Invester i fremtiden. Kjøp egenkapitalbevis i Cultura Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invester i fremtiden. Kjøp egenkapitalbevis i Cultura Bank"

Transkript

1 Invester i fremtiden Kjøp egenkapitalbevis i Cultura Bank Mottaker av Nordisk råds natur- og miljøpris 2010

2 Hvorfor investere i Cultura Bank? av banksjef Lars Hektoen En bank for vår felles fremtid Cultura Bank er en frittstående norsk sparebank som gir utlån til samfunnsnyttige formål. Den har siden starten i 1997 vært Norges eneste bank innen social banking. Virksomheten bygger på to hovedprinsipper: at utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier og transparens at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Bank- og finanskrisen har avdekket at mange finansinstitusjoner og banker ikke lenger tjener den realøkonomiske utviklingen, men har som hovedhensikt å tjene mest mulig penger for aksjonærene. Samtidig ser vi at gode prosjekter innen landbruk, omsorg, utdanning og lokalt næringsliv sliter med å skaffe seg finansiering. Vår ambisjon er å være en bank som bidrar til en positiv samfunnsutvikling og en sunn økonomi, der hensynet til miljø og mennesker kommer før hensynet til maksimal profitt. Vår praksis gjennom 13 år har vist at det er mulig å drive en lønnsom bank etter disse prinsippene. Forvaltningskapitalen i Cultura Bank har siden starten i 1997 vokst fra 40 til over 400 millioner kroner. Utlån til bedrifter og private utgjorde ved siste årsskifte ca. 300 millioner kroner. Utlånene finansieres gjennom innskudd fra kunder og innskutt egenkapital i form av egenkapitalbevis, som er sparebankens form for aksjer. Når utlånene vokser, må banken hente inn mer egenkapital slik at denne holder seg på et forsvarlig nivå. I Cultura Bank regner vi 15% av utlånene som en passende andel egenkapital, noe som også samsvarer godt med det som er vanlig for norske sparebanker. Lovens minstekrav er 8 %. På bakgrunn av de siste årenes vekst, trenger vi derfor å øke egenkapitalen for å kunne fortsette å vokse på utlånssiden. Hva får du igjen som medeier av Cultura Bank? Vi håper at våre investorers viktigste motivasjon er en tilslutning til bankens verdigrunnlag og en forventning om at banken klarer å virkeliggjøre sine ambisjoner i praksis. Vi kan ikke love høy avkastning eller kortsiktig kursgevinst, men har som mål å kunne tilby en nøktern avkastning. Egenkapitalbevisene har rett til en andel av bankens overskudd som utbytte, eller hvis utbytte ikke deles ut, som en øremerket del av bankens reserver som kalles utjevningsfond. Effekten av å kjøpe ett egenkapitalbevis egenkapitalbevis Økning i utlån Ønsker du at Cultura Bank skal vokse videre, kjøp egenkapitalbevis! For hver kr du kjøper egenkapitalbevis for, kan Cultura Bank øke utlånene med inntil kr. Utvikling i gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr) Fordeling av samfunnsnyttige lån etter formål ,7 386,1 Økologisk jordbruk 294,4 Miljøprosjekter 65,2 72,7 83,6 106,4 123,7 161,3 197,6 230,1 252,9 Kulturell virksomhet Medisin, terapi Sosialterapi, omsorg Annen forretningsvirksomhet Mikrokreditter Økosamfunn og samtun Økobygg Gjennomsnittlig forvaltningskapital Cultura Bank, (millioner kroner) Pedagogisk virksomhet

3 Gode grunner til å investere i Cultura Bank rent vann fellesskap Du ønsker et samfunn med mer... livskvalitet omsorg økologisk produksjon mangfold miljøgoder ren mat kultur ren luft Lokale løsninger på globale problemer På mange områder har samfunnsutviklingen bidratt til å gi oss et bedre liv. I dag begynner vi imidlertid å bli oppmerksom på en rekke negative utilsiktede konsekvenser av det vi gjerne betegner som rasjonelle økonomiske beslutninger. Selv om problemene ofte er av global karakter, for eksempel klimakrise og fattigdom, ligger løsningene på lokalt og regionalt nivå. Ved å investere i Cultura bank kan vi bidra til at andre verdier enn de som kan telles i penger kommer med i vurderingen av økonomiske prosjekter. Ved å se prosjekter innenfor økonomi og kultur i sammenheng bidrar også Cultura med å skape nytt liv i bygder og bydeler. Nordisk Råds natur- og miljøpris til Cultura Bank Nordisk råds natur- og miljøpris 2010 tildeles de tre bankene Merkur Andelskasse, Ekobanken og Cultura Bank. Temaet for årets pris er grønn kapitalforvaltning. Bedømmingskomiteens begrunnelse: Bankene har på en forbilledlig måte investert i bærekraftige prosjekter og har hatt dette som en kjerne i sitt arbeid. Hele deres virksomhet bygger på grønne verdier, og de arbeider for et bærekraftig samfunn. Derfor fungerer de som et forbilde for andre aktører innenfor kapitalforvaltning. Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø Helhetlig etisk profil og praksis Hver gang du investerer og bruker penger, avgir du en stemme på hva du ønsker mer av i verden. Slik fungerer kreftene i markedsøkonomien. Alle ønsker å ta gode valg, ingen ønsker å tjene penger på f.eks. barnearbeid, våpenhandel, miljø og klimaforverring. Men hva vet du om hva banken din gjør med dine penger? Cultura er foreløpig den eneste banken i Norge med en helhetlig etisk profil og praksis, en bank som satser på transparenthet og etiske gode valg for deg som investor og bankkunde. Tone Granaas daglig leder i Grønn Hverdag

4 Derfor er vi kunder i Cultura Bank Alpaca Society tror på det skapende mennesket og en egenart hos hvert enkelt individ som gjør at hver og en av oss kan stå fram med vårt særpreg. Ikke ufeilbarlig, men oppriktig og verdig ut i fra skaperevne. Jeg tror vår egenart gjør verden bedre, når hver og en av oss finner vår rettmessige plass og yter vårt beste. Alpaca Society har vært kunde hos Cultura siden Vi er stolte av å ha en bankforbindelse med hjertet på riktig plass, og dette er i tråd med vår egen forretningsfilosofi. Alpaca Society utfører først og fremst sin virksomhet med hjertet, og det er hyggelig å se at denne filosofien også er blitt lønnsom. Vibeke Andrup Gründer av Alpaca Society For oss i Godt Brød er økologi en levemåte. I våre ti bakeverksted byr vi våre gjester på et økologisk mangfold som er unikt i Norge. Hver eneste dag står vi opp før fuglene kvitrer for å lage naturlig bakverk som både smaker godt og er sunt for kropp og sjel. Vi merker at vårt økologiske fokus på rene, norske råvarer, kombinert med den urbane kafékulturen, utgjør det gode liv for stadig flere. Gjennom forståelsen av at god mat tar tid, setter vi stor pris på den nære og engasjerte relasjonen vi opplever å få som kunde hos Cultura Bank. Valg vi tar i vår bedrift må bidra positivt til miljø og helse, fra jord til bord. Med vårt verdigrunnlag, er Cultura Bank et helt naturlig valg for oss. Richard Müller Gründer og leder av Godt Brød Bellona kjemper en viktig kamp for miljøet. I en hektisk hverdag er vi helt avhengige av den gode kontakten og forståelsen som vi møter i Cultura Bank. Det er vanskelig å finne aktører i finansverdenen som er i stand til å forstå hvordan det er å drive en ideell- og kompromissløs organisasjon som vår. Når banken også har et så viktig og godt verdigrunnlag som Cultura Bank, er dette veldig positivt for oss. Vi skulle ønske at flere aktører i samfunnet skapte slike etiske handlingsrom. Frederic Hauge Stifter og leder av Miljøstiftelsen Bellona

5 Samarbeidspartnere Cultura Bank samarbeider med andre bærekraftige banker og nettverk i Skandinavia og Europa. Blant de viktigste samarbeidsbanker er Andelskassen Merkur i Danmark og Ekobanken i Sverige. Cultura Bank er medlem av INAISE International Association of Investors in the Social Economy, som er et nettverk av banker og finansieringsinstitusjoner både fra Europa og fra resten av verden, FEBEA Federation of European Ethical and Alternative Banks og European Microfinance Network. Cultura Bank har en avtale med Det Europeiske Investeringsfondet, (EIF) om en garantiordning for lån til små bedrifter (< 10 ansatte) og samarbeider med Mikrofinans Norge i arbeidet med å gi utsatte grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere, mulighet til finansiering. Cultura Bank har en samarbeidsavtale med Grønn Hverdag. En viktig del av Culturas kontotilbud er støttekonti, som er etablert i samarbeid med organisasjoner. For tiden har Cultura Bank samarbeidsavtaler med følgende organisasjoner:» Framtiden i våre hender samarbeid om FIVH-konto» Redd Barna samarbeid om Redd Barna konto» Regnskogfondet samarbeid om Regnskogskonto» WWF-Norge samarbeid om WWF-konto» Kvinne- og Familieforbundet De glemte kvinner på Sri Lanka-konto» Norges Naturvernforbund samarbeid om Naturvernkonto Foto: Kristin Ruud/Redd Barna Ekobanken d

6 Egenkapitalbevis i Cultura Hva er egenkapitalbevis? I Norge finnes det 115 sparebanker spredt over hele landet, hvor Cultura er en av tre som har sine hovedkontor i Oslo. Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen i all hovedsak har bestått av tidligere års tilbakeholdte overskudd, tillagt sparebankens fond. Sparebankloven ble imidlertid i 1987 endret slik at de sparebanker som ønsker det, kan hente egenkapital i markedet ved å utstede grunnfondsbevis fra 1. juli 2009 benevnt egenkapitalbevis (Lov nr. 46). Den egenkapital som sparebankene på denne måte henter inn, teller som kjernekapital i relasjon til bestemmelsene om kapitaldekning. 26 sparebanker har utstedt egenkapitalbevis, hvorav 21 er notert og kan omsettes ved Oslo Børs. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fonds. I Cultura Sparebank utgjorde eierandelskapitalen kroner ,- fordelt på egenkapitalbevis (egenbeholdning på 874 egenkapitalbevis). Den øvrige egenkapitalen (Sparebankens fond) utgjorde kroner ,- hvorav utjevningsfondet avsatt til fremtidig utbytte utgjorde kroner ,- og grunnfondet kroner ,-. Hvorfor investere i egenkapitalbevis i Cultura? Egenkapitalbevisene til Cultura Sparebank kan få utbytte dersom banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital. Det er bankens policy å gi et rimelig utbytte sett i forhold til avkastningen på innskudd i banken. Regelverket for banker bestemmer at ansvarlig kapital skal utgjøre 8 prosent av beregningsgrunnlaget for utlån. Størrelsen på utlån til en enkelt kunde kan maksimalt utgjøre 25 prosent av bankens ansvarlige kapital. For en mindre bank betyr dette at muligheten til å hjelpe i gang større prosjekter er begrenset, og en investering i egenkapitalbevis er derfor et velkomment bidrag til våre låntakere. Effekten av din investering i egenkapitalbevis mangedobles. På grunn av regelen om kapitaldekning, kan Cultura Sparebank øke sine samlede utlån med 12,5 ganger det beløpet du tegner i egenkapitalbevis. Den samfunnsnyttige effekten av investeringen er derfor meget stor. Styrende organer og medbestemmelsesrett Forstanderskapet er sparebankens øverste organ. Til forskjell fra banker formet som aksjeselskaper er her både innskytere, ansatte, det offentlige ved kommunestyret eller fylkesstyret representert, ved siden av egenkapitalbeviseierne. Forstanderskapet velger sparebankens styre. En egenskap ved grunnfondsbevis som er videreført med innføring av egenkapitalbevis, er at egenkapitalbeviseiernes innflytelse i forstanderskapet forblir begrenset. Minimum 20 prosent og maksimalt 40 prosent av forstanderne kan lovmessig velges av egenkapitalbeviseierne, i Cultura 25 prosent, dvs. 3 medlemmer og 1 varamedlem. Culturas egenkapitalbeviseiere er tildelt en stemme for hvert egenkapitalbevis i valg av medlemmer til forstanderskapet. Risiko Helt sentralt for egenkapitalbevisets stilling er prioritetsrekkefølgen ved underskuddssituasjoner og ved avvikling. Ved avvikling av en sparebank har eierne av egenkapitalbevis

7 krav på å få utbetalt eierandelskapitalen og overkursfondet såfremt alle kreditorer i banken har fått full dekning. Hvis ikke alle kreditorer får full dekning, gjelder prioritetsrekkefølgen. Eventuelle kompensasjonsfond (1.juli 2009) har lik prioritet med overkursfondet. Disse fondene vil ha bedre prioritet enn utjevningsfondet og grunnfondet, men dårligere prioritet enn egenkapitalbevisene. Beskatning Skattelegging av egenkapitalbevis er i hovedtrekk som for aksjer. Det innebærer at det utbyttet norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 28 prosent fratrukket et skjermingsfradrag. Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis, er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget. Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer, og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene er fra og med 2008 besluttet å utgjøre 100 prosent av markedsverdien. Tidligere har ligningsverdien vært fastsatt lavere. Emisjon Cultura Bank Omsetning av egenkapitalbevis Det er et bevisst valg at egenkapitalbevis i Cultura Sparebank ikke er notert på Oslo Børs. Banken ønsker at dens kapitalgrunnlag primært skal bygges opp av mennesker, institusjoner og virksomheter som ser berettigelsen av en slik bank i Norge. I perioden 15. oktober til 30. november 2010 gjennomfører banken en emisjon på makismalt nye egenkapitalbevis til pari pålydende verdi av kroner 1 000,-. Eksisterende egenkapitalbeviseiere har fortrinnsrett i emisjonen, som brukes ved å levere tegningsblanketten til banken senest den Hvis du er interessert i å tegne egenkapitalbevis i denne emisjonen, send en e-post til eller en SMS med invester til 2007 og få tilsendt fullstendig informasjon (prospekt og tegningsblankett). Du kan også laste ned materialet fra vår nettside Send invester til 2007 for mer informasjon Cultura Sparebank legger forholdene til rette for en viss likviditet i omsetningen av egenkapitalbevis. Banken kan således erverve 2000 egenkapitalbevis til egen beholdning. Videre er det åpnet for løpende å motta forespørsler om kjøp og salg for å generere omsetning, men banken stiller ingen omsetningsgaranti. Siden egenkapitalbevisene (da benevnt grunnfondsbevis) første gang ble tilbudt i 1996 har de som regel vært omsatt til pålydende verdi, kroner 1 000,-. En egenkapitalbeviseier må påregne at det kan ta noe tid å selge bevisene. Egenkapitalbevisene kan selges eller på annen måte overdras direkte til en som er interessert å bli egenkapitalbeviseier. Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken. Hvordan kjøpe egenkapitalbevis? Interesserte kan alltid sende en forespørsel om kjøp til banken. Med visse mellomrom vil Cultura Sparebank også utvide sin egenkapital ved et tilbud om tegning av egenkapitalbevis (emisjon).

8 Vi anbefaler Cultura Bank Vi jobber for en mer rettferdig verden og en tryggere fremtid på hver vår måte. Vi setter pris på at det finnes en bank med samme mål. Derfor anbefaler vi Cultura Bank for enkeltmennesker, næringsliv og organisasjoner som vil være med på å påvirke samfunnsutviklingen. Fivas Bellona Regnskogsfondet Framtiden i våre hender Norges Kvinne-og Familieforbund Fairtrade Max Havelaar Norge Norsk Klimanettverk Grønn Hverdag Oikos Cultura Bank er en frittstående norsk sparebank. Forvaltningskapital pr. september 2010: 440 millioner. Antall ansatte: 17 Postadresse: Postboks 6800 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass 4, Oslo Telefon: , faks: E-post: Org.nr

Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank

Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank Hvorfor investere i Cultura Bank? AV BANKSJEF LARS HEKTOEN Utvikling i gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr) 500 450 427 466 400 350 300 250 200

Detaljer

Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3

Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3 Årsrapport 2014 Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 Innhold FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3 STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2014... 4 Den økonomiske utviklingen... 4 Hovedtrekk for Cultura Bank... 4 Resultatregnskapet...

Detaljer

10 år. Etiske og sosiale banker i bevegelse. Pengevirke. Pengevirke. gevirke. Pengevirke. Sosiale initiative. Tema: fri forskning

10 år. Etiske og sosiale banker i bevegelse. Pengevirke. Pengevirke. gevirke. Pengevirke. Sosiale initiative. Tema: fri forskning Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2009 Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2009 10 år gevirke tur Utgis av Cultura

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010. Tema: Eieformer

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010. Tema: Eieformer Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010 Tema: Eieformer Fremtidens eieformer Av Henrik Platz Vi trenger et innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz Innhold Når retten til liv patenteres 4 4 På jakt etter den nye økonomien 6 SKALTEK AB 8 Smånytt 10 Økonomer med fokus på miljøansvar og humanistiske verdier: Richard Welford 12 6 JAK Medlemsbank den rentefrie

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

PENGEVIRKE. Tema: Start din egen virksomhet. nr. 2 2012. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur

PENGEVIRKE. Tema: Start din egen virksomhet. nr. 2 2012. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2012 Tema: Start din egen virksomhet Små etablerere næringslivets vitaminer Av Arne Øgaard En bedre verden oppstår ikke av

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 Øko-bomull kan lønne seg Stadig flere velger fairtrade Quinua er de fattiges gullkorn Hvordan finansieres bærekraftig

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer