Goldman Sachs Funds, plc (et investeringsselskap med variable kapital)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Goldman Sachs Funds, plc (et investeringsselskap med variable kapital)"

Transkript

1 (et investeringsselskap med variable kapital) Årsregnskap For året som ble avsluttet

2

3 Innholdsfortegnelse Side Styre og annen informasjon Styrets beretning Erklæring vedrørende styrets ansvar Depotmottakers rapport Forvalterens rapport Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Investeringsbeholdning Goldman Sachs US$ Liquid Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Goldman Sachs Sterling Liquid Goldman Sachs Euro Liquid Goldman Sachs Yen Liquid Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Goldman Sachs Euro Government Liquid Goldman Sachs Sterling Government Liquid Vesentlige endringer i porteføljen (urevidert) Goldman Sachs US$ Liquid Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Goldman Sachs Sterling Liquid Goldman Sachs Euro Liquid Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund Goldman Sachs Yen Liquid Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Goldman Sachs Euro Government Liquid Goldman Sachs Sterling Government Liquid Regnskaper over eiendeler og gjeld Driftsregnskap Oppgave over endringer i netto aktiva som tilskrives eiere av innløselige deltakerandeler Noter til regnskapene Tilleggsbemerkninger (urevidert)

4

5 Styre og annen informasjon Styre Adam Broder (amerikansk) 1 Frank Ennis (irsk) 2 John Perlowski (amerikansk) 3 Eugene Regan (irsk) 2 David Shubotham (irsk) 2 Alan Shuch (amerikansk) Theodore Sotir (amerikansk/britisk) Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland Depotmottaker BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland Global under-depotmottaker The Bank of New York Mellon 90 Washington Street New York, NY USA Distributører Goldman Sachs International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Goldman, Sachs & Co Broad Street New York, NY USA Uavhengig revisor PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Irland Forvaltere Goldman Sachs Asset Management International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Goldman Sachs Asset Management, L.P Old Slip New York, NY USA Juridisk rådgiver Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland Styresekretariat og forretningskontor Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland Serviceagent for andelseierne European Shareholder Services Goldman Sachs International 4 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB England Noteringsagent Goodbody Stockbrokers Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Irland Registerfører og overføringsagent RBC Dexia Investor Services Ireland Limited George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 Irland Prospektet, tilleggene til det og de forenklede prospektene alle i papirform er tilgjengelig fra kontoret til den tyske betalingsog informasjonsagenten ( State Street Bank GmbH, Brienner Strasse 59, 80333, Munich). Tyske investorer kan også få en liste her over alle endringer i porteføljen som ble gjort i regnskapsperioden. 1 Adam Broder ble oppnevnt som medlem av styret den 23. juli Uavhengige styremedlemmer. 3 John Perlowski fratrådte som medlem av styret den 15. oktober Part tilknyttet Goldman Sachs Funds, plc. 1

6 Styrets beretning for året som ble avsluttet 2009 Styrets beretning Styret legger frem for andelseierne sin årsberetning sammen med regnskapet for Goldman Sachs Funds, plc ( Selskapet ) for året som ble avsluttet Virksomhetsoversikt Driftsresultatet står på side 35. En gjennomgang av selskapets utvikling finnes på side 6 av forvalterens rapport. Se note 11 på side 62 til 81 for mer informasjon om mål og prinsipper for risikostyring. Per 2009 og 2008 var forvaltningskapitalen følgende: Forvaltningskapital Underfond Goldman Sachs US$ Liquid USD USD Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund USD USD Goldman Sachs Sterling Liquid GBP GBP Goldman Sachs Euro Liquid EUR EUR Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund EUR Goldman Sachs Yen Liquid JPY JPY Goldman Sachs US$ Treasury Liquid USD USD Goldman Sachs Euro Government Liquid EUR EUR Goldman Sachs Sterling Government Liquid GBP Goldman Sachs Sterling Government Liquid startet driften 20. januar Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund ble avviklet 23. mars På nåværende tidspunkt forventer ikke styret noen endringer i selskapets struktur eller investeringsmål. Utbytte Utbytte for året er oppgitt i note 10 på side 62. Senere hendelser Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund ble avviklet 16. april Den 16. april 2010, tok det amerikanske finanstilsynet (Securities and Exchange Commission - SEC ) ut tiltale for brudd på de føderale verdipapirlovene ved domstolen U.S. District Court for the Southern District of New York mot Goldman, Sachs & Co. ( GS&Co. ) og en av selskapets ansatte med anklage om at de hadde vært skyldig i vesentlig villedende uttalelser og utelatelser i forbindelse med en rettet emisjon i 2007 av verdipapirer relatert til en syntetisk aktivasikret obligasjon som ble solgt til to institusjonelle investorer. GS&Co. og/eller andre selskaper tilknyttet The Goldman Sachs Group, Inc. er blitt eller kan i fremtiden bli stevnet og bli bedt om informasjon fra forskjellige reguleringsmyndigheter, og er blitt eller kan i fremtiden bli involvert i rettssaker, basert på påstander tilsvarende de som SEC har kommet med eller andre saker. Hverken Goldman Sachs Asset Management, L.P. eller Goldman Sachs Asset Management International (sammen GSAM ) eller noen GSAM-forvaltede fond er navngitt i tiltalen. Videre søker ikke stevningen fra SEC straff av noen ansatte som er eller har vært ansatt i GSAM. 2

7 Styrets beretning for året som ble avsluttet 2009 Styret og styresekretær Medlemmene av selskapets styre er oppført under Styre og annen informasjon på side 1. Med mindre noe annet er angitt innehadde de stillingene i hele året. Matsack Trust Limited hadde oppgaven som styresekretær i hele året. Styrets og styresekretærens interesser Per 2009 hadde styret, styresekretæren eller deres familier ingen interesser i andelene i selskapet. Ingen av styremedlemmene har hatt vesentlige interesser i noen avtaler forbundet med selskapets forretningsdrift på noe tidspunkt i dette året. Uavhengig revisor Revisor, PricewaterhouseCoopers, har sagt seg villig til lå å fortsette som revisor i samsvar med paragraf 160(2) i aksjeloven (Companies Act),

8 Erklæring vedrørende styrets ansvar for året som ble avsluttet 2009 Erklæring vedrørende styrets ansvar Den irske aksjelovgivningen krever at Styret skal utarbeide regnskaper for hvert regnskapsår og at disse skal gi et sant og riktig bilde av situasjonen selskapet befinner seg i og av selskapets resultat i dette året. I utarbeidelsen av disse regnskapene kreves det av styret at det: velger egnede regnskapsregler og deretter påser at de følges konsekvent, foretar vurderinger og beregninger som er rimelige og gjennomtenkte; rapporterer og forklarer vesentlige avvik fra gjeldende regnskapsstandarder, og utarbeider regnskapene etter fortsatt drift-prinsippet så lenge det er grunn til å anta at selskapet kommer til å fortsette driften. Styret er ansvarlige for korrekt regnskapsføring som til enhver tid viser selskapets økonomiske stilling med rimelig nøyaktighet og gjør det mulig for Styret å påse at regnskapene utarbeides i henhold til god regnskapsskikk i Irland og i samsvar med de irske aksjelovene (Companies Acts), 1963 til 2009 og EUs regler av 2003 for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (med endringer) ( UCITS -reglene). For å oppfylle sitt ansvar har Styret delegert regnskapsføringen til BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited. For året som ble avsluttet 2009 ble bokføringen utført av BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland. Styret har også ansvaret for å beskytte selskapets eiendeler og i utførelsen av dette ansvaret har de betrodd selskapets eiendeler til BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited slik at de oppbevares i samsvar med selskapets stiftelsesdokument og vedtekter. Det har også ansvaret for å iverksette rimelige tiltak for å forhindre og oppdage svindel og andre uregelmessigheter. Styremedlem Styremedlem Dato: 21. april

9 Depotmottakers rapport for året som ble avsluttet 2009 Depotmottakerens rapport til andelseierne I egenskap av depotmottaker for Goldman Sachs Funds, plc ( Selskapet ) har vi undersøkt aktivitetene til selskapet i regnskapsåret som ble avsluttet Denne beretningen, samt vurderingen er utarbeidet utelukkende for Selskapets andelseiere som en gruppe i henhold til Finanstilsynets UCITS-meddelelse 4, og ikke for noe annet formål. Når vi fremsetter denne oppfatningen, hverken aksepterer eller påtar vi oss ansvar for noe annet formål eller overfor noen annen person som blir vist denne rapporten. Depotmottakerens ansvar Våre plikter og ansvarsområder er beskrevet i Finanstilsynets UCITS-meddelelse 4. En av disse pliktene er å granske Selskapets adferd for hver årlige regnskapsperiode og avlegge en rapport om dette til andelseierne. Vår rapport oppgir hvorvidt Selskapet, etter vår vurdering, i denne perioden er ledet i samsvar med selskapets stiftelsesdokument og vedtekter samt EU-forskriftene for kollektive investeringsforetak (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 (med endringer) ( forskriftene ). Det er Selskapets overordnede ansvar å etterleve disse bestemmelsene. Hvis Selskapet ikke har gjort dette, må vi som depotmottaker oppgi hvorfor dette er tilfelle, og beskrive skrittene vi har tatt for å rette opp situasjonen. Grunnlag for depotmottakerens oppfatning Depotmottakeren foretar evalueringer som vedkommende etter rimelig skjønn anser for å være nødvendige for å overholde pliktene beskrevet i UCITS-meddelelse 4 og for å sikre at Selskapet på alle vesentlige punkter er blitt ledet (i) i henhold til begrensninger når det gjelder investerings- og lånefullmakter som er pålagt Selskapet av dets stiftelsesdokumenter og relevante forskrifter og (ii) på andre måter i samsvar med Selskapets stiftelsesdokumentasjon og relevante forskrifter. Oppfatning Etter vår oppfatning har selskapet i løpet av året på alle vesentlige punkter blitt ledet: (i) i samsvar med begrensningene som er pålagt selskapets investerings- og lånemyndighet av stiftelsesdokumentet, vedtektene og forskriftene, og (ii) på andre måter i samsvar med bestemmelsene i stiftelsesdokumentet, vedtektene og UCITS-forskriftene. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Dato: 21. april

10 Forvalterens rapport for året som ble avsluttet 2009 Til andelseierne: Vedlagt finner dere rapporten for året som ble avsluttet A. Markedsoversikt Selv om den amerikanske økonomien var svak i første halvår 2009, syntes det ettersom året skred frem at den lengste resesjonen siden den store depresjonen hadde tatt slutt. Før tredje kvartal 2009 hadde den amerikanske økonomien krympet i hver av de foregående fire kvartalene. Bunnen ble nådd i første kvartal 2009, da veksten i BNP var negative 6,4 %. Etter å ha falt i mer moderat tempo fra april til og med juni, fikk økonomien en oppgang i tredje kvartal, da BNP-veksten var 2,2 %. Oppgangen i økonomien skyldtes en rekke faktorer, blant annet de aggressive tiltakene iverksatt av Federeal Reserve Board ( Fed - den amerikanske sentralbanken) og det amerikanske finansdepartementet, samt statens stimuleringspakke på USD 787 milliarder. Som i USA, pekte økonomiske nyheter også utenfor USA i retning av en avslutning av de økonomiske nedgangstidene. I henhold til prognoser fra det internasjonale pengefondet (International Monetary Fund - IMF ) vil veksten i Japan og eurosonen bli henholdsvis 0,7 % og 0,3 % i 2010, mens BNP i USA forventes å vokse med 1,5 %. Økonomisk vekst forventes å være langt høyere i mange land i fremvoksende markeder, ettersom IMFs BNP-prognose for Kina og India er henholdsvis 9 % og 6,4 % i Det ville være vanskelig å overdrive det dramatiske omslaget i avkastningen på forskjellige rentepapirer i 2008 sammenlignet med I 2008 fikk høyere risikoaversjon investorer til å selge rentepapirer som ble ansett for å være risikable, og de gikk i flokk til den tryggheten amerikanske statsobligasjoner utgjorde. Dette drev de effektive rentene på amerikanske statsobligasjoner til historiske lavmål og kursene høyere. Renteforskjellen for ikke-statspapirer mot statspapirer nådde derimot historiske høyder, noe som fikk disse sektorene til å gjøre det dårligere enn amerikanske statspapirer i I 2009 ble fremtidstroen til investorer gradvis forbedret, og risikoaversjon ble byttet ut med robust risikoappetitt. Følgelig ble renteforskjellene mindre, mens de effektive rentene på amerikanske statsobligasjoner ble høyere. I løpet av 2009 steg den effektive renten på to-års amerikanske statsobligasjoner fra 0,76 % til 1,14 %, og 10-års obligasjoner gikk fra 2,25 % til 3,85 %. De effektive rentene på obligasjoner med lang løpetid ble høyere enn på tilsvarende obligasjoner med kortere løpetid, på grunn av forventninger om fremtidig inflasjon. Når vi ser på 2009 som helhet fikk alle sektorer med renteforskjeller en bedre avkastning enn amerikanske statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. 1 I 2009 ga det samlede amerikanske rentemarkedet, som representert av Barclays Capital Aggregate Bond Index, en avkastning på 5,93 %, og Barclays Capital Global Aggregate Bond Index ga en avkastning på 5,09 %. Mer risikable rentesektorer genererte de beste resultatene i 2009, ettersom risikoaversjonen blant investorer avtok. Barclays Capital High Yield Index fikk for eksempel en enestående oppgang på 58,21 % og gjeld i fremvoksende markeder, som representert av J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, ga en avkastning på 29,81 %. 1 1 Alle avkastningstall er basert på USD. 6

11 Forvalterens rapport for året som ble avsluttet 2009 (fortsatt) B. Utviklingsoversikt (gjennomsnittlig annualisert netto avkastning) 1 Utviklingen er målt i det aktuelle fondets basisvaluta. Goldman Sachs Funds, plc Siden år år år start Valuta Lanseringsdato % % % % Goldman Sachs US$ Liquid USD 1. august ,38 2,71 3,24 3,67 1 uke USD LIBID 0,16 2,62 3,28 3,16 4 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund USD 18. januar ,57 (0,91) 0,87 2,41 3 måneder USD LIBOR 0,70 3,02 3,27 3,38 Goldman Sachs Sterling Liquid GBP 6. juni ,87 3,88 4,19 4,30 1 uke GBP LIBID 0,60 3,69 4,14 4,33 Goldman Sachs Euro Liquid EUR 1. februar ,89 2,99 2,74 2,94 1 uke Euro LIBID 0,61 2,87 2,73 3,03 Goldman Sachs Yen Liquid JPY 2. mai ,06 0,31 1 uke JPY LIBID 0,06 0,35 Goldman Sachs US$ Treasury Liquid USD 3. april ,17 0,68 Effektiv rente på 1 en måneds amerikansk statssertifikat 0,08 0,46 Goldman Sachs Euro Government Liquid EUR 3. april ,62 1,85 Effektiv rente på 1 måneds fransk statssertifikat 0,60 1,90 Goldman Sachs Sterling Government Liquid 2 GBP 20. januar ,31 Overnight GBP LIBID 0,48 Goldman Sachs Asset Management International 3 Januar Tidligere resultater har ingen innvirkning på fremtidige resultater. 2 Kumulativ netto avkastning. 3 Disse opplysningene drøfter generell markedsaktivitet, trender innen bransjer eller sektorer, eller andre brede økonomiske, markedsmessige eller politiske forhold. De henviser dessuten til spesifikke verdipapirer som gjelder tidligere utvikling, eller danner grunnlaget for tidligere skjønnsmessige investeringsbeslutninger. De bør ikke tolkes som analyse eller investeringsråd, eller anbefaling om å kjøpe eller selge investeringer i strategien eller andre investeringer som nevnes i denne rapporten, eller om å følge noen investeringsstrategi. Se avsnittet Tilleggsinformasjon på side 86 til Avkastning vist siden

12 Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Til andelseierne i Goldman Sachs Funds, plc for året som ble avsluttet 2009 Vi har revidert selskapets regnskaper for året som ble avsluttet 2009 og som omfatter regnskapet over eiendeler og gjeld, resultatregnskapet, oppgave over endringer i netto aktiva som tilskrives eiere av innløselige deltakerandeler, investeringsoversikten og de tilknyttede notene. Disse regnskapene er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene som er angitt i dette dokumentet. Regnskapet for Goldman Sachs Euro Core Liquidity Fund er utarbeidet på grunnlag av ikke fortsatt drift, som beskrevet i note 3 på side 40. Ansvar for henholdsvis styret og revisor Styrets ansvar for å utarbeide årsberetningen og regnskapene i samsvar med gjeldende irsk lovgivning og regnskapsstandardene som er utstedt av Accounting Standards Board og utgitt av Chartered Accountants i Irland, (god regnskapsskikk i Irland), er angitt i oversikten over Styrets ansvar. Det er vårt ansvar å revidere regnskapet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder (Storbritannia og Irland). Denne beretningen samt erklæringen er utarbeidet for, og kun for selskapets medlemmer som en enhet i henhold til paragraf 193 i selskapsloven av 1990, og ikke for noe annet formål. Når vi fremsetter denne vurderingen, aksepterer eller påtar vi oss ikke ansvar med hensyn til noe annet formål eller overfor noen annen person som blir vist denne beretningen eller som får den i hende med unntak av tilfeller der vi uttrykkelig har gitt skriftlige forhåndssamtykke. I vår beretning gir vi vår vurdering av hvorvidt dette regnskapet gir et sant og riktig bilde i samsvar med allment akseptert regnskapspraksis i Irland, og om det er utarbeidet i henhold til irsk lov, herunder aksjelovene (Companies Acts) av 1963 til 2009 og EU-reglene for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, 2003 (med endringer). Vi gir uttrykk for hvorvidt vi mener at vi har fått all informasjon og alle forklaringer som vi betrakter som nødvendige for at vi kan utføre vår revisjon, og om regnskapene samsvarer med regnskapsbøkene. Vi gir også vår mening med hensyn til: om selskapet har ført regnskapene på rett måte; og om Styrets beretning stemmer overens med regnskapene. Vi rapporterer også, hvis etter vår oppfatning, det finnes lovpålagte opplysninger om styrehonorarer og styremedlemmenes transaksjoner som ikke er rapportert og tar med slik informasjon, der det er praktisk, i vår beretning. Vi leser de andre opplysningene i årsberetningen og vurderer om de er i overensstemmelse med de reviderte regnskapene. Vi vurderer konsekvensene for vår rapport hvis vi blir oppmerksom på eventuelle tilsynelatende feilaktige fremstillinger eller vesentlige uoverensstemmelser med regnskapene. Vårt ansvar omfatter ikke andre opplysninger. Grunnlag for revisors oppfatning Vi utførte vår revisjon i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder (Storbritannia og Irland) utstedt av Auditing Practices Board. En revisjon innebærer en undersøkelse, basert på stikkprøver, av dokumentasjon som understøtter beløpene og det som rapporteres i regnskapene. Den omfatter også en vurdering av vesentlige beregninger og vurderinger foretatt av Styret under utarbeidelsen av regnskapene og om regnskapsprinsippene passer til selskapets omstendigheter, hvorvidt de er konsekvent anvendt og tilfredsstillende rapportert. Vi planla og utførte vår revisjon for å få alle opplysninger og forklaringer som vi anså som nødvendig for å gi oss tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne gi en rimelig forsikring om at regnskapene ikke inneholder vesentlige feilaktige fremstillinger enten de skyldes bedrageri, andre uregelmessigheter eller feil. Ved utformingen av vår oppfatning, vurderte vi også hvorvidt presentasjonen av informasjon i regnskapene var tilstrekkelig. 8

13 Revisjonsberetning fra uavhengig revisor Til andelseierne i Goldman Sachs Funds, plc for året som ble avsluttet 2009 (fortsatt) Oppfatning Det er vår oppfatning at regnskapene: gir et sant og riktig bilde av selskapets økonomiske stilling per 2009 og årets driftsresultat, i samsvar med god regnskapskikk i Irland og er korrekt utarbeidet i samsvar med kravene i de irske aksjelovene (Companies Acts) 1963 til 2009 og EUreglene for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, 2003 (med endringer). Vi har innhentet alle opplysninger og forklaringer vi mener er nødvendige for å gjennomføre vår revisjon. Etter vår oppfatning har selskapet hatt korrekt regnskapsføring. Selskapets årsregnskaper er i samsvar med regnskapsføringen. Etter vår oppfatning er opplysningene som gis i styreberetningen i overensstemmelse med regnskapene. PricewaterhouseCoopers Statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer Dublin Dato: 27. april

14 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Verdipapirer utstedt av offentlige organer Fannie Mae Discount Notes 0,300% 14/01/ , Fannie Mae Discount Notes 0,570% 15/01/ , Federal Home Loan Banks 0,850% 02/03/ , Federal Home Loan Banks 0,950% 05/04/ , Federal Home Loan Banks 0,004% 09/04/ , Federal Home Loan Banks 0,004% 13/04/ , Federal Home Loan Banks 0,600% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 0,600% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 0,560% 27/08/ , Federal Home Loan Banks 0,500% 22/10/ , Federal Home Loan Banks 0,500% 27/10/ , Federal Home Loan Banks 0,116% 01/12/ , Federal Home Loan Banks 0,105% 06/12/ , Federal Home Loan Banks 0,153% 13/05/ , Federal Home Loan Banks 0,181% 25/05/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,340% 01/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,151% 12/07/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,235% 03/09/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,141% 01/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,327% 09/03/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,311% 01/04/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,303% 07/04/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,189% 04/05/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 0,208% 05/08/ , Federal National Mortgage Association 0,550% 12/07/ , Federal National Mortgage Association 0,141% 13/07/ , Federal National Mortgage Association 0,153% 13/05/ , Freddie Mac Discount Notes 0,050% 24/02/ , Freddie Mac Discount Notes 0,180% 18/05/ , Freddie Mac Discount Notes 0,230% 01/07/ ,27 SUM VERDIPAPIRER FRA OFFENTLIGE ORGANER ,57 Statsobligasjoner Amerikansk kontantstyringsveksel 0,090% 01/04/ , Amerikansk kontantstyringsveksel 0,550% 10/06/ , Amerikansk kontantstyringsveksel 0,420% 17/06/ , Amerikanske statssertifikat 0,200% 01/07/ ,98 SUM STATSOBLIGASJONER ,31 Obligasjoner med variabel rente Bank of America Corporation 0,331% 29/07/ , International Finance Corporation 0,240% 05/01/ , JPMorgan Chase & Co 0,231% 21/01/ , Rabobank Nederland NV 0,251% 25/06/ , Rabobank Nederland NV 0,273% 16/12/ , Rabobank Nederland NV 0,253% 07/04/ , Royal Bank of Scotland Plc 0,375% 09/02/ ,41 SUM OBLIGASJONER MED VARIABEL RENTE ,19 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,07 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Innskuddssertifikater Australia And New Zealand Banking Group Ltd 0,255% 11/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,260% 31/03/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,290% 31/03/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,278% 21/06/ , Bank of Montreal 0,200% 21/01/ , BNP Paribas 0,250% 15/01/ , Caixa Geral De Depositos 0,200% 14/01/ , Calyon 0,245% 11/01/ , HSBC 0,320% 20/04/ ,72 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 10

15 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Innskuddssertifikater (fortsatt) ING Bank 0,255% 12/03/ , Lloyds TSB Bank 0,245% 12/01/ , Lloyds TSB Bank 0,180% 29/01/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,200% 19/01/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,240% 04/03/ , Royal Bank of Scotland 0,275% 29/03/ , Société Générale 0,250% 22/01/ , Société Générale 0,255% 22/03/ , Svenska Handelsbanken 0,230% 25/01/ , Westpac Banking Corporation 0,353% 10/12/ ,08 SUM GRUNNFONDSBEVIS ,10 Commercial Paper Amstel Funding Corp 0,450% 04/01/ , Amsterdam Funding 0,220% 05/01/ , Amsterdam Funding 0,250% 12/01/ , Amsterdam Funding 0,260% 17/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,220% 03/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,260% 16/02/ , Atlantis One Funding Corp 0,260% 23/02/ , Charta LLC 0,130% 05/01/ , Charta LLC 0,250% 07/01/ , Clipper Receivables Company LLC 0,270% 12/01/ , CRC Funding LLC 0,250% 11/01/ , CRC Funding LLC 0,290% 04/02/ , Deutsche Bank 0,020% 04/01/ , Enterprise Funding 0,230% 08/01/ , Enterprise Funding 0,240% 20/01/ , Falcon Asset 0,160% 14/01/ , Falcon Asset 0,150% 01/02/ , Galleon Capital Corporation 0,060% 04/01/ , Galleon Capital Corporation 0,210% 19/01/ , Galleon Capital Corporation 0,210% 16/02/ , Govco LLC 0,240% 06/01/ , Jupiter Securitization 0,160% 25/01/ , Jupiter Securitization 0,140% 26/01/ , Liberty Street Funding 0,140% 04/01/ , Lloyds TSB Bank 0,010% 04/01/ , LMA SA 0,180% 19/01/ , LMA SA 0,230% 25/01/ , LMA SA 0,170% 27/01/ , Matchpoint Finance 0,160% 20/01/ , NRW Bank 0,270% 12/02/ , NRW Bank 0,230% 19/02/ , Old Line Funding 0,220% 13/01/ , Ranger Funding 0,250% 10/02/ , Ranger Funding 0,250% 11/02/ , Société Générale 0,010% 04/01/ , Standard Chartered Plc 0,210% 21/01/ , Straight-A Funding 0,170% 04/01/ , Straight-A Funding 0,140% 21/01/ , Straight-A Funding 0,180% 09/03/ , Thames Asset Global Securitisation 0,210% 07/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,230% 12/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,230% 14/01/ , Thames Asset Global Securitisation 0,220% 15/01/ , Ticonderoga Master Funding Ltd 0,180% 11/01/ , Ticonderoga Master Funding Ltd 0,230% 25/01/ , Tulip Funding Corp 0,210% 07/01/ , Tulip Funding Corp 0,230% 20/01/ , Tulip Funding Corp 0,190% 04/02/ , Variable Funding International 0,190% 11/01/ , Westpac Banking Corporation 0,260% 15/01/ ,54 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 11

16 Goldman Sachs US$ Liquid Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Commercial Paper (fortsatt) Windmill Funding Corporation 0,210% 06/01/ , Windmill Funding Corporation 0,230% 11/01/ , Windmill Funding Corporation 0,230% 12/01/ , Windmill Funding Corporation 0,250% 10/02/ , Windmill Funding Corporation 0,260% 17/02/ ,13 SUM COMMERCIAL PAPER ,04 Hovedsiktveksel Bank of America Corporation 0,250% 15/01/ ,70 SUM HOVEDSIKTVEKSEL ,70 Gjenkjøpsavtaler med tre parter Banc of America Securities LLC (c) 0,020% 04/01/ , Barclays Bank Plc (c) 0,000% 04/01/ , Deutsche Bank (c) 0,010% 04/01/ , ING Bank (d) 0,010% 04/01/ , Morgan Stanley & Co Incorporated (c) 0,010% 04/01/ ,80 SUM GJENKJØPSAVTALER MED TRE PARTER ,74 Yankee innskuddssertifikater Wespac Banking Corporation 0,653% 09/03/ ,86 SUM YANKEE-GRUNNFONDSBEVIS ,86 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,44 Innskudd Termininnskudd Bank of Ireland 0,070% 04/01/ , BNP Paribas 0,100% 04/01/ , Caylon 0,100% 04/01/ , Danske Bank A/S 0,120% 04/01/ , Lloyds TSB Bank 0,080% 04/01/ , Natixis 0,020% 04/01/ ,80 SUM TERMININNSKUDD ,50 SUM INNSKUDD ,50 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,01 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER USD netto eiendeler Sum verdipapirer fra offentlige organer ,57 Sum statsobligasjoner ,31 Sum obligasjoner med variabel rente ,19 Sum grunnfondsbevis ,10 Sum commercial paper ,04 Hovedsiktveksel ,70 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,74 Sum yankee innskuddssertifikater ,86 Sum termininnskudd ,50 Andre eiendeler og gjeld ( ) (0,01) NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Bank of New York Mellon. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er JP Morgan Chase Bank. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 12

17 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Verdipapirer utstedt av offentlige organer Fannie Mae Pool 5,000% 01/08/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/09/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/10/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/12/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/01/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/01/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/02/ , Fannie Mae Pool 5,000% 01/02/ ,04 1 Fannie Mae Pool 5,000% 01/03/ , Fannie Mae Pool 6,500% 06/01/ ,54 1 Fannie Mae Pool 6,500% 01/11/ , Fannie Mae REMICS (c) 0,000%/0,330% 25/02/ , Federal Home Loan Banks (c) 0,000%/0,500% 27/07/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,000% 25/02/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,050% 09/03/ , Federal Home Loan Mortgage Corp 2,000% 16/03/ , Federal National Mortgage Association 2,000% 11/02/ , Federal National Mortgage Association 2,050% 01/04/ , Federal National Mortgage Association 2,000% 01/04/ , Federal National Mortgage Association 1,750% 15/04/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 04/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 11/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 01/05/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 04/01/ , Freddie Mac Gold Pool 4,500% 01/08/ , Freddie Mac Non Gold Pool 3,183% 11/01/ , Freddie Mac REMICS (c) 0,000%/6,000% 15/03/ ,80 SUM VERDIPAPIRER FRA OFFENTLIGE ORGANER ,23 Selskapsobligasjoner ANZ National International Ltd 0,458% 05/08/ , ANZ National International Ltd 3,250% 02/04/ , Citibank NA 1,250% 22/09/ , Citigroup Funding Inc 0,611% 30/04/ , Dexia Credit Local 2,375% 23/09/ , FIH Erhvervsbank A/S 0,645% 29/09/ , General Electric Capital Corp 0,454% 12/03/ , General Electric Capital Corp 0,426% 01/06/ , General Electric Capital Corp 0,253% 21/12/ , General Electric Capital Corp 2,625% 28/12/ , Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 24/09/ , Royal Bank of Scotland Group Plc 0,514% 30/03/ , Société Financement de l Économie Française 1,500% 29/10/ , Société Financement de l Économie Française 2,000% 25/02/ , Société Financement de l Économie Française 2,375% 26/03/ , US Central Federal Credit Union 1,250% 19/10/ , US Central Federal Credit Union 1,900% 19/10/ ,34 SUM SELSKAPSOBLIGASJONER ,44 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 13

18 Goldman Sachs US$ Enhanced Cash Fund Investeringsbeholdning per 2009 (fortsatt) Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) USD eiendeler Statsobligasjoner Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 4,250% 15/01/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 0,875% 15/04/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 3,500% 15/01/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 1,875% 15/07/ , Amerikanske statsobligasjoner med inflasjonsindeks 2,000% 15/01/ ,84 SUM STATSOBLIGASJONER ,61 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,28 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Gjenkjøpsavtaler med tre parter UBS Gjenkjøp (d) 0,00% 04/01/ ,16 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,16 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,44 Finansielle derivatinstrument som omsettes på et regulert marked Futureskontrakter Urealisert % av Antall gevinst netto kontrakter Beskrivelse Forfallsdato USD eiendeler 7 90-dagers eurodollar-future Lang 18/01/ , dagers eurodollar-future Lang 13/12/ ,00 (2) 90-dagers eurodollar-future Kort 14/06/ ,00 (2) 90-dagers eurodollar-future Kort 13/09/ ,00 (8) 2-års amerikansk statssertifikatfuture Kort 31/03/ ,03 (10) 5-års amerikansk statssertifikatfuture Kort 31/03/ ,08 UREALISERT GEVINST PÅ FUTURES ,11 SUM DERIVATINSTRUMENTER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,11 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER USD netto eiendeler Sum verdipapirer fra offentlige organer ,23 Sum selskapsobligasjoner ,44 Sum statsobligasjoner ,61 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,16 Urealisert gevinst på futures ,11 Andre eiendeler og gjeld ,45 NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 Provisjonsagent for alle futures-kontrakter var Goldman Sachs International. (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Disse verdipapirene er utstedt med en nullkupong som øker til den andre satsen på en fastsatt dato i fremtiden. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er JP Morgan. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 14

19 Goldman Sachs Sterling Liquid Investeringsbeholdning per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) GBP eiendeler Omsettelige verdipapirer som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Obligasjoner med variabel rente GE Capital UK Funding 0,995% 01/02/ , HSBC Bank Plc 0,614% 19/10/ , JPMorgan Chase & Co 5,125% 20/01/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,500% 25/01/ , Royal Bank of Scotland 0,956% 10/09/ ,38 SUM OBLIGASJONER MED VARIABEL RENTE ,64 SUM OMSETTELIGE VERDIPAPIRER SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,64 Andre omsettelige verdipapirer enn de som er opptatt til offisiell børsnotering eller som omsettes på et regulert marked Innskuddssertifikater Barclays Bank Plc 1,100% 17/02/ , Clydesdale Bank 0,780% 29/03/ , ING Bank 1,000% 15/01/ , ING Bank 0,670% 01/02/ , ING Bank 0,830% 19/02/ , ING Bank 0,830% 01/03/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,510% 16/02/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,500% 16/02/ , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,510% 23/02/ , Royal Bank of Scotland 0,680% 06/04/ ,07 SUM GRUNNFONDSBEVIS ,62 Commercial Paper Abel Tasman Holdings Pty Limited 0,503% 06/01/ , Abel Tasman Holdings Pty Limited 0,493% 25/01/ , Amstel Funding Corporation 0,430% 04/01/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,493% 19/01/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,641% 19/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,690% 22/02/ , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,562% 08/03/ , Banco Santander SA 0,774% 12/02/ , Banco Santander SA 0,764% 16/02/ , Banco Santander SA 0,670% 24/02/ , Banco Santander SA 0,641% 26/02/ , Banco Santander SA 0,621% 09/03/ , Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,789% 15/11/ , Barclays Bank Plc 0,887% 10/03/ , Barclays Bank Plc 0,670% 18/03/ , Caisse Des Depots Et Cons 1,084% 19/02/ , Caixa Geral De Depositos 0,572% 29/01/ , Chariot Funding Limited 0,493% 21/01/ , Clydesdale Bank 0,986% 22/02/ , Clydesdale Bank 0,946% 04/03/ , Commonwealth Bank of Australia 0,522% 02/02/ , Commonwealth Bank of Australia 0,542% 12/02/ , Commonwealth Bank of Australia 0,601% 04/03/ , Commonwealth Bank of Australia 0,610% 21/05/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,522% 11/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,512% 18/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,448% 25/01/ , Confederation Nationale Du Credit Mutuel 0,596% 10/03/ , General Electric Company 0,601% 18/03/ , Generalitat Valenciana 0,591% 11/03/ , Generalitat Valenciana 0,601% 15/03/ , Instituto De Credito OFIC 0,552% 19/04/ , Lloyds Banking Group Plc 0,493% 04/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,690% 07/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,690% 11/01/ , Lloyds Banking Group Plc 0,601% 15/02/ , Macquaire Group Limited 0,800% 25/02/ , Nationwide Building Society 0,606% 25/01/ , Nationwide Building Society 0,542% 16/02/ , Nationwide Building Society 0,552% 24/02/ , Nordea Bank AB 0,542% 19/02/ , Nordea Bank AB 0,562% 02/03/ ,07 De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 15

20 Goldman Sachs Sterling Liquid Investeringsbeholdning (fortsatt) per 2009 Virkelig % av verdi netto Nominell Beskrivelse Kupongrente (a) Forfallsdato (b) GBP eiendeler Commercial Paper (fortsatt) Nordea Bank AB 0,591% 08/03/ , Nordea Bank AB 0,557% 22/03/ , NRW Bank 0,493% 04/01/ , Pohjola Bank Plc 0,493% 11/01/ , Pohjola Bank Plc 0,473% 25/01/ , Pohjola Bank Plc 0,591% 02/03/ , Rabobank Nederland 0,789% 15/10/ , Regency Assets Limited 0,493% 08/01/ , Regency Assets Limited 0,493% 18/01/ , Royal Bank of Scotland 0,542% 29/01/ , Royal Bank of Scotland 1,400% 16/02/ , Sheffield Receivables Corporation 0,517% 12/01/ , Société Générale 0,493% 27/01/ , Société Générale 0,532% 16/03/ , Svenska Handelsbanken AB 0,572% 13/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,552% 19/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,552% 25/01/ , Svenska Handelsbanken AB 0,690% 19/04/ , Thames Asset Global Securitisation 0,512% 13/01/ , Tulip Funding Corporation 0,493% 15/01/ , Westpac Banking Corporation 0,485% 14/01/ ,66 SUM COMMERCIAL PAPER ,77 Gjenkjøpsavtaler med tre parter BNP Paribas Gjenkjøp (d) 0,400% 04/01/ , BNP Paribas Gjenkjøp (d) 0,300% 04/01/ , Goldman Sachs International Gjenkjøp (c)(e) 0,420% 04/01/ , Merrill Lynch International Gjenkjøp (d) 0,380% 04/01/ ,64 SUM GJENKJØPSAVTALER MED TRE PARTER ,33 SUM ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER ENN DE SOM ER OPPTATT TIL OFFISIELL BØRSNOTERING ELLER SOM OMSETTES PÅ ET REGULERT MARKED ,72 Innskudd Termininnskudd Citigroup Inc 0,450% 04/01/ , Intesa Sanpaolo Spa 0,380% 04/01/ ,27 SUM TERMININNSKUDD ,67 SUM INNSKUDD ,67 SUM INVESTERINGSVERDIPAPIRER ,03 Virkelig verdi % av SAMLEDE INVESTERINGER GBP netto eiendeler Sum obligasjoner med variabel rente ,64 Sum grunnfondsbevis ,62 Sum commercial paper ,77 Gjenkjøpsavtaler med tre parter ,33 Sum termininnskudd ,67 Andre eiendeler og gjeld ( ) (0,03) NETTO AKTIVA SOM TILSKRIVES EIERE AV INNLØSELIGE DELTAKERANDELER ,00 (a) Rentesatsene representerer enten den oppgitte kupongrenten, diskontert avkasting på årsbasis på dato for kjøp av rabatterte verdipapirer, eller for verdipapirer med flytende rente, den gjeldende justeringssatsen som er basert på gjeldende renteindekser. (b) Forfallsdatoer representerer enten den oppgitte datoen på verdipapiret, eller den neste rentejusteringsdatoen for verdipapirer med flytende rente, eller den endrede datoen for disse typene verdipapirer. (c) Tilknyttet Goldman Sachs-fondene, plc. (d) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Euroclear. (e) Agent for sikkerhetsstillelse for avtaler med tre parter er Bank of New York Mellon. De medfølgende noter er en integrert del av disse regnskapene. 16

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Asset-Backed Securities

Asset-Backed Securities NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 13.06.2012 AssetBacked Securities En teoretisk og empirisk fremstilling av markedet for ABS Tore Lilletveit Veileder: SveinArne Persson Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap 31. august 2009 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Innhold Brev fra Formannen i BGF 2 Kapitalforvalternes rapport 3 Styre 5 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Viktig informasjon til investorene Ordliste

Viktig informasjon til investorene Ordliste Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Disse undersøkelsene pågår fortsatt.

Disse undersøkelsene pågår fortsatt. 2 lånekostnader. Delvis som følge av gunstige lånevilkår har agenturenes aktiva økt kraftig i de senere år, med tilhørende stigning i utestående volum av usikrede obligasjoner. Agenturene har også hatt

Detaljer