Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 121/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 122/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 123/2011 Klage på vedtak i AU sak 100/2011 om dispensasjon til løypekøyring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde på Hovden, Bykle kommune AU sak 124/2011 Klage frå Kjell Ljosland på vedtak i AU sak 99/2011 om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune AU sak 125/2011 Klage frå Fylkesmannen i Rogaland på vedtak i AU- sak 79/2011 og 80/2011 med løyve til transport med ATV i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune AU -sak 126/2011 Søknad frå Jan-Erik Hallandvik om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune. AU -sak 127/2011 Søknad frå Inger og Dagfinn Werner Gulliksen om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune. 1

2 AU -sak 128/2011 Søknad frå Knut Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 129/2011 Søknad frå DNT Sør om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Bykle, Valle og Åseral kommunar AU -sak 130/2011 Søknad frå Otra Kraft/Otteraaens Brugseierforening om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU -sak 131/2011 Søknad frå Frank Flodquist om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland og Åseral kommunar. AU sak 132 /2011 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Åseral kommune- Asle Ljosland. AU - sak 133 /2011 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Åseral kommune- Bernt Elias Åsland. AU - sak 134/2011 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Åseral kommune- Jon Bygland. AU - sak 135/2011 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Åseral kommune- Kari Røynlid. AU - sak 136/2011 Søknad fra Rovernes beredskapsgruppe angående dispensasjon fra vernebestemmelsene angående motorisert ferdsel inn i landskapsvernområdene Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene og Frafjordheiene. Forsand, Sirdal, Bykle og Valle kommuner. AU - sak 137/2011 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i landskapsvernområder Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene og Frafjordheiene, Stavanger Turistforening (STF). AU sak 138/2011 Budsjettsøknad for 2012 AU sak 139/2011 Bestillingsdialogen 2012 AU sak 140/2011 Eventuelt Dato for januarmøte. Oversending til MD. Oppnemning av nye styremedlemmer. 2

3 AU sak 121/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 122/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll Forslag til vedtak.. vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU sak 123/2011 Klage på vedtak i AU sak 100/2011 om dispensasjon til løypekøyring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde på Hovden, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn AU gjorde dette vedtaket 17. oktober 2011 i AU - sak 100/2011: I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bykle kommune løyve til å preparere løypene Storenos1, Storenos 2 og løypa til Sloaros, jamfør kommunedelplan for tur- og skiløyper vedteken i Løypekart er kopiert opp på baksida av dette løyvet. Løypekøyringa må avsluttast seinast kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedtaket er påklaga av advokat Øystein Teigland på vegne av grunneigar Trygve Breive. Klaga er datert 8. november. Klagefristen er med andre ord overhalden. Klagar skrivar: Trygve Breive vil gjere gjeldande at vedtaket lid av sakshandsamingsfeil, av lovtolkings- og lovbruksfeil, av feil skjønnsbruk og at det er fatta av eit ikkje kompetent organ (arbeidsutvalet). Vedtaket er difor openbart ugyldig. Klagar ber og om at vedtaket får utsettende iverksetting til klagen er avgjort, jfr. fvl. 48 (punkt 2 i klaga). Klagar og advokat har fått brev frå forvaltingssekretariatet datert 27. november med opplysning om at klaga vil kome opp på AU møte 12. desember. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend

4 Naturmangfaldlova. Vedteker for verneområdestyret i brev frå Miljøverndepartementet datert 20. desember Vurdering Arbeidsutvalet som kompetent organ Klagar meiner at vedtaket er fatta av eit ikkje kompetent organ. Klagar skrivar: Ut frå vedtektene pkt 5 og departementet sin kommentar til føresegna, vil ein hevde at arbeidsutvalet ikkje har kompetanse til å fatte vedtak om generell dispensasjon frå verneføresegna i det heile (sekretariatet sin understreking). Klagar skrivar vidare: Ein så langvarig og omfattande dispensasjon - dagleg preparering av løyper frå november/desember til 23. april i fire år må openbart liggje utanfor det AU er kompetent til å fatte vedtak om. I vedtektene for verneområdestyret, punkt 5, går det fram at styret kan opprette eit arbeidsutval. Bakgrunnen for dette er at ein ynskjer å gjere forvaltinga effektiv og smidig. Vedtektene understrekar at vedtak som vert fatta av eit arbeidsutval må skje innafor ramma av overordna prinsipp fastlagd av styret og at vedtak sjølvsagt må ligge innafor ramma av verneforskriftene og Naturmangfaldlova. Med bakgrunn i punkt 5 i vedtektene gjorde difor styret dette samrøystes vedtaket på det konstituerande møtet 15. mars i år i styresak 05/2011: Styret opprettar eit AU sett saman av leiar og nestleiar og desse styremedlemmene: Torkel Myklebust, Inger Juvastøl og John Fidjeland. Vararepresentantar til AU vert Odd Omland for Thor Jørgen Tjørhom, Oddmund Ljosland for John Fidjeland, Ann Cecilie Andersen for Annbjørg L Uppstad, Ole Tom Guse for Torkel Myklebust og Oddny Omdal for Inger Juvastøl. Styret delegerer avgjerslemyndigheit for desse sakstypane til AU: 1. Dispensasjonssøknader der det klart går fram av forskrifter og forvaltingsplanar at ein kan gi løyve. Dette gjeld ikkje irreversible tiltak som til dømes byggetiltak. 2. Søknader om forlenging av dispensasjon frå verneforskriftene. Styret ber om at saka kjem oppatt innan utgangen av 2011 med sikte på oppsummering av erfaringane og ny vurdering av arbeidsoppgåvene til AU. Med bakgrunn i formuleringane i punkt 5 i vedtektene og dette styrevedtaket kan det ikkje vere tvil om at styret kan opprette eit arbeidsutval og delegere myndigheit i some saker slik styret har gjort. Arbeidsutvalet er dessutan sett saman av leiar, nestleiar og tre sentrale styrerepresentantar fleire av dei med lang erfaring i forvaltinga av verneområdet. Leiar har vore med i forsøksprosjektet med lokal forvalting i åtte år og ein av AU - medlemmene i heile 12 år. Det må difor vere lov å påpeike at styret har oppnemnt eit svært kompetent arbeidsutval med lang erfaring frå forvaltinga av verneområdet. 4

5 Arbeidsutvalet vurderte søknaden om oppkøyring av løypene som ein søknad der ein klart kan gjeve løyve etter forskrift og forvaltingsplan. Ikkje minst vert dette tydeleg fordi løypene vert køyrt opp etter ein godkjend kommunedelplan for tur- og skiløyper. Staten sin regionale representant, fylkesmannen i Aust-Agder, har vore ein svært aktiv medspelar i utforminga av planen. I offentleg ettersyn til Bykle kommune, datert , skrivar Fylkesmannen: Ved inngående drøftingar har vi kommet fram til en omforent plan for vinterløypene vi mener er akseptabel for villrein samstundes som den er eit godt grunnlag for friluftslivet. Det same poenget vert understreka av den statlege Villreinnemnda som i sitt høyringssvar til løypeplanen den skrivar: Forslaget til vinterløyper er derfor ut frå villreinhensyn akseptabelt slik høringsutkastet foreligger. Resultatet er at fleire påtenkte løyper er kuttet ut, mens andre har fått tidsbegrensa bruksperioder eller kan stenges på kort varsel pga. villrein. Med tanke på det store trykket av folk som til tider bruker disse fjellområdene er den beste løsningen en tilrettelegging i form av løyper som kanaliserer ferdselen, slik det her legges opp til. Med bakgrunn i styrevedtektene, delegeringsvedtak, lange erfaringar med områdeforvalting og ein omforeint kommunedelplan som er støtta av den statlege Villreinnemnda og Fylkesmannen i Aust Agder, må det vere god grunn til å hevde at vedtaket er fatta av eit kompetent organ med bakgrunn i ein svært godt gjennomarbeidd plan som balanserer ulike omsyn i verneområdet og ein plan som har svært brei regional støtte. Arbeidsutvalet tar difor ikkje klaga til fylgje på dette punktet. Vedtak etter verneforskrifta eller 48 i Naturmangfaldlova? Klagar påpeikar at vedtaket er gjort i medhald av kapittel VI i verneforskrifta og ikkje i medhald av 48 i Naturmangfaldlova og meiner difor at vedtaket er openbart ugyldig (punkt 4 i klaga). Denne påpeikinga er heil korrekt og ein sakshandsamingsfeil frå sekretariatet si side. Det er heilt rett at den generelle regelen om høve til å gi dispensasjon etter verneforskriftene er oppheva og erstatta av 48 i Naturmangfaldlova. Det er likevel uråd å sjå at denne sakshandsamingsfeilen er av ein slik karakter at det gjer vedtaket ugyldig. Dette er ein mindre sakshandsamingsfeil som ein ikkje kan sjå at har hatt vesentleg innverknad på dispensasjonsvedtaket. Arbeidsutvalet tar difor ikkje klaga til fylgje på dette punktet. 5

6 Vurdering av søknaden etter Naturmangfaldlova, 48 Klagar meiner at dispensasjonsvedtaket ikkje kan gjevast i medhald av denne paragrafen. Klagar viser særleg til at det gjeld særlege vilkår for at dispensasjon kan gjevast og peikar på at tiltak ikkje må påverke verneverdiane nemneverdig og at vedtaket ikkje må stri mot verneverdiane sitt føremål (punkt 5 i klaga). Klagar meiner og at tiltaket ikkje har vesentleg samfunnsmessig betydning (punkt 8). Klagar skrivar i punkt 8: Dei omsøkte løypene har i første rekke betydning for turistnæringa på Hovden, og med det lokal interesse. Det framgår av kommunedelplan for turog skiløyper at Hovden har ei rekke løyper som ikkje kjem i konflikt med motorferdselsforbodet i SVR landskapsvernområde. Dette går for så vidt og fram av DN sitt brev av der det vert gjeve løyve til maskinpreparering av fleire løyper der grunneigarane hadde sett seg imot. Det kan difor også stillast spørsmål om løyvet har stor lokal interesse. Men sikkert er det at preparering av skiløyper som omsøkt openbart ikkje har vesentleg nasjonal (eller regional) interesse. Det lovsette vilkåret for å gjeva dispensasjon er etter vårt syn ikkje til stades. Ein viser og til Natmfl. 48, 2. ledd. 48 i Naturmangfaldlova, første avsnitt, opnar for at forvaltingsmyndigheita kan gjere unntak frå vernevedtak så sant det ikkje strir mot vernevedtaket sitt formål, ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig eller om sikringsomsyn eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det nødvendig. Den godkjende tur- og løypeplanen frå 2008 er ein plan som etter vårt syn ikkje er i strid med verneformålet og heller ikkje vil påverke verneverdiane nemneverdig. Omsynet til villreinen sine interesser står sentralt i verneformålet og er eit viktig element som alltid må vurderast når det vert gjeve dispensasjonar. Villreinen sine interesser er omtala i eit eige kapittel i planen: 4.2 Villrein Med denne planen legg ein opp til løysingar der ein tar omsyn til villreinen. Tilgjengelig informasjon om leveområde og trekkkvegar for villreinen er samanstilt i eit eige temakart. Gjennom oppbygginga av planen har ein kanalisert ferdselen vekk frå dei mest sårbare områda. I tillegg blir løypene delt inn i ulike soner etter kor viktige områda dei ligg i er for villreinen. Gjennom eit samarbeid med Statens Naturoppsyn vil nokre løyper bli stengt når det er villrein i området. For å skape forståing for at omsynet til villreinen er viktig skal det utarbeidast eit godt og nyskapande informasjonsopplegg. For arbeidsutvalet er det viktig at ferdsla vert kanalisert vekk frå dei mest sårbare områda. Kanalisering av ferdsle er eit av dei viktigaste verkemidla vi har for å sikre villreinen sine leveområde. Dette meiner vi er godt ivareteke i planen. Eit ekstra pluss er det at kommunen har tett samarbeid med SNO som er stasjonert på Hovden og på den måten kan stenge løyper på kort varsel når det er nødvendig av omsyn til villreinen. 6

7 Forvaltingsmyndigheita vil understreke at også Fylkesmannen i Aust Agder og den statleg Villreinnemnda også meiner at planen i tilstrekkeleg grad tar omsyn til villreinen sine interesser jf. vedlagte brev frå desse. Arbeidsutvalet meiner også at løypeplanen er av stor interesse både regionalt og lokalt for å kunne legge til rette for vidare utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen er avhengig av ei fornuftig tilrettelegging for turistnæringa for å kunne overleve. Desse interessene må sjølvsagt balanserast opp mot verneformålet og villreinen sine interesser. Etter vår vurdering er dette gjort på ein god måte i planen. Friluftslivet er av vesentleg verdig for samfunnet. Kvar år vert det satsa store summar på å få folk ut i naturen med målsetting om å betre folkehelsa. Planen understrekar også dette poenget: I kommuneplanen for Bykle er folkehelse og fremming av sunne livsvaner eit viktig fokusområde. Godt tilrettelagte ski-, sykkel- og turløyper vil bygge opp under eit slikt fokus. Varierte løyper med ulik lengde og vanskegrad er viktig med tanke på å oppretthalde interessa for å bruke løypenettet, samt gjere det tilgjengelig for ulike brukargrupper. Eit godt løypenett vil også vere sentralt i utviklinga av helseturismeprosjektet som er sett i gong. Etter vår vurdering er dette ei vesentleg samfunnsinteresse som gjer tilrettelegging nettopp på Destinsjon Hovden heilt nødvendig. Svært mange menneske er kvart år ute på ski i dette området, og det er heilt nødvendig å legge til rette for denne typen aktivitetar samstundes som ein med preparering av løyper oppnår å kanalisere ferdsla vekk frå sårbare område og i stor grad hindre fri ferdsel over alt. Det er og viktig å understreke at løypa til Sloaros går til ei av dei sentrale hyttene i DNT Sør sitt løypenett. Mange menneske går denne løypa enten som dagsturar eller for å gå vidare på løypenettet til DNT. Etter Friluftslova er det viktig at vi legg til rette for denne typen aktivitetar. Arbeidsutvalet meiner at løypeplanane til Bykle kommune ikkje strir mot vernevedtaket sitt formål og heller ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig. Vi viser særleg til at planen kanaliserer ferdsla vekk frå dei mest sårbare områda samstundes som SNO har fått ein sentral rolle i overvakinga av ferdsla og kan stenge løypene på kort varsel dersom omsynet til villreinen tilseier det. Arbeidsutvalet vil og understreke at det ut frå eit folkehelseperspektiv er vesentleg verdi for samfunnet å legge til rette for friluftsliv. Dette gjer at løypeplanen er sentral for å oppfylle nasjonale føringar for friluftsliv. Arbeidsutvalet er einig i at det ikkje var rett å gjeve løyve i medhald av kapittel VI i verneforskrifta, men meiner at dette var ein mindre feil som ikkje i nemneverdig grad påverka konklusjonen. Arbeidsutvalet tar difor ikkje klaga til fylgje på dette punktet. 7

8 Handsaminga i Arbeidsutvalet Klagar skrivar at søknaden er mangelfull og manglar dokumentasjon frå kommunen si side (punkt 9). Kartutsnitt av løypeplanen var lagt ved søknaden og kommunen viser også til den vedtekne kommuneplanen. Dette må vere dei sentrale dokumenta i saka, og søkjar har såleis gjeve forvaltingsmyndigheita alle nødvendige opplysningar. Saksutgreiinga viser til Kommunedelplanen for Bykle. Denne er lagt ut på sentral plass på Bykle kommune si heimeside saman med aktuelle temakart. Planen er difor svært lett tilgjengeleg. Det hadde likevel vore naturleg at planen hadde vorte lagt ved søknaden som eit vedlegg slik at AU hadde lettare tilgang til den. Dette er ein mindre feil som ein ikkje kan sjå at har påverka vedtaket. Klagar skrivar og at saka er handsam som ei hastesak i AU. Søknaden er motteken 3. oktober, innkallinga til AU møtet er sendt ut 10. oktober og møtet er avvikla som eit telefonmøte 17. oktober. Denne måten å handsame dispensasjonssøknader på er vanleg i alle dei etablera verneområdestyra, enkelte verneområde handsamar som hovudregel dispensasjonssøknader ved at AU medlemmene gjev tilbakemelding per e-post. Klagar skrivar også at ein må anta at det har vorte øvd politisk press mot sekretariatet for å avklare søknaden før skjønn skulle påklagast (punkt 9). Denne typen skuldingar kommenterer vi ikkje. Arbeidsutvalet kan ikkje sjå at handsaminga av denne saka har vore uforsvarleg. Arbeidsutvalet tar difor ikkje klaga til fylgje på dette punktet. Bykle kommune som forvaltar av verneområdet Bykle kommune har hatt ansvaret for forvaltinga av eige areal i verneområdet sidan vernet vart innført i 2000 og fram til det regionale styret overtok ansvaret 15. mars i år. Klagar skrivar at kommunen berre har gjeve løyve til løypekøyring i 2006 og at løypene er køyrt opp ulovleg dei andre åra. Klagar legg til: Eg går ut frå at det regionale styret for SVR landskapsvernområde tek opp dei strafferettslege sidene av denne ulovlege motorferdsla. (Punkt 6 i klaga.) Arbeidsutvalet vil påpeika at vi overtok forvaltaransvaret først 15. mars i år og såleis ikkje kan vere ansvarleg for løyve eller mangel på løyve gjevne tidlegare. 8

9 Privatrettslege forhold Arbeidsutvalet vil understreke at det er Bykle kommune sitt ansvar å få løyve til løypekøyring av grunneigarane. Dette er privatrettslege forhold som forvaltingsmyndigheita korkje skal eller kan vurdere. Det er difor utarbeidd eit standar svar på alle søknader der dette vert understreka. Punktet har denne formuleringa: Dersom transporten går over andre sin eigedom, må innehavar av løyvet sjølv innhente samtykke frå grunneigar. Dette punktet var med på det løyvet som var gjeve til å køyre opp løypene på Hovden og er med på alle løyve som forvaltingsmyndigheita sender ut. Formuleringa var også med på alle løyve som kommunane gav i forsøksperioden med kommunal forvalting. Arbeidsutvalet understrekar at det er Bykle kommune sitt ansvar å syte for samtykke til løypekøyringa frå grunneigarane. Arbeidsutvalet kan ikkje sjå at det er vårt ansvar å varsle grunneigarar om slike søknader eller be dei uttale seg før vedtak vert fatta slik klagar hevdar i punkt 10. Konklusjon Kommunedelplanen for tur- og skiløyper i Bykle kommune er ei uvanleg godt gjennomarbeidd dokument som mange kommunar i vårt verneområde har mykje å lære av. Planen blei utarbeidd i ein langvarig prosess der eit av dei sentrale måla var å ta omsyn til verneformålet, kanalisere ferdsla og sette vilkår om stenging av løyper når det var nødvendig av omsyn til villreinen. Planen balanserer mange omsyn opp mot kvarandre og har gode løysingar der ulike interesser kryssar kvarandre. Planen strir etter Arbeidsutvalet si vurdering ikkje mot vernevedtaket sitt formål og vil heller ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. Vi viser særleg til at planen kanaliserer ferdsla vekk frå meir sårbare område og at det er sette klare vilkår om at Statens Naturoppsyn kan stenge løypene av omsyn til viltet. I tillegg sikrar planen vesentlege samfunnsinteresser ved å legge til rette for friluftslivet på ein viktig turistdestinasjon og preparere løyper til ei svært sentral DNT hytte. Arbeidsutvalet meiner difor at vilkåra for å gjeve dispensasjon etter 48 i Naturmangfaldlova er innfridde. Vi konstaterer at Fylkesmannen i Aust-Agder i brev av omtalar planen som ein omforeint plan og at planen også blir støtta av Villreinnemnda. Dette vert enda sterkare understreka i møtereferat datert I dette møtereferatet går det fram at Fylkesmannen er skuffa over at kommunen ikkje har kome lenger i arbeidet med å legge grunnlag for preparering etter ny tur- og skiløypeplan. Det var forventa at kommunen skulle gi dette arbeidet høg prioritet. 9

10 Villreinnemnda gjev uttrykk for den same frustrasjonen i eit brev datert der dei poengterer at det forutsettes at kommunen får i stand avtaler om løypene innen neste vintersesong Arbeidsutvalet tar difor ikkje klaga til fylgje. Vedtaket om å gi Bykle kommune løyve til løypekøyring bygger på ein plan som er utforma gjennom ein lang prosess der sentrale aktørar i villreinfjellet har kome med innspel. Som det er dokumentert i saksutgreiinga, har planen brei regional støtte der sluttproduktet står fram som ein omforeint plan der ulike omsyn er balansert mot kvarandre. Det kan difor ikkje vere tvil om at dei godkjende løypene tar tilstrekkeleg omsyn til verneverdiane og verneformålet for SVR. Arbeidsutvalet kan difor ikkje sjå at det er grunnlag for å gjeve vedtaket utsett iverksetting. Forslag til vedtak I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får Bykle kommune løyve til å preparere løypene Storenos1, Storenos 2 og løypa til Sloaros, jamfør kommunedelplan for tur- og skiløyper vedteken av kommunestyret i Arbeidsutvalet for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane tar ikkje klaga på vedtak i AU sak 100/20011 til fylgje. Arbeidsutvalet peikar på at dette er ein omforeint plan mellom Bykle kommune, Fylkesmannen i Aust Agder og den statlege Villreinnemnda. Etter arbeidsutvalet sitt syn balanserer planen ulike omsyn på ein god måte, kanaliserer ferdsla vekk frå meir sårbare villreinområde og har klare retningslinjer for stenging av løypene når omsynet til viltet krev det. Arbeidsutvalet tar difor ikkje kravet om utsett iverksetting til fylgje. Arbeidsutvalet understrekar at det er Bykle kommune sitt ansvar å få løyve til løypekøyring frå grunneigarane. Klaga vert sendt over til Direktoratet for naturforvalting for saksutgreiing og oversending til Miljøverndepartementet. Vedlegg Søknad frå Bykle kommune, vedlagt kart. Klage på AU vedtak frå advokat Øystein Teigland på vegne av grunneigar Trygve Breive, datert Fleire upaginerte vedlegg til klaga, til saman 32 sider. Kommunedelplan for Bykle kommune, Tur- og skiløyper, vedteken 26. juni Teamkart til kommunedelplanen. Villrein og vinterløyper. Teamkart til kommunedelplanen. Kommunedelplan for løyper. Brev frå Fylkesmannen i Aust Agder, datert Offentleg ettersyn, Kommunedelplan for tur- og skiløyper i Bykle kommune. 10

11 Høyringssvar til kommunedelplanen frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, datert Referat frå møte mellom Bykle kommune og Fylkesmannen i Aust Agder, datert Brev frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet om preparering av skiløyper vinteren 2010, datert AU sak 124/2011 Klage frå Kjell Ljosland på vedtak i AU sak 99/2011 om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune Saksbehandler: Guro Sødergren Bakgrunn Tiltakshaver, Ljosland søkte om dispensasjon til bruk av snøskuter inn til to hytter ved gnr 7 og bnr august Transportstrekning går fra Ljosland til Lisla Øyvatn og Sandvasstjørn. Det har blitt søkt om løyve i fire år med inntil åtte transporter per år per hytte. I sak 99/2011 ble åtte turer til hver hytte avslått. Og det kom ikke tydelig nok frem i saken angående eget løyve til utkjøring av 1000kg saltstein på våren. Forvaltingssekretariatet for SVR mottok klage den 26/ angående sak 99/2011. Tiltakshaver fremhever i klagen sin behovet for flere turer enn det som ble først vedtatt for å kunne holde hyttene i stand med nødvendig vedlikehold, ved /gass, og annet diverse utstyr og proviant. Tiltakshaver konkluderer videre i klagen at han opprettholder søknaden med åtte turer til Sandtjønn og nødvendig antall turer med snøskuter for å få ut salt/mineraler. Han reduserer antall turer til hytta ved Lisla Øyvatn og søker om fem turer til denne. Hjemmelsbakgrunn Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av pkt. 5.4 a og c. Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004 Naturmangfoldloven 8-12 Vurdering Forskrift, forvaltningsplan og naturmangfoldloven I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane kan forvaltningsmyndighet gi løyve til bruk av motorisert kjøretøy i verneområde, regulert av verneforskriften kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4 a) jord og beitebruk og c)nødvendig transport av materialer, proviant, utstyr og brensel kan det gis dispensasjon for bruk av snøskutertransport inn i verneområde. Dette er utdypet i kapitel 5 i Forvaltningsplan for SVR. Verneforskriften kapittel IV pkt. 5 a og c omhandler blant annet snøskutertransport. Landskapsvernområde SVR er delt opp i ulike soner. 11

12 Sone 1: spesiell vernesone, sone 2: sonte uten nyere tilrettelegging og nye inngrep, sone 3: kulturlandskapssone, sone 4: sone med spesiell aktivitet. Sone 2 omfatter alt areal som ikke er peket ut i sone 1,3 eller 4, dvs. hoveddelen av arealet i SVR. Dette gjelder ofte større områder som i dag er nyttet til ekstensive driftsformer i landbruket (utmarksbeite), jakt og fiske og enkelt friluftsliv. Område er deler av leveområde for villrein og annen vilt hele eller deler av året. Transportene vil forgå innenfor sone 2 i verneområde som skal være uten nyere tilrettelegging og nye inngrep. Tillatelse til omsøkt transport kan gis i medhold av bestemmelser i verneforskrift og forvaltningsplan for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane. Forvaltningsmyndigheten forutsetter at transporten skjer hensynsfullt, slik at ulempene for naboer, naturmiljøet og allmenne interesser reduseres til et minimum. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. 8 Kunnskapsgrunnlaget Etter loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en kunnskapsbasert myndighetsutøving. Denne skal være basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Etter det forvaltningsmyndigheten kjenner til er det ikke registrert noen sårbare arter eller økosystemer i umiddelbar nærhet til hyttene som tilsier at omsøkt tiltak ikke kan innvilges. Omsøkt tiltak er innenfor områder med viktig trekk og leveområde for villrein deler av året. Tillatelsen kan trekkes tilbake på kort varsel dersom omsyn til viltet tilsier dette. 9 Føre-var prinsippet Transportene medfører så langt forvaltningsmyndighetene kan se liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltningsmyndigheten sin vurdering vil transportene bare i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal belastes av tiltakshaver Dispensasjonssøknaden kommer ikke inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Denne bestemmelsen er knyttet til valg av teknikker, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet. Omsøkt tiltak vil som tidligere nevnt ha begrenset påvirkning på naturmangfoldet. 12

13 Tiltakshaver for medhold i klagen og nytt forlag til vedtak blir: I henhold til kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane får Kjell Ljosland dispensasjon til å kjøre snøskuter for nødvendig transport av materialer, utstyr, proviant og brensel til egne hytter ved Sandvasstjørn og Lisla Øyvatn, gnr. 7 og bnr. 13, samt utkjøring av saltstein. Begge transportene skal starte fra Ljosland og følge den ruten som er inntegnet på kartet for område. Tillatelse gis på følgende vilkår: Det skal kun kjøres13 turer per skutersesong. Tillatelsen avgrenses til per sesong. Det skal kun kjøres fire turer ved utkjøring av saltstein. Andre vilkår går frem av standard løyve. Tillatelsen avgrenses til Vedlegg Klage fra Kjell Ljosland. AU sak 125/2011 Klage frå Fylkesmannen i Rogaland på vedtak i AUsak 79/2011 og 80/2011 med løyve til transport med ATV i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for klaga 20. september handsama AU søknad frå Mindor Holte og Per Torbjørn Espedal om transport med ATV i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune. I sak 79/2011 gjorde AU dette vedtaket: I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 18. Transporten med ATV må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Løyvet gjeld og for Stian H Holte. Andre vilkår går fram av standard løyve. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. 13

14 I sak 80/2011 gjorde AU dette vedtaket: I medhald av 4 i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Per Torbjørn Espedal løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr 6. Transporten må følgja steinsett stølsveg og gå føre seg slik at ein unngår skadar i terrenget. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år frå Løyvet gjeld og for Rune Kristian Espedal. Andre vilkår går fram av standard løyve. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. Fylkesmannen i Rogaland har påklaga begge vedtaka i brev av Fylkesmannen har heile tida vore i dialog med forvaltingssekretariatet for å få utsett klagefristen på grunn av dialog med grunneigarane. Dette er blitt akseptert, og klaga er difor moteken innafor klagefristen. Fylkesmannen skrivar i sin konklusjon: Klaga rettar seg mot det vi meiner er for lite konkret behovsvurdering, fare for presedens og for lite avgrensande vilkåsbruk. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for Frafjordheiane, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering av klaga Behovsvurderinga Arbeidsutvalet har lagt til grunn søknaden og telefonsamtale med ein av søkjarane. I ettertid er dette transportbehovet grundigare dokumentert i brev til Fylkesmannen. I brevet frå Per Torbjørn Espedal, datert 18. oktober 2011, vert behovet for transport eksemplifisert i tillegg til at det er lagt ved svært mange foto av vegen opp til Øvre Espedalstølen. Fylkesmannen seier seg samd i at dette er akseptable transportbehov, men finn antal løyve høgt og ikkje grunngjeve i avgrensande grad. Etter det siste brevet frå søkjarane er transportbehovet uvanleg godt dokumentert. Det er liten tvil om at dette er akseptable transportformål som opnar for løyve til motorisert transport. Talet på årlege løyve kan sjølvsagt vurderast, men så sant det er muleg, må ein prøve å få ein felles praksis i alle verneområda våre så fort som råd. Sjølv om dette spørsmålet må få ei avklaring i den nye felles forvaltingsplanen som vi no skal starte på, kan vi ikkje vente i to-tre år med å prøve å innarbeide ein mest muleg lik praksis. 14

15 Styret gjorde difor dette vedtaket i styresak 20/2011: Styret godkjenner at det vert innført ein felles praksis i alle verneområda som er med i den interkommunale forvaltinga. For dispensasjonar til motorferdsel med snøskuter som er årvisse, kan det gjevast løyve for inntil 4 år og for inntil 8 turar per år. Løyve til leigekøyring og køyring i næring blir gjevne utan avgrensing i talet på turar. Bakgrunnen for dette vedtaket er at kommunane i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsområde har praktisert å gi løyve for inntil 8 snøskuterturar per år i heile forsøksperioden med lokal forvalting. I verneområda i Suldal har ein hatt ein praksis med å gi leigeløyve for inntil 15 turar per år. For å finne ein akseptabel mellomveg, har styret valt å innføre ein felles praksis med inntil 8 turar per år. Ein bør difor prøve å unngå å avvike frå ein slik felles praksis så sant det er råd. Løyvet til transport blei gjeve for 4 år til båe søkjarane. Dette har og sin bakgrunn i det same vedtaket, men det er sjølvsagt eit viktig poeng at vi i desse to tilfella snakkar om køyring med ATV. Sidan det er reist spørsmål om terrengslitasje opp til stølane, bør ein nok avgrense løva til 2 år og gjennomføre ei evaluering og synfaring etter denne perioden. På same vis kan kjøringa med snøskuter i nærområdet til stølane avgrensast på eit kartvedlegg for å markere ei transportsone. Dette kartet kan kopierast inn på baksida av løyvet. Kvar tur skal dessutan loggførast i tråd med praksis i SVR, og ein kan også be om å få til loggen vert sendt inn kvart år. Dette gjev eit godt grunnlag for å kunne evaluere ordninga og er også nødvendig for at SNO eller politiet kan kontrollere transportane. Presedens Fylkesmannen er bekymra for at løyve til å bruke ATV til transport kan skape presendens for liknande løyve i andre delar av verneområda og at vedtaka vil opne for tilsvarande løyve til andre hyttebrukarar på Åvre Espedalstølen. Arbeidsutvalet har i sak 81/2011 vist at bruk av ATV normalt slett ikkje er akseptabelt. I denne saka fekk ein søkjar i Hægebostad avslag på søknad om bruk av ATV. Alt talar for at dette er ein restriktiv praksis som også vil gjelde i framtida. Styret er opptekne av å vere seriøse forvaltarar av verneområda. Faren for at det kan kome mange søknader om bruk av ATV til stølen er reell, men dette bør kunne avgrensast ved at AU set eit tak på talet på transportløyve. Heimelsgrunnlag Det er ingen spesifikke dispensasjonsreglar for denne typen transportar i verneforskrifta for Frafjordheiane. Arbeidsutvalet er einig i at løyve til denne typen transport difor må gjevast etter 48 i Naturmangfaldlova sidan denne har erstatta dei generelle dispensasjonsreglane i alle verneforskrifter. Det var difor feil å gjeve løyve til 15

16 transport etter 4 i verneforskrifta. Referansen til feil heimelsbruk er heller ikkje rett i klaga frå fylkesmannen. I klaga står det at løyve må gjevast i medhald av 5.3, bokstav a. Denne feilen er sidan korrigert i e-post frå Fylkesmannen 5. desember. Etter 48 kan det berre gjevast dispensasjon dersom tiltaket ikkje påverkar verneverdiane nemneverdig og heller ikkje er i strid med formålet for vernet. Frafjordheiane Landskapsvernområde har dette verneformålet i 2: Føremålet med opprettinga av Frafjordheiane landskapsvernområde er: - å ta vare på eit representativt, særprega og vakkert landskap, med bratte fjord- og dalsider via lågheiar opp til glattskurt høgfjell. - å ta vare på vatn og vassdrag, viktige leveområde for eit særmerkt plante- og dyreliv, geologiske landskapsformer, samt beite- og stølslandskap med automatisk freda og nyare tids kulturminne. - å ta vare på ein særmerkt alm-/lindeskog med stor variasjon, storfrytledominert bjørkeskog, frisk fattigeng, nordvendte berg og urar, og elvar og flaumelvefar med oseaniske mosesamfunn i Røssdalen. Allmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. Transporten etter vegen opp til Øvre Espedalstøl vil etter Arbeidsutvalet sitt syn ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. Vegen er opparbeidd heilt fram til stølen og også steinsett i lange parti. Så sant ikkje ATV vert brukt utanom denne stølsvegen, er det etter AU sitt syn svært lite sannsynleg at det oppstå skadar i terrenget eller at verneverdiane vert påverka i nemneverdig grad. Arbeidsutvalet meiner dessutan at eit løyve til transport med ATV opp til stølane og bruk av snøskuter som eit hjelpemiddel for å halde attgroinga på stølane under kontroll, er viktige og heilt nødvendige løyve for ta vare på beite- og stølslandskapet. AU meiner difor at desse løyva ikkje er i strid med verneformålet, men tvert om bygger opp under det så sant løyva vert bruka slik vedtaket føreset. For å sikre at desse føresetnadane vert respekterte, vil AU krevje at logg over turane vert sendt inn kvart år og dessutan innkalla til eit evalueringsmøte etter to år for å vurdere korleis løyva er blitt praktiserte. Avgrensing av talet på løyve til denne stølen vil også hindre at motorisert ferdsle vert for omfattande. Arbeidsutvalet viser elles til saksutgreiinga i sak 79/2011 og sak 80/2011 når det gjeld 8-12 i Naturmangfaldlova. Konklusjon Årsaka til at AU gav løyve til at Mindor Holte og Per Torbjørn Espedal, har sin bakgrunn i at det er opparbeid veg heilt fram til støylen, at store delar av vegen er steinsett, at det sjeldan er snøføre heile vegen opp lia og at 16

17 søkjarane vil bruke snøskuter for å transportere ved frå nærområdet til hyttene. Arbeidsutvalet meiner difor at farane for at det skal oppstå irreversible skadar er svært liten. Seriøsiteten til søkjarane vert dessutan understreka av at dei vil bruke snøskuter til vedtransporten og dermed berre bruke ATV etter den opparbeidde vegen. Fylkesmannen understrekar i klaga at stølsmiljøet på Øvre Espedalstølen står i ei særstilling i verneområdet. Ein må difor prøve å finne ei omforeint løysing som både sikrar at stølane kan takast vare på samstundes som ein gjer alt ein kan for å hindre terrengskadar og innføring av uheldig presedens. Det kan best gjerast ved å innføre klarare vilkår for løyva. Arbeidsutvalet tar klaga frå Fylkesmannen til fylgje og innarbeider desse avgrensande vilkåra i ATV-løyva til Mindor Holte og Per Torbjørn Espedal: Løyvet vert avgrensa til to år. Loggarket skal sendast inn for kvart år. Forvaltingsmyndigheita innkallar til evalueringsmøte og synfaring når løyveperioden går mot slutten. Talet på ATV løyve til Øvre Espedalstølen vert avgrensa til maksimalt fire løyve. Snøskuter kan brukast til frakt av ved frå nærområdet til stølane, men berre innafor eit avgrensa område avmerkt på baksida av løyvet Forslag til vedtak 1. Søknad frå Mindor Holte I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får Mindor Holte løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 18. Transporten med ATV må alltid gå etter steinsett veg fram til stølen og gå føre seg på ein slik måte at ein unngår skadar i terrenget. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år. Løyvet gjeld til Loggark skal fyllast ut før kvar tur tar til. Utfylt loggark skal sendast forvaltingssekretariatet rett etter nyttår kvart år. I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Mindor Holte også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Dette løyvet gjeld og til Transportområde er avgrensa av kart kopiert opp på baksida av dette løyvet. Dei to løyva gjeld og for Stian H Holte. Andre vilkår går fram av standard løyve. 2. Søknad frå Per Torbjørn Espedal 17

18 I medhald av 48 i Naturmangfaldlova får Per Torbjørn Espedal løyve til å bruke ATV for nødvendig transport av varer, ved og materialar til Øvre Espedalstøl, gnr. 48, bnr. 6. Transporten med ATV må alltid gå etter steinsett veg fram til stølen og gå føre seg på ein slik måte at ein unngår skadar i terrenget. Dersom det oppstår terrengskadar etter transportane, kan løyvet bli trekt attende på kort varsel. Det vert gjeve løyve for inntil åtte turar per år. Løyvet gjeld til Loggark skal fyllast ut før kvar tur tar til. Utfylt loggark skal sendast forvaltingssekretariatet rett etter nyttår kvart år. I medhald av kapittel 5. punkt 5.3, bokstav a i Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde får Per Torbjørn Espedal også løyve til å transportere ved frå stølsområdet til hyttene. Denne transporten må gå føre seg med snøskuter slik at terrengskadar vert unngått. Dette løyvet gjeld og til Transportområde er avgrensa av kart kopiert opp på baksida av dette løyvet. Dei to løyva gjeld og for Rune Kristian Espedal. Andre vilkår går fram av standard løyve. 3. Generelle vilkår for bruk av ATV til Øvre Espedalstølen Arbeidsutvalet vedtek å avgrense talet på ATV løve langs stølsvegen til Øver Espedalstølen til maksimalt fire løyve til ei kvar tid. Forvaltingssekretariatet innkallar til ein evalueringsmøte hausten 2013 for å vurdere praksisen med å gi løyve til transport med ATV til Øvre Espedalstølen. Vedlegg Klage frå Fylkesmannen i Rogaland, datert Supplerande dokumentasjon frå Per Torbjørn Espedal, datert AU -sak 126/2011 Søknad frå Jan-Erik Hallandvik om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Jan Erik Hallandvik søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar eig hytte ved Krokevatn, gnr. 2, bnr. 24 i Bygland kommune. Jan-Erik Hallandvik ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med 18

19 inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte på Langeid og fylgje trase teikna inn på vedlagt kart. Søknaden gjeld og Karen og Maria Hallandvik. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hytta ligg i sone 2 i verneområdet (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje kjende villreintrekk i området. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til hytta, dersom det vert sett som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel når omsyn til viltet gjer det nødvendig. Søkjar har bede om at løyvet kan omfatte to namngjevne personar. Etter Forvaltingsplanen og innarbeidd praksis i SVR kan eit løyve berre gjevast til to namngjevne personar. Forvaltingsplanen har denne formuleringa: Løyvet skal gjevast som personleg løyve. Det skal normalt berre gjevast eit løyve til kvar driftseining (primært eigar og inntil 1 namngjeven person). (Punkt 5.2.5, side 34.) Søkjar har i telefonsamtale med sekretariatet 3. desember bede om at Karen Hallandvik blir prioriterte dersom ikkje begge to kan få løyve. Bygland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar til Krokevatn i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 19

20 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen særleg om vinteren, men på grunn av ei lita villreinstamme har det vore lite rein i desse områda dei siste åra. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er ikkje mange hytter i området og ingen merka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan-Erik Hallandvik løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Krokevatn, gnr. 2, bnr. 24 i Bygland kommune. Transporten skal starte ved Langeid og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast seinast kvart år. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Løyvet gjeld og for Karen Hallandvik. Søknaden om at løyvet skal gjelde også for Maria Hallandvik vert avslått med grunngjeving i innarbeidd praksis i verneområdet og reglar i Forvaltingsplanen. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Jan-Erik Hallandvik, vedlagt kart. AU -sak 127/2011 Søknad frå Inger og Dagfinn Werner Gulliksen om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland og Åseral kommune. 20

21 Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Inger og Dagfinn Werner Gulliksen søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar eig hytta Nielsebu ved Stikjilsvollen, gnr. 5, bnr. 9, fnr. 1 i Bygland kommune. Søkjarane har sendt eige søknadsbrev og ikkje fylt ut standard søknadsskjema. Bygland kommune har kommentert dette i ein e-post til søkjarane og bede dei for framtida også fylle ut skjema. Dei ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Det er ikkje lagt ved kart, men køyreruta er detaljert beskriva i søknadsbrevet. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hytta ligg i sone 2 i verneområdet (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje kjende villreintrekk i området. Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til hytta slik praksis er, dersom det vert sett som vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel når omsyn til viltet gjer det nødvendig. Bygland kommune har gjeve søkjaren dispensasjon til liknande transportar til Stikjilsvollen i dei åra kommunen hadde lokal forvaltingsmyndigheit i verneområdet. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget 21

22 Området kan vere viktig for villreinen særleg om vinteren, men på grunn av ei lita villreinstamme har det vore lite rein i desse områda dei siste åra. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen merka vinterløyper. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor eit vilkår at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Inger og Dagfinn Werner Gulliksen løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Stikjilsvollen, gnr. 5, bnr. 5, fnr. 1 i Bygland kommune. Transporten skal starte på Ljosland i Åseral. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før kvart år. Løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av standard løyve for SVR. Vedlegg Søknadsbrev frå Inger og Dagfinn Werner Gulliksen. AU -sak 128/2011 Søknad frå Knut Tveiten om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden 22

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 23.06.2015 PROTOKOLL 23.06.15 Sakene: 2015/16 2015/25 Møtestad: Tuddal høyfjellshotell

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00 Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Stein Byrkjeland, 5557 2114 Vår dato 16.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Til grunneigarane Stopp i arbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer