MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS MARS /08 08/1074 INVESTERINGSRAPPORT PR /08 08/626 SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET /08 07/1810 OPPRUSTING AV KUVENTRÆ - SØKNAD OM TILSKOT /08 07/1529 OS I TIO - NY ORGANISERING /08 08/1195 KOMMUNDELPLAN FOR BJÅNESHALVØYA - FORSLAG TIL ORGANISERING /08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING /08 08/430 LANDBRUKSTENESTER - FUSA, OS, SAMNANGER - EVALUERING /08 05/1260 LOVLIGHETSKONTROLL AV REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET. 40/08 06/1032 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - NY FYLKESVEG - ÅSEN - HELLESKARET /08 08/41 MØTEPROTOKOLL FRÅ KONTROLLUTVALET /08 08/783 RETNINGSLINER FOR SALS- OG SKJENKELØYVE I OS KOMMUNE FOR PERIODEN REVISJON. 653 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kantina Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Svinningen Venstre Rådhuset, Skorpo

3 Sak 30/08 MØTEBOK FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/1466 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 128/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek fylkesmannen si uttale om budsjett og økonomiplan til etterretning. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 30/08 Vedlegg: Brev frå fylkesmannen i Hordaland av april 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer fylkesmannen i Hordaland sin uttale til Os kommune sitt budsjett og økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 54

5 Sak 31/08 PORTEFØLJESTATUS MARS 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for mars 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 31/08 Vedlegg: Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for mars 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for mars Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 54

7 Sak 32/08 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/1074 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 37/08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr til orientering. For å finansiera arbeidet med brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim foreslår administrasjonen å gjera reduksjon i følgjande prosjekt: Konto Tekst Balansekonto Beløp Eigenkapitalinnskot KLP Mobergslia Os skule ombygging Hjelpemiddelsentral Sum Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Tenestekjøp og materialar - vert auka med kr Post Unytta lån - vert auka med kr Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 32/08 Vedlegg: Investeringsrapport pr taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr mars Vi vil særskilt kommentera følgjande prosjekt: Post Søfteland barnehage Dette prosjektet har gått over lang tid. Det er usemje om sluttoppgjer med entrepenør. Dette er særlig knytt opp mot utgifter til rigg og drift som ikkje var med i kontrakten. Dette har no Os Bygg og Eigedom AS under tvil godteke å utbetala. Det har og vore utført eindel tillegg/endringsarbeid. Vi har og hatt ein større vass-lekkasje i samband med arbeidet, som og har vore med å seinka prosjektet. Utgifter vedk. vasslekkasjen har i stor grad blitt dekka av forsikringsselskapet og andre midlar, og er halde utanfor investeringsprosjektet. Slik det no ser ut blir prosjektet ca 1 mill. kroner dyrare enn kostnadsramma på Kr ,-. Det meste av dette har vi klart å dekka av avsette midlar til Miljøretta helsevern som no er brukt opp. Slik det no ser ut vil vi likevel få ei underdekning på ca. kr ,-. Dette vert foreslått dekka av midlar til opprusting barnehagar og skule. Post Nore Neset barnehage Barnehagen skal få nytt lysanlegg etter pålegg frå Helsevernetaten. Arbeidet er planlagt utført når barnehagen er stengt i ferien. Arbeidet er kalkulert til kr mva, og skal dekkast av avsette midlar til opprusting av skular og barnehagar, jfr kommentarane til investeringsbudsjettet for Post Bufellesskap psykiatri (Idrettsvegen) Prosjektet ser ut til å verta om lag 2 mill. kr dyrare enn budsjettert. Prisstigning blir ca. 1 mill. høgre enn kalkulert. Generelle tillegg har auka med ca ,- og i tillegg kjem heis bestilt av styringsgruppa til kr ,-. Det er og usemje om ein tilleggsfaktura frå entrepenør på ca. kr ,-. Det er vidare problem med vassinntrenging i det nye bygget, noko vi reknar med vil vera ei reklamasjonssak. Det må arbeidast vidare med å finna løysing på utfordringane med dette bygget, både økonomisk og teknisk. Post Badeanlegg Styret i Osbadet har gjort vedtak om bygging av 2 stk. toalett og eit anretningskjøkken i 2.etg. Styret meiner at dette vil vera med å betra leigeinntektene til Osbadet på sikt. Det meste av kostnaden med dette blir dekka av restmidlar frå prosjektet. Resten skal dekkast over driftsbudsjettet til Osbadet KF. Post Institusjonsbygg (Os sjukeheim) Det er sett i gang arbeid med brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim etter pålegg frå brannvesenet. Det er inngått kontrakt med Stoltz Entreprenør AS, kr ,-. I tillegg kjem ekstrakostnader frå Stolz Entreprenør til elektrikar og heving av himling, prisa til ca. kr ,-. Ut over dette kjem utgifter til byggeleiing. Til saman reknar vi med at det prosjektet vil koma på om lag kr Prosjektet manglar løyving. Administrasjonen har gått igjennom investeringsrekneskapen for å sjå om det finst prosjekt som har restmidlar eller som har stoppa opp slik at løyvinga kan omdisponerast til dette prosjektet. Administrasjonen foreslår å gjera reduksjon i følgjande prosjekt for å finansiera brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim: Side 8 av 54

9 Sak 32/08 Konto Tekst Balansekonto Beløp Eigenkapitalinnskot KLP Mobergslia Os skule ombygging Hjelpemiddelsentral Sum Post / / Hegglandsdalen etappe 1 Som vist til i tidlegare rapportar vil prosjektet få ein monaleg kostnadssprekk. Det er varsla eiga sak om prosjektet, men det er uklårt når denne er ferdig. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 54

10 Sak 33/08 MØTEBOK SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET Saksbehandlar: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV Arkivsaksnr.: 08/626 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek skatterekneskapen 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 33/08 Vedlegg: 1. Årsrekneskap 2. Forklaring til årsrekneskapen 3. Skatteoppkrevjaren sine merknadar til årsrekneskapen 4. Kontrollrapport 2007 Saksopplysningar: Skatteoppkrevjaren ber kommunestyret særleg merka seg at revisjonen har eit eige oppfølgingspunkt vedk. arbeidsgjevarkontroll fordi det vert utført alt for få slike kontrollar. Denne tenesta vert utført av Hordaland kommunale rekneskapskontroll der vår andel er noko stutt. Skal denne få verknad, må vår andel aukast monaleg. Skatteoppkrevjaren er vidare særs nøgd med at ein del eldre enkeltpunkt som revisjonen har merka seg tidligare, er rydda opp i før overgangen til nytt skatterekneskap. Sjølv om ressursane til skatteinnkrevjing har betra seg dei to siste åra, er tida likevel knapp om vi skal fullføra innkrevjingslaupet fullt ut. Dette gjeld særleg tvangssal og melding til politiet med påfølgjande erstatningskrav. Vi kan raskt koma i den situasjonen at desse sakene tar for mykje tid til at dei let seg gjennomføra på best mogleg måte. Avdelinga er og sårbar ved fråvær der den daglege drifta tar tid som burde vore brukt på meir aktiv innkrevjing. Os, Terje Lågeide Skatteoppkrevjar Side 11 av 54

12 Sak 34/08 MØTEBOK OPPRUSTING AV KUVENTRÆ - SØKNAD OM TILSKOT Saksbehandlar: Jonny Haugland Arkiv: 243 C Arkivsaksnr.: 07/1810 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Før rekneskapen er revidert og før kommunestyret har handsama revidert rekneskap, har vi formelt ikkje noko overskott å disponere, sjølv om administrasjonen har lagt fram eit forslag til rekneskap som viser overskott på vel 5 mill kr. Det er og svært mange signal om at pågåande kommunale prosjekt manglar finansiering. I tillegg er det signalisert trong for ekstraløyvingar i høve ulike planlagte tiltak. Desse behova bør sjåast i ein samanheng før ein løyver friske pengar til einskildtiltak. Disponering av kommunal eigenkapital bør heller ikkje skje etter prinsippet først til mølla. Saka vert difor utsett til kommunestyret skal handsame disponering av evt overskott på -07 rekneskapen, t.d. i samband med 1. tertialrapport. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 34/08 Vedlegg: 1. Søknad frå Os Turnforening, dat Retningsliner for kommunal garanti Saksopplysningar: Os Turnforening er i gong med fornying og utvikling av idrettsanlegget på Kuventræ. Fyrste fase er å byggja ny kunstgrasbane der grusbanen ligg i dag. Dei søkjer om eit tilskot på lik line som er gjeve til blant anna Lysekloster og Nore Neset idrettslag. Administrasjonen har ikkje hatt høve til å sjå denne søknaden i samanheng med andre behov for ekstra midlar. Garanti Laget søkjer også om kommunal garanti på inntil kr ,- som fell vekk når utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune. Retningsliner for kommunal garanti MELDING OM POLITISK VEDTAK RETNINGSLINER FOR KOMMUNALE GARANTIAR Os kommunestyre behandla i møte sak 45/07. Følgjande vedtak vart gjort: Os kommunestyre meiner at kommunen bør vera varsam med å ta på seg risiko i for av å garantera for andre sine plikter, og ønskjer for framtida å føra ei restriktiv line med omsyn til å gje kommunal garanti. I praksis har det vist seg at kommunestyret ikkje held seg til dette nye vedtaket, men i langt større grad visar til gamal praksis. Vedtaket om rettningslinjer for kommunal garanti har difor ingen verdi for administrasjonen si interne handsaming og tilrådning i saker, og heller ikkje som rettesnor i høve eksterne aktørar. Tilskot til renter Os Turnforening søkjer også om tilskot til renteutgifter på lån omsøkt i punkt 2. Dei syner til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet I nyleg vedteken idrettsplan er det eit mål at ein få til ordning med dekning av renteutgifter på lån som vert teken opp inntil spelemidlar vert utbetalt. Før ei slik ordning kan gjevast, må det settast av budsjettmidlar. For 2008 er det ikkje budsjettmidlar til tilskot på renteutgifter. Rådmannen vil signalisere at med noverande kommuneøkonomi, og manglande auke i rammer for kommunane, vil det i framtida vere vanskeleg å prioritere rentesubsidier for eksterne aktørar framfor løyvingar til ordinær kjernedrift i kommunen, slik det er lagt opp til i Idrettsplanen. Det bør heller tilstrevast større samanfall i tid mellom løyvingar av tippemidlar og utføring av det einskilde prosjekt. Kostnadsbildet for kommunen kan i beste fall verte uoversiktleg med dei reglar som idrettsplanen legg opp til. Vurdering Å gje eit tilskot på kr ,- vil vere i samsvar med tidlegare løyvinga til liknande kunstgrasbanar i kommunen. Det har vore praksis for å gje garanti på lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Spelemidlane vert gjevne etter faste reglar, og er såleis sikre pengar når vilkåra er oppfylte. Dei vert alltid utbetalte til kommunen. Slik sakbehandlar ser det vil det vere positivt for svært mange at idrettsanlegget på Kuventræ vert oppgradert til sentralidrettsanlegg i kommunen. Når det gjeld tilskot til renter, må det evt fyrst prioriterast i høve andre føremål, og innarbeidast i framtidige budsjett. Alternativt framlegg til vedtak dersom kommunestyret vel å gå inn for tilskott og garanti på noverande tidspunkt;: Side 13 av 54

14 Sak 34/08 1. Os kommunestyre yter eit tilskot på kr til Os Turnforening til bygging av ny Kunstgrasbane. Løyvinga går frå overskot på 2007 rekneskapen. 2. Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån på inntil kr for å sikra mellomfinansiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken og fylkesmannen si godkjenning. 3. Os kommunestyre kan på nåverande tidspunkt ikkje gje tilskot til renter på lån då det ikkje er sett av budsjettmidlar til det i Os, Jonny Haugland Kulturkonsulent Side 14 av 54

15 Sak 35/08 MØTEBOK OS I TIO - NY ORGANISERING Saksbehandlar: Geir Engelsen Arkiv: 031 &40 Arkivsaksnr.: 07/1529 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 66/07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /08 Arbeidsmiljøutval PS /08 Arbeidsmiljøutval PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommune vert organisert som ein 2-nivå modell, med eit strategisk nivå mot samfunnet og eit operativt nivå mot brukarane. Den øvrige organiseringa vert styrt av delegeringsreglementet. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 35/08 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Prosjektleiar Geir Engelsen gjekk i gjennom, første del av leveransen i Os i Tio Organisering. Grundig og god framstilling. Arbeidsmiljøutvalet meiner den nye organiseringa legg til rette for styrka samhandling mellom einingsleiar og overordna leiar med mynde til å ta avgjersler. Stabsavdelingane vil utøva sine oppgåver med rådmannen sine fullmakter, dette vil få større gjennomføringskraft på rutiner som gjeld for heile kommunen, som f. eks. HMS / IA arbeidet. Slik det har fungert no, er stabsfunksjonane organisert som eining, på linje med driftseiningane og har i realiteten ingen instrukssjonsmynde. Utdanningsforbundet presiserer at det må vera faste drøftingsmøter med rådmannen og HTV/HVO, i framtidig organisering, slik det er i dag. Meiner og at det er naturleg at HVO har tett kontakt med områdesjefane. Fagforbundet kritiserer prosessen med begrunnelse i at sakspapirer er for seint levert. Etterlyser konsekvensanalyse for prosjektet Os i Tio, denne ligg ikkje ved saka. Meiner kommunen har brutt regelverket nok ein gong. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til levering på området Oganisasjon, i Os i Tio, med følgjande protokolltilførsel frå Fagforbundet: Sakspapirer er levert for seint og konsekvensanalyse for prosjektet Os i Tio, ligg ikkje ved saka, dette er brot på regelverket. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: AMU ber prosjektleiar om å finna balansen mellom å kunna levera og utvikla det som er forventa i prosjektet, opp mot det daglege arbeidet, som på mange områder har fastlagte oppgåver med fristar. Der det ikkje er fristar, må saker som kan venta, leggjast til side. Det er viktig at ein i denne travle tida, er oppmerksam på kva som gjev energi og kva som tappar ein for energi. AMU ber om at deler av prosjektet, for eksempel tenesteutvikling, blir skjøve fram i tid i forhold til levering, dette fordi dei same tilsette er med i fleire arbeidsgrupper samtidig. Prosjektet Os i Tio, skal vera fast på agendaen i AMU, i prosjektperioden. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er orientert om prosessane i delprosjekta i Os i Tio, og ber prosjektleiar vera oppmerksom på faren for overbelastning for tilsette, som er involvert i prosjektet på fleire områder. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Side 16 av 54

17 Sak 35/08 Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til at den vidare prosessen i Os i Tio, skal skje i samhandling med vernetenesta, dei tillitsvalde og med medverknad frå dei tilsette, som blir berørt av omorganiseringa. Prosjektleiar understreker at prosjektgruppa har peikt på områder for vidare prosess, for å få betre struktur, noko som er naudsynt for vidare utvikling av organisasjonen. Utvikling av ein organisasjon er ein kontinuerleg prosess, så i dette prosjektet er det vanskeleg å fastslå tidspunkt for når prosjektet skal vera ferdig og når organisasjonen er inne i den kontinuerlege utviklingsprosessen. Langtidsmålsetjinga er ein organisasjon, som både er endringsvillig og har endringskompetanse. Utdanningsforbundet har kommentar til andre avsnitt på side 6, utan å auka dei administrative ressursane. Dei meiner dette er for høg målsetting, at behovet for auka ressurs til administrasjon, må ein sjå i samanheng med oppgåver og behov. Prosjektleiar peikar på at dette er ei overordna målsetjing, og at det handlar om omfordeling av ressursar, knytt opp mot mål og prioriterte oppgåver. Vedtak: Prosjektgruppa Os i Tio legg fram forslag til det vidare arbeidet med organisasjonsstrukturen. Prosjektgruppa har ikkje konkludert med korleis endeleg løysing bør vera, men peikar på område og tema som bør vera gjenstand for vidare diskusjon i organisasjonen. Gruppa ser det som særs viktig at dei som arbeidar i einingane som vert omfatta av forslaga, får medverke i prosessane fram til endeleg løysing. Einingar Tekniske tenester Prosjektgruppa foreslår at samordning/-organisering av Eining for kommunalteknikk og Eining for arealbruk vert utgreidd. Likeeins må det sjåast på om oppgåvedelinga mellom denne eininga og OBE er optimal om evt. annan organisering vil kunne gje meir effekt for kvar krone som vert brukt. TBU, Rehablitering, Rus og Psykiatri Prosjektgruppa gjer framlegg om at det vert sett ned ei prosjektgruppe som nøye vurderer føremoner og ulemper ved å knyta psykiatri og rus (det som er att av Psykiatriske og sosiale tenester) og Rehabiliteringstenesta til TBU. PU Prosjektgruppa gjer framlegg om at organiseringa av PU vert nøye vurdert med tanke på samordning/ samanslåing. Ungdomsklubben Prosjektgruppa gjer framlegg om at ungdomsklubben, som held til på Allaktivitetshuset og som i dag vert administrert av Kulturavdelinga, i framtida kan høyra til Tenester for Barn og Unge (TBU). BOF Prosjektgruppa rår til at BOF får tilført bestillar/forvaltarkompetanse innafor områda psykiatri, rus, spesialopplæring, rehabiliteringstiltak og bygg/vedlikehald. Vidare rår gruppa til at BOF, med dei einingsovergripande funksjonane sine, organisatorisk vert plassert på strategisk nivå, som ein stabseining. Side 17 av 54

18 Sak 35/08 Stabs- og støttefunksjonar Prosjektgruppa gjer framlegg om at einingane Organisasjon, Økonomi, IKT og Kommunetorget vert lagt ned og erstatta av: Personalgruppe Økonomigruppe Politisk sekretariat IKT Servicetorg Utviklingsgruppe Servicetorg Prosjektgruppa gjer framlegg om at ei arbeidsgruppe får i oppdrag å greie ut detaljar kringt innhald, omfang og funksjon i eit Servicetorg. Arbeidsgruppa bør også sjå nærare på den organisatoriske plasseringa av eit Servicetorg, som ein del av BOF eller som eiga eining. Tilleggsvedtak: Arbeidsmiljøutvalet ber om at vernetenesta ved hovudverneombodet, vert representert i prosjektet for Os i Tio, i tråd med HMS systemet kap. 3 Medverknad. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Laila Reiertsen (FrP): Sjå også på tilhøva til tenestene med heildøgns pleie og omsorg. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om at gruppa skal sjå på korleis ein skal rapportera prosjektet og verknaden av det vidare til politisk nivå. Samrøystes vedtak som innstillinga med ovannemnde innspel. Vedtak: Prosjektgruppa Os i Tio legg fram forslag til det vidare arbeidet med organisasjonsstrukturen. Prosjektgruppa har ikkje konkludert med korleis endeleg løysing bør vera, men peikar på område og tema som bør vera gjenstand for vidare diskusjon i organisasjonen. Gruppa ser det som særs viktig at dei som arbeidar i einingane som vert omfatta av forslaga, får medverke i prosessane fram til endeleg løysing. Einingar Tekniske tenester Prosjektgruppa foreslår at samordning/-organisering av Eining for kommunalteknikk og Eining for arealbruk vert utgreidd. Likeeins må det sjåast på om oppgåvedelinga mellom denne eininga og OBE er optimal om evt. annan organisering vil kunne gje meir effekt for kvar krone som vert brukt. TBU, Rehablitering, Rus og Psykiatri Prosjektgruppa gjer framlegg om at det vert sett ned ei prosjektgruppe som nøye vurderer føremoner og ulemper ved å knyta psykiatri og rus (det som er att av Psykiatriske og sosiale tenester) og Rehabiliteringstenesta til TBU. PU Prosjektgruppa gjer framlegg om at organiseringa av PU vert nøye vurdert med tanke på samordning/ samanslåing. Side 18 av 54

19 Sak 35/08 Heildøgnstenester. Heildøgns tenester i dei ulike pleie- og omsorgseiningane bør sjåast saman. Dette gjeld PU, psykiatri, heimetenestene og rus. Ungdomsklubben Prosjektgruppa gjer framlegg om at ungdomsklubben, som held til på Allaktivitetshuset og som i dag vert administrert av Kulturavdelinga, i framtida kan høyra til Tenester for Barn og Unge (TBU). BOF Prosjektgruppa rår til at BOF får tilført bestillar/forvaltarkompetanse innafor områda psykiatri, rus, spesialopplæring, rehabiliteringstiltak og bygg/vedlikehald. Vidare rår gruppa til at BOF, med dei einingsovergripande funksjonane sine, organisatorisk vert plassert på strategisk nivå, som ein stabseining. Stabs- og støttefunksjonar Prosjektgruppa gjer framlegg om at einingane Organisasjon, Økonomi, IKT og Kommunetorget vert lagt ned og erstatta av: Personalgruppe Økonomigruppe Politisk sekretariat IKT Servicetorg Utviklingsgruppe Servicetorg Prosjektgruppa gjer framlegg om at ei arbeidsgruppe får i oppdrag å greie ut detaljar kringt innhald, omfang og funksjon i eit Servicetorg. Arbeidsgruppa bør også sjå nærare på den organisatoriske plasseringa av eit Servicetorg, som ein del av BOF eller som eiga eining. Rapportering Gruppa skal sjå på korleis ein skal rapportera prosjektet og verknaden av det vidare til politisk nivå. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tar saka Os i Tio til orientering. Side 19 av 54

20 Sak 35/08 Vedlegg: 1. Organisasjonskart m.m. Saksopplysningar: Oppsummering/samandrag Bakgrunn for framlegget I samband med økonomiplanarbeidet hausten 2006 fatta Os Kommunestyre vedtak om at administrasjonen måtte setje i verk tiltak for å effektivisere drifta. 1. februar 2007 oppretta Rådmannen prosjektet Os i Tio som eit svar på politiske krav om økonomiske innsparingar. Etter ein litt trong fødsel er prosjektet nå særs omfattande, med fire leveranseområde. Arbeid med og forankring av framlegget I samband med ny prosjektleiing i januar 2008 vart arbeidet med ny organisasjon konkretisert i fleire delprosjekt. Prosjektleiinga har lagt vekt på å sikre god forankring av valde løysingar i alle fasar av prosjektet gjennom å sikre at dei partane det gjeld er representerte i arbeidet, samt å vere tett på med informasjon og kommunikasjon. Tillitsvalde har delteke i alle delprosjekta. Framlegg Tilrettelegging og utføring av tenestene i den einskilde eining fungerer i dag gjennomgåande godt og vil i stor grad bli vidareført. Utfordringane er stort kontrollspenn, tilgjenge til næraste leiar og problematikk for Stab/støtte. Det er mangel på gode arenaer for samhandling og utvikling. I førre omorganisering vart det kutta ut einskilde sentrale samordningsfunksjonar. Nokre av desse vert no oppretta igjen, i endra form, men utan økt ressursbruk. Gjennom strategisk arbeid, god leiing og styring vil ein sikre ein utvikling av organisasjonen, som fremmer ein god teneste- og samfunnsutvikling. Med denne bakgrunn gjer ein følgjande framlegg til vedtak på prinsipielt grunnlag: Os kommune vert organisert som ein 2-nivå modell, med eit strategisk nivå mot samfunnet og eit operativt nivå mot brukarane. Den øvrige organiseringa vert styrt av delegeringsreglementet. Konsekvensar Konsekvensane vert ikkje store for dei tilsette. Framlegget sikrar ei naudsynt utvikling av organisasjonen, ikkje ei stor omstilling. Tilrettelegging og utføring av tenestene i den einskilde eining fungerer i dag gjennomgåande godt og vil i stor grad bli vidareført. For leiarar vert konsekvensane større. Om lag ein tredjedel av dagens einingsleiarar vert omfatta av framlegget. Nokre leiarar vil kunne gå inn i nye leiarroller, andre vil måtte gå over i fagstillingar. Det vil bli lagt til rette for ein god prosess rundt dette. Dei økonomiske konsekvensane er positive og må sjåast i samanheng med dei andre leveransane frå Os i Tio. I tillegg til dei reint økonomiske gevinstane må ein i stor grad og ta med verknadene for kvalitet på tenestene og omdøme. Os Inspirerer forpliktar. I framlegget har ein har lagt opp til å møte framtidig vekst utan å tilføre ekstra ressursar, tilsvarande om lag 5 millionar kr. gitt 3% vekst i tal på innbyggjarar. Side 20 av 54

21 Sak 35/08 Os Inspirerer Visjon og merkevare Os kommune lanserer seg i høve til verda omkring seg med eigen logo og slagordet Os inspirerer. Det er meisla ut visjon, misjon og felles kjerneverdiar for kommunen. Det heile er eit ledd i ei langsiktig satsing på å byggja merkevaren Os. Kommunen og private interesser vil i tida framover lansera ei rekkje tiltak som skal underbyggja denne profilen. Målsettinga er å posisjonera Os kommune i konkurransen om tilflytting, næringsetableringar og kompetent arbeidskraft. Vår visjon: Os eit samfunn med vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv Vår misjon: Livskvalitet for alle Våre kjerneverdiar: Vi vil skapa resultat! Vi lyttar med respekt! Vi gjer det vi seier! Vi meiner entusiasme inspirerer! Denne satsinga må prege organisasjonen Os kommune like mykje. Innbyggjarar og tilflyttarar, både private og næringsdrivande, må oppleve dette i sitt møte med kommunen. Organisasjonen Os kommune er Os-samfunnet sin operative reiskap i denne utviklinga. Det vere seg leveransar og tenester innan teknisk område, oppvekst og helse. I dag er Os kommune blant dei tre kommunane i Fylket som har sterkast folkevekst, med ei auke på om lag 500 innbyggjarar kvart år. Organisasjonen Os kommune må kunne møte denne veksten - ha vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv. Det må vidareutviklast ein kommunal kultur i samsvar med merkevaren Os Inspirer. Det krev felles kultur- og koordineringstiltak for heile organisasjonen. Til å møte denne utfordringa har Rådmannen oppretta prosjektet Os i Tio med formål å gjere kommunen meir fleksibel til å møta vekst og endring, bli betre til å utnytta ressursane meir effektivt, både med omsyn til personale og økonomi, samt betre på å samordna tenestene til beste for brukarane. Det er eit særs omfattande og krevjande prosjekt. Prosjektet har ein samordna strategi kor realisering av gevinstane er avhengig av ei samordna gjennomføring av prosjektet sine fire leveranseområde: 1. Sjå til ei effektiv og føremålstenleg organisering 2. Vidareutvikle ein felles og balansert styringsmodell 3. Effektive arbeidsprosessar og kommunikasjon, støtta av dataverktøy bygd på moderne teknologi 4. Gjennomføre ei faktabasert tenesteutvikling basert på posisjonsanalysar gjennom metodikk og måling gjort mogeleg gjennom punkta ovanfor. Denne organisasjonsplanen er prosjektet Os i Tio sin første leveranse som bidrag til vår visjon: Os eit samfunn med vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv. Krav til ny organisering Ei effektiv og formålstenleg organisering må stette følgjande krav: Side 21 av 54

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer