Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune"

Transkript

1 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddlaug Tjomsland Medlem Vest-Agder f. k. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Frå administrasjonen møtte Namn Tarjei Haugen Alf Odden Guro Sødergren Mikkel E Christensen Stilling Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Underskrift Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som vart vedtatt på møtet. Tarald Myrum (sign.) Oddlaug Tjomsland (sign.) Protokollen er godkjend elektronisk og har difor ikkje underskrift.

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Lukka Arkivsaksnr AU 23/14 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 AU 24/14 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen 2003/2670 AU 25/14 Orienteringssaker 2003/2670 AU 26/14 Tildeling av midlar til forvalting av SVR i /1372 AU 27/14 Fordelinga av tiltaksmidlar for /1372 AU 28/14 Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør 2014/1372 AU 29/14 AU 30/14 AU 31/14 AU 32/14 AU 33/14 AU 34/14 AU 35/14 AU 36/14 AU 37/14 AU 38/14 Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr./bnr., 48/18, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr./bnr., 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR, Dyraheio og Lusaheia - Hjelmeland Røde Kors - Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i SVR av helsemessige årsaker Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i Grytdalen, Kjell Egge- Sirdal kommune Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter Søknad om dispensasjon til motorferdsle i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, NRK og Rogaland Røde Kors Hjelpekorps Søknad om dispensasjon til utvidelse av hytte i grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernområde - Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen, Sirdal kommune Søknad om oppsetting av gjerde rundt delar av turisthytta ved Øyuvsbu 2014/ / / /1410 Ja 2014/1156 Ja 2014/ / / / /930 AU 39/14 Søknad om renovering og utviding av turisthytta 2014/792

3 ved Bossbu AU 40/14 Spørsmål om justering av verneforskrift i SVR - preparering av skiløyper 2014/1487 AU 41/14 Eventuelt 2003/2670 AU 23/14 Godkjenning av saksliste og innkalling Det var ingen merknader til innkallinga. Sak 40/2014 var ettersendt. Ingen hadde merknader til at saka vart tatt opp på møtet. Innkalling og sakliste vert godkjent med ettersendt sak. AU 24/14 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Oddlaug Tjomsland vart føreslegen til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar. Oddlaug Tjomsland vart vald til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar. AU 25/14 Orienteringssaker Mikkel E Christensen orienterte om notat frå forvaltingssekretariatet til Sira- Kvina kraftselskap om vidare kraftutbygging i verneområdet. Notatet var sendt ut saman med møteinnkallinga. Sekretariatet har motteke nytt notat frå kraftselskapet rett før AUmøtet. Saka vert difor tatt opp på styremøtet 7. mai. Sekretariatet orienterte kort om møte med FMAA om tiltak på Pytten heiegard i Bygland. På møtet deltok Leiv Rygg frå verneområdestyret og Tarjei Haugen frå sekretariatet. Grunneigar på Pytten har fått tilbakemelding om møtet av Leiv Rygg.

4 Sekretariatet orienterte kort om møte med FMAA. Bakgrunnen for møtet var brev frå Klima- og miljødepartementet datert 16. januar i år. I brevet blir FMAA beden om å utgreie justering av verneforskrifta når det gjeld preparering av skiløyper. På møtet deltok Tarald Myrum og Leiv Rygg frå verneområdestyret og Tarjei Haugen frå sekretariatet. Saka kjem opp som siste punkt på dette AU-møtet. Sekretariatet orienterte kort om møte med DNT Sør og grunneigar om eit muleg prosjekt for tilrettelegging for aktivitetar ved Hållervatn/Håhelleren. På møtet deltok Tarald Myrum frå verneområdestyret og Tarjei Haugen frå sekretariatet. DNT Sør vil fylgje opp saka. Arbeidsutvalet tar orienteringane til etterretning. AU 26/14 Tildeling av midlar til forvalting av SVR i 2014 Arbeidsutvalet tar orienteringa til etterretning. AU 27/14 Fordelinga av tiltaksmidlar for 2014 Arbeidsutvalet fordeler den sentralt gjevne ramma på kr til desse 12 tiltaka i 2014: Tiltak Kommune Søknad Tildeling 1. Informasjonsplan for SVR Alle Opprusting av stien til Kjerag Forsand , ,- 3. Heiedagane 2014 Vest-Agder , ,- 4. Ungdom og lokal heiekultur Sul, Hje, Sir , ,- 5. Rydding av vegetasjon i Kvanndalen Suldal , ,- 6. Installasjon av ferist ved Mostøl Suldal , ,- 7. Rydding av vegetasjon i Førre Hjelmeland , ,- 8. Rydding av vegetasjon på Øyastølsmyra Hjelmeland , ,- 9. Interaktiv informasjonstavle på Kvinlog Kvinesdal , ,-

5 10. Rydding av vegetasjon på Ståvo og Nystølen Suldal , ,- 11. Informasjonsplakatar/skilt til offentlige hytter Alle , ,- 12. Skjøtselskurs med lyngbrenning i Rogaland Sir, Gjes , ,- AU 28/14 Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør Arbeidsutvalet støttar ungdomsprosjektet til DNT Sør med eit årleg tilskot på kr i den treårige prosjektperioden. Midlane vert henta frå fond som er til disposisjon for verneområdestyret. AU 29/14 Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/18, Forsandl kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte Forvalters innstilling I medhald av 48 i naturmangfaldslova får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for naudsynt transport av materialar, gass, proviant og reiskap til Øvre Espedalsstøl. Transportane med ATV må følgje steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skader i terrenget. Løyve gjeld for inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyve gjeld og for Stian Hagelin Holte. I medhald av 2, 3, punkt 5.1 og 3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får Mindor Holte løyve til å bruke snøskuter til frakt av ved til Øvre Espedalsstøl frå skogsområda rundt stølen. Transportområde er vist på kart som følgjer saksutgreiinga. Løyve gjeld for inntil 8 turar kvart år i tidsrommet

6 Løyve gjeld og for Stian Hagelin Holte. Løyva blir gjeve med desse vilkåra: Det må takast særleg omsyn for å unngå kjørespor og terrengskadar på stølsvollen til Øvre Espedalsstøl. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt tilbake på kort varsel. Rapportskjema over kor mange transportar som er gjennomførde må sendast inn til forvaltningssekretariatet innan 1 desember kvart år. Andre vilkår går fram av standard løyve. Generelle vilkår for bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl: Arbeidsutvalet vedtek å avgrense talet på ATV løyve langs stølsvegen til Øvre Espedalsstøl til maksimalt fire løyve for løyveperioden Forvaltingssekretariatet innkallar til eit evalueringsmøte hausten 2017 for å vurdere praksisen med å gje løyve til transport med ATV til Øvre Espedalsstøl. Saksprotokoll i Arbeidsutvalet AU 30/14 Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal Forvalters innstilling I medhald av 48 i naturmangfaldslova får Torbjørn Espedal løyve til å bruke ATV for naudsynt transport av materialar, gass, proviant og reiskap til Øvre Espedalsstøl. Transportane med ATV må følgje steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skader i terrenget. Løyve gjeld for inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyve gjeld og for Rune Kristian Espedal I medhald av 2, 3, punkt 5.1 og 3, punkt 5.3a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får Torbjørn Espedal løyve til å bruke snøskuter til frakt av ved til Øvre Espedalsstøl frå skogsområda rundt stølen. Transportområde er vist på kart som følgjer saksutgreiinga. Løyve gjeld for inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyve gjeld og for Rune Kristian Espedal. Løyva blir gjeve med desse vilkåra: Det må takast særleg omsyn for å unngå kjørespor og terrengskadar på stølsvollen til Øvre Espedalsstøl.

7 Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt tilbake på kort varsel. Rapportskjema over kor mange transportar som er gjennomførde må sendast inn til forvaltningssekretariatet innan 1 desember kvart år. Andre vilkår går fram av standard løyve. Generelle vilkår for bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl: Arbeidsutvalet vedtek å avgrense talet på ATV løyve langs stølsvegen til Øvre Espedalsstøl til maksimalt fire løyve for løyveperioden Forvaltingssekretariatet innkallar til eit evalueringsmøte hausten 2017 for å vurdere praksisen med å gje løyve til transport med ATV til Øvre Espedalsstøl. Saksprotokoll i Arbeidsutvalet AU 31/14 Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner Forvalters innstilling Med medhold i naturmangfoldlovens 48, kapittel IV, punkt 5.3, bokstav a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og kapittel IV, punkt 3.1i forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde får Suldal Røde Kors dispensasjon til å gjennomføre kjentmannsturer med snøskuter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde. Løyvet gjelder for inntil to årlige kjentmannsturer etter en av disse rutene: Mosvatnet Drakehei Vassdalstjørn Grasdalsheia Stranddalen Saurdal, med retur etter samme løype. Mosvatnet Drakehei Vassdalstjørn Krossvatn Vestre Kaldevatn Mostøl, med retur etter same løype. Det gis ikke løyve til å legge deler av den kjentmannsturen som går via Krossvatn, innom Austre Kaldevatn og videre nordover til Brudle og Mostøl. Løyvet gis med disse vilkårene: Kjentmannsturene skal så langt det er mulig følge stikka vinterløyper. Kjentmannsturer mellom Vassdalstjørn og Krossvatn skal om mulig samordnes med Hjelmeland Røde Kors. Hver tur skal fullføres utreisedagen, med retur. Alle kjentmannsturer skal avsluttes før 30. april hvert år.

8 Kjentmannsturene skal gjennomføres i tråd med "retningslinjer for øvingsplanane til fjellredningsgruppene og den frivillige redningstjenesta (FORF) i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane". Andre vilkår går frem av standard løyve. Løyvet gjelder for inntil fire snøskutere dersom Suldal Røde Kors ikke samordner med Hjelmeland Røde Kors. Ved en samordnet øving kan de to gruppene benytte til sammen 8 snøskutere. Løyvet gjelder til 30. april AU 32/14 Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR, Dyraheio og Lusaheia - Hjelmeland Røde Kors - Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner Forvalters innstilling Med medhold i naturmangfoldlovens 48, kapittel IV, punkt 5.3, bokstav a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, kapittel VI i forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde og kapittel IV, punkt 3.1 i forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde får Hjelmeland Røde Kors dispensasjon til å gjennomføre kjentmannsturer med snøskuter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Lusaheia og Dyraheio landskapsvernområder. Løyvet gjelder for en årlig kjentmannstur etter hver av de følgende rutene: Gullingen Drakehei Beinlei Pøyleåna Krossvatn Vassdalstjørn Hovatn Beinlei Drakehei Gullingen. Gullingen Beinlei Blåfjellhytta Eidavatn, med retur etter samme rute. Løyvet gis med disse vilkårene: Kjentmannsturene skal så langt det er mulig følge stikka vinterløyper. Kjentmannsturer mellom Vassdalstjørn og Krossvatn skal om mulig samordnes med Suldal Røde Kors. Hver tur innenfor verneområdet skal fullføres utreisedagen, med retur. Alle kjentmannsturer skal avsluttes før 30. april hvert år. Kjentmannsturene skal gjennomføres i tråd med "retningslinjer for øvingsplanane til fjellredningsgruppene og den frivillige redningstenesta (FORF) i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane". Andre vilkår går frem av standard løyve.

9 Løyvet gjelder for inntil fire snøskutere dersom Hjelmeland Røde Kors ikke samordner med Suldal Røde Kors. Ved en samordnet øving kan de to gruppene benytte til sammen 8 snøskutere. Løyvet gjelder til 30. april AU 33/14 Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i SVR av helsemessige årsaker I medhald av kapittel III i verneforskrifta for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, 2 i verneforskrifta for Frafjordheiane landskapsvernområde og 48 i Naturmangfaldlova avslår Arbeidsutvalet i verneområdestyret søknaden om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR. AU 34/14 Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i Grytdalen, Kjell Egge- Sirdal kommune Forvalters innstilling Forvaltningsmyndigheten for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene landskapsvernområde avslår søknaden fra Kjell Egge om dispensasjon til personlig snøskuterløyve til hytta si i Grytdalen i Sirdal kommune. Forvaltningsmyndigheten henviser til leiekjører praksis som fungerer for dette hyttefeltet samt at søknaden ikke oppfyller vilkårene i naturmangfoldlovens 48.

10 AU 35/14 Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Helge Refsnes og Morten Stray løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til bu på Langeli, gnr. 71/bnr. 6 i Valle kommune. Transporten skal starte frå Besteland og gå etter løype nr. 13, godkjend av Valle kommune. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Eksisterande løyve på Morten Stray må leverast inn før nytt løyve kan skrivast ut. AU 36/14 Søknad om dispensasjon til motorferdsle i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, NRK og Rogaland Røde Kors Hjelpekorps Forvalters innstilling I medhald av 2, 3, punkt 5.1 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde og 48 i naturmangfaldlova, får Norsk Rikskringkasting (NRK) løyve til å nytte snøskuter til transport av utstyr og kamerateam til Blåfjellenden, Langavatn og Sandvatn i Frafjordheiane landskapsvernområde.

11 Transportane gjennomførast av mannskap frå Rogaland Røde Kors Hjelpekorps. Transportane skal starte frå Høgaleite og avsluttast ved ved Lortabu, og skal følgje rutene for Stavanger turistforening sine kvista løyper til Blåfjellenden, Langavatn og Sandvatn. Løyve gjeld og gjennomføring av ein snøskreddemonstrasjon nær Blåfjellenden som skal inngå i TV programmet. Løyve gjeld for inntil tre snøskutarar og så mange transportar som naudsynt i tidsrommet april Løyve blir gjeve med desse vilkåra: Etter at alle transportane er gjennomført skal det sendast ein kort melding til forvaltningssekretariatet over kor mange transportar som vart gjennomført Andre vilkår går fram av standard løyve. AU 37/14 Søknad om dispensasjon til utvidelse av hytte i grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernområde - Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen, Sirdal kommune Forvalters innstilling Med medhold i 48 i lov om forvaltning av naturens mangfold, og med støtte i forvaltningsplan for SVR landskapsvernområde og retningslinjer for byggetiltak innenfor sone fire i Grytdalen hytteområde, får Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen dispensasjon fra verneforskriften til bygge på eksisterende hytte på gnr. 2, bnr. 33 i SVR LVO i Sirdal kommune. Det gis dispensasjon til å bygge på hytta etter omsøkt plan med følgende unntak: Det gis ikke dispensasjon til å bygge terrassen som inngår i planen. Dispensasjon gis med følgende vilkår: Hytta skal ikke være større enn prosjektert i revidert byggesøknad datert 7. februar 2014, og oversendt til forvaltningssekretariatet 24. februar Hyttas utforming, materialvalg og farge skal være i tråd med retningslinjene i byggerettleiar for SVR. Byggearbeidet skal foregå så skånsomt som mulig. Alt avfall fra byggearbeidet skal fjernes i henhold til gjeldende regler og standarder.

12 Det må søkes om eget løyve til motorisert ferdsel i forbindelse med transport av byggematerialer, utstyr og avfall, dersom det trengs utenfor åpen vei. Byggearbeidet må være ferdig innen Arbeidsutvalet diskuterte saka og kom fram til at andre avsnitt i forslaget til vedtak burde endrast til «Det gis dispensasjon til å bygge på hytta etter omsøkt plan.» Med medhold i 48 i lov om forvaltning av naturens mangfold, og med støtte i forvaltningsplan for SVR landskapsvernområde og retningslinjer for byggetiltak innenfor sone fire i Grytdalen hytteområde, får Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen dispensasjon fra verneforskriften til bygge på eksisterende hytte på gnr. 2, bnr. 33 i SVR LVO i Sirdal kommune. Det gis dispensasjon til å bygge på hytta etter omsøkt plan. Dispensasjon gis med følgende vilkår: Hytta skal ikke være større enn prosjektert i revidert byggesøknad datert 7. februar 2014, og oversendt til forvaltningssekretariatet 24. februar Hyttas utforming, materialvalg og farge skal være i tråd med retningslinjene i byggerettleiar for SVR. Byggearbeidet skal foregå så skånsomt som mulig. Alt avfall fra byggearbeidet skal fjernes i henhold til gjeldende regler og standarder. Det må søkes om eget løyve til motorisert ferdsel i forbindelse med transport av byggematerialer, utstyr og avfall, dersom det trengs utenfor åpen vei. Byggearbeidet må være ferdig innen AU 38/14 Søknad om oppsetting av gjerde rundt delar av turisthytta ved Øyuvsbu Arbeidsutvalet gjev DNT Sør løyve til å sette opp sauegjerde mellom bygningane på turisthytta ved Øyuvsbu i tråd med søknad. Gjerdet må settast opp i samråd med erfarne sauefolk slik at det ikkje er til problem for sauene, og det må leggast ned kvar vinter.

13 AU 39/14 Søknad om renovering og utviding av turisthytta ved Bossbu I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får DNT Sør løyve til å renovere hovudhytte, sikringsbu og vedbu og utvide hovudhytte og sikringsbu ved Bossbu i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Tiltaka må gjennomførast i tråd med søknad. Løyve blir gjeve med desse vilkåra Valle kommune og grunneigar må gi løyve til tiltaka. Det må søkast om eige løyve for motorferdsle i samband med byggearbeida. Hyttene må skilje seg minst mogleg frå omgjevnadane med omsyn til storleik, utforming og overflatehandsaming. Hyttene må byggast i eit materiale eller ha ei overflatehandsaming som ikkje gjev refleks i solljos. Byggearbeida så gjennomførast så skånsamt som råd for naturomgjevnadane. Alt ubrukt byggjemateriale og restane etter rivinga må fjernast med ein gong byggearbeidet er ferdig og handsamast etter gjeldande lover og forskrifter. Byggearbeida må vere avslutta innan 1. mai AU 40/14 Spørsmål om justering av verneforskrift i SVR - prepareing av skiløyper Arbeidsutvalet viser til brev frå Klima- og miljøverndepartementet datert 16. januar i år og vil be FMAA utgreie endring av verneforskrifta for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde slik at desse skiløypene kan preparerast etter søknad: Hovden Sloaros i Bykle Storenos 1 i Bykle Storenos 2 i Bykle

14 Ljosland Lakkenstova i Åseral Knaben Knaberøysa i Kvinesdal Sinnes Degevassbu i Sirdal Brokke Urdevatnet/Kvislevatnet i Valle Sekretariatet opplyste at det i etterkant av at møteinnkallinga var sendt ut har kome fram opplysningar om at Kommunedelplanen for Bykle kommune også har med ei peparert skiløype ved Enden og ei løype rundt Tjønnenuten. Kommunedelplanen vart vedteken i 2008 etter ein prosess med Villreinnemnda og Fylkesmannen i Aust-Agder. Delar av begge løypene går inne i verneområdet. Løypa ved Enden har blitt preparert av snøskuter i mange år. Løypa rundt Tjønnenuten er planlagt, men har aldri blitt preparert. E-post frå Bykle kommune om desse to løypene, datert 31. mars, var vidaresendt til AU saman med løypekartet i kommunedelplanen. Arbeidsutvalet diskuterte saka og vedtok å ta med dei to løypene i vedtaket. Arbeidsutvalet viser til brev frå Klima- og miljøverndepartementet datert 16. januar i år og vil be FMAA utgreie endring av verneforskrifta for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde slik at desse skiløypene kan preparerast etter søknad: Hovden Sloaros i Bykle Storenos 1 i Bykle Storenos 2 i Bykle Enden - løypa i Bykle Tjønnenut -løypa i Bykle Ljosland Lakkenstova i Åseral Knaben Knaberøysa i Kvinesdal Sinnes Degevassbu i Sirdal Brokke Urdevatnet/Kvislevatnet i Valle AU 41/14 Eventuelt Under eventuelt vart det kort orientert om desse sakene: Heieplansamling i Sirdal 10. og 11. juni. Heiedagane 2014 vert arrangerte i veke 25. Tur for styret rundt verneområdet vert arrangert i haust. Sekretariatet er i gang med planlegginga.

15

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Sølvgarden hotell, Rysstad i Setesdal Dato: 3.12.2015 Tidspunkt: 12:45 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Utval: Møtestad: Dato: 11.8.2015 Tidsrom: 8.15-10.45 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Følgjande faste styremedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem

Møteprotokoll. AU i verneområdestyret for SVR. Leiar. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 08:00 AU i verneområdestyret for SVR Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Funksjon Nestleiar Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder.

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder. Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 9.1.2014 Tidspunkt: 12.30 14.00 Fylkeshuset i Kristiansand Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: 10.00 13.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 8.1.2015 Tidspunkt: 11.00 15.00 Kommunehuset, Evje Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 22.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: 05.03.2018 Tidspunkt: 11:00-15:00 Varighet: 4,5 timer Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Gerd Helen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Valle Dato: Tidspunkt: 14:00. Møte slutt: 15:00. Følgande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Møtestad: Valle Dato: 16.06.2017 Tidspunkt: 14:00 Møte slutt: 15:00 Verneområdestyret for SVR Følgande faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Thor Jørgen Tjørhom Gerd Helen Bø

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Storsteinhytta, Suldal Dato: 3.9.2014 Tidspunkt: 08.00 09.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for Møtested: Telefonmøte Dato: 21.12.2018 Tidspunkt: Slutt: 08:00 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Utval: Møtestad: Gjesdal gjestgiveri, Ålgård Dato: 24.5.2016 Tidspunkt: 13.30-15.00 Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Oddmund Ljosland Nestleiar Oddlaug

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: 2.11.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 61/15 AU 62/15 AU 63/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 23/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal kommune Dato: Tidspunkt: Møtegodtgjersle: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Formannskapssalen, Råhuset i Gjesdal Dato: 05.11.2018 Tidspunkt: Møtegodtgjersle: 11:00-15:00 6 timar Foto: Elisabeth Kaddan Følgende faste medlemmer

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kommunestyresalen, Hjelmeland Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kommunestyresalen, Hjelmeland Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kommunestyresalen, Hjelmeland Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Thor

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/15 MØTEBOK Dato: 27.01.2015 kl. 13.00-15.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/469-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Regional forvalting av Noregs nest største verneområde. Årsmelding 2013

Regional forvalting av Noregs nest største verneområde. Årsmelding 2013 Regional forvalting av Noregs nest største verneområde Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 I skjeringspunktet mellom bruk og vern Verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane er til saman

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling, styremøte 1/2014

Møteinnkalling, styremøte 1/2014 Møteinnkalling, styremøte 1/2014 Utvalg: Verneområdestyret Møtestad: Fylkeshuset i Kristiansand, møterom «Haven» Dato: torsdag 9. januar 2014 Tidspunkt: Møte med Rådgjevande utval kl. 10 og styremøte kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss Kulturhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK Sigbjørn

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/168-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 19.02.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: Tidspunkt: 11:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: Tidspunkt: 11: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Kvæven, Bygdetun i Sirdal Dato: 18.06.2018 Tidspunkt: 11:00-14.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Bjarte

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Flora samfunnshus, Florø Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer