MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011"

Transkript

1 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund («underfondet»), som er et underfond av MGI Funds plc («selskapet»). Selskapet er et åpent paraplyfond og investeringsselskap med variabel kapital med adskilt ansvar mellom underfondene og ble stiftet i Irland den 2. juni 2006 og godkjent av Den irske sentralbanken («sentralbanken») den 18. august 2006 som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til Det europeiske fellesskaps UCITS-direktiv (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2011 («direktivet»). Per dato for Det forenklede prospektet består Selskapet av følgende underfond: Mercer Diversified Growth Fund Mercer Global Small Cap Equity Fund Mercer Low Volatility Equity Fund MGI Bond Fund MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund MGI Emerging Markets Equity Fund MGI Emerging Markets Debt Fund MGI Euro Bond Fund MGI Euro Cash Fund MGI Euro Long Bond Fund MGI Eurozone Equity Fund MGI Global Bond Fund MGI Global Equity Fund MGI Japanese Equity Fund MGI Pacific Basin (ex Japan) Equity Fund MGI U.S. Equity Fund MGI U.S. Equity Growth Fund MGI U.S. Equity Value Fund MGI UK Bond Fund MGI UK Cash Fund MGI UK Equity Active Fund MGI UK Equity Fund MGI UK Equity High Alpha Fund MGI UK Inflation Linked Bond Fund MGI UK Long Gilt Fund Potensielle investorer rådes til å lese det fullstendige prospektet av 20. oktober 2011 («prospektet») og vedlegget om underfondet datert 15. november 2011 («vedlegget»), som inneholder mer informasjon om underfondet og andelsklassene, før de treffer en investeringsbeslutning. Det fullstendige prospektet spesifiserer investorenes rettigheter og ansvar samt det juridiske forholdet til selskapet. Definerte begreper som brukes i dette dokumentet, har samme betydning som spesifisert i prospektet. Basisvaluta Investeringsmål Retningslinjer for investering USD Underfondets investeringsmål er å forsøke å oppnå langsiktig kapital- og inntektsvekst. Underfondet forsøker å oppnå målet ved hovedsakelig å investere i en diversifisert portefølje av globale aksjer. Underfondet kan ta med eller utelukke bestemte investeringer basert på retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer. Underfondet kan også investere ved hjelp av finansielle derivatinstrumenter, som beskrevet nedenfor. Investeringsforvalteren skal oppnevne en eller flere underforvaltere for underfondet. Underfondet forsøker å oppnå målet ved hovedsakelig å investere i et diversifisert utvalg av globale aksjer notert på anerkjente markeder og kan omfatte ordinære aksjer, warrants og enheter/andeler i aksjerelaterte investeringsfond som faller inn under kategoriene spesifisert i sentralbankens «Guidance Note 2/03». Underfondets investeringer i warrants må ikke overskride 5 % av underfondets verdijusterte

2 egenkapital. Underfondet kan også investere opptil 10 % i nyutstedelser som vil bli opptatt til notering på anerkjente markeder innen tolv måneder etter utstedelsesdato. Underfondet vil ikke investere i noen form for rentebærende verdipapirer. Underfondet kan ta med eller utelukke bestemte investeringer basert på retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer, som kan omfatte (i) hvorvidt selskapet er involvert i produksjon av omstridte våpen, og (ii) hvorvidt selskapet har forpliktet seg til prinsipper som bidrar til bærekraftig utvikling og god eierstyring og selskapsledelse og til å verne om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og sosiale forhold anliggender som er relevante for både den nåværende og forventede fremtidige økonomiske utviklingen til investeringen. Det kan iverksettes retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer ved å begrense investeringene i virksomheter som etter underfondets skjønn er involvert i aktiviteter som er i strid med retningslinjene for sosialt ansvar. Dette innebærer bruk av «negativ utvelgelse», dvs. å avstå fra å kjøpe slike selskaper eller selge seg ut av dem i stedet for å engasjere seg i ledelsen av selskapene for å forsøke å endre atferden. Selv om negativ utvelgelse kan virke ukomplisert, bør investorene være klar over at det fra tid til annen oppstår tvilstilfeller der det er uklart om en potensiell investering bør avvises eller ikke. I slike tilfeller vil den aktuelle underforvalteren forbeholde seg retten til å bruke beste skjønn. I tilfelle investeringsforvalteren blir oppmerksom på rapporter om at virksomheten til et selskap som underfondet har investert i, har endret seg, eller hvis ytterligere informasjon blir tilgjengelig, slik at investeringen anses å bryte med retningslinjene for sosialt ansvarlige investeringer, vil den aktuelle underforvalteren helt etter eget skjønn vedta hvorvidt den eksisterende investeringen skal selges. Ved salg av en posisjon under slike omstendigheter vil den relevante underforvalteren forsøke å selge posisjonen til den beste kursen det er rimelig å forvente når det tas hensyn til likviditet og andre markedskrefter. Det er derfor mulig at salget av investeringen kan strekke seg over en periode. Underfondet kan ikke investere mer enn 15 % av verdijustert egenkapital i aksjer (herunder ordinære aksjer og warrants) notert eller omsatt på nivå 1 eller nivå 2 av RTS-børsen eller MICEX i Russland. Underfondet kan ikke investere mer enn samlet 40 % av kapitalen i verdipapirer utstedt på vekstmarkeder. Underfondet kan forsøke å oppnå investeringsmålene ved å investere i andelene til underfondene i MGI Funds plc, dette underfondets paraplyfond, som innebærer eksponering mot kollektive investeringsordninger som nesten tilsvarer underfondet, og som vanligvis vil eksponere underfondet mot ulike former for aksje-, obligasjons-, rente- og valutafond, både globalt, i Europa og i vekstmarkeder. Nærmere opplysninger om underfondenes struktur, investeringsmål og retningslinjer, honorarer og utgifter finnes i de relevante vedleggene. I tillegg til MGI Funds plc-underfondene kan underfondet også investere i andeler i andre åpne kollektive investeringsordninger, for eksempel «investment companies», «investment limited partnerships», «unit trusts» eller tilsvarende, som er UCITS-fond og/eller som ikke er UCITS-fond, men er kvalifiserte kollektive investeringsordninger, og som er forenlig med underfondets investeringsmål og begrensninger (i fellesskap kalt «underliggende fond»). Det vil ikke belastes forvaltningshonorar for de underliggende fondene på mer enn 3 % av de underliggende fondenes respektive verdijusterte egenkapital, og de vil være hjemmehørende i OECD-landene. Underfondets investeringer i REIT (eiendomsinvesteringsselskaper) notert på anerkjente markeder, herunder blant annet London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Irish Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange og Singapore Stock Exchange, overskrider ikke 10 % av underfondets verdijusterte egenkapital. Investeringsforvalteren investerer bare i REIT hvis investeringen etter vedkommendes oppfatning fortsetter å gi 2

3 andelseierne et likviditetsnivå som det refereres til i prospektet og dette vedlegget. Underfondets investeringer i underliggende fond vil ikke overskride 10 % av underfondets samlede verdijusterte egenkapital. I henhold til UCITS-direktivet kan underfondet ikke innvilge lån, opptre som garantist på vegne av tredjeparter eller låne penger, bortsett fra midlertidige lån av et beløp som ikke overstiger 10 % av verdijustert egenkapital, og med unntak av det som ellers er tillatt i henhold til UCITS-direktivet. Underfondet kan også forsøke å oppnå investeringsmålene ved å innta eksponering mot ovennevnte investeringer gjennom investeringer i derivater og swapper, herunder blant annet futures- og forwardkontrakter, opsjoner og «equity total return swaps», som kan forfalle på ulike tider innenfor et tidsrom som investeringsforvalteren fra tid til annen fastsetter. Investering i slike finansielle derivater og swapper er underlagt begrensningene fastsatt i vedlegg III og IV til prospektet. Investorer bør merke seg «Spesielle hensyn og risikofaktorer derivatinstrumenter» i prospektet og «Spesielle hensyn og risikofaktorer swapkontrakter» i vedlegget. Swapper kan kjøpes eller selges på et organisert marked eller utenom børs på et OTC-marked («OTC-kontrakter»). OTC-kontrakter tillates, forutsatt at: (i) OTCkontrakten ikke eksponerer underfondet mot risiko som det ellers ikke ville kunne påtatt seg (dvs. eksponering mot et/en instrument/utsteder/valuta som underfondet ikke kan være eksponert direkte mot); (ii) underfondets forpliktelser under OTCkontraktene til enhver tid er tilgjengelig i likvide eiendeler eller lett omsettelige verdipapirer; (iii) motparten er en godkjent kredittinstitusjon eller har en kredittvurdering på minst A2 eller tilsvarende eller, etter investeringsforvalterens skjønn, har en implisert kredittvurdering på A2 eller bedre; alternativt vil en motpart uten kredittvurdering kunne godkjennes dersom underfondet holdes skadesløs eller garantert mot eventuelle tap som følger av mislighold fra motpartens side, av en enhet som har og opprettholder en kredittvurdering på A2; (iv) eksponeringen mot motparten (som må ta hensyn til den fullstendige eksponeringen som underfondet kan ha mot motparten) ikke overstiger 5 % av underfondets verdijusterte egenkapital (eller 10 % for godkjente kredittinstitusjoner); (v) det godtgjøres overfor investeringsforvalteren at motparten har samtykket i å verdsette transaksjonen daglig eller oftere og avvikle transaksjonen til virkelig verdi på anmodning fra investeringsforvalteren; (vi) selskapets periodiske rapporter gir opplysninger om OTC-kontraktene som inngås i løpet av rapporteringsperioden, navnet på motpartene og det resulterende forpliktelsesbeløpet. Der det er relevant, vil underfondet overvåke sikkerheten for å sikre at verdipapirer stilt som sikkerhet til enhver tid faller inn under kategoriene som tillates av sentralbanken, og er fullstendig diversifiserte i samsvar med kravene fastsatt i prospektet. I tillegg til at underfondet har muligheten å benytte finansielle derivatinstrumenter for investeringsformål som beskrevet ovenfor, kan underfondet i samsvar med kravene til sentralbanken og bestemmelsene fastsatt i vedlegg II, III og IV til prospektet benytte finansielle derivatinstrumenter til sikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning. Det presiseres at underfondet kan benytte instrumenter som futures- og forwardkontrakter, opsjoner og swapkontrakter (både noterte og unoterte) for å kjøpe og selge sikring. Underfondet kan også inngå valutaterminkontrakter for effektiv porteføljeforvaltning og/eller beskyttelse mot renterisiko. I den grad underfondet benytter finansielle derivater, kan inntil 10 % av verdijustert egenkapital gires ved hjelp av derivater. Den forventede effekten av å benytte finansielle derivater for sikringsformål er en reduksjon i volatiliteten på underfondets verdijusterte egenkapital, og den forventede effekten av å benytte finansielle derivater for investeringsformål er 3

4 en økning i volatiliteten på underfondets verdijusterte egenkapital. Risikoprofil Investeringer i underfondet medfører en viss risiko. Verdien av andelene og inntekten fra disse kan både stige og falle, og investorer får ikke nødvendigvis tilbake beløpet som er investert. Historisk utvikling er ingen indikator på fremtidig utvikling og ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringsrisiko fra markeds- og valutatap kan ikke utelukkes. Investeringsrisikoen beskrevet ovenfor er ikke ment å være uttømmende, og potensielle investorer bør gjennomgå prospektet og vedlegget i sin helhet samt konsultere sine profesjonelle rådgivere før de tegner seg for andeler i underfondet. I prospektet og vedlegget kan du lese en nærmere beskrivelse av risikofaktorene som gjelder for underfondet. Utviklingsdata Profilen til en typisk investor Utbyttepolicy Gebyrer og kostnader Per dato for det forenklede prospektet har ingen andeler blitt utstedt i underfondet, og det finnes ingen tilgjengelig relevant informasjon om utviklingen. Investering i underfondet er kun egnet for personer og institusjoner som ikke anser investeringene som et fullstendig investeringsprogram, som forstår risikograden som er typisk for en aksjeportefølje, og som anser investeringen som egnet basert på sine respektive investeringsmål og økonomiske behov. Investering i underfondet bør gjøres med en mellomlang til langsiktig tidshorisont. Styret har besluttet å reinvestere all nettoinntekt og netto realisert kapitalgevinst i selskapet. Følgelig vil det ikke utbetales utbytte i forbindelse med enhver andelsklasse i underfondet, og underfondets fullstendige nettoinntekt og netto realisert kapitalgevinst vil gjenspeiles i dets netto andelsverdi. Andelseiernes kostnader: Tegningsgebyr 3,00 % Konverteringsgebyr 1 0,00 % Innløsningsgebyr 3,00 % Underfondets honorarer og utgifter: Forvalteren skal være ansvarlig for å dekke investeringsforvaltnings- og distribusjonshonorar (herunder rimelige utlegg) ut av forvaltningshonoraret. Honorarene og utgiftene til administratoren og depotmottakeren (herunder rimelige utlegg) dekkes av selskapet ut av underfondets kapital. Honorarene til en eller flere underforvaltere dekkes av honorarene til investeringsforvalteren. Forvalterens, administratorens, depotmottakers, distributørens og investeringsforvalterens samlede årlige honorarer og utgifter (som påløper daglig og betales månedlig på etterskudd) skal ikke overskride 3 % av underfondets verdijusterte egenkapital. Klasse Årlig forvaltningshonorar Klasse M-1$ 0,55 % Klasse M-2$ 0,65 % Klasse M-3$ 0,70 % Klasse M-4$ 0,75 % Klasse M-5$ 0,85 % Klasse M-1 NOK 1,50 % Klasse M-2 NOK 2,00 % Klasse M-3 NOK 2,50 % Totalkostnadsforhold («TER»): 1 Selskapet og forvalteren krever ikke konverteringsgebyr. 4

5 Porteføljens omløpshastighet: Skatt Selskapet er hjemmehørende i Irland og er fritatt for irsk skatt på inntekt og kapitalgevinst. Det kreves ikke irsk stempelavgift for utstedelse, innløsning eller overdragelse av andeler i selskapet. Andelseiere og potensielle investorer oppfordres til å rådføre seg med profesjonelle rådgivere vedrørende mulige skattemessige eller andre følger av kjøp, besittelse, salg, konvertering eller annen avhending av andelene i henhold til lovgivningen i landet der de er stiftet, er etablert, er borgere, har opphold, har vanlig opphold eller er bosatt. Offentliggjøring av andelskurs Kjøp og salg av enheter/andeler Underfondets netto andelsverdi publiseres daglig på webområdet og på eller gjennom andre media som forvalteren fra tid til annen kan fastsette, og vil være tilgjengelig fra kontoret til administratoren, State Street Fund Services (Irland) Limited. Du kan hver omsetningsdag kjøpe andeler hos State Street Fund Services (Irland) Limited, Mercer Global Investments Europe Limited eller MGI Funds plc og hver omsetningsdag selge eller konvertere andeler hos State Street Fund Services (Irland) Limited på følgende adresser: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay. Dublin 2, Irland Mercer Global Investments Europe Limited, Adelaide Road, Dublin 2, Irland MGI Funds plc, 70 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland Viktig tilleggsinformasjon Forvaltningsselskap: Mercer Global Investments Management Limited Investeringsforvalter, innbyder og distributør: Mercer Global Investments Europe Limited Depotmottaker: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Administrator: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd Revisor: KPMG Tilleggsinformasjon og kopier av prospektet, underfondets vedlegg og den siste årsog halvårsrapporten kan fås (vederlagsfritt) i normal kontortid fra administratoren. 5

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE. Hvordan det virker KUN FOR INVESTORER I NORGE VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en vel etablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer eller obligasjoner for

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Viktig informasjon til investorene Ordliste

Viktig informasjon til investorene Ordliste Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer