Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 54/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 55/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 56/2012 Ingebjørg Vik Laugaland, gnr/bnr 118/119. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU sak 57/2012 Gunnar Nybø, 4056 Tananger. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune AU sak 58/2012 Børre Petersen,1394 Nesbru. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 59/2012 Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 60/2012 Anders Hald, 4846 Arendal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune

2 AU -sak 61/2012 Helge Andersen, gnr/bnr: 2/7. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 62/2012 Tor Sigve Vik, gnr/bnr: 9/9 og 12. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal kommune AU -sak 63/2012 Reidun og Tallak Bjørnarå, gnr. 6, bnr. 14. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 64/2012 Bernt Gautestad, gnr. 4, bnr. I Byggland kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU -sak 65/2012 Karl Martin Mattingsdal/Jæren Smalelag Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU -sak 66/2012 Knut Nesland, gnr. 10, bnr.4, Bykle kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde AU -sak 67/2012 Olav M Holen, gnr. 12, bnr. 2. Bykle kommune Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde AU -sak 68/2012 Lars Thorsland, gnr/bnr: 2/18. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune. AU - sak 69/2012 Solveig Thorsland, gnr/bnr: 2/18. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune. AU -sak 70/2012 Søren Reidar Haugland, gnr.2, bnr. 4 i Bygland kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde AU -sak 71/2012 Sira - Kvina Kraftselskap Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde AU -sak 72/2012 Søknad om dispensasjon til oppkjøring av løypetrase og snøskutertransport i forbindelse med Sesilåmi. Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal og Valle kommune

3 AU sak 54/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 55/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll Forslag til vedtak Torkel Myklebust vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU -sak 56/2012 Ingebjørg Vik Laugaland, gnr/bnr 118/119. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune Sakshandsamar: Alf Odden Ingebjørg Vik Laugaland, gnr. 118, bnr. 119 i Hjelmeland kommune, får løyve til å bruke snøskuter til transport av, ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til og ei jakt- og sankehytte i Driftaredalen og ei sankebu i Grasdalen. Bakgrunn for søknaden Ingebjørg Vik Laugaland søkjer om løyve til snøskutertransport i Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde i samband med drift av landbrukseigedom gnr. 118, bnr. 119 i Hjelmeland kommune. Søknaden omfattar transport av ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til ei jakt- og sankehytte i Driftaredalen nær Storådalen i Lusaheia landskapsvernområde og ei sankebu i Grasdalen utanfor verneområda. Transportane vil normalt gå opp anleggsvegen frå Lysestølen til Nilsebuvatnet og kome inn i Lusaheia landskapsvernområde ved Nilsebu. Her frå følgjast trasen som er teikna inn på vedlagt kart vidare innover Storådalen og over Sprongavatna til Grasdalen. Dersom snøtilhøva er gode kan det og være aktuelt å la transportane starte på Fundingsland og fylgje trase teikna inn på vedlagt kart over Stakkstøl og Frigårdsheia til Grasdalen. Det meste av denne kjøreruta vil gå gjennom Vormedalsheia landskapsvernområde. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Søknaden gjeld og ektefellen Knut Sveinung Kleppa. Hjelmeland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i same område for tidsrommet da kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde av Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Vormedalsheia, godkjend 1992/93. Forvaltingsplan for Lusaheia, godkjend 1992/93. Naturmangfaldlova.

4 Heimelsgrunnlag Vormedalsheia og Lusaheia vart verna ved kgl. Res. Av 19 april Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryfylkenaturen frå fjord til høgfjell, og som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Motorisert ferdsel i dei to verneområda vert regulert av kapittel IV, punkt 3 i verneføreskriftane. Her heiter det at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, samt landing med luftfartøy er i utgangspunktet forbode. I kapittel V, punkt 3 heter det vidare at reglane i kapittel IV ikkje er til hinder for: Noverande drift av landbruksareala i landskapsvernområdet, herunder fysiske tiltak for fedrift, samt uttak av skog, og naudsynt bruk av motorkjørety til desse formåla. og i utmark dersom marka er så frossen at kjøretyet ikkje gjer nemnande skade. I kapittel VI, punkt 1. heter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag og landing med luftfartøy. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn berre delvis inn under kapittel V, punkt 3. I dette ligg det at transport av til dømes saltstein, gjerdemateriale og andre ting som er knytt direkte til landbruksverksemd ikkje er søknadspliktig etter verneføreskriftene. Anna transportbehov til sankehyttene slik som ved, proviant og utstyr, krev derimot dispensasjon for å kunne gjennomførast. Styret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Vormedalsheia landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Vormedalsheia blir i liten grad brukt av villreinen vinterstid. Unntaket er periodar med sterk nedising av dei sentrale beiteområda kombinert med ein stor villreinstamme. Da vil dyra kunne trekke ut i Vormedalsheia for å beite i dei øvre skogsområda. I slike periodar kan villreinen vera sårbar i høve til forstyrring. Lusaheia blir nytta av villreinen i noko større grad vinterstid, men heller ikkje Lusaheia blir rekna som eit viktig leveområde på denne årstida. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell har det vore lite villrein i Vormedalsheia og Lusaheia dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere det omsøkte tiltaket si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt.

5 Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikkje medføre kjøring i lokalitetar med botaniske verneverdiar ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og inga merka vinterløyper. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Vormedalsheia og Lusaheia landskapsvernområde og kjem derfor ikkje i konflikt med verneføremålet. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III, kapittel IV, punkt 2 og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde og Foreskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde, får Ingebjørg Vik Laugaland, gnr. 118, bnr. 119 i Hjelmeland kommune, løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til sankehyttene i Driftaredalen og Grasdalen. Transportane skal starte ved Lysestølen eller Fundingsland og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet gjeld og for ektemannen Knut Sveinung Kleppa. Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Ingebjørg Vik Laugaland.

6 AU -sak 57/2012 Gunnar Nybø, 4056 Tananger Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune Sakshandsamar: Alf Odden Gunnar Nybø, 4056 Tananger, får løyve til å leige snøskutertransport av materialar, proviant, brensel og utstyr til Stakkstøl i Hjelmeland kommune. Bakgrunn for søknaden Gunnar Nybø søkjer om løyve til å leige snøskutertransport i Vormedalsheia landskapsvernområde i samband med transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til eiga hytte på Stakkstøl i Hjelmeland kommune. Transportane skal starte på Fundingsland og fylgje ein av traseane teikna inn på vedlagt kart. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Søknaden gjeld og for ektefellen Helga Bru Nybø. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Vormedalsheia, godkjend 1992/93. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Vormedalsheia vart verna ved kgl. Res. Av 19 april Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryfylkenaturen frå fjord til høgfjell, og som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Motorisert ferdsel i verneområde vert regulert av kapittel IV, punkt 3 i verneføreskriftane. Her heiter det at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, samt landing med luftfartøy er i utgangspunktet forbode. I kapittel V, punkt 3 heter det vidare at reglane i kapittel IV ikkje er til hinder for: Noverande drift av landbruksareala i landskapsvernområdet, herunder fysiske tiltak for fedrift, samt uttak av skog, og naudsynt bruk av motorkjørety til desse formåla. og i utmark dersom marka er så frossen at kjøretyet ikkje gjer nemnande skade. I kapittel VI, punkt 1. heter det vidare at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag og landing med luftfartøy. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under kapittel VI punkt 1 og krev derfor dispensasjon for å kunne gjennomførast. Styret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Vormedalsheia landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita

7 må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Vormedalsheia blir i liten grad brukt av villreinen vinterstid. Unntaket er periodar med sterk nedising av dei sentrale beiteområda kombinert med ein stor villreinstamme. Da vil dyra kunne trekke ut i Vormedalsheia for å beite i dei øvre skogsområda. I slike periodar kan villreinen vera sårbar i høve til forstyrring. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell har det vore lite villrein i Vormedalsheia og Lusaheia dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere det omsøkte tiltaket si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt. Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikkje medføre kjøring i lokalitetar med botaniske verneverdiar ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det er ikkje mange hytter i området og inga merka vinterløyper. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til motorferdsle i område. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Vormedalsheia landskapsvernområde og kjem derfor ikkje i konflikt med verneføremålet. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde, får Gunnar Nybø, 4056 Tananger løyve til å leige snøskutertransport av materialar, proviant, brensel og utstyr til Stakkstøl i Hjelmeland kommune. Transporten skal starte ved Fundingsland og gå etter vanleg køyretrase inn til Stakkstøl som er teikna inn på vedlagt kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet gjeld og for Helga Bru Nybø

8 Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Gunnar Nybø AU -sak 58/2012 Børre Petersen, 1394 Nesbru Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune Sakshandsamar: Alf Odden Børre Petersen, 1394 Nesbru, får løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til Krokevasshytta i Åseral kommune. Bakgrunn for søknaden Børre Petersen søkjer om løyve til å leige snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde i samband med transport av ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til Krokevasshytta i Åseral kommune. Transportane skal starte på Ljosland og fylgje kjøreruta som er teikna inn på vedlagt kart. Søkjaren ber om løyve for tre transportar for vinteren Krokevasshytta ligg om lag 1.5 km innanfor grensa for verneområde i det som etter Forvaltningsplanen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde blir karakteriserer som Sone 2 (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa.

9 Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. I kapittel 5, punkt 5.4c heiter det at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til naudsynt luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1 i verneføreskrifta, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4c for å kunne gjennomførast. Styret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Denne delen av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde har til ein viss grad vore brukt av villreinen vinterstid. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og Norsk Villreinsenter sin kartlegging av villreinens arealbruk i SVR-område, har det likevel vore lite villrein i dette område dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Det er ikkje registrert villreintrekk i nærleiken av den omsøkte kjøreruta. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til, etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere det omsøkte tiltaket si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt. Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikkje medføre kjøring i lokalitetar med botaniske verneverdiar ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det har vorte gjeve ein del dispensasjonar til motorferdsle i område dei siste åra. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn er den omsøkte motorferdsla likevel av eit såpass avgrensa omfang at den berre i liten grad føre til større belastning på

10 økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kjem derfor ikkje i konflikt med verneføremålet. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Børre Petersen, 1394 Nesbru, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til Krokevasshytta i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Ljosland og gå etter vanleg køyretrase inn til Krokevasshytta slik den er teikna inn på vedlagt kart. Løyvet gjeld for inntil tre transportar fram til Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Børre Petersen AU -sak 59/2012 Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune Sakshandsamar: Alf Odden Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal, får løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Bakgrunn for søknaden Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald søkjer om løyve til å leige snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde i samband med transport av ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Transportane skal starte i Kyrkjebygdi eller på Røysland og fylgje ei av kjørerutene som er teikna inn på vedlagt kart. Søkjarane ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år.

11 Hytta ved Krokvatnet ligg om lag 2.5 km innanfor grensa for verneområde i det som etter Forvaltningsplanen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde blir karakteriserer som Sone 2 (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. I kapittel 5, punkt 5.4c heiter det at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til naudsynt luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1 i verneføreskrifta, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4c for å kunne gjennomførast. Styret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Denne delen av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde har til ein viss grad vore brukt av villreinen vinterstid. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og Norsk Villreinsenter sin kartlegging av villreinens arealbruk i SVR-område, har det

12 likevel vore lite villrein i dette område dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Det er ikkje registrert villreintrekk i nærleiken av den omsøkte kjøreruta. I samband omsøkt tiltak er og kunnskap om naturmangfald basert på innsynsløysningane til Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Forvaltningsmyndigheita har kunnskap om et sårbart hekkeområde for rødlista rovfugl 2-3 km frå hytta ved Krokvatnet. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere det omsøkte tiltaket si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt. Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikkje medføre kjøring i lokalitetar med botaniske verneverdiar. Det er og relativt liten fare for forstyrring av villrein og rovfugl ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11). Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det har vorte gjeve ein del dispensasjonar til motorferdsle i område dei siste åra. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn er den omsøkte motorferdsla likevel av eit såpass avgrensa omfang at den berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). På bakgrunn av den kjente hekkelokaliteten for rødlista rovfugl i nærleiken av hytta, ber ein søkar om ta særskilt omsyn i etableringsfasen til rovfugl i månedsskifte marsapril. Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kjem derfor ikkje i konflikt med verneføremålet. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år.

13 Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald AU -sak 60/2012 Anders Hald, 4846 Arendal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune Sakshandsamar: Alf Odden Anders Hald, 4846 Arendal, får løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Bakgrunn for søknaden Anders Hald, 4846 Arendal, søkjer om løyve til å leige snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde i samband med transport av ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Transportane skal starte i Kyrkjebygdi eller på Røysland og fylgje ei av kjørerutene som er teikna inn på vedlagt kart. Søkjarane ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Hytta ved Krokvatnet ligg om lag 2.5 km innanfor grensa for verneområde i det som etter Forvaltningsplanen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde blir karakteriserer som Sone 2 (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste

14 villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vert regulert av verneforskrifta kapittel 5, punkt 5.1a, kor det heiter at motorisert ferdsle på land er forbode. I kapittel 5, punkt 5.4c heiter det at forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til naudsynt luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Det omsøkte tiltaket kjem etter vårt syn inn under kapittel 5, punkt 5.1 i verneføreskrifta, og krev derfor dispensasjon etter kapittel 5, punkt 5.4c for å kunne gjennomførast. Styret for verneområda i Setelsdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Denne delen av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde har til ein viss grad vore brukt av villreinen vinterstid. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og Norsk Villreinsenter sin kartlegging av villreinens arealbruk i SVR-område, har det likevel vore lite villrein i dette område dei siste åra. Dette heng delvis saman med at villreinstamma i heile SVR-område har vore relativt liten. Det er ikkje registrert villreintrekk i nærleiken av den omsøkte kjøreruta. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til, etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den omsøkte motorferdsla. I samband omsøkt tiltak er og kunnskap om naturmangfald basert på innsynsløysningane til Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Forvaltningsmyndigheita har kunnskap om et sårbart hekkeområde for rødlista rovfugl 2-3 km frå hytta ved Krokvatnet. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere det omsøkte tiltaket si innverknad på verneverdiar og verneføremål må derfor vurderast som relativt godt. Den omsøkte motorferdsla medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med snøskuter vil i liten grad etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikkje medføre kjøring i lokalitetar med botaniske verneverdiar. Det er og relativt liten fare for forstyrring av villrein og rovfugl ( 9). Faren for miljø forringing blir derfor vurdert som liten ( 11).

15 Ein snøskuter vil normalt ikkje medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrringane er avgrensa i tid og dreier seg i hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Det har vorte gjeve ein del dispensasjonar til motorferdsle i område dei siste åra. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn er den omsøkte motorferdsla likevel av eit såpass avgrensa omfang at den berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). På bakgrunn av den kjente hekkelokaliteten for rødlista rovfugl i nærleiken av hytta, ber ein søkar om ta særskilt omsyn i etableringsfasen til rovfugl i månedsskifte marsapril. Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil berre i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kjem derfor ikkje i konflikt med verneføremålet. Forslag til vedtak I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Anders Hald, 4846 Arendal, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune. Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad med kart frå Anders Hald. AU -sak 61/2012 Helge Andersen, gnr/bnr: 2/7. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune. Saksbehandler: Guro Sødergren Helge og Jens Markus Andersen gis løyve til frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til hyttene ved gnr/bnr:2/7 i Åseral kommune.

16 Bakgrunn Helge Andersen med familie søker forvaltningsmyndigheten for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde tillatelse for bruk av snøskuter til to hytter ved Dalan og Lordehytta med gnr/bnr: 2/7 i Åseral kommune. Formål med søknaden gjelder transport av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til hyttene. Tiltakshaver søker om løyve i fire år med inn til åtte transporter per år. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Naturmangfoldloven 7, 8-12 Forvaltningsplan for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Her heter det at motorisert ferdsel på land er forbudt. Under punkt 5.4 heter det videre forvaltningsstyremakten kan etter søknad gi løyve til... Etter forvaltningens vurdering kommer omsøkt tiltak under kapittel IV pkt. 5.4 a og c. Styret for verneområde SVR LVO har forvaltningsmyndighet. Vurdering Landskapsvernområde SVR og er delt opp i ulike soner. Sone 1: spesiell vernesone, sone 2: uten nyere tilrettelegging og nye inngrep, sone 3: kulturlandskapssone, sone 4: sone med spesiell aktivitet. Omsøkt tiltak vil forgå i sone 2. Et viktig mål for forvaltingen er å avgrense motorisert ferdsel til et minimum i hele verneområde. Løyve skal gis som et personlig løyve. Det skal normalt bare gis et løyve til hver eiendom (primært eier og inntil en annen navngitt person). Det er ikke hjemmelsgrunnlag til å gi dispensasjon for følgeskuter. Dersom det likevel av hensyn til sikkerhet i enkelte tilfeller at to skutere følges, må det ligge til grunn to seperate dispensasjoner med referanse til oppdraget. En forutsetning for å vurdere dette er at transporten normalt skal være mer enn 10 km innover i fjellet fra utfartstaden.

17 Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. I omsøkt tiltak er kunnskap om naturmangfold basert på innsynsløsningene til Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Forvaltningen har kunnskap om et sårbart hekkeområde for rødlista rovfugl i nærhet til hytta ved Dalan. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligger til grunn for å vurdere det omsøkte tiltaket sin påvirkning på verneverdier og formål er godt vurdert. Det omsøkte tiltaket medfører så langt forvaltningen kan se liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med snøskuter vil etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikke medføre kjøring i lokaliteter i viktige villreinområder. Som nevnt i 8 har forvaltningen kjennskap til hekkeområde for rødlista rovfugl og ber derfor tiltakshaver ta spesielt hensyn i etableringsfasen rovfugl (månedsskifte mars- april) ( 9). Faren for miljøforringing blir derfor vurdert som liten ( 11). En snøskuter vil normalt ikke medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrrelsene er avgrenset i tid og dreier seg i hovedsak om støy. Det er allikevel viktig at en ikke ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har en langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdsel i området. Det er i løpet av våren 2012 gitt flere dispensasjoner til motorferdsel i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). Med hensyn til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheten bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12). Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil i bare liten grad ha en negativ innvirkning på verneverdiene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde og kommer derfor ikke i konflikt med formål av vernet. Forslag til vedtak I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Helge og Jens Markus Andersen til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter til hyttene ved Dalan og Lordehytta ved gnr/bnr: 2/7 i Åseral kommune. Andre vilkår fremkommer av standard løyve. Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år og avgrenses til 30. april per sesong.

18 AU - sak 62/2012 Tor Sigve Vik, gnr/bnr: 9/9 og 12. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal kommune. Saksbehandler: Guro Sødergren Tor Sigve Vik og Jøren Vik gnr:9 bnr: 9 og 12 i Sirdal kommune, får løyve til frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til hytte ved Dygrå, samt utkjøring av saltstein. Bakgrunn Tor Sigve Vik med sønner søker forvaltningsmyndigheten i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde tillatelse for bruk av snøskuter ved gnr/bnr: 9/9 og 12 ved Dygrå nord for Valevann. Formål med søknaden gjelder frakt av nødvendig materiale, brensel, utstyr og proviant til hytta, utkjøring av saltstein og transport i forbindelse med kalking/kultivering av vassdrag. Transportstrekning starter ved Sinnes, over Valevann og inn til hytta ved Dygråvann ca 3 kilometer fra vernegrensa. Tiltakshaver søker om løyve i fire år med inntil åtte transporter per år til transport av nødvendig material og utstyr til hytta ved Dygrå og fire turer til utkjøring av saltstein. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Naturmangfoldloven 7, 8-12 Forvaltningsplan for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene. Hjemmelsgrunnlag Landskapsvernområde Setesdal vesthei- Ryfylkeheiene (SVR) ble opprettet ved Kronprinsens regenten sin resolusjon Verneformål for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene: 1. Å ta vare på et sammenhengende, særmerket og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med et særmerket plante og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste villreinstammen i Europa. Motorferdsel i verneområdet er regulert av kapittel IV avsnitt 5 i verneforskriften. Her heter det at motorisert ferdsel på land er forbudt. Under punkt 5.4 heter det videre

19 forvaltningsstyremakten kan etter søknad gi løyve til... Etter forvaltningens vurdering kommer omsøkt tiltak under kapittel IV pkt. 5.4 a og c. Styret for verneområde SVR LVO har forvaltningsmyndighet. Vurdering Landskapsvernområde SVR og er delt opp i ulike soner. Sone 1: spesiell vernesone, sone 2: uten nyere tilrettelegging og nye inngrep, sone 3: kulturlandskapssone, sone 4: sone med spesiell aktivitet. Omsøkt tiltak vil forgå i sone 2. Et viktig mål for forvaltingen er å avgrense motorisert ferdsel til et minimum i hele verneområde. Løyve skal gis som et personlig løyve. Det skal normalt bare gis et løyve til hver eiendom (primært eier og inntil en annen navngitt person). Det er ikke hjemmelsgrunnlag til å gi dispensasjon for følgeskuter. Dersom det likevel av hensyn til sikkerhet i enkelte tilfeller at to skutere følges, må det ligge til grunn to seperate dispensasjoner med referanse til oppdraget. En forutsetning for å vurdere dette er at transporten normalt skal være mer enn 10 km innover i fjellet fra utfartstaden. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. I omsøkt tiltak er kunnskap om naturmangfold basert på innsynsløsningene til Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Forvaltingen har vurdert at det ikke skal være noen sårbare arter eller økosystemer i umiddelbar nærhet til verken hytta eller kjøretrase som tilsier at omsøkt tiltak ikke kan innvilges. På denne vestsiden av SVR LVO og Frafjordheiene LVO blir det i liten grad brukt av villrein vinterstid. Unntaket er i perioder med sterk nedising av de sentrale beiteområdene kombinert med en stor villreinstamme. Da vil dyr kunne trekke vestover i Frafjordheiene. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligger til grunn for å vurdere det omsøkte tiltaket sin påvirkning på verneverdier og formål er godt vurdert. Det omsøkte tiltaket medfører så langt forvaltningen kan se liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. Transport med snøskuter vil etterlate seg kjørespor og det omsøkte tiltaket vil ikke medføre kjøring i lokaliteter i viktige villreinområder ( 9). Faren for miljøforringing blir derfor vurdert som liten ( 11). En snøskuter vil normalt ikke medføre vesentlig skade eller ulempe. Forstyrrelsene er avgrenset i tid og dreier seg i hovedsak om støy. Det er allikevel viktig at en ikke ser på det omsøkte tiltaket isolert sett, men har en langsiktig og helhetlig perspektiv på motorferdsel i området. Det er opptil flere hytter/støler i heiområdet nord for Valevann og ei merket skiløype inn til Degevass. Det er i løpet av våren 2012 gitt flere dispensasjoner til motorferdsel i området. Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil den omsøkte motorferdselen bare i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10). Med hensyn til transportbehovet som er skissert i søknaden vurderer forvaltningsmyndigheten bruk av snøskuter som det beste alternativet ( 12).

20 Konklusjon Det omsøkte tiltaket vil i bare liten grad ha en negativ innvirkning på verneverdiene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde og kommer derfor ikke i konflikt med formål av vernet. Forslag til vedtak I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Tor Sigve og Jøren Vik til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant med snøskuter til hytta ved Dygrå gnr/bnr: 9/9 og 12). Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år og avgrenses til 30. april per sesong. I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav a, gis det tillatelse for Tor Sigve Vik og Jøren Vik for utkjøring av saltstein med snøskuter. Tillatelsen gjelder fire turer og avgrenses til 30.april per år. Hele tillatelsen avgrenses til Andre vilkår av fremkommer av standard løyve. AU -sak 63/2012 Reidun og Tallak Bjørnarå, gnr/bnr 6/14. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Samandrag Reidun og Tallak Bjørnarå får løyve til å bruke snøskuter til transport av, materialar, proviant, brensel og utstyr til buene dei eig ved Ormsa og Store Urevatn i Bykle kommune. Bakgrunn for søknaden Reidun og Tallak Bjørnarå søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde på gnr. 6, bnr. 14 i Bykle kommune. Søknaden omfattar transport av materialar, brensel, utstyr og proviant til buene dei eig ved Ormsa og Store Urevatn. Transportane skal starte frå Dalen eller Hoslemo og fylgje trasé teikna inn på vedlagt kart. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil åtte transportar per år. Bykle kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar i same område då kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av

21 Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet er etter kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Køyretraseen til båe buene går gjennom eit viktig kalvingsområde for villrein. Det er difor ferdselsforbod i dette området frå og med kvart år. Kalvingsområdet er avmerkt på kart over verneområdet og restriksjonane går fram av verneforskriftene. Det er viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig og at det må visast omsyn dersom det vert oppdaga villrein under transporten. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO-personell er det vanlegvis ein del villrein i området, også under kalvinga. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til reinen og at løyvet har med vilkår om dette. Så langt forvaltningsmyndigheita kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert andre sårbare arter eller økosystem i det aktuelle området som kan ta nemneverdig skade av den motorferdsla det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt ( 8 i Naturmangfaldlova) for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål.

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2017/12020-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.12.2017 Skadefellingslaget i Nord Rogaland v/ Arve Aarhus

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 03/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 5. mars 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO Outdoorlife Norway AS/ Johannes C. Apon Ormøyveien 44 B 4085 HUNDVÅG Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO 09.10.2017 Delegert vedtak VA 48/17 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERING

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/469-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Delegert vedtak 95/18

Delegert vedtak 95/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 95/18 Forsand kommune Fossanvegen 380 4110 FORSAND Arkivsaksnr: 2018/10415-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 02.11.2018

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 www.svr.no Statnett Nydalen alle 33 0484 OSLO Saksbehandler Alf Odden Vår

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD HÆFA A/S v/ Linn Kirkenær Nedre Banegate 12 4014 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD 24.07.2017 DELEGASJONSSAK RO 25/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: 10.6.2016 Tidspunkt: 08:00-08:30 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 13/16 ST 14/16 ST 15/16 ST 16/16 Innhald Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/168-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmvtpost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Bykle kommmune Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2018/1426 / JTH 08.02.2018 SVAR PÅ SØKNAD OM MASKINPREPARERING AV SKILØYPE TIL SLOAROS. BYKLE KOMMUNE Syner til søknad datert 2.2.2018

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer