DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

2 Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, VURDERINGSKRITERIER OG METODE Hva skal prosjektet belyse? Problemstillinger Vurderingskriterier; sentrale rammer og føringer Metode 8 3 UTVIKLINGSTENDENSER INNEN TANNHELSETJENESTEN Nasjonalt Sør-Trøndelag 9 4 TJENESTETILBUD TIL BARN I ALDEREN 7-12 ÅR Andeler under tilsyn og andeler undersøkt og behandlet i gruppe A Behandlingstilbudet Forebyggende arbeid Fylkesrevisjonens vurdering av tannhelsetilbudet til 7-12åringer 17 5 TJENESTETILBUD TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Andeler under tilsyn og andeler undersøkt og behandlet i gruppe C Behandlingstilbudet som ytes Forebyggende arbeid Fylkesrevisjonens vurdering av tannhelsetilbudet til pasienter i gruppe C TANNHELSETILBUDET SOM YTES TIL BETALENDE KLIENTER Andeler under tilsyn i gruppe F Forhold som gir føringer for tjenestetilbudet til voksne betalende pasienter Fylkesrevisjonens vurdering av tjenestetilbudet til betalende pasienter, i forhold til de undersøkte prioriterte gruppene 24 7 FYLKESREVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 25 VEDLEGG 27 1

3 Sammendrag Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for å organisere det forebyggende tannhelsearbeidet til alle fylkets innbyggere, og å sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) yter tilbud om tilsyn og behandling til seks prioriterte grupper. Gruppene som omfattes av denne lovbestemmelsen er: A) Barn og ungdom 0-18 år B) Psykisk utviklingshemmede over 18 år C1) Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon C2) Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie 1 D) Ungdom år E) Andre grupper i befolkningen som fylkeskommunen selv definerer. Dette prosjektet har hatt fokus på tjenestetilbudet til to av de seks prioriterte gruppene (A og C2). I tillegg har fylkesrevisjonen vurdert en del forhold rundt tjenestene som ytes til betalende klientell, sett i lys av tilbudet til prioriterte pasienter. Problemstillingene i undersøkelsen var som følger: 1. Tilbys de prioriterte gruppene barn 7-12 år og eldre i hjemmesykepleie det tannhelsetilbudet de i følge Lov om tannhelse har krav på, med hensyn til o tilsyn og behandling? o veiledning og forebygging? 2. Er forholdet mellom ressursbruk på betalende klienter og prioriterte grupper forsvarlig, ut fra lovverk og overordnede retningslinjer? For å belyse disse problemstillingene har fylkesrevisjonen benyttet styringsinformasjon fra tannhelsetjenesten, statistisk materiale (KOSTRA-tall) fra Statistisk Sentralbyrå samt gjennomført intervjuer med fylkestannlegen og samtlige overtannleger i de 7 tannhelsedistriktene. I rapportens kapittel 3 presenteres noen sentrale utviklingstendenser, nasjonalt og lokalt i Sør- Trøndelag. Felles for Sør-Trøndelag og landet for øvrig har vært en utvikling i retning av økende andeler i gruppe A som er under tilsyn, mens lengre innkallingsintervaller medfører at andelene som er inne til undersøkelse og behandling årlig er noe redusert. Tannhelsesituasjonen har vist en økning i kariesforekomster siden slutten av 1990-tallet. Svake tendenser gir forhåpninger om at denne tendensen er på retur. For Sør-Trøndelags del har stramme økonomiske budsjetter ført til reduksjoner i melketannsbehandling, implantat og protetisk behandling. Stramme budsjetter kombinert med at stadig flere eldre har egne tannsett gir økte utfordringer for tilsyn og behandling av både C1 og C2-pasienter. Andelene som er under tilsyn av DOT varierer sterkt mellom de som er i institusjon og de som er i hjemmesykepleie, et trekk som gjør seg gjeldende her i fylket og i landet for øvrig. For Sør-Trøndelag lå disse tallene i perioden på henholdsvis rundt 80 % og i underkant av 50 %. Sammenlignet med andre fylker representerer Sør- og Nord-Trøndelag de to fylkene som har hatt færrest av pasientene i hjemmesykepleie under tilsyn. Tilsvarende i motsatt ende har Sør-Trøndelag noen av de senere år hatt den høyeste andelen betalende pasienter under tilsyn. Kapittel 4 tar for seg tannhelsetilbudet som ytes til barn, spesielt i alderen 7-12 år, i gruppe A. Tall for årene presenteres distriktsvis, og viser andel under tilsyn, andel undersøkt og behandlet samt lengden på innkallingsintervallene for de respektive distrikter. Hovedtendensen for denne gruppen er i Sør-Trøndelag en svak økning i andel pasienter under tilsyn, mens innkallingsintervallenes lengde har økt og medført synkende andeler som årlig er inne til undersøkelse og behandling. Dette er en utvikling i tråd med landet forøvrig. Med hensyn til behandling og forebygging gir kapitlet informasjon spesielt om tilbudet som gis til aldersgruppen 7-12 år. Undersøkelsen viser store reduksjoner i behandlingstilbudet, men fortsatt individuelle vurderinger og i 1 Rettigheten er betinget av at pasienten har hatt hjemmesykepleie sammenhengende i minimum 3 måneder, med besøk minst en gang pr. uke 2

4 hovedsak behandling i de tilfellene det blir funnet tannlegefaglig nødvendig. Hvorvidt reduksjonene kan betegnes som tannhelsemessig forsvarlig er, etter fylkesrevisjonens vurdering, ikke entydig men helt klart omfattet av bekymring for langsiktige konsekvenser. Det forebyggende arbeidet foregår i hovedsak i forbindelse med undersøkelser og behandling, og bare i mindre grad i form av tiltak rettet mot større grupper. Tjenestetilbudet til eldre i hjemmesykepleie blir vurdert i kapittel 5. Kapitlet tar for seg tilsynsandeler og andeler som er undersøkt og behandlet. Dessuten gis det innblikk i behandlingstilbudet som ytes og sentrale forhold rundt forebyggende arbeid mot denne gruppen. Sammenlignet med institusjonsbeboere peker gruppen som er i hjemmesykepleie seg ut, ved at langt færre er under tilsyn av DOT. Hvem som hører inn under denne gruppen varierer over tid, og er tilsynelatende vanskelig å ha oppdatert informasjon om. Etter fylkesrevisjonens vurdering er kommunikasjonen mellom forvaltningsnivåene som har et ansvar for tannhelsetjenestene til denne pasientgruppen ikke god nok, og bidrar sammen med vanskelig økonomiske betingelser til at pasientene ikke oppsøkes i den grad de bør. Rapportens kapittel 6 ser på hvordan andelene under tilsyn av DOT varierer mellom tannhelsedistriktene i perioden , sammenholdt med nivå i hele fylket og på nasjonalt nivå. Samlet tall for hele Sør-Trøndelag har de senere år ligget blant landets høyeste. I tillegg til de økonomiske begrunnelse for det høye nivået, er det en del andre forhold som tilsier at en viss andel betalende pasienter er nødvendig. Noen av disse forholdene omtales i dette kapitlet. Distriktsvise ulikheter tilsier at høye andeler betalende er sammenfallende med relativt sett høye andeler prioriterte pasienter under tilsyn. Fylkesrevisjonen er likevel bekymret over en voksende prosentandel betalende, samtidig med at det er store udekkede behov både med hensyn til tilsyn og behandling i prioriterte grupper. I det siste kapitlet fremheves de funnene som er vurdert som de mest vesentlige for å belyse problemstillingene i undersøkelsen. På bakgrunn av informasjonen som er skaffet til veie peker fylkesrevisjonen på konklusjonene som er trukket og noen anbefalinger til områder som bør gis økt oppmerksomhet fremover. Generelle reduksjoner i behandlingstilbud til hele grupper, som melketannsbehandling og implantat og protetisk behandling, er etter fylkesrevisjonens vurdering en risiko for at pasientene ikke gis individuelle vurderinger og dermed nødvendig behandling. Behandling av melketenner ser imidlertid ut til å gjennomføres der det blir funnet tannlegefaglig nødvendig. Langsiktige konsekvenser er likevel vanskelig å fastslå. Fylkesrevisjonen har i rapporten pekt spesielt på faren for at uklare ansvarsforhold og manglende økonomiske ressurser til behandling medfører risiko for at DOT ikke er tilstrekkelig oppsøkende overfor gruppen av eldre i hjemmesykepleie. Forholdet mellom betalende og prioriterte pasienter er etter fylkesrevisjonens oppfatning problematisk, i den forstand at andelen betalende har vokst de senere år. Behandling av betalende pasienter kan i Sør-Trøndelag likevel ikke isoleres til noe som kan skje først med 100% dekning i prioriterte grupper. Flere forhold tilsier at en viss mengde betalende er nødvendig for å opprettholde en god tannhelsetjeneste. Denne mengden er imidlertid blant landets høyeste og kan utgjøre en risiko for å skje på bekostning av oppgaver overfor prioriterte pasienter. 3

5 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) er en del av fylkeskommunens lovpålagte tjenestetilbud overfor innbyggerne i Sør-Trøndelag. I henhold til Lov om tannhelsetjenesten 2 har DOT ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til en del prioriterte grupper (i prioritert rekkefølge); A) Barn og ungdom 0-18 år B) Psykisk utviklingshemmede over 18 år C1) Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon C2) Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie 3 D) Ungdom år E) Andre grupper i befolkningen som fylkeskommunen selv definerer. Tilbudet skal være gratis for pasientene i de prioriterte gruppene, og ytes på en måte som kan regnes som odontologisk forsvarlig. Når de prioriterte pasientenes rettigheter er oppfyllt åpner lovverket for at det kan gis behandling til voksent betalende klientell gruppe F, i en størrelsesorden fastsatt av fylkeskommunens politiske organ. Stramme økonomiske rammer, økte kostnader, bemanningsproblemer, endrede innkallingsintervaller og økende antall klagesaker er noen av de forholdene som medfører økt risiko for at STFK s lovpålagte oppgaver innen tannhelse ikke blir utført på en forsvarlig måte. Spesiell oppmerksomhet har i den senere tid vært rettet mot redusert melketannsbehandling hos barn, implantat og protetisk behandling. Bakgrunnen for dette fokuset er økonomiske innstramminger generelt, og konesekvenser av fylkestinges budsjettvedtak spesielt. Et annet forhold som ligger til grunn for dette prosjektet er den lave andelen av eldre i hjemmesykepleie som er under tilsyn av DOT i Sør-Trøndelag. Parallelt med dette har gruppen av voksne betalende pasienter steget i Sør-Trøndelag, og lå i 2003 (sammen med Nord-Trøndelag) høyest i landet for denne gruppen. Dette forholdet er påpekt av Helsetilsynet 4, som hevder at sammen med lav bemanning fører denne ressursfordelingen til knappere ressurser og lengre reiseavstand for de prioriterte gruppene. 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, VURDERINGSKRITERIER OG METODE 2.1 Hva skal prosjektet belyse? Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har som formål å bidra til at fylkeskommunens tjenestetilbud innen tannhelse er i tråd med allment aksepterte odontologiske normer. I undersøkelsen blir behandlingstilbudet som gis til pasienter i gruppene A og C2 vurdert i lys av lovpålagte krav. Hensikten er å se om tilbudet er i tråd med lovverket og å peke på 2 Lov nr 54: Lov om tannhelsetjenesten. 3 Rettigheten er betinget av at pasienten har hatt hjemmesykepleie sammenhengende i minimum 3 måneder, med besøk minst en gang pr. uke 4 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag: Medisinalmelding

6 eventuelt forbedringspotensial. Analysen tar også for seg forholdet mellom de prioriterte gruppene og andelen betalende pasienter, vurdert opp imot de ulike hensynene en fordeling skal ivareta. 2.2 Problemstillinger Problemstillingene i hovedanalysen er todelt, hvorav den ene delen har fokus på det konkrete tilbudet til to av de prioriterte gruppene i Sør-Trøndelag. Den andre tar for seg vurderinger angående ressursbruk på prioriterte grupper versus voksne, betalende pasienter. De to problemstillingene er som følger: 1. Tilbys de prioriterte gruppene barn 7-12 (del av gruppe A2) og eldre i hjemmesykepleie (gruppe C2) 5 det tannhelsetilbudet de i følge Lov om tannhelse har krav på med hensyn til o Tilsyn og behandling o Veiledning om forebygging 2. Er forholdet mellom ressursbruk på betalende klienter (gruppe F) og prioriterte grupper forsvarlig, ut fra lovverk og overordnede retningslinjer? Oppmerksomheten mot disse to gruppene har den senere tid vært spesielt stor i Sør- Trøndelag, ut fra bekymring for at de er spesielt hardt rammet av økonomiske innstramminger og dermed ikke for oppfylt de rettighetene de i henhold til lovverket har krav på. Barn i alderen 7-12 år er en del av hele gruppe A, og har dermed de samme rettighetene som gruppen for øvrig. Når denne gruppen er fremhevet spesielt i dette prosjektet har det bakgrunn i fylkestingets vedtak om redusert melketannsbehandling for aldersgruppen 7-12 år. Eldre i hjemmesykepleie er en gruppe som utmerker seg ved at de i langt mindre grad enn andre grupper er i kontakt med DOT. Dette gjelder for hele landet, med Sør-Trøndelag som et av fylkene hvor dette er tydeligst. En annen begrunnelse for å se spesielt på C2-gruppen har vært at reduksjoner i implantat og protetisk behandling rammer mange pasienter i denne gruppen. Det stilles fra ulike hold spørsmålstegn ved at andelen betalende pasienter i DOT Sør- Trøndelag ligger på et høyt nivå, i forhold til andre fylker i landet og tatt i betraktning at tilsynsandelen for de prioriterte gruppene ikke er tilfredsstillende. Undersøkelsen vil ta for seg ulike sider av forholdet mellom prioriterte og betalende pasienter, og vurdere hvorvidt dette kan sies å ligge på et forsvarlig nivå. 2.3 Vurderingskriterier; sentrale rammer og føringer Ansvar innen tannhelseområdet er delt mellom flere parter, og regulert gjennom ulike lover, forskrifter og retningslinjer. 5 DOT s ansvar for gruppen eldre er avgrenset til eldre, langtidssyke og uføre som har vært I institusjon eller mottatt hjemmesykepleie I minimum 3 måneder. Mottakere av hjemmesykepleiere må ha tilsyn minimum en gang pr. uke. 5

7 Fylkeskommunenes lovpålagte ansvar Det overordnede ansvar for organisering av det totale tannhelsetilbudet som gis til befolkningen, både privat og offentlig, er tillagt fylkeskommunene. I tillegg plikter fylkeskommunene å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til utvalgte grupper. Lov om tannhelsetjenesten (Lov nr 54) 1-2 (Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om, og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten) Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. 6 b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser. Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene skal denne prioritering følges. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling. For å håndtere ansvaret overfor de prioriterte gruppene er fylkeskommunen avhengig av et nært samarbeid med mange instanser. Både helsestasjoner, skoler, pleie- og omsorgsinstitusjoner og kommunale helsetjenester har forpliktelser i det helsefremmende arbeidet, og herunder tannhelse. Lov om helsetjenesten i kommunene (Lov nr 66) understreker kommunens ansvar for å gi innbyggerne nødvendig helsetjeneste. Den samme loven pålegger også kommunene å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat slik at helsetjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. ( 1-4). Det overordnede ansvar for at tannhelsetilbudet til de prioriterte gruppene er imidlertid slått fast som et fylkeskommunalt anliggende. 1-3a. (Tilrettelegging m.v) Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pliktens innhold. 6 Uthevingene er fylkesrevisjonens og gjort for å understreke de delene av lovteksten informasjonen i undersøkelsen er vurdert opp mot 6

8 Forebygging og behandling Statens helsetilsyn har i sin veileder Tenner for livet helsefremmende og forebyggende arbeid (IK-2659(1999)) definert forebyggende arbeid som tiltak som skal forhindre at sykdom eller skade oppstår. Forebyggende arbeid deles her i tre hovedområder: Primærforebygging er tiltak mot et problem før det oppstår. Kostholdsveiledning eller daglig bruk av fluortannkrem er eksempler på tiltak for å forebygge karies, mens opplæring i munnhygiene er et tiltak for å forebygge tannkjøttbetennelse. Siktemålet med sekundærforebygging er å hindre tilbakefall eller videreutvikling av sykdom. Det kan for eksempel være å legge en fylling for å hindre videreutvikling av karies. Tertiærforebygging rettes mot individer som allerede har hatt en forebygging sykdom. Dette omfatter tiltak som tar sikte på å vedlikeholde funksjonsnivået, hindre forverring av allerede eksisterende problemer eller kroniske tilstander. Erstatning av tenner for å gjenopprette et funksjonelt og «pent» tannsett er et eksempel på dette. Når er tilbudet regelmessig? Det tilbudet som gis, skal i følge tannhelseloven være regelmessig og oppsøkende. Med regelmessig i denne sammenhengen siktes det til innkallingsintervallene, dvs tidsrommet mellom hver gang en person er inne til undersøkelse eller behandling. Hvor korte eller lange disse intervallene kan være for å komme inn under betegnelsen regelmessig har variert over tid. Mens det tidligere var en etablert oppfatning i fagmiljøene at tilsyn burde skje med 1 års intervaller, har holdningen de senere år endret seg noe. Statens helsetilsyn hevder i veilederen Tenner for livet Helsefremmende og forebyggende arbeid (IK-2659()1999) følgende: Tidligere har det vært vanlig å innkalle de fleste brukerne til årlig kontroll. Det finnes en rekke faglig, økonomiske og etiske grunner for endring av disse rutinene både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Undersøkelser har vist at det er faglig forsvarlig å forlenge innkallingsintervallene opp mot 24 måneder for mennesker med god tannhelse. For andre kan det være behov for oppfølging med kortere intervaller. Første gangs innkalling for småbarn bør skje det året barnet fyller tre år. Ved risiko for karies tidligere bør barnet bli henvist til tannlege av helsestasjonens personale. Videre innkallingsintervaller bør deretter baseres på tannpleiers/tannleges vurdering av hva som er faglig forsvarlig 7, men likevel ikke mer enn to år mellom undersøkelsene for barn og unge. For eldre bør innkallingsintervallene avgjøres ut fra en samlet vurdering av helsetilstand. Eldre uten tannprotese og personer som ikke er i stand til å vedlikeholde god munnhygiene vil behøve hyppig oppfølging fra omsorgs- og tannhelsepersonell. Hva innebærer et oppsøkende tilbud? Når fylkeskommunene pålegges å gi et tilbud som er oppsøkende tilsier det at de direkte eller via andre kanaler skal henvende seg til de aktuelle målgruppene for å informere om tjenestetilbudet. Det bør også forventes at informasjonen formidles på en slik måte at 7 Det som til enhver tid anbefales som akseptert norm innenfor de ontologiske fagmiljøene. 7

9 mottakeren/pasienten faktisk forstår rettighetene sine og hva dette tannhelsetilbudet innebærer. Dette forutsetter tett samarbeid med de instansene som er i kontakt med brukerne, og som har kunnskap om deres behov for tannhelsetjenester. Under tilsyn Pasienter som er under oppfølging, i form av at de mottar et regelmessig og oppsøkende tilbud om behandling, er i følge Helsetilsynets definisjon under tilsyn. Å være under tilsyn innebærer 8 gjennomgå tannhelseundersøkelse motta nødvendig tannbehandling få opplæring i forebyggende tiltak tilbud om oppfølging, basert på faglig vurdering 2.4 Metode Fylkesrevisjonen har i dette prosjektet benyttet styringsinformasjon for tannhelsetjenesten (tallmateriale, målstyringsdokumenter for STFK, planer og annen skriftlig informasjon) sammen med intervjuer, for å belyse de aktuelle problemstillingene. Fylkestannlegen har levert en del av det statistiske materiale som er benyttet for å illustrere forholdene i de ulike tannhelsedistriktene. I tillegg er KOSTRA-tall brukt for å gjøre sammenlikninger med andre fylker i landet. Fylkesrevisjonen har også fått kopi av utfylte spørreskjemaer angående systematiske forebyggingstiltak i de ulike distriktene 9. Fylkestannlegen og samtlige overtannleger (7) er intervjuet. Fylkestannlegen har det administrative ansvaret for DOT, mens overtannlegene er administrativt ansvarlig for hvert sitt tannhelsedistrikt. Hensikten med disse samtalene har vært å få utfyllende informasjon om hvilke utfordringer som preger tannhelsetjenesten og om hvordan de løser pålagte oppgaver innen gitte økonomiske rammer. I tillegg er det gjennomført møte med Helsetilsynet i Sør- Trøndelag. Når det gjelder statistisk materiale er det for gruppen 7-12 år benyttet oversikter for hele gruppe A. Dette fordi det er hele denne gruppen under ett det blir samlet inn data for, og finnes statistikk på. I følge fylkestannlegen er tall for 7-12 åringer sammenfallende med gruppen for øvrig. I intervjuene har det imidlertid vært spesielt fokusert på den gruppen som er rammet av redusert melketannsbehandling. C2-pasientene er kategorisert i egne statistiske grupper. For å gi et mest mulig dekkende bilde, og noe å se tallene for C2-gruppen opp mot er det her tatt med andeler for pasienter i institusjon. 8 Helsetilsynet: Tenner for livet. IK-2659 (1999) 9 Skjema for 5 av de 7 distriktene er mottatt 8

10 3 UTVIKLINGSTENDENSER INNEN TANNHELSETJENESTEN 3.1 Nasjonalt Generelt I løpet av de ti siste årene har en del av det lovverket som regulerer tannhelsetjenesten blitt endret. Lov om tannhelse (1983), med tilhørende forskrifter, er fortsatt den viktigste loven i forhold til tannhelsetjenesten. I 2000 trådte flere nye helselover i kraft, som også har betydning for tannhelsetjenesten. Det er lov om helsepersonell (1999), hvor også tannhelsepersonell inngår og lov om pasientrettigheter (1999). Som følge av ikrafttredelsen av helsepersonelloven ble Lov om tannleger opphevet. Innføringen av pasientrettighetsloven styrket pasientenes rettigheter, inklusive pasienter i tannhelsen. Også i helsepersonelloven er pasientene og kvaliteten på tjenestene mer i fokus enn hva de var i tidligere lovverk. En konsekvens er større adgang for pasientene til å klage, og større muligheter til å få medhold. Gruppe A (1-18 år): Totalgruppen som er under tilsyn har i perioden ligget på rundt 95 %. På slutten av 2000 var andelen nede på 92 % før den igjen begynte å stige til omtrent samme nivå som tidligere. Tendensen for andelene som er undersøkt/behandlet har vært nedgående i hele denne perioden, fra 85 % i 1992 til 69 % i Gruppe B (Psykisk utviklingshemmede): Andelen både av de som er under tilsyn og de som er undersøkt har holdet seg stabil, på henholdsvis i underkant av 90 % og like under 80 % Gruppe C1 (Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon): Andelen under tilsyn har holdt seg rundt 80 % siden begynnelsen på 90-tallet. De fylkesvise variasjonene er store. Gruppe C2 (Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie): Store geografiske variasjoner (fra %) i gruppen med hjemmesykepleie som er under tilsyn (med Sør-Trøndelag på bunnen) Gruppe D (Ungdom år): Andelen ungdom under tilsyn har steget nokså jevnt i hele tiårsperioden, fra 56 % i 1992 til 67 % i Andelen undersøkt/behandlet har sunket fra 46 % til 38 % i perioden. Gruppe E (Andre): 9-10 fylker gir tilbud til fengselsinnsatte, rusmisbrukere og personer innen psykisk helsevern. Andelen under tilsyn har for gruppen sett under ett ligget på ca. 30 % hele dette tiåret, mens andel undersøkt/behandlet er redusert fra 26 % til 21 % 3.2 Sør-Trøndelag Innbyggernes tannhelse Utover 90-tallet var det små endringer i tannhelsa blant barn og ungdom. Situasjonen i Sør- Trøndelag har vært den samme som i landet for øvrig. Nedgangen på begynnelsen av 90-tallet i fyllinger og karies holdt seg relativ stabilt ut utover tiåret. Fra slutten av 90-tallet og i årene utover 2000 har kariesforekomsten imidlertid økt. Undersøkelser av 5-åringer på slutten 90- tallet viste en økning i karies. Denne gruppen utgjør 7-12 åringer i dag. Det antas at denne 9

11 økningen har sammenheng med Helsetilsynets anbefalinger om å redusere fluorinntaket, som kom på begynnelsen av 90-tallet. Andel i prioriterte grupper under tilsyn utvikling Prioriteringsgruppe Undersøkt og Under tilsyn behandlet Under tilsyn Undersøkt og behandlet Under tilsyn Undersøkt og behandlet A 91, ,5 93,7 70,1 B 84,8 73,3 88,5 75,1 86,7 74,8 C1 82,9 65,7 74,2 54,3 80,8 65,6 C ,5 29,6 19,5 37,8 28,3 D 68,6 39,3 72,0 42,4 70,5 47,1 Sum A2-D 85,2 59,7 85,0 58,6 89,1 60,5 F 10,2 8,6 10,9 8,7 12,4 10,6 Sum A2-F 32 23,4 32,8 23, ,6 Kilde: Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag Pasienttilbud Pr 2003 var situasjonen, når det gjaldt det prioriterte klientellet, sterke begrensinger i tilbudet om behandling av tannråte i melketannsettet, avvik i tilbudet til pasienter som trenger nye proteser, ventetid for prioritert klientell som må behandles i narkose, og avvik i forhold til implantatbehandling på personer som mangler tannanlegg, eller har mistet fronttenner på grunn av skade. Økonomi Tannhelsetjenesten hadde positive økonomiske resultat utover 90-tallet og begynnelsen av De senere årene har imidlertid situasjonen forverret seg betraktelig. Tannhelsetjenestens økonomiske situasjon i STFK har de siste årene blitt stadig vanskeligere. På grunn av kostbare rekrutteringstiltak, økte KLP-utgifter og anbefaling om dyre alternative tannfyllingsmaterialer hadde tannhelsetjenesten et merforbruk i 2001, som har økt både i 2002 og Overgangen fra amalgam som det mest brukte fyllingsmaterialet til alternative materialer har vært økonomisk ressurskrevende. Utviklingen har skjedd med bakgrunn i retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet, gjeldende fra juli Fylkeskommunens stramme økonomi generelt, og merforbruket innen tannhelsetjenesten har fremtvunget behov for tiltak som har direkte innvirkning på tilbudet som gis til de prioriterte gruppene. I vedtatt budsjett for 2004 lå følgende konsekvenser for tannhelsetjenesten inne: Svært begrenset tilbud om melketannsbehandling etter 6-7 års alder Protetisk behandling til prioritert klientell kan bare utføres i helt spesielle situasjoner og på meget strenge indikasjoner Kutte helt ut kjøp av implantatbehandling og andre spesialisttjenester 10 Sosial- og helsedirektoratet: Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer,

12 Redusert tidsbruk på prioritert klientell fra ca timer i 2003 til ca timer i 2004 Tiltakene innebærer en generell reduksjon av tjenestetilbudet til større grupper av befolkningen et forhold som av Helsetilsynet ble påpekt som meget uheldig. Som en følge av blant annet Helsetilsynets påtale ble økonomiske rammebetingelser behandlet i fylkesutvalget 10. februar 2004, og følgende vedtak fattet: FU- 29/2004 Rammebetingelser for tannhelsetjenesten i Sør Trøndelag 1. Med bakgrunn i den meget anstrengte økonomiske sitasjonen for fylkeskommunen må det foretas en meget stram prioritering. Imidlertid gis det adgang til, med foranstående forbehold om meget stram prioritering, å øke virksomheten i forhold til vedtatt budsjett innenfor områdene protetisk behandling og implantatbehandling og melketannbehandling slik at virksomheten skjer innenfor de rammer Tannhelseloven setter. Bemanning Utover 90-tallet og 2000-tallet har problemet med bemanning og rekruttering til DOT vokst. Problemet har særlig vært knyttet til tannlegestillinger, men etter hvert også tannpleiestillinger. Utfordringene med dårlig rekruttering er felles for hele landet, men spesielt store i distriktskommunene. Det utdannes totalt i landet for få tannleger til å dekke etterspørselen. En annen faktor som forsterker problemet med å få tilsatt tannleger er det store lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor. Gjennomtrekken av tannleger i DOT har derfor vært og er fortsatt stor, og har i perioder medført at mange pasienter ikke har fått et tilstrekkelig tannhelsetilbud. Et bilde av rekrutteringsproblemene kan illustreres gjennom antall ubesatte stillinger, ved årsskiftene de senere år: : 3 tannlege- og 3 tannpleiestillinger ubesatt : 14 tannlegestillinger ubesatt : 9 tannlegestillinger ubesatt : 14 tannlegestillinger og 2 tannpleiestillinger ubesatte : 14,8 tannlegestillinger og 4 tannpleiestillinger ubesatte. Pr. 31.august 2003 var det større søknad på ledige tannlegestillinger enn på lenge, men fortsatt er situasjonen labil. Også tannpleiere er mangelvare. Ideelt sett bør det, i følge fylkestannlegen, være ½ tannpleiestilling pr tannlegestilling. Situasjonen i Sør-Trøndelag var i januar 2004 ¼ pr. tannlegestilling. På slutten av 90-åra ble det satt i gang en prøveordning med bonus for klinisk personell. Dette førte til at man innførte bonusordning for alt klinisk personale fra Andre tiltak har vært bedre muligheter for kompetanseutvikling, fornying av utstyr. Som midlertidige løsninger for å opprettholde et tjenestetilbud har man satset på ambuleringsordninger eller overtid. 11

13 Organisering av den offentlige tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag DOT i Sør-Trøndelag er (pr. april 2004) delt inn i 7 distrikter, med til sammen 35 klinikker. Fosen tannhelsedistrikt: 4 hovedklinikker Sør-Trøndelag vest tannhelsedistrikt: 6 hovedklinikker + 1 biklinikk Fosen Sør-Trøndelag vest Øvre Orkladal Gauldal - Neadal Trondheim syd Trondheim øst Trondheim sentrum ROAN ÅFJORD OSEN Gauldal Neadal tannhelsedistrikt: 7 hovedklinikker + 1 biklinikk FRØYA HITRA BJUGN ØRLAND RISSA AGDENES Øvre Orkladal tannhelsedistrikt: 4 hovedklinikker HEMNE SNILLFJORD ORKDAL MELDAL SKAUN MALVIK TRONDHEIM MELHUS KLÆBU SELBU TYDAL Trondheim sentrum tannhelsedistrikt: 3 hovedklinikker Trondheim syd tannhelsedistrikt: 5 hovedklinikker MIDTRE GAULDAL HOLTÅLEN RENNEBU RØROS OPPDAL Giskontoret Trondheim øst tannhelsedistrikt: 4 hovedklinikker Av fylkets 25 kommuner er DOT representert med hovedklinikker i 21, og biklinikker i 2 av kommunene. Narkosebehandling utføres ved St.Olavshospital og Orkdal Sanitets Sykehus. 4 TJENESTETILBUD TIL BARN I ALDEREN 7-12 ÅR Den høyest prioriterte gruppen av de pasientene DOT har et lovpålagt ansvar for, er barn og unge, i alderen 0-18 år. I ungenes første tre år er det i hovedsak helsestasjonen som har kontakt med foreldrene angående tannhelse, enten i form av veiledning fra helsesøster eller gjennom tannpleiepersonale. Den mest utbredte ordningen videre er at barna kalles inn til undersøkelse det året de fyller tre år. Noen unntak finnes, der klinikker/distrikter har egne opplegg med tidligere innkallinger. Det overordnede ansvaret for tilsynet med ungenes tannhelse ligger uansett hos DOT, enten ungene er til undersøkelse på tannklinikken eller under helsesøsters oppsyn. I alderen 7-12 år skjer størsteparten av melketannsfellingen. Behandling av tannråte i melketenner hos denne aldersgruppen ble vedtatt redusert gjennom fylkestingets vedtak i desember Oppfølging av vedtaket har vakt faglige diskusjoner, internt i DOT og samfunnet for øvrig. 12

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

ELDRE MÅ BITE FRA SEG!

ELDRE MÅ BITE FRA SEG! ELDRE MÅ BITE FRA SEG!! ELDRE I NORGE Aldri før har det vært så mange kompetente og ressurssterke mennesker i pensjonsalder her i landet Forventet levealder i Norge er blant de høyeste i verden (79 år

Detaljer

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen. november Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som har møtt på NAV-kontoret og har henvendt seg i mottaket eller hadde timeavtale

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger

Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet. Til: Landets

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Kommunekampen og folkehelse

Kommunekampen og folkehelse Kommunekampen og folkehelse - Hva gir et godt liv i Snillfjord Kommunestyremøte i Snillfjord 16. desember 2010 Samfunnet har endret seg Jæger & samler Moderne menneske Inaktive Skritt/dag 23 000 10 000

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sør-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sør-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 31/2011 Tittel: TF-notat nr: 31/2011 Forfatter(e): Dato: 11.11.2011 Gradering:

Detaljer

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Rica Nidelven 12. juni 2014 v/ Ragnar Hermstad, Stedfortredende fylkeslege 1 Mål for kurset Økt kunnskap om ny turnuslegeordning Gjennomgang av praktiske

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestannlegen TANNLEGER «Arbeid i Den offentlige tannhelsetjenesten representerer den flotte kombinasjonen av meningsfylt yrke, anstendig levebrød,

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer