Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Sidenr AU 13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 AU 14/18 Val av en representanter til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar AU 15/18 Orienteringssaker 3 AU 16/18 AU 17/18 AU 18/18 AU 19/18 Søknad om gjenoppbygging av bro ved Store Troget/ Langsvatnet i Bygland kommune, gnr/bnr: 4/4. Søknad om helikoptertransport for henting av reinsdyrslakt i SVR. Rhett Tønnesen. Bykle kommune Søknad om dispensasjon til transport med ATV på FV 986, gnr/bnr: 2/38 i Gytdalen hyttefelt, Sirdal kommune Søknad om dispensasjon frå ferdselsforbod på strekninga Stavskar - Bossbu. DNT-sør AU 20/18 Eventuelt

3 AU 13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste AU 14/18 Val av en representanter til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar AU 15/18 Orienteringssaker 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 16/ Søknad om mindre byggetiltak- gjenoppbygging av bro ved Store Troget/ Langsvatnet i Bygland kommune, gnr/bnr: 4/4. Forvalters innstilling I henhold til 48 i Naturmangfoldloven får DNT sør tillatelse til å gjenoppbygge broa ved Store Troget/ Langsvatnet i Bygland kommune, gnr/bnr: 4/4. Tillatelsen blir gitt etter følgende villkår: Tiltaket må ha grunneiers tillatelse. Brua må skille seg minst mulig fra naturomgivelsene med hensyn til størrelse, utforming og overflatebehandling. Broa skal bygges så lav så mulig og skal ikke bygges i materialer som kan gi refleks i sollys. Rester fra den tidligere broa skal fjernes etter gjeldende lover og forskrifter. Broen skal bygges tilsvarene som broer ved Sloaros og Bossbu. Byggearbeidet skal være gjennomført innen 1.desember Transportene knyttet til arbeidet skal være gjennomført innen 19.august. I medhold av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde får DNT Sør landingstillatelse til helikoptertransport av nødvendig materialer og utstyr til Store Troge/Langsvatnet ved gnr. 4/bnr. 4 i Bygland kommune. For å redusere forstyrrelse av vilt, bufe og fotturister skal helikopteret om mulig ikke fly lavere enn 300 meter over bakkenivå. Løyvet gjelder for inntil 4 transporter i perioden Andre vilkår som kommer frem av standard løyve. Dette løyvet er bare gyldig sammen med kommunalt løyve etter Lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag. Dersom transporten lander på andres eiendom, må innehaver av løyvet selv innhente samtykke fra grunneier. Løyvet skal alltid være med under transporten. Løyvet kan trekkes tilbake på kort varsel i perioder dersom hensyn til viltet krever det. 4

5 Dersom det observeres reinsdyr i nærheten av landingspunktet skal turen avventes til faren for forstyrrelser ikke lenger er tilstede. For å begrense forstyrrelser for vilt og fotturister skal helikopteret ikke fly lavere enn 300 meter over bakkenivå. Saksopplysninger Bakgrunn DNT sør ved Mie Kaasa søker verneområdestyret for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde tillatelse til gjenoppbygging av bro ved Store Troge/Langsvatnet på gnr/bnr 4/4 i Bygland kommune. I 2008 ble det bygget en ny bro, men etter noen få år ble den ødelagt av snø og is. Det har i mange år vært vanskelig å komme seg over elven ved mye vannføring og DNT sør ønsker derfor å utbedre med å bygge en helt ny hengebro over elven. DNT sør har bygget to hengebroer de siste to årene, en ved Bossbu og en ved Sloaros. Det er tilsvarende dette de tenker ved Langsvatnet. De planlegger å gjennomføre tiltaket i løpet av august Hengebroa er basert på 2 stk. tårn, hvert av to telefonstolper på 2,5 over gangbane som er bundet sammen på toppen med en stålbjelke med to rør hvor stolpene går inn i som en hatt. Oppå denne bjelken sveises på en bane for wire på hver side. Bærewire ser ut til å bli 16mm dia. Brua blir hengende i 8mm dia wire ned fra bærewire med stålkanal 8 som bæring hver 2,4 m. All wire er galvanisert og blir smurt inn med stabilt fett på stedet unntatt rekkverkswire. Gangbane blir laget av 2 x 6 imp med opplagring hver 2,4 m. Dekke lages av 22x98 imp x 60 cm liggende på 36x36imp. Oppgang til brua lages på begge sider av samme, men med skli-lister av 36x36 imp. Det er ikke søkt om motorisert ferdsel knyttet til arbeidet med å bygge ny bro. 5

6 Utforming vises på bilde, broene er identiske med broer som ble bygget ved Sloaros og Bossbu. Blå prikk på kartet viser hvor broa er plassert på DNT sør sitt løypenett mellom Bortelid og Gaukhei. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder, beitelandskap og kulturminner. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Verneforskriftens kapittel IV punkt 1.1 forbyr inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Forskriftenes opplisting under punkt 1.1 setter et generelt forbud mot nye bygninger. Naturmangfoldloven 48, dispensasjon når det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig: 6

7 Det er to vilkår for dispensasjon etter denne bestemmelsen og begge vilkårene må være utfylt for at dispensasjon kan gis: 1) Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 2) Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har forvaltningsmyndighet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde. Vurdering Den eksisterende broa er skadet av is og snø, derfor ønsker DNT sør og bygge tilsvarende bro som ved Bossbu og Sloaros. Estetisk sett glir hengebroa greit inn i landskapet og vil ikke virke ruvende på terrenget. Omfanget av tiltaket er av type «mindre byggetiltak» og erstatning for en bro som allerede har eksistert siden Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må vurdere søknaden etter disse prinsippene ved alle tiltak som vedrører naturmangfoldet, og disse vurderingene skal fremgå av beslutningen. Kunnskap om naturmangfold i området er her basert på innsynsløsninger med tilgang til sensitiv informasjon fra Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, Miljødirektoratet, og Norsk institutt for naturforskning. Omsøkt område ligger i nasjonalt villreinområde, ifølge GPS merke prosjekt og andre registreringer er ikke området flittig i bruk av villrein. Det er ikke registrert andre arter eller økosystemer som forvaltningen mener kan ta nevneverdig skade av tiltaket i området. Det foreliggende kunnskapsgrunnlaget ( 8) for å vurdere de omsøkte tiltakene sin innvirkning på verneverdier og verneformål, må vurderes som godt. 9 føre-var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i de følgende vurderingene. Den omsøkte broa er en permanent konstruksjon, og ligger skjult i landskapet. Det omsøkte tiltaket vil medføre økt aktivitet i byggeperioden, men dette gjelder bare for et avgrenset tidsrom. Det er her snakk om å bytte ut eksiterende bro med ei ny bro med sterkere konstruksjon. Etter forvaltningsmyndighetens syn vil det omsøkte tiltaket bare i liten grad føre til en større belastning på økosystemet i området ( 10). DNT sør er ansvarlige for en miljømessig og god løsning for gjennomføring av tiltaket, vi kan ikke se at det er grunn for å pålegge DNT andre spesifikke krav for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet ( 11). Vi har tatt høyde for at materialer o.l transporteres inn med helikopter, videre oppsett av hengebroen vil gjennomføres med håndmakt og det vil derfor ikke være behov for andre maskinlignende utstyr. Konklusjon Det er viktig for alle som går i fjellet at bruene er trygge og blir bygget på en slik måte at de tåler isgang og store snømengder. Stadige reparasjoner betyr mer motorferdsel, irriterte turgåere og i enkelte tilfeller farlige situasjoner. Det omsøkte tiltaket vil bare i liten grad ha en negativ innvirkning på verneverdiene i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, og de positive virkningene har potensiale til å overgå ulempene. Tiltaket kommer derfor ikke i konflikt med verneformålet og oppfyller 48 sine vilkår for at dispensasjon kan innvilges. 7

8 8

9 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Jørn Trygve Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 17/ Søknad om helikoptertransport for henting av reinsdyrslakt i SVR. Rhett Tønnesen. Bykle kommune Vedlegg 1 Søknad om helikoptertransport av reinsdyr 2 Forvalters innstilling Med heimel i verneforskrifta for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap. 5.1.a gir arbeidsutvalet avslag på søknad om helikoptertransport gnr. 1, bnr. 7 Rhett Tønnesen. Arbeidsutvalet legg vekt på at tidspunkta for transporten er i ein periode der villreinen frå før er uroa i samband med jakt. Vidare at bruk av helikopter for frakt av felte dyr vart grundig vurdert i samband med revidering av forvaltningsplanen, og der ein ønskja å føre vidare praksisen med å bare tillate henting på plassar definert i verneforskrift og forvaltningsplan. Saksopplysninger Rhett Tønnesen gnr. 1, bnr 7 i Bykle har søkt om dispensasjon frå verneforskrifta for henting av reinsdyrslakt på eigedomen. Søkar disponerer dekar utmark, mykje av det i felleseige med de andre grunneigarane i Breive. Det vert søkt om 10 stk. helikopterturar i perioden 20. august 1. oktober. Landingsplassar er ikkje definert nærmare men er avgrensa til gjeldande gnr./bnr. Søknaden vert grunngjeven med at det er store avstandar i høve til å bera ut felte dyr og at det er eit stort tal fellingsløyve som ligg til eigedomen (35 45 stk). Med tanke på sal av kjøtt og utnytting av heile dyret er det langt på veg ein føresetnad at slakta kan transporterast ut med helikopter. 9

10 Søkar syner til at det er gjort avtale med Fjellgarden Hovden om mottak av slakt. I søknaden vert det skissert ei ordning der grunneigar gir melding til SNO i forkant av transporten. Sjå søknad vedlegg 1. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane frå 2015 Naturmangfaldlova Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Føreskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde: Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Jamfør verneforskrifta kap. 5.1.a er motorisert ferdsel på land forbode. Dette inkluderer og landing med helikopter sjølv om det bare er tale om å hekte på lass og fysisk landing ikkje finn stad. Av kap. 5.4.c går det fram at forvaltningsstyresmakta etter søknad kan gi løyve til frakt av felt storvilt. Det er lagt til grunn at dette berre gjeld frakt av elg og hjort. I verneforskrifta kap. 5.3.c er det definert eigen landingsplassar for henting av storvilt. På desse er det bare krav om melding til forvaltningsstyresmakta i forkant av transporten. I Bykle kommune er det til saman 6 landingsplassar som er definert. Som ei prøveordning er det og i forvaltningsplanen definert ein ytterligare landingsplass (Storheddervatn). Bruk av denne må det søkast om på førehand. Sjå kart over landingsplassar nedanfor Ut frå grunngjevinga ovanfor må løyva til aktuelle transport handsamast etter naturmangfaldlova 48. For å gi løyve er det da ein føresetnad at tiltaket ikkje strir mot verneføremål og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig. Miljødirektoratet har rettleiar M lagt til grunn ei streng fortolking av 48, og der dispensasjonsbestemminga i utgongspunktet er meint for tilfelle som eller særleg høve som ikkje vart vurdert ved oppretting av vernet. Sjølv om tiltaket oppfyller krav nemnd ovanfor har ikkje søkar krav på tillating. 10

11 Vurdering Vurdering etter naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) Kunnskapen om naturmangfaldet i området er henta frå lokalkunnskap, Miljødirektoratet sin naturbase ( samt frå NINA sitt pågåande GPSmerkeprosjekt. Ein har og nytta kartlegging gjennomført av Norsk Villreinsenter (NVSrapport 6/210). 11

12 Ut frå omtalen ovanfor vurderer ein kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkeleg til å fatte vedtak i saka. 9 («Føre var prinsippet») vert difor tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. Økosystemtilnærming og samla belastning ( 10 i NML). Generelt har det vore ein streng forvaltningspraksis i høve til å tillate helikoptertransport i perioden med reinsjakt, og særskilt i dei områda der det gjerne vert skoten mykje dyr som i Bykle kommune og Suldal kommune. Grunngjevinga for dette er at det er ein periode der dyra er mykje uroa som følgje av jakt og der det ikkje er ønskjeleg med ytterligare forstyrring som følgje av helikoptertransport. For jaktutøvinga kan og slik transport i seg sjølve vera forstyrrande. Det er ein rekke eigedomar der tal fellingsløyve er rimeleg stort og det vert felt ein god del dyr. Ein opning for frakt med helikopter utanfor definerte landingsplassar vil såleis kunne opne for ein god del auke i tal flygingar i jakta. Eit forsiktig anslag vil her ligge mellom flygingar i perioden. Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar ( 11 i NML) og Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ( 12 i NML) Tal turar det vert søkt om står i rimeleg forhold til tal fellingsløyver på eigedomen. Alternativ transportmetode vil vera å bera det ut, gjerne i kombinasjon med bruk av båt på vatn og magasin. Av dei landingsplassane som er definert i forvaltningsplanen og verneforskrift er få som dekker opp eigedomen det her er tale om. Som ein ser av kartet ovanfor er det inga landingsplassar mellom Ormsavatn og Storheddervatn. Vurdering etter naturmangfaldlova 48 For å kunne vurdere å gi løyve etter 48 er det eit krav om at tiltaket ikkje strir mot verneføremål og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig. Spørsmålet om bruk av helikopter for transport av felt villrein var grundig drøfta og vurdert i samband med revisjon av forvaltningsplanen. For ein effektiv jakt og for å kunne ivareta relativt strenge reglar for handtering og sal av kjøt var det frå fleire hald ytra ønskje om at det i større grad vart opna for helikoptertransport for frakt av slakt. Spørsmålet var og om ein ønskja ei generell vriding mot ein meir «motorisert» reinsjakt enn det som har vore tradisjon. Konklusjonen i forvaltningsplanarbeidet var at det allereie ligg inne ein rekke landingsplassar i Bykle. I tillegg vart det som ei prøveordning lagt inn ein landingsplass ved Storhedder nord i kommunen. Med dette såg ein for seg at det i rimeleg grad låg til rette for frakt med helikopter. Å tillate inntil 10 turar som det her er søkt om kan vanskeleg seiast å stri mot verneføremålet eller vil påverke verneverdiane nemneverdig. Det er likevel ein fare for at det vil opna for flygingar også i fleire andre område som ligg langt unna bilveg og magasin. På sikt vil det kunne bidra til ein god del auke i trafikken. Ein syner her til målsetting i forvaltningsplanen om å halde motorferdsla om lag på dagens nivå. Geografisk plassering av dei definerte landingsplassane dekker i liten grad opp aktuelle eigedom/felleseige. Det kan såleis vera grunn for å sjå nærmare på dette i ein evaluering av ordninga slik det er lagt opp til i forvaltningsplanen kap Det må i så fall vera ein viss prosess kring ei slik evaluering. 12

13 Konklusjon For ei effektiv jakt og for å sikre kvaliteten på kjøtt har forvaltar forståing for ønskje om bruk av helikopter til frakt av reinsslakt på eigedomen. Store delar av eigedomen ligg og langt unna bilveg og definerte landingsplassar. Ut frå ønskje om å avgrensa total mengde motorferdsel ut over dagens nivå bør det likevel ikkje opnast for landing utover definerte plassar. Dette kan gi ein god del auka transport som kan virke forstyrrande både for villrein og sjølva jaktutøvinga. 13

14 Rhett Tønnesen Breivevegen 131 Pb HOVDEN Tlf Mail: Svr/ Bykle kommune. SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT AV REINDYRSLAKT. Undertegnede er grunneiger av gardsnr.: 1 Bruksnummer.: 7 på Setesdal Vesthei og disponerer mål utmark, herunder felleseie med de andre grunneiere i Breive. Jeg søker om 10 stk. helikopterløyver i sammenheng med reinsjakta i perioden 20 august- 1 oktober, til helikoptertransport av reinsdyrslakt, på lik linje som helikoptertransport av elg og hjort forklart i Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (heretter kalt forvaltningsplan SVR),under pkt , side 36. Området det søkes om er innenfor grensene til overnevnte gards og bruksnummer, og det søkes på følgende grunnlag: Utvikle et bedre næringsgrunnlag for salg av hele reinsdyrslakt. Jeg ønsker å skyte ut reinsdyr fra egne fellingsløyver og selge hele, eller halve slakt. Ofte ser vi dyr langt inne i terrenget, noen ganger km. fra bilvei, og like ofte lar man være med å skyte ned dyr med tanke med blodslitet, ved å bære ut 3-4 dyr over så lange avstander gjennom flere dager. De siste årene har jeg hatt fellingsløyver i året. Bedre hygiene. Slaktene blir da også bedre tatt vare på mht. Nedkjøling og hygiene, da de flyes ut hele (vommet ut), med skinnet på. De flåes deretter hengende, eller på trebukk på mottaksplass og evt. veterinærkontroll. Alt kan utnyttes Rersurser som skinn, skalle/gevir, og innmat (som ofte blir liggende igjen i fjellet) - kan tas med til foredling og salg, samt registrering og levering og prøver av innmat/hjerne/kjever ol. 14

15 Levering av reinsdyrslakt til Fjellgarden Hovden. Det er også gjort avtale om levering av hele slakt til Fjellgarden Hovden ved Rolf Arne Haugen. Her presiseres det også at hele slakt foretrekkes levert. Punktvis gjennomgang av en gitt hendelse av helikoptertransport av reinslakt: Undertegnede grunneier eller forhåndsavtalt stedfortreder ringer og bestiller helikopter til angitt koordinat. SNO gis melding om helikoptertransport pr.telefon eller SMS. Helikopter flyr med underhengkrok, løfter opp, og dropper lasten inne ved mottaksplass/grunneiers bolig inne i Breive. Jeg håper på en positiv behandling av denne søknaden og ber om å bli kontaktet på overskrevne mailadresse, eller telefonnummer hvis det ønskes ytterligere informasjon, eller svare på spørsmål som måtte komme opp. Med vennlig hilsen Rhett Tønnesen (sign.) 15

16 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg AU i verneområdestyret for SVR Utvalgssak Møtedato 18/ Søknad om dispensasjon til transport med ATV på FV 986, gnr/bnr: 2/38 i Gytdalen hyttefelt, Sirdal kommune Forvalters innstilling Etter naturmangfoldloven 48 avslår arbeidsutvalget for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde (SVR) søknaden fra Knut Roar Wiig om dispensasjon til transport av proviant o.l. med ATV langs FV 986 i Sirdal kommune. Tiltaket oppfyller ikke vilkår i 48 i naturmangfoldloven og det gis derfor avslag. Bakgrunn: Knut Roar Wiig søker om dispensasjon til å kunne transportere proviant og bagasje med ATV på FV 986 i periodene og , søknaden er mottatt hos sekretariatet for SVR 4.april Søknaden omhandler å transportere proviant o.l. med ATV fra Solheimsdalen til parkeringsplass for hyttefolket i Grytdalen i de perioder FV 986 er stengt med bom, altså i mellomsesongene tidlig vår og sen høst.. Kartet viser kjørestrekning fra Solheimsdalen til parkeringsplass til hyttefeltet i Grytdalen. Søker skriver selv i søknad: 16

17 «Ferdsel skal foregå på asfaltert vei og vil ikke kunne medføre noen skader på naturen. Veien trafikkeres med ca biler i perioden mai til november og trassene som skal følges er den samme som bilene bruker. Hytta ligger ca. 4 km fra brøytet vei når FV 986 er vinterstengt. Det foreligger ikke leiekjører løyve til motorisert ferdsel på barmark i området og det søkes derfor et direkte løyve for transport til hytta. I perioden det søkes løyve til ferdsel i er det annen motorisert ferdsel på veien av vei entreprenør for å vurdere snø og kjøre forhold.» Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av Forvaltningsplan for SVR, godkjent Naturmangfoldloven. Hjemmelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder, beitelandskap og kulturminner. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet reguleres av verneforskriften kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbudt i landskapsvernområdet - med en del unntak. Landing med helikopter er også forbudt innenfor verneområdet, også inkludert all henting og transport av passasjerer eller gjenstander selv om landing ikke fysisk finner sted. Naturmangfoldloven 48, dispensasjon kan gis når det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig: Det er to vilkår for dispensasjon etter denne bestemmelsen og begge vilkårene må være utfylt for at dispensasjon kan gis: 1) Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 2) Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har forvaltningsmyndighet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde. Vurdering Jf. forvaltningsplan for SVR bør FV 986 fra Sirdal til Lysebotn være vinterstengt med bom fra 01.november til ca. 17 mai. Vernegrensa for SVR følger Sira vassdraget, og krysser derfor FV 986 ved brua 600. meter før parkeringsplassen. Det er derfor en distanse på 600 meter innenfor SVR det søkes om dispensasjon til å kjøre ATV. Motorferdsel innenfor verneområde er regulert strengere enn det som ellers gjelder i utmark. Formålet med landskapsvernområdet er blant annet å ta vare på et 17

18 sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitlandskap og kulturminne. Område er også leveområdet for villrein. Hensynet til verneverdiene tilsier at det er nødvendig med en streng praksis når det gjelder motorferdsel. Verneforskriften for SVR har ingen hjemmel for å kunne gi tillatelse for kjøring med ATV. Jf. forvaltningsplan for SVR kan verneområdestyret vurdere å gi dispensasjon til bruk av ATV, etter.48 i naturmangfoldloven, når snøforholdene ikke er egnet for snøskuter og at kjøringen på barmark ikke fører til skade på terrenget. Slik kjøring vil derfor i praksis bare kunne være på veier. I periodene ( og ) det søkes om kjøring med ATV vil veien være dekket med snø og er derfor definert som utmark. I Grytdalen er det ca. 40 hytter som ligger innenfor vernegrensa for SVR. Hytteeiere som har behov for transport av proviant o.l. i vinterhalvåret når bommen er stengt og veien ikke er åpen må benytte leiekjørere som har egne dispensasjoner fra SVR og Sirdal kommune til dette formålet. Hytteeierne må selv planlegge ut i fra de perioder det er snø til å benytte leiekjører med snøskuter for å kunne transportere inn det nødvendige eller vente til veien er åpne for allmenn ferdsel igjen ca. 17.mai. Dette er likt for alle hytteeiere og generelt for hele SVR det vil være en uthuling i gjeldende lovverk og praksis og gi tillatelse til kjøring med ATV i mellomsesongene på vinterstengte bomveier. Presedenshensynet veies derfor tungt i saken som igjen fører til at villkår i naturmangfoldloven 48 ikke oppfylles. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må vurdere søknaden etter disse prinsippene ved alle tiltak som vedrører naturmangfoldet, og disse vurderingene skal fremgå av beslutningen. 8 i naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget Grytdalen ligger innenfor nasjonalt villreinområde, ifølge data fra NINA sitt GPSprosjekt og andre registreringer har det vært lite villrein i Grytdalen de siste åra, småflokker av bukker kan forekomme. I Grytdalen er det registrert to rovfugl hekkelokaliteter av samme art, i database for sensitiv informasjon, som kan ta skade av motorferdselen det søkes om. Naturen er generelt sårbar fra 30.april til 15.juni og forvaltningen har som mål og holde «ro» i fjellet med hensyn til motorferdsel i denne perioden. Kunnskapsgrunnlaget for behandling av søknaden er basert på kartløsninger med innsyn i sensitive data fra Artsdatabanken, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder samt rapporter fra NINA. Kunnskapsgrunnlaget må vurderes som relativt godt for å kunne vurdere i hvilken grad transportene det er søkt om vil ha innvirkning på verneverdier og verneformål det legges derfor liten vekt på føre varprinsippet i Naturmangfoldloven ( 9). 10 i naturmangfoldloven, økosystemtilnærming og samlet belastning Isolert sett så er den motorferdselen det er søkt om, medfører så langt forvaltningsmyndigheten kan se ikke en risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med ATV på snødekket vei vil etterlate seg kjørespor og vil normalt ikke medføre vesentlig skade eller ulempe. Med hensyn til presedens for andre hytteeiere er det derfor viktig at en ikke bare ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har et langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdselen i området. I Grytdalen er det ca. 40 hytter som ligger innenfor vernegrensa for SVR. Hytteeiere som har 18

19 behov for transport av proviant o.l. i vinterhalvåret når bommen er stengt og veien ikke er åpen må benytte leiekjørere som har egne dispensasjoner fra SVR og Sirdal kommune til dette formålet. 11 i naturmangfoldloven, kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Ikke relevant for saken. 12 i naturmangfoldloven, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Generelt for hele SVR det vil være en uthuling i gjeldende lovverk og praksis og gi tillatelse til kjøring med ATV i mellomsesongene på vinterstengte bomveier. Forvaltningsmyndigheten vurderer bruk av snøskuter med godkjent leiekjører som det beste alternativet for å kunne frakte det nødvendige proviant o.l. til hytta når bilveien er stengt. Konklusjon Det er ikke hjemmel i forskrift for SVR å kunne gi dispensasjon til transport av proviant o.l. med ATV, all motorisert ferdsel på land er i utgangspunktet forbudt og det finnes heller ingen hjemmel i forskriften å dispensere i fra. Etter vår vurdering oppfylles heller ikke villkår i naturmangfoldloven 48 til å kunne gi dispensasjon. Med hensyn til presedens vil transportene med ATV påvirke verneverdiene nevneverdig og tiltaket vil stride mot vernevedtakets formål. Det gis derfor avslag på søknaden. 19

20 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Jørn Trygve Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 19/ Søknad om dispensasjon frå ferdselsforbod på strekninga Stavskar - Bossbu. DNT-sør Forvalters innstilling Arbeidsutvalet gir DNT-sør dispensasjon frå ferdselsforbodet i særskild kalvingssone Svarvaren 4 jfr. verneforskrifta for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde kap Dispensasjonen vert gjeven med heimel i verneforskrifta kap Dispensasjon til ferdsel gjeld for to tilsynspersonar i perioden mai i samband med vårklargjering av Bossbu turisthytte. For dispensasjonen vert det lagt vekt på at det har vore lite kalving i området dei siste åra, og at det gjeld to personar i eit avgrensa tidsrom. Ved ferdsel tur/retur turisthytta skal det takast særskild omsyn til villrein i området. Vert det oppdaga villrein skal ein trekke seg attende til faren for å uroe dyra er over. Arbeidsutvalet vil signalisere at det ikkje er ønskjeleg å opne for ein praksis som gir meir ferdsel i aktuelle kalvingssone. For seinare høve vert difor DNT-sør oppmoda om å gjennomføre naudsynt arbeid i hytta utanfor restriksjonsperioden. Saksopplysninger DNT-sør v/driftsleiar Mie Kaasa har søkt om dispensasjon frå ferdselsforbodet i området Svarvaren 4. Søknaden gjeld to av DNT sine tilsynsfolk som ønskjer å ta seg inn til Bossbu turisthytte for vårklargjering/reingjering av hytta. Det er ønskjeleg å nytte fridagane i mai for å gjennomføring, dvs mai. Dei vil da gå på ski frå Berg i 20

21 Valle og inn til Bossbu via Stavskar. Strekninga der dei skal gå ligg for ein stor del i kalvingsområde med ferdselsforbod i perioden 25. april 31. mai. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane frå 2015 Naturmangfaldlova Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Føreskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde: Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Turistløype på strekninga Stavskardhytta Bossbu ligg i særskild kalvingssone Svarvaren 4, der det jamfør verneforskrifta kap. 4.2 er forbod mot all ferdsel i perioden 25. april 31. mai. Av verneforskrifta kap a går det fram at ferdselsforbodet ikkje gjeld ferdsel som følgjer veg og merka løype. Av forvaltningsplanen kap går det fram at i område med ferdselsrestriksjonar skal kvistinga av vinterløypa vera fjerna innan 25. april i kalvingssona. Fram til 31 mai er det såleis eit generelt ferdselsforbod i sona. Forvaltningsstyresmakta kan gi unntak frå ferdselsforbodet i særlege tilfelle når det ikkje strir mot verneføremålet, jfr. verneforskrifta kap Vurdering Vurdering etter naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) Kunnskapen om naturmangfaldet i området er henta frå lokalkunnskap, Miljødirektoratet sin naturbase ( samt frå NINA sitt pågåande GPSmerkeprosjekt. Ein har og nytta kartlegging gjennomført av Norsk Villreinsenter (NVSrapport 6/210). Tilbakemelding frå SNO er at kalvinga dei siste åra hovudsakeleg har gått føre seg i Ljosådalen noko lengre nord og i mindre grad i området Svarvaren. Dei seinare åra har kalvinga i Ljosådalen funne sted kring 17. mai. Ein må likevel hugse på at kalvetunge simler kan trekke gjennom Svarvaren på veg mot Ljosådalen. Vidare at dei som kalvar 21

22 relativt tidleg kan bevege seg sørover att, og da inn mot Svarvaren. Vidare må ein ha eit langsiktig perspektiv der kva kalvingsområde som vert nytta kan variere over tid. Ut frå omtalen ovanfor vurderer ein kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkeleg til å fatte vedtak i saka. 9 («Føre var prinsippet») vert difor tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. Økosystemtilnærming og samla belastning ( 10 i NML). Det går merka sommarløypa og kvista vinterløype mellom Stavskardhytta og Bossbu turisthytte. Kvistinga på vinterløypa vert teken ned seinast 24. april som følgje av ferdselsforbodet. Ein har inga fullgod oversyn over ferdsla langs løypenettet. Bossbu turisthytte hadde totalt 1578 gjestedøgn i Av desse var 318 på vinteren. På Stavskardhytta var det totalt 504 gjestedøgn i Av desse var 180 på vinteren. Motorferdsel i området er i første rekke knytt til transport til nokre få støylar i området samt transport inn til dei nemnde turisthyttene. Løyve til motorferdsel vert bare gjeven fram til ferdselsforbodet trer i kraft. Gjeven dei strenge ferdselsrestriksjonane i området vurderast den samla belastninga på området å vera lite. Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar ( 11 i NML) og Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ( 12 i NML) Ferdsla det vert søkt om gjeld for to personar t/r og er såleis av lite omfang. Det kan innvendast at reingjering/klargjering av hytta burde kunne gjennomførast i periodar utanom ferdselsforbodet. Samstundes ser ein at det kan vera praktisk å gjere det etter at vintersesongen på hytta er avslutta og friviljug mannskap har høve. Konklusjon Det gjeld strenge ferdselsrestriksjonar for det aktuelle området og det burde vore praktisk mogleg å gjennomføre reingjering og klargjering av turisthytta utanom perioden med ferdselsforbod. Det generelle inntrykket er at ferdselsforbodet vert respektert og overhalden av ulike brukarinteresser i området. Så vidt ein kan minnast har det heller ikkje vore søkt dispensasjon til ferdsel av denne typen tidlegare. Det er inga ønske å uthole denne praksisen med å tillate ferdsla det her er søkt om. Samstundes er det tale om ferdsel av lite omfang og for ei særs avgrensa tid. Vidare tydar mykje på at hovudtyngda av kalvinga gjerne skjer i kalvingsområde lenger nord. Det vert difor gjeve løyve til ferdsla som det er søkt om. Løyvet vert gjeven etter verneforskrifta kap Ein legg vekt på at dette er eingongstilfelle. Søkar vert for komande år oppmoda til å gjennomføre arbeidet utanom perioden med ferdselsrestriksjon. Ut frå grunngjevinga ovanfor kan ein ikkje sjå at ferdsla vil stri mot verneføremålet jfr. verneforskrifta kap

23 AU 20/18 Eventuelt 23

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.05.2018 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Frist for tilbakemelding er satt til 24.05.2018. Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/18 Innhold Lukket Arkivsaksnr Behandling

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Bykle kommmune Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2018/1426 / JTH 08.02.2018 SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Syner til søknad datert 2.2.2018

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling AU 2/2018 April

Møteinnkalling AU 2/2018 April Utvalg: Møtested: e-post/ Telefon Dato: 20.04.2018 Tidspunkt: Møteinnkalling AU 2/2018 April Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Saksliste Utvalgssaksnr ST 27/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Yngve Bruhaug

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune Storlidalen Løypelag ved Liv Thommesen SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/7613-432.2 DATO: 30.11.2017 Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal naturreservat - Bykle kommune

Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal naturreservat - Bykle kommune Miljøvernavdelingen Trygve Birkeland Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/4534 / FMAAAGO 06.01.2015 Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 14:00 Merk tidspunktet kl. 14:00. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: 10.6.2016 Tidspunkt: 08:00-08:30 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 13/16 ST 14/16 ST 15/16 ST 16/16 Innhald Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Eventuelt forfall må meldes på tlf. 41470437/ e-post fmfigos@fylkesmannen.no Saksliste

Detaljer

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO Sirdal Bygg Klattane 4443 TJØRHOM Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/10177 / GSO 16.11.2017 SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTE ETTER GRENSETVIST MELLOM STATSKOG SF (GNR/BNR: 2/7) OG

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer