Audit & Advisory September Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS"

Transkript

1 Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

2 Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar Kontrollkriterium Fullmakter Aksjeloven Regelverket om offentlige anskaffingar Regelverk knytt til kommunal garanti Metode Verifisering/høyring Observasjonar og vurderingar Bakgrunn Utbygginga Val av anskaffingsprosedyre Aksjelova Styreprotokoll Kontrollrutinar/kontraktstilhøve Informasjon til generalforsamlinga Førespurnad om kommunal garanti Kjelder... 9 Litteratur... 9 Lovar og forskrifter

3 1. Bakgrunn og problemstillingar Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter AS (vidare referert til som Moster Amfi) er eigd av Bømlo kommune og Hordaland fylkeskommune med 50 % eigardel kvar. Styret i Moster Amfi vedtok 19. februar 2009 å byggja nytt inngangsparti i amfiet og finansiere bygginga med lån. Den 26. februar 2009 søkte Moster Amfi Bømlo kommune om sjølvskuldnarkausjon (kommunal garanti) for dette lånet. Kommunestyret i Bømlo handsama saka i møte 11. mai 2009, og det vart gjort vedtak 1 om å gi garanti. På bakgrunn av opplysningar som kom fram under handsaminga av garantien i kommunestyret, bestilte kontrollutvalet selskapskontroll av Moster Amfi. Føremålet med selskapskontrollen er å svare på følgjande problemstillingar: I kva grad er utbygginga av Moster Amfi gjennomført i tråd med regelverk og fullmakter? Mellom anna i kva grad blei utbygginga av Moster Amfi gjennomført i tråd med regelverk for offentlege anskaffingar? I kva grad blei garantien frå Bømlo kommune handsama i tråd med gjeldande regelverk? 2. Kontrollkriterium Kontrollkriteria er eit sett av målekriterium som dannar utgangspunkt for undersøkinga, og som dannar grunnlaget for vurderinga. Kontrollkriteria er utleia frå autoritative kjelder, i all hovudsak regelverk. 2.1 Fullmakter Fullmaktene til Moster Amfi går fram av vedtektene for selskapet, vedtak i generalforsamling, og dei fullmakter som følgjer av aksjelova. Av vedtektene 2 til Moster Amfi og kyrkjehistorisk senter AS går det fram at hovudføremålet til selskapet er å leggje til rette for formidling av kyrkjelege og kulturelle verdiar gjennom (men ikkje avgrensa til) ideell verksemd knytt til bygningar og anlegg, kyrkjehistorie, pedagogikk/forskingsformidling, kulturformidling/scenekunst og Moster Amfi som reiselivsmål. Selskapet skal syte for normalt godt vedlikehald og stå ansvarleg for eventuelle bygningsmessige endringar på dei bygningar og anlegg dei eig. Det går vidare fram at styret skal arbeide for å realisere føremålet med selskapet, og leie selskapet i samsvar med lov om aksjeselskap. 2.2 Aksjeloven Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS er regulert av Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 3. Kapittel 6 i aksjeloven inneheld retningsliner for selskapets leiing. Av 6-12 går det fram at (1) *...+Styret skal 1 42/09 Søknad om sjølvskuldnar-garanti Moster kyrkjehistoriske senter AS 2 Stiftelsesdokument for Moster Amfi- og Kyrkjehistoriske Senter AS. Dagsett 8. mars Justisdepartementet: LOV

4 sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, noko som mellom anna inneber at ansvarslinene er klare, kontrollrutinane tilstrekkelege og personalet fagleg kompetent til å utføre sine oppgåver 4. Vidare går det fram at Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Regelverket om offentlige anskaffingar I 5 i Lov om offentlige anskaffelser går det fram at en anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse og at utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Det går også fram at Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. I rettleiar 6 til regelverket vert det slått fast at Det er utrykkeleg bestemt at oppdragsgivaren ikkje skal diskriminere leverandørar på grunn av nasjonalitet eller lokalt tilhøyr, jf. forskrifta 3 1 andre ledd og lova 5 femte ledd bokstav a. Det går vidare fram at Oppdragsgjevar skal sjå til at etterprøvingstilgang er sikra gjennom heile anskaffingsprosessen, jf. lova 5 tredje ledd og forskrifta 3 1 sjuande ledd. I 1-1 i Forskrift om offentlige anskaffelser 7 går det fram at forskrifta mellom anna skal sikre at offentlege anskaffingar er basert forretningsmessig praksis og likebehandling. Av rettleiaren går det fram at forskrifta skal bidra til at det offentlege opptrer med stor integritet, slik at publikum har tillit til at offentlege anskaffingar skjer på ein samfunnstenleg måte. Av forskriftas 1-2 (1) går det fram at forskrifta gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. Sidan Moster Amfi er ei samanslutning danna av Hordaland fylkeskommune og Bømlo kommune med 50 % kvar, er samanslutninga såleis omfatta av reglane i forskrifta. 2.4 Regelverk knytt til kommunal garanti Kommunelovens 8 51 sett følgjande krav til garantiar som kommunar stiller for anna verksemd: 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 9 Denne godkjenningsmynda er delegert 10 frå departementet til fylkesmannen. Retningsliner for garanti følgjer av Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 11, men det er ikkje reglar her som har innverknad for den garantien som kommunen har gitt Moster Amfi. 4 Jf. NOU 1996: 3 kap Note i Gyldendal rettsdata, ved Tore Bråthen (3) 6 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2006: Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. 7 Fornyings- og administrasjonsdepartementet: FOR nr Kommunal- og regionaldepartementet: L nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 9 I kommentarutgåva til kommuneloven, s. 369, går det fram at et heleid kommunalt aksjeselskap vil verte rekna som andre i denne relasjonen. 10 Dette går fram av s. 150 i Kristiansen (1998). 11 Kommunal- og regionaldepartementet: FOR Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 4

5 3. Metode Revisjonen har nytta dokumentanalyse og intervju for å svare på problemstillingane. Dei aktuelle dokumenta er referert i teksten. Det er vidare innhenta utfyllande informasjon gjennom e- postkorrespondanse og telefonintervju. Referat frå telefonintervjua er verifiserte. 3.1 Verifisering/høyring Utkast til rapport vart sendt Moster Amfi AS v/styreleiar, og rådmannen i Bømlo kommune for verifisering og uttale. Merknader er innarbeida i den endelege rapporten. 4. Observasjonar og vurderingar 4.1 Bakgrunn Det vert opplyst i intervju at det allereie i 2005 låg føre teikningar for nytt inngangsparti på Moster Amfi. 1. februar 2006 søkte styret i Moster Amfi Bømlo kommune om midlar til å utbetre inngangspartiet i tråd med tidlegare planar, med bakgrunn mellom anna i pålegg frå Branntilsynet. Kostnadsramma for dei totale investeringane var då sett til 2.7 millionar, og styret ga uttrykk for at dersom dei fekk midlar raskt var det mogeleg å få til ei løysing innan neste sesong (2007). Det vart ikkje løyvd ein slik sum, men kommunestyret i Bømlo løyvde 15. februar 2007 om lag til bygging av det som vart kjent som trinn 1. Bømlo kommune sendte den 8. mai 2007 brev til Hordaland Fylkeskommune med krav om 50 % refusjon av løyvinga til Moster Amfi. Dette har bakgrunn i fylkesrådmannen si oppmoding om at all korrespondanse frå Moster Amfi AS skulle gå til Bømlo kommune, som på si side handterte kommunikasjon med fylkeskommunen. Av Moster Amfi si årsmelding for 2006 går det fram at: Det er vedteke å laga nytt inngangsparti for å stetta krav frå branntilsynet om naudsynt samanlagt lysopning i forhold til rømingsveg. Dette prosjektet vert no tatt i to steg det første tek til før sommarsesong 2007, og vil omfatta sprenging og tillaging av inngangspartiet. Moster Amfi søkte 19. juni 2008 om tilskot til utbygging av nytt inngangsparti for Moster Amfi, det såkalla trinn II. Det går fram av intervju med rådmannen at søknaden frå Moster Amfi ikkje vart politisk eller administrativt handsama. Det vart i staden gitt ei munnleg tilbakemelding frå kommunen til Moster Amfi ved styreleiar om at det ikkje var sett av midlar til eit slikt prosjekt i budsjettet for 2008, og at prosjektet måtte takast med i budsjetthandsaminga for året I budsjettet for 2009 vart det heller ikkje sett av pengar til bygging av inngangsparti ved Moster Amfi i 2009, men for 2010 vart det sett av kr ,-, eller om lag ein fjerdedel av beløpet det vart søkt om. Det vart sett av tilsvarande sum for 2011, slik at intensjonen til Bømlo kommune i langtidsbudsjettet var å finansiere halve utbygginga. Bømlo kommune la til grunn at fylkeskommunen med sin 50 % eigardel i selskapet skulle finansiere resten av ombyggingskostnaden. Styreleiar i Moster Amfi sendte 16. februar 2009 førespurnad til Bømlo kommune om deira holdning til at Moster Amfi lånefinansierte utbygginga, og om ein kunne basere ei forskottering på at det ville kome midlar i 2010 og eventuelt Bømlo kommune ga den 17. februar 2009 svar om at korkje dei eller Hordaland fylkeskommune ville motsette seg lånefinansiering, men at dei ikkje kunne gje lovnad om auka løyvingar til Moster Amfi. 19. februar 2009 vedtok styret i Moster Amfi mot ei stemme å forsere utbygging, og å ta opp eit lån for å finansiere utbygginga. 5

6 4.2 Utbygginga Val av anskaffingsprosedyre Revisjonen har etterspurd dokumentasjon som viser korleis anskaffinga har vore konkurranseeksponert. I tilsvar skriv Moster Amfi 12 : Anskaffinga har ikkje vore konkurranseeksponert, det har berre vore gjort direkte forhandlingar med entreprenørane. Styreleiar utdjupar i intervju at det ikkje vart gjort noko vurdering av anskaffinga opp mot regelverket. Den einaste vurderinga som vart gjort, er at styret vurderte tidsaspektet som så viktig at det vart umogleg å konkurranseeksponere anskaffinga. Styreleiar opplyser i samband med verifisering at han har vore av den oppfatning at ein kunne avvika frå regelverket ved visse unnatak, herunder og tidsnaud. Han opplyser vidare at han har lest meir om regelverket i ettertid og ser at det i dette tilfellet ikkje var høve til å avvike frå regelverket. Styreleiar opplyste også at det på styremøte 19. februar 2009, der bygginga vart vedteke, vart bestemt at styreleiar omgåande skulle gå i gang med å kontakte entreprenørar. Desse avgjerdene er tatt munnleg i styret og er ikkje protokollført. I brev 13 går det fram at bakgrunnen for at Moster Amfi forserte utbygginga sjølv om løyvingane ikkje var på plass, var at oppsetjinga av Miss Saigon som starta 5. august 2009, ville gi besøkande i løpet av 11 dagar. Det vart sett på som særs viktig å betre fasilitetane for å vere i stand til å ta imot så mange gjestar som oppsetjinga av Miss Saigon ville føre til. Det går vidare fram at: Me sette tidsfristen på funksjonsferdig anlegg til 05. august, og vedtaket om å forsera utbygging vart teken 19. februar. Med så kort tid, vurderte styret det som umogeleg å nå den sette tidsfristen ved å følgja vanleg prosedyre, og me valde å nytta direkte forhandlingar med aktuelle entreprenørar som kunne starta opp arbeida snarast råd. Moster Amfi AS, som eit aksjeselskap som er eigd av fylkeskommune og kommune, skal følgje regelverket om offentlege anskaffingar. Det går fram av 2-1 (2) i Forskrift om offentlige anskaffelser at det er høve til å nytte enklare prosedyrer når c. anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. Vidare går det fram av vegleiaren til regelverket at det skal mykje til for å kunne nytte denne unntaksregelen. 14 Etter revisjonen si vurdering er ikkje styret si grunngjeving om å forsere utbygginga tilstrekkeleg som argument for å nytta enklare anskaffingsprosedyrer. Revisjonen finn at Moster Amfi ikkje har gjennomført bygginga i samsvar med regelverket om offentlege anskaffingar. Utbygginga har ikkje vore konkurranseeksponert. Det er såleis mellom anna ikkje praktisert likebehandling av potensielle leverandørar, og det er diskriminert på bakgrunn av geografisk tilknyting. Det er vidare heller ikkje sikra etterprøvingstilgang. 4.3 Aksjelova Styreprotokoll Revisjonen har etterspurd dokumentasjon knytt til vurderingar som vart gjort om anskaffingsform. Det går fram av tilsvaret 15 at dette ikkje er gjort skriftleg, men i munnleg styrebehandling. Aksjelovens 6-29 (1) sett krav om at styrebehandlinga skal vere protokollført og at avgjerder skal gå fram av protokollen. Også i Forskrift om offentlige anskaffelser er det sett tydelege krav til å protokollføra grunngjevinga for at oppdragsgjevar kan nytte prosedyrar som krev særskild grunngjeving. 12 Ved styreleiar, brev dagsett 21. august Dagsett 8. august 2009, frå styreleiar i Moster Amfi til revisjonen i samband med dokumentinnhenting 14 Kapittel Dagsett 21. august

7 Revisjonen vil peike på at det er uheldig at vurderingane knytt til ein så viktig sak ikkje har vorte protokollført Kontrollrutinar/kontraktstilhøve Av brev 16 til revisjonen går det fram at det var tre lokale entreprenørar som fekk oppdraget (grunnarbeid, samla VVS/el/tre, og betongarbeid). I tillegg er det levert arkitekttenester. Det er ikkje lagt fram kontraktar for dei tre entreprisane, og det vert bekrefta i intervju at kontraktar ikkje er inngått. Fleire av tilboda frå entreprenørar har form av ei enkel leveransebeskriving, og det manglar til dels namn på entreprenør og dateringar. Berre nokre av tilboda er signerte. Det går fram at bakgrunnen for at det ikkje ligg føre formaliserte kontraktar er at dette er lokale firma. Styreleiar understreka at det etter hans skjønn ikkje medfører økonomisk risiko at det ikkje er inngått kontraktar med desse entreprenørane, som vert omtalt som etablerte, eldre firma frå Bømlo. Revisjonen meiner at manglande kontraktar ikkje er i samsvar med aksjelovens 6-12 (1) som sett krav til forsvarleg organisering av verksemda, noko som mellom anna inneber at det må etablerast tilstrekkelege kontrollrutinar. Manglande kontraktar medfører risiko for at økonomiske rammer, fristar og innhaldet i leveransen ikkje er eintydig og avgrensa. 4.4 Informasjon til generalforsamlinga I punkt 5 i vedtektene til Moster Amfi går det fram at generalforsamling skal vedta styret sitt framlegg til årleg strategidokument med budsjett. Det går fram av mottatt dokumentasjon at bygginga av inngangsparti trinn II har vore del av desse strategiplanane. Vidare har planane for bygging og vedtaket om bygging vore omtala i årsmeldingane for 2006, 2007 og Revisjonen finn at Moster Amfi har handla i tråd med selskapets vedtekter og oppfylt plikta til å informere generalforsamlinga. 4.5 Førespurnad om kommunal garanti Moster Amfi- og kyrkjehistoriske Senter AS sendte den 26. februar 2009 søknad til kommunen om kommunal garanti for lån. I søknaden 17 frå Moster Amfi om garanti står det følgjande: For å få lån i Sparebanken Vest må me ha garanti frå kommunen (eigar). Kommunen presiserte i saksutgreiinga 18 i samband med handsaminga av garantisøknaden at dette skuldast at eigedomen ikkje er overført til selskapet og at selskapet såleis ikkje har høve til å etablere pant i eigedomen. Det går fram av saksframlegget at fylkeskommunen ikkje ville være med å stille garanti ettersom dei berre gjev slike garantiar til vegnett. Bømlo kommune måtte difor ta stilling til å garantere for hele summen. Kommunestyret i Bømlo handsama saka i møte 11. mai 2009, og gjorde slikt vedtak 19 : 1. Bømlo kommune garanterer ved simpel kausjon for eit lån på 4,3 million kroner til Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS, i samband med selskapet si utbygging av Moster Amfi. 2. Kommunestyret legg til grunn at lånet skal løysast inn etter makismalt 20 år med ei nedtrapping som svarer til planlagt nedbetalingstid på lånet. 3. Bømlo kommune tek atterhald om Fylkesmannen si godkjenning 16 To brev, dagsett 8. og 21. august Dagsett 26. februar Saksutgreiing frå rådmannen til sak nr 42/09, dagsett 23. april Sak 42/09 Søknad om sjølvskuldnar-garanti Moster kyrkjehistoriske senter AS 7

8 4. Kommunestyret ber om å få ei sak der alle kommunale garantiar er lista opp med sum og kva tid desse skal innløysast. I saka vert det lagt opp til å drøfte om kommunen bør vera meir kritisk til å stilla garantiar. Rådmannen fortel i intervju at Bømlo kommune alltid handsamar kommunale lånegarantiar etter retningslinjene i kommunelova. Administrasjonen vurderer førespurnader om garanti, mellom anna i høve til kommunen sitt eventuelle ansvar dersom garantien vert aktiv. Administrasjonen utarbeider saksframlegg og innstiller til kommunestyret som gjer vedtak i saka. Kommunelova still krav om statleg godkjenning når kommunal verksemd skal gi garanti til tredjepart 20. Det kjem fram i intervju med rådmannen at det i vedtak om garanti alltid vert teke atterhald om godkjenning frå Fylkesmannen. Fylkesmannen godkjende garantien til Moster Amfi 27. mai 2009, med vilkår om at det i selskapets vedtekter står at det ikkje skal utbetalast utbytte så lenge garantien varer. I følgje vedtektene til Moster Amfi skal det ikkje delast ut utbytte frå selskapet og vilkåret til Fylkesmannen er såleis innfridd. I intervju med styreleiar i Moster Amfi kjem det fram at det på eit tidspunkt var uformelle sonderingar med banken om det var mogleg å få lån med pant i sjølve bygningen, som er eid av Moster Amfi 21. Banken opplyste at eit slik pant ikkje kan tinglysast på bygningar, men må knytast til eit gards- og bruksnummer. Sidan selskapet berre eig bygningane og ikkje tomta, hadde ikkje selskapet eigedom banken kunne ta pant i. Moster Amfi ved styreleiar opplyste følgjande om bakgrunnen for at Moster Amfi starta utbygging før garanti frå kommunen var på plass: Når styret hadde fått ei skriftleg tilbakemelding frå eigarane om at dei ikkje motsette seg forskottering av tilskotet, så talde det tungt til gunst for å starta. Førespurnaden om garanti frå BK/HFK kom i etterkant som eit vilkår frå Sparebanken Vest før utbetaling av lånesummen. Vedtaket om å forsera utbygginga vart gjort først deretter kom spørsmålet om finansiering. Sparebanken Vest ville ikkje yta lån utan kommunal lånegaranti. Styreleiar gjev vidare uttrykk for at han trur at Moster Amfi kunne fått finansiering på eit eller anna vis med dårlegare vilkår sjølv utan kommunal lånegaranti. Det som er viktig her, er at Moster Amfi får tilskot til utbygginga frå eigarane sidan resultatet i selskapet ikkje er godt nok til å betene lån på vanlege vilkår over det ordinære driftsbudsjettet. Garantien er handsama i tråd med kommunelova, og alle føresetnadene for garantien er oppfylt. Garantien er også handsama i tråd med gjeldande praksis i Bømlo kommune. 20 Jf Det går fram av rekneskapen for 2008 at selskapet eig eigedomar for og styreleiar opplyser i intervju at dette er snakk om sjølve bygget på eigedomen. Heimelen for tomta er ikkje overført. Det går fram av saksframlegget knytt til vedtaket i sak 42/09 at årsaka til at eigedommen ikkje var overført, var kostnadane ved ei slik overføring. 8

9 5. Kjelder Litteratur Overå, Oddvar og Jan Fridthjof Bernt (2001): Kommuneloven med kommentarer. 3. utgave. Oslo: Kommuneforlaget. Kristiansen, Toril (1998): Kommunale garantier. Toril Kristiansen og Tano Aschehoug. Lovar og forskrifter Justisdepartementet: LOV Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Fornyings- og administrasjonsdepartementet: FOR nr 402. Forskrift om offentlige anskaffelser Kommunal- og regionaldepartementet: L nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommunal- og regionaldepartementet: FOR Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Vidare er Gyldendal rettsdata nytta til utdjuping av regelverk. Rettleiar Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2006: Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. 9

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune. Bybanen AS. Prosjektplan/engasjementsbrev. Offentleg versjon

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune. Bybanen AS. Prosjektplan/engasjementsbrev. Offentleg versjon Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Bybanen AS Prosjektplan/engasjementsbrev Offentleg versjon Audit & Advisory 8. mars 2011 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Om

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL.

REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. REGLAR FOR KOMMUNALE TILSKOT TIL NÆRINGSLIVET I ÅSERAL. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunalog regionaldepartementet UTFYLLANDE HANDSAMINGSREGLAR TIL VEDTEKTENE FOR KRAFTFONDET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.»

Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.» Notat Til: Kopi: Kommunestyret Frå: Ordførar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MOT 033 17/551-3 2652/17 14.02.2017 Svar - Interpellasjon møte i Kommunestyret den 16.02.2017 Før eg svarer på spørsmåla

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 19. januar 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 15.05 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/665-4417/2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 23.02.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/16 Formannskapet 09.03.2016 47/16 Kommunestyret 28.04.2016

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer