MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS MARS /08 08/1074 INVESTERINGSRAPPORT PR /08 08/626 SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET /08 07/1810 OPPRUSTING AV KUVENTRÆ - SØKNAD OM TILSKOT /08 07/1529 OS I TIO - NY ORGANISERING /08 08/1195 KOMMUNDELPLAN FOR BJÅNESHALVØYA - FORSLAG TIL ORGANISERING /08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING /08 08/430 LANDBRUKSTENESTER - FUSA, OS, SAMNANGER - EVALUERING /08 05/1260 LOVLIGHETSKONTROLL AV REGULERINGSPLAN FORSTRØNESUNDET. 40/08 06/1032 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - NY FYLKESVEG - ÅSEN - HELLESKARET /08 08/41 MØTEPROTOKOLL FRÅ KONTROLLUTVALET /08 08/783 RETNINGSLINER FOR SALS- OG SKJENKELØYVE I OS KOMMUNE FOR PERIODEN REVISJON. 653 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kantina Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Svinningen Venstre Rådhuset, Skorpo

3 Sak 30/08 MØTEBOK FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/1466 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 128/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek fylkesmannen si uttale om budsjett og økonomiplan til etterretning. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 30/08 Vedlegg: Brev frå fylkesmannen i Hordaland av april 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer fylkesmannen i Hordaland sin uttale til Os kommune sitt budsjett og økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 54

5 Sak 31/08 PORTEFØLJESTATUS MARS 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek avkastningsrapport for mars 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 31/08 Vedlegg: Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for mars 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for mars Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 54

7 Sak 32/08 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/1074 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 37/08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek investeringsrapport pr til orientering. For å finansiera arbeidet med brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim foreslår administrasjonen å gjera reduksjon i følgjande prosjekt: Konto Tekst Balansekonto Beløp Eigenkapitalinnskot KLP Mobergslia Os skule ombygging Hjelpemiddelsentral Sum Det vert gjort følgjande budsjettregulering: Post Tenestekjøp og materialar - vert auka med kr Post Unytta lån - vert auka med kr Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 32/08 Vedlegg: Investeringsrapport pr taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr mars Vi vil særskilt kommentera følgjande prosjekt: Post Søfteland barnehage Dette prosjektet har gått over lang tid. Det er usemje om sluttoppgjer med entrepenør. Dette er særlig knytt opp mot utgifter til rigg og drift som ikkje var med i kontrakten. Dette har no Os Bygg og Eigedom AS under tvil godteke å utbetala. Det har og vore utført eindel tillegg/endringsarbeid. Vi har og hatt ein større vass-lekkasje i samband med arbeidet, som og har vore med å seinka prosjektet. Utgifter vedk. vasslekkasjen har i stor grad blitt dekka av forsikringsselskapet og andre midlar, og er halde utanfor investeringsprosjektet. Slik det no ser ut blir prosjektet ca 1 mill. kroner dyrare enn kostnadsramma på Kr ,-. Det meste av dette har vi klart å dekka av avsette midlar til Miljøretta helsevern som no er brukt opp. Slik det no ser ut vil vi likevel få ei underdekning på ca. kr ,-. Dette vert foreslått dekka av midlar til opprusting barnehagar og skule. Post Nore Neset barnehage Barnehagen skal få nytt lysanlegg etter pålegg frå Helsevernetaten. Arbeidet er planlagt utført når barnehagen er stengt i ferien. Arbeidet er kalkulert til kr mva, og skal dekkast av avsette midlar til opprusting av skular og barnehagar, jfr kommentarane til investeringsbudsjettet for Post Bufellesskap psykiatri (Idrettsvegen) Prosjektet ser ut til å verta om lag 2 mill. kr dyrare enn budsjettert. Prisstigning blir ca. 1 mill. høgre enn kalkulert. Generelle tillegg har auka med ca ,- og i tillegg kjem heis bestilt av styringsgruppa til kr ,-. Det er og usemje om ein tilleggsfaktura frå entrepenør på ca. kr ,-. Det er vidare problem med vassinntrenging i det nye bygget, noko vi reknar med vil vera ei reklamasjonssak. Det må arbeidast vidare med å finna løysing på utfordringane med dette bygget, både økonomisk og teknisk. Post Badeanlegg Styret i Osbadet har gjort vedtak om bygging av 2 stk. toalett og eit anretningskjøkken i 2.etg. Styret meiner at dette vil vera med å betra leigeinntektene til Osbadet på sikt. Det meste av kostnaden med dette blir dekka av restmidlar frå prosjektet. Resten skal dekkast over driftsbudsjettet til Osbadet KF. Post Institusjonsbygg (Os sjukeheim) Det er sett i gang arbeid med brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim etter pålegg frå brannvesenet. Det er inngått kontrakt med Stoltz Entreprenør AS, kr ,-. I tillegg kjem ekstrakostnader frå Stolz Entreprenør til elektrikar og heving av himling, prisa til ca. kr ,-. Ut over dette kjem utgifter til byggeleiing. Til saman reknar vi med at det prosjektet vil koma på om lag kr Prosjektet manglar løyving. Administrasjonen har gått igjennom investeringsrekneskapen for å sjå om det finst prosjekt som har restmidlar eller som har stoppa opp slik at løyvinga kan omdisponerast til dette prosjektet. Administrasjonen foreslår å gjera reduksjon i følgjande prosjekt for å finansiera brannteknisk oppgradering ved Os Sjukeheim: Side 8 av 54

9 Sak 32/08 Konto Tekst Balansekonto Beløp Eigenkapitalinnskot KLP Mobergslia Os skule ombygging Hjelpemiddelsentral Sum Post / / Hegglandsdalen etappe 1 Som vist til i tidlegare rapportar vil prosjektet få ein monaleg kostnadssprekk. Det er varsla eiga sak om prosjektet, men det er uklårt når denne er ferdig. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 54

10 Sak 33/08 MØTEBOK SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET Saksbehandlar: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV Arkivsaksnr.: 08/626 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek skatterekneskapen 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 33/08 Vedlegg: 1. Årsrekneskap 2. Forklaring til årsrekneskapen 3. Skatteoppkrevjaren sine merknadar til årsrekneskapen 4. Kontrollrapport 2007 Saksopplysningar: Skatteoppkrevjaren ber kommunestyret særleg merka seg at revisjonen har eit eige oppfølgingspunkt vedk. arbeidsgjevarkontroll fordi det vert utført alt for få slike kontrollar. Denne tenesta vert utført av Hordaland kommunale rekneskapskontroll der vår andel er noko stutt. Skal denne få verknad, må vår andel aukast monaleg. Skatteoppkrevjaren er vidare særs nøgd med at ein del eldre enkeltpunkt som revisjonen har merka seg tidligare, er rydda opp i før overgangen til nytt skatterekneskap. Sjølv om ressursane til skatteinnkrevjing har betra seg dei to siste åra, er tida likevel knapp om vi skal fullføra innkrevjingslaupet fullt ut. Dette gjeld særleg tvangssal og melding til politiet med påfølgjande erstatningskrav. Vi kan raskt koma i den situasjonen at desse sakene tar for mykje tid til at dei let seg gjennomføra på best mogleg måte. Avdelinga er og sårbar ved fråvær der den daglege drifta tar tid som burde vore brukt på meir aktiv innkrevjing. Os, Terje Lågeide Skatteoppkrevjar Side 11 av 54

12 Sak 34/08 MØTEBOK OPPRUSTING AV KUVENTRÆ - SØKNAD OM TILSKOT Saksbehandlar: Jonny Haugland Arkiv: 243 C Arkivsaksnr.: 07/1810 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Før rekneskapen er revidert og før kommunestyret har handsama revidert rekneskap, har vi formelt ikkje noko overskott å disponere, sjølv om administrasjonen har lagt fram eit forslag til rekneskap som viser overskott på vel 5 mill kr. Det er og svært mange signal om at pågåande kommunale prosjekt manglar finansiering. I tillegg er det signalisert trong for ekstraløyvingar i høve ulike planlagte tiltak. Desse behova bør sjåast i ein samanheng før ein løyver friske pengar til einskildtiltak. Disponering av kommunal eigenkapital bør heller ikkje skje etter prinsippet først til mølla. Saka vert difor utsett til kommunestyret skal handsame disponering av evt overskott på -07 rekneskapen, t.d. i samband med 1. tertialrapport. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 34/08 Vedlegg: 1. Søknad frå Os Turnforening, dat Retningsliner for kommunal garanti Saksopplysningar: Os Turnforening er i gong med fornying og utvikling av idrettsanlegget på Kuventræ. Fyrste fase er å byggja ny kunstgrasbane der grusbanen ligg i dag. Dei søkjer om eit tilskot på lik line som er gjeve til blant anna Lysekloster og Nore Neset idrettslag. Administrasjonen har ikkje hatt høve til å sjå denne søknaden i samanheng med andre behov for ekstra midlar. Garanti Laget søkjer også om kommunal garanti på inntil kr ,- som fell vekk når utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune. Retningsliner for kommunal garanti MELDING OM POLITISK VEDTAK RETNINGSLINER FOR KOMMUNALE GARANTIAR Os kommunestyre behandla i møte sak 45/07. Følgjande vedtak vart gjort: Os kommunestyre meiner at kommunen bør vera varsam med å ta på seg risiko i for av å garantera for andre sine plikter, og ønskjer for framtida å føra ei restriktiv line med omsyn til å gje kommunal garanti. I praksis har det vist seg at kommunestyret ikkje held seg til dette nye vedtaket, men i langt større grad visar til gamal praksis. Vedtaket om rettningslinjer for kommunal garanti har difor ingen verdi for administrasjonen si interne handsaming og tilrådning i saker, og heller ikkje som rettesnor i høve eksterne aktørar. Tilskot til renter Os Turnforening søkjer også om tilskot til renteutgifter på lån omsøkt i punkt 2. Dei syner til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet I nyleg vedteken idrettsplan er det eit mål at ein få til ordning med dekning av renteutgifter på lån som vert teken opp inntil spelemidlar vert utbetalt. Før ei slik ordning kan gjevast, må det settast av budsjettmidlar. For 2008 er det ikkje budsjettmidlar til tilskot på renteutgifter. Rådmannen vil signalisere at med noverande kommuneøkonomi, og manglande auke i rammer for kommunane, vil det i framtida vere vanskeleg å prioritere rentesubsidier for eksterne aktørar framfor løyvingar til ordinær kjernedrift i kommunen, slik det er lagt opp til i Idrettsplanen. Det bør heller tilstrevast større samanfall i tid mellom løyvingar av tippemidlar og utføring av det einskilde prosjekt. Kostnadsbildet for kommunen kan i beste fall verte uoversiktleg med dei reglar som idrettsplanen legg opp til. Vurdering Å gje eit tilskot på kr ,- vil vere i samsvar med tidlegare løyvinga til liknande kunstgrasbanar i kommunen. Det har vore praksis for å gje garanti på lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Spelemidlane vert gjevne etter faste reglar, og er såleis sikre pengar når vilkåra er oppfylte. Dei vert alltid utbetalte til kommunen. Slik sakbehandlar ser det vil det vere positivt for svært mange at idrettsanlegget på Kuventræ vert oppgradert til sentralidrettsanlegg i kommunen. Når det gjeld tilskot til renter, må det evt fyrst prioriterast i høve andre føremål, og innarbeidast i framtidige budsjett. Alternativt framlegg til vedtak dersom kommunestyret vel å gå inn for tilskott og garanti på noverande tidspunkt;: Side 13 av 54

14 Sak 34/08 1. Os kommunestyre yter eit tilskot på kr til Os Turnforening til bygging av ny Kunstgrasbane. Løyvinga går frå overskot på 2007 rekneskapen. 2. Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån på inntil kr for å sikra mellomfinansiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken og fylkesmannen si godkjenning. 3. Os kommunestyre kan på nåverande tidspunkt ikkje gje tilskot til renter på lån då det ikkje er sett av budsjettmidlar til det i Os, Jonny Haugland Kulturkonsulent Side 14 av 54

15 Sak 35/08 MØTEBOK OS I TIO - NY ORGANISERING Saksbehandlar: Geir Engelsen Arkiv: 031 &40 Arkivsaksnr.: 07/1529 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 66/07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /08 Arbeidsmiljøutval PS /08 Arbeidsmiljøutval PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommune vert organisert som ein 2-nivå modell, med eit strategisk nivå mot samfunnet og eit operativt nivå mot brukarane. Den øvrige organiseringa vert styrt av delegeringsreglementet. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 35/08 Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Prosjektleiar Geir Engelsen gjekk i gjennom, første del av leveransen i Os i Tio Organisering. Grundig og god framstilling. Arbeidsmiljøutvalet meiner den nye organiseringa legg til rette for styrka samhandling mellom einingsleiar og overordna leiar med mynde til å ta avgjersler. Stabsavdelingane vil utøva sine oppgåver med rådmannen sine fullmakter, dette vil få større gjennomføringskraft på rutiner som gjeld for heile kommunen, som f. eks. HMS / IA arbeidet. Slik det har fungert no, er stabsfunksjonane organisert som eining, på linje med driftseiningane og har i realiteten ingen instrukssjonsmynde. Utdanningsforbundet presiserer at det må vera faste drøftingsmøter med rådmannen og HTV/HVO, i framtidig organisering, slik det er i dag. Meiner og at det er naturleg at HVO har tett kontakt med områdesjefane. Fagforbundet kritiserer prosessen med begrunnelse i at sakspapirer er for seint levert. Etterlyser konsekvensanalyse for prosjektet Os i Tio, denne ligg ikkje ved saka. Meiner kommunen har brutt regelverket nok ein gong. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til levering på området Oganisasjon, i Os i Tio, med følgjande protokolltilførsel frå Fagforbundet: Sakspapirer er levert for seint og konsekvensanalyse for prosjektet Os i Tio, ligg ikkje ved saka, dette er brot på regelverket. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: AMU ber prosjektleiar om å finna balansen mellom å kunna levera og utvikla det som er forventa i prosjektet, opp mot det daglege arbeidet, som på mange områder har fastlagte oppgåver med fristar. Der det ikkje er fristar, må saker som kan venta, leggjast til side. Det er viktig at ein i denne travle tida, er oppmerksam på kva som gjev energi og kva som tappar ein for energi. AMU ber om at deler av prosjektet, for eksempel tenesteutvikling, blir skjøve fram i tid i forhold til levering, dette fordi dei same tilsette er med i fleire arbeidsgrupper samtidig. Prosjektet Os i Tio, skal vera fast på agendaen i AMU, i prosjektperioden. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet er orientert om prosessane i delprosjekta i Os i Tio, og ber prosjektleiar vera oppmerksom på faren for overbelastning for tilsette, som er involvert i prosjektet på fleire områder. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Side 16 av 54

17 Sak 35/08 Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til at den vidare prosessen i Os i Tio, skal skje i samhandling med vernetenesta, dei tillitsvalde og med medverknad frå dei tilsette, som blir berørt av omorganiseringa. Prosjektleiar understreker at prosjektgruppa har peikt på områder for vidare prosess, for å få betre struktur, noko som er naudsynt for vidare utvikling av organisasjonen. Utvikling av ein organisasjon er ein kontinuerleg prosess, så i dette prosjektet er det vanskeleg å fastslå tidspunkt for når prosjektet skal vera ferdig og når organisasjonen er inne i den kontinuerlege utviklingsprosessen. Langtidsmålsetjinga er ein organisasjon, som både er endringsvillig og har endringskompetanse. Utdanningsforbundet har kommentar til andre avsnitt på side 6, utan å auka dei administrative ressursane. Dei meiner dette er for høg målsetting, at behovet for auka ressurs til administrasjon, må ein sjå i samanheng med oppgåver og behov. Prosjektleiar peikar på at dette er ei overordna målsetjing, og at det handlar om omfordeling av ressursar, knytt opp mot mål og prioriterte oppgåver. Vedtak: Prosjektgruppa Os i Tio legg fram forslag til det vidare arbeidet med organisasjonsstrukturen. Prosjektgruppa har ikkje konkludert med korleis endeleg løysing bør vera, men peikar på område og tema som bør vera gjenstand for vidare diskusjon i organisasjonen. Gruppa ser det som særs viktig at dei som arbeidar i einingane som vert omfatta av forslaga, får medverke i prosessane fram til endeleg løysing. Einingar Tekniske tenester Prosjektgruppa foreslår at samordning/-organisering av Eining for kommunalteknikk og Eining for arealbruk vert utgreidd. Likeeins må det sjåast på om oppgåvedelinga mellom denne eininga og OBE er optimal om evt. annan organisering vil kunne gje meir effekt for kvar krone som vert brukt. TBU, Rehablitering, Rus og Psykiatri Prosjektgruppa gjer framlegg om at det vert sett ned ei prosjektgruppe som nøye vurderer føremoner og ulemper ved å knyta psykiatri og rus (det som er att av Psykiatriske og sosiale tenester) og Rehabiliteringstenesta til TBU. PU Prosjektgruppa gjer framlegg om at organiseringa av PU vert nøye vurdert med tanke på samordning/ samanslåing. Ungdomsklubben Prosjektgruppa gjer framlegg om at ungdomsklubben, som held til på Allaktivitetshuset og som i dag vert administrert av Kulturavdelinga, i framtida kan høyra til Tenester for Barn og Unge (TBU). BOF Prosjektgruppa rår til at BOF får tilført bestillar/forvaltarkompetanse innafor områda psykiatri, rus, spesialopplæring, rehabiliteringstiltak og bygg/vedlikehald. Vidare rår gruppa til at BOF, med dei einingsovergripande funksjonane sine, organisatorisk vert plassert på strategisk nivå, som ein stabseining. Side 17 av 54

18 Sak 35/08 Stabs- og støttefunksjonar Prosjektgruppa gjer framlegg om at einingane Organisasjon, Økonomi, IKT og Kommunetorget vert lagt ned og erstatta av: Personalgruppe Økonomigruppe Politisk sekretariat IKT Servicetorg Utviklingsgruppe Servicetorg Prosjektgruppa gjer framlegg om at ei arbeidsgruppe får i oppdrag å greie ut detaljar kringt innhald, omfang og funksjon i eit Servicetorg. Arbeidsgruppa bør også sjå nærare på den organisatoriske plasseringa av eit Servicetorg, som ein del av BOF eller som eiga eining. Tilleggsvedtak: Arbeidsmiljøutvalet ber om at vernetenesta ved hovudverneombodet, vert representert i prosjektet for Os i Tio, i tråd med HMS systemet kap. 3 Medverknad. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Laila Reiertsen (FrP): Sjå også på tilhøva til tenestene med heildøgns pleie og omsorg. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om at gruppa skal sjå på korleis ein skal rapportera prosjektet og verknaden av det vidare til politisk nivå. Samrøystes vedtak som innstillinga med ovannemnde innspel. Vedtak: Prosjektgruppa Os i Tio legg fram forslag til det vidare arbeidet med organisasjonsstrukturen. Prosjektgruppa har ikkje konkludert med korleis endeleg løysing bør vera, men peikar på område og tema som bør vera gjenstand for vidare diskusjon i organisasjonen. Gruppa ser det som særs viktig at dei som arbeidar i einingane som vert omfatta av forslaga, får medverke i prosessane fram til endeleg løysing. Einingar Tekniske tenester Prosjektgruppa foreslår at samordning/-organisering av Eining for kommunalteknikk og Eining for arealbruk vert utgreidd. Likeeins må det sjåast på om oppgåvedelinga mellom denne eininga og OBE er optimal om evt. annan organisering vil kunne gje meir effekt for kvar krone som vert brukt. TBU, Rehablitering, Rus og Psykiatri Prosjektgruppa gjer framlegg om at det vert sett ned ei prosjektgruppe som nøye vurderer føremoner og ulemper ved å knyta psykiatri og rus (det som er att av Psykiatriske og sosiale tenester) og Rehabiliteringstenesta til TBU. PU Prosjektgruppa gjer framlegg om at organiseringa av PU vert nøye vurdert med tanke på samordning/ samanslåing. Side 18 av 54

19 Sak 35/08 Heildøgnstenester. Heildøgns tenester i dei ulike pleie- og omsorgseiningane bør sjåast saman. Dette gjeld PU, psykiatri, heimetenestene og rus. Ungdomsklubben Prosjektgruppa gjer framlegg om at ungdomsklubben, som held til på Allaktivitetshuset og som i dag vert administrert av Kulturavdelinga, i framtida kan høyra til Tenester for Barn og Unge (TBU). BOF Prosjektgruppa rår til at BOF får tilført bestillar/forvaltarkompetanse innafor områda psykiatri, rus, spesialopplæring, rehabiliteringstiltak og bygg/vedlikehald. Vidare rår gruppa til at BOF, med dei einingsovergripande funksjonane sine, organisatorisk vert plassert på strategisk nivå, som ein stabseining. Stabs- og støttefunksjonar Prosjektgruppa gjer framlegg om at einingane Organisasjon, Økonomi, IKT og Kommunetorget vert lagt ned og erstatta av: Personalgruppe Økonomigruppe Politisk sekretariat IKT Servicetorg Utviklingsgruppe Servicetorg Prosjektgruppa gjer framlegg om at ei arbeidsgruppe får i oppdrag å greie ut detaljar kringt innhald, omfang og funksjon i eit Servicetorg. Arbeidsgruppa bør også sjå nærare på den organisatoriske plasseringa av eit Servicetorg, som ein del av BOF eller som eiga eining. Rapportering Gruppa skal sjå på korleis ein skal rapportera prosjektet og verknaden av det vidare til politisk nivå. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tar saka Os i Tio til orientering. Side 19 av 54

20 Sak 35/08 Vedlegg: 1. Organisasjonskart m.m. Saksopplysningar: Oppsummering/samandrag Bakgrunn for framlegget I samband med økonomiplanarbeidet hausten 2006 fatta Os Kommunestyre vedtak om at administrasjonen måtte setje i verk tiltak for å effektivisere drifta. 1. februar 2007 oppretta Rådmannen prosjektet Os i Tio som eit svar på politiske krav om økonomiske innsparingar. Etter ein litt trong fødsel er prosjektet nå særs omfattande, med fire leveranseområde. Arbeid med og forankring av framlegget I samband med ny prosjektleiing i januar 2008 vart arbeidet med ny organisasjon konkretisert i fleire delprosjekt. Prosjektleiinga har lagt vekt på å sikre god forankring av valde løysingar i alle fasar av prosjektet gjennom å sikre at dei partane det gjeld er representerte i arbeidet, samt å vere tett på med informasjon og kommunikasjon. Tillitsvalde har delteke i alle delprosjekta. Framlegg Tilrettelegging og utføring av tenestene i den einskilde eining fungerer i dag gjennomgåande godt og vil i stor grad bli vidareført. Utfordringane er stort kontrollspenn, tilgjenge til næraste leiar og problematikk for Stab/støtte. Det er mangel på gode arenaer for samhandling og utvikling. I førre omorganisering vart det kutta ut einskilde sentrale samordningsfunksjonar. Nokre av desse vert no oppretta igjen, i endra form, men utan økt ressursbruk. Gjennom strategisk arbeid, god leiing og styring vil ein sikre ein utvikling av organisasjonen, som fremmer ein god teneste- og samfunnsutvikling. Med denne bakgrunn gjer ein følgjande framlegg til vedtak på prinsipielt grunnlag: Os kommune vert organisert som ein 2-nivå modell, med eit strategisk nivå mot samfunnet og eit operativt nivå mot brukarane. Den øvrige organiseringa vert styrt av delegeringsreglementet. Konsekvensar Konsekvensane vert ikkje store for dei tilsette. Framlegget sikrar ei naudsynt utvikling av organisasjonen, ikkje ei stor omstilling. Tilrettelegging og utføring av tenestene i den einskilde eining fungerer i dag gjennomgåande godt og vil i stor grad bli vidareført. For leiarar vert konsekvensane større. Om lag ein tredjedel av dagens einingsleiarar vert omfatta av framlegget. Nokre leiarar vil kunne gå inn i nye leiarroller, andre vil måtte gå over i fagstillingar. Det vil bli lagt til rette for ein god prosess rundt dette. Dei økonomiske konsekvensane er positive og må sjåast i samanheng med dei andre leveransane frå Os i Tio. I tillegg til dei reint økonomiske gevinstane må ein i stor grad og ta med verknadene for kvalitet på tenestene og omdøme. Os Inspirerer forpliktar. I framlegget har ein har lagt opp til å møte framtidig vekst utan å tilføre ekstra ressursar, tilsvarande om lag 5 millionar kr. gitt 3% vekst i tal på innbyggjarar. Side 20 av 54

21 Sak 35/08 Os Inspirerer Visjon og merkevare Os kommune lanserer seg i høve til verda omkring seg med eigen logo og slagordet Os inspirerer. Det er meisla ut visjon, misjon og felles kjerneverdiar for kommunen. Det heile er eit ledd i ei langsiktig satsing på å byggja merkevaren Os. Kommunen og private interesser vil i tida framover lansera ei rekkje tiltak som skal underbyggja denne profilen. Målsettinga er å posisjonera Os kommune i konkurransen om tilflytting, næringsetableringar og kompetent arbeidskraft. Vår visjon: Os eit samfunn med vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv Vår misjon: Livskvalitet for alle Våre kjerneverdiar: Vi vil skapa resultat! Vi lyttar med respekt! Vi gjer det vi seier! Vi meiner entusiasme inspirerer! Denne satsinga må prege organisasjonen Os kommune like mykje. Innbyggjarar og tilflyttarar, både private og næringsdrivande, må oppleve dette i sitt møte med kommunen. Organisasjonen Os kommune er Os-samfunnet sin operative reiskap i denne utviklinga. Det vere seg leveransar og tenester innan teknisk område, oppvekst og helse. I dag er Os kommune blant dei tre kommunane i Fylket som har sterkast folkevekst, med ei auke på om lag 500 innbyggjarar kvart år. Organisasjonen Os kommune må kunne møte denne veksten - ha vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv. Det må vidareutviklast ein kommunal kultur i samsvar med merkevaren Os Inspirer. Det krev felles kultur- og koordineringstiltak for heile organisasjonen. Til å møte denne utfordringa har Rådmannen oppretta prosjektet Os i Tio med formål å gjere kommunen meir fleksibel til å møta vekst og endring, bli betre til å utnytta ressursane meir effektivt, både med omsyn til personale og økonomi, samt betre på å samordna tenestene til beste for brukarane. Det er eit særs omfattande og krevjande prosjekt. Prosjektet har ein samordna strategi kor realisering av gevinstane er avhengig av ei samordna gjennomføring av prosjektet sine fire leveranseområde: 1. Sjå til ei effektiv og føremålstenleg organisering 2. Vidareutvikle ein felles og balansert styringsmodell 3. Effektive arbeidsprosessar og kommunikasjon, støtta av dataverktøy bygd på moderne teknologi 4. Gjennomføre ei faktabasert tenesteutvikling basert på posisjonsanalysar gjennom metodikk og måling gjort mogeleg gjennom punkta ovanfor. Denne organisasjonsplanen er prosjektet Os i Tio sin første leveranse som bidrag til vår visjon: Os eit samfunn med vekstkraft og evne til å fornye seg sjølv. Krav til ny organisering Ei effektiv og formålstenleg organisering må stette følgjande krav: Side 21 av 54

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer