ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2014 2017"

Transkript

1 Halden kommune ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre

2 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere stabil, robust drift innenfor de rammene som er gitt av overføringer fra staten, eksisterende nivå på eiendomsskatt samt en tilpasset plan for dekning av akkumulert underskudd. Dette innebærer at de områdene som har etablert tilfredsstillende kostnadskontroll i hovedsak kan videreføre driften som i dag, og slik at videre lokal effektivisering kan benyttes til fornyelse og forsterkning innen eget område. I en situasjon med et for høyt samlet kostnadsnivå er det gledelig å registrere at det innenfor alle hovedsektorene finnes områder med etablert drift innen målsettingen. Dette viser at det er mulig å drive i balanse og at det må iverksettes målrettede tiltak innen de områdene som sliter med å holde sine budsjetter. Dette betyr at enkelte områder innen Teknisk/Plan, Sentral/Felles samt Helse og Omsorg trenger hurtige omstillinger fra nå og tidlig i planperioden. Andre områder innen samme sektorer samt innen Kultur og Undervisning og Oppvekst er i balanse eller trenger moderate justeringer for å oppnå balanse. Innen områder som overskrider sine lønnsbudsjetter må det på kort sikt gjennomføres nedbemanning ved ansettelsesstopp, overføring av personell til andre områder, eller ved oppsigelser dersom dette er påkrevd. Samarbeidspartiene vil samtidig berømme kommunens ansatte for den flotte innsatsen som gjennomføres daglig og som gjør at vi fortsatt leverer gode tjenester på de aller fleste tjenesteområdene. Vi er trygge på at tjenestenivået fortsatt vil bli det beste som er oppnåelig, gitt noe trangere rammer enn i dag. Vi vil også gi administrasjonen honnør for målrettede undersøkelser av driftsformer i sammenlignbare kommuner og for aktiv bruk av det ROBEKnettverket Halden kommune er medlem av. Investeringsnivået holdes nøkternt i hele økonomiplanperioden. Det vil bli viet større oppmerksomhet mot salg av eiendommer for nedbetaling av gjeld eller mulig realisering av større investeringer.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innhold Sammendrag... 2 Kort om kommunens økonomiske situasjon Forord Grunnleggende politiske føringer Mål for sektorene Forutsetninger videreført fra rådmannens forslag Nøkkeltall Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk (fra rådmannens forslag) Kommunens rammebetingelser (fra rådmannens forslag) a) Befolkningsutvikling a.1. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter c) Reformer Samhandlingsreformen Folkehelse Undervisning og oppvekst d) Lønns- og prisvekst e) Netto finanskostnader Drift a) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter Arbeidsgiverstrategi (fra rådmannens forslag) Lederutvikling(fra rådmannens forslag) Organisasjonsgjennomgang(fra rådmannens forslag) Kompetanseutvikling(fra rådmannens forslag) Eiendommer(fra rådmannens forslag) Omstilling og tidsperspektiv(fra rådmannens forslag) a) Driftsoversikt b) Finansielle nøkkeltall Gjeldssituasjonen Styringsparametere for NAV (fra rådmannens forslag) Investeringer(fra rådmannens forslag) Likviditet/finansforvaltning(fra rådmannens forslag) Helse, miljø og sikkerhet Vedlegg Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Nye låneopptak Selvkost Andre vedlegg Fra boligsosialt handlingsprogram Prosess og forankring handlings og aktivitetsplan... 35

4 4 Kort om kommunens økonomiske situasjon Fra kap. 1 Forord i rådmannens saksutredning: 1. Forord Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en fireårig økonomiplan og gir samtidig føringer for innholdet i planen. Det ble i kommunestyret 15. desember 2011 vedtatt at økonomiplanen for skulle behandles av kommunestyret i juni Økonomiplanen for som nå skal til behandling er en revidert utgave av planen som ble laget i Økonomiplanen for skal behandles i formannskapet 6. juni og i kommunestyret 20. juni. Halden kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Det akkumulerte underskuddet er på hele 214 mkr. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden Regnskapene ble likevel gjort opp med balanse frem til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk av tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene og kommunen ble innhentet av realitetene, noe det akkumulerte underskuddet tydelig viser. Med bakgrunn i dette vil den overordnede målsettingen i perioden være å gjenvinne et økonomisk handlingsrom. For å vinne tilbake handlingsrommet, vil det være nødvendig med store kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger i det omfang lov og forskrift gir mulighet for. Parallelt med dette må Halden kommune ha økt fokus på produksjonen innenfor de ulike tjenesteområdene; hva produseres og hvilket omfang produseres. Vurdering av effektivitet og organisering vil være viktige elementer i tillegg til vurderingen av kostandene som er knyttet til produksjonen. Der hvor det fremkommer avvik, enten som følge av effektivitetsavvik eller aktivitetsavvik, må det korrigeres umiddelbart. Det er en forutsetning for å lykkes. Et styringssystem må også på plass for å håndtere dette. Halden kommune ble innmeldt i ROBEK i august 2012 som følge av at underskuddet fra 2011 var planlagt dekket inn over mer enn to år. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommune som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet (gjennom Fylkesmannen) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Sammen med åtte andre ROBEK kommuner er Halden nå med i et nettverk i regi av KS (Kommunenes organisasjon). Målsettingen med nettverket: utvikle et styringssystem ved å ha mål på kvalitet og resultat redusere driftsrammene for å få balanse i aktivitetsnivået få på plass lederavtaler slik at lederne vet hva de skal få til få en realistisk vedtatt plan for nedbetalingen av det akkumulerte underskuddet Det vil være helt avgjørende å redusere kostandene mye nok og raskt nok for å slippe for store reduksjoner hvert år. Halden er en minsteinntektskommune og vil aldri få god rå. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fremfor andre. Det vil heller aldri være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger til en kvalitet som er god nok.

5 5 2. Grunnleggende politiske føringer Samarbeidspartienes forslag til økonomiplan bygger på: Vedtatt budsjett for 2013 Rådmannens prognose for 2013 pr. kvartalsrapport ultimo mars Frie disponible inntekter som angitt i rådmannens forslag til økonomiplan. Dette innebærer videreføring av dagens satser for eiendomsskatt. Inntekter fra salg av kommunale eiendommer kan brukes til nedbetaling av langsiktig gjeld eller tyngre investeringer. Låneopptaket begrenses til et minimum, styrt av gjeldende VA-plan, behov for startlån, samt mindre tekniske investeringer. Investeringsnivået er redusert i forhold til økonomiplan vedtatt i I hele perioden etter konstituering av nytt kommunestyre har samarbeidspartiene fattet vedtak for å bringe balanse mellom inntekter og utgifter ved å la sektorene disponere midler innen vedtatte budsjettrammer. Alle vedtak er foreløpig ikke gjennomført og effekt av tiltakene er foreløpig ikke kjent på alle områder. Alle vedtak skal gjennomføres, men det er viktig at administrasjonen gjennomfører vedtak på områder med størst avvik og effekt. Det er viktig å prioritere tiltak som bedrer likviditet og som gir langvarig effekt på kostnadssiden: Salg av eiendommer. Reduksjon av lønnskostnader/kutt i bemanning. Reduksjon sykefravær. Reduksjon bruk av vikarer. Dette innebærer at heller enn å tilstrebe videreføring av høy aktivitet ønsker vi en normalisert drift innenfor de økonomiske rammene som står til disposisjon. Dette har følgende konsekvenser: Tilgjengelig personale innenfor hver enkelt sektor må begrenses til det som lønnsbudsjettet gir rom for. Driftsnivået skal være innefor en ramme som tillater: o Nøkternt bruk av forbruksmateriell og innleide tjenester o Avsatte midler til kontinuerlig forbedringsarbeid inkludert kompetanseutvikling På denne bakgrunnen er det tatt utgangspunkt i budsjettet for 2013 for hver sektor. Disse er justert opp med 3,0 % pr. år, det vil si lik rådmannens antatte deflator slik at driftsnivået skal tilstrebes det som er gitt av gjeldende budsjett for Dette innebærer betydelige kutt i personalressurser for de områdene som har overforbruk. Dette vil medføre endringer av tjenestekvaliteten. Det skal vurderes konkurranseutsetting av tjenester der det er hensiktsmessig for bedring av økonomien og/eller tjenestekvaliteten. Konkurranseutsetting av kjøkken skal gjennomføres så raskt som det praktisk er mulig.

6 6 Rådmannen bes om å rapportere tilgjengelige personalressurser samt konsekvenser for tjenestenivå som resultatindikatorer sammen med økonomirapporteringen og rapportering av de resultatindikatorene rådmannen selv foreslår. Styringsindikatorene skal angi personalmessige mål og tjenestemessige mål for innbyggerne. Framskriving av inntekter og utgifter, basert på rådmannens underlag viser at samtidig som det nå mangler balanse mellom utgifter og inntekter, vil heller ikke framtidige inntektsøkninger dekke forventet lønns- og prisstigning. Dette skyldes et nedarvet høyt gjeldsnivå og medfølgende høye finansutgifter. For å gi kommunen bedre rammer på sikt bes rådmannen vurdere salg av større aktivaposter som aksjeposten i Østfold Energi. Vurderingen skal omfatte mulig pris samt effekten på kommunens gjeldsbyrde og dermed reduksjon av finanskostnader. Effekten av et slikt tiltak er ikke saldert inn i denne økonomiplanen, men er et grep som vil gi varig økonomisk handlefrihet. 3. Mål for sektorene Sentral/Felles/rådmannen/politisk I denne sektoren er lønnsutgiftene noenlunde under kontroll. Likevel må lønnsutgiftene reduseres noe. Næring (del av sentral/felles) Det har vært en bevisst politisk prioritering å fokusere på tilrettelegging for næringslivsetablering og økt bosetting. Selv om dette også vil medføre økte kostnader vil det være av avgjørende betydning for kommunens fremtid at denne utviklingen fortsetter. I dette arbeidet bør kommunens profileringsarbeid nedfelles i et strategidokument som skal gjennomsyre alle kommunens ambassadører, både menneskelige ambassadører og nettbaserte/trykte ambassadører. Ved hjelp av omdisponeringer innen sentral/felles skal det skaffes rom til å lønne en næringssjef, som forutsettes ansatt i 2013 i henhold til vedtatt budsjett. Politisk nivå deler rådmannens syn på at tilskuddet til Allsang på grensen etter hvert faller bort. Vi må likevel regne med at en avtale om videreføring utenfor kommunen, i første omgang vil måtte medføre en grad av støtte/underskuddsdekning fra Halden kommune. Støtten/underskuddsdekningen må imidlertid i løpet av få år være redusert til null. NAV Her er det en utfordring å redusere lønnsutgiftene slik at budsjettrammen nås. Dette kan bety justering av styringsindikatorene gitt av rådmannen for NAV. Undervisning og Oppvekst For undervisning og oppvekst videreføres aktivitetsnivået med mindre justeringer. I 2013 har budsjettet delvis blitt balansert ved kutt på forbruksmateriell, ekskursjoner o.l. For å gi rom for rimelig forbruk kreves noen moderate varige besparelser for å få sektorens økonomi i balanse.

7 Den pågående utredningen av skolestruktur vil ligge til grunn for eventuelle investeringer senere i planperioden. Politisk nivå ønsker at alle skolene i Iddeområdet benyttes inntil ny skole er på plass. Likevel kan det tas ut kostnadsbesparelser ved samordning av ledelse, lærerkrefter og annet personale. 7 Kultur Kultursektoren følger vedtatt budsjett med et mindre underforbruk. Her videreføres nåværende driftsnivået i hovedsak. Innen rammene prioriteres, bibliotek, kulturskole, ungdomstilbud samt frivillig arbeid innen kultur og idrett. Byjubileet og grunnlovsjubileet finansieres med 1 million kr for hver av årene 2014 og For å finansiere dette tilføres sektoren 0,5 milliioner kr for hvert av årene fra sentral/felles Helse og Omsorg Her er det store utfordringer knyttet til å redusere nåværende kostnadsnivå. Samlet sett må driftskostnadene reduseres med 46.5 millioner kr i forhold til årsprognose pr april Forholdet mellom lønnskostnader på enkeltområder tilstrebes som gitt av budsjettet for Dette vil innebære nedbemanninger innen de aktuelle enkeltområdene. Reduksjonene må nødvendigvis gå ut over tjenestenivået. Administrasjonen bes å vurdere om sektorens organisering er hensiktsmessig, om tildelingskriteriene ved enkeltvedtak kan strammes inn, og om enkeltvedtakenes omfang kan reduseres. Lovverket skal selvsagt fortsatt følges. Selv med vanskelige økonomiske betingelser ønsker politisk nivå å prioritere langsiktig forebyggende aktiviteter for barn, unge og innen rus/psykiatri. Omfanget for disse tjenestene bør ikke reduseres mer enn nødvendig for å nå rammene gitt av inneværende års budsjett. Plan/Teknisk drift Også innen denne sektoren er det store utfordringer knyttet til lønnsutgifter. Det er helt avgjørende, også for sektorens egen evne til å løse pålagte, oppgaver at lønnsutgiftene reduseres både for å holde budsjettrammene og for å ha økonomisk rom til å løse sektorens oppgaver innen drift og vedlikehold. Vann/Avløp/Renovasjon (Selvkost) Denne sektoren står for den største delen av planlagte investeringer, knyttet til gjennomføring av vedtatt VA-plan. Her er utfordringen gjennomføring. Dette arbeidet må intensiveres blant annet ved å sette større deler av dette ut til aktuelle entreprenører gjennom alminnelige offentlige innkjøpsprosesser. Det skal vurderes om områdets organisering bør endres, eksempelvis ved opprettelse av kommunalt foretak. I vurderingen skal det legges vekt på oversiktlighet for virksomhet og økonomi samt muligheter for politisk og offentlig innsyn. Havn (Selvstendig budsjettkapitel) Driften har de senere år gått med overskudd. Det er et mål at havnevesenet utvikler seg økonomisk og driftsmessig innenfor det potensialet som finnes til å gå med mest mulig overskudd. De reduksjoner som må skje innenfor teknisk sektor kan ikke løses ved hjelp av overføringer fra havnekassens midler. Det vedtatte budsjett for 2013 følger rammene til rådmannens budsjettforslag og har en ramme på ca Dette videreføres for Innenfor denne rammen bør det tilsettes en havnesjef i full stilling for gjennomføring av havnestrategi. Dermed kan vi best mulig ivareta det potensialet en god havn utgjør for næringslivet i Halden og omegn.

8 Budsjettrammene lenger ut i perioden vil gjenspeile utviklingen av aktivitet som oppnådd ved gjennomføring av framtidig vedtatt havnestrategi. Det er behov for betydelige investeringer for å sikre fortsatt havnedrift. Havnestyret avventer pågående arbeid med havnestrategi før endelige investeringsplaner fastlegges. Likevel kan det allerede nå forventes igangsatt arbeid med sikring av grunn og havnekant. Investeringstakt blir bestemt i framtidig vedtatt havnestrategi og tilpasset Havnas økonomi. Investeringene forventes påbegynt i 2014 og vil bli tatt høyde for i budsjettarbeidet. Etter at Mølen er tilbakeført til Halden havn i henhold til Kommunestyrets vedtak PS2013/72, vil det bli tatt initiativ til næringsetableringer på Mølen knyttet til havnevirksomhet Forutsetninger videreført fra rådmannens forslag Forslaget til økonomiplan for Halden kommune i perioden er en rullering av planen som ble vedtatt i juni 2012 for perioden Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et merforbruk på 71 mkr. Det var ingen store engangshendelser i 2012 slik at dette resultatet belyser ubalansen i kommuneøkonomien ved inngangen til Dette møtes med videreføring av tiltak: Vedtatt i sak 2012/34, KS Vedtatt i økonomiplanen for sak 2012/89, KS Vedtatt i budsjett 2013, sak 2012/164, KS Vedtatt i sak 2013/52, KS Nye tiltak må sees på som en ambisjon på innsparing innenfor de områdene som beskrives. Konkretisering og ytterligere vurderinger av tiltak og potensiale må det arbeides med frem mot budsjett Rådmannen vil allikevel bemerke at tiltakene som er foreslått er gjort på bakgrunn av vurderinger av KOSTRA data. Rådmannen vil også ha fokus på dette gjennom arbeidet som pågår i ROBEK-nettverket. Følgende tiltak, foreslått av rådmannen bes gjennomført: Innføring av e-handelsløsning og sentralisering av innkjøpsfunksjoner til et sentralt innkjøpskontor. NAV: Økt overgang til arbeid. Sykefraværet må ytterligere ned for å begrense tilgangen til arbeidsavklaringspenger og økningen i antall uføre. Skolestrukturen skal vurderes høsten Det er lagt inn en forventning om at det er mulig å gjøre endringer i skolestrukturen som vil medføre kostnadsreduksjoner. Allsang på Grensen ikke videreføring av kommunalt bidrag til allsang på grensen.

9 Tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel Intensjonen med kommunens overordnede planer er at påpekte behov og ønskede utviklingstrekk skal konkretiseres og operasjonaliseres i økonomiplaner og årsbudsjett. Det er ikke tatt høyde for nye tiltak utledet av kommunens overordnede planverk. Årsaken til dette er at det i den kommende perioden vil være fokus på balanse i driftsøkonomien. Satsing på nye tiltak må sees i sammenheng med planstrategiarbeidet når det er gjenopprettet balanse i kommunens driftsnivå. Mål på resultater Styring på resultatmål brukes i varierende grad og omfang innenfor de ulike kommunalavdelingene. Det er i denne planen få styringsindikatorer som sier noe om hvilke mål kommunen har innenfor de ulike tjenesteområdene. Rådmannen anser det som en viktig oppgave å utarbeide gode styringsindikatorer innenfor alle tjenesteområdene. Det vil bli lagt større vekt på styringsindikatorer fra og med budsjett 2014 og i neste økonomiplan Nøkkeltall Underskuddsinndekning I forslaget til økonomiplan for dekkes det akkumulerte underskuddet inn over 6 år. Inndekning er med det budsjettert slik (i millioner kr): Underskudd 2011 Underskudd Dette betyr at det akkumulerte underskuddet er dekket innen Prognosen for 2013 som er basert på regnskapstall fra april viser et forventet regnskapsmessig merforbruk også i Det jobbes med gjennomføring av vedtatte tiltak samtidig som organisasjonen analyseres for å finne nye tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen ytterligere i forhold til prognosen per april. Målet er å komme nærmest mulig balanse i 2013, men det vil etter all sannsynlighet bli et nytt år med regnskapsmessig merforbruk. I denne planen er det ikke tatt hensyn til inndekning av et eventuelt merforbruk i Endringer Det er gjort følgende hovedendringer i økonomiplan i forhold til planen for : a) Skatt og rammetilskudd er økt i henhold til KS prognosemodell, publisert 13. mai 2013 c) Endret underskuddsinndekning i fht. økonomiplan d) Investeringsnivået er redusert i forhold til økonomiplan vedtatt i e) Nye tiltak

10 Driftsrammer Utvikling i driftsrammer i perioden kan oppsummeres slik: (tall i hele 1000) 10 DRIFTSOVERSIKT Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon eldreomsorg/skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Overf. Rentebelastning VAR lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Overf. Avdragsbelstning VAR lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen / Politisk/Org&utv/Felles NAV Kultur og Idrett Undervisning og Oppvekst Helse og Sosial Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse Deflator fra 2013 til 2014 er lagt inn med 3,0 %. Årene ligger inne i faste 2014-kroner. Kommuneproposisjonen legger opp til en samlet økning i frie inntekter på 4,5 mrd for kommunesektoren i 2014 med bakgrunn i den demografiske endringen. Denne økningen er videreført i

11 Investeringsbudsjett (fra rådmannens forslag) Rådmannen fremlegger et magert investeringsbudsjett utover VAR. En av grunnene til dette er at rådmannen mener at kommunens langsiktige gjeld bør reduseres. Utover investeringer i prosjekter som har en positiv rentabilitet, legges inn en investeringsramme på 20 mkr. Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger konkrete prosjekter fra dette, som igjen må behandles hos Fylkesmannen. Rådmannens investeringsprogram for planperioden oppsummeres slik: Tall i hele Brutto investering VAR Rentable investeringer Ikke rentable investeringer Utlån Sum Finansiering lån Langsiktig gjeld(fra rådmannens forslag) Halden kommunes langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) utgjorde ved utgangen av ,6 % av driftsinntektene. Halden kommune har dermed den høyeste gjeldsgraden av alle kommunene i Østfold. Landsgjennomsnittet for 2012 var på 86 %. Dette bør reduseres på sikt. Driftsnivået må derfor holdes lavt utover 2017 og at det gjennomføres en raskere nedbetaling av langsiktig gjeld. Det positive avviket som fremkommer i driftsregnskapet bør benyttes til å nedbetale gjeld, slik at gjeld i andel av driftsinntekter kommer ned på samme nivå som landsgjennomsnittet. I tillegg bør eventuelt salg av eiendommer benyttes til nedbetaling av gjeld. 6. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk (fra rådmannens forslag) Kommunens overordnede planverk består av 3 planer; Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt høsten 2010 rulleres 2014 Kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2011 Økonomiplan, vedtatt juni 2012 revidert juni 2013 Kommunestyret vedtok november 2012 kommunal planstrategi. Denne legger løp for rullering av planer for budsjettperioden. Kommunes planer og status i forhold til hvor de er i sin syklus er vist i vedlegg 1. Rådmannen vil fremheve følgende visjon som er hentet fra samfunnsplanen og som også er noe å strekke seg etter i en vanskelig økonomisk tid: Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste sted å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner, og for de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet.

12 I planperioden vil det være viktig å ha fokus på: 12 Stedsprofilering/en attraktiv kommune Halden kommune ligger i randsonen av hovedstadsområdet. Det er svært viktig for utviklingen i Halden kommune at kommunen fremstår som attraktiv for næringsetablering, bosetting og tildels turisme/besøk. Alle by-kommunene i Østfold driver ulike former for byoffensiver, omdømmeprosjekter, profileringskampanjer o.l. Alle randsone-kommunene er i realiteten konkurrenter når det gjelder etableringer, og stedskvaliteter kan være avgjørende for om byer er attraktive og konkurransedyktige. Det er særlig med tanke på næringsetablering og bosetting at rådmannen ønsker et sterkere fokus på kommunens strategiske profileringsarbeid. Dette vil også påvirke kommunens økonomiske rammebetingelser (skatt og rammetilskudd) direkte. Halden kommune er som kjent en lavinntektskommune, og lavinntektskommuner har mye større utfordringer knyttet til å tilby et likeverdig tilbud til sine innbyggere sammenlignet med høyinntektskommuner. I tillegg er Halden en tidligere industriby, og det har de siste årene vært svært lite statlige omstillingsmidler å hente for å kunne utvikle byen ut av de økonomiske utfordringene dette medfører. Det har vært en bevisst politisk prioritering å fokusere på tilrettelegging for næringslivsetablering og økt bosetting. Selv om dette også vil medføre økte kostnader vil det være av avgjørende betydning for kommunens fremtid at denne utviklingen fortsetter. I dette arbeidet bør kommunens profileringsarbeid nedfelles i et strategidokument som skal gjennomsyre alle kommunens ambassadører, både menneskelige ambassadører og nettbaserte/trykte ambassadører. Samfunnsutvikling Halden kommunes samfunnsplan ble rullert høsten 2010 og baserer seg på eksisterende vedtatte planer og planer som er under revidering, og skal gjelde frem til (Rulleres 1 gang hver kommunestyreperiode). I tillegg til at samfunnsplanen inneholder vedtatte fagplaner og videreføringen av disse omhandler også samfunnsplanen en beskrivelse av utviklingen av Haldensamfunnet som helhet. Samfunnsplanen skal opp til ny revidering i løpet av Befolkningsmessig er Halden kommune i vekst. Legger man middelverdier til grunn fra SSB`s befolkningsframskriving vil kommunens befolkning utgjøre omlag i 2020 og i Dette er en passiv framskriving som vil kunne bli en realitet med mindre det legges til rette for økt tilflytting som følge av ny-etableringer. I en tid hvor teknologi gjør det mulig å utføre arbeid under transport, og ikke minst hjemmefra, er det ikke slik lenger at Halden er et perifert område sett fra Stor-Oslo området. Mange bedrifter, og særlig kunnskapsbedrifter, går mer og mer over fra det tradisjonelle arbeidet i kontorfellesskap til arbeid fra hjemmekontor og reisekontor. Dette igjen medfører at blant annet Halden kommune fort kan bli et svært attraktivt sted å bo for de som ønsker å bo desentralt samtidig som de ønsker å jobbe sentralt. På sikt vil også slike tilflytninger kunne medføre næringsetableringer. Fortsatt vil det nok i noen år være fokus på transportmulighetene til og fra regionen, og da er det særlig banefasilitetene som gjelder. Det er et velkjent faktum at arbeidsplassutviklingen påvirker mye av tilflyttingen, men det er også en tendens til at bostedsattraktivitet basert på andre livsforhold er mer og mer avgjørende for flyttestrømmer. I dette bildet er Halden i en gunstig situasjon.

13 Ser en på den aldersmessige tilflyttingen til Halden de siste årene er det folk i 30-årene med barn som i hovedsak kommer flyttende. Dette kan forenklet tolkes slik at ungdommer som flytter ut for å ta studier og utdanning kommer tilbake når de er etablert i arbeidsmarkedet og har fått barn. Sett i et økonomisk perspektiv er dette svært gunstig. Dette begrunnes med at godt utdannede mennesker tilfører kommunen høyere skatteinntekter (inntektsskatt), og bidrar til en bedre score på utdanningsparameteret i levekårsindeksen. 13 Næringsutvikling Hovedsysselsettingen i Halden er innenfor privat sektor, der natur og vareproduksjon med privat tjenesteyting er de største områdene. Veksten i Halden har vært lavere enn de omkringliggende kommunene de siste årene. Dette skyldes blant annet nedgangen i ITbransjen, utflytting av offentlige institusjoner som sykehus, politi, toll og forsvaret. I tillegg har Halden hatt en større andel industriarbeidsplasser, en bransje som har hatt sterk nedgang i antall arbeidsplasser. Halden kommune har gjennom bredt samarbeid mellom næringslivet og kommunen laget en strategisk næringsplan som har som formål å legge til rette for et lønnsomt og bærekraftig næringsliv i Halden, med tilstrekkelig sysselsetting for kommunens innbyggere og økonomisk grunnlag for effektive kommunale tjenester. Denne planen er retningsgivende for kommunens tilretteleggingsarbeid og utvikling av næringslivet i Halden. Arealplan Store utbyggingsområder er avsatt i kommuneplanens arealdel (B2). Det forventes at en utbygging av disse områdene vil starte i slutten av perioden. I så måte er det viktig at skolestrukturen vurderes i perioden. Skolestrukturen er planlagt vurdert høsten Kommuneplanens arealdel viser tre store veiprosjekter; To tunnelprosjekter gjennom festningsfjellet, henholdsvis til sydsiden og Iddesiden, samt ny vei fra Rv 104 til Rokkeveien. Etter rådmannens syn er det to forhold om er viktige før man kan komme nærmere en realisering av slike prosjekt, trafikkanalyser og bompengefinansiering. Arbeidet med kystsoneplan og tilrettelegging for regionalt næringsareal mellom ny og gammel E6 har prioritet i første del av planperioden. Sentrumsplanarbeidet vil være ferdig ved inngangen til Konsekvenser som følge at dette planarbeidet blir å innarbeide ved rullering av økonomiplanen i Sentrumsplanen Det ble i 2013 vedtatt oppstart av en kommunedelplan for sentrum. Denne planen er under utarbeidelse og vil bli ferdig årsskiftet 2013/2014. Planen vil legge føringer på utviklingen i sentrum i planperioden og er spesielt viktig for kommunen i forhold til hva planen legger av føringer for utvikling av sentrumsskolen.

14 14 7. Kommunens rammebetingelser (fra rådmannens forslag) a) Befolkningsutvikling 7.a.1. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB s prognose for middels folketallsutvikling. Befolkningsutviklingsprognose Innbygger 0-2 år Innbygger 3-5 år Innbygger 6-15 år Innbygger år Innbygger år Innbygger år Innbygger år Innbygger 90 år og over Sum folketall Veksten i kommende femårsperiode (1 687 innbyggere) er noe lavere enn veksten i de foregående 5 år (1 708 innbyggere). Årsaken til en slik utvikling er etter rådmannens syn flere; reisetiden til Oslo vil fremdeles være over 1 time, det vil ta tid å bygge ut attraktive boliger i sentrum, utvikling/utbygging i andre byer inkludert infrastruktur er større. I motsatt retning vil imidlertid rimeligere boalternativ trekke. Aldersgruppen barn som har rett til å motta kontantstøtte er redusert, og dette har ført til at det er flere barn med rett til barnehageplass som ønsker et slikt tilbud. Tre barnehager er godkjent, og er under planlegging. Rådmannen regner med at alle tre barnehagene vil stå ferdig til bruk i løpet av kalenderåret Med denne utbyggingen regner rådmannen med at det vil oppnås full barnehagedekning i økonomiplanperioden. Befolkningsutviklingen i aldersgruppen 6-15 er stabil i hele perioden. Det vil også være viktig for Halden kommune at skoletilbudet i den videregående skolen ikke bygges ytterligere ned. Dette tilbudet er viktig i så hensende at folk som bruker mer av sin tid i ung alder innenfor kommunens grenser har en større sannsynlighet for å bli boende eller komme tilbake til byen etter endt utdanning i en annen del av landet. Folk blir friskere og lever lenger, men det enkelte sykdomstilfellet tegner til å bli mer kostbart. Samhandlingsreformen bygger også oppunder en slik utvikling. Økningen av andel eldre i gruppene over 90 år vil sannsynligvis øke utover i perioden og kreve mer ressurser. Omsorgsboliger som tjenestearena innenfor pleie- og omsorgstjenesten blir derfor et satsningsområde.

15 Bosetting av flyktninger i Halden kommune har bosatt flyktninger fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) anmoder Halden kommune om å ta imot minst 30 flyktninger i I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber de samtidig om at 40 flyktninger får bosette seg i Halden kommune i toårsperioden Av disse vil det også være behov for særskilte plasser for enslige barn og unge. Bosetting av flyktninger for perioden vil være gjenstand for politisk behandling. Å finne egnede boliger til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av Husbankens ordninger. Halden kommune er med i BOSO (boligsosialt utviklingsprogram) som vil være et viktig virkemiddel i bosettingen. 15 b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og utgjør kommunens hovedfinansiering. 7.b.1. Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd for perioden bygger på vedtatt statsbudsjett for 2013 og kommuneproposisjonen for I beregningene benyttes KS prognosemodell. Skatteandelen forventes å være på samme nivå som de siste årene, ca. 77 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen gjør imidlertid at skatteandelen reelt sett blir på ca. 94 % av landsgjennomsnittet. Rådmannens forslag, gitt de forutsetninger som ligger, medfører en realvekst i frie inntekter. Skatteveksten for Halden er lik gjennomsnittlig skattevekst i landet. Tabellen/figuren nedenfor viser forventet utvikling i frie inntekter de nærmeste årene. Regnskap Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 4,73 % 10,17 % 12,36 % 14,36 % 16,36 % 7.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

16 Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Det har fra kommunens side vært mest fokus på momskompensasjonen som ble frigitt fra investeringsregnskapet, da denne har blitt inntektsført i driftsregnskapet. Uttrekket fra rammetilskuddet, relatert til momskompensasjonen fra investeringsregnskapet utgjorde når ordningen ble innført ,-. Fra og med 2014 er ordningen korrigert slik at momskompensasjonen fra investeringsregnskapet ikke skal inntektsføres i drift, men forbli i investeringsregnskapet som en finansieringskilde i prosjektene b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Skole Reform 97 i grunnskolen utløste behov for investeringer i lokaler ettersom alle 6-åringer skulle starte på skolen. Dette ble kompensert gjennom to ulike rente- og avdragskompensasjonsordninger med 10 års varighet på inventar og utstyr og 20 års varighet på bygninger. Ordningen fases slik sett ut i Rentekompensasjonsordninger for skolebygg ble innført i Halden kommune ble tildelt en investeringsramme på om lag 64,6 mkr og har siden 2006 mottatt rentekompensasjon for dette. Det største enkeltprosjektet innenfor denne rammen var Strupe skole med 31,6 mkr. Rentekompensasjonsordningen ble videreført og Halden kommune fikk også i 2010 tildelt et grunnlag for kompensasjonsberegning på ca. 60 mkr. Tabellen under viser grunnlag og mottatt rentekompensasjon i planperioden Tall i hele 1000 Kompensasjonsår Grunnlag Rentekomp Eldreomsorg Kompensasjonsordninger innenfor helse og omsorg knytter seg først og fremst til omsorgsreformen i 1998 som ble forlenget inn på 2000-tallet. Halden kommune har følgende rente og avdragskompensasjon i perioden:

17 17 Tall i hele 1000 År Utbetaling Renter Avdrag Ant sykh Ber grlag Ant omsbol Ber grlag Kirker Det er i 2013 ikke bevilget investeringsmidler til kirkebygg. c) Reformer Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen overfører en rekke oppgaver fra spesialisthelsetjenesten over til kommunene. Reformen er en retningsreform hvor kommunen i øyeblikket ser følgende driftsutfordringer: Døgntilbud øyeblikkelig hjelp Kommunene er pålagt innen 2016 å opprette døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Halden Kommune iverksatte dette tilbudet allerede Tilbudet er opprettet innenfor eksisterende drift, tiltaket innebærer ingen økning i antall senger innenfor sykehjemsdriften. Tiltaket er opprettet i en samhandling med Aremark Kommune. Tiltaket er fullfinansiert med 50 % fra staten og 50 % fra helseforetaket. I tråd med opplysninger fra Helsedirektoratet gir dette tiltaket et tilskudd totalt pr. år med ca. 6,7 mkr. Tallgrunnlaget for 2016 er ikke korrigert for dette. Rehabilitering Halden Kommune har en egen rehabiliteringsavdeling med 20 senger. Avdelingen driver i dag aktivt med dette arbeidet i samarbeid med Sykehuset Østfold HF. Samhandlingsreformen gir også her føringer på oppgaveforskyvninger mellom helseforetaket og kommunen. Det er utarbeidet veiledere av Helsedirektoratet og det er også utarbeidet en områdeplan for Østfold som legger føringer for det fremtidige samarbeidet. Dette arbeidet videreføres i et klinisk utvalg hvor samhandlingen blir konkretisert i forhold til oppgavefordeling. Halden Kommune er i gang med å utarbeide en egen rehabiliteringsplan som konkretiserer kommunens fremtidige innsats på dette området. Med de føringer som allerede ligger i vedtatt helse- og omsorgsplan vil denne planen innebære økt innsats med opprettelse av et rehabiliteringsteam som skal gi dagtilbud innen ulike tjenester på området. Kostnadene vil konkretiseres i arbeidet med rehabiliteringsplanen og innarbeides i budsjettet for Rus/psykiatri Det foreligger få konkrete signaler på dette området fra sentrale myndigheter. På samme måte som innen somatikken er det sannsynlig at kommunen innenfor dette feltet på sikt vil få et

18 større ansvar for utskrivningsklare pasienter. Det er også trolig at kommunen vil få et ansvar for medfinansiering ved innleggelser og at det vil bli krav til større samhandling mellom tjenestenivåene med målsetting om gode behandlingsforløp. Hva denne oppgavefordelingen, evt. forskyvning av oppgaver vil gi av økonomiske konsekvenser er ikke kjent med i øyeblikket. Rådmannen vil komme tilbake til dette temaet når det foreligger konkrete planer fra statlige myndigheter. Forebyggende arbeid Den nye folkehelseloven gir kommunen en rekke nye oppgaver. Samhandlingsreformen følger opp lovens målsetting ved å gi en rekke føringer/ beskrivelser av tiltak som vil være aktuelle å iverksette for å imøtekomme lovens formål og føringer i reformen. Spesielt tenkes forebyggede tiltak overfor gitte pasientgrupper gjennom lærings- og mestringsarenaer og frisklivssentral. Som en konsekvens av den nye loven skal det igangsettes et arbeid med å lage en forebyggende plan for Halden Kommune. Denne planen vil omhandle tiltak for å møte kravene som ligger til kommunen i loven og som kommunen finner formålstjenlig for å bedre befolkningens helse for i neste omgang å redusere bruk av spesialisthelsetjenester. Halden Kommune har i forbindelse med høringsuttalelser til loven og forskriften gitt uttrykk for at bestemmelsene i loven vil gi kommunen nye oppgaver og økte kostnader. Rådmannen vil gjennom planen for forebyggende helsearbeid komme tilbake med beskrivelse av tiltak og kostnadsvurderinger. I planen vil det også bli vurdert tiltak av generell forbyggende karakter innenfor de ambulerende hjemmebaserte tjenester, dvs. Frederica modellen. Målsettingen i denne modellen er å iverksette tiltak som utsetter og reduserer behovet for tjenester. 18 Folkehelse Det har vært en positiv utvikling i helse og levealder blant hele landets befolkning. Dette har skjedd gjennom utbygging av universelle velferdsordninger, skole, boliger, vaksinering, HMS-aspekt i arbeidslivet, og en helsetjeneste av god kvalitet. Helsetjenester av god kvalitet er viktig for å oppnå god helse i befolkingen, men i et historisk perspektiv har utviklingen i andre sektorer og bedring i velferden hatt større betydning. Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse. Nå står vi overfor nye utfordringer. Økt levealder, bedre behandling fører til at flere lever med kroniske lidelser. Flere trenger tjenester, mens det vil være færre til å yte disse. Økonomisk vil utviklingen by på utfordringer. Halden er inne i en vanskelig økonomisk situasjon, og det er ingenting som tilsier at utviklingen her er bedre enn resten av landet. Tvert imot, så viser folkehelseprofilen at Halden ligger dårligere an på mange områder. Norge og resten av verden står overfor en global trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Regjeringen varsler at de vil utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid. Helseministeren er klar på at det ønskes en utvikling hvor det forebygges i stedet for å repareres. Han vil at hver enkelt skal ta ansvar for egen helse, og at samfunnet skal ta ansvar for alle. Det handler om å utvikle et samfunn som legger til rette for at enkeltmennesker får mulighet til å utnytte egne ressurser og har reelle muligheter til frie valg. Folkehelsearbeidet i kommunene skal styrkes. Det viktigste grepet for å få til dette er å legge til rette for å ivareta hensynet til befolkningen i politikkutviklingen på tvers av sektorer. Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunen vil imidlertid kreve at folkehelsearbeidet styrkes. En stor del av dette kan skje innenfor

19 eksisterende økonomiske rammer, men det bør settes av ca kr. til tiltak hvert år i planperioden. 19 Undervisning og oppvekst Rådmannen er på nåværende tidspunkt ikke kjent med noen større reformer på dette området. Riktignok vil innføringen av «NY GIV» på 10. trinn medføre behov for ressurser i tillegg til økning av valgfag for 8-10 trinn i perioden. Det er i planen lagt opp til at nye oppgaver må dekkes innenfor de oppgitte rammene. Dette vil kunne påvirke kvaliteten i tjenestene. Redusert bruk av, og færre aldersgrupper av barn med rett til kontantstøtte, har økt behovet for barnehageplasser. Rådmannen ser at det vil være behov for å etablere et midlertidig barnehagetilbud fra 1. september 2013, og fram til nye barnehager er klare, og kan ta i mot barn i d) Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2013 ble prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra anslått til 3,3 prosent. I kommuneproposisjonen for 2014 er anslaget for lønnsveksten i 2013 redusert, dette bidrar til en nedjustering av deflatoren til 3,0 %. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: For budsjettåret 2013 er følgende anslag gjort for deflatorvekst. Lønnsvekst 3,5 % Prisvekst 1,8 % Vektet deflator 3,0 % I økonomiplanen er det lagt til grunn en deflator på 3,0 % fra 2013 til For perioden ligger tallene fast i 2014 kroner. e) Netto finanskostnader Pr består Halden kommunes langsiktig gjeld av følgende: Langsiktig pensjonsforpliktelse ,- Innlån til utlån (Startlån) ,- Annen langsiktig gjeld ,- Renteutgifter Langsiktig pensjonsforpliktelse er en beregning som fremkommer gjennom livselskapets aktuaroppstilling. Pensjonsforpliktelsen forrentes ikke, men synliggjør pådratt pensjonsgjeld.

20 Startlån er kommunens innlån fra Husbanken for videre utlån til kjøp av bolig. Av gjelden pr er 75 % bundet til fastrente frem til 2015 på 2,18 %. Den øvrige andelen av gjelden, samt nye lån, er beregnet med en pt-rente på 3,5 %. Av annen langsiktig gjeld utgjør ca. 490 mkr gjeld til VA- investeringer. Dette beløpet er hentet fra beregningsskjemaer som legges til grunn for kalkulatoriske renter og avdrag på dette området. Reelt sett er nok gjelden noe høyere, i og med at kommunen i 2007 forlenget avdragsperioden, gjennom å legge metoden forenklet brøk og senere regnearkmodellen til grunn for beregning av avdrag. Videre er det ved utgangen av 2012 et etterslep i gjennomføringstakten av vedtatte VA-investeringer. Av den totale langsiktige gjelden på 1,78 mrd var 50 % bundet/knyttet til rentebytteavtaler pr Dette er senere økt og utgjør nå 66 %. pr. mai Dette er i henhold til kommunens finansreglement om at kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil. I henhold til reglementet skal 75 % av lånene maksimalt være til flytende eller fast rente. Porteføljen har spredninger på forfall 8-9 år frem i tid. For andel gjeld på pt-vilkår er følgende rente lagt til grunn respektive år av eksisterende lånemasse: ,25 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Det forventes en moderat utvikling i aktivitetsveksten i Norge i årene fremover, i tillegg forventes det kun en svak utvikling internasjonalt. Halden kommune har en relativt høy andel gjeld bundet til fastrente de nærmeste årene og til sammen gjør disse faktorene at lånerenten forventes å være lav i hele planperioden. Renteinntekter Kommunen har ikke overskuddslikviditet, og det vil være behov for å bruke trekkrettigheten store deler av året. Det vil etter all sannsynlighet være behov for å bruke trekkrettigheten en god stund etter at den økonomiske balansen er gjenopprettet som følge av store pensjonsutbetalinger og et høyt premieavvik. Det forventes kun svært lave renteinntekter som følge av saldo på enkelte kontoer som ikke er en del av konsernkontoen (f. eks skattetrekkskonto). Renter på videreutlån inntektsføres i drift. Disse er i planperioden beregnet med bakgrunn i utlån pr og årlige opptak og utlån på 40 mkr i 2014 og 60 mkr i Utbytte fra Selskaper Utbytte fra Østfold Energi ASA er i planen lagt inn med 9,5 mkr som er en videreføring av nivået for

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 1 ÅRSBUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 5 a) Befolkningsutvikling...

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer