Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 68/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 69/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 70/2011 Orienteringssaker AU -sak 71/2011 Søknad frå Breive sameige om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 72/2011 Søknad frå Bjarne Skeie om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune AU -sak 73/2011 Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinbuskaret biotopvernområde, Bykle kommune AU -sak 74/2011 Søknad frå Bjørgulv T Berg om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune 1

2 AU -sak 75/2011 Søknad frå Pål Nomeland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune AU -sak 76/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune AU -sak 77/2011 Søknad frå Bjørn Svensen om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Forsand og Sirdal kommune AU -sak 78/2011 Søknad frå Eric Senum om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune AU -sak 79/2011 Søknad frå Mindor Holte om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune AU -sak 80/2011 Søknad frå Per Torbjørn Espedal om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune AU -sak 81/2011 Søknad frå Andreas Nøkland om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune AU -sak 82/2011 Søknad frå Åse Marit Brøndbo om helikopterløyve i samband med frakt av byggematerialar til hytte i Grytdalen, Sirdal kommune AU -sak 83/2011 Søknad frå Røldal Suldal Kraft AS om løyve til å bygge naust ved Holmevatn, Suldal kommune AU -sak 84/2011 Klage frå Gunn og Hans Ackermann, Åseral kommune AU -sak 85/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om flytting av anneks, Sirdal kommune AU -sak 86/2011 Søknad frå Sira-Kvina Kraftselskap AS om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 87/2011 Eventuelt 2

3 AU-sak 68/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 69/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll Forslag til vedtak Inger Juvastøl vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU sak 70/2011 Orienteringssaker 1. Landing med helikopter under høgste regulerte vannstand i kraftmagasin. 2. Delegering av myndigheit til å fatte vedtak. Erfaringar. AU -sak 71/2011 Søknad frå Breive sameige om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Bakgrunn for søknaden Søknaden gjeld transport med helikopter av felt elg frå jaktterrenget til sameiga. Sameiga omfattar gnr. 1 og bnr. 1, 2, 6 og 7. Søknaden er sendt inn av Per Tveiten på vegne av sameiga. Søkar har på søknadsskjemaet bede om løyve til åtte transportar per år i ein fireårsperiode. Dette alternativet er meint for snøskuterløyve. Per Tveiten har difor i telefonsamtale med forvaltingssekretariatet endra søknaden til løyve frå til Sameiga har fellingsløyve på sju elg i år, men alle desse vil neppe bli felte inne i verneområdet. I telefonsamtale med Per Tveiten ber han likevel om løyve for inntil sju transportar i tilfelle det skulle bli aktuelt. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a kan det gjevast dispensasjon til transport av felt storvilt med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Delar av området ligg også innafor ei kalvingssone for villrein (sone 1a) med ferdselforbod frå til Det er også registrert eit villreintrekk innafor jaktområdet. 3

4 For å kunne utnytte dette jaktterrenget til elgjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. Med fellingsløyve på sju dyr er det i praksis umuleg å bere desse ut av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar seier i telefonsamtale at han ikkje trur det vert aktuelt med så mykje som sju helikoptertransportar både på grunn av pris og på grunn av at delar av jaktarealet ligg utanfor verneområdet. Dei søkjer likevel om dette for å vere på den sikre sida. At alle sju elgane vert felt inne i verneområdet eller ikkje kan berast ut, verkar lite sannsynleg. Løyve til fem transportar bør vere nok for å kunne dekke transportbehovet med helikopter. Det bør og stillast krav om rapportering etter transportane slik at ein veit kor mange løyve som faktisk er tatt i bruk jf. praksis i liknande saker. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen, men transporten vil gå føre seg på ei gunstig tid av året for reinen jf. Reglane for kalvingssona. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av felt storvilt med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. 4

5 Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Breive sameige løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå sameiga (gnr.1, bnr. 1,2, 6 og 7). Løyvet gjeld for inntil fem helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Breive sameige, vedlagt kart. AU -sak 72/2011 Søknad frå Bjarne Skeie om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere inn proviant, utstyr, gass og ved til hytte/jaktbu ved Sandvatn i Åseral kommune. Søkjar leiger jaktterreng og bu av Solveig Thorsland, Åseral. Søkjar ber om to helikopterløft i tidsromet 23. september 15. oktober for å få utført transporten. Transportstrekninga er Ljosland Sandvatn. Søkar har på søknadsskjemaet bede om løyve til åtte transportar per år i ein fireårsperiode. Dette alternativet er meint for snøskuterløyve. Søkjar er gjort merksam på dette i e-post frå forvaltingssekretariatet Det er opplyst i e- posten at det berre kan gjevast løyve for transport i Søkjar har ikkje snøskuterløyve. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. 5

6 Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet. Det er ikkje registrert villreintrekk i området. Sidan villreinstamma i sørområda av heia er svært låg for tida, vil det i neppe vere rein i området denne hausten. Søkjar har ikkje snøskuterløyve. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar meiner at behovet for transport vil vere dekka med to helikopterløft. Sidan det både skal transporterast ved, gass, proviant og utstyr bør to helikoptertransportar vere akseptable. Dersom ein av transportane må gjennomførast med hengande last, vil dessutan mulegheitene til å transportere anna utstyr inne i kabinen vere svært avgrensa, jf. forskrifter (telefonsamtale med Airlift, 25. august). Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transporten vil bli gjennomført på ei tid av året då det erfaringsmessig er lite rein i Åseral. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av materiell med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. 6

7 Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjarne Skeie løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av brensel, utstyr og proviant til hytte som han leiger av Solveig Thorsland ved Sandvatn i Åseral kommune Transporten skal ha utgangspunkt på Ljosland og endepunkt ved Sandvatn slik det er avmerkt av på kart vedlagt søknaden. Løyvet gjeld for inntil to helikopterløft frå 23. september oktober Løyvehavar må levere rapportskjema om kor mange transportar som er gjennomførde innan 1. desember. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Birger Skeie, vedlagt kart og e-postar. AU -sak 73/2011 Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Steinsbuskardet biotopvernområde, Bykle kommune Bakgrunn for søknaden Jaktlaget disponerer elgjakt på gnr. 8, bnr. 1 og gnr. 9, bnr. 1, 2 og 5 i Bykle kommune. Jaktlaget ber om dispensasjon etter verneforskriftene til fire transportar av felt storvilt i perioden i Transportstrekninga er Nesland Brattelandsheia. Kart over jaktarealet er lagt ved søknaden. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 3. Etter punkt 3.4, bokstav a kan det gjevast dispensasjon til transport av felt storvilt med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. 7

8 Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde Motorisert ferdsel i dette biotopverneområdet er regulert av kapittel IV, punkt 3. Punkt 3.4, bokstav c opnar for at forvaltingstyresmaktene kan gi løyve til frakt av felt storvilt med helikopter. Søknaden omfattar areal som ligg i mange forskjellige soner i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Delar av arealet ligg i sone 1 (trekkområde for villrein) og andre delar i sone 1 a (kalvingsområde for villrein). Søknaden omfattar også eit areal i Steinsbuskardet biotopvernområde. Denne delen av jaktarealet ligg heilt i utkanten av biotopvernområdet - ned mot dei gamle fråflytta gardane Bratteli og Dysje - og for det meste langs det regulerte Bossvatn. I biotopvernområdet i Steinsbuskardet er det eit generelt ferdselsforbod heile året. Det er likevel opna for at visse typar ferdsel er tilete og at forvaltings - myndigheita i tillegg kan gi visse dispensasjonar, mellom anna til motorisert transport av felt storvilt. For å kunne utnytte dette jaktterrenget til elgjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. I praksis er det umuleg å bere desse ut av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan ofte føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Sjølv om det er med generelt ferdselsforbod i biotopvernområdet heile året, er det altså likevel høve for forvaltings -myndigheita til å gi løyve til motorisert transport av felt storvilt. Jaktarealet ligg dessutan i utkanten av biotopvernområdet, ved eit regulert vatn og kjem i praksis ikkje i konflikt med villreinen sin bruk av arealet. Trekksona for villreinen ligg i andre enden av terrenget og kalving er sjølvsagt ikkje aktuelt på denne tid av året. Med bakgrunn i desse forholda bør det gjevast løyve til inntil fire helikopter - transportar av felt storvilt frå dette jaktterrenget. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er svært viktig for villreinen, men transporten vil gå føre seg på ei gunstig tid av året og i ein del av biotopvernområdet der det ikkje er registrert villreintrekk. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. 8

9 Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av felt storvilt med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde og kapittel IV, punkt 3.4, bokstav c i Forskrift om vern av Steinsbuskardet Hisdal biotopvernområde får Bratteland og Dysje jaktlag løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå elgjaktterrenget dei disponerer på gnr. 8, bnr. 1 og gnr. 9, bnr. 1, 2 og 5 i Bykle kommune. Løyvet gjeld for inntil fire helikoptertransportar i tidsromet 25. september til 31. oktober Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bratteland og Dysje jaktlag, vedlagt kart. AU -sak 74/2011 Søknad frå Bjørgulv T Berg om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar er eigar av gnr 63, bnr. 5, Bergsstøylen i Valle vesthei. Taket på stølsbua bles av i storm før påske i år. Det er difor behov for å frakte inn materialar for å få reparert bua før vinteren kjem. Søkjar ber om løyve til to transportar frå Heibergvegen inne i Evardalen og til Bergsstøylen. Transportane vil bli gjennomførde så snart løyve føreligg. 9

10 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c kan det gjevast dispensasjon til transport av materialar med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transporten er tenkt gjennomført i sone 2 i verneområdet - i ei sone som skal vere utan nye inngrep eller ny tilrettelegging. Det er registrert villreintrekk i området, men transporten vil bli gjennomført på eit tidsrom av året då det normalt ikkje er trekk av villrein. Sjølve tiltaket med reparasjon av taket på ei eksisterande bu er eit vedlikehaldstiltak og difor ikkje søknadspliktig. Det er derimot motorferdsla. Vedlikehald av buer er sjølvsagt heilt nødvendig for grunneigarane. Det er også lett å forstå at denne reparasjonen må gjennomførast før vinteren. To helikoptertransportar verkar også rimeleg for å få transportert inn alt av materialar og utstyr i samband med jobben. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen, men transporten vil gå føre seg på ei gunstig tid av året. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 10

11 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4., bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørgulv T Berg løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av materialar og utstyr i samband med reparasjon av støylsbu på Bergsstøylen, gnr.63, bnr. 5 i Valle. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar frå 20. september til 31. oktober Løyvehavar må rapportere kor mange transportar som er gjennomførde seinast 1. desember. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bjørgulv T Berg, vedlagt kart. AU -sak 75/2011 Søknad frå Pål Nomeland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar er eigar av gnr 48, bnr. 15 og 16 i sameiga Juvasslega i Valle vesthei. Søkjaren har stølsbu på denne eigedomen. Søkjar ber om løyve til snøskutertransportar til stølsbua. Transportane skal fylgje snøskuterløype nr 9 fastsett av Valle kommune. Det vert søkt om inntil 8 snøskutertransportar i fire år. I telefonsamtale med forvaltingssekretariatet 26. august ber søkjar om at løyvet også skal gjelde for Roald Nomeland. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c kan det gjevast dispensasjon til transport av materialar, proviant, utstyr og brensel med snøskuter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Transportane vil gå bli gjennomført i sone 2 i verneområdet - i ei sone som skal vere utan nye inngrep eller ny tilrettelegging. Løype nr 9 i Valle kommune 11

12 går dessutan gjennom eit kalvingsområde med ferdselsforbod frå Styret for verneområda har gjort dette samrøystes vedtaket i sak 20/11: Styret godkjenner at det vert innført ein felles praksis i alle verneområda som er med i den interkommunale forvaltinga. For dispensasjonar til motorferdsel med snøskuter som er årvisse, kan det gjevast løyve for inntil 4 år og for inntil 8 turar per år. Løyve til leigekøyring og køyring i næring blir gjevne utan avgrensing i talet på turar. Valle kommune opplyser dei ynskjer at det berre vert gjeve løyve for vintersesongen 2011/2012 i denne omgang. Bakgrunnen for dette ynsket er at kommunen tildeler løyve i fireårsperiodar utanfor verneområdet. Neste fireårsperiode går frå 2012 til Kommunen ynskjer å samordne løyva utanfor og innanfor verneområdet i den komande fireårsperioden. Søkjar er orientert om dette i telefonsamtale 26. august. Med bakgrunn i verneforskrift, forvaltingsplan og styrevedtaket bør det gjevast løyve for inntil åtte turar for vintersesongen 2011/2012. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen både som beite- og kalvingsområde, men løyvet vil ikkje gjelde i den sårbare kalvingsperioden. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transportane medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter set ikkje varige merke i terrenget og avgrensar seg stort sett til støy. 12

13 Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Pål Nomeland løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av materialar, utstyr, proviant og brensel til eiga stølsbu på Juvasslega, gnr. 48, bnr. 15 og 16 i Valle kommune. Transportane skal gå langs løype nr 9, fastsett av Valle kommune. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar fram til 25. april Løyvet gjeld og for Roald Nomeland. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Pål Nomeland. AU -sak 76/2011 Søknad frå Ståle Kyllingstad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar eig gnr. 2, bnr. 4 i Sirdal kommune. Søknaden gjeld løyve til å transportere ved eller hogstvirke og nødvendig proviant, brensel, materialar og utstyr til dei to hyttene han har ved Holmevatn og Goferdalen (sjå kart som er lagt ved søknaden). Utgangspunktet for transportane er Ådneram i Sirdal. Søkjar ynskjer eitt løyve for kvar hytte. Søknaden gjeld og for Vegard Kyllingstad. Søkjar ber om løyve for fire år, frå 2011 til Søknaden vart handsama i AU -møte 12. april. Det vart gjort dette samrøystes vedtaket i sak 11/2011: Søknaden vert trekt frå saklista og utsett til neste møte. Bakgrunnen for vedtaket var at Sirdal kommune - som einaste kommune i verneområdet vårt - er forsøkskommune etter Lov om motorferdsel. I samanheng med forsøket har Sirdal fått delegert myndigheit etter denne lova. Forsøket er blitt forlenga år for år utan at det er blitt oppsummert eller lagt fram forslag til ny Lov om motorferdsel. Sirdal kommune veit difor ikkje om forsøket vil bli avslutta i 2011 eller om det vil bli forlenga med nok eit år. Denne usikkerheita var bakgrunnen for at AU utsette saka. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. 13

14 Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje løyve til nødvendig luft- og snøskutertransport av material til hytter, klopper m. v. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Delar av transportstrekninga vil gå gjennom eit trekkområde for villrein. Det vil bli sett vilkår om spesielle omsyn til dette på løyvet. Søkjar ber om to løyve eitt til kvar av dei to hyttene han eig. Køyring til hyttene vil fylgje same løype frå Ådneram (sjå kart). Spørsmålet om å få tildelt løyve per hytte og ikkje per eigedom/driftseining, er utdjupa i Forvaltingsplan for SVR kapittel 5, punkt (side 34): Løyvet skal gjevast som personleg løyve. Det skal normalt berre gjevast eitt løyve til kvar driftseining (primært eigar og inntil ein annan namngjeven person. Det er ikkje lagt fram nokon særskild grunn til at det er nødvendig med eitt løyve per hytte. Det er svært viktig at søkjarar blir handsama likt i heile verneområdet, og forvaltingstyresmakta må og passe på at det ikkje vert sagt ja til enkeltsøknader som på sikt kan endre praktiseringa av det godkjende regelverket. I dette konkrete tilfellet er det og viktig å understreke at transporten til begge hyttene går langs den same ruta. Arbeidsutvalet bør difor berre gjeve eitt snøskuterløyve til heile eigedomen slik at dette løyvet kan dekke nødvendig transport til begge hyttene. Styret for verneområda har gjort dette samrøystes vedtaket i sak 20/11: Styret godkjenner at det vert innført ein felles praksis i alle verneområda som er med i den interkommunale forvaltinga. For dispensasjonar til motorferdsel med snøskuter som er årvisse, kan det gjevast løyve for inntil 4 år og for inntil 8 turar per år. Løyve til leigekøyring og køyring i næring blir gjevne utan avgrensing i talet på turar. Løyvet må difor kunne gjevast for fire år jf Forvaltingsplanen som opnar for justering av praksisen med toårige løyve etter kvart som ein får erfaring (5.2.5 Motorferdsel i utmark, side 34). Tildeling av fireårige løyve er også munnleg klarert med DN. Søkjar har venta på svar i fleire månader. Sjølv om det er uklart om Sirdal kommune skal halde fram som forsøkskommune og snøskuterføret er nokre månader fram i tid, er dette ein uhaldbar situasjon både for søkjar og forvaltingstyresmakta. Forvaltingssekretariatet vil difor i samråd med administrasjonen i Sirdal kommune tilrå at AU gjev løve til snøskutertransport i ein fireårsperiode. Sirdal kommune må deretter gjeve løyve etter Lov om motorferdsel så lenge dei har delegert myndigheit til dette. 14

15 Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Ein del av transporten vil gå gjennom ei trekksone for villrein. Transporten må difor gjennomførast på ein slik måte at det vert tatt omsyn til viltet. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til villreinen tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Søknaden gjeld inntil åtte turar per sesong slik Forvaltingsplanen for SVR opnar for. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein slik aktivitet berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Køyring skal gjennomførast på snødekt mark slik at spor/sår i terrenget ikkje oppstår. Det må også takast omsyn til andre miljøinteresser i området slik at påverknaden vert minst muleg. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ståle Kyllingstad løyve til å bruke snøskuter for nødvendig transport av ved/hogstvirke og materialar, brensel, utstyr og proviant til hyttene ved Holmevatn og Goferdalen på gnr. 2, bnr. 4. Transport skal starte i Ådneram og fylgje rute innteikna av søkjar på vedlagt kart. Løyve gjeld også for Vegard Kyllingstad og gjeld fram til 1. mai Andre vilkår går fram av standard løyve. Søknaden om å få tildelt eitt løyve per hytte vert avslått. Vedlegg Søknad frå Ståle Kyllingstad, vedlagt kart. 15

16 AU -sak 77/2011 Søknad frå Bjørn Svensen om dispensasjon til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Forsand og Sirdal kommunar Bakgrunn for søknaden Søknaden gjeld transport med helikopter av felt elg frå elg- og hjortevald i Statskog sitt jaktterreng i Forsand og Sirdal kommunar. Yttergrensene for jaktvaldet er teikna inn på kart vedlagt søknaden. Søkjar ber om løyve til to transportar innafor dette terrenget. Aktuelle landingspunkt er avmerke på kart. Søkjar ber om løyve til transport i tidsromet (hjortejakta startar denne datoen) Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4, bokstav a kan det gjevast dispensasjon til transport av felt storvilt med helikopter. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Jaktterrenget ligg både i sone 1 (villreintrekkområde) og sone 2 (sone utan nye inngrep og ny tilrettelegging) i verneområdet. Så langt ein kan sjå av vedlagt kart er landing ikkje planlagt i eit trekkområde. På denne tid av året er dessutan området neppe i bruk som trekkområde. For å kunne utnytte dette jaktterrenget til storviltjakt, er det nødvendig med helikoptertransport av felte dyr. I praksis vil det vere svært vanskeleg å bere dyr ut av storparten av terrenget. Ei slik transportløysing vil dessutan ofte føre til meir uro for dyrelivet i området. Transport med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Søkjar seier i telefonsamtale 31. august at det ikkje er sikkert at helikopter blir brukt, men at jaktlaget må sikre seg mulegheita i tilfelle dyr blir felt langt inne i terrenget. Søkjar er også munnleg orientert om at AU ikkje kan gjeve løyve tidlegare enn 20. september. Hjortejakta i Sirdal er forlenga til 23. desember, og det bør difor gjevast løyve til slik det er søkt om. Løyve til to helikopterløft bør vere akseptabelt for å kunne dekke eit eventuelt transportbehov med helikopter. Det bør stillast krav om rapportering etter transportane slik at ein veit kor mange løyve som faktisk er tatt i bruk jf. praksis i liknande saker. 16

17 Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen, men transporten vil gå føre seg på ei gunstig tid av året. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transporttur med helikopter berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av felt storvilt med helikopter er ofte å føretrekke sidan miljøpåverknaden er kortvarig og stort sett avgrensar seg til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørn Svendsen løyve til å bruke helikopter for nødvendig transport av felt storvilt frå Statskog sitt jaktvald ved Taumevatn - Lysedalen i Forsand og Sirdal kommunar. Løyvet gjeld for inntil to helikoptertransportar i tidsromet 20. september til 1. desember Løyvehavarane må rapportere etter jakta kor mange transportar som er gjennomførde. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bjørn Svensen, vedlagt to kart. 17

18 AU -sak 78/2011 Søknad frå Eric Senum om dispensasjon til transport med ATV i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å transportere eit lam med broten fot med ATV. Lammet er bore til skiljegarden som ligg inne i verneområdet, og søkjar har sytt for at foten midlertidig er spjelka og at lammet har nok mat. Søkjar har ringa forvaltingssekretariatet og kommunen med spørsmål om løyve til å transportere ut lammet så fort som råd. Eiken veterinærkontor har også sendt ein e-post om saka til forvaltingssekretariatet. I e-posten skrivar dei: Dyr med beinbrot er hjelpelause, og må hjelpast snarast råd. Slike pasientar må handterast på ein skånsam måte, slik at brotet vert halde mest mogleg stabilt under transport ut av heia. På bakgrunn av dette må transporten skje raskast mogleg, og med transportmiddel som let dyret ligga (t.d. 6-hjuling eller liknande). Uttalen byggjer på Lov om dyrevern. Transportstrekninga er Lykkjevatn skiljegarden. Den går gjennom sone 3 a (Kulturlandskap skogbruk) i Hægebostad før den går inn i sone 2 (Sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er veg/køyrespor i terrenget fram til skiljeplassen. Hægebostad kommune opplyser at søkjar ikkje treng løyve etter Lov om motorferdsel sidan dette er transport i landbruksnæring. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Punkt 5.4 omhandlar dei tilfella der forvaltingsmyndigheita kan gi dispensasjon. I tillegg har forskrifta eit eige kapittel VI, Unntak i særskilde høve. Etter dette kapittelet har forvaltingsstyresmakta høve til å gjere unntak frå reglane i kapittel IV i særskilde tilfelle når det ikkje strir mot føremålet med vernet. Delar av den aktuelle transportstrekninga går gjennom sone 3 (Kulturlandskapsone skogbruk). Denne sona er spesiell for Hægebostad kommune og er tatt med sidan det er produktiv skog i dette området. I denne sona er det høve til motorisert ferdsel på barmark i samband med skogsdrift og til å opparbeide køyretrasear i samband med slik drift. I Forvaltingsplanen til SVR er motorferdsel omtala i kapittel 5, Praktisering av verneføresegna. Punkt (side 34) omhandlar motorferdsel på barmark: 18

19 Barmark Av omsyn til terrengskade og spor skal forvaltingsstyresmakta normalt ikkje gje dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark på barmark. Ved vurdering av slike søknadar skal ein sjå på behovet for motorisert transport opp mot verneføremåla og søke å løyse dette ved bruk av den minst konfliktfylte transportmåten. Gjennom god og jamleg informasjon til grunneigarane skal forvaltingsstyresmakta medvirke til at transport blir planlagt og søkt om i god tid og at ein vurderer alternative transportmiddel (skuter/helikopter) og finn det som er minst i konflikt med verneomsyna. I område med produktiv skog / vedskog kan det opnast for transport langs sleper / barmarkstrasear i periodar av året, - på bestemte vilkår. Ved ev. dispensasjon for vintertransport med traktor- / skuterslepe skal forvaltingsstyresmakta fastsette trase for transporten, gje naudsynte vilkår for å avgrense markskade og ev. vilkår for istandsetting av terreng dersom skade oppstår. Forvaltingsplanen er heilt klar på at ein skal prøve alt ein kan å unngå transport på barmark. Dette er eit viktig prinsipp som forvaltingstyresmakta må praktisere. Bruk av ATV er i sterk auke i heile landet og representerer eit stort problem i dei nordlegaste fylka våre. Køyrespor er ikkje til å unngå, og etter kvart vil det også oppstå sleper/vegar i terrenget. Denne saka er likevel så spesiell at ein bør gi løyve til transport med ATV. Dyrevelferda må gå føre redsla for terrengskadar. Ikkje minst må det vere akseptabelt i eit område der det frå før er vegar/køyrespor som ein kan fylgje og der største delen av transporten går gjennom ei kulturlandskapssone for skogbruk. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Transport på barmark vil normalt føre til spor i terrenget. I dette området er derimot veg og spor i terrenget frå før. Transporten kan fylgje desse slik at ikkje nye spor oppstår. 9 Føre-var-prinsippet Eit løyve til transport med ATV i eit slikt heilt spesielt tilfelle kan ikkje brukast som argument for å opne for meir generell motorisert transport på barmark. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning I dette området er det veg/spor og transporten kan fylgje desse. 19

20 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dette vert ikkje vurdert som aktuelt sidan transporten skal fylgje eksisterande veg/spor. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Dette vert ikkje vurdert som aktuelt sidan transporten skal fylgje eksisterande veg/spor. Forslag til vedtak I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Eric Senum løyve til å transportere ut eit skada lam frå skiljeplass inne i verneområdet i Hægebostad. Løyver gjeld for ein transport i veke 36. Løyvet gjeld også for Andreas Nøkland. Vedlegg E-post frå Eiken veterinærkontor. AU -sak 79/2011 Søknad frå Mindor Holte om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å bruke snøskuter/atv for å transportere varer og materialar til Øvre Espedalsstølen (gnr. 48, bnr. 18) som han eig. Området ligg i i Forsand kommune. Søknaden gjeld og for Stian H Holte. I tillegg ynskjer han å transportere ved frå nærområdet til stølen, ikkje minst sidan stølsområdet er i ferd med å gro att. I telefonsamtale med sekretariatet 4. august presiserer han at det er så bratt opp til stølen at det ofte er vanskeleg å bruke snøskuter. I tillegg er det sjeldan at det er snødekke på heile vegen. Alternativet er då ATV etter stølsvegen. Søkjar ynskjer å bremse attgroinga på stølen. Planen er å få transportert ein gamal snøskuter opp på stølen og ha den ståande der slik at den kan brukast til transport av ved om vinteren. Bakgrunnen for dette er at søkjar ynskjer å unngå terrengskadar ved bruk av ATV (opplyst i telefonsamtale). Søknaden var oppe på førre AU -møte (AU-sak 66/2011), men vart utsett. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend Naturmangfaldlova. 20

21 Vurdering Forskrift og forvaltingsplanar Verneforskrifta (kapittel 2, punkt 2.3) understrekar at det er lov å ta ut ved og tømmer i verneområdet. Når det gjeld motorferdsel, er dette i utgangspunktet forbode. Forvaltings - styresmakta kan likevel etter søknad gi løyve til motorisert transport av varer, ved og materialar til hytter og stølar på frosen eller snødekt mark (kapittel 5, punkt 5.3, bokstav a). Det kan og gjevast løyve til bruk av motorkøyretøy på barmark i samband med skogsdrift, transport av skadde eller sjuke husdyr eller frakt av elgslakt (kapittel 5, punkt 5.3, bokstav b). I tillegg gjeld 4, Generelle dispensasjonsreglar, i verneforskrifta: Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå reglane når føremålet med vernet krev det, for vitskaplege granskingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, eller i andre særlege høve når dette ikkje er i strid med føremålet med vernet. Øvre Espedalstølen ligg i Sone 3 i verneområdet. Dette er eit område med spesielle tilretteleggingar og tiltak. I forvaltingsstrategien for denne sona (side 24) vert det understreka at ein skal stimulera til at kulturlandskapet vert tradisjonelt skjøtta/vidareutvikla. Det vert og understreka at stølsmiljøet på Øvre Espedalstølen står i ei særstilling og at det er av kulturhistorisk interesse at det vert ivareteke (side 44). Det er svært bra at grunneigarar ynskjer å hindre attgroing av stølar i verneområdet jf Forvaltingsplanen. Det bør difor leggast til rette for at folk kan få gjennomført dette på ein grei måte. Halve stølsvegen ligg utafor verneområdet. Den er steinsett heilt fram til stølsområdet og er før i tida bruka til transport med hest og kjerre. Foto av vegen og stølsområdet er lagt ved sakspapira. Delar av vegen er i våre dagar opparbeidd for transport med motoriserte køyretøy, men ei bru er for smal til at til dømes traktorar kan brukast. Vegen er bratt og sjeldan framkomeleg med snøskuter på grunn av lite snø. Det er berre snødekke kvart år opp på stølen. Bruk av ATV er svært problematisk fordi det kan sette stygge spor i terrenget. Dersom transport med ATV kan avgrensast til den opparbeidde stølsvegen, må dette vere akseptabelt og innafor dei rammene som 4 i forskrifta set. Planane om å bruke snøskuter for å transportere ved til hyttene, understrekar at grunneigar ynskjer å hindre skadar i terrenget. Forvaltingstyresmakta bør sette som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom det oppstår skadar i terrenget. 21

22 Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Det er lite truleg at dyrelivet i området vil ha problem med ei slik motorisert ferdsle. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det eller om det oppstår skadar i terrenget. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet sidan vegen er steinsett. Det må settast vilkår om at løyvet kan trekkast attende dersom det oppstår terrengskadar. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil slike transportar berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av varer og materiell med ATV må gå føre seg etter opparbeidd stølsveg. All transport i terrenget skal gjennomførast med snøskuter. Løyvet kan trekkast attende dersom det oppstår skadar i terrenget. Forslag til vedtak I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 18. Transporten med ATV må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Løyvet gjeld og for Stian H Holte. Andre vilkår går fram av standard løyve. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. 22

23 Vedlegg Søknad frå Mindor Holte, vedlagt kart og foto av stølsområdet og vegen. AU -sak 80/2011 Søknad frå Per Torbjørn Espedal om dispensasjon til motorisert ferdsel i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Bakgrunn for søknaden Søkjar ber om løyve til å bruke snøskuter/atv for å transportere varer og materialar til Øvre Espedalsstølen (gnr. 48, bnr. 6) som han eig. Området ligg i i Forsand kommune. Søknaden gjeld og Rune Kristian Espedal. Søkjar opplyser i telefonsamtale med forvaltingssekretariatet 9. september at han berre søkjer om løyve til transport med ATV til stølen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplanar Motorferdsel er i utgangspunktet forbode. Forvaltingsstyresmakta kan likevel etter søknad gi løyve til motorisert transport av varer, ved og materialar til hytter og stølar på frosen eller snødekt mark (kapittel 5, punkt 5.3, bokstav a). Det kan og gjevast løyve til bruk av motorkøyretøy på barmark i samband med skogsdrift, transport av skadde eller sjuke husdyr eller frakt av elgslakt (kapittel 5, punkt 5.3, bokstav b). I tillegg gjeld 4, Generelle dispensasjonsreglar, i verneforskrifta: Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå reglane når føremålet med vernet krev det, for vitskaplege granskingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, eller i andre særlege høve når dette ikkje er i strid med føremålet med vernet. Øvre Espedalstølen ligg i Sone 3 i verneområdet. Dette er eit område med spesielle tilretteleggingar og tiltak. I forvaltingsstrategien for denne sona (side 24) vert det understreka at ein skal stimulera til at kulturlandskapet vert tradisjonelt skjøtta/vidareutvikla. Det vert og understreka at stølsmiljøet på Øvre Espedalstølen står i ei særstilling og at det er av kulturhistorisk interesse at det vert ivareteke (side 44). Halve stølsvegen ligg utafor verneområdet. Den er steinsett heilt fram til stølsområdet og er før i tida bruka til transport med hest og kjerre. Foto av vegen og stølsområdet er lagt ved søknadspapira. 23

24 Delar av vegen er i våre dagar opparbeidd for transport med motoriserte køyretøy, men ei bru er for smal til at til dømes traktorar kan brukast. Vegen er bratt og sjeldan framkomeleg med snøskuter på grunn av lite snø. Det er berre snødekke kvart år opp på stølen. Bruk av ATV er svært problematisk fordi det kan sette stygge spor i terrenget. Dersom transport med ATV kan avgrensast til den opparbeidde stølsvegen, må dette vere akseptabelt og innafor dei rammene som 4 i forskrifta set. Forvaltingstyresmakta bør sette som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom det oppstår skadar i terrenget. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Det er lite truleg at dyrelivet i området vil ha problem med ei slik motorisert ferdsle. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det eller om det oppstår skadar i terrenget. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet sidan vegen er steinsett. Det må settast vilkår om at løyvet kan trekkast attende dersom det oppstår terrengskadar. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil slike transportar berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av varer og materiell med ATV må gå føre seg etter opparbeidd stølsveg. Løyvet kan trekkast attende dersom det oppstår skadar i terrenget. 24

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmvtpost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Bykle kommune Rådmannsstaben Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Setesdalsmuseet 4748RYSSTAD Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2009/147-122 Sigrid Bjørgum, 37938500 026 30.10.2014 Høyring-Forslag

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.8.2012 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer