Goldman Sachs Funds, plc (et investeringsselskap med variable kapital)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Goldman Sachs Funds, plc (et investeringsselskap med variable kapital)"

Transkript

1 (et investeringsselskap med variable kapital) Årsregnskap For året som ble avsluttet

2

3 Innholdsfortegnelse Side Styre og annen informasjon Styrets beretning Erklæring vedrørende styrets ansvar Depotmottakers rapport Forvalterens rapport Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Investeringsbeholdning Goldman Sachs US$ Liquid Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Goldman Sachs Sterling Liquid Goldman Sachs Euro Liquid Goldman Sachs Yen Liquid Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Goldman Sachs Euro Government Liquid Goldman Sachs Sterling Government Liquid Vesentlige endringer i porteføljen (urevidert) Goldman Sachs US$ Liquid Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Goldman Sachs Sterling Liquid Goldman Sachs Euro Liquid Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund Goldman Sachs Yen Liquid Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Goldman Sachs Euro Government Liquid Goldman Sachs Sterling Government Liquid Regnskaper over eiendeler og gjeld Driftsregnskap Oppgave over endringer i netto aktiva som tilskrives eiere av innløselige deltakerandeler Noter til regnskapene Tilleggsbemerkninger (urevidert)

4

5 Styre og annen informasjon Styre Adam Broder (amerikansk) 1 Frank Ennis (irsk) 2 John Perlowski (amerikansk) 3 Eugene Regan (irsk) 2 David Shubotham (irsk) 2 Alan Shuch (amerikansk) Theodore Sotir (amerikansk/britisk) Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland Depotmottaker BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland Global under-depotmottaker The Bank of New York Mellon 90 Washington Street New York, NY USA Distributører Goldman Sachs International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Goldman, Sachs & Co Broad Street New York, NY USA Uavhengig revisor PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Irland Forvaltere Goldman Sachs Asset Management International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Goldman Sachs Asset Management, L.P Old Slip New York, NY USA Juridisk rådgiver Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland Styresekretariat og forretningskontor Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland Serviceagent for andelseierne European Shareholder Services Goldman Sachs International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Noteringsagent Goodbody Stockbrokers Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Irland Registerfører og overføringsagent RBC Dexia Investor Services Ireland Limited George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Irland Prospektet, tilleggene til det og de forenklede prospektene alle i papirform er tilgjengelig fra kontoret til den tyske betalingsog informasjonsagenten ( State Street Bank GmbH, Brienner Strasse 59, 80333, Munich). Tyske investorer kan også få en liste her over alle endringer i porteføljen som ble gjort i regnskapsperioden. 1 Adam Broder ble oppnevnt som medlem av styret den 23. juli Uavhengige styremedlemmer. 3 John Perlowski fratrådte som medlem av styret den 15. oktober Part tilknyttet Goldman Sachs Funds, plc. 1

6 Styrets beretning for året som ble avsluttet 2009 Styrets beretning Styret legger frem for andelseierne sin årsberetning sammen med regnskapet for Goldman Sachs Funds, plc ( Selskapet ) for året som ble avsluttet Virksomhetsoversikt Driftsresultatet står på side 35. En gjennomgang av selskapets utvikling finnes på side 6 av forvalterens rapport. Se note 11 på side 62 til 81 for mer informasjon om mål og prinsipper for risikostyring. Per 2009 og 2008 var forvaltningskapitalen følgende: Forvaltningskapital Underfond Goldman Sachs US$ Liquid USD USD Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund USD USD Goldman Sachs Sterling Liquid GBP GBP Goldman Sachs Euro Liquid EUR EUR Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund EUR Goldman Sachs Yen Liquid JPY JPY Goldman Sachs US$ Treasury Liquid USD USD Goldman Sachs Euro Government Liquid EUR EUR Goldman Sachs Sterling Government Liquid GBP Goldman Sachs Sterling Government Liquid startet driften 20. januar Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund ble avviklet 23. mars På nåværende tidspunkt forventer ikke styret noen endringer i selskapets struktur eller investeringsmål. Utbytte Utbytte for året er oppgitt i note 10 på side 62. Senere hendelser Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund ble avviklet 16. april Den 16. april 2010, tok det amerikanske finanstilsynet (Securities and Exchange Commission - SEC ) ut tiltale for brudd på de føderale verdipapirlovene ved domstolen U.S. District Court for the Southern District of New York mot Goldman, Sachs & Co. ( GS&Co. ) og en av selskapets ansatte med anklage om at de hadde vært skyldig i vesentlig villedende uttalelser og utelatelser i forbindelse med en rettet emisjon i 2007 av verdipapirer relatert til en syntetisk aktivasikret obligasjon som ble solgt til to institusjonelle investorer. GS&Co. og/eller andre selskaper tilknyttet The Goldman Sachs Group, Inc. er blitt eller kan i fremtiden bli stevnet og bli bedt om informasjon fra forskjellige reguleringsmyndigheter, og er blitt eller kan i fremtiden bli involvert i rettssaker, basert på påstander tilsvarende de som SEC har kommet med eller andre saker. Hverken Goldman Sachs Asset Management, L.P. eller Goldman Sachs Asset Management International (sammen GSAM ) eller noen GSAM-forvaltede fond er navngitt i tiltalen. Videre søker ikke stevningen fra SEC straff av noen ansatte som er eller har vært ansatt i GSAM. 2

7 Styrets beretning for året som ble avsluttet 2009 Styret og styresekretær Medlemmene av selskapets styre er oppført under Styre og annen informasjon på side 1. Med mindre noe annet er angitt innehadde de stillingene i hele året. Matsack Trust Limited hadde oppgaven som styresekretær i hele året. Styrets og styresekretærens interesser Per 2009 hadde styret, styresekretæren eller deres familier ingen interesser i andelene i selskapet. Ingen av styremedlemmene har hatt vesentlige interesser i noen avtaler forbundet med selskapets forretningsdrift på noe tidspunkt i dette året. Uavhengig revisor Revisor, PricewaterhouseCoopers, har sagt seg villig til lå å fortsette som revisor i samsvar med paragraf 160(2) i aksjeloven (Companies Act),

8 Erklæring vedrørende styrets ansvar for året som ble avsluttet 2009 Erklæring vedrørende styrets ansvar Den irske aksjelovgivningen krever at Styret skal utarbeide regnskaper for hvert regnskapsår og at disse skal gi et sant og riktig bilde av situasjonen selskapet befinner seg i og av selskapets resultat i dette året. I utarbeidelsen av disse regnskapene kreves det av styret at det: velger egnede regnskapsregler og deretter påser at de følges konsekvent, foretar vurderinger og beregninger som er rimelige og gjennomtenkte; rapporterer og forklarer vesentlige avvik fra gjeldende regnskapsstandarder, og utarbeider regnskapene etter fortsatt drift-prinsippet så lenge det er grunn til å anta at selskapet kommer til å fortsette driften. Styret er ansvarlige for korrekt regnskapsføring som til enhver tid viser selskapets økonomiske stilling med rimelig nøyaktighet og gjør det mulig for Styret å påse at regnskapene utarbeides i henhold til god regnskapsskikk i Irland og i samsvar med de irske aksjelovene (Companies Acts), 1963 til 2009 og EUs regler av 2003 for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (med endringer) ( UCITS -reglene). For å oppfylle sitt ansvar har Styret delegert regnskapsføringen til BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited. For året som ble avsluttet 2009 ble bokføringen utført av BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland. Styret har også ansvaret for å beskytte selskapets eiendeler og i utførelsen av dette ansvaret har de betrodd selskapets eiendeler til BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited slik at de oppbevares i samsvar med selskapets stiftelsesdokument og vedtekter. Det har også ansvaret for å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og oppdage svindel og andre uregelmessigheter. Styremedlem Styremedlem Dato: 21. april

9 Depotmottakers rapport for året som ble avsluttet 2009 Depotmottakerens rapport til andelseierne I egenskap av depotmottaker for Goldman Sachs Funds, plc ( Selskapet ) har vi undersøkt aktivitetene til selskapet i regnskapsåret som ble avsluttet Denne beretningen, samt vurderingen er utarbeidet utelukkende for Selskapets andelseiere som en gruppe i henhold til Finanstilsynets UCITS-meddelelse 4, og ikke for noe annet formål. Når vi fremsetter denne oppfatningen, hverken aksepterer eller påtar vi oss ansvar for noe annet formål eller overfor noen annen person som blir vist denne rapporten. Depotmottakerens ansvar Våre plikter og ansvarsområder er beskrevet i Finanstilsynets UCITS-meddelelse 4. En av disse pliktene er å granske Selskapets adferd for hver årlige regnskapsperiode og avlegge en rapport om dette til andelseierne. Vår rapport oppgir hvorvidt Selskapet, etter vår vurdering, i denne perioden er ledet i samsvar med selskapets stiftelsesdokument og vedtekter samt EU-forskriftene for kollektive investeringsforetak (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 (med endringer) ( forskriftene ). Det er Selskapets overordnede ansvar å etterleve disse bestemmelsene. Hvis Selskapet ikke har gjort dette, må vi som depotmottaker oppgi hvorfor dette er tilfelle, og beskrive skrittene vi har tatt for å rette opp situasjonen. Grunnlag for depotmottakerens oppfatning Depotmottakeren foretar evalueringer som vedkommende etter rimelig skjønn anser for å være nødvendige for å overholde pliktene beskrevet i UCITS-meddelelse 4 og for å sikre at Selskapet på alle vesentlige punkter er blitt ledet (i) i henhold til begrensninger når det gjelder investerings- og lånefullmakter som er pålagt Selskapet av dets stiftelsesdokumenter og relevante forskrifter og (ii) på andre måter i samsvar med Selskapets stiftelsesdokumentasjon og relevante forskrifter. Oppfatning Etter vår oppfatning har selskapet i løpet av året på alle vesentlige punkter blitt ledet: (i) i samsvar med begrensningene som er pålagt selskapets investerings- og lånemyndighet av stiftelsesdokumentet, vedtektene og forskriftene, og (ii) på andre måter i samsvar med bestemmelsene i stiftelsesdokumentet, vedtektene og UCITS-forskriftene. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Dato: 21. april

10 Forvalterens rapport for året som ble avsluttet 2009 Til andelseierne: Vedlagt finner dere rapporten for året som ble avsluttet A. Markedsoversikt Selv om den amerikanske økonomien var svak i første halvår 2009, syntes det ettersom året skred frem at den lengste resesjonen siden den store depresjonen hadde tatt slutt. Før tredje kvartal 2009 hadde den amerikanske økonomien krympet i hver av de foregående fire kvartalene. Bunnen ble nådd i første kvartal 2009, da veksten i BNP var negative 6,4 %. Etter å ha falt i mer moderat tempo fra april til og med juni, fikk økonomien en oppgang i tredje kvartal, da BNP-veksten var 2,2 %. Oppgangen i økonomien skyldtes en rekke faktorer, blant annet de aggressive tiltakene iverksatt av Federeal Reserve Board ( Fed - den amerikanske sentralbanken) og det amerikanske finansdepartementet, samt statens stimuleringspakke på USD 787 milliarder. Som i USA, pekte økonomiske nyheter også utenfor USA i retning av en avslutning av de økonomiske nedgangstidene. I henhold til prognoser fra det internasjonale pengefondet (International Monetary Fund - IMF ) vil veksten i Japan og eurosonen bli henholdsvis 0,7 % og 0,3 % i 2010, mens BNP i USA forventes å vokse med 1,5 %. Økonomisk vekst forventes å være langt høyere i mange land i fremvoksende markeder, ettersom IMFs BNP-prognose for Kina og India er henholdsvis 9 % og 6,4 % i Det ville være vanskelig å overdrive det dramatiske omslaget i avkastningen på forskjellige rentepapirer i 2008 sammenlignet med I 2008 fikk høyere risikoaversjon investorer til å selge rentepapirer som ble ansett for å være risikable, og de gikk i flokk til den tryggheten amerikanske statsobligasjoner utgjorde. Dette drev de effektive rentene på amerikanske statsobligasjoner til historiske lavmål og kursene høyere. Renteforskjellen for ikke-statspapirer mot statspapirer nådde derimot historiske høyder, noe som fikk disse sektorene til å gjøre det dårligere enn amerikanske statspapirer i I 2009 ble fremtidstroen til investorer gradvis forbedret, og risikoaversjon ble byttet ut med robust risikoappetitt. Følgelig ble renteforskjellene mindre, mens de effektive rentene på amerikanske statsobligasjoner ble høyere. I løpet av 2009 steg den effektive renten på to-års amerikanske statsobligasjoner fra 0,76 % til 1,14 %, og 10-års obligasjoner gikk fra 2,25 % til 3,85 %. De effektive rentene på obligasjoner med lang løpetid ble høyere enn på tilsvarende obligasjoner med kortere løpetid, på grunn av forventninger om fremtidig inflasjon. Når vi ser på 2009 som helhet fikk alle sektorer med renteforskjeller en bedre avkastning enn amerikanske statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. 1 I 2009 ga det samlede amerikanske rentemarkedet, som representert av Barclays Capital Aggregate Bond Index, en avkastning på 5,93 %, og Barclays Capital Global Aggregate Bond Index ga en avkastning på 5,09 %. Mer risikable rentesektorer genererte de beste resultatene i 2009, ettersom risikoaversjonen blant investorer avtok. Barclays Capital High Yield Index fikk for eksempel en enestående oppgang på 58,21 % og gjeld i fremvoksende markeder, som representert av J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, ga en avkastning på 29,81 %. 1 1 Alle avkastningstall er basert på USD. 6

11 Forvalterens rapport for året som ble avsluttet 2009 (fortsatt) B. Utviklingsoversikt (gjennomsnittlig annualisert netto avkastning) 1 Utviklingen er målt i det aktuelle fondets basisvaluta. Goldman Sachs Funds, plc Siden år år år start Valuta Lanseringsdato % % % % Goldman Sachs US$ Liquid USD 1. august ,38 2,71 3,24 3,67 1 uke USD LIBID 0,16 2,62 3,28 3,16 4 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund USD 18. januar ,57 (0,91) 0,87 2,41 3 måneder USD LIBOR 0,70 3,02 3,27 3,38 Goldman Sachs Sterling Liquid GBP 6. juni ,87 3,88 4,19 4,30 1 uke GBP LIBID 0,60 3,69 4,14 4,33 Goldman Sachs Euro Liquid EUR 1. februar ,89 2,99 2,74 2,94 1 uke Euro LIBID 0,61 2,87 2,73 3,03 Goldman Sachs Yen Liquid JPY 2. mai ,06 0,31 1 uke JPY LIBID 0,06 0,35 Goldman Sachs US$ Treasury Liquid USD 3. april ,17 0,68 Effektiv rente på 1 en måneds amerikansk statssertifikat 0,08 0,46 Goldman Sachs Euro Government Liquid EUR 3. april ,62 1,85 Effektiv rente på 1 måneds fransk statssertifikat 0,60 1,90 Goldman Sachs Sterling Government Liquid 2 GBP 20. januar ,31 Overnight GBP LIBID 0,48 Goldman Sachs Asset Management International 3 Januar Tidligere resultater har ingen innvirkning på fremtidige resultater. 2 Kumulativ netto avkastning. 3 Disse opplysningene drøfter generell markedsaktivitet, trender innen bransjer eller sektorer, eller andre brede økonomiske, markedsmessige eller politiske forhold. De henviser dessuten til spesifikke verdipapirer som gjelder tidligere utvikling, eller danner grunnlaget for tidligere skjønnsmessige investeringsbeslutninger. De bør ikke tolkes som analyse eller investeringsråd, eller anbefaling om å kjøpe eller selge investeringer i strategien eller andre investeringer som nevnes i denne rapporten, eller om å følge noen investeringsstrategi. Se avsnittet Tilleggsinformasjon på side 86 til Avkastning vist siden

12 Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Til andelseierne i Goldman Sachs Funds, plc for året som ble avsluttet 2009 Vi har revidert selskapets regnskaper for året som ble avsluttet 2009 og som omfatter regnskapet over eiendeler og gjeld, resultatregnskapet, oppgave over endringer i netto aktiva som tilskrives eiere av innløselige deltakerandeler, investeringsoversikten og de tilknyttede notene. Disse regnskapene er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene som er angitt i dette dokumentet. Regnskapet for Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund er utarbeidet på grunnlag av ikke fortsatt drift, som beskrevet i note 3 på side 40. Ansvar for henholdsvis styret og revisor Styrets ansvar for å utarbeide årsberetningen og regnskapene i samsvar med gjeldende irsk lovgivning og regnskapsstandardene som er utstedt av Accounting Standards Board og utgitt av Chartered Accountants i Irland, (god regnskapsskikk i Irland), er angitt i oversikten over Styrets ansvar. Det er vårt ansvar å revidere regnskapet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder (Storbritannia og Irland). Denne beretningen samt erklæringen er utarbeidet for, og kun for selskapets medlemmer som en enhet i henhold til paragraf 193 i selskapsloven av 1990, og ikke for noe annet formål. Når vi fremsetter denne vurderingen, aksepterer eller påtar vi oss ikke ansvar med hensyn til noe annet formål eller overfor noen annen person som blir vist denne beretningen eller som får den i hende med unntak av tilfeller der vi uttrykkelig har gitt skriftlige forhåndssamtykke. I vår beretning gir vi vår vurdering av hvorvidt dette regnskapet gir et sant og riktig bilde i samsvar med allment akseptert regnskapspraksis i Irland, og om det er utarbeidet i henhold til irsk lov, herunder aksjelovene (Companies Acts) av 1963 til 2009 og EU-reglene for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, 2003 (med endringer). Vi gir uttrykk for hvorvidt vi mener at vi har fått all informasjon og alle forklaringer som vi betrakter som nødvendige for at vi kan utføre vår revisjon, og om regnskapene samsvarer med regnskapsbøkene. Vi gir også vår mening med hensyn til: om selskapet har ført regnskapene på rett måte; og om Styrets beretning stemmer overens med regnskapene. Vi rapporterer også, hvis etter vår oppfatning, det finnes lovpålagte opplysninger om styrehonorarer og styremedlemmenes transaksjoner som ikke er rapportert og tar med slik informasjon, der det er praktisk, i vår beretning. Vi leser de andre opplysningene i årsberetningen og vurderer om de er i overensstemmelse med de reviderte regnskapene. Vi vurderer konsekvensene for vår rapport hvis vi blir oppmerksom på eventuelle tilsynelatende feilaktige fremstillinger eller vesentlige uoverensstemmelser med regnskapene. Vårt ansvar omfatter ikke andre opplysninger. Grunnlag for revisors oppfatning Vi utførte vår revisjon i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder (Storbritannia og Irland) utstedt av Auditing Practices Board. En revisjon innebærer en undersøkelse, basert på stikkprøver, av dokumentasjon som understøtter beløpene og det som rapporteres i regnskapene. Den omfatter også en vurdering av vesentlige beregninger og vurderinger foretatt av Styret under utarbeidelsen av regnskapene og om regnskapsprinsippene passer til selskapets omstendigheter, hvorvidt de er konsekvent anvendt og tilfredsstillende rapportert. Vi planla og utførte vår revisjon for å få alle opplysninger og forklaringer som vi anså som nødvendig for å gi oss tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne gi en rimelig forsikring om at regnskapene ikke inneholder vesentlige feilaktige fremstillinger enten de skyldes bedrageri, andre uregelmessigheter eller feil. Ved utformingen av vår oppfatning, vurderte vi også hvorvidt presentasjonen av informasjon i regnskapene var tilstrekkelig. 8

13 Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Til andelseierne i Goldman Sachs Funds, plc for året som ble avsluttet 2009 (fortsatt) Oppfatning Det er vår oppfatning at regnskapene: gir et sant og riktig bilde av selskapets økonomiske stilling per 2009 og årets driftsresultat, i samsvar med god regnskapskikk i Irland og er korrekt utarbeidet i samsvar med kravene i de irske aksjelovene (Companies Acts) 1963 til 2009 og EUreglene for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, 2003 (med endringer). Vi har innhentet alle opplysninger og forklaringer vi mener er nødvendige for å gjennomføre vår revisjon. Etter vår oppfatning har selskapet hatt korrekt regnskapsføring. Selskapets årsregnskaper er i samsvar med regnskapsføringen. Etter vår oppfatning er opplysningene som gis i styreberetningen i overensstemmelse med regnskapene. PricewaterhouseCoopers Statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer Dublin Dato: 27. april

14 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Verdipapirer utstedt av offentlige organer Fannie Mae Discount Notes 0,300% 14/01/ , Fannie Mae Discount Notes 0,570% 15/01/ , Federal Home Loan Banks 0,850% 02/03/ , Federal Home Loan Banks 0,950% 05/04/ , Federal Home Loan Banks 0,004% 09/04/ , Federal Home Loan Banks 0,004% 13/04/ , Federal Home Loan Banks 0,600% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 0,600% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 0,560% 27/08/ , Federal Home Loan Banks 0,500% 22/10/ , Federal Home Loan Banks 0,500% 27/10/ , Federal Home Loan Banks 0,116% 01/12/ , Federal Home Loan Banks 0,105% 06/12/ , Federal Home Loan Banks 0,153% 13/05/ , Federal Home Loan Banks 0,181% 25/05/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,340% 01/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,151% 12/07/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,235% 03/09/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,141% 01/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,327% 09/03/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,311% 01/04/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,303% 07/04/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,189% 04/05/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,208% 05/08/ , Federal National Mortgage Association 0,550% 12/07/ , Federal National Mortgage Association 0,141% 13/07/ , Federal National Mortgage Association 0,153% 13/05/ , Freddie Mac Discount Notes 0,050% 24/02/ , Freddie Mac Discount Notes 0,180% 18/05/ , Freddie Mac Discount Notes 0,230% 01/07/ ,27 SUM VERDIPAPIRER FRA OFFENTLIGE ORGANER ,57 Statsobligasjoner Amerikansk kontantstyringsveksel 0,090% 01/04/ , Amerikansk kontantstyringsveksel 0,550% 10/06/ , Amerikansk kontantstyringsveksel 0,420% 17/06/ , Amerikanske statssertifikat 0,200% 01/07/ ,98 SUM STATSOBLIGASJONER ,31 Obligasjoner med variabel rente Bank of America Corporation 0,331% 29/07/ , International Finance Corporation 0,240% 05/01/ , JPMorgan Chase & Co 0,231% 21/01/ , Rabobank Nederland NV 0,251% 25/06/ , Rabobank Nederland NV 0,273% 16/12/ , Rabobank Nederland NV 0,253% 07/04/ , Royal Bank of Scotland Plc 0,375% 09/02/ ,41 SUM OBLIGASJONER MED VARIABEL RENTE ,19 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,07 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Innskuddssertifikater Australia And New Zealand Banking Group Ltd 0,255% 11/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,260% 31/03/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,290% 31/03/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,278% 21/06/ , Bank of Montreal 0,200% 21/01/ , BNP Paribas 0,250% 15/01/ , Caixa Geral De Depositos 0,200% 14/01/ , Calyon 0,245% 11/01/ , HSBC 0,320% 20/04/ ,72 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 10

15 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Innskuddssertifikater (fortsatt) ING Bank 0,255% 12/03/ , Lloyds TSB Bank 0,245% 12/01/ , Lloyds TSB Bank 0,180% 29/01/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,200% 19/01/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,240% 04/03/ , Royal Bank of Scotland 0,275% 29/03/ , Société Générale 0,250% 22/01/ , Société Générale 0,255% 22/03/ , Svenska Handelsbanken 0,230% 25/01/ , Westpac Banking Corporation 0,353% 10/12/ ,08 SUM GRUNNFONDSBEVIS ,10 Commercial Paper Amstel Funding Corp 0,450% 04/01/ , Amsterdam Funding 0,220% 05/01/ , Amsterdam Funding 0,250% 12/01/ , Amsterdam Funding 0,260% 17/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,220% 03/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,260% 16/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,260% 23/02/ , Charta LLC 0,130% 05/01/ , Charta LLC 0,250% 07/01/ , Clipper Receivables Company LLC 0,270% 12/01/ , CRC Funding LLC 0,250% 11/01/ , CRC Funding LLC 0,290% 04/02/ , Deutsche Bank 0,020% 04/01/ , Enterprise Funding 0,230% 08/01/ , Enterprise Funding 0,240% 20/01/ , Falcon Asset 0,160% 14/01/ , Falcon Asset 0,150% 01/02/ , Galleon Capital Corporation 0,060% 04/01/ , Galleon Capital Corporation 0,210% 19/01/ , Galleon Capital Corporation 0,210% 16/02/ , Govco LLC 0,240% 06/01/ , Jupiter Securitization 0,160% 25/01/ , Jupiter Securitization 0,140% 26/01/ , Liberty Street Funding 0,140% 04/01/ , Lloyds TSB Bank 0,010% 04/01/ , LMA SA 0,180% 19/01/ , LMA SA 0,230% 25/01/ , LMA SA 0,170% 27/01/ , Matchpoint Finance 0,160% 20/01/ , NRW Bank 0,270% 12/02/ , NRW Bank 0,230% 19/02/ , Old Line Funding 0,220% 13/01/ , Ranger Funding 0,250% 10/02/ , Ranger Funding 0,250% 11/02/ , Société Générale 0,010% 04/01/ , Standard Chartered Plc 0,210% 21/01/ , Straight-A Funding 0,170% 04/01/ , Straight-A Funding 0,140% 21/01/ , Straight-A Funding 0,180% 09/03/ , Thames Asset Global Securitisation 0,210% 07/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,230% 12/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,230% 14/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,220% 15/01/ , Ticonderoga Master Funding Ltd 0,180% 11/01/ , Ticonderoga Master Funding Ltd 0,230% 25/01/ , Tulip Funding Corp 0,210% 07/01/ , Tulip Funding Corp 0,230% 20/01/ , Tulip Funding Corp 0,190% 04/02/ , Variable Funding International 0,190% 11/01/ , Westpac Banking Corporation 0,260% 15/01/ ,54 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 11

16 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Commercial Paper (fortsatt) Windmill Funding Corporation 0,210% 06/01/ , Windmill Funding Corporation 0,230% 11/01/ , Windmill Funding Corporation 0,230% 12/01/ , Windmill Funding Corporation 0,250% 10/02/ , Windmill Funding Corporation 0,260% 17/02/ ,13 SUM COMMERCIAL PAPER ,04 Hovedsiktveksel Bank of America Corporation 0,250% 15/01/ ,70 SUM HOVEDSIKTVEKSEL ,70 Gjenkjøpsavtaler med tre parter Banc of America Securities LLC (c) 0,020% 04/01/ , Barclays Bank Plc (c) 0,000% 04/01/ , Deutsche Bank (c) 0,010% 04/01/ , ING Bank (d) 0,010% 04/01/ , Morgan Stanley & Co Incorporated (c) 0,010% 04/01/ ,80 SUM GJENKJØPSAVTALER MED TRE PARTER ,74 Yankee innskuddssertifikater Wespac Banking Corporation 0,653% 09/03/ ,86 SUM YANKEE-GRUNNFONDSBEVIS ,86 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,44 Innskudd Termininnskudd Bank of Ireland 0,070% 04/01/ , BNP Paribas 0,100% 04/01/ , Caylon 0,100% 04/01/ , Danske Bank A/S 0,120% 04/01/ , Lloyds TSB Bank 0,080% 04/01/ , Natixis 0,020% 04/01/ ,80 SUM TERMININNSKUDD ,50 SUM INNSKUDD ,50 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,01 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER USD netto eiendeler Sum verdipapirer fra offentlige organer ,57 Sum statsobligasjoner ,31 Sum obligasjoner med variabel rente ,19 Sum grunnfondsbevis ,10 Sum commercial paper ,04 Hovedsiktveksel ,70 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,74 Sum yankee innskuddssertifikater ,86 Sum termininnskudd ,50 Andre eiendeler og gjeld ( ) (0,01) NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Bank of New York Mellon. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er JP Morgan Chase Bank. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 12

17 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Verdipapirer utstedt av offentlige organer Fannie Mae Pool 5,000% 01/08/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/01/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/01/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/02/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/02/ ,04 1 Fannie Mae Pool 5,000% 01/03/ , Fannie Mae Pool 6,500% 06/01/ ,54 1 Fannie Mae Pool 6,500% 01/11/ , Fannie Mae REMICS (c) 0,000%/0,330% 25/02/ , Federal Home Loan Banks (c) 0,000%/0,500% 27/07/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,000% 25/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,050% 09/03/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,000% 16/03/ , Federal National Mortgage Association 2,000% 11/02/ , Federal National Mortgage Association 2,050% 01/04/ , Federal National Mortgage Association 2,000% 01/04/ , Federal National Mortgage Association 1,750% 15/04/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 04/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 11/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 01/05/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 04/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 01/08/ , Freddie Mac Non Gold Pool 3,183% 11/01/ , Freddie Mac REMICS (c) 0,000%/6,000% 15/03/ ,80 SUM VERDIPAPIRER FRA OFFENTLIGE ORGANER ,23 Selskapsobligasjoner ANZ National International Ltd 0,458% 05/08/ , ANZ National International Ltd 3,250% 02/04/ , Citibank NA 1,250% 22/09/ , Citigroup Funding Inc 0,611% 30/04/ , Dexia Credit Local 2,375% 23/09/ , FIH Erhvervsbank A/S 0,645% 29/09/ , General Electric Capital Corp 0,454% 12/03/ , General Electric Capital Corp 0,426% 01/06/ , General Electric Capital Corp 0,253% 21/12/ , General Electric Capital Corp 2,625% 28/12/ , Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 24/09/ , Royal Bank of Scotland Group Plc 0,514% 30/03/ , Société Financement de l Économie Française 1,500% 29/10/ , Société Financement de l Économie Française 2,000% 25/02/ , Société Financement de l Économie Française 2,375% 26/03/ , US Central Federal Credit Union 1,250% 19/10/ , US Central Federal Credit Union 1,900% 19/10/ ,34 SUM SELSKAPSOBLIGASJONER ,44 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 13

18 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Statsobligasjoner Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 4,250% 15/01/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 0,875% 15/04/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 3,500% 15/01/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 1,875% 15/07/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 2,000% 15/01/ ,84 SUM STATSOBLIGASJONER ,61 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,28 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Gjenkjøpsavtaler med tre parter UBS Gjenkjøp (d) 0,00% 04/01/ ,16 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,16 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,44 Finansielle derivatinstrument som omsettes på et regulert marked Futureskontrakter Urealisert % av Antall gevinst netto kontrakter Beskrivelse Forfallsdato USD eiendeler 7 90-dagers eurodollar-future Lang 18/01/ , dagers eurodollar-future Lang 13/12/ ,00 (2) 90-dagers eurodollar-future Kort 14/06/ ,00 (2) 90-dagers eurodollar-future Kort 13/09/ ,00 (8) 2-års amerikansk statssertifikatfuture Kort 31/03/ ,03 (10) 5-års amerikansk statssertifikatfuture Kort 31/03/ ,08 UREALISERT GEVINST PÅ FUTURES ,11 SUM DERIVATINSTRUMENTER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,11 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER USD netto eiendeler Sum verdipapirer fra offentlige organer ,23 Sum selskapsobligasjoner ,44 Sum statsobligasjoner ,61 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,16 Urealisert gevinst på futures ,11 Andre eiendeler og gjeld ,45 NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 Provisjonsagent for alle futures-kontrakter var Goldman Sachs International. (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Disse verdipapirene er utstedt med en nullkupong som øker til den andre satsen på en fastsatt dato i fremtiden. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er JP Morgan. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 14

19 Goldman Sachs Sterling Liquid Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) GBP eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Obligasjoner med variabel rente GE Capital UK Funding 0,995% 01/02/ , HSBC Bank Plc 0,614% 19/10/ , JPMorgan Chase & Co 5,125% 20/01/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,500% 25/01/ , Royal Bank of Scotland 0,956% 10/09/ ,38 SUM OBLIGASJONER MED VARIABEL RENTE ,64 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,64 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Innskuddssertifikater Barclays Bank Plc 1,100% 17/02/ , Clydesdale Bank 0,780% 29/03/ , ING Bank 1,000% 15/01/ , ING Bank 0,670% 01/02/ , ING Bank 0,830% 19/02/ , ING Bank 0,830% 01/03/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,510% 16/02/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,500% 16/02/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,510% 23/02/ , Royal Bank of Scotland 0,680% 06/04/ ,07 SUM GRUNNFONDSBEVIS ,62 Commercial Paper Abel Tasman Holdings Pty Limited 0,503% 06/01/ , Abel Tasman Holdings Pty Limited 0,493% 25/01/ , Amstel Funding Corporation 0,430% 04/01/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,493% 19/01/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,641% 19/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,690% 22/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,562% 08/03/ , Banco Santander SA 0,774% 12/02/ , Banco Santander SA 0,764% 16/02/ , Banco Santander SA 0,670% 24/02/ , Banco Santander SA 0,641% 26/02/ , Banco Santander SA 0,621% 09/03/ , Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,789% 15/11/ , Barclays Bank Plc 0,887% 10/03/ , Barclays Bank Plc 0,670% 18/03/ , Caisse Des Depots Et Cons 1,084% 19/02/ , Caixa Geral De Depositos 0,572% 29/01/ , Chariot Funding Limited 0,493% 21/01/ , Clydesdale Bank 0,986% 22/02/ , Clydesdale Bank 0,946% 04/03/ , Commonwealth Bank of Australia 0,522% 02/02/ , Commonwealth Bank of Australia 0,542% 12/02/ , Commonwealth Bank of Australia 0,601% 04/03/ , Commonwealth Bank of Australia 0,610% 21/05/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,522% 11/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,512% 18/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,448% 25/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,596% 10/03/ , General Electric Company 0,601% 18/03/ , Generalitat Valenciana 0,591% 11/03/ , Generalitat Valenciana 0,601% 15/03/ , Instituto De Credito OFIC 0,552% 19/04/ , Lloyds Banking Group Plc 0,493% 04/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,690% 07/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,690% 11/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,601% 15/02/ , Macquaire Group Limited 0,800% 25/02/ , Nationwide Building Society 0,606% 25/01/ , Nationwide Building Society 0,542% 16/02/ , Nationwide Building Society 0,552% 24/02/ , Nordea Bank AB 0,542% 19/02/ , Nordea Bank AB 0,562% 02/03/ ,07 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 15

20 Goldman Sachs Sterling Liquid Investeringsbeholdning (fortsatt) per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) GBP eiendeler Commercial Paper (fortsatt) Nordea Bank AB 0,591% 08/03/ , Nordea Bank AB 0,557% 22/03/ , NRW Bank 0,493% 04/01/ , Pohjola Bank Plc 0,493% 11/01/ , Pohjola Bank Plc 0,473% 25/01/ , Pohjola Bank Plc 0,591% 02/03/ , Rabobank Nederland 0,789% 15/10/ , Regency Assets Limited 0,493% 08/01/ , Regency Assets Limited 0,493% 18/01/ , Royal Bank of Scotland 0,542% 29/01/ , Royal Bank of Scotland 1,400% 16/02/ , Sheffield Receivables Corporation 0,517% 12/01/ , Société Générale 0,493% 27/01/ , Société Générale 0,532% 16/03/ , Svenska Handelsbanken AB 0,572% 13/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,552% 19/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,552% 25/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,690% 19/04/ , Thames Asset Global Securitisation 0,512% 13/01/ , Tulip Funding Corporation 0,493% 15/01/ , Westpac Banking Corporation 0,485% 14/01/ ,66 SUM COMMERCIAL PAPER ,77 Gjenkjøpsavtaler med tre parter BNP Paribas Gjenkjøp (d) 0,400% 04/01/ , BNP Paribas Gjenkjøp (d) 0,300% 04/01/ , Goldman Sachs International Gjenkjøp (c)(e) 0,420% 04/01/ , Merrill Lynch International Gjenkjøp (d) 0,380% 04/01/ ,64 SUM GJENKJØPSAVTALER MED TRE PARTER ,33 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,72 Innskudd Termininnskudd Citigroup Inc 0,450% 04/01/ , Intesa Sanpaolo Spa 0,380% 04/01/ ,27 SUM TERMININNSKUDD ,67 SUM INNSKUDD ,67 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,03 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER GBP netto eiendeler Sum obligasjoner med variabel rente ,64 Sum grunnfondsbevis ,62 Sum commercial paper ,77 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,33 Sum termininnskudd ,67 Andre eiendeler og gjeld ( ) (0,03) NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Tilknyttet Goldman Sachs-fondene, plc. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Euroclear. (e) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Bank of New York Mellon. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 16

En verden i endring Hva betyr dette for Norge?

En verden i endring Hva betyr dette for Norge? En verden i endring Hva betyr dette for Norge? Mjøskonferansen, 22. juni Konsernsjef Rune Bjerke Norsk økonomi er i en unik posisjon Stalig formue i prosent av BNP (2011) Statens pensjonsfond utland (basert

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Ekvatorprinsippene hva og hvorfor? Hilde Røed, DnB NOR 8. februar 2010

Ekvatorprinsippene hva og hvorfor? Hilde Røed, DnB NOR 8. februar 2010 Ekvatorprinsippene hva og hvorfor? Hilde Røed, DnB NOR 8. februar 2010 2 8. februar 2010 Kort om Ekvatorprinsippene et sett med frivillige retningslinjer knyttet til miljømessige og sosiale risikoforhold

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Finanstilsynet Eirik Bunæs 13. mai Hvordan velger vi å organisere markedene for finansielle instrumenter?

Finanstilsynet Eirik Bunæs 13. mai Hvordan velger vi å organisere markedene for finansielle instrumenter? Finanstilsynet Eirik Bunæs 13. mai 2011 Hvordan velger vi å organisere markedene for finansielle instrumenter? Kapitalmarkedene Råvaremarkeder Forsikringsmarkeder Bankmarkeder Verdipapirmarkeder Utlån

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Forenklet Prospekt 7. juni 2011 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust ("Fondet") er strukturert som et åpent verdipapirfond ("unit trust") og ble godkjent 17. september 1999

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 1 MAI 1 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd Publisering 1 - frist 25.01.10 OPPGAVE 1: Definer begrepene basispengemengde og M2 Basispengemengde: Basispengemengden eller M0(monetær base), er samlebegrepet på bankers og pengeholdende sektors (publikum

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer