Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672."

Transkript

1 Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 180/12 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 AU 181/12 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen 2003/2670 AU 182/12 Orienteringssaker 2003/2670 AU 183/12 AU 184/12 AU 185/12 AU 186/12 AU 187/12 AU 188/12 AU 189/12 AU 190/12 AU 191/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune- Sirdalshytta A/S Søknad om dispensasjon til helikkoptertransport i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskpasvernomoråde, Åseral kommune- Terje Salvesen. Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Tor Einar Torjesen Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Bjarne Skeie Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Tor Ivar Mjåland Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Lyder Moen Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Rof Ove Eie Søkand om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Frode Forgard Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei-Ryfylkyeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Kurt Rossevatn 2012/ / / / / / / / /4378

3 AU 192/12 AU 193/12 AU 194/12 AU 195/12 AU 196/12 Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Gunn og Hans Ackermann Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune, Sirdalshytta AS Søknad om dispensasjon til snøskuterløyve i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Tor Ivar Mjåland Søknad om helikoptertransport. Driftaredalen, Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune. Grasdale, Storådalen og Futen sameige Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om helikoptertransport i SVR, Bykle kommune AU 197/12 Søknad om helikoptertransport - Breive sameige - Bykle kommune AU 198/12 AU 199/12 AU 200/12 AU 201/12 AU 202/12 AU 203/12 Søknad frå Veringsdalen sameige om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad frå Knut Midtbø om løyve til helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Søknad frå Sira - Kvina kraftselskap om helikoptertransport i SVR, Bykle kommune Søknad frå Espen Nilsen om snøskuterløyve i SVR. Valle kommune Søknad om bygging av utedo i SVR, Evardalen i Valle kommune Handsaming av byggesøknader i verneområdestyret hausten / / / / / / / / / / / /4412 AU 204/12 Eventuelt 2003/2670

4 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 183/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune- Sirdalshytta A/S Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Sirdalshytta A/S løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 2/25 i Grytdal i Sirdal kommune. Transportene skal starte ved bro som krysser over Sira og inn til hytte. Løyvet gjelder for 4 transporter og skal gjennomføres i løpet av en dag i uke Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Sirdalshytta ved Kjell Kvinlaug søker forvaltingssekretariatet for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter i Grytdalen i Sirdal kommune (gnr/bnr: 2/25). Se kart som ligger vedlagt. Sirdalshytta A/S har i oppdrag og bygge ny terrasse og annet vedlikeholdsarbeid. Det blir søkt om 4 transporter som skal gjennomføres i løpet av en dag i uke 35. Formål med transportene er transport av materialer til arbeidet som skal utføres. Transportetappen er relativt kort, og starter med brua som krysser over Sira til ca 4 kilometer nord langs Siraelva like innenfor vernegrensa. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven.

5 Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon til nødvendig luft og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Transportene skal gjennomføres i sone 4 i SVR. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Området som det søkes dispensasjon ligger i område som er merket på villreinkartet som viser vinterbeite, samt sommerbeite for bukker. Ellers er områder det søkes dispensasjon ikke langt fra trekkvei for villrein. Det er også registrert rovfugl som ikke står på rødlista. I denne saken må det imidlertid legges mest vekt på at det er snakk om få helikoptertransporter i sone 4 i SVR. Helikoptertransportene vil ha lite å si i forhold til skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er godt vurdert og undersøkt av forvaltingen ( 8). Omsøkt tiltak medfører så langt forvaltningsmyndigheten for SVR LVO kan se å ha begrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Området det søkes dispensasjon er ikke i det mest sentrale villreinområdet, selv om området er viktig ( 10). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy.

6 Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegget viser transportstreking fra broa og inn til hytte.

7 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 184/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Terje Salvesen. Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Terje Salvesen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 1/26 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Teistedalen. Løyvet gjelder for en transporter og skal gjennomføres Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Terje Salvesen søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til hytte ved Teistedalen i Åseral kommune. Formål med helikoptertransport gjelder transport av nødvendige materialer, brensel, utstyr og proviant til hytta. Det søkes om enkelttur med helikoptertransport som skal gjennomføres Søker har ikke snøskuterløyve. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven.

8 Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon til nødvendig luft og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om en transport med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte

9 motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12).

10 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 185/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Tor Einar Torjesen Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Tor Einar Torjesen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 7/7 i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Vindhomen.Løyvet gjelder for to transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Tor Einar Torjesen søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter i forbindelse med transport av materialer, ved, gass, proviant og nødvendig verktøy i forbindelse med vedlikehold av hytte. Hytta ligger ved Vindhommen (gnr/bnr: 7/7) ca 6 kilometer i luftlinje fra Ljosland( se vedlagt kart). Søker opplyser at på grunn av årets vintersesong med dårlig isforhold gav dette få muligheter å få benyttet snøskuterløyve. Første transport med helikopter er søndag 9 september og andre tur er innenfor tidsrommet 20 september til 14 oktober. Søknaden gjelder også for Kenneth Tryland og Anja Eline Torjesen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.

11 Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon til nødvendig luft og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe.

12 Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1)- viser transportstrekning: Ljosland- Vindhommen

13 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 186/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Bjarne Skeie. Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Bjarne Skeie løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på Sandvatn ved Solveig Thorsland sin eiendom. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til hytte ved Sandvatn. Løyvet gjelder for tre transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Bjarne Skeie søkte forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til Sandvatn hytta på Solveig Thorsland sin eiendom i Åseral kommune. Dette ble søkt om helt tilbake til 20 februar Sekretariatet får oppgitt av saksbehandler i Åseral kommune at Skeie har mottatt løyve etter motorferdselloven fra Åseral kommune, men kan ikke se noe vedtak fattet av vernemyndighetene. Sekretariatet prøvde å finne ut av hva som kan ha skjedd, men kunne ikke finne noe vedtak i noen av protokollene i 2012 som tilsier at Skeie har løyve fra vernemyndighetene. Heller ingen saksuttgreing eller utsendt løyve var å finne i arkiv hos sekretariatet. Saksbehandler kontaktet da medlemmer i arbeidsutvalget og fikk myndighet til å sende løyve med godkjent vedtak til Åseral kommune. Enden på visa viser seg til slutt at Bjarne Skeie hadde løyve fra vernemyndighetene. Hvor sakspapirer og løyve er lagret er det ingen som vet, men nå er han inne i systemet vi bruker i dag og det blir en formell saksgang på søknaden hans.

14 Søknaden gjelder frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til hytte. Skeie leier hytte og jaktterreng og har ikke snøskuterløyve. Etter telefonsamtale med Bjarne Skeie fredag 7 september får saksbehandler oppgitt at det er behov for tre helikoptertransporter i perioden fra Helikoptertransportene skal starte ved Ljosland og inn til hytte ved Sandvatn ( se vedlegg). Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon til nødvendig luft og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer

15 ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegget viser kart over strekning med helikopter fra Ljosland til Sandvatn hytta.

16 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 187/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde (SVR-LVO), Hægebostad kommune- Tor Ivar Mjåland. Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Ivar og Tor Ivar Mjåland løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for seks transporter og løyvet gjelder for frakt av felt elg eller hjort elg og hjortejakt perioden i Hægebostad kommune i Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Ivar og Tor Ivar Mjåland søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til gnr/bnr: 101/28 i Hægebostad kommune. Eiendommen er et sameie der tiltakshaver eier 50 % av eiendommen. Formål ved helikopterflyving er frakt av felt storvilt og frakt av nødvendig materialer, brensel, utstyr og proviant inn til fire hytter som ligger innenfor eiendommen (se vedlagt kart). Etter telefonsamtale med Mjåland 05/ for sekretariatet oppgitt at jaktlaget har planer om å felle fire elger og to hjorter. Transportene skal gjennomføres i elg og hjortejakten i Hægebostad kommune Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.

17 Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 a, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av felt storvilt. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Helikoptertransportene vil noe innenfor og utenfor vernesona i SVR LVO. Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden bør innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Forvaltingen opplyser om at Mjåland søker også om snøskuterløyve. Det vil derfor ikke gis løyve etter 5.4. c). Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det registrert enkelte rovfuglarter som i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Hele eiendommen ligger innfor sone 3a- kulturlandskap skogbruk et økosystem som ikke er nevneverdig sårbart for den omsøkte aktiviteten. Det skal også nevnes at området er definert som leveområde for villrein, men det finnes få registreringer av arten i disse sørligste områdene. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8).

18 Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1) oversiktskart over jaktområdet og hytter, samt snøskutertrasee.

19 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 188/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Lyder Moen Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Lyder Moen løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for fem transporter og løyvet gjelder for frakt av felt elg eller hjort i elg og hjortejakt perioden i Hægebostad kommune i Det skal føres logg over antall transporter og sendes sekretariatet innen 1.desember.2012 Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Lyder Moen, jaktleder vald 20, søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter i forbindelse med frakt av felt storvilt. Jaktlaget har tre elger og to hjorter på jaktkvoten sin. Jaktområdet er hovedsakelig i Vestvassdalen (gnr/bnr: 102/4) i Hægebostad kommune (se vedlegg som viser oversiktskart over området). Tiltakshaver søker om helikopterløyve i fire år med inntil 8 transporter i året. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag

20 Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 a, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av felt storvilt. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Helikoptertransportene vil noe innenfor og utenfor vernesona i SVR LVO. Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden bør innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Det innvilges ikke helikopterløyve over flere år j.fr: AU sak 149/2012 Handsaming i møtet Saka vart drøfta. Styreleiar påpeikar at det ikkje burde gjevast løyve for meir enn eitt år i denne omgang. Med bakgrunn i erfaringane ein no har, bør det først vere ein prosess for å avklare kva for løyve som kan gjevast for eit lengre tidsrom og også kva for type dispensasjonssøkander som ein bør kunne delegere til sekretariatet. Dette bør kome opp som ei eiga sak på neste styremøte. Sekretariatet bør utarbeide eit forslag. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det registrert enkelte rovfuglarter som i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Hele

21 eiendommen ligger innfor sone 3a- kulturlandskap skogbruk et økosystem som ikke er nevneverdig sårbart for den omsøkte aktiviteten. Det skal også nevnes at området er definert som leveområde for villrein, men det finnes få registreringer av arten i disse sørligste områdene. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1) oversiktskart over jaktområdet

22

23 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 189/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Roy Ove Eiesland. Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV, punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Roy Ove Eiesland løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for to transporter og løyvet gjelder for frakt av felt elg eller hjort i perioden fra 25/9-23/ Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Roy Ove Eiesland søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til gnr/bnr: 106/4 i Hægebostad kommune. Formål ved helikopterflyving er frakt av felt storvilt (hjort og elg). Det søkes om løyve til to helikoptertransporter (j.fr jaktkvote) i perioden 25/9-23/12 i Eiesland har jaktterreng vest i Hægebostad kommune som strekker seg fra Øyvassknuten i nord til Haukhomfjellet i sør i sone 3a (se vedlegg). Hele området ligger innenfor SVR LVO utenom et lite område ved Øyvassknuten. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven.

24 Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 a, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av felt storvilt. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Helikoptertransportene vil noe innenfor og utenfor vernesona i SVR LVO. Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden bør innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det registrert enkelte rovfuglarter som i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Hele eiendommen ligger innfor sone 3a- kulturlandskap skogbruk et økosystem som ikke er nevneverdig sårbart for den omsøkte aktiviteten. Det skal også nevnes at området er definert som leveområde for villrein, men det finnes få registreringer av arten i disse sørligste områdene. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en

25 ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1)- viser jaktområde tilhørende gnr/bnr: 106/4

26 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 190/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Frode Forgard Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4 a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Forgard jaktlag /ved Frode Forgard løyve til å bruke helikopter til frakt av felt storvilt ved gnr/bnr: 2/16. Transporten skal starte ved Ljosland helikopterplass til jaktområdet. Løyvet gjelder for seks transporter og skal gjennomføres innen perioden Andre vilkår fremgår av standard løyve Bakgrunn Forgard jaktlag ved /Frode Forgard søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter ved gnr/bnr: 2/16 (se oversiktskart over området som ligger vedlagt). Formål med søknaden gjelder frakt av felt storvilt, jaktlaget har 6 elger på sin kvote og søker derfor om 6 transporter med helikopter. Transportstrekning vil være fra Ljosland til jaktområdet som tilhører gnr/bnr: 2/16. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven.

27 Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltningsstyremakten gi dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Dette er mer utdypet under kapitel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte

28 motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg1) oversiktskart over jaktområde til Forgard jaktlag

29 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 191/ Søknad om dispensasjon til helikopter og snøskutertransport i Setesdal Vesthei-Ryfylkyeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Kurt Rossevatn Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Kurt Rossevatn løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for fire transporter og løyvet gjelder for frakt av felt elg eller hjort i elg og hjortejakt perioden i Hægebostad kommune i Andre vilkår fremgår av standard løyve. I henhold til kapittel IV,punkt 5.4 a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Kurt Rossevatn løyve til å bruke snøskuter til transport i forbindelse med frakt felt storvilt. Tillatelsen gjelder i fire år med inntil fire transporter i året og avgrenses til 23.desember per sesong. Tillatelsen avgrenses til 23.desember Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Kurt Rossevatn søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til gnr/bnr: 102/5 og 106/3i Hægebostad kommune. Formål ved helikopter og snøskuterløyve er frakt av felt storvilt. Eiendommen hans ligger noe innenfor vernegrensa i sone 3a.(se vedlagt kart).

30 Rossevatn søker om fire helikoptertransporter (j.fr. jaktkvote elg/hjort) i ett år og fire transporter med snøskuter i fire år, begge med bakgrunn av felt storvilt. Hjortejakta pågår helt til 23. desember og det vil være økonomisk lettere for Rossevatn og bruke snøskuter hvis forholdene tilsier det. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 a, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av felt storvilt. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Helikopter og snøskutertransportene vil pågå innenfor og utenfor vernesona i SVR LVO. Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden bør innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter og snøskuter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten.

31 Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det registrert enkelte rovfuglarter som i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Hele eiendommen ligger innfor sone 3a- kulturlandskap skogbruk et økosystem som ikke er nevneverdig sårbart for den omsøkte aktiviteten. Det skal også nevnes at området er definert som leveområde for villrein, men det finnes få registreringer av arten i disse sørligste områdene. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Omsøkt tiltak kan medføre risiko og irreversible skader på naturmangfoldet, kjøring med motorkjøretøy kan medføre skader for dyreliv, fugleliv, friluftsliv, vegetasjon, fysisk miljø og økologi. Samlet belasting for omsøkt tiltak er betydelig, området er sterkt påvirket av snøskuterkjøring gjennom hele vinteren. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen i middels grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av snøskuter og helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1) viser oversiktskart over jaktområde til Rossevatn.

32 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 192/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune- Gunn og Hans Ackermann Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV, punkt 5.4a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Hans Ackermann løyve til å bruke helikopter til transport i forbindelse med frakt av felt storvilt. Løyvet gjelder for to transporter og løyvet gjelder for frakt av felt elg i elgjaktperioden i Åseral kommune. Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Hans Ackermann søker forvaltningsmyndigheten for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde landingstillatelse med helikopter til tre hytter ved gnr/bnr: 7/5og 11. Hyttene ligger i Åseral kommune ved Skoådalen, Bustølsvatnet og Bustølstjørna. Gunn Ackermann eier ei hytte ved 7/11og Hans Ackermann eier to hytter ved 7/5 ( se vedlegg 1for oversiktskart). Formål med søknad gjelder frakt av felt storvilt og frakt av nødvendig materialer, utstyr, brensel og proviant til hyttene. Det søkes om til sammen fem helikoptertransporter, to til frakt av felt storvilt og tre til frakt av nødvendig proviant, samt løyve i fire år. Transportene skal starte ved Ljosland. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004.

33 Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 a, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av felt storvilt og 5 c. for frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Ackermann sammen med sin kone har vært sitt snøskuterløyve, de kan gjennomføre til sammen 16 transporter med snøskuter i løpet av ett år til hyttene sine (j.fr. AU-sak 84/2011). Forvaltingen har vurdert at tiltakshaver kan få innvilget to transporter med helikopter til frakt av felt storvilt, men ikke til frakt av nødvendig brensel og proviant j.fr verneforskriften kapittel 5, bokstav c). Det innvilges heller ikke helikopterløyve over flere år j.fr: AU sak 149/2012 Handsaming i møtet Saka vart drøfta. Styreleiar påpeikar at det ikkje burde gjevast løyve for meir enn eitt år i denne omgang. Med bakgrunn i erfaringane ein no har, bør det først vere ein prosess for å avklare kva for løyve som kan gjevast for eit lengre tidsrom og også kva for type dispensasjonssøkander som ein bør kunne delegere til sekretariatet. Dette bør kome opp som ei eiga sak på neste styremøte. Sekretariatet bør utarbeide eit forslag. Området det er søkt landingstillatelse ligger i sone 2, og er avmerket som leveområde for villrein. Det er ikke mange observasjoner på villrein i disse sørligere områdene de siste årene, men områdene er allikevel viktige. Naturmangfoldloven

34 Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Området det er søkt landingstillatelse ligger i sone 2, og er avmerket som leveområde for villrein. Det er ikke mange observasjoner på villrein i disse sørligere områdene de siste årene, men områdene er allikevel viktige. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med helikopter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg1) oversiktskart over område:

35

36 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 193/ Søknad om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune, Sirdalshytta AS Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Sirdalshytta A/S løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til hytte på gnr/bnr: 2/39 i Grytdal i Sirdal kommune. Transportene skal starte ved bro som krysser over Sira og inn til hytte. Løyvet gjelder for 2 transporter og skal gjennomføres i løpet av oktober 2012 til januar Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Sirdalshytta AS ved Kjell Kvinlaug søker forvaltingssekretariatet for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter i Grytdalen i Sirdal kommune (gnr/bnr: 2/39). Se kart som ligger vedlagt. Tiltaket er j.fr AU vedtak 114/12: I henhold av forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde kapittel IV punkt 1.3 b, gis Bjørg Vaage dispensasjon for riving av en gammel hytte og oppføring av ny fritidsbolig på sin eiendom, gnr. 02 bnr. 39, i Grytdalen i Sirdal kommune. Tillatelsen gis på følgende vilkår: fire i Grytdalen hytteområde, utarbeidet av Sirdal kommune. Eventuell motorferdsel i forbindelse med arbeidet må søkes om.

37 Det blir søkt om 2 transporter som skal gjennomføres i løpet av en periode fra oktober 2012 til januar Formål med transportene er transport av materialer til arbeidet som skal utføres i forbindelse med byggeløyve. Transportetappen er kort, og starter med brua som krysser over Sira til ca. 500 meter like innenfor vernegrensa. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon til nødvendig luft og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5 i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden kan innvilges slik det er søkt om. Det er her snakk om få transporter med helikopter i et lite kontroversielt område mtp verneformålet. Transportene skal gjennomføres i sone 4 i SVR. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer

38 ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Området som det søkes dispensasjon ligger i område som er merket på villreinkartet som viser vinterbeite, samt sommerbeite for bukker. Ellers er områder det søkes dispensasjon ikke langt fra trekkvei for villrein. Det er også registrert rovfugl som ikke står på rødlista. I denne saken må det imidlertid legges mest vekt på at det er snakk om få helikoptertransporter i sone 4 i SVR. Helikoptertransportene vil ha lite å si i forhold til skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er godt vurdert og undersøkt av forvaltingen ( 8). Omsøkt tiltak medfører så langt forvaltningsmyndigheten for SVR LVO kan se å ha begrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmangfoldet ( 9). Området det søkes dispensasjon er ikke i det mest sentrale villreinområdet, selv om området er viktig ( 10). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). En helikoptertransport vil normalt ikke medføre vesentlige skader eller ulempe. Forstyrringene er svært avgrenset i tid og dreier seg i all hovedsak om støy. Det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12). Vedlegget viser transportstreking fra broa og inn til hytte.

39 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 194/ Søknad om dispensasjon til snøskuterløyve i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune- Ivar og Tor Ivar Mjåland Forvalters innstilling I henhold til kapittel IV,punkt 5.4 a og c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde får Ivar og Tor Ivar Mjåland løyve til å bruke snøskuter til transport i forbindelse med frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til sine fire hytter på sin eiendom. Tillatelsen gjelder i fire år med inntil åtte transporter i året og avgrenses til 30.april per sesong. Tillatelsen avgrenses til 30.april Andre vilkår fremgår av standard løyve. Bakgrunn Ivar og Tor Ivar Mjåland søker forvaltningsmyndigheten for SVR-LVO landingstillatelse med helikopter til gnr/bnr: 101/28 i Hægebostad kommune. Eiendommen er et sameie der tiltakshaver eier 50 % av eiendommen. Formål med snøskutertransport er frakt av nødvendig materialer, brensel, utstyr og proviant samt frakting av ved eller hogstvirke og kalking/kultivering av vassdrag inn til fire hytter som ligger innenfor eiendommen (se vedlagt kart for kjøretrasee). Det søkes om løyve i fire år med inntil 8 transporter per år. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak

40 Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Motorferdsel på land er forbudt i landskapsvernområde, med en del unntak. Forvaltingsstyremakten kan også gi dispensasjon til motorferdsel transport i noen tilfeller. Etter punkt 5.4 c, kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon ved frakt av nødvendig materialer, utsyr, proviant og brensel til hytter og buer. Dette er utdypet i kapittel 5. i forvaltningsplan for SVR. Styret for verneområdene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmyndighet for SVR-LVO. Vurdering Hele snøskutertraseen er innenfor vernesona i SVR- LVO. Forvaltningen har vurdert det omsøkte tiltaket som lite risikofylt for verneverdiene og mener søknaden bør innvilges slik det er søkt om. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan bli trukket tilbake dersom omsynet til viltet gjør det nødvendig og at det må vises omsyn dersom det blir oppdaget villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheten kjenner til er det registrert enkelte rovfuglarter som i det aktuelle området som kan ta nevneverdig skade av en slik motorferdsel det her er søkt om. Hele eiendommen ligger innfor sone 3a- kulturlandskap skogbruk et økosystem som ikke er nevneverdig sårbart for den omsøkte aktiviteten. Det skal også nevnes at området er definert som leveområde for villrein, men det finnes få registreringer av arten i disse sørligste områdene. Kunnskapsgrunnlaget må derfor vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det her er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål ( 8). Motorferdselen det her er søkt om medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se svært liten

41 risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med snøskuter vil ikke føre til spor i terrenget ( 9). Faren for forringing av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11). Omsøkt tiltak kan medføre risiko og irreversible skader på naturmangfoldet, kjøring med motorkjøretøy kan medføre skader for dyreliv, fugleliv, friluftsliv, vegetasjon, fysisk miljø og økologi. Samlet belasting for omsøkt tiltak er betydelig, området er sterkt påvirket av snøskuterkjøring gjennom hele vinteren.det er viktig at en ikke ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen i middels grad føre til større belasting på økosystemet i område( 10). Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). Vedlegg 1) inntegnet med gult viser snøskutertrasee.

42 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 195/ Søknad om helikoptertransport. Driftaredalen, Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune. Grasdalen, Storådalen og Futen sameige Forvalters innstilling I medhald av kapittel III, kapittel IV, punkt 3 og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av Lusa landskapsvernområde får Grasdalen, Storådalen og Futen Sameige ved Ingebjørg Vik Laugaland, løyve til å bruke helikopter til transport av ei sikringshytte inn til Driftaredalen i Lusaheia landskapsvernområde i Hjelmeland kommune. Transporten skal starte frå Lyngsvatnet og landinga med sikringshytta skal skje i Driftaredalen nær Storådalen. Løyvet gjeld for inntil tre transportar i tidsrommet Andre vilkår går fram av standard løyve Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Syner til søknad datert Ingebjørg Vik Laugaland søkjer, på vegne av Grasdalen, Storådalen og Futen Sameige, om løyve til helikoptertransport i Lusaheia landskapsvernområde i Hjelmeland kommune. Søknaden omfattar transport av ei sikringshytte, som skal settast opp ved ei eksisterande sankehytte i Driftaredalen nær Storådalslega i Storådalen. Transportane vil ha utgangspunkt frå Lyngsvatnet. Søkjaren ber om løyve for inntil tre transportar i første halvdel av oktober 2012.

43 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Lusaheia landskapsvernområde, godkjend 1992/93. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Lusaheia vart verna ved kgl. Res. Av 19 april Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert høgfjellslandskap som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Motorisert ferdsel i verneområde vert regulert av kapittel IV, punkt 3 i verneføreskriftene. Her heiter det at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, samt landing med luftfartøy er i utgangspunktet forbode. I kapittel VI, punkt 1. heter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag og landing med luftfartøy. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under kapittel IV, punkt 3 og må ha dispensasjon etter kapittel VI, punkt 1 for å kunne gjennomførast. Verneområdestyret for Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Lusaheia landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Landingsplassen Driftaredalen ligg om lag 800 moh i eit ope fjellandskap nær den markerte Storådalen.

44 Denne delen av Lusaheia blir i liten grad brukt av villreinen og denne låge bruken har vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPSmerkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at to av dei åtte simlene som har nytta nordområdet har vore i Storådalen den tida dei hadde sendar ( ). I Norsk Villreinsenters rapport Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei -Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010) er det ikkje registrert villreintrekk i dette området. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt. Den omsøkte motorferdsla medfører slik forvaltingsmyndigheita vurderer det liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje etterlate seg fysiske spor i landskapet, det er snakk om berre ein transport og det er ikkje registrert sårbare artar i området ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten( 11). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er normalt lite ferdsle i dette området i samband med fotturisme, og det er ikkje gjeve andre dispensasjonar til helikoptertransport i dette området. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet, i og med lite snø og bratt terreng kan gjere transport med snøskuter vanskeleg ( 12). Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Lusaheia landskapsvernområde og kjem ikkje i konflikt med verneføremålet.

45 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 196/ Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav a i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde får Bratteland og Dysje jaktlag løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt elg frå jaktterrenget dei disponerer på gnr. 8 og 9 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Jaktlaget disponerer elgjakt på gnr. 8 og 9 i Bykle kommune. Arealet ligg på begge sider av Bossvatn i Bykle, både innafor og utanfor verneområdet. Jaktlaget ber om dispensasjon etter verneforskriftene til to helikoptertransportar av felt elg i perioden Transportstrekninga er Nesland Brattelandsheia. Kart over jaktarealet er lagt ved søknaden. Jaktlaget fekk løyve til liknande transportar i Vurdering Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend 2004.

46 Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a kan det gjevast dispensasjon til transport av felt storvilt med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde Motorisert ferdsel i dette biotopverneområdet er regulert av kapittel IV, punkt 3. Punkt 3.4, bokstav a opnar for at forvaltingsstyresmakta kan gi løyve til frakt av felt storvilt med helikopter. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde. Vurdering Søknaden omfattar areal som ligg i mange forskjellige soner i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Delar av arealet ligg i sone 1 (trekkområde for villrein) og andre delar i sone 1 a (kalvingsområde for villrein). Søknaden omfattar også eit areal i Steinsbuskardet - Hisdal biotopvernområde. Denne delen av jaktarealet ligg heilt i utkanten av biotopvernområdet ned mot dei gamle fråflytta gardane Bratteli og Dysje og det regulerte Bossvatn. Det vert for det meste jakta utanom verneområdet, og det er som regel her dyra vert felte. I biotopvernområdet i Steinsbuskardet er det eit generelt ferdselsforbod heile året. Det er likevel opna for at visse typar ferdsel er tillate og at forvaltingsmyndigheita i tillegg kan gi visse dispensasjonar, mellom anna til motorisert transport av felt storvilt. For å kunne utnytte dette jaktterrenget til elgjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. I praksis er det umuleg å bere desse ut av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan ofte føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy.

47 Sjølv om det er med generelt ferdselsforbod i biotopvernområdet heile året, er det altså likevel høve for forvaltingsmyndigheita til å gi løyve til motorisert transport av felt storvilt. Jaktarealet ligg dessutan i utkanten av biotopvernområdet, ved eit regulert vatn og kjem i praksis ikkje i konflikt med villreinen sin bruk av arealet. Trekksona for villreinen ligg i andre enden av terrenget og kalving er sjølvsagt ikkje aktuelt på denne tid av året. Med bakgrunn i desse forholda bør det difor gjevast løyve til inntil to helikoptertransportar av felt elg frå dette jaktterrenget. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transporten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange buer i denne delen av heia. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transporten vil berre i liten grad ha negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transporten kjem ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Bratteland og Dysje jaktlag.

48

49

50 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 197/ Søknad om helikoptertransport frå Breive sameige, Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Breive sameige løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt elg frå jaktterrenget dei disponerer på gnr. 1, bnr. 1,2,6 og 7 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil sju helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Rapport om transportane skal sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. desember Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Jaktlaget disponerer elgjakt på gnr. 1 og bnr. 1,2 6 og 7 i Bykle kommune. Arealet er teikna inn på vedlagt kart. Jaktlaget ber om dispensasjon etter verneforskrifta til sju helikoptertransportar av felt elg i perioden Jaktlaget fekk løyve til liknande transportar i Vurdering Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova.

51 Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 3. Etter punkt 5.4, bokstav a kan det gjevast dispensasjon til transport av felt storvilt med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Mesteparten av jaktarealet ligg innafor verneområdet - i sone 1 (kalvingsområde for villrein) og sone 2 (sone utan nye inngrep eller tilretteleggingar). For å kunne utnytte den delen av jaktterrenget som ligg i verneområdet til elgjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. I praksis er det umuleg å bere felt elg ut av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan ofte føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Kalving er sjølvsagt ikkje aktuelt på denne tid av året. Med bakgrunn i desse forholda bør det gjevast løyve til inntil sju helikoptertransportar av felt elg frå dette jaktterrenget. Sju transportar er mykje, men er i samsvar med talet på fellingsløyve som er tildelt sameiga. Det bør stillast krav om at ein skal rapportere kor mange transportar som faktisk er gjennomførde slik at ein kan bruke dette når det skal utarbeidast statistikk. Truleg vert talet på transportar mindre sidan ein må rekne med at ein del av dyra vert felte utanfor verneområdet. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transporten.

52 Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange buer i denne delen av heia. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar i området. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transporten vil berre i liten grad ha negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transporten kjem heller ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Breive sameige.

53

54 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 198/ Søknad frå Veringsdalen sameige om helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Veringsdalen sameige løyve til å bruke helikopter til transport av felt elg frå gnr.8, bnr. 10 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil tre transportar. Transportane må gjennomførast i tidsromet til Rapport om transportane skal leverast inn på eige skjema. Skjemaet må sendast til Forvaltingssekretariatet for SVR, 4747 Valle seinast 1. desember Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Bakgrunn for søknaden Veringsdalen sameige ved Birgit Lidtveit søkjer om løyve til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde i samband med elgjakta på gnr. 8, bnr. 10 i Bykle kommune. Det er søkt om tre transportar. Søknaden gjeld og transport av proviant og utstyr i samband med rypejakta. Det er difor også søkt om landing 9. eller 10. september. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova.

55 Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltingsmyndigheita også gje dispensasjon til nødvendig transport av felt storvilt. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Veringsdalen ligg for det meste i sone 2 på karta i Forvaltingsplanen ei sone der det ikkje skal vere nye inngrep eller tilretteleggingar. Ein mindre del ligg og i ei kalvingssone. Det er jakt på villrein, rype og elg i området. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt, erfaringsbasert kunnskap og registreringar frå SNO personell er dette eit viktig område for villreinen sjølv om det har vore forholdsvis lite villrein her dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-området har vore relativt liten. Det er difor viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transporten. Søkjarane har også ynskt transport av proviant og utstyr i samband med rypejakta. Det var meininga at transportane skulle gjennomførast 9. eller 10. september. Sekretariatet og Bykle kommune har vore i kontakt med søkjarane og gjort dei merksame på at denne delen av søknaden ikkje kan handsamast i tide sidan den vart motteken 21. august og neste AU-møte er 21. september. Det er difor uaktuelt å vurdere denne delen av søknaden. Søkjaren er orientert om dette munnleg og har akseptert at denne delen av søknaden ikkje vert handsama. Det er naturleg at verneområdestyret vurderer løyve til transport av felt elg inne i verneområdet dersom det ikkje er i strid med verneformålet eller har negativ verknad på verneverdiane i SVR. I samband med elgjakta er det snakk om heilt andre

56 kjøtmengder som skal transporterast enn under reinsjakta. Det bør difor gjevast løyve til inntil tre transportar for å få ut felt elg frå terrenget. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange buer i området. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transporten vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transporten kjem ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Veringsdalen sameige.

57

58 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 199/ Søknad frå Knut Midtbø om løyve til helikoptertransport i SVR. Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde får Knut Midtbø løyve til å bruke helikopter til nødvendig transport av proviant, brensel og utstyr til eiga bu ved Øydeskyvatn/Langevatn i Bykle kommune. Løyvet gjeld og transport av rakfisk. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar i perioden 21. september til 1. oktober Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Bakgrunn for søknaden Knut Midtbø søkjer om landingsløyve med helikopter for å frakte ut fisk til produksjon av rakfisk og for å frakte inn brensel, proviant og utstyr til eiga hytte ved Øydeskyvatn i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Knut Midtbø og Margit Sauro er grunneigarar på gnr. 1, bnr. 4 i Bykle kommune. Søkjar ber om løyve for inntil fire transportar i tidsromet til Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag

59 Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltingsmyndigheita også gje løyve til nødvendig transport av til dømes kalk og felt storvilt. Forskrifta har ikkje med formuleringar om transport av fisk, men det må vere rimeleg å tolke denne typen tiltak som fiskekultivering på linje med kalking jf. løyve til transport i samband med prøvefiske. Det er og naturleg å vurdere søknaden som eit nødvendig tiltak for å få utnytta utmarksressursane på eigedomen. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Øydeskyvatn ligg langt nord i Bykle Vesthei. Transportane vil gå enten til Øydeskyvatn eller Langevatn og ha Hovden som utgangspunkt. Området ligg i sone 2 på karta i Forvaltingsplanen. Dette er ikkje den mest sårbare sona for villreinen, men området er viktig for dyra. Det er ikkje registrert villreintrekk ved Øyskyvatn. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transportane. Bergrunnen er kalkrik, noko som gjer at dei opphavlege fiskestammene har overlevd år med sur nedbør og at fisken er i god kondisjon. Området har store fiskeressursar som vert for lite utnytta, og det er difor fare for at fisken vert småfallen ved for lite oppfisking. Enkelte utnytter denne ressursen meir enn andre, men Knut Midtbø er så vidt sekretariatet kjenner til den einaste som driv med produksjon av rakfisk. Han har drive dette fisket i fleire år. Søkjar ber om løyve for inntil fire transportar. Søkjar har ikkje snøskuterløyve. Søkjar har ynskt transport frå 10. september, men er gjort merksam på at søknaden ikkje kan handsamast i AU før den 21.

60 Knut Midtbø opplyser i samtale med sekretariatet at det må transporterast inn ved, proviant og utstyr i samband med fisket. Vanlegvis vert dette gjort i juni, men i år må dette gjerast samstundes som ein startar fisket. Det er vanleg at dei fiskar i inntil to veker. Deretter må dunkane med rakfisk, utstyr ein har bruka og søppel fraktast ut. Knut Midtbø sa i løpet av telefonsamtalen at han var einig med sekretariatet i at det var nok med to turar i 2012 sidan det er snakk om eit tidsrom på berre 10 dagar som er aktuelle for transport. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange buer i denne delen av heia. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transporten vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transporten kjem ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Knut Midtbø.

61

62 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 200/ Søknad frå Sira - Kvina kraftselskap om helikoptertransport i SVR, Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira-Kvina kraftselskap løyve til å bruke helikopter til transport av settefisk til Sandvatn, Ulvtuvtjønn og Litle Aurådalen, alle i Bykle kommune. Transporten skal ha utgangspunkt frå Duge kraftstasjon og endepunkt slik det er avmerkt på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for inntil seks helikoptertransportar før 1. oktober Arbeidsutvalet meiner at kraftselskapet må gjennomføre utsettingane av fisk før 20. august for framtida for å unngå ekstra stress på villreinen i jaktperioden. Rapport om transportane skal leverast inn på eige skjema. Skjemaet må sendast til Forvaltingssekretariatet for SVR, 4747 Valle seinast 1. oktober Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Sira-Kvina Kraftselskap AS søkjer om løyve til helikoptertransport av settefisk frå Duge kraftstasjon til Sandvatn, Ulvtuvtjønn og Litle Aurådalen i Bykle kommune. Lokalitetane er merkte av på vedlagt kart. Søknaden gjeld og Tverråflærne som ligg i Sirdal kommune men utanfor verneområdet. Landing i dette området kan difor ikkje handsamast av verneområdestyret. Utsettinga er ein del av oppfølginga av konsesjonsvilkåra til kraftselskapet og i tråd med Handlingsplan for innlandsfisk i Sira Kvinavassdraget. Tiltaket er godkjent av Fagråd for innlandsfisk 20. mars 2012.

63 For å få transport settefisken, er det nødvendig med inntil seks helikopterløft. Transporten er planlagt gjennomført tysdag 25. september. Vurdering Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport til ein del formål som er lista opp. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av kalk. Fiskekultivering er ikkje spesielt nemnt i dette punktet, men det må vere rimeleg å tolke punktet slik at det også kan gjevast løyve til transport i samband med andre typar kultiveringstiltak for fisk, ikkje minst sidan det i dette tilfellet er snakk om eit utsettingspålegg i konsesjonsvilkåra og tiltaket er forankra i ein godkjend handlingsplan. Områda der helikopteret skal lande, er viktige for villreinen både som kalvingsområde, trekkområde og leveområde. Kalvingsområda er sjølvsagt ikkje i bruk på denne tida av året, men reinen er stressa sidan jaktperioden enno ikkje er over. Kraftselskapet bør difor oppmodast om å gjennomføre utsettingane av fisk før 20. august for framtida. Sidan det må settast ut fisk i år, må det likevel vere akseptabelt å gjennomføre transportane sjølv om det skjer i jaktperioden. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Det

64 vert også lagt vekt på at utsetting av fisk i desse vatna er ein del av konsesjonsvilkåra og godkjend i eigen handlingsplan. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange buer i denne delen av heia. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar i området. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transportane vil berre i liten grad ha negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transportane kjem ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Sira-Kvina kraftselskap

65

66

67 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 201/ Søknad frå Espen Nilsen om snøskuterløyve i SVR. Valle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Espen Nilsen og Rolf A Holen løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu dei leiger i Kråkekveven, gnr. 71/bnr. 3 i Valle kommune. Transporten skal starte ved Besteland og gå etter køyretrasé som er godkjend av kommunen. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet gjeld fram til Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve. Saksopplysningar Bakgrunn for søknaden Espen Nilsen søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde til bu han og Rolf Holen leiger i Kråkekvæven på gnr. 71, bnr. 3 i Valle kommune. Leigeavtale er lagt ved søknaden. Den gjeld fram til Leigeavtalen pålegg leigetakarane å vedlikehalde bua. Søknaden omfattar transport av materialar, brensel, utstyr og proviant. Søkjar ber om løyve til å ha både Besteland og Myklevatn som utgangspunkt for transportane. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Søknaden gjeld og Rolf Holen. I enkelte tilfelle kan det og bli snakk om å bruke leigekøyrar.

68 Valle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar då kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell, brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Køyretraseen til bua går gjennom sone 2 på kartet i Forvaltingsplanen. Dette er ei sone der det ikkje skal vere nye tilretteleggingar og nye inngrep. Området er mest aktuelt som vinterbeite for villreinen, og det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette når ein brukar snøskuter. Det er ikkje kjende villreintrekk i området. I følgje data frå NINA sitt GPS-prosjekt og registreringar frå SNO personell har det vore lite villrein i Valle Vesthei dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Det er likevel viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transporten. Søkjar ber om løyve til å ha både Besteland og Myklevatn som utgangspunkt for transportane. I telefonsamtale med sekretariatet vert dette grunngjev med at det enkelte år kan vere vanskeleg å kome opp kleiva frå Besteland.

69 Valle kommune har godkjent køyretrasear i heile kommunen. I dette området er det løype nr 13 frå Bestelandsvegen som er godkjend. Det er ingen godkjende løyper frå Myklevatn. Denne delen av søknaden kan difor ikkje imøtekomast. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Den omsøkte transporten vil berre i liten grad ha negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og transporten kjem ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart frå Espen Nilsen.

70

71

72 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalget 202/ Søknad om bygging av utedo i SVR, Evardalen i Valle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 1.3, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Tor N Brokke løyve til å sette opp utedo på inntil 4 m 2 ved hytte på Kleivi i Evardalen, gnr. 62, bnr. 2 i Valle kommune. Løyve blir gjeve med desse vilkåra: Utedoen kan settast opp til erstatning for skada uthus/utedo og må difor settast opp på same tuft. Byggearbeidet må vere ferdig seinast 1. oktober Dersom det er nødvendig med fleire snøskutertransportar enn det som alt er tildelt, må det søkast om løyve til dette. Tilbygget må skilje seg minst mogeleg frå omgjevnadane med omsyn til utforming og overflatehandsaming og det må ryddast opp straks arbeidet er ferdig. Saksopplysningar Bakgrunn for søknaden Tor N Brokke eig ein gamal støl på Kleivi i Evardalen inne i verneområdet. På stølen er det også eit uthus og utedo som no er skada av vêr og vind. Døra er øydelagt og huset blir fylt av snø om vinteren. Golvet er difor øydelagt. Bygget er på om lag 8 m 2. Søkjar ynskjer no å rive dette uthuset og sette oppatt ein utedo på same tufta. Arealet vert redusert til 4 m 2, og eksisterande pilarar vil bli brukt så sant det lar seg gjere. Bygget vert om lag 2,3 m høgt med ei dør og eit vindauga og skal mørkbeisast. Valle kommune opplyser at byggetiltaket ikkje er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak

73 Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Forskrifta for SVR har eigne reglar for byggetiltak i verneområdet. Desse går fram av kapittel IV, punkt 1. I punkt 1.1 vert det understreka at det ikkje må gjerast inngrep som vesentleg kan endre eller innverke på landskapet sin art eller karakter. Punktet har også med ei rimeleg omfattande liste over kva for type tiltak dette gjeld. I punkt 1.3, bokstav b i det same kapittelet er det med ei presisering om at forvaltingsstyresmakta kan gi løyve til oppattbygging av bygningar som er gått tapt ved brann eller naturskade. Det eksiseterande bygget er skada av vêr og vind og må uansett gjennom ein omfattande reparasjon dersom det skal kunne brukast i framtida. Det verkar difor fornuftig å rive det og erstatte det med ein ny utedo. Det er og verdt å merke seg at arealet vert redusert til det halve med ei slik løysing. Forvaltingsmyndigheita har etter verneforskrifta høve til å gi dispensasjon til nye bygg så sant det gjeld erstatning for bygg som har fått naturskadar. Dette vilkåret er innfridd i dette tilfellet. Stølen ligg i ei trekksone for villrein med ferdselsforbod etter 15. april. Dette vert regulert av vilkår i tildelte snøskuterløyve. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell har det vore lite villrein i denne delen av heia dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Ut over dette kjenner ikkje forvaltingsmyndigheita til at det finst andre ting som skulle tale mot at ein gav løyve til dette enkle byggetiltaket. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det heller ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av ei slik motorferdsle som det er søkt om.

74 Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt ( 8 i Naturmangfaldlova) for å kunne vurdere i kva grad tilbygget det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål. Uthuset det er søkt om medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet ( 9 i Naturmangfald - lova) jf. vilkåra i dispensasjonen. Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil tilbygget berre i svært liten grad føre til større belastning på økosystemet i området ( 10 i Naturmangfaldlova). Søkjar har og opplyst at det ikkje er behov for ekstra motorisert transport. Faren for terrengskadar blir difor vurdert som svært små ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Utedoen vil berre i svært liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kjem etter forvaltingsstyresmakta sitt syn heller ikkje i konflikt med verneføremålet. Vedlegg Søknad med kart og teikningar frå Tor N Brokke.

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Eventuelt forfall må meldes på tlf. 41470437/ e-post fmfigos@fylkesmannen.no Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling AU 2/2018 April

Møteinnkalling AU 2/2018 April Utvalg: Møtested: e-post/ Telefon Dato: 20.04.2018 Tidspunkt: Møteinnkalling AU 2/2018 April Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Saksliste Utvalgssaksnr ST 27/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Melding om vedtak Alf Odden DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2014/317-3 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 K12 09.12.2014 SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.05.2018 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Frist for tilbakemelding er satt til 24.05.2018. Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/18 Innhold Lukket Arkivsaksnr Behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO Sirdal Bygg Klattane 4443 TJØRHOM Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO 16.11.2017 SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTE ETTER GRENSETVIST MELLOM STATSKOG SF (GNR/BNR: 2/7) OG

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: E-post Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: Medlemmene i arbeidsutvalget bes om å behandle den aktuelle saken pr e-post. 1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2018 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. Jørn Haug på tlf: 95207083. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand,

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand, Forvaltningsplanlegging Silje Reisz, Kristiansand, 23.11.2012 Økt fokus på forvaltningsplaner Riksrevisjonens rapport fra 2006 Gjennomgang av verneområdeforvaltningen Nasjonalt mål verneverdiene i verneområdene

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 22.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 14:00 Merk tidspunktet kl. 14:00. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/ VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/817-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 30.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 5/2014 24.02.2014 Jan

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Yngve Bruhaug

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer