatte. Grunnet økende antall brukere ønsker vi å knytte til oss helsefagarbeider. Arbeidsoppgaver: Vi kan tilby deg fast stilling som helsefagarbeider. Du vil arbeide i turnus - dag/aften/helg - med arbeid hver 4. helg. Kvalifikasjonskrav: - offentlig godkjent/autorisert hjelpepleier - omsorgsarbeider - evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig - evne til å være løsningsorientert - evne til å tenke tverrfaglig - må beherske norsk skriftlig og muntlig - sertifikat Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Etter avtale Lønn/Stillingsprosent: 100 % For stillingen innebærer arbeid i turnus (dag/ aften/helg, med arbeid hver 4. helg). Lønn: Hjelpepleier (kode ) kr Andre opplysninger: Vi kan tilby - opplæring med fadderordning - kontinuerlig undervisning og veiledning - varierte kurs - engasjerte og dyktige kollegaer i alle aldre - gode treningstilbud - ledsagertjeneste til Altea - leie av personalhytter - bedriftsidrettslag med mange tilbud Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tjenesteleder Kari Friedmann Tel: E-post: baerum.kommune.no Skriftlig søknad sendes til: Bærum kommune, Arbeidslag Jong 1304 Sandvika SOSialrÅdGivErTJEnESTEn Sosialrådgiver/ konsulent - 1 års vikariat med mulighet for forlengelse Antall stillinger: 1 Sosialrådgivertjenesten er en egen enhet i Bærum Kommune som arbeider med rehabilitering av rusmisbrukere etter Kapittel 6 i Lov om Sosiale tjenester. Vi er i dag 7 fast ansatte foruten leder, er det ansatt en i merkantil stilling og 5 fagrådgivere. Sosialrådgivertjenesten ivaretar en sentral rolle i fag-og metodeutvikling av kommunens rusarbeid. Enheten ivaretar også fag- og sakssamarbeid mot helseforetakets rustiltak. Tjenesten har et nært samarbeid med den øvrige Sosialtjenesten Arbeidsoppgaver: - Kartlegging av klienters individuelle behov - Arbeid med individuelle planer, oppfølging og tilrettelegging av tiltak under hele rehabiliteringsprosessen - Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere innen kommunen og på tvers av forvaltningsnivåer. - Hovedansvar for koordinering og saksbehandling Kvalifikasjonskrav: - Minst 3-årig sosialfaglig bakgrunn - Ønskelig med videreutdanning, fortrinnsvis innen rus / psykiatri og/eller gruppearbeid - Erfaring fra arbeid med rus-klienter - Evne til fleksibilitet og stabilitet - Evne til å takle uforutsette situasjoner - Faglig interesse og nysgjerrighet Vi vektlegger personlig egnethet Ansettelsesform: Vikariat (Heltid) Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale Andre opplysninger: Vi tilbyr: - et åpent, aktivt og engasjerende arbeidsmiljø med gode utvikligsmuligheter - gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger - bedriftshytter Søknadsfrist: Sosialrådgivertjenesten, Rådm.Halmbrastsvei 2, 4 etg, 1304 Sandvika. Kontaktperson: tjenesteleder Ellen Marie Poulsson, tlf: E-post: arbeidslag BErGEr/SKui Miljøarbeider/miljøterapeut - 50% natt. Antall stillinger: 1 Du vil arbeide i en bolig med 2 eldre utviklingshemmede. Boligen er lokalisert på Skui. Vårt overordnede mål er at vi skal være en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og med høy grad av trivsel for de ansatte. Arbeidsoppgaver - yte bistand til og følge opp brukerne - tilrettelegge natten etter brukernes behov - dokumentasjon Kvalifikasjonskrav Du må: - være fylt 18 år - helst ha utdanning og/eller erfaring innen helse- og omsorgsfag, men det er ingen betingelse - være selvstendig - ha gode samarbeidsevner - ha personlig egnethet - være pålitelig og omsorgsfull - beherske norsk skriftlig og muntlig Ansettelse Ansettelsesform: Vikariat (Natt) t.o.m.: Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: 50 % natt. Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk, basert på utdanning, ansiennitet og praksis. Send med kortfattet CV. Kopi av attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Andre opplysninger Vi tilbyr: - et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter - gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger - bedriftshytter - treningstilbud - kulturtilbud Søknadsfrist: Kontaktperson: Tjenesteleder Evelyn Jakobsen Mobiltelefon E-post: SOMMERVIKARER - sykepleiere/hjelpepleiere/hjemmehjelpere/miljøarbeidere Antall stillinger: 5 Arbeidslagene Berger/Skui og Kolsås holder sentralt til på Rykkinn og Skui. Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til alle hjemmeboende med behov for hjelp som følge av sykdom, funksjonshemming eller alder. Vi har fokus på verdier som gir medvirkning for brukere og ansatte. Vårt overordnede mål er at vi skal være en brukerorientert og effektiv tjeneste med høy kvalitet og med høy grad av trivsel for de ansatte. Kvalifikasjonskrav Du må: - være fylt 18 år - se utfordringer i å arbeide med mennesker - være selvstendig - ha gode samarbeidsevner - ha personlig egnethet - være pålitelig og omsorgsfull - beherske norsk skriftlig og muntlig - helst ha utdanning og/eller erfaring innen helse- og omsorgsfag, men det er ingen betingelse - Det er en fordel om du har sertifikat Ansettelse Ansettelsesform: Sommerjobb (Heltid/deltid) t.o.m.: Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk, basert på utdanning, ansiennitet og praksis. Send med kortfattet CV. Kopier av attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Andre opplysninger Vi tilbyr: - et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Søknadsfrist: Kontaktperson: Tjenesteleder Evelyn Jakobsen Mobiltelefon: E-post: TIMEVIKARER til hjemmesykepleien og miljøarbeidertjenesten Antall stillinger: 4 Basene til Arbeidslag Berger/Skui holder til sentralt på Rykkinn og Skui. Arbeidsoppgaver. Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til alle hjemmeboende med behov for hjelp som følge av sykdom, funksjonshemming eller alder. Vi har fokus på verdier som gir medvirkning for brukere og ansatte. Vårt overordnede mål er at vi skal være en brukerorientert og effektiv tjeneste med kvalitet og med høy grad av trivsel for de ansatte. Kvalifikasjonskrav Du må: - være fylt 18 år - se utfordringer i å arbeide med mennesker - være selvstendig - ha gode samarbeidsevner - ha personlig egnethet - være pålitelig og omsorgsull - beherske norsk skriftlig og muntlig - helst ha utdanning og/eller erfaring innen helse- og omsorgsfag - Det er en fordel om du har sertifikat Ansettelse Ansettelsesform: Timeansatt (Turnus) Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: Timevikar, med mulighet for fast ansettelse helg. Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk, basert på utdanning, ansiennitet og praksis. Send med kortfattet CV. Kopi av attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Andre opplysninger Vi tilbyr: - et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter - gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger - bedriftshytter - treningstilbud - kulturtilbud Søknadsfrist: Kontaktperson: Tjenesteleder Evelyn Jakobsen Mobiltelefon: E-post: Skriftlig søknad sendes til: Bærum kommune, Arbeidslag Berger/Skui, 1304 Sandvika BK BEdriFTEr vikar BKB Vikar er Bærum Kommunes eget vikarbyrå som rekrutterer og ansetter helsepersonell som kan ta vakter og vikariater på ulike tjenestesteder innen pleie- og omsorgsenhetene. Ønsker du deg ny jobb eller fleksibel arbeidstid? Vi kan gi deg muligheten. Mange vikarer skaffer seg også fast jobb gjennom oss. Vi søker; sykepleiere vernepleiere hjelpepleiere omsorgsarbeidere erfarne pleieassistenter studenter innen helsefag kjøkkenpersonell hjemmehjelper barnehageassistenter Ønsker du ekstrajobb ved siden av studier eller annen jobb? Nå er tilgangen på oppdrag stor. Som BKB-vikar vil du ha førsterett til oppdrag som meldes hos oss. Er du sykepleier eller hjelpepleier? Vi trenger sommervikarer for lengre oppdrag både i institusjoner og i hjemmebaserte tjenester. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig/hybel. Vi kan tilby: Lønn etter egne satser. For øvrig følger vi det kommunale avtaleverk, inkl. pensjon. Bedriftsidrettslag treningsopplegg. Veiledning, oppfølging og vikartreff. For faglært personell kan det etter hvert bli muligheter for ledsageroppdrag til Altea, Spania. Ring Unni Hestad, Anne Marie Fykse, Nina Hedly eller Lis Landsnes tlf: / , e-post: kommune.no Ring oss eller send søknad med CV pr mail eller post. Adr. Bærum Kommune, BK Bedrifter, BKB Vikar, 1304 Sandvika, snarest mulig.

20 Side 20 Bæringen fredag 23. mars 2007 arbeidslag JOnG Vi gir pleie og omsorg til hjemmeboende brukere, som innbefatter barn, ungdom, voksne og eldre tilhørende i Sandvika distrikt. Arbeidslaget kjennetegnes som et kreativt team med høy fagkompetanse og inkluderende ansatte. Grunnet økende antall brukere ønsker vi og knytte til oss Helsefagarbeider. 100 % fast stilling. For stillingen innebærer arbeid i turnus (dag/aften/helg, med arbeid hver 4. helg). Ønskede kvalifikasjoner: - offentlig godkjent/autorisert hjelpepleier - omsorgsarbeider - evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig - evne til å være løsningsorientert - evne til å tenke tverrfaglig - må beherske norsk skriftlig og muntlig - sertifikat Vi kan tilby: - opplæring med fadder ordning - kontinuerlig undervisning og veiledning - varierte kurs - engasjerte og dyktige kollegaer i alle aldre. - gode treningstilbud - ledsagertjeneste til Altea - leie av personalhytter - bedriftsidrettslag med mange tilbud Lønn: Hjelpepleier (kode ) kr Nærmere opplysninger ved: Tjenesteleder Kari Friedmann, tlf , mail: Søknad sendes til: Søknad med kortfattet CV og attester som ikke returneres sendes Bærum kommune, Arbeidslag Jong, 1304 Sandvika Søknadsfrist: vallerhjemmet BO- OG BEHandlinGSSEnTEr Hjelpepleier/ omsorgsarbeider natt 49,3 % Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter ligger sentralt nær Sandvika. Vi er delt i to tjenestesteder, Vallerhjemmet 1 og Vallerhjemmet 2. Vallerhjemmet 1 har 42 korttidsbrukere fordelt på 2 arbeidslag. Vallerhjemmet 2 har 26 korttidsbrukere og 23 dagsenterbrukere fordelt på 3 arbeidslag. Våre verdier er respekt, ansvarlighet og omsorg. Vallerhjemmet 2 har ledig hjelpepleier/ omsorgsarbeider 49,3 % natt i et arbeidslag med 13 brukere. Du må være: Opptatt av kvalitet innen eldreomsorg. Omgjengelig og ha godt humør. Samarbeidsvillig og fleksibel. Like nye utfordringer. God i norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: En interessant jobb med mange utfordringer. Arbeid hver 4 helg. Lønn: Hjelpepleier kode ( ) omsorgsarbeider kode ( ) , ,-. For nærmere opplysninger: Institusjonssjef Karen Sofie Sefland telefon Søknad sendes til: Bærum Kommune, Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter, 1304 Sandvika, CV og kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vallerhjemmets e-postadresse:vallerhjemmet. Søknadsfrist: 13. april natur- OG idretts- FOrvalTninGEn Landskapsarkitekt/Arealplanlegger. Antall stillinger: 1 Natur- og idrettsforvaltningen er kommunens grønne fagavdeling som består av fem faggrupper: Park og friområder, Idrett, Landbruk/utmark, Kulturminnevern og Fritidstilbud til funksjonshemmede. Natur- og idrettsforvaltningens visjon er «Rik på opplevelser». Med denne ønsker vi å fortelle at vi arbeider for å gi Bærums befolkning gode, varierte omgivelser og anlegg, der det er mange muligheter for å være fysisk aktiv og samtidig ha gode opplevelser. Arbeidsoppgaver Du skal være med å ivareta og utvikle de grønne verdier og interesser, som her forstås som friluftsliv og rekreasjon, lek og fysisk aktivitet, grøntstruktur, biologisk mangfold og estetikk knyttet til omgivelser og landskap. Arbeidsoppgavene er først og fremst: - planlegging av egne anlegg i parker og friområder - oppfølging av planer og prosjekter som berører kommunens grønne interesser - avgi skriftlige uttalelser og delta i plan og byggesaksmøter Ved behov kan andre oppgaver tillegges stillingen. Kvalifikasjonskrav Vi søker en person med mastergrad i landskapsarkitektur, arealplanlegging eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring er ønskelig, men nyutdannende kan også søke stillingen. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og systematisk og beherske PC som arbeidsverktøy (erfaring i bruk av GIS er en fordel), samt ha gode samarbeidsevner. Ansettelse Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: Spesialkonsulent i lønnsramme fra kr kr Lønnplassering etter erfaring og kvalifikasjoner. 100% stilling Andre opplysninger Vi tilbyr: - et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter - gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger - bedriftshytter - treningstilbud - kulturtilbud Søknadsfrist: Natur- og idrettsforvaltningen, Arnold Haukelandsplass 10, 1304 Sandvika Kontaktpersoner: Tjenesteleder Svein Finnanger, tlf: Fagansvarlig Tom Reese Larsen, tlf: , mobil BarnEvErnTJEnESTEn Konsulent Barneverntjenesten, Sandvika Antall stillinger: 1 Hovedoppgaver; post, - og arkiv, og allsidige oppgaver innenfor det kontorfaglige, samt innkjøp, data og regnskap. Noe avløsning i sentralbord og resepsjon/forværelse. Kvalifikasjonskrav: Kontorfaglig utdanning og erfaring nødvendig. Den som tilsettes må være selvstendig, serviceinnstilt og fleksibel. Datakunnskaper er nødvendig, og det er ønskelig med sertifikat. Snarlig tiltredelse Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: Stillingen lønnes som konsulent i kode , kr kr ,- 100% stilling Andre opplysninger: Vi tilbyr: - et engasjert og spennende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter - kontorfaglig arbeid utfra et helhetlig prespektiv - et arbeidsfelt i utvkling - medarbeidere med allsidig kunnskap og bakgrunn - lyse lokaler i Brynsveien 88, Gjettum - gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger - bedriftshytter - treningstilbud - kulturtilbud Kontaktperson: Fagkonsulent Liv Longva Johansen Barnevern Sandvika Brynsveien 88 A Telefon: E-post: Søknadsfrist: Makulering av sakspapirer og dokumenter Mølla Miljøverksted har overtatt makuleringsaktiviteten fra BK-bedrifter Mølla Miljøverksted har tatt over aktiviteten med makulering av papirer og dokumenter som BK Bedrifter tidligere utførte. nye og gamle kunder er velkomne til å kontakte Mølla Miljøverksted for tilbud på makulering. Mølla Miljøverksted en avdeling av Mølla Kompetansesenter Bærum KF. vi er et arbeidstreningstiltak som jobber med reparasjon og gjenbruk av gjenstander. Gjenstandene hentes fra isi, repareres og selges i vår bruktbutikk i løxaveien 17 på rud. Mølla Miljøverksted løxaveien 17, 1351 rud Tlf BÆruM KOMMunalE arbeidssentre Arbeidsleder, vikar sommervedlikehold Bærum Kommunale Arbeidssentra består av Bærum Arbeidssenter, Convis og Emma Arbeidssenter. Bærum Kommunale Arbeidssentra tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser for voksne mennesker med ulike funksjonshemninger. Stillingens størrelse: Sommervikariat i 100 % stilling fra midten av juni til midten av august Arbeidssentrene består av forskjellige verksteder og servicevirksomhet. Tekstilverksteder Snekkerverksteder Kantine/catering Keramikkverksted Utegruppe/vedproduksjon, snømåking, div. oppdrag Vaktmester/vedlikeholdsavdeling, Clear Channel, gressklipping, div Utleie/selskapslokaler, Wøyen Vinkelgård Rammeverksted Perm-/pakkeverksted Butikk i Sandvika (Gråstua) Vi har nå ledig stilling i 2 mnd. som sommervikariat arbeidsleder på Emma arbeidssenter. Arbeidsoppgavene vil være sommervedlikehold av uteområder samt drift og vedlikehold av busskur i Bærum Kommune. Søkeren må ha sertifikat. Det er ønskelig med erfaring fra denne type arbeidsoppgaver. Du må være ryddig, fleksibel å kunne jobbe både selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingene ved Roar Rasmussen tlf eller Jack Eklund Søknad med CV og kopier av bekreftede vitnemål og attester (som ikke returneres) sendes, Bærum Kommune, Convis, 1304 Sandvika innen Ledige parkplasser på Slependen Juterud Barnepark på Slependen i Bærum har ledige plasser for barn mellom 2-5 år. Her kan barna boltre seg i store og fine uteområder. Hver uke får de oppleve mye lek ute, daglige sangstunder, innegrupper, og ekstra kosestund på fredag. Vi går også på turer i nærområdet. Lavotur, bondegårdsbesøk og skiskole, er bare noen av opplevelsene barna får være med på i løpet av parkåret. Kom gjerne på besøk, eller kontakt Mona/ Else på tlf / / Besøk vår hjemmeside :

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 2. Sammendrag Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Kommentar til Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Kolsåsbanen, parsell Valler - Vi viser til forslag til områderegulering

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Oversikt over innspillene

Oversikt over innspillene Oversikt over innspillene Nr. Avsender - område Endring fra Endring til Konklusjon Merknad Arcasa Arkitekter AS - Ankerveien 1 204 Erverv Bolig Anbefales ikke 2 Asplan Viak AS - Store Stabekk LNF Bolig

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Ingen Antall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014 Kolsås stasjon ferdig 2014 KOLSÅSBANENS STASJONER oppgradert 2006 2014 ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER AS Tekst: Arne Henriksen Foto: nispe@mac.com Kolsås stasjon ferdig 2014 Kolsåsbanen er bygget om til metrostandard

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL PLAN- OG MILJØUTVALGET Torsdag 30. april 2009 kl 14:00 Dato: Godkjent: 30.04.2009 Møteleder: Utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 NOTAT Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 For videre informasjon om Kolsåsbanen, se hjemmeside www.kolsasbanen.no Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011

Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011 Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011 Utgangspunkt Rapport: Fremtidens alderdom og ny teknologi

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/1824-1 11338/15 10.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / 03.03.2015 Funksjonshemmedes

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Turnéplan: SØSTRENE PÅ VÆRKET KOMMER PÅ BESØK! Hele 1. trinn

Turnéplan: SØSTRENE PÅ VÆRKET KOMMER PÅ BESØK! Hele 1. trinn Ons 13. apr. 2016 kl. 09:00 Eikeli skole Eikeli skole: trinn: 1, antall: 79 Nadderudv. 110, 1362 HOSLE 67 50 79 01 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/s5pp2 Berit Thoresen Dahle eikeli.skole@baerum.kommune.no

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Naturvernforbundet i Bærum Skui vel Bærum kommune Planutvalget Rådmannen post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Ang Planutvalgets møte 7.5 2015 Sak 071/15 Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 Økriveien

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer