Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 46/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 47/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll AU -sak 48/2011 Søknad frå Terje Salvesen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 49/2011 Søknad frå Alice Dagfinsen om dispensasjon til landskapsvernområde, Kvinesdal kommune AU -sak 50/2011 Søknad frå Agder Energi Produksjon AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 51/2011 Søknad frå Jan Terje Steinberg om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 52/2011 Søknad frå Egil O Årstad om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune 1

2 AU -sak 53/2011 Søknad frå Væringsdalen sameige v. Birgit Lidtveit om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 54/2011 Søknad frå Tor Einar Torjesen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 55/2011 Søknad frå Bjarne Storaker om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 56/2011 Søknad frå Børre Petersen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 57/2011 Søknad frå Sirdal Bygg AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Sirdal kommune AU -sak 58/2011 Søknad frå Jon Helge Hausken om dispensasjon til helikoptertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU -sak 59/2011 Søknad frå Tor Magne Veshovde om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 60/2011 Søknad frå Tor Magne Veshovde om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 61/2011 Søknad frå Anne Kringlen om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 62/2011 Søknad frå Tor Magne Lorentzen om dispensasjon til landskapsvernområde, Bygland kommune AU -sak 63/2011 Søknad frå Jan Strømme om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 64/2011 Søknad frå Frank og Reidun Flodquist om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune 2

3 AU -sak 65/2011 Søknad frå Gunn og Hans Ackermann om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 66/2011 Søknad frå Mindor Holte om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune AU -sak 67/2011 Godkjenning av tilbod på utarbeiding av skjøtselplan for verneområda i Hægebostad kommune. 3

4 AU-sak 46/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 47/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll John Fidjeland vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU -sak 48/2011 Søknad frå Terje Salvesen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere inn materialar, proviant, utstyr og brensel til hytte/jaktbu iteistedalen i Åseral kommune. Søkjar opplyser i telefonsamtale 28. juni at han har leigd dette jaktterrenget til rypejakt i 45 år og treng helikopter for å få transportert inn nødvendig proviant, ved og anna utstyr til jaktsesongen. Han har ikkje snøskuterløyve. Det trengst eitt helikopterløft 9. september for å få utført jobben. Transportstrekninga er Ljosland Teistedalen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med eitt helikopterløft: Dette verkar rimeleg sidan søkjar ikkje har snøskuterløyve. 4

5 Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Terje Salvesen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte i Teistedalen i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt i Teistedalen slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for eitt helikopterløft den 9. september Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Terje Salvesen, vedlagt kart. 5

6 AU -sak 49/2011 Søknad frå Alice Dagfinsen om dispensasjon til landskapsvernområde, Kvinesdal kommune Bakgrunn for søknaden Søknaden gjeld sameiga Knaben Felleshei, gnr. 191, bnr. 2, i Kvinesdal kommune. Søkjar ynskjer på vegne av sameigepartane løyve til to helikoptertransportar frå til Det skal transporterast brensel, proviant og utstyr i samband med utleige av rypejakta i sameiga. Søkjar understrekar at dette er ein del av næringsverksemda som grunneigarane driv. For å kunne utnytte den innarste delen av terrenget, ber dei om løyve til helikoptertransport til hytte ved Vierloni. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Det bør leggast til rette for at grunneigarar kan utnytte eigedomane sine til næringsverksemd. To helikoptertransportar for å kunne utnytte potensialet til den innarste delen av jaktterrenget, bør vere akseptabelt. Søkjar har hatt liknande løyve før om åra. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget 6

7 Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er svært lite rein i desse områda. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Alice Dagfinsen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til jaktterreng i Vierloni i Kvinesdal kommune. Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt i Vierloni slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for to helikopterløft frå til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Alice Dagfinsen, vedlagt kart. AU -sak 50/2011 Søknad frå Agder Energi Produksjon AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Agder Energi Produksjon AS søkjar om løyve til helikoptertransport av settefisk til Storevatn i Åseral kommune. Utsettinga er ein del av oppfølginga av konsesjonsvilkåra til Agder Energi. Det skal settast ut aure frå Finså klekkeri. Utsettinga er klarert med Fylkesmannen i Vest-Agder. 7

8 For å få transport fisken, trengst det eitt helikopterløft i tidsromet 14. august til 10. september. Søkjar er klar over at AU har møte 15. august og understrekar i ein e-post at dei ynskjer å gjennomføre transporten så snart løyve føreligg. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av kalk. Fiskekultivering er ikkje spesielt nemnt i dette punktet, men det må vere rimeleg å tolke punktet slik at det også kan gjevast løyve til transport i samband med andre typar kultiveringstiltak for fisk, ikkje minst sidan det i dette tilfellet er snakk om eit utsettingspålegg i konsesjonsvilkåra. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med eitt helikopterløft: Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 8

9 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Agder Energi Produksjon AS løyve til å bruke helikopter til nødvendig transport av fisk som skal settast ut i Storevatn i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt ved Storevatn slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for eitt helikopterløft frå 15. august til 10. september Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Agder Energi Produksjon AS, vedlagt kart. AU -sak 51/2011 Søknad frå Jan Terje Steinberg om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar har leigt jaktterreng av Statskog i samband med rypejakta Jaktfeltet heiter Smalevatn og ligg i Bykle kommune. Søkjar ynskjer løyve til to helikoptertransportar den 23. september og den 29. september. Formålet er transport av proviant, utstyr og brensel i samband med jakta og uttransport av utstyr og søppel. Før om åra har søkjar brukt båt etter Svartevassmagasinet, men i år er magasinet sterkt nedtappa av omsyn til eit sikringsarbeid som Sira Kvina skal gjennomføre på dammen. Båtutsettet blir stengt og all transport etter vatnet blir stoppa. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. 9

10 Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Sira Kvina kraftselskap opplyser at Svartevassmagasinet vert stengt for båtrafikk i 2011 og Forvaltingssekretariatet har bede Statskog om eit oversyn over kor mange jaktfelt som vert påverka av stenginga av Svartevassmagasinet og kor mange jaktlag som har leigd jakt hausten Statskog svarar i e-post datert 27. juni (sjå vedlegg) at fire jaktfelt har naturleg tilkomst via Svartevassmagasinet i rypejakta. Til saman er det leigd ut jakt til 24 jaktlag fordelt på seks jaktperiodar. Med anslagvis fem jegerar i kvart lag, er det snakk om inntil 120 personar som er involvert i jakta i desse terrenga. Dette gjeld berre rypejakt. Det finst og andre alternativ for å ta seg inn til somme av jaktfelta. For enkelte jaktfelt er t.d. båt på Blåsjø eit alternativ. Statskog meiner difor at det kan vere realistisk at 10 jaktlag kan kome til å søkje om helikoptertransport i år. Per 8. august har det kome inn fire søknader. Statskog er den største grunneigaren i området. Ein del av inntektene til det statseigde føretaket kjem frå utleige av jakt. Sidan ein kan risikere at nokre jaktlag får problem med å gjennomføre jakta og difor vil trekke seg frå avtalen, kan dette bety eit tap av inntekter for grunneigar. På bakgrunn av at ein forventar eit inntektstap, har Sira Kvina og Statskog inngått skriftleg avtale om kompensasjon for eit slikt tap. Statskog vil ved slutten av perioden legge fram tal som viser kor stort tapet er og få dette kompensert av kraftselskapet (telefonsamtale med Lars Arne Bay, 2. august). Til private grunneigarar er det før gjeve fleire løyve til transport av proviant, brensel og utstyr i samband med jaktutleige. Statskog har ikkje proviant på hyttene sine og jaktlaga må difor transportere dette inn. Jaktlaga brukar terrenga ei veke av gonga. Statskog har stoppa all villreinjakt i desse jaktfelta i 2011 og Villreinen har difor meir ro i enn vanleg i jakttida i desse områda. Stenginga av Svartevassmagasinet gjeld for ein toårsperiode. Transport inn til desse jaktterrenga vil etter desse to åra bli gjennomført med båt slik det hittil har vore vanleg. Helikoptertransport er ei løysing som somme av jaktlaga vel i ein vanskeleg toårsperiode. Det er vanskeleg å vurder kva som uroar dyrelivet mest om ein brukar helikopter eller båt og går inn til jaktfelta. Helikopter lagar masse støy, men 10

11 over ein svært kort periode. Transport med båt fører i seg sjølv til svært lite forstyrringar for dyrelivet, men fører oftast med seg at jaktlaga må gå eit stykke for å kome til hytter og eigne jaktfelt. Tilsyn av båten i regulerte magasin er som oftast også nødvendig når ein er på jakt i ei veke. Kva som er størst ulempe for dyrelivet, enten støy frå helikopter eller menneske som går i terrenget, vil det vere mange ulike meiningar om. Samla sett vil forvaltingssekretariatet tilrå at det blir gitt løyve til transport med helikopter. I vurderinga vert det særleg lagt vekt på at denne typen transport berre er aktuell i ein toårsperiode, at villreinjakta er stoppa i det aktuelle området og at helikoptertransport representerer ei svært kortvarig forstyrring for dyrelivet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført i eit område som er viktig for reinen sjølv om det ikkje er registrert trekk i nærleiken. Det er ikkje villreinjakt i området i den aktuelle perioden. Villreinen har difor meir ro enn vanleg i jaktperioden. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Vi viser elles til drøftingane i saksutgreiinga. 11

12 I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Terje Steinberg løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av utstyr og proviant til Smalevatn i Bykle kommune. Transporten skal ha utgangspunkt frå Svartevassmagasinet og endepunkt ved Smalevatn slik det er avmerkt på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for to helikopterløft den 23. og 29. september Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Jan Terje Steinberg, vedlagt kart. AU -sak 52/2011 Søknad frå Egil O Årstad om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar har leigt jaktterreng av Statskog i samband med rypejakta Jaktfeltet ligg ved Såvasshytta i Valle kommune. Søkjar ynskjer løyve til fire helikoptertransportar i tidsromet september. Formålet er transport av proviant, utstyr og brensel i samband med jakta og uttransport av utstyr og søppel. Søkjar opplyser (telefonsamtale 2. august) at bakgrunnen for at ein ber om løyve til fire helikoptertransportar er at jaktlaget må gjennomføre transporten i to etappar sidan enkelte i laget jobbar i Nordsjøen. Før om åra har søkjar brukt båt etter Svartevassmagasinet, men i år er magasinet sterkt nedtappa av omsyn til eit sikringsarbeid som Sira Kvina skal gjennomføre på dammen. Båtutsettet blir stengt og all transport etter vatnet blir stoppa. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. 12

13 Transporten er tenkt gjennomført i sone 1 i verneområdet. Dette er ei særleg sårbar sone med registrerte villreintrekk. Sira Kvina kraftselskap opplyser at Svartevassmagasinet vert stengt for båtrafikk i 2011 og Forvaltingssekretariatet har bede Statskog om eit oversyn over kor mange jaktfelt som vert påverka av stenginga av Svartevassmagasinet og kor mange jaktlag som har leigd jakt hausten Statskog svarar i e-post datert 27. juni (sjå vedlegg) at fire jaktfelt har naturleg tilkomst via Svartevassmagasinet i rypejakta. Til saman er det leigd ut jakt til 24 jaktlag fordelt på seks jaktperiodar. Med anslagvis fem jegerar i kvart lag, er det snakk om inntil 120 personar som er involvert i jakta i desse terrenga. Dette gjeld berre rypejakt. Det finst og andre alternativ for å ta seg inn til somme av jaktfelta. For enkelte jaktfelt er t.d. båt på Blåsjø eit alternativ. Statskog meiner difor at det kan vere realistisk at 10 jaktlag kan kome til å søkje om helikoptertransport i år. Per 8. august har det kome inn fire søknader. Statskog er den største grunneigaren i området. Ein del av inntektene til det statseigde føretaket kjem frå utleige av jakt. Sidan ein kan risikere at nokre jaktlag får problem med å gjennomføre jakta og difor vil trekke seg frå avtalen, kan dette bety eit tap av inntekter for grunneigar. På bakgrunn av at ein forventar eit inntektstap, har Sira Kvina og Statskog inngått skriftleg avtale om kompensasjon for eit slikt tap. Statskog vil ved slutten av perioden legge fram tal som viser kor stort tapet er og få dette kompensert av kraftselskapet (telefonsamtale med Lars Arne Bay, 2. august). Til private grunneigarar er det før gjeve fleire løyve til transport av proviant, brensel og utstyr i samband med jaktutleige. Statskog har ikkje proviant på hyttene sine og jaktlaga må difor transportere dette inn. Jaktlaga brukar terrenga ei veke av gonga. Statskog har stoppa all villreinjakt i desse jaktfelta i 2011 og Villreinen har difor meir ro i enn vanleg i jakttida i desse områda. Stenginga av Svartevassmagasinet gjeld for ein toårsperiode. Transport inn til desse jaktterrenga vil etter desse to åra bli gjennomført med båt slik det hittil har vore vanleg. Helikoptertransport er ei løysing som somme av jaktlaga vel i ein vanskeleg toårsperiode. Det er vanskeleg å vurder kva som uroar dyrelivet mest om ein brukar helikopter eller båt og går inn til jaktfelta. Helikopter lagar masse støy, men over ein svært kort periode. Transport med båt fører i seg sjølv til svært lite forstyrringar for dyrelivet, men fører oftast med seg at jaktlaga må gå eit stykke for å kome til hytter og eigne jaktfelt. Tilsyn av båten i regulerte magasin er som oftast også nødvendig når ein er på jakt i ei veke. Kva som er 13

14 størst ulempe for dyrelivet, enten støy frå helikopter eller menneske som går i terrenget, vil det vere mange ulike meiningar om. Samla sett vil forvaltingssekretariatet tilrå at det blir gitt løyve til transport med helikopter. I vurderinga vert det særleg lagt vekt på at denne typen transport berre er aktuell i ein toårsperiode, at villreinjakta er stoppa i det aktuelle området og at helikoptertransport representerer ei svært kortvarig forstyrring for dyrelivet. Grunngjevinga for å søke om fire transportar er derimot ikkje utan vidare lett å akseptere. Det er vaskeleg å tenke seg situasjonar der arbeidsforhold kan brukast som grunngjeving for å be om to ekstra turar. Det bør difor berre gjevast løyve til to helikoptertransportar. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført i eit område som er viktig for reinen, særleg med omsyn til trekk. Det er ikkje villreinjakt i området i den aktuelle perioden. Villreinen har difor meir ro enn vanleg. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Vi viser elles til drøftingane i saksutgreiinga. 14

15 I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Egil O Årstad løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av utstyr og proviant til Såvatn i Valle kommune. Transporten skal ha utgangspunkt frå Svartevassmagasinet og endepunkt ved Såvatn slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for to helikoptertransportar i tidsromet september. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Egil O Årstad, vedlagt kart. AU -sak 53/2011 Søknad frå Veringsdalen sameige v. Birgit Lidtveit om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere inn proviant og utstyr til hytte/jaktbu på Veringsstøylen på Hovden i Bykle kommune. Birgit Lidtveit er grunneigar av gnr. 1, bnr. 8 og 10. Transporten er ein del av førebuinga til storviltjakta i denne sameiga. Søkjar ber om løyve til ein helikoptertransport i tidsromet september for å få inn nødvendig proviant, brensel og utstyr til jakta. I tillegg ynskjer søkjar løyve til å transportere ut felt storvilt (i praksis elg) i tidsromet 20. august til 1. november. Søkjar seier i telefonsamtale 2. august at uttransport av felt storvilt med helikopter berre vil vere aktuelt i tilfelle der det er vanskeleg å bere det ut. Truleg vil dei få tildelt fellingsløyve på 2-3 elgar. Utgangspunktet for transporten er Hovden og landspunktet er i Veringsdalen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Etter punkt 5.4, bokstav a kan det og gjevast løyve til transport av felt storvilt. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. 15

16 Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er registrert villreintrekk ved Skyvatn i nærleiken av området. For å kunne utnytte dette jaktterrenget til elgjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. Med fellingsløyve på 2-3 elg er det i praksis umuleg å bere desse ut av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen, men transporten vil gå føre seg på ei gunstig tid av året for viltet. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c og punkt 5.4., bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Veringsdalen sameige v. Birgit Lidtveit løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til Veringstøylen i Bykle kommune og til nødvendig transport av felt storvilt frå sameiga. Løyvet gjeld for ein helikoptertransport av proviant og utstyr i tidsromet september og inntil tre helikoptertransportar av felt storvilt i tidsromet 20. august til 1. november

17 Andre vilkår går fram av standard løyve. AU -sak 54/2011 Søknad frå Tor Einar Torjesen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere inn materialar, proviant, utstyr og brensel til hytte/jaktbu ved Vindhomen i Åseral kommune. Søkjar leiger jaktterreng av Asle Ljosland saman med 2-3 andre personar. Søkjar opplyser at det også vil bli transportert inn materialar og verktøy til nødvendig vedlikehald på hytta. Søkjar meiner det er behov for to turar: ein tur rundt 9. september og ein tur 24. september eller 1. oktober. Transportstrekninga er Ljosland Vindhomen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med to helikopterløft: Dette verkar rimeleg sidan søkjar ikkje har snøskuterløyve og også skal transportere materialar til vedlikehald av hytte. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget 17

18 Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Tor Einar Torjesen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til hytte ved Vindhomen i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt ved Vindhomen slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for to helikoptertransportar i tidsromet 9. september til 1. oktober Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Tor Einar Torjesen, vedlagt kart. AU -sak 55/2011 Søknad frå Bjarne Storaker om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere proviant, utstyr og brensel til hytte/jaktbu mellom Øyvatn og Svevatnet i Åseral kommune. Søkjar leiger jaktterreng av Karin og Bjørn Ljosland. Søkjar ber om løyve til ein transporttur den 10. september. Søkjar har ikkje snøskuterløyve. Transportstrekninga er Ljosland Øyulvsbu mellom Øyvatn og Svevatnet. 18

19 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med eitt helikopterløft: Dette verkar rimeleg sidan søkjar ikkje har snøskuterløyve. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 19

20 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjarne Storaker løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte mellom Øyvatn og Svevatnet i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunk slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for ein helikoptertransport 10. september Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bjarne Storaker, vedlagt kart. AU -sak 56/2011 Søknad frå Børre Petersen om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere proviant, utstyr og brensel til hytte/jaktbu ved Krokevatn i Åseral kommune. Søkjar er eigar av gnr. 7, bnr. 16 i Åseral. Eigedomen er på dekar. Søkjar ber om løyve til to transportar i tidsromet 8. september til 30. oktober. Det er berre snakk om transport av varer inn til hytta. Søkjar opplyser at han ikkje har snøskuterløyve. Transportstrekninga er Ljosland Krokevatn, ei strekning på om lag 6 km. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, 20

21 utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med to helikopterløft: Dette verkar rimeleg sidan søkjar ikkje har snøskuterløyve. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Børre Pettersen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte ved Krokevatn i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunk slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for to helikoptertransportar i tidsromet 8. september til 30. oktober

22 Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Børre Petersen, vedlagt kart. AU -sak 57/2011 Søknad frå Sirdal Bygg AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Sirdal kommune Bakgrunn for søknaden Sirdal Bygg AS søkjer på vegne av to byggherrar om løyve til helikoptertransport av materiell, utstyr og reiskap i samband med arbeid på to hytter i Grydalsområdet i Sirdal kommune. Dette er heilt i utkanten av verneområdet. Hovudoppdraget gjeld eit byggearbeid for Elsa Fosse på ei hytte på gnr. 2 bnr. 53. Byggetiltaket er godkjent av Sirdal kommune. For å få gjort denne jobben, reknar dei med at det trengst tre helikoptertransportar. På ein av desse transportane vil dei også ta med litt materiell til ei av nabohyttene som treng vedlikehald. Dette gjeld ei hytte på gnr. 2, bnr. 25. Eigar av hytta er Kari Lileng. Dette oppdraget vil ikkje føre til ein ekstra helikoptertur, men to forskjellige landingspunkt. Transporten vil gå føre seg frå ein parkeringsplass langs vegen til Lysebotn. Det er snakk om ei transportstrekning på to tre km. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper o.a. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Transporten vil også bli gjennomført heilt i ytterkanten av verneområdet og i eit område med fleire hytter. Naturmangfaldlova 22

23 Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i denne delen av heia. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sirdal Bygg AS løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materiell, utstyr og reiskap til to hytter i Grydalen, Sirdal kommune. Transporten skal gå til to hytter på gnr. 2, bnr. 25 og 53. Transporten skal ha utgangspunkt på parkeringsplass langs vegen til Lysebotn og endepunk ved dei to hyttene. Løyet gjeld for inntil tre helikoptertransportar 17. august Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Sirdal Bygg AS, vedlagt kart. AU -sak 58/2011 Søknad frå Jon Helge Hausken om dispensasjon til helikoptertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune Bakgrunn for søknaden 23

24 Søkjar ber om dispensasjon til transport av materiell og utstyr til vedlikehald av eksisterande hytte og utedo på ei sankehytte på 20 m 2 frå Søkjar har sauer i området og treng også å transportere inn pålar og netting til ei eksisterande hegn som han deler med naboen. I samband med desse transportane vil det også bli tatt med proviant, gass og anna brensel til hytta. Til saman meiner han det trengst tre helikoptertransportar i veke 33. Transporten skal gå frå køyreveg/parkeringsplass ved Fundingsland til Hegnavatnet. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Vormedalsheia. Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel er regulert av kapittel IV, V og VI i verneforskrifta for Vormedalsheia. Kapittel VI har denne formuleringa i punkt 1: Forvaltingsstyresmakta kan gje løyve til motorferdsel i utmark og i vassdrag og landing med luftfartøy. Reglane for motorferdsel er utdjupa i gjeldande forvaltingsplan i punkt på side Søkjar har sau i området. Generelt sett er beitande dyr viktige for å bremse attgroinga i verneområda. Verneforskrifta understrekar også at vernereglane ikkje skal vere til hinder for drift av landbruksareala eller vanleg vedlikehald av eksisterande bygningar. Tiltak som styrker drifta av landbruksareal, bør ein sjølvsagt i så stor grad som mogeleg støtte og oppmuntre. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite konfliktar med viltet i denne delen av heia. Det er ikkje registret spesielle sårbare dyreartar i området. Villreinen oppheld seg ikkje i denne delen av verneområdet. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 24

25 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. I medhald av kapittel VI, punkt 1 i Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde får Jon Helge Hausken løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materiell, gjerdetilfang, utstyr, proviant og brensel til sankebu ved Hegnavatnet i Hjelmeland kommune. Løyet gjeld for inntil tre helikoptertransportar i veke 33, Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Jon Helge Hausken, vedlagt kart. AU -sak 59/2011 Søknad frå Tor Magne Veshovde om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar har leigt jaktterreng av Statskog i samband med rypejakta Jaktfeltet heiter Smalevatn og ligg i Bykle kommune. Søknaden gjeld 2. jaktperiode, september. Søkjar ynskjer løyve til to helikoptertransportar i dette tidsromet. Formålet er transport av proviant, utstyr og brensel i samband med jakta og uttransport av utstyr og søppel. Før om åra har søkjar brukt båt etter Svartevassmagasinet, men i år er magasinet sterkt nedtappa av omsyn til eit sikringsarbeid som Sira Kvina skal gjennomføre på dammen. Båtutsettet blir stengt og all transport etter vatnet blir stoppa. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend

26 Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Sira Kvina kraftselskap opplyser at Svartevassmagasinet vert stengt for båtrafikk i 2011 og Forvaltingssekretariatet har bede Statskog om eit oversyn over kor mange jaktfelt som vert påverka av stenginga av Svartevassmagasinet og kor mange jaktlag som har leigd jakt hausten Statskog svarar i e-post datert 27. juni (sjå vedlegg) at fire jaktfelt har naturleg tilkomst via Svartevassmagasinet i rypejakta. Til saman er det leigd ut jakt til 24 jaktlag fordelt på seks jaktperiodar. Med anslagvis fem jegerar i kvart lag, er det snakk om inntil 120 personar som er involvert i jakta i desse terrenga. Dette gjeld berre rypejakt. Det finst og andre alternativ for å ta seg inn til somme av jaktfelta. For enkelte jaktfelt er t.d. båt på Blåsjø eit alternativ. Statskog meiner difor at det kan vere realistisk at 10 jaktlag kan kome til å søkje om helikoptertransport i år. Per 8. august har det kome inn fire søknader. Statskog er den største grunneigaren i området. Ein del av inntektene til det statseigde føretaket kjem frå utleige av jakt. Sidan ein kan risikere at nokre jaktlag får problem med å gjennomføre jakta og difor vil trekke seg frå avtalen, kan dette bety eit tap av inntekter for grunneigar. På bakgrunn av at ein forventar eit inntektstap, har Sira Kvina og Statskog inngått skriftleg avtale om kompensasjon for eit slikt tap. Statskog vil ved slutten av perioden legge fram tal som viser kor stort tapet er og få dette kompensert av kraftselskapet (telefonsamtale med Lars Arne Bay, 2. august). Til private grunneigarar er det før gjeve fleire løyve til transport av proviant, brensel og utstyr i samband med jaktutleige. Statskog har ikkje proviant på hyttene sine og jaktlaga må difor transportere dette inn. Jaktlaga brukar terrenga ei veke av gonga. Statskog har stoppa all villreinjakt i desse jaktfelta i 2011 og Villreinen har difor meir ro i enn vanleg i jakttida i desse områda. 26

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Bykle kommune Rådmannsstaben Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Setesdalsmuseet 4748RYSSTAD Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2009/147-122 Sigrid Bjørgum, 37938500 026 30.10.2014 Høyring-Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Melding om vedtak. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO

Melding om vedtak. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 2016/378-6 Sigrid Bjørgum sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no 23.06.2016 Melding om vedtak Sira-Kvina reguleringa- uttale til høyring

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale

MELDING OM VEDTAK. Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale Fylkemannen i Aust- og Vest-Agder ved SVR Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL 2018/379-3 Inge Olav Fjalestad inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no 02.10.2018 MELDING OM VEDTAK Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: 10.00 13.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer