Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane"

Transkript

1 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl Stad: TELEFONMØTE Medlemmer av AU Thor Jørgen Tjørhom Annbjørg Lindland Uppstad Inger Juvastøl Torkel Myklebust John Fidjeland Sakliste Saksnr. Innhald AU sak 90/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste AU sak 91/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll AU sak 92/2011 Orienteringssaker AU -sak 93/2011 Søknad frå Bjørgulf Nesland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskaps - vernområde, Bykle kommune AU -sak 94/2011 Søknad frå Sigurd Langeid om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskaps - vernområde, Bygland kommune AU -sak 95/2011 Søknad frå Anne Pauline Aanestad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU -sak 96/2011 Søknad frå Jan Helge Risdal om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune 1

2 AU -sak 97/2011 Søknad frå Flekkefjord Heieselskap om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU -sak 98/2011 Søknad frå Ole Morten Heggland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune AU- sak 99/2011 Søknad fra Kjell Ljosland om dispensasjon til snøskutertransport til to hytter ved gnr.7 og bnr. 13 i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane, Åseral kommune. AU -sak 100/2011 Søknad frå Bykle kommune om dispensasjon til løypekøyring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune AU sak 101/2011 Søknad fra Andreas Nøkland angående motorisertferdsel i utmark i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune. AU- sak 102/2011 Søknad fra Ljosland Utvikling AS ved Kjell Ljosland om dispensasjon til kjøring av skiløyper ved Kvernevasshei, Lakkenstova, Søtevassdalen, Farstøldalen og løype rundt Gunnalønnhei og Stigebotshei i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Landskapsvernområde, Åseral kommune. AU sak 103/2011 Eventuelt 2

3 AU -sak 90/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak Innkalling og sakliste vert godkjende. AU sak 91/2011 To personar til å underskrive møteprotokoll Forslag til vedtak Annbjørg Lindland Uppstad vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med styreleiar. AU sak 92/2011 Orienteringssaker Melding om transport av skada lam i Frafjordheiane. Melding om transport av felt villrein, Setesdal Vesthei. AU -sak 93/2011 Søknad frå Bjørgulf Nesland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Bjørgulf Nesland søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar er eigar av gnr. 10, bnr. 4 i Bykle kommune Han har to hytter på eigedomen, ei i Trogumsdalen og ei ved Neslands Djupetjønn, nord for Bossvatn. Han ber om løyve til å transportere ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til desse to hyttene. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode med inntil 8 transportar per år. Transportane skal starte ved Skarg kraftstasjon og fylgje trase teikna inn på vedlagt kart. Søknaden gjeld og Gro Merete Tveiten. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av 3

4 brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hyttene og køyreruta ligg både i sone 1 (villreintrekkområde, særleg sårbart) og i sone 1a (villreinkalveområde). Sone 1a har ferdselsrestriksjonar frå Det må kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar per år til eigedomen dersom det vert sett som vilkår at det ikkje skal gjennomførast transportar i restriksjonsperioden og at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet gjer det nødvendig. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen både som trekkområde og kalvingsområde, men motorisert ferdsel vil ikkje bli tillete i restriksjonsperioden. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil ein transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at løyvet avgrensar transportperioden fram til og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bjørgulf Nesland løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til 4

5 hyttene han eig ved Djupetjønn og i Trogumsdalen i Bykle kommune (gnr. 10, bnr. 4) Transporten skal starte ved Skarg og gå etter køyretrasear som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til Transportane må gjennomførast før den kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld og for Gro Merete Tveiten. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bjørgulf Nesland, vedlagt kart. AU -sak 94/2011 Søknad frå Sigurd Langeid om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Sigurd Langeid søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar er eigar av gnr. 3, bnr. 4 i Bygland kommune Han har hytte på eigedomen ved Sandvatn. Hytta brukar han sjølv i tillegg til at den vert leigd ut i samband med rypejakta. Fem grunneigarar har gått saman om å leige ut jaktterrenget, men det er berre Sigurd Langeid som har hytte i området. Hytta vert difor leig ut til jaktlaget. Han ber om løyve til to ekstra turar per år for å frakte inn nødvendig ved, propan ol til hytta i samband med denne jaktutleiga. Til saman søkjar han difor om løyve for inntil 10 transportar per år for å få inn ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode fram til våren Søkjar har teikna inn to alternative køyreruter for å kome inn til hytta. Den vanleg løypa går langs Glypse, men sidan det er to vanskelege kneikar på denne løypa, ber han om lov til å køyre om Stakkedalen dersom det er nødvendig. Søknaden gjeld og Anne Gunn Langeid. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. 5

6 Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hyttene og køyrerutene ligg i sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje registrert villreintrekk i nærområdet. Det må kunne gjevast løyve for inntil to ekstra transportar per år til eigedomen sidan hytta også vert leigd ut under rypejakta. For at ein skal kome greitt fram med transportane når føret ikkje er godt, bør også ei køyrerute gjennom Stakkedalen kunne godkjennast. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 6

7 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sigurd Langeid løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytta han eig ved Sandvatn i Bygland kommune (gnr. 3, bnr. 4). Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til og med I tillegg blir det gitt løyve for inntil to årlege transportar av ved, propan og utstyr i samband med utleige av den same hytta til jakt. Dette løyvet gjeld og til og med Køyreruta til hytta skal enten gå over Glypse eller over Stakkedalen. Kart over køyrerutene er kopiert på baksida av løyvet. Løyvet gjeld og for Anne Gunn Langeid. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Sigurd Langeid, vedlagt kart. AU -sak 95/2011 Søknad frå Anne Pauline Aanestad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Anne Pauline Aanestad søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar er eigar av gnr. 2, bnr. 1 i Bygland kommune Ho har hytte på eigedomen ved Lykkjevatn. Søkjar ber om løyve for inntil 8 transportar per år for å få inn ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode fram til våren Søkjar har teikna inn køyreruter for å kome inn til hytta på kart vedlagt søknaden. Søkjar ber og om løyve til ha med følgeskuter og grunngjev dette med sikkerheit sidan det er lange avstander og dårleg mobildekning. 7

8 Søkjaren fører opp fire personar som ho ber om at kan disponere det ordinære løyvet. I tillegg er det ført opp fire andre personar som aktuelle til å køyre ein følgeskuter Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hyttene og køyrerutene ligg i sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje registrert villreintrekk i nærområdet. Søkjar ber om at heile fire personar kan disponere det ordinære løyvet. Det er praksis i verneområdet at alle løyve skal vere personlege og at det i tillegg berre kan gjevast løyve til ein annan person for kvart løyve. Dette er understreka i gjeldande forvaltingsplan på side 34: Løyve skal gjevast som personleg løyve. Det skal normalt berre gjevast eit løyve til kvar driftseining (primært eigar og inntil 1 annan namngjeven person). Det er difor berre muleg å gjeve løyve til to personar. I telefonsamtale med forvaltings - sekretariatet måndag 3. oktober ber dei difor om at løyve vert gjeve til Jan Aanestad (gift med søkjar) og Roy Aanestad (son). Søkjar ber og om løyve til følgeskuter og har ført opp fire personar som aktuelle til å køyre følgeskuter. Dette er fire andre personar enn dei ho ynskjer at skal disponere det ordinære løyvet. Bakgrunnen for at ho ynskjer å bruke følgeskuter er lange avstandar og dårleg mobildekning. Dispensasjon til å bruke følgeskuter er omtala på side 34 og 35 i Forvaltingsplanen for verneområdet: Det er ikkje heimelsgrunnlag til å gje dispensasjon for følgjeskuter. Dersom det likevel av sikringsomsyn synest naudsynt i einskilde tilfelle at to skuterar følgjest, må det ligge føre to separate dispensasjonar (løyve) med referanse til oppdraget. Ein føresetnad for å vurdere dette er at transporten normalt skal vere meir enn 10 km innover heia frå utfartsstaden. Det skal stillast som vilkår at skuterane skal køyre samtidig og i følgje med hovudløyvehavaren. 8

9 Det er med andre ord ikkje lov å gjeve ein generell dispensasjon til å bruke følgeskuter. Dersom søkjar meiner det er nødvendig med følgeskuter i samband med eit konkret transportbehov, er det muleg å kome tilbake med ein ny søknad som ein så må vurdere som ein separat dispensasjon. Søkjar har i 2010 fått løyve til snøskutertransport av Bygland kommune. Dette løyvet går fram til Nytt løyve må difor gjevast frå denne datoen. Dette er avklart med Bygland kommune. l Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Aanestad løyve til å 9

10 bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til hytte ved Lykkjevatn i Bygland kommune (gnr.2, bnr.1). Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år frå til og med Køyreruta går fram av kart på baksida av løyvet. Løyvet gjeld og for Roy Aanestad. Andre vilkår går fram av standard løyve. I medhald av kapittel IV i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylke - heiane landskapsvernområde og godkjend Forvaltingsplan avslår Arbeidsutvalet for verneområdet søknaden om eit generelt løyve til å bruke følgeskuter til hytta. Vedlegg Søknad frå Anne Pauline Aanestad, vedlagt kart. AU -sak 96/2011 Søknad frå Jan Helge Risdal om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Jan Hege Risdal søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Søkjar er eigar av gnr. 3, bnr. 17 i Bygland kommune Han har hytte på Uthomsstøylen. Søkjar ber om løyve for inntil 8 transportar per år for å få inn ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til hytta. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode fram til våren Søkjar har lagt ved kart som viser køyrerute. Søknaden gjeld og Synnøve Risdal. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. 10

11 Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Stølen og køyreruta ligg i sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje registrert villreintrekk i nærområdet. Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Søkjar har eit årleg behov for å frakte ved, proviant, utstyr og materiell til stølen. I samsvar med innarbeidd praksis bør det diofr kunne gjevast løyve for inntil 8 transportar med snøskuter for ein fireårsperiode. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette og at det er tatt med 11

12 vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Jan Helge Risdal løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til Uthomsstøylen i Bygland kommune (gnr. 3, bnr. 17). Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til og med Kart over køyreruta er kopiert på baksida av løyvet. Løyvet gjeld og for Synnøve Risdal. Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Jan Helge Risdal, vedlagt kart. AU -sak 95/2011 Søknad frå Flekkefjord Heieselskap om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Flekkefjord Heieselskap v. Sverre Berrefjord søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Heieselskapet er eigar av gnr. 5, bnr. 2 i Bygland kommune Det er 20 medeigarar i heieselskapet. På eigedomen er det fire hytter/buer. I tillegg disponerer dei ei bu ved Grånetjønn, men denne er i praksis mest i bruk av Austre Kvihei Beitelag. Søkjar ber om løyve for inntil 8 transportar per år for å få inn ved, materialar, brensel, utstyr og proviant til dei fire (eventuelt fem) hyttene. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode fram til våren Heieselskapet bruker leigekøyrar frå Sirdal til desse transportane. Søkjar har teikna inn køyreruter for å kome inn til hytta på kart vedlagt søknaden. Det er ført på to alternative ruter for å kome inn til hyttene. Bakgrunnen for dette ynsket er vanskelege køyreforhold enkelte år. Søkjar ber og om løyve til ha med følgeskuter og grunngjev dette med sikkerheit sidan det er lange avstander og dårleg mobildekning. Sverre Berrefjord opplyser i telefonsamtale med sekretariatet 29. september at det er nok med løyve til 8 transportar per år. Dette vil dekke transportbehovet til alle fem hyttene. 12

13 Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hyttene og køyrerutene ligg i sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar). Det er ikkje registrert villreintrekk i nærområdet. Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Søkjar ber om løyve til å ha med følgeskuter. Bakgrunnen er lange avstandar og dårleg mobildekning. Dispensasjon til å bruke følgeskuter er omtala på side 34 og 35 i Forvaltingsplanen for verneområdet: Det er ikkje heimelsgrunnlag til å gje dispensasjon for følgjeskuter. Dersom det likevel av sikringsomsyn synest naudsynt i einskilde tilfelle at to skuterar følgjest, må det ligge føre to separate dispensasjonar (løyve) med referanse til oppdraget. Ein føresetnad for å vurdere dette er at transporten normalt skal vere meir enn 10 km innover heia frå utfartsstaden. Det skal stillast som vilkår at skuterane skal køyre samtidig og i følgje med hovudløyvehavaren. Det er med andre ord ikkje lov å gjeve ein generell dispensasjon til å bruke følgeskuter. Dersom søkjar meiner det er nødvendig med følgeskuter i samband med eit konkret transportbehov, er det muleg å kome tilbake med ein ny søknad som ein så må vurdere som ein separat dispensasjon. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 13

14 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Flekkefjord Heieselskap løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til dei fire hyttene dei har på gnr. 5, bnr. 12 i Bygland kommune. Løyvet gjeld og transport til bu som Heieselskapet disponerer ved Grånetjønn. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til og med Godkjende køyreruter går fram av kart på baksida av løyvet. Andre vilkår går fram av standard løyve. I medhald av kapittel IV i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylke - heiane landskapsvernområde og godkjend Forvaltingsplan avslår Arbeidsutvalet for verneområdet søknaden om eit generelt løyve til å bruke følgeskuter til hyttene. Vedlegg Søknad frå Flekkefjord Heieselskap, vedlagt kart med innteikna hytter og to køyreruter. 14

15 AU -sak 95/2011 Søknad frå Ole Morten Heggland om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland og Åseral kommunar Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Ole Morten Heggland søkjer om løyve til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Han er eigar av gnr. 4, bnr. 4 og gnr. 5, bnr. 8 i Bygland kommune. Desse to eigedomane ligg ikkje inntil kvarandre. Arealet som tilhøyrer gnr. 4, bnr. 4 ligg ved grensa til Åseral kommune, medan arealet som tilhøyrer gnr. 5, bnr. 8 ligg nærare Heggland i Setesdal. Denne siste eigedomen ligg ikkje innafor verneområdet. Det er tre driftshytter og ei gjætarhytte på gnr. 4, bnr. 4 inne i verneområdet.. Arealet og driftshyttene vert leig ut til jakt og fiske. Søkjar ber om løyve til inntil 12 transportar per år til dei fire hyttene for å få inn ved, materialar, brensel, utstyr og proviant. Søkjaren ber om løyve for ein fireårsperiode fram til våren Søknaden gjeld og Kjell Gunnar Larsen som leiger jaktterrenget. Dei ber og om løyve til å bruke følgeskuter og grunngjev dette med lange avstandar og dårleg mobildekning. Søkjar har teikna inn køyreruter for å kome inn til hyttene på kart vedlagt søknaden. Han ber om løyve til å køyre inn til hyttene både frå Bortelid i Åseral og frå Langeid i Setesdal. Bakgrunnen for dette ynsket er vanskelege køyreforhold enkelte år. Køyreruta frå Langeid fylgjer stikka vinterløype heilt inn til eigedomsgrensa. Søkjar ber og om løyve til ha med følgeskuter og grunngjev dette med sikkerheit sidan det er lange avstandar og dårleg mobildekning. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell til hytter, klopper mv. og av 15

16 brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Hyttene og køyrerutene ligg i sone 2 (utan nye inngrep og tilretteleggingar). Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av standard løyve. Søkjar ber om løyve til å ha med følgeskuter. Bakgrunnen for dette ynsket er lange avstandar og dårleg mobildekning. Dispensasjon til å bruke følgeskuter er omtala på side 34 og 35 i Forvaltingsplanen for verneområdet: Det er ikkje heimelsgrunnlag til å gje dispensasjon for følgjeskuter. Dersom det likevel av sikringsomsyn synest naudsynt i einskilde tilfelle at to skuterar følgjest, må det ligge føre to separate dispensasjonar (løyve) med referanse til oppdraget. Ein føresetnad for å vurdere dette er at transporten normalt skal vere meir enn 10 km innover heia frå utfartsstaden. Det skal stillast som vilkår at skuterane skal køyre samtidig og i følgje med hovudløyvehavaren. Det er med andre ord ikkje lov å gjeve ein generell dispensasjon til å bruke følgeskuter. Dersom søkjar meiner det er nødvendig med følgeskuter i samband med eit konkret transportbehov, er det muleg å kome tilbake med ein ny søknad som ein så må vurdere som ein separat dispensasjon. Ynsket om å få løyve til 12 turar per år verkar rimeleg sidan det er snakk om fire driftshytter/buer og sidan arealet vert leig ut til jakt. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området kan vere viktig for villreinen om vinteren og transportane må gjennomførast på ei tid av året då dyra er sårbare. Det må difor takast omsyn til dette under køyringa. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Transporten medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 16

17 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Det er få hytter i området og ingen stikka vinterløyper forbi hytta. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil transportane berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport av med snøskuter må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at det vert tatt omsyn til dette og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden med bruk av snøskuter er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Ole Morten Heggland løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til dei fire driftshyttene han eig på gnr. 4, bnr. 4 i Bygland kommune. Løyvet gjeld for inntil 12 transportar per år til og med Løyvet gjeld og for Kjell Gunnar Larsen. Godkjende køyreruter går fram av kart på baksida av løyvet. Andre vilkår går fram av standard løyve. I medhald av kapittel IV i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og godkjend Forvaltingsplan avslår Arbeidsutvalet for verneområdet søknaden om eit generelt løyve til å bruke følgeskuter til hyttene. Vedlegg Søknad frå Ole Morten Heggland, vedlagt kart med innteikna hytter og to køyreruter. AU- sak 99/2011 Søknad fra Kjell Ljosland om dispensasjon til snøskutertransport til to hytter ved gnr.7 og bnr. 13 i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane, Åseral kommune. Saksbehandler: Guro Sødergren Bakgrunn Ljosland søker om dispensasjon til bruk av snøskuter inn til to hytter på gnr 7 og bnr 13. Transportstrekning går fra Ljosland til Lisla Øyvatn og Ljosland til Sandvasstjørn. Det har blitt søkt om løyve i fire år med inntil åtte transporter per år per hytte. 17

18 Løyve skal brukes i forbindelse med jord og beitebruk i forbindelse med utkjøring av saltstein og mineraler for sau. Denne transporten skal forgå på vårparten. Det er også nødvendig for tiltakshaver med løyve i forbindelse med frakt av nødvendig materiale, brensel, utstyr og proviant til hyttene. Hjemmelsbakgrunn Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av pkt. 5.4 a og c. Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004 Naturmangfoldloven 8-12 Vurdering Forskrift og forvaltningsplan I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane kan forvaltningsmyndighet gi løyve til bruk av motorisert kjøretøy i verneområde, regulert av verneforskriften kapittel IV, punkt 5. Etter punkt 5.4 a) jord og beitebruk og c)nødvendig transport av materialer, proviant, utstyr og brensel kan det gis dispensasjon for bruk av snøskutertransport inn i verneområdet. Dette er utdypet i kapitel 5 i Forvaltningsplan for SVR. Verneforskriften kapittel IV pkt. 5 a og c omhandler blant annet snøskutertransport. Landskapsvernområde SVR er delt opp i ulike soner. Sone 1: spesiell vernesone, sone 2: sone uten nyere tilrettelegging og nye inngrep, sone 3: kulturlandskapssone, sone 4: sone med spesiell aktivitet. Hele transporten skal skje innenfor sone 2 i SVR. Sone 2 omfatter alt areal som ikke er pekt ut i sone 1,3 eller 4, dvs. hoveddelen av arealet i SVR. Dette gjelder ofte større områder som i dag er nyttet til ekstensive driftsformer i landbruket (utmarksbeite), jakt og fiske og enkelt friluftsliv. Område er deler av leveområde for villrein og annen vilt hele eller deler av året. Transportene vil foregå innenfor sone 2 i verneområde som skal være uten nyere tilrettelegging og nye inngrep. Tillatelse til omsøkt transport kan gis i medhold av bestemmelser i verneforskrift og forvaltningsplan for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane. Forvaltningsmyndigheten forutsetter at transporten skjer hensynsfullt, slik at ulempene for naboer, naturmiljøet og allmenne interesser reduseres til et minimum. Løyve skal være medbrakt under transport. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. 8 Kunnskapsgrunnlaget Etter loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en kunnskapsbasert myndighetsutøving. Denne skal være basert på 18

19 vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. En kan ellers ikke se at det er miljømessige forhold i området som tilsier at dispensasjon ikke kan innvilges. Område er i randsonen av et viktig trekkområde og leveområde for villrein deler av året. Tillatelsen kan trekkes tilbake på kort varsel dersom omsyn til viltet tilsier dette. 9 Føre-var prinsippet Transportene medfører så langt forvaltningsmyndighetene kan se liten risiko for alvorlige og irreversible skader på naturmangfoldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltningsmyndigheten sitt syn vil transportene bare i liten grad føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal belastes av tiltakshaver Dispensasjonssøknaden kommer ikke inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Denne bestemmelsen er knyttet til valg av teknikker, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet. Omsøkt tiltak vil som tidligere nevnt ha begrenset påvirkning på naturmangfoldet. Transport med snøskuter setter ikke varige merker i terrenget og avgrenser seg stort sett til støy. Forlag til vedtak I henhold til naturmangfoldloven 7 skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Detter er vurdert, jfr. saksutredningen. Omsøkt tiltak er vurdert til ikke å gi uheldige skader på naturmangfoldet. I henhold til kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a og c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane får Kjell Ljosland dispensasjon til å kjøre snøskuter for nødvendig transport av materialer, utstyr, proviant og brensel til egne hytter ved Sandvasstjørn og Lisla Øyvatn, gnr. 7 og bnr. 13, samt utkjøring av saltstein på inntegnet stasjoner på kart. Begge transportene skal starte fra Ljosland og følge den ruten som er inntegnet på kartet for område. Tiltakshaver får dispensasjon til å kjøre åtte transporter per år. Tillatelsen er tidsavgrenses til Andre begrensninger framgår av standard løyve. Søknaden om å få tildelt ett løyve per hytte blir avslått 19

20 AU -sak 100/2011 Søknad frå Bykle kommune om dispensasjon til løypekøyring i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune Sakshandsamar: Tarjei Haugen Bakgrunn for søknaden Bykle kommune søkjer om løyve til å bruke løypemaskin for å køyre opp skiløyper inne i verneområdet. To av løypene er lagt til området ved Nos (løypenamn: Storenos 1 og Storenos 2). Den tredje går frå Hovden og inn til DNT-hytta ved Sloaros. Alle desse tre løypene er tatt med i kommunedelplanen for tur- og skiløyper, vedteken i Det er blitt gjeve løyve til å køyre opp desse løypene kvar år etter at kommunedelplanen vart vedteken. Kommunen ber om løyve til løypekøyring kvart år til 25. april. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Vurdering Forskrift og forvaltingsplan Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter kapittel VI kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig motorisert ferdsel i særskilde tilfelle dersom det ikkje strir mot verneformålet eller er av vesentleg verdi for samfunnet. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Løypene ligg delvis i sone 1a (villreinkalveområde) og delvis i sone 2 (sone utan nye inngrep og tilretteleggingar) Sone 1a har ferdselsrestriksjonar frå Løypene går i område som er viktige for villreinen ikkje minst i kalvingstida. Viktige trekkområde ligg og i nærleiken. Det er difor viktig at det i vedtaket vert gjort klart at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet tilseier dette. SNO har kontor på Hovden, og området vil bli vurdert nøye av oppsynet. Hovden er eit svært viktig turistdestinasjon for regionen vår. Den er heilt avgjerande for Bykle kommune sidan store delar av næringsverksemda i kommunen ligg her. Å balanserer omsynet til næringslivet og kommunen opp mot verneinteressene er difor svært viktig. Dette er i stor grad gjord gjennom 20

21 løypevala i kommunedelplanen. Dei godkjende løypetraseane er forma i tett dialog med FM i Aust-Agder. Omsynet til friluftslivet talar og for at det vert lagt tilrette for skiløyper nær ein turiststad som Hovden. Ikkje minst gjeld dette løypa inn til DNT -hytta ved Sloaros. Samla sett er det ei klar overvekt av positive faktorar i denne saka. Det bør difor gjevast dispensasjon til løypekøyring i tråd med det kommunen har søkt om. Eit løyve til løypekøyring må kunne gjevast etter kapittel VI i verneforskrifta. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. 8 Kunnskapsgrunnlaget Området er viktig for villreinen både som trekkområde og kalvingsområde, men motorisert ferdsel vil ikkje bli tillete i restriksjonsperioden frå Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsyn til viltet tilseier det. Dette vil gå fram av løyvet. Forvaltingsmyndigheita kan ikkje sjå at det er andre miljømessige forhold i området som tilseier at dispensasjon ikkje kan gjevast. 9 Føre-var-prinsippet Løypekøyringa medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil løypekøyringa ikkje føre til vesentleg større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar Dispensasjonssøknaden kjem ikkje inn under denne paragrafen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Løypekøyringa må gjennomførast på ei tid av året då villreinen er sårbar. Det er difor viktig at løyvet avgrensar transportperioden fram til og at det er tatt med vilkår om at løyvet kan trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet krev det. Miljøpåverknaden er elles kortvarig og avgrensar seg stort sett til støy. Forslag til vedtak I medhald av kapittel VI i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bykle kommune løyve til å preparere løypene Storenos1, Storenos 2 og løypa til Sloaros, jamfør kommunedelplan 21

22 for tur- og skiløyper vedteken i Løypekart er kopiert opp på baksida av dette løyvet. Løypekøyringa må avsluttast seinast kvart år. Løyvet kan også trekkast attende på kort varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Løyvet gjeld til Andre vilkår går fram av standard løyve. Vedlegg Søknad frå Bykle kommune, vedlagt kart. AU sak 101/2011 Søknad fra Andreas Nøkland angående motorisertferdsel i utmark i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Hægebostad kommune. Saksbehandler: Guro Sødergren Bakgrunn Andreas Nøkland søker tillatelse for å kjøre med ATW (sekshjuler) inn i landskapsvernområde SVR. Kjøredistansen i utmark er 7 km fra Lykkjevatn til Rudlends- Vedvatn, traseen følger en gammel driftevei inn til to hytter ved gnr. 101/9. Nytteverdien er stor for tiltakshaver og han ser det nødvendig å benytte seg av sekshjuler til de formålene som er nevnt i søknaden. Samtlige formål er krysset av i søknaden foruten om tilsyn og vedlikehold av kraftverk. Søknaden var første gang oppe på AU møte Saken ble da utsatt, se AU sak 81/2011. Saksbehandler sammen med tiltakshaver Andreas Nøkland gjennomførte en befaring torsdag den 29. september der deler av løypetrassen fra Lykjevann til Rudlends- Vedvatn ble synfart. Bilder fra befaring ligger vedlagt. Hjemmelsbakgrunn Forskrift om vern av Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde av kapitel IV pkt.1.1 og pkt. 5.1 a Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2004 Naturmangfoldloven 8-12 Vurdering Forskrift og forvaltningsplan I henhold til verneforskriften for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane kapitel IV pkt 1.1 skal det ikke gjøres inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapet sin art eller karakter og etter pkt.5 a er motorisert ferdsel på land forbudt. I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane kan forvaltningsmyndighet likevel gi dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i verneområdet, regulert av verneforskriften kapittel IV, punkt 5. Dette er utdypet i kapitel 5 i Forvaltningsplan for SVR. I henhold til forvaltningsplan skal forvaltningsstyresmakten normalt ikke gi dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark på barmark av omsyn til 22

23 terrengskade og spor. I områder med produktiv skog/vedhogst kan det åpnes for transport langs barmarkstraseer i perioder av året - på bestemte vilkår. Landskapsvernområde SVR er delt opp i ulike soner. Sone 1: spesiell vernesone, sone 2: sone uten nyere tilrettelegging og nye inngrep, sone 3: kulturlandskapssone, sone 4: sone med spesiell aktivitet. Store deler av transportetappen skal foregå innenfor sone 3a) kulturlandskap skogbruk og deler i sone 2 som skal være uten ny tilrettelegging og nye inngrep. Det skal også nevnes i saken at det kun finnes ett område i SVR som er definert som kulturlandskap skogbruk. Naturmangfoldloven Etter 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må ved alle tiltak som berører naturmangfoldet, vurdere søknadene etter disse paragrafene. 8 Kunnskapsgrunnlaget Etter loven skal offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet ha en kunnskapsbasert myndighetsutøving. Denne skal være basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Det er miljømessige forhold i område som tilsier at søknaden ikke kan innvilges. Område fra Lykkjevann til Rudlendns- Vedvatn har store partier med naturtyper som myr og våtmark med sparsom og sentvoksende vegetasjon. Sporene etter motorkjøretøy blir langvarige eller permanente. Dyr og fugler, og folk som har oppsøkt naturen for å oppleve stillhet og ro, kan også bli forstyrret. 9 Føre-var prinsippet Ett enkelt motorisert kjøretøy behøver isolert sett ikke å medføre vesentlig skade eller ulempe. Men summen av mange kjøretøyer og flere transportturer vil uten tvil være en belastning for naturen og friluftslivet. Det er derfor viktig at en ikke ser på den enkelte tur isolert sett, men kjøringen av motorisert kjøretøy på barmark i et langtids og helhetsperspektiv. Tiltaket kan også føre til presedens i andre områder innenfor landskapsvernområdet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Omsøkt tiltak medfører risiko og irreversible skader på naturmangfoldet, kjøring med motorkjøretøy kan medføre skader for dyreliv, fugleliv, friluftsliv, vegetasjon, fysisk miljø og økologi. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Denne bestemmelsen er knyttet til valg av teknikker, driftsmetode og lokalisering for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet. Omsøkt tiltak vil som tidligere nevnt ha en negativ påvirkning på naturmangfoldet. 23

24 Konklusjon Forvaltningssekretariatet i SVR har respekt for grunneiere som ønsker å bruke sin eiendom med hensyn til jord og beitebruk, vedhogst, frakting av felt storvilt, kultivering av vassdrag og frakt av nødvendig materiale til hyttene sine. Ved vurdering av slike søknader skal en se behovet for motorisert transport på barmark opp mot verneformålet. Forvaltningssekretariatet har ikke hjemmelsbakgrunn i lover og forskrifter til å foreslå dispensasjon til barmarkskjøring slik det her er søkt om. Det trengs mer konkrete planer innenfor hogstvirke for at eventuelt et løyve til transport kan gis. Vi viser i denne sammenheng til punkt i Forvaltingsplanen for SVR, side 35 : Barmark Av omsyn til terrengskade og spor skal forvaltingsstyresmakta normalt ikkje gje dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark på barmark. Ved vurdering av slike søknadar skal ein sjå på behovet for motorisert transport opp mot verneføremåla og søke å løyse dette ved bruk av den minst konfliktfylte transportmåten. Gjennom god og jamleg informasjon til grunneigarane skal forvaltingsstyresmakta medvirke til at transport blir planlagt og søkt om i god tid og at ein vurderer alternative transportmiddel (skuter/helikopter) og finn det som er minst i konflikt med verneomsyna. I område med produktiv skog / vedskog kan det opnast for transport langs sleper / barmarkstrasear i periodar av året, - på bestemte vilkår. Ved ev. dispensasjon for vintertransport med traktor- / skuterslepe skal forvaltingsstyresmakta fastsette trase for transporten, gje naudsynte vilkår for å avgrense markskade og ev. vilkår for istandsetting av terreng dersom skade oppstår. Tiltakshaver har snøskuterløyve til hyttene sine der mye av formålene i søknaden kan gjennomføres i vintersesongen. Forslag til vedtak I henhold til naturmangfoldlovens 7 skal de miljørettslige prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette er vurdert, jfr, saksutredningen. Omsøkt tiltak er vurdert til å gi uheldige skader på naturmangfoldet. Med hjemmel i Naturmangfoldloven 8 12 og Verneforskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane, kapitel IV pkt.1.1 og pkt. 5, bokstav a gis Andreas Nøkland avslag på søknad om bruk av motorisert kjøretøy på barmark i landskapsvernområdet. Vedlegg Søknad fra Andreas Nøkland og to foto fra befaring 29.september. 24

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll, møte nr 7/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 17. oktober 2011 Tidspunkt: kl 09.00-10.15 Stad: TELEFONMØTE

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 5/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Tid: måndag 15. august, kl 9.00 10.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00 Stad: Kommunehuset i Valle, formannskapssalen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU)

Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Interkommunalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå møte nr 6/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: tysdag 20.september Tidspunkt: kl 10.00-14.15 Stad: Kommunehuset

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 13. februar 2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH Solveig Thorsland Gardsveien 92 4540 ÅSERAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6501 / JTH 18.08.2017 MELDING OM VEDTAK; KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUK AV HELIKOPTER I SVR, KILEN, ÅSERAL

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal naturreservat - Bykle kommune

Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal naturreservat - Bykle kommune Miljøvernavdelingen Trygve Birkeland Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2013/4534 / FMAAAGO 06.01.2015 Dispensasjon for bruk av snøskuter - gnr/bnr 20/3 - Hisdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand,

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand, Forvaltningsplanlegging Silje Reisz, Kristiansand, 23.11.2012 Økt fokus på forvaltningsplaner Riksrevisjonens rapport fra 2006 Gjennomgang av verneområdeforvaltningen Nasjonalt mål verneverdiene i verneområdene

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Grytten Fjellstyre, Dagfinn Roald Postboks 207

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune

Møteprotokoll. Forfall Navn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av ved til eiendom 57/22 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune

Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av ved til eiendom 57/22 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Vår dato: Vår ref: 04.02.2019 2019/455 Deres dato: 02.01.2019 Deres ref: Jan Harry Arne Pedersen Torsvågveien 1101 9136 Vannareid Saksbehandler, innvalgstelefon Ann-Heidi Johansen, 77 64 22 33 Dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 14:00 Merk tidspunktet kl. 14:00. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Transporten skal samordnes for å minimere den samlede motorferdselen i området.

Transporten skal samordnes for å minimere den samlede motorferdselen i området. Lars M Løset Almbergsveien 11 6657 RINDAL SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/8621-432.2 DATO: 04.12.2017 Delegert sak Del. sak Verneområdestyret for Trollheimen 37/2017 Lars M Løset - Motorferdsel

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer