Investeringsmulighet i Florida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsmulighet i Florida"

Transkript

1 REGISTRERINGSPROSPEKT Investeringsmulighet i Florida EMISJON I CHAMPIONS GATE AS Minimum tegningsbeløp NOK , tilsvarende aksjer. Tegningskurs NOK 1,50 per aksje, hver pålydende NOK 1,00. Totalt emisjonsbeløp minimum NOK og maksimum NOK Bestillingsperiode: f.o.m t.o.m Prosjektet omfatter bygging, utleie og salg av i alt 326 leiligheter i Orlandoområdet. Boligene skal leies ut til fastboende og prosjektet ventes solgt innen tre år fra byggestart sommeren Bygging i et stort marked med sterk etterspørselsvekst, solid lokal partner og høy grad av finansiering indikerer god avkastning på egenkapitalen. 1

2 MEDDELELSER OG ANSVARSFORHOLD Dette registreringsprospektet ( Prospektet ) er utarbeidet av styret og administrasjonen i Champions Gate AS, org nr ( Selskapet ) i forbindelse med en emisjon av inntil aksjer til tegningskurs NOK 1,50 per aksje ( Emisjonen ). Prospektet er utformet i h.t. lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( Verdipapirhandelloven ) 7-2. Prospektet er registret i Foretaksregisteret i.h.t Verdipapirhandelloven Hverken Oslo Børs, Foretaksregisteret eller annen offentlig myndighet har foretatt noen kontroll av Prospektet. Prospektet er basert på norsk lovgivning og norsk språk. Utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Aksjene som gjøres tilgjengelig gjennom Emisjonen hverken kan eller vil bli markedsført i utlandet. Bare de som er beskrevet i Prospektet er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapet i forbindelse med Emisjonen, med mindre annet fremgår av Prospektet. Informasjon gitt av andre må anses som ikke bindende for Selskapet. Uttalelser om fremtiden er usikre, men gjenspeiler det syn styret i Selskapet har per dags dato og etter beste skjønn. Prospektet er ajourført per Det tas derfor forbehold om at forhold inntruffet etter denne dato kan ha betydning for vurdering av Selskapet. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet foreligger kun i norsk versjon. OSLO I styret for Champions Gate AS Knut Schage Jens Christian Hauge Sven Sejersted Bødtker Torstein Lien (Styreleder) 2

3 Innhold 1. DEFINISJONER OG FORKORTELSER SAMMENDRAG MARKEDSUTSIKTER USA OG FLORIDA BOLIGMARKEDET I FLORIDA BOLIGMARKEDET I ORLANDO OM EIENDOMMEN BELIGGENHET TEGNINGER AV BYGNINGENE SELSKAPSSTRUKTUR OG TJENESTER SELSKAPSSTRUKTUR NORSK PROSJEKTTEAM AMERIKANSK PROSJEKTTEAM INVESTERINGSPLAN OG FINANSIELL STRUKTUR BRUK AV KAPITAL FINANSIERING FORUTSETNINGER FINANSIERING HONORARER FINANSIELL INFORMASJON NØKKELTALL FORVENTET AVKASTNING RISIKOELEMENTER SKATTEMESSIGE FORHOLD EMISJON JURIDISK FINANSIELLE OPPLYSNINGER CHAMPIONS GATE AS KORT BESKRIVELSE AV EMISJONEN AKSJONÆRRETTIGHETER OG OMSETNINGSBEGRENSNINGER BESTILLINGSBLANKETT (TEGNINGSBLANKETT) VEDLEGG CHAMPIONS GATE AS BESTILLINGSBLANKETT Informasjon om Investor:

4 1. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Forkortelser og definisjoner av begrep som brukes i Prospektet: Arealmål: «Square feet» = Sq. ft. = 0,0929 kvadratmeter (m2) NOK = norske kroner USD = US dollar Valutakurs NOK / USD på 7,80 er benyttet gjennom hele dokumentet BNP = bruttonasjonalprodukt 2. SAMMENDRAG For en investering ned til NOK kan norske investorer nå tegne seg for aksjer i Champions Gate AS. Selskapet har inngått samarbeidsavtale med en lokal eiendomsutvikler om bygging og salg av 326 utleieleiligheter i Orlando i sentrale Florida. Selskapet ble stiftet 2. april 2014 og har i dag en innbetalt kapital på NOK Herværende dokument inviterer til tegning av aksjer for inntil NOK ved tegning av inntil aksjer til kurs NOK 1,50 per aksje. Med dagens kurs (NOK 7,80 per USD) tilsvarer det ca. USD 2,9 millioner. Ved fulltegning vil Champions Gate AS gjennom sitt heleide datterselskap Champions Gate Norway LLC, Florida, få en eierandel på ca. 60 % i selskapet Champions Vue Apartments LLC som eier eiendommen. Resterende kapital er investert i prosjektet av en velrenommert amerikansk eiendomsutvikler som setter inn den byggeklare tomten på ca. 76 mål der bygningene skal oppføres. Dette vil gi utbygger ca. 40 % eierandel i prosjektet. Skulle herværende emisjon ikke gi det ønskede beløp på NOK , vil kapitalbehovet bli søkt dekket av kapital i USA, og den norske eierandelen reduseres tilsvarende. Total prosjektkost inkl. tomt er budsjettert til USD 44,5 millioner, tilsvarende NOK 347,1 millioner, og byggelån er forutsatt å ligge på ca. 80 % av dette. Hovedmotivet for å delta i Champions Gate AS er å ta del i den oppgangen i boligverdier og husleier som vi forventer vil fortsette i minst fem år til. Ved å satse på nybygg og utleie til lokalbefolkningen i et av USAs raskest voksende eiendomsmarkeder mener vi at verdiene etter ferdigstillelse, og som fullt utleide enheter om ca. tre år vil gi investorene en fortjeneste på ca. 18 % per år ved salg om tre år (etter fradrag av amerikanske skatter, honorarer og avviklingskostnader). USA er igjen blitt vekstmotoren i den vestlige verden, og boligmarkedet verdens største er et viktig element i oppgangen. Florida er en av USAs raskest voksende stater, både i antall innbyggere og i økonomi (BNP). Gjennom finanskrisen falt boligprisene i Florida med omkring %. Orlando som er USAs største turistdestinasjon, topper listen blant de mest fremgangsrike byene i delstaten. Troverdige prognoser for Orlando-området spår videre prisvekst i leie og boligpriser de neste fem årene med en utflating rundt 2020 da man forventer at verdiene har nådd tilbake til 2007 nivået. 4

5 Prosjektet, Champions Vue Apartments, vil bestå av 326 utleieboliger, på en tomt på ca. 76 mål. I alt vil det bli 15 bygg, varierende fra to til fire etasjer, og et stort klubbhus med basseng, trimrom og vakkert møblerte oppholdsrom for sosialt samvær. Dette bygget inneholder også kontor for utleie Boligene vil bli leid ut etter hvert som de ferdigstilles. Leietagere vil være lokale arbeidstakere og pensjonister. Med en byggetid på 20 måneder regner vi med at hele boligkomplekset er 95 % utleiet etter kun 2 år fra byggestart. Målet er å selge hele eiendommen til en institusjonell investor. Med dagens lave renter på bankinnskudd og sikre obligasjoner, søker mange livselskaper og store investeringsfond etter eiendommer med sikret leieinntekt. Vi har allerede sett et tilsvarende prosjekt som nylig ble omsatt for en pris på det nivå vi regner med om tre år. Skulle denne strategien mot formodning ikke gi den ønskede fortjenesten, kan man selge leilighetene som selveierboliger, eventuelt leie ut videre i noen flere år før salg. I tillegg til at en slik investering gir oss del i den amerikanske veksten generelt og i Florida spesielt, er de viktigste grunnene for nettopp å satse på Champions Gate prosjektet: Eiendommen ligger i et av USAs raskest voksende boligmarkeder med høy vekst i etterspørselen etter utleieboliger Nybygging er fortsatt lavere enn behovet Meget erfarne amerikanske partnere i alle ledd: design, bygging, drift og salg Norske investorer eier 60% med solid US eiendomsutbygger som skyter inn 40 % av kapitalen Utbygger stiller nødvendige garantier for byggelån, dvs. ingen krav til forhåndssalg Bygging fremfor å kjøpe ferdige leiligheter gir investorene andel i utviklers fortjenestemargin Det er budsjettert med at det inngås en valutasikringsavtale som gir selskapet rett til å selge et beløp i USD tilsvarende innbetalt beløp til samme kurs som ved innbetaling ved emisjonen, for derved å redusere effekten av et eventuelt fall i USD ved fremtidig salgstidspunkt. Styret i selskapet vil fatte beslutning om dette umiddelbart etter at emisjonen er gjennomført. IPI Management AS som er forretningsfører for Champions Gate AS har kontor i Orlando (siden 2009) ledet av norsk ingeniør og økonom med lisens som statsautorisert eiendomsmegler i Florida. IPI- gruppen forvalter utleiebygg i Berlin og Oslo og har i tillegg lang erfaring fra eiendomsutvikling, salg og utleie i Spania, England og Norge, se Vår lokale US partner har 30 års fartstid som boligutvikler i Orlando og gruppen bygger p.t. over 600 boliger per år. Nærværende prospekt gir en nærmere beskrivelse av prosjektet. Vedlagte tegningsblankett skal benyttes ved tegning av aksjer i Champions Gate AS. Tegningsfristen er satt til 27. mai 2015 kl Innbetaling skal skje senest den 29. mai

6 3. MARKEDSUTSIKTER 3.1 USA OG FLORIDA Etter et kraftig tilbakeslag i , har det vært klar økonomisk vekst i USA generelt og i Florida spesielt. Målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) har utviklingen siden 2003 vært som følger: Oppgangen er gjenspeilet i et betydelig fall i arbeidsledigheten: 6

7 USA ligger klart i forkant av den globale konjunkturoppgangen etter finanskrisen, klart foran OECD- landene som fortsatt preges av sviktende markeder og høy arbeidsledighet. Vi forventer at dette forspranget vil vedvare i flere år. 3.2 BOLIGMARKEDET I FLORIDA Boligboblen i USA som ledet opp til den globale finanskrisen illustreres ved følgende figur over boligprisene i USA og i Florida fra 2003 til i dag: Grafen viser den kraftige oppgangen i boligprisene i Florida de fire foregående årene frem mot toppen i 2006/07 og det like dramatiske tilbakeslaget de neste tre årene deretter. Fallende antall usolgte boliger signaliserer stigende etterspørsel og høyere priser: 7

8 3.3 BOLIGMARKEDET I ORLANDO Godt makro- og mikroøkonomisk grunnlag. Orlando har 2.3 millioner innbyggere og er USAs største turistdestinasjon med ca. 60 millioner besøkende (2014). Området er også et sentralt knutepunkt for internasjonale selskaper. Eksempler på Fortune 500 selskaper med base i Orlando er Walt Disney World, Wal-Mart Stores, Universal Studios og Publix Supermarkets. I 2014 ble det skapt nye arbeidsplasser, ca. 30 % av disse kom fra reiselivsbransjen. Arbeidsledigheten i Orlando er nå kun på 5.3 %, ned fra 11 % i Gjennomsnittlig boligpris i Orlando ligger nå ca. 40 % under toppen fra Leieprisene er klart stigende, opp ca. 5 % i Etterspørselsveksten etter utleieboliger er meget sterk, nr. 3 i hele i USA i Den stigende etterspørselen etter leieboliger kan tilskrives fire faktorer: A. Begrenset tilgang på boliglån Finanskrisen førte til at mange husholdninger måtte gå fra boligene. De mistet kredittverdigheten og ble derfor tvunget til å leie i stedet for å eie. De siste par årenes økonomiske oppgangstider har redusert antallet årlige tvangssalg vesentlig, men markedet er ennå ikke tilbake til de beskjedne nivåene fra før finanskrisen. B. Fleksibilitet og mobilitet Amerikanere bytter jobb langt oftere enn det som er vanlig i Europa. De må derfor flytte på seg regelmessig, og ønsker ikke å sitte fast med hus og lån. C. Kostnad Det er mange kostnader forbundet med å eie fremfor å leie. For eksempel høye lånekostnader, høy eiendomsskatt samt forsikringskostnader. D. Boligpreferanser Folk stifter familie senere enn før og ønsker å ha færre bindinger til hus og hjem. 8

9 4. OM EIENDOMMEN 4.1. BELIGGENHET Eiendommen (kalt Champions Vue Apartments) grenser til det verdenskjente Champions Gate golf området, sør-vest for Orlando by, nær de store fornøyelsesparkene (Walt Disney, Legoland, Universal Studios, Sea World, etc.). Det er kun ½ times kjøretur fra Orlando International Airport. En times kjøretur vestover bringer en til Mexico-gulfen med vakre strender og en rekke severdigheter. En time østover er man ved Cape Canaveral/ Kennedy Space Centre og strendene på atlanterhavskysten. Rundt de store golfbanene ved Champions Gate og det luksuriøse Omni hotellet bygges det nå en ny skole og en rekke boligkomplekser for turister og fastboende, de fleste til høy standard. Dette gir ytterligere behov for mennesker i servicenæringen lokalt. Vår amerikanske partner er også i gang med å utvikle et næringsanlegg på naboeiendommen. Et utvalg av butikker og restauranter vil derfor befinne seg i gåavstand fra våre boliger. (De brune «boblene» markerer severdigheter som fornøyelsesparker, museer, badestrender etc.) Eiendommens beliggenhet gjør den lett tilgjengelig fra det sentrale veinettet. Plasseringen er ideell for arbeidstakere ved Walt Disney World Resort, Publix og Wal-Mart som ligger sørvest 9

10 for Orlando sentrum. En video over nærområdet med plassering av prosjektet kan sees av denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=4lqf5m79psw Tegningen nedenfor viser plasseringen av de 15 utleiebyggene, klubbhus, basseng og kunstig innsjø, samt grensene for den kommersielle nabotomten. Eiendommen grenser i syd direkte til en golfbane. De store hvite feltene til venstre på tegningen viser nabotomten der det skal oppføres butikker og restauranter. 4.2 TEGNINGER AV BYGNINGENE Det velkjente arkitektfirmaet Slocum Platts, Orlando, har vært med i hele design- og planleggingsprosessen. Det er også engasjert interiør- og landskapsarkitekter. Alle plan- og interiørtegninger er nå ferdige, og detaljerte tekniske tegninger er i avsluttende fase. Totalt utleieareal er m2. Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 70 til 120 m2 med fra to til fire værelser. 10

11 Her er fasaden for bygningstype 1 (fire etasjer med heis): - og for bygningstype 2 (to etasjer): 11

12 5. SELSKAPSSTRUKTUR OG TJENESTER 5.1 SELSKAPSSTRUKTUR Champions Gate AS er det norske holdingselskapet, med de norske investorene som aksjonærer. IPI Management AS («IPIM») er forretningsfører med ansvar for regnskap og rapportering til investorene. Champions Gate AS vil ved full kapitalisering eie 60 % i prosjektet gjennom datterselskapet Champions Gate Norway LLC, Florida. Dette selskapet forvaltes av IPI North America LLC med cand. oecon. Sven Sejersted Bødtker, og økonom og eiendomsmegler Steinar Faanes som managers. IPI North America LLC har da ansvar for oppfølging av byggeprosess, utleie, fremtidig salg og regnskap i USA, i nært samarbeid med den lokale partneren. Den amerikanske partneren, Savi Tri County LLC, investerer tomteverdien på USD 3,5 millioner og vil ved fulltegning av den norske emisjonen ha en eierandel på 40 % i prosjektet. Dette selskapet kontrolleres og ledes av amerikaneren Suresh Gupta, som også er daglig leder og hovedeier i Park Square Homes gruppen. Se under for en visuell selskapsoversikt: 12

13 5.2 NORSK PROSJEKTTEAM Sven Sejersted Bødtker, leder, IPI-gruppen MSc. (Mastergrad) i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo Sven Sejersted Bødtker har jobbet i shipping, finans og eiendom i Norge og i utlandet og har vært bosatt i Belgia, Storbritannia og Spania. Fra 1994 har han fokusert på fast eiendom, som initiativtaker samt leder / styremedlem i flere eiendomsutviklingsprosjekter i Storbritannia, Norge og Spania. Disse inkluderer syv boligutviklings-prosjekter i London, et leilighetskompleks i Malaga og to leilighets-komplekser i Norge. I 2005 grunnla han IPI Management AS, Oslo, hvor han er styreformann og kontrollerer 90 % av aksjene. Professor Jørgen Randers eier de resterende 10 %. Selskapets første engasjement var som initiativtager og forvalter for et norsk investeringsselskap (Eiendomsfond Tyskland I AS) som gjennom 2006 og 2007 kjøpte i alt 43 leiegårder i Berlin med ca boliger. I januar 2015 ble alle eiendommene solgt til en israelsk kjøper for over NOK 1,1 milliarder. De investorene som først tegnet seg vil ved salget har hatt en fortjeneste på omkring 4,5 % per år i perioden. IPI gruppen forvalter fortsatt et norskeid investeringsselskap som eier to leiegårder i Berlin der egenkapitalen har nær doblet seg i realverdi siden starten i Gruppen forvalter også en mindre leiegård i Oslo, anskaffet høsten 2012 der salg i dag ville gitt investorene en god fortjeneste. Ytterligere informasjon om gruppens strategi og virksomhet sees av web-siden: I 2008 tok Sven Sejersted Bødtker og Steinar Faanes initiativet til dannelsen av IPI North America LLC, samtidig som Faanes assosierte seg som eiendomsmegler med et meglerforetak i Florida. Både IPI Management AS og Steinar Faanes er aksjonærer i Champions Gate AS. For mer informasjon om IPIs Florida aktiviteter se web-siden: Torstein Lien, direktør IPI Management AS og styremedlem i Champions Gate AS Siviløkonom med bred erfaring fra finans og eiendom. Knut Schage, styreleder og aksjonær i Champions Gate AS (gjennom Sollerud Invest AS) Advokat, meget betydelig eiendomsinvestor og -utvikler. Se Schage har vært styreleder for ovennevnte Eiendomsfond Tyskland I AS siden starten i 2006 og frem til salget i år. Jens Christian Hauge, styremedlem og aksjonær i Champions Gate AS (gjennom Chamar AS) Advokat, også med amerikansk advokatlisens. Mangeårig praksis som partner i større advokatfirma. Investor i flere eiendomsselskaper. Grant Thornton Revisjon AS, revisor for Champions Gate AS. Selskapet er et av de større internasjonale revisjons- og konsulentselskapene. 13

14 5.3 AMERIKANSK PROSJEKTTEAM SunPark Developers LLC står som utvikler for prosjektet. Det er en del av Park Square Homes gruppen i Orlando. Gruppen er en av de større utbyggerne i Orlando og eies av Suresh Gupta og hans familie (2. generasjon). For Champions Gate prosjektet er det et meget profesjonelt team: Suresh Gupta, leder, SunPark Developers LLC MSc.(Mastergrad) i regnskap og økonomi ved universitetet i Hertfordshire, Storbritannia. Over 30 års erfaring som gründer og leder for Parks Square Gruppen som har bygget over boliger i Florida, og er i dag en av Central Florida s største boligutviklere. Se også websiden: Shri Rao, leder teknisk, SunPark Developers LLC Sivilingeniør, universitetet i Auburn, Alabama Rao har 23 års erfaring som ingeniør fra eiendomsmarkedet. Deltatt i utviklingen av mer enn 50 leilighetskompleks i Florida, enten som teknisk leder eller som prosjektleder. Scott Marchand, leder økonomi, SunPark Developers LLC MSc. i regnskap ved Siena College, New York Marchand har 20 års erfaring fra ulike posisjoner i eiendomsbransjen. Sist som finansiell direktør i Whitestone Realty Capital LLC, et amerikansk konsulentselskap som er spesialister på utvikling og finansiering av hoteller og leilighetskomplekser. Ian McCook, prosjektleder, SunPark Developers LLC Sivilingeniør, universitetet i British Columbia, Canada McCook har 25 års erfaring fra bygging av leilighetskomplekser. Sist som prosjektdirektør i det børsnoterte selskapet Intrawest, hvor han hadde øverste ansvar for bygging av et større anlegg med ferieleiligheter. Steinar Faanes, leder, IPI North America LLC, Florida Norsk, og bosatt i Florida, USA siden 2000 MBA (Business Logistics) fra Henley i England med økonomi- og ingeniørutdannelse fra Norge. Steinar Faanes har mer enn 30 års erfaring som toppleder i internasjonale selskaper. Han har grunnlagt, kjøpt og solgt bedrifter i USA, Storbritannia, Frankrike, Hong Kong, Tyskland, Tyrkia, Italia, Malaysia og i Skandinavia. Han har også hatt ansvar for oppkjøp og salg av industrianlegg i USA og i Europa. Siden 1995 har han investert i det amerikanske eiendomsmarkedet og er i dag lisensiert eiendomsmegler i staten Florida.. Entreprenør: Roger B. Kennedy, Inc. Selskapet ble grunnlagt i 1870 i Middletown, Connecticut. Familiebedriften er nå inne i 5. generasjon, og er en av Orlandos største entreprenører innen utleieboliger, offentlige bygninger og hoteller. Les mer om selskapet på 14

15 Arkitekter: Slocum Platts Slocum Platts er et velrenommert arkitektfirma i Orlando med betydelig erfaring innen design av utleieboliger. Les mer om selskapet på For å supplementere arkitektene med praktisk erfaring fra drift av utleieboliger, har prosjektgruppen også ansatt på konsulentbasis tidligere leder for utleie ved Integra Meadows. Dette ligger like ved Champions Gate og er det mest sammenliknbare prosjektet i området. Utleiefirma: Lincoln Property Company Lincoln Property Company ble grunnlagt i 1965 med formål om å forvalte utleieboliger, og har vokst til å bli USAs 3. største. Siden oppstart har de hatt ansvar for forvaltning og utleie av ca leiligheter i USA. Les mer om selskapet på 6. INVESTERINGSPLAN OG FINANSIELL STRUKTUR 6.1 BRUK AV KAPITAL Totalinvesteringen for Champions Gate Vue prosjektet er estimert til ca. USD 44,5 millioner (ca. NOK 347 millioner ved urs NOK / USD 7,80). Tabellen nedenfor viser hvordan kapitalen skal anvendes: USD millioner NOK millioner %-andel av total TOTALE TOMTEKOSTNADER (Land Value & Fees) $ NOK % Tomt $ NOK % Kommunale tilslutningsavgifter, grunnundersøkelser etc. (Impact Fees) $ NOK % TOTALE BYGGEKOSTNADER $ NOK % Konstruksjon (Construction Cost) $ NOK % Arkitekt/Konsulent/Engineering $ NOK % Finansiering & juridiske kostnader $ NOK % Utviklingskostnader $ NOK % Kapitalreserve (5 % av konstruksjonskost) $ NOK % Møbler visningsleiligheter & klubbhus $ NOK % Forsikringer $ NOK % Operasjonelle kostnader $ NOK % Andre kostnader $ NOK % TOTALE PROSJEKTKOSTNADER $ NOK % 15

16 6.2 FINANSIERING Eiendomsprosjektet finansieres av egenkapital og byggelån. Byggelånet forventes å ligge på ca. 80 % av totale prosjektkostnader. Tabellen nedenfor viser planlagt kapitalstruktur: USD NOK %-andel av total EGENKAPITAL % Allerede innhentet egenkapital % Pågående emisjon % GJELD Byggelån % TOTALT % 6.3 FORUTSETNINGER FINANSIERING Antatte vilkår og betingelser i forbindelse med. byggelånet er som følger: Beløp.: Formål: Tilgjengelighet: Rente: USD 35,6 millioner (80 % av prosjektkost USA) Finansiere bygging av Champions Vue Apartments Gjennom byggeperioden som er estimert til 20 måneder, konverteres deretter til et løpende 10 års lån med 30 års nedbetalingstid, annuitetsbasis Gj.sn. 6,5 % per år 6.4 HONORARER De fleste kostnadene forbundet med prosjektet dekkes av fellesselskapet, Champions Vue Apartments LLC, som står som eier av eiendommen. Dette betyr at våre amerikanske partnere bærer 40 % av disse. Foruten honorarer til advokater, revisor, regnskapsfører, skatteeksperter og andre konsulenter, dekkes bl.a. følgende honorarer av Champions Vue Apartments LLC: a. Etableringshonorar Ved etablering skal IPI North America ha 0,5 % av prosjektets verdi (USD 44,5 millioner). Dette dekker kostnader med etablering av prosjektet som har strukket seg over mer enn 16 måneder. b. Forvaltningshonorarer De årlige honorarene for forretningsførsel og forvaltning av Champions Gate AS og Champions Gate Norway LLC er avtalt til USD per år, og dekker arbeidet som utføres av IPI Management AS og IPI North America LLC. 16

17 c. Suksesshonorar Dersom aksjonærene i Champions Gate AS ved realisasjon av prosjektet oppnår en årlig avkastning på mer enn 9 % etter fradrag for amerikanske skatter og alle honorarer i selskapet, er IPI North America LLC berettiget til et suksesshonorar på 20 % av forskjellen mellom denne 9 % avkastningen og faktisk oppnådd avkastning. Suksesshonoraret kommer til utgift i Champions Gate Norway LLC. 7. FINANSIELL INFORMASJON 7.1 NØKKELTALL Omregnet til NOK etter kurs 7,80 År 1 År 2 År 3 Byggefase Bygge- og utleiefase Utleie og salg Inntekter: Bruttoleie ferdigstilte leiligheter kr kr kr ledighet kr kr kr Diverse inntekter kr kr kr Sum inntekter kr kr kr Leie per m 2 /md kr - kr 107,42 kr 109,14 Driftskostnader: Lønn og sosiale utgifter kr kr kr Markedsføring annonsering kr kr kr Vedlikehold kr kr kr Sikkerhet kr kr kr Administrasjonshonorarer kr kr kr Andre administrative kostnader kr kr kr Vann, avløp og strøm kr kr kr Forsikring kr kr kr Skatt kr kr kr Uforutsette kostnader kr kr Sum driftskostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr renter byggelån/lån kr kr kr avdrag kr Resultat etter renter og avdrag kr kr kr arbeidskapital begynnelsen av År # kr kr kr = arbeidskapital slutten av År # kr kr kr Salg av eiendommen: Salgspris basert på yield 5,50 % kr salgskostnader 2,50 % kr = netto salgsproveny kr restsaldo lån kr påløpte honorarer fra Utvikler kr =salgsproveny etter nedbetraling lån og honorarer kr akkumulert arbeidskapital fra driften År 3 kr = netto fra salget før skatt og utdeling: kr Skatt, profitshare og utdeling: Honorar til utvikler basert på resultat kr Andel til amerikansk partner kr Skatt på salgsgevinst USA kr IPI Management profit share kr netto til Champions Gate AS kr = sum skatt, profitshare og utdeling kr

18 7.2 FORVENTET AVKASTNING Budsjettene viser en avkastning etter skatt på nærmere 60 % over treårsperioden (IRR ca. 18 %). 7.3 RISIKOELEMENTER Det er fem hovedelementer for å kunne vurdere risikoen i prosjektet: a. Byggekostnader: Det foreligger meget detaljerte budsjett for hvert enkelt kostnadselement i byggeprosessen. Amerikanske anbudskontrakter gir generelt lite rom for uforutsette kostnader eller tilleggsarbeider. Den omfattende prosjekterings- og anbudsprosessen som har strukket seg over 14 måneder gjør etter vår mening at risikoen for kostnadsoverskridelser i prosjektet er lav. Det er dog avsatt et beløp på 5 % av byggekost som reserve. b. Fremtidig leieinntekt: Design og kvaliteter på leilighetene og fellesområder (klubbhus, pool, uteområder) er et resultat konsultasjoner mellom utbygger teamet og arkitekter, markedsanalytikere, utleiespesialister og entreprenører gjennom de siste 12 månedene. Budsjett for forventede husleier og inntekter fra tilknyttede fasiliteter (som spesielle rom i klubbhus, betaling for katt- og hundehold, internett, ekstra renovasjon, etc.) er anslått av ovennevnte Lincoln Properties, et av USAs største utleiefirmaer. Leieinntekt er vurdert ut fra størrelse og beliggenhet (lysforhold, etasje, utsikt osv.). Siden Lincoln vil ha ansvaret for utleie frem til salg har de brukt konservative tall i inntektsestimatene. Prisdannelsen for husleier er helt fri, da leiekontrakter løper for ett år ad gangen, uten noen form for automatisk fornyelse eller regulering av nivået. c. Fremtidig pris ved salg: Denne er beregnet som en funksjon av den forventede leieinntekt som vi regner med at prosjektet da vil generere, samt løpende utgifter til drift og vedlikehold og markedsførings- og andre utgifter ved gjennomføring av salget. Vi har i budsjettet antatt at kjøper med et nybygget prosjekt som Champions Gate og med 95 % utleiegrad vinteren 2017 vil være villig til å betale en pris som gir en netto årlig cashflow etter drift i prosent av kjøpspris («yield») på 5,5 % første år. Dette tallet reflekterer en forventning hos kjøper om et fortsatt godt utleiemarked og moderate lånerenter. Til sammenligning ligger yield på velholdte bygårder i Oslo på 4-4,5 % i dag, dvs. at prisnivået i forhold til leieinntekt er % høyere i Oslo enn i vårt prosjekt. d. Risiko for økte finanskostnader: Prosjektteamet er i sluttforhandlinger med en rekke amerikanske finansinstitusjoner og det er klare indikasjoner på at budsjettallene er konservative. Endelige tilbud forventes innen utgangen av mai. e. Valutarisiko: Den sterke svekkelsen av kroneverdien mot USD gjennom høsten 2014 har gjort at det er blitt fokus på fremtidig dollarkurs. Det er i budsjettet kalkulert med at det inngås en valutasikringsavtale som gir selskapet rett til å selge et beløp i USD tilsvarende 18

19 innbetalt beløp til samme kurs som ved innbetaling ved emisjonen. Dette vil redusere vesentlig effekten av at USD ved salgstidspunkt om tre år eventuelt vil ligge vesentlig lavere enn ved investeringstidspunktet. Styret i selskapet vil fatte beslutning om dette umiddelbart etter at emisjonen er gjennomført. f. Omsettelighet: Det er tre mulige scenarioer for gjennomføring av prosjektet: Primær strategi: bygging, utleie, salg og tilbakebetaling når minst 95 % er utleid, innenfor forventet tidshorisont på tre år. Bygging, utleie og salg som selveierboliger Bygging, utleie på lang sikt og så selge (dersom prisnivået ved salg ikke er godt nok ved ferdigstillelse) Det er alltids en markedsrisiko som er vanskelig å bedømme. Vi har vurdert prosjektet etter beste evne og mener at det er til rett tid og av rett type, med en videre oppgang i leier og verdier gjennom de neste fem årene som det mest sannsynlige scenario. Det gis imidlertid ingen garantier for at det forventede resultat kan oppnås. 8. SKATTEMESSIGE FORHOLD Amerikanske skatter Gevinst ved realisasjon av eiendeler til Champions Gate Norway LLC vil være skattbar i USA, men Selskapet må da ikke svare skatt i Norge for dette (ingen dobbelt beskatning). I budsjettene har vi beregnet amerikansk skatt på 38,5 % av forventet gevinst oppstått ved salget om tre år. Det er da antatt at skatteavtalen mellom USA og Norge som for tiden forhandles vil bekrefte dette, og at den vil tre i kraft innen forventet salgstidspunkt på tre år. Som det sees er satsen en del høyere enn for norske bedrifter i Norge (27 %), og vi arbeider med løsninger som kan gi en skatteprosent nærmere det norske nivået. Men her ligger altså en usikkerhet både på opp- og nedside. Eventuelt tap ved realisasjon vil være fradragsberettiget i Championsgate Norway LLC, da dette er et eget skattesubjekt. Aksjonærene vil realisere eventuelt tap når selskapet blir oppløst. Beskatning av utbytte fra det norske selskapet og videre utdeling fra dette: Champions Gate AS er et eget skattesubjekt. Utbytte kan utdeles skattefritt fra Selskapet i den grad Selskapets aksjonærer selv er aksjeselskaper eller skattemessig likestilte selskaper. For personlige deltagere i Selskapet blir utbytte fra Selskapet skattepliktig. Skatteplikten gjelder utdelt beløp som overstiger et beregnet skjermingsfradrag som beregnes basert på deltagerens innskudd i Selskapet multiplisert med en risikofri rente (for ,9 %). Ubenyttet skjermingsfradrag kan fremføres ved senere års utdelinger. 19

20 9. EMISJON JURIDISK 9.1 FINANSIELLE OPPLYSNINGER CHAMPIONS GATE AS Tabellen viser tidligere kapitalinnhentinger og Selskapets aksjonærer p.t. Champions Gate AS Dato: Emisjoner: Dato Hendelse Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Tegnings Status per Beløp NOK NOK kurs dato Stiftelse , , Gjennomført Emisjon I , , Gjennomført Emisjon II , , Gjennomført Emisjon III , , Gjennomført Sum gjennomførte kapitalinnhentinger Gjennomført Emisjon IV , , Planlagt ** Sum Aksjonærer per : Dato Aksjonær Antall aksjer Beløp NOK IPI Management AS TAB Invest AS Steinar Faanes Chamar AS Via Gloria AS Sollerud Invest AS Beetle Invest AS Halo A/S Svein Tore Holsether ** Sum Vedtekter for Champions Gate AS finner du under Vedlegg 1. Årsregnskap og styrets beretning 2014 er vist i Vedlegg 2 Styrefullmakter kapitalutvidelsen: Generalforsamlingen vedtok på møte den følgende fullmakt: Styret i Champions Gate AS gis fullmakt iht allmennaksjeloven til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved en eller flere emisjoner. Fullmaktsbeløpet skal benyttes ved behov for utstedelse av ny aksjekapital. Ved bruk av fullmakten kan styret treffe vedtak om at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer iht allmennaksjeloven 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter også beslutning om kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. allmennaksjeloven Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i KORT BESKRIVELSE AV EMISJONEN Minimum Aksjer, maksimum Aksjer Tegningskurs: Kr 1,50 Pålydende per aksje: Kr 1,00 Minstetegning: aksjer tilsvarer Kr Bestillingsperiode:

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer