Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)"

Transkript

1 Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen Desse AU medlemmene møtte Thor Jørgen Tjørhom Inger Juvastøl John Fidjeland Fråverande Torkel Myklebust Annbjørg Lindland Uppstad Frå forvaltingssekretariatet Tarjei Haugen, områdeforvaltar Guro Sødergren, områdeforvaltar Stadfesting Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedtatt på møtet. 20.september 2011 Thor Jørgen Tjørhom 1

2 Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 68/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 69/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 70/2011 Orienteringssaker AU -sak 71/2011 Søknad frå Breive sameige om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 72/2011 Søknad frå Bjarne Skeie om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 73/2011 Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om dispensasjon til landskapsvernområde og Steinbuskaret biotopvernområde, Bykle kommune AU -sak 74/2011 Søknad frå Bjørgulv T Berg om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 75/2011 Søknad frå Pål Nomeland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 76/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune AU -sak 77/2011 Søknad frå Bjørn Svensen om dispensasjon til landskapsvernområde, Forsand og Sirdal kommune AU -sak 78/2011 Søknad frå Eric Senum om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune AU -sak 79/2011 Søknad frå Mindor Holte om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune AU -sak 80/2011 Søknad frå Per Torbjørn Espedal om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune 2

3 AU -sak 81/2011 Søknad frå Andreas Nøkland om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune AU -sak 82/2011 Søknad frå Åse Marit Brøndbo om helikopterløyve i samband med frakt av byggematerialar til hytte i Grytdalen, Sirdal kommune AU -sak 83/2011 Søknad frå Røldal Suldal Kraft AS om løyve til å bygge naust ved Holmevatn, Suldal kommune AU -sak 84/2011 Klage frå Gunn og Hans Ackermann, Åseral kommune AU -sak 85/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om flytting av anneks, Sirdal kommune AU -sak 86/2011 Søknad frå Sira-Kvina Kraftselskap AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 87/2011 Søknad frå Fantefilm Fiksjon AS om dispensasjon til å gjere filmopptak ved Håhellervatn, Valle kommune AU -sak 88/2011 Søknad frå Statskog SF om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 89/2011 Eventuelt 3

4 AU-sak 68/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 87/2011 var ettersendt til AU fredag Søknaden i sak 88/2011 kom først til sekretariatet dagen før AU -møtet og var difor ikkje ettersendt, men saksutgreiinga blei delt ut på møtet. AU godkjende at begge sakene vart tatt med på saklista. Innkalling og sakliste vert godkjende. Innkalling og sakliste vert godkjende. Sak 87/2011 og sak 88/2011 blir tatt inn på saklista. AU sak 69/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll Ingen merknader. Inger Juvastøl vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. Inger Juvastøl vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU sak 70/2011 Orienteringssaker 1. Landing med helikopter under høgste regulerte vannstand i kraftmagasin. 2. Delegering av myndigheit til å fatte vedtak. Erfaringar. 1. Det vart referert til ein dispensasjonssøknad med landing med helikopter under minste regulerte vannstand. DN har stadfesta munnleg at slike landingar berre er søknadspliktige etter Motorferdsellova. 2. Det er svært problematisk at styret for verneområda ikkje kan deleger myndigheit til områdeforvaltarane. Sekretariatet skrivar utkast til eit brev til MD om denne saka. Styreleiar tar saka vidare til departementet. 4

5 AU -sak 71/2011 Søknad frå Breive sameige om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Breive sameige løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå sameiga (gnr.1, bnr. 1,2, 6 og 7). Løyvet gjeld for inntil fem helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Breive sameige løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå sameiga (gnr.1, bnr. 1,2, 6 og 7). Løyvet gjeld for inntil fem helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. AU -sak 72/2011 Søknad frå Bjarne Skeie om dispensasjon til landskapsvernområde, Åseral kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjarne Skeie løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte som han leiger av Solveig Thorsland ved Sandvatn i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt ved Sandvatn slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. 5

6 Løyvet gjeld for inntil to helikopterløft frå 23. september oktober Løyvehavar må levere rapportskjema om kor mange transportar som er gjennomførde innan 1. desember. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjarne Skeie løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte som han leiger av Solveig Thorsland ved Sandvatn i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt ved Sandvatn slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for inntil to helikopterløft frå 23. september oktober Løyvehavar må levere rapportskjema om kor mange transportar som er gjennomførde innan 1. desember. AU -sak 73/2011 Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om dispensasjon til landskapsvernområde og Steinsbuskardet biotopvernområde, Bykle kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav c i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde får Bratteland og Dysje jaktlag løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå elgjaktterrenget dei disponerer på gnr. 8, bnr. 1 og gnr. 9, bnr. 1, 2 og 5 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil fire helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav c i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde får Bratteland og Dysje jaktlag løyve til å bruke helikopter for nødvendig 6

7 transport av felt storvilt frå elgjaktterrenget dei disponerer på gnr. 8, bnr. 1 og gnr. 9, bnr. 1, 2 og 5 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil fire helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. AU -sak 74/2011 Søknad frå Bjørgulv T Berg om dispensasjon til landskapsvernområde, Valle kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørgulv T Berg løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materialar og utstyr i samband med reparasjon av støylsbu på Bergsstøylen, gnr.63, bnr. 5 i Valle. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar frå 20. september til 31. oktober Løyvehavar må rapportere kor mange transportar som er gjennomførde seinast 1. desember. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørgulv T Berg løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materialar og utstyr i samband med reparasjon av støylsbu på Bergsstøylen, gnr.63, bnr. 5 i Valle. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar frå 20. september til 31. oktober Løyvehavar må rapportere kor mange transportar som er gjennomførde seinast 1. desember. AU -sak 75/2011 Søknad frå Pål Nomeland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune 7

8 I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Pål Nomeland løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av materialar, utstyr, proviant og brensel til eiga stølsbu på Juvasslega, gnr. 48, bnr. 15 og 16 i Valle kommune. Transportane skal gå langs løype nr 9, fastsett av Valle kommune. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar fram til 25. april Løyvet gjeld og for Roald Nomeland. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Pål Nomeland løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av materialar, utstyr, proviant og brensel til eiga stølsbu på Juvasslega, gnr. 48, bnr. 15 og 16 i Valle kommune. Transportane skal gå langs løype nr 9, fastsett av Valle kommune. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar fram til 25. april Løyvet gjeld og for Roald Nomeland. AU -sak 76/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ståle Kyllingstad løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av ved/hogstvirke og materialar, brensel, utstyr og proviant til hyttene ved Holmevatn og Goferdalen på gnr. 2, bnr. 4. Transport skal starte i Ådneram og fylgje rute innteikna av søkjar på vedlagt kart. Løyve gjeld også for Vegard Kyllingstad og gjeld fram til 1. mai Søknaden om å få tildelt eitt løyve per hytte vert avslått. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ståle Kyllingstad 8

9 løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av ved/hogstvirke og materialar, brensel, utstyr og proviant til hyttene ved Holmevatn og Goferdalen på gnr. 2, bnr. 4. Transport skal starte i Ådneram og fylgje rute innteikna av søkjar på vedlagt kart. Løyve gjeld også for Vegard Kyllingstad og gjeld fram til 1. mai Søknaden om å få tildelt eitt løyve per hytte vert avslått. AU -sak 77/2011 Søknad frå Bjørn Svensen om dispensasjon til landskapsvernområde, Forsand og Sirdal kommunar I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørn Svendsen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå Statskog sitt jaktvald ved Taumevatn - Lysedalen i Forsand og Sirdal kommunar. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar i tidsromet 20. september til 1. desember Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørn Svendsen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå Statskog sitt jaktvald ved Taumevatn - Lysedalen i Forsand og Sirdal kommunar. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar i tidsromet 20. september til 1. desember Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. 9

10 AU -sak 78/2011 Søknad frå Eric Senum om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune Handsaming Sidan dette var ei hastesak, hadde alle i AU gjeve munnleg støtte til vedtaket i denne saka i telefonsamtalar med forvaltingssekretariatet 6. september. AU tok saka til etterretning. I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Eric Senum løyve til å transportere ut eit skada lam frå skiljeplass inne i verneområdet i Hægebostad. Løyver gjeld for ein transport i veke 36. Løyvet gjeld også for Andreas Nøkland. I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Eric Senum løyve til å transportere ut eit skada lam frå skiljeplass inne i verneområdet i Hægebostad. Løyver gjeld for ein transport i veke 36. Løyvet gjeld også for Andreas Nøkland. AU -sak 79/2011 Søknad frå Mindor Holte om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 18. Transporten med ATV må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Løyvet gjeld og for Stian H Holte. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. 10

11 I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 18. Transporten med ATV må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Løyvet gjeld og for Stian H Holte. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. AU -sak 80/2011 Søknad frå Per Torbjørn Espedal om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Per Torbjørn Espedal løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr 6. Transporten må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå Løyvet gjeld og for Rune Kristian Espedal. Andre vilkår går fram av standard løyve. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Per Torbjørn Espedal løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr 6. 11

12 Transporten må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå Løyvet gjeld og for Rune Kristian Espedal. Andre vilkår går fram av standard løyve. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. AU -sak 81/2011 Søknad frå Andreas Nøkland om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune Saka vart drøfta. Fylgjande forslag vart formulert i møtet: Saka blir utsett til neste møte. Arbeidsutvalet ber søkjaren vurdere å kome attende med ny søknad innafor sone 3 a (kulturlandskap skogbruk). Transport av felt storvilt med ATV langs køyretrase i sone 3 a (kulturlandskap skogbruk) kan gjennomførast hausten Løyve til dette er gjeve etter kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. I medhald av kapittel IV, punkt 5.1, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde avslår Arbeidsutvalet søknaden frå Andreas Nøkland om transport med ATV til gnr. 101, bnr. 9 i Hægebostad kommune. Arbeidsutvalet viser særleg til at eit løyve til å bruke ATV kan danne presedens for heile verneområdet. Arbeidsutvalet legg og vekt på at søkjar har løyve til transport med snøskuter til eigedomen. Saka blir utsett til neste møte. Arbeidsutvalet ber søkjaren vurdere å kome attende med ny søknad innafor sone 3 a (kulturlandskap skogbruk). Transport av felt storvilt med ATV langs køyretrase i sone 3 a (kulturlandskap skogbruk) kan gjennomførast hausten Løyve til dette er gjeve etter kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. 12

13 Sak 82/11 Søknad frå Åse Marit Brøndbo om helikopterløyve i samband med frakt av byggematerialar til hytte i Grytdalen, Sirdal kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde får Åse Marie Brøndbo løyve til å bruke helikopter i samband med transport av byggematerialar til ny hytte på gnr. 2, bnr. 5 i Grytdalen, Sirdal kommune. Løyvet gjeld for ein dag i veke 38 eller 39 og for inntil 10 helikopterturar. Løyvehavarane må rapportere kor mange transportar som er gjennomførde. Vilkår for løyvet går elles fram av standard løyve. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde får Åse Marie Brøndbo løyve til å bruke helikopter i samband med transport av byggematerialar til ny hytte på gnr. 2, bnr. 5 i Grytdalen, Sirdal kommune. Løyvet gjeld for ein dag i veke 38 eller 39 og for inntil 10 helikopterturar. Løyvehavarane må rapportere kor mange transportar som er gjennomførde. Vilkår for løyvet går elles fram av standard løyve. AU -sak 83/2011 Søknad frå Røldal Suldal Kraft AS om løyve til å bygge naust ved Holmevatn, Suldal kommune Handsaming Fjerde september sendte styreleiar og forvaltingssekretariatet e-posten til alle styremedlemmene og bad om delegert myndigheit til å handsame søknaden. Alle styremedlemmene har svart på denne e-posten og støtta at AU får delegert myndigheit i denne konkrete saka. Saka vart drøfta i på møtet. Det vart ikkje lagt fram andre forslag til vedtak. I medhald av kapittel VI, punkt 1 i Forskrift om vern av Holmevassåno biotopvernområde får Røldal- Suldal Kraft AS løyve til å bygge naust ved Holmevatn. Vilkår for løyver et at naustet vert bygt i tråd med søknad, gamal sikringsbu vert fjerna og dieseltank på taket av lukehuset vert flytta inn i naustet. 13

14 I medhald av kapittel VI, punkt 1 i Forskrift om vern av Holmevassåno biotopvernområde får Røldal- Suldal Kraft AS løyve til å bygge naust ved Holmevatn. Vilkår for løyver et at naustet vert bygt i tråd med søknad, gamal sikringsbu vert fjerna og dieseltank på taket av lukehuset vert flytta inn i naustet. AU -sak 84/2011 Klage frå Gunn og Hans Ackermann, Åseral kommune Gunn og Hans Ackermann får medhald i klaga på at dei berre har fått eitt snøskuterløyve til eigedomane sine. AU endrar difor den delen av vedtaket i sak 65/2011 som gjeld løyve til snøskutertransport og gjer dette vedtaket: 1. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gunn Ackermann løyve til transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til hytte på gnr. 7, bnr. 11 og til hytte ved Bustølvatnet på gnr. 7, bnr 5. Løyvet gjeld for inntil 8 snøskutertransportar per år frå 2011 til Løyvet gjeld også for ein annan person. 2. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Hans Ackermann løyve til transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til hytte ved Bustøltjønn på gnr. 7, bnr 5. Løyvet gjeld for inntil 8 snøskutertransportar per år frå 2011 til Løyvet gjeld også for ein annan person. Arbeidsutvalet avslår resten av klaga og viser til saksutgreiinga. Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fatta av styret for verneområdet. Klaga vert vidaresendt til Direktoratet for naturforvalting som førebur klagehandsaminga og gjev innstilling til vedtak. Gunn og Hans Ackermann får medhald i klaga på at dei berre har fått eitt snøskuterløyve til eigedomane sine. AU endrar difor den delen av vedtaket i sak 65/2011 som gjeld løyve til snøskutertransport og gjer dette vedtaket: 14

15 1. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Gunn Ackermann løyve til transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til hytte på gnr. 7, bnr. 11 og til hytte ved Bustølvatnet på gnr. 7, bnr 5. Løyvet gjeld for inntil 8 snøskutertransportar per år frå 2011 til Løyvet gjeld også for ein annan person. 2. I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Hans Ackermann løyve til transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til hytte ved Bustøltjønn på gnr. 7, bnr 5. Løyvet gjeld for inntil 8 snøskutertransportar per år frå 2011 til Løyvet gjeld også for ein annan person. Arbeidsutvalet avslår resten av klaga og viser til saksutgreiinga. Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fatta av styret for verneområdet. Klaga vert vidaresendt til Direktoratet for naturforvalting som førebur klagehandsaminga og gjev innstilling til vedtak. AU -sak 85/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om flytting av anneks, Sirdal kommune Handsaming Fjerde september sendte styreleiar og forvaltingssekretariatet e-posten til alle styremedlemmene og bad om delegert myndigheit til å handsame søknaden. Alle styremedlemmene har svart på denne e-posten og støtta at AU får delegert myndigheit i denne konkrete saka. Saka vart drøfta i på møtet. Det vart ikkje lagt fram andre forslag til vedtak. I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde får Ståle Kyllingstad løyve til å rive uthuset ved hytta si i Goferdalen, og oppføre eit nytt uthus med same storleik ved hytta på Holmevatn. Løyvet føreset at bygningsarealet i Goferdalen ikkje vert auka i framtida. Det må sendas inn eigen søknad for uthuset som skal setjast opp ved hytta på Holmevatn. 15

16 I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde får Ståle Kyllingstad løyve til å rive uthuset ved hytta si i Goferdalen, og oppføre eit nytt uthus med same storleik ved hytta på Holmevatn. Løyvet føreset at bygningsarealet i Goferdalen ikkje vert auka i framtida. Det må sendas inn eigen søknad for uthuset som skal setjast opp ved hytta på Holmevatn. AU -sak 86/2011 Søknad frå Sira-Kvina Kraftselskap AS om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira-Kvina kraftselskap løyve til å bruke helikopter til nødvendig transport av fisk som skal settast ut i Sandvatn, Ulvtuvtjønn, Smalevatn og Litle Auredalen, alle i Bykle kommune. Transporten skal ha utgangspunkt frå Duge kraftstasjon og endepunkt slik det er avmerkt på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for eitt helikopterløft 22. september I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira-Kvina kraftselskap løyve til å bruke helikopter til nødvendig transport av fisk som skal settast ut i Sandvatn, Ulvtuvtjønn, Smalevatn og Litle Auredalen, alle i Bykle kommune. Transporten skal ha utgangspunkt frå Duge kraftstasjon og endepunkt slik det er avmerkt på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for eitt helikopterløft 22. september AU -sak 87/2011 Søknad frå Fantefilm Fiksjon AS om dispensasjon til å gjere filmopptak ved Håhellervatn, Valle kommune 16

17 I medhald av kapittel VI og kapittel IV, punkt 4.1 i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Fantefilm Fiksjon AS løyve til å gjerne filmopptak i området mellom Fosselega og Håhelleren i Valle kommune i tidsromet september Løyvet gjeld og transport av utstyr med hest og kjerre langs kjerrevegen i dette området. Vilkåret for desse løyva er at selskapet ryddar skikkeleg opp etter opptaka, fjernar provisorisk bru og gjer nødvendige avtalar med grunneigarane. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet tilseier det. I medhald av kapittel VI og kapittel IV, punkt 4.1 i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Fantefilm Fiksjon AS løyve til å gjerne filmopptak i området mellom Fosselega og Håhelleren i Valle kommune i tidsromet september Løyvet gjeld og transport av utstyr med hest og kjerre langs kjerrevegen i dette området. Vilkåret for desse løyva er at selskapet ryddar skikkeleg opp etter opptaka, fjernar provisorisk bru og gjer nødvendige avtalar med grunneigarane. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet tilseier det. AU -sak 88/2011 Søknad frå Statskog SF om dispensasjon til landskapsvernområde, Bykle kommune I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Statskog SF løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av ved til hytte ved Sandvatn i Bykle kommune. Løyvet gjeld for ein helikoptertransport i veke 38 eller 39, I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Statskog SF løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av ved til hytte ved Sandvatn i Bykle kommune. 17

18 Løyvet gjeld for ein helikoptertransport i veke 38 eller 39, AU-sak 89/2011 Eventuelt 1. Forslag til sakliste på neste styremøte vart lagt fram til diskusjon. Endringsforslag vil bli innarbeidd. 2. Neste styremøte bør utsettast til 1. eller 2. november på grunn av møtekollisjon. Sekretariatet avklara kva for ein dag som passar best for styremedlemmene og sender ut ny møtedato. 3. Neste møte i AU blir lagt til same dag som styremøtet. 18

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: 10.00 13.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Sølvgarden hotell, Rysstad i Setesdal Dato: 3.12.2015 Tidspunkt: 12:45 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: 05.03.2018 Tidspunkt: 11:00-15:00 Varighet: 4,5 timer Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Gerd Helen

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Utval: Møtestad: Dato: 11.8.2015 Tidsrom: 8.15-10.45 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Følgjande faste styremedlemmer

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal Dato: 05.11.2018 Tidspunkt: Møtegodtgjersle: 11:00-15:00 6 timar Foto: Elisabeth Kaddan Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 08:00 AU i verneområdestyret for SVR Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Funksjon Nestleiar Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Storsteinhytta, Suldal Dato: 3.9.2014 Tidspunkt: 08.00 09.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: Tidspunkt: 11:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: Tidspunkt: 11: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: 18.06.2018 Tidspunkt: 11:00-14.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Bjarte

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Møtestad: Valle Dato: 16.06.2017 Tidspunkt: 14:00 Møte slutt: 15:00 Verneområdestyret for SVR Følgande faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Thor Jørgen Tjørhom Gerd Helen Bø

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 22.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for Møtested: Telefonmøte Dato: 21.12.2018 Tidspunkt: Slutt: 08:00 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 09.02.2015 PROTOKOLL 06.02.15 Sakene: 2015/01 2015/07 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 23.06.2015 PROTOKOLL 23.06.15 Sakene: 2015/16 2015/25 Møtestad: Tuddal høyfjellshotell

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Melding om vedtak Alf Odden DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2014/317-3 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 K12 09.12.2014 SÆRUTSKRIFT. HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR SETESDAL VESTHEI,

Detaljer

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset. Av 7 medlemmer møtte alle.

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset. Av 7 medlemmer møtte alle. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 21.10.2009 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte alle. Andre som var til stades på møtet: Rådmannen. Avd. ing. John

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Melding om vedtak. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO

Melding om vedtak. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 2016/378-6 Sigrid Bjørgum sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no 23.06.2016 Melding om vedtak Sira-Kvina reguleringa- uttale til høyring

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 8.1.2015 Tidspunkt: 11.00 15.00 Kommunehuset, Evje Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll

Møteprotokoll Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer