Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank"

Transkript

1 Bruk hodet, følg hjertet, invester i Cultura Bank

2 Hvorfor investere i Cultura Bank? AV BANKSJEF LARS HEKTOEN Utvikling i gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr) FORSIDEBILDE: JULIE ENGAAS Invester i en fremtidsrettet og ansvarlig bank Cultura Bank er den hittil eneste banken i Norge som klart markerer at den setter hensynet til mennesker, miljø, og samfunn foran hensynet til maksimal profitt. Dette mener vi er nødvendig som næringslivets bidrag til å stoppe en utvikling som fører til overutnyttelse av klodens ressurser, med global oppvarming og miljøødeleggelse som konsekvenser. Cultura Bank er en del av en verdensomspennende bankbevegelse som viser vei ut av den økonomiske krisen ved konsekvent å satse på utvikling av realøkonomien og dermed fjerne seg fra trenden innen den øvrige bankverdenen, der en stadig økende del av inntjeningen har kommet fra rene finanstransaksjoner. Avkastning måles vanligvis i penger. Cultura har som mål å kunne gi en rimelig økonomisk avkastning på en investering i våre egenkapitalbevis. Den skal ligge klart høyere enn det man kan oppnå på et risikofritt bankinnskudd. Men det finnes også en type avkastning som ikke så lett kan måles i penger, som for eksempel livskvalitet, helse, rent vann, rene matvarer og sosial rettferdighet. Cultura Bank søker gjennom sin utlånsvirksomhet å bidra til å fremme også denne typen avkastning, som på lang sikt kan bety mye mer for vår felles velferd enn høyest mulig rente på et spareprodukt. Uten bevisste støttespillere som er enige med oss i denne måten å prioritere på, kan vi ikke oppfylle våre ambisjoner. Vi trenger derfor mange store og små investorer som er villige til å ta konsekvensen av det de mener er riktig, også i måten de forvalter sine penger på. Å kjøpe egenkapitalbevis i Cultura Bank gir oss mulighet til å finansiere flere gode prosjekter av den typen som du finner eksempler på i denne brosjyren Gjennomsnittlig forvaltningskapital Cultura Bank, (millioner kroner) Effekten av å kjøpe egenkapitalbevis egenkapitalbevis Økning i utlån Ønsker du at Cultura Bank skal vokse videre, kjøp egenkapitalbevis! Kjøper du egenkapitalbevis for kr kan Cultura Bank øke utlånene med opp til kr. Utlån fordelt på formål kr % Økologisk jordbruk ,8 Miljøprosjekter ,9 Annen forretningsvirksomhet ,5 Mikrokreditter ,8 Økosamfunn og samtun ,7 Økobygg ,4 Pedagogisk virksomhet ,3 Sosialterapi, omsorg ,2 Medisin, terapi ,2 Kulturell virksomhet ,7 Øvrige allmennyttige prosjekter ,6 Sum allmennyttige formål ,0 Boliglån ,5 Andre lån til private ,5 Sum utlån ,0

3 Gode grunner til å investere i Cultura Bank Du ønsker et samfunn med mer... rent vann mangfold fellesskap økologisk produksjon ren luft livskvalitet kultur omsorg miljøgoder ren mat Lokale løsninger på globale problemer Helhetlig etisk profil og praksis På mange områder har samfunnsutviklingen bidratt til å gi oss et bedre liv. I dag begynner vi imidlertid å bli oppmerksom på en rekke negative utilsiktede konsekvenser av det vi gjerne betegner som rasjonelle økonomiske beslutninger. Selv om problemene ofte er av global karakter, for eksempel klimakrise og fattigdom, ligger løsningene på lokalt og regionalt nivå. Ved å investere i Cultura Bank kan vi bidra til at andre verdier enn de som kan telles i penger kommer med i vurderingen av økonomiske prosjekter. Ved å se prosjekter innenfor økonomi og kultur i sammenheng bidrar også Cultura med å skape nytt liv i bygder og bydeler. Hver gang du investerer og bruker penger, avgir du en stemme til hva du ønsker mer av i verden. Slik fungerer kreftene i markedsøkonomien. Alle ønsker å ta gode valg. ingen ønsker å tjene penger på f.eks. barnearbeid, våpenhandel, miljø og klimaforverring. Men hva vet du om hva banken din gjør med dine penger? Cultura er foreløpig den eneste banken i Norge med en helhetlig etisk profil og praksis, en bank som satser på transparenthet og etiske gode valg for deg som investor og bankkunde. Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø Tone Granaas Daglig leder i Grønn Hverdag FOTO: STIG WESTON

4 Derfor er vi kunder i Cultura Bank Bellona kjemper en viktig kamp for miljøet. I en hektisk hverdag er vi helt avhengige av den gode kontakten og forståelsen som vi møter i Cultura Bank. Det er vanskelig å finne aktører i finansverdenen som er i stand til å forstå hvordan det er å drive en ideell- og kompromissløs organisasjon som vår. Når banken også har et så viktig og godt verdigrunnlag som Cultura Bank, er dette veldig positivt for oss. Vi skulle ønske at flere aktører i samfunnet skapte slike etiske handlingsrom. Frederic Hauge Stifter og leder av Miljøstiftelsen Bellona Nå har vi i Godt Brød åpnet vårt ellevte bakeverksted i Norge, nærmere bestemt i Oslo Vinterpark på Tryvann. Her får vi spre vår økologiske ideologi i et av landets flotteste naturområder. Hos bakeriet i skogen kan du ski in og få servert sunn og god mat og drikke, inklusiv varme økologiske lunsjretter. Vi merker at vårt økologiske fokus på rene, norske råvarer, kombinert med den urbane kafékulturen, utgjør det gode liv for stadig flere. Valg vi tar i vår bedrift må bidra positivt til miljø og helse, fra jord til bord. Cultura Bank har vært med oss hele veien, og er med vårt verdigrunnlag et helt naturlig valg for oss. Richard Müller Gründer og leder av Godt Brød Aktivhus har utviklet et helhetlig typehuskonsept som tilbyr kunder et fullverdig miljøhus med fokus på godt inneklima, miljøvennlige og sunne byggematerialer og lavenergiløsninger. Helt siden oppstart har vi hatt et meget godt samarbeid med Cultura Bank, som også tilbyr svært gunstige lånebetingelser til de som velger våre hus. Vi ser frem til et langt og fruktbart samarbeid med Cultura for sammen å bringe ut budskapet om at bærekraft og livskvalitet er to sider av samme sak! Rolf Jacobsen Daglig leder De seks Camphill-landsbyene i Norge tilbyr et helhetlig boog arbeidsfellesskap for unge og voksne med omsorgsbehov. Vi ønsker å gi hvert menneske ansvar og mulighet til vekst og utvikling. I en landsby har derfor alle den samme rett til meningsfulle livsoppgaver og et innholdsrikt liv. Landsbylivet er en måte å leve sammen på som gir både den som yter og den som mottar hjelp innhold og kvalitet i livet. Cultura Bank har de samme idealene som landsbyene, vi ønsker begge å bidra til positiv samfunnsutvikling og å ivareta miljøet. Vi er derfor stolte kunder av Cultura Bank. Birgit Hammer Koordinator

5 CLANN CREDO LTD Samarbeidspartnere Cultura Bank samarbeider med andre bærekraftige banker og nettverk i Skandinavia og Europa. Blant de viktigste samarbeidsbanker er Andelskassen Merkur i Danmark og Ekobanken i Sverige. Cultura Bank er medlem av International Association of Investors in the Social Economy (INAISE), som er et nettverk av banker og finansieringsinstitusjoner både fra Europa og fra resten av verden, Global Alliance for Banking on Values og Federation of European Ethical and Alternative Banks (FEBEA). Cultura Bank har en avtale med Det Europeiske Investeringsfondet (EIF), om en garantiordning for lån til små bedrifter (< 10 ansatte) og samarbeider med Mikrofinans Norge i arbeidet med å gi utsatte grupper i samfunnet, som for eksempel innvandrere, mulighet til finansiering. Cultura Bank har samarbeidsavtaler med Grønn Hverdag og Oikos. En viktig del av Culturas kontotilbud er støttekonti. Ved å spare på en støttekonto kan du støtte en av følgende organisasjoner:» Framtiden i våre hender samarbeid om FIVH-konto» Redd Barna samarbeid om Redd Barna konto» Regnskogfondet samarbeid om Regnskogkonto» WWF-Norge samarbeid om WWF-konto» Kvinne- og Familieforbundet De glemte kvinner på Sri Lanka-konto» Naturvernforbundet samarbeid om Naturvernkonto FOTO: KRISTIN RUUD/REDD BARNA Social Banking and Financial There are other ways Conference organised jointly by INAISE and

6 Egenkapitalbevis i Cultura Bank Hvorfor investere i egenkapitalbevis i Cultura? Stor samfunnsmessig nytte Effekten av din investering i egenkapitalbevis mangedobles i forhold til effekten av å sette samme beløp på en innskuddskonto. På grunn av regelen om kapitaldekning kan Cultura Sparebank øke sine samlede utlån med opp til 12,5 ganger det beløpet du tegner i egenkapitalbevis. Den samfunnsnyttige effekten av investeringen er derfor meget stor. Størrelsen på utlån til en enkelt kunde kan maksimalt utgjøre 25 prosent av bankens ansvarlige kapital. For en mindre bank betyr dette at muligheten til å hjelpe i gang større prosjekter er begrenset, og en investering i egenkapitalbevis er derfor et velkomment bidrag til våre låntakere. Egenkapitalbevis gir medbestemmelsesrett Forstanderskapet er sparebankens øverste organ og velger sparebankens styre. I Cultura Banks forstanderskap utgjør representantene for egenkapitalbeviseierne 25 prosent, dvs. 3 medlemmer og 1 varamedlem. Culturas egenkapitalbeviseiere har 1 stemme for hvert egenkapitalbevis i valg av medlemmer til forstanderskapet. Ved siden av egenkapitalbeviseierne er både innskytere, ansatte og det offentlige, ved kommunestyret eller fylkesstyret, representert i forstanderskapet. Dette til forskjell fra banker som er organisert som aksjeselskaper. Mulighet for utbytte Egenkapitalbevisene til Cultura Sparebank kan få utbytte dersom banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital. Det er bankens policy å gi et rimelig utbytte sett i forhold til avkastningen på innskudd i banken. For 2011 ble det utbetalt et utbytte på 2,5 %. Egenkapitalbevis tilbudt i emisjonen våren 2012 vil få rett til halvt utbytte for Omsetning av egenkapitalbevis Egenkapitalbevis i Cultura Sparebank er ikke notert på Oslo Børs. Banken ønsker at dens kapitalgrunnlag primært skal bygges opp av mennesker, institusjoner og virksomheter som ser berettigelsen av en slik bank i Norge. Cultura Sparebank legger forholdene til rette for en viss likviditet i omsetningen av egenkapitalbevis og kan som et ledd i dette erverve 2000 egenkapitalbevis til egen beholdning. Banken mottar løpende forespørsler om kjøp og salg, men stiller ingen omsetningsgaranti. En egenkapitalbeviseier må påregne at det kan ta noe tid å selge bevisene. Egenkapitalbevisene er fritt omsettelige, men overdragelser skal meldes til banken og godkjennes av bankens styre. Siden egenkapitalbevisene første gang ble tilbudt i 1996, da benevnt grunnfondsbevis, har de som regel vært omsatt til pålydende verdi, kroner 1 000,-.. Hvordan kjøpe egenkapitalbevis? Interesserte kan sende en forespørsel om kjøp til banken, som vil formidle kontakt med eventuelle selgere, eller tilby å selge fra sin egen beholdning. Med visse mellomrom vil Cultura Sparebank også utvide sin egenkapital ved et tilbud om tegning av egenkapitalbevis (emisjon) der man kan få tildelt nyutstedte egenkapitalbevis.

7 Hva er egenkapitalbevis? Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen i all hovedsak har bestått av et grunnfond med tillegg av tidligere års tilbakeholdte overskudd. Sparebankloven ble imidlertid i 1987 endret slik at de sparebanker som ønsker det nå kan hente egenkapital i markedet ved å utstede grunnfondsbevis fra 1. juli 2009 benevnt egenkapitalbevis (Lov nr. 46). Den egenkapital som sparebankene på denne måten henter inn, teller som kjernekapital i relasjon til bestemmelsene om kapitaldekning. 26 sparebanker har utstedt egenkapitalbevis, hvorav 21 er notert og kan omsettes ved Oslo Børs. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fonds. I Cultura Sparebank utgjorde eierandelskapitalen kroner ,- fordelt på egenkapitalbevis. Den øvrige egenkapitalen (Sparebankens fond) utgjorde kroner ,- hvorav utjevningsfondet avsatt til fremtidig utbytte utgjorde kroner ,- og grunnfondet kroner ,-. Risiko Helt sentralt for egenkapitalbevisets stilling er prioritetsrekkefølgen ved underskuddssituasjoner og ved avvikling. Ved avvikling av en sparebank har eierne av egenkapitalbevis krav på å få utbetalt eierandelskapitalen og overkursfondet, såfremt alle kreditorer i banken har fått full dekning. Hvis ikke alle kreditorer får full dekning, gjelder prioritetsrekkefølgen. Eventuelle kompensasjonsfond har lik prioritet med overkursfondet. Disse fondene vil ha bedre prioritet enn utjevningsfondet og grunnfondet, men dårligere prioritet enn egenkapitalbevisene. Beskatning Skattlegging av egenkapitalbevis er i hovedtrekk som for aksjer. Det innebærer at det utbyttet norske investorer mottar på egenkapitalbevisene beskattes med 28 prosent fratrukket et skjermingsfradrag. Skattereglene er også like når det gjelder salg. Gevinst som oppnås ved salg av egenkapitalbevis, er skattepliktig inntekt. Tap er fradragsberettiget. Egenkapitalbevisene formuesbeskattes som aksjer, og den ligningsmessige verdien av egenkapitalbevisene utgjør 100 prosent av markedsverdien. Emisjon Cultura Bank I perioden 2. mai til 29. juni 2012 gjennomfører banken en emisjon på maksimalt nye egenkapitalbevis til pari pålydende verdi av kroner 1 000,-. Tegning foregår ved å levere tegningsblanketten til banken senest den Eksisterende egenkapitalbeviseiere har fortrinnsrett i emisjonen ved tegning før Hvis du er interessert i å tegne egenkapitalbevis i denne emisjonen, send en e-post til eller en sms med INVESTERE til 2007 og få tilsendt fullstendig informasjon (prospekt og tegningsblankett). Du kan også laste ned materialet fra vår nettside eller ringe banken på tlf hvis du har spørsmål om egenkapitalbevis eller emisjonen. Send sms INVESTERE til 2007 for mer informasjon

8 Vi anbefaler Cultura Bank Vi jobber for en mer rettferdig verden og en tryggere fremtid på hver vår måte. Vi setter pris på at det finnes en bank med samme mål. Derfor anbefaler vi Cultura Bank for enkeltmennesker, næringsliv og organisasjoner som vil være med på å påvirke samfunnsutviklingen. Fivas Bellona Dialogos Regnskogfondet Framtiden i Våre Hender Forum for Utvikling og Miljø Norges Kvinne-og Familieforbund Fairtrade Max Havelaar Norge Norsk Klimanettverk Utviklingsfondet Grønn Hverdag Debio Oikos WWF Cultura Bank er en frittstående norsk sparebank. Forvaltningskapital pr. april 2012: ca. 500 millioner kr. Antall ansatte: 17 Postadresse: Postboks 6800 St. Olavs plass, NO-0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass 4, Oslo Telefon: , faks: E-post: Org.nr cultura.no

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer