Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen"

Transkript

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø

2

3 Opptaksrapport for det akademiske året Studieavdelingen UMB våren 2008

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 5 Innledning Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) Opptak til 2-årige masterprogram Norske masterprogram Engelske masterprogram NOMA-plasser Internasjonale søkere Norske søkere Praktisk pedagogisk utdanning Gjestestudenter Studenter på enkeltemner Generelt om opptaksarbeidet Forberedelser, planlegging og personalsituasjon Nasjonal opptaksmodell (NOM) Sentral opptakskomité Opptak til 2 årige masterprogram Norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn Engelske masterprogram Vedlegg A - Kopi av notat ang konsekvensene av etatsstyringsmøtet for opptaket

5 Sammendrag og vurdering I strategisk plan for står det følgende: Universitetet for miljø- og biovitenskap har en moderat vekst opp mot 3000 studenter under utdanning i Søkningen til UMBs studier er økende både nasjonalt og internasjonalt. I 2006 hadde Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 2947 registrerte studenter. For å nå målet om 3000 studenter i 2008, må UMB øke med ca. 83 studenter per år. I 2007 hadde UMB 2937 registrerte studenter. Opptaket må fortsatt økes for at UMB skal nå målet om 3000 studenter innen utgangen av Universitetsstyret vedtok i US-sak 62/2007 rammer for hvor mange nye studenter som skulle tas opp i de ulike programkategoriene ved UMB i Resultatet av årets opptak ligger opptil det som styret satte som ramme. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1. Tabell 1. Opptaksrammer 2007 for de ulike programkategoriene Programkategori US-ramme sak 62/2007 Møtt 3-årige program årige program * 5-årige program årige program Enkeltemne/utveksling Sum * Våropptaket til masterprogrammene er inkludert i møtt-tallet. Ved både 3-årige bachelorprogram og 1-årige studieprogram er det møtt færre studenter enn rammen. For de 5-årige masterprogrammene møtte det flere studenter enn rammen som var satt totalt for denne gruppen. Bioteknologi, utviklingsstudier, landskapsingeniør, landskapsarkitektur og sivilingeniørstudier har alle stabil søkning og har svært tilfredsstillende møtt-tall. Studier innen skogfag, geomatikk, kjemi, matematiske realfag og anvendt informatikk sliter derimot med å fylle rammene sine. Et Restetorgstilbud i 2007, hvor det ble satset på studieprogram som hadde hatt svak søkning over flere år, førte til at akvakultur, plantevitenskap og miljø- og naturressurser fikk tilfredsstillende møtt-tall. Studieavdelingen vil anbefale at det settes inn målrettet markedsføring av studieprogram med lav rekruttering, og at UMB bruker Restetorgstilbudet mer aktivt i 2008 for å få opp antall studenter på studieprogram med svak søkning. Det var en økning i antall studieprogram som hadde venteliste i år, sammenlignet med opptaket i 2006, fra 25 % av studieprogrammene til 40 %. Det er en gledelig utvikling. Det ble i 2007 gitt 898 tilbud, og av disse møtte 546. Mange tilbud ble gitt nær opp til studiestart. I 2008 vil studieavdelingen anbefale at det vises mer dristighet i overbookingen i første tilbudsrunde, spesielt på program som tilbys på mange studiesteder i Norge. Det vil kunne føre til at UMB fyller rammen tidligere enn i Studieavdelingen anbefaler dette tiltaket også for 2- årige masterprogram, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og Lærerutdanningen i naturvitenskapelige fag (LUN). 3

6 Rammen for opptak til 2-årige masterprogram ble ikke helt fylt. Husdyrfag, naturforvaltning, kjemi, matvitenskap, entreprenørskap og innovasjon og folkehelsevitenskap har tilfredsstillende møtt-tall. Våropptaket til 2-årige masterprogram bidro til at flere av masterprogrammene fikk fylt rammene sine. Potensialet i våropptaket er imidlertid ennå ikke tilstrekkelig utnyttet. Denne rekrutteringsmuligheten må utnyttes og markedsføres bedre. I 2007 ble det innført en prøveordning om opptak til 3. studieår ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) for studieprogrammene arealplanlegging, eiendomsfag og landskapsarkitektur. Ordningen førte til flere kvalifiserte søkere på disse studiene enn i Landskapsarkitektur fikk fylt rammen som ble satt for opptak høyere årstrinn. Ordningen bør derfor videreføres. Søkningen til de engelske masterprogrammene er solid. Det er en jevn fordeling mellom norske og internasjonale studenter på disse programmene. Studieavdelingen er tilfreds med oppmøtet. Lærerutdanningen i naturvitenskapelig fag (LUN) fikk i 2007 under 10 studenter til studiets 15 plasser. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) klarte heller ikke å fylle opptaksrammene. Dersom disse studiene også kommer i samme situasjon i 2008, er det viktig at de blir annonsert på Restetorget, blant annet fordi Kunnskapsdepartementet har spesielt fokus på lærerutdanningen i Norge, og det er spesielt realfagslærere det er mangel på. Det er en overrepresentasjon av UMB-studenter fra nærområdet Oslo, Akershus og Østfold. Studieavdelingen er noe bekymret over den skjeve rekrutteringen. Dersom UMB prioriterer å rekruttere studenter fra hele landet, vil vi anbefale en økt satsing på markedsføring av universitetets studier i fylker hvor vi i dag rekrutterer svakt. Den totale opptaksrammen som var satt av US, ble oversteget i Dette skyldes i hovedsak opptak av gjestestudenter og studenter til enkeltemner. Siden det var noen ledige plasser på 3- årige og 2-årige studieprogram, åpnet UMB for opptak til enkeltemner våren Opptak til enkeltemner gir positivt renommé blant søkere og bidrar til å fylle ledig kapasitet på emner som likevel blir gitt. UMB etablerte våren 2008 en privatistordning på lik linje med andre universiteter i Norge. Privatistordningen ble imidlertid ikke brukt aktivt våren 2008, da studieledelsen valgte å ta opp søkerne på enkeltemner i stedet. Studieavdelingen konkluderer med at opptaket i 2007 er i tråd med de rammer universitetsstyret har gitt. Kvaliteten på studentene er jevnt god, det er flere studier med venteliste enn i 2006 og det er god kjønnsbalanse. Det er fortsatt en utfordring å få til en bedre rekruttering til studier som sliter med å fylle rammen og få styrket rekrutteringen fra fylker der vi har få søkere. Ås, mars 2008 Siri- Margrethe Løksa Studiedirektør Cathrine Strømø opptaksleder 4

7 Summary and Evaluation UMB's Strategic Plan for states that: The Norwegian University of Life Sciences (UMB) carefully increases its educational capacity to about 3000 students by The number of national and international applicants to UMB s study programmes increases." In 2006, enrolment at UMB was 2947 students. To achieve the total enrolment target of 3000 students in 2008, UMB has to increase total enrolment by about 83 students per year. In 2007, 2937 students were enrolled at UMB. Admission figures need to be increased if UMB is to achieve the goal of 3000 enrolled students by In Case No. 62/2007, the University Board decided upon target figures for how many students to admit to the various programme categories at UMB in The 2007 admission figures are close to the targets determined by the board, see Table 1. Table 1. Admission 2007: Target figures and actual numbers of registered students Programme category Admission target Case No. 62/2007 Registered first-year students 3-year programmes year programmes * 5-year programmes year programmes Course and exchange students Sum * Spring term admission to master's programmes included in this figure. For the 3-year bachelor's programmes and 1-year study programmes, the numbers of registered first-year students were below the respective target figures. For the 5-year master's programmes, the number of registered first-year students exceeded the total admission target for this group. Programmes that constantly have large numbers of applicants and thus fulfil their admission targets are Biotechnology, Development Studies, Landscape Engineering, Landscape Architecture and engineering programmes. In contrast, Forestry, Geomatics, Chemistry, Applied Mathematics and Applied Informatics are struggling to achieve the target figures. Certain programmes, for which application had been poor for several years, were announced on an online "leftovers market", which offered post-deadline admission to programmes with vacancies. This led to satisfactory numbers of first-year students on such programmes as Aquaculture, Plant Sciences and Environment and Natural Resources. The Department of Academic Affairs recommends specifically marketing those study programmes with poor recruitment, and that UMB actively uses the "leftovers market" in 2008 to help increase enrolment in study programmes with low application figures. In 2006, there were admission waiting lists for 25 % of the study programmes. In 2007 this figure increased to 40 %. UMB is very satisfied with this development. In 2007, UMB offered admission to 898 students. Of these, 546 showed up and registered for first-year studies. Many of the offers were sent shortly before the semester started. In 2008, the Department of Academic Affairs recommends to be more daring when overbooking students in 5

8 the first round of admission offers, especially for programmes that are offered by many other universities and colleges in Norway. This could help UMB achieve the admission targets a bit sooner than in The Department of Academic Affairs recommends applying the same strategy to the 2-year master's programmes, the Teacher Education Programme (PPU) and the Teacher Education in Natural Sciences programme (LUN). The admission targets for the 2-year master's programmes were not quite reached. The figures for registered first-year students were satisfactory for the programmes in Animal Science, Environment and Natural Resources, Chemistry, Food Science, Development and Innovation, and Public Health Science. Spring-term admission to the 2-year master's programmes helped several programmes to meet their respective admission targets. However, the potential of spring admission has so far not been fully utilised. This recruitment strategy must be utilised and marketed better. In 2007, the Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) admitted students directly to the third academic year on a trial basis. This applied to the programmes Spatial Planning, Property and Land Law, and Landscape Architecture. As a result, there were more qualified applicants to these programmes than in Landscape Architecture was able to achieve the admission target that was set for transfer admission. This scheme should therefore be continued. The number of applications to the master's programmes in English is substantial. There is an even distribution of Norwegian and international students on these programmes. The Department of Academic Affairs is satisfied with the number of registered first-year students. Less than 10 students were admitted to the 15 vacancies on the Teacher Education in Natural Sciences programme (LUN) in The Teacher Education programme (PPU) also did not manage to meet its admission target. If these programmes show the same trend in 2008, it is important that they are listed on the "leftovers market" of course vacancies, since the Ministry of Education and Research is specifically focusing on teacher education in Norway. Furthermore, there is especially a shortage of natural science teachers. Students from the nearby counties of Akershus, Oslo and Østfold are overrepresented at UMB. The Department of Academic Affairs is somewhat concerned about this uneven recruitment. If UMB finds it important to recruit students from all over Norway, we recommend to increasingly market the university's study options in those counties from which recruitment is currently poor. The overall admission target set by the University Board was exceeded in 2007, mainly due to the high admission figures for course and exchange students. Since there were some vacancies on the 2-year and 3-year programmes, UMB enabled admission to individual courses in spring This form of admission boosts UMB's reputation among potential students and contributes to filling unused capacity on courses that are given in any case. For spring 2008, UMB enabled the admission of external candidates, according to the same system as practiced by other Norwegian universities. However, the external candidate scheme was not actively used for the 2008 spring admission, since it was decided to admit course students instead. The Department of Academic Affairs concludes that the 2007 admissions complied with the admission targets determined by the University Board. The students' qualifications are generally good, there are more programmes with admission waiting lists than in 2006 and there is gender 6

9 balance among the students. Remaining challenges include increasing admission to programmes that are having difficulties in achieving their admission targets and improving recruitment from counties in which application figures have been low. Ås, March 2008 Siri- Margrethe Løksa Director of Academic Affairs Cathrine Strømø Admissions Coordinator 7

10 Innledning Rapporten for opptaket til det akademiske studieåret 2007/2008 fremstiller årets resultater av opptak til grunnstudiene, opptak til masterstudier og høyere årstrinn, gjestestudenter, opptak til praktisk pedagogisk utdanning og enkeltemner. I tillegg tar den for seg opptaksarbeidet generelt, den sentrale opptakskomiteens arbeidsoppgaver, tidsplaner og evt. endringer i forhold til fjorårets opptak. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1, som ble vedtatt i US-sak 62/2007. Tabell 1. Opptaksrammer 2007 for de ulike programkategoriene Programkategori US-ramme sak 62/2007 Møtt 3-årige program årige program * 5-årige program årige program Enkeltemne/utveksling Sum * Våropptaket til masterprogrammene er inkludert i møtt-tallet. 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) NOM-opptaket er en nasjonal samordning av opptak til grunnstudier ved høyskoler og universiteter i Norge. NOM-opptaket gjennomføres av Samordna opptak. Samordna opptak er faglig underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og er organisert som en enhet ved Universitetet i Oslo. Samordna opptak koordinerer opptak til grunnstudier ved 47 institusjoner i Norge. Samordna opptak er ansvarlig for registrering av søknader, kjøring av opptaket og utsendelse av opptaks- og avslagsbrev. Alle institusjonene i NOM-opptaket er saksbehandlere, og siden søkerne kan ha flere ulike institusjoner på sin søknad, saksbehandler institusjonene også for hverandre. NOM-opptaket inkluderer for UMBs vedkommende opptak til 3-årige bachelorprogram, 5-årig masterprogram og 1-årig studieprogram. Økning i antall førsteprioritetssøkere UMB hadde i 2007 en økning i antall førsteprioritetssøkere på ca 5,5 % (tabell 2). Nedgangen i antall møtt skyldes at det ble gitt færre tilbud i 2007 pga redusert Restetorgstilbud med bakgrunn i signalene fra etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet. Rektorates brev til instituttene ang etatsstyringsmøtet er vedlagt i opptaksrapporten (vedlegg A). Tabell 2: Utvikling i søkertall i NOM-opptaket Antall søkere totalt Antall kvalifiserte totalt Antall 1. prioriteter Antall kvalifiserte 1.prioriteter Antall tilbud Antall Ja-svar Antall møtt

11 Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Det var ingen studieprogram som skilte seg spesielt ut i forhold til økningen i førsteprioritetssøkere i 2007, slik det var i I 2006 var det 3 studieprogram som i hovedsak bidro til økningen i førsteprioritetssøkere. Det var bachelorprogrammene utviklingsstudier og landskapsingeniør og det ettårige studieprogrammet grunnstudiet. Nytt for 2007 var at bachelorprogrammet i naturvitenskapelige fag var blitt delt opp i 3 studieprogram; henholdsvis bachelor i biologi, kjemi og matematiske realfag. I tillegg ble det opprettet ett nytt sivilingeniørstudium i kjemi og bioteknologi (tabell 3). Tabell 3 viser hvilke studieprogram som har fylt rammene sine i forhold til de rammer som var satt av universitetsstyret. Av de 30 studieprogrammene var det 16 studieprogram som bortimot hadde fylt rammene sine. I 2006 var det 18 studieprogram som hadde fått fylt rammene sine. En av grunnene kan være at det var få studieprogram som ble lagt ut på Restetorget i Studieprogrammene er sortert etter kategori og om de har fylt rammene eller ikke. Tabell 3: Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Antall tilbud Totalt antall møtt Studieprogram Ramme 1.pri søkere 1-årige program 1 årig grunnstudium Frie realfag årige bachelor program Bioteknologi Utviklingsstudier* Landskapsingeniør Samfunnsøkonomi Akvakultur Miljø og naturressurser Plantevitenskap Økonomi og administrasjon Økologi og naturforvaltning Husdyrvitenskap Matvitenskap Biologi Kjemi Skogfag Geomatikk Matematiske realfag årige masterprogram Landskapsarkitektur Arealplanlegging Eiendomsfag Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling Teknologi- Industriell økonomi totalt Teknologi - Miljøfysikk og fornybar energi Teknologi - Vann og miljøteknikk Teknologi - Geomatikk Teknologi - Anvendt informatikk Teknologi Kjemi og bioteknologi Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Totalt * Inkluderer 134 internasjonale søkere som har søkt opptak direkte til UMB utenom Samordna opptak Bortsett fra to studieretninger under de 5-årige teknologistudiene, er det fire bachelorprogram og ett 5-årig masterprogram som har under 10 studenter i år (tabell 3). Det er bachelorprogrammene 9

12 i skogfag, geomatikk og de to nyopprettede bachelorprogrammene i kjemi og matematiske realfag. I tillegg har lærerutdanningen i naturvitenskapelig fag (LUN) under 10 studenter. Dersom LUN også kommer i samme situasjon i 2008, er det viktig at dette studiet blir annonsert på Restetorget, da Kunnskapsdepartementet har spesielt fokus på lærerutdanningen i Norge, og det er et spesielt behov for lærere i realfag. Det ble i 2007 gitt 898 tilbud og av disse møtte 546. Mange tilbud ble gitt nær opp til studiestart. I 2008 vil studieavdelingen anbefale at det vises mer dristighet i overbookingen i første tilbudsrunde, spesielt på program som tilbys på mange studiesteder i Norge. Det vil kunne føre til at UMB fyller rammen tidligere enn i Nedgangen i antall studenter for studiet frie realfag skyldes at dette studiet normalt annonseres på Restetorget fra slutten av juli og til høstparallellen starter i begynnelsen av september. Dette studiet var ikke på Restetorget i Studieprogram med venteliste Det var en økning i antall studieprogram som hadde venteliste i år, sammenlignet med opptaket i 2006, fra 25 % av studieprogrammene til 40 %. Det er i hovedsak studieprogram med opptakskrav generell studiekompetanse som har hatt venteliste. Det er derfor positivt at i 2007 også er et bachelorprogram med realfagskrav som har fått venteliste, bachelor i bioteknologi. Det er i tillegg i 2007 en økning fra 2 til 3 av i alt 8 studieretninger innen teknologi som har venteliste. Følgende studieprogram i det Samordna opptaket hadde ventelister i 2006 og 2007 (tabell 4.) Tabell 4. Studieprogram med venteliste i 2006 og/eller 2007 Studieprogram årig grunnstudium Nei Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Bioteknologi Nei Ja Arealplanlegging Ja Ja Eiendomsfag Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Industriell økonomi Ja Ja Miljøfysikk og fornybar energi Nei Ja Studieprogrammenes rammer og oppmøtetall over 4 år Ved å se på studieprogrammene og oppmøtetall over 5 år vil en se at studier som bachelorprogrammene innen bioteknologi, landskapsingeniør, utviklingsstudier, økonomi og administrasjon samt 1-årig grunnstudium og de 5-årige masterprogrammene innen landskapsarkitektur og byggeteknikk og arkitektur fortsatt er stabile og fyller rammene sine (tabell 5). Videre ser en at bachelorprogrammene i akvakultur og plantevitenskap, som i 2006 hadde under 10 studenter, i 2007 har klart å fylle rammene sine. Plantevitenskap har sammen med bachelorprogrammet miljø- og naturressurser hatt en god økning og har i 2007 begge fått 17 studenter. Bachelorprogrammet i skogfag er nærmere til å fylle rammen sin i år enn i fjor. Disse 4 10

13 studieprogrammene ble alle annonsert på Restetorget og har fått inn gode studenter via dette tilbudet. Denne økningen kan være en konsekvens av at Restetorgstilbudet i 2007 i større grad ble styrt mot å kunne fylle opp studieprogram som har hatt svak søkning over tid. UMB kan vurdere å legge ut ytterlige studieprogram på Restetorget neste år, for eksempel bachelorprogrammene i matvitenskap, økologi og naturforvaltning og geomatikk og det 5-årige masterprogrammet Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN). Disse studieprogrammene klarte ikke å fylle rammene sine i Det bør også lages en plan for en mer offensiv rekruttering til program som har hatt lav søkning over flere år. Tabell 5. Programmenes rammer for de 4 siste årene og antall møtt ** Studieprogram Ramme /Møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt 1-årige program 1 årig grunnstudium 40/38 90/108 30/31 Frie realfag 25/40 30/36 20/24 15/25 15/12* 3-årige bachelorprogram Akvakultur 15/16 20/11* 10/3* 10/6* 10/10 Bioteknologi 30/25* 35/47 30/30 40/45 35/39 Landskapsingeniør 20/26 20/21 Husdyrvitenskap 45/40 45/52 40/23* 25/33 30/28 Skogfag 30/27 25/21* 13/9* 10/2* 10/8* Biologi (tidl. del av naturvitenskapelige fag NV) 20/12* Kjemi (tidl. del av NV) 15/12 15/11 15/8 10/15 10/3* Matematiske realfag (tidl. del av NV) 10/7* Miljø og naturressurser 20/18 20/21 20/10* 10/11 10/17 Økologi og naturforvaltning 60/60 50/51 35/29* 30/30 30/24* Plantevitenskap 35/39 30/25* 25/9* 10/9 10/17 Matvitenskap 40/31* 40/42 25/14* 20/17* 20/17* Geomatikk 20/14* 15/15 15/12* 10/10 10/6* Økonomi og administrasjon 50/51 40/65 65/63 40/47 40/36 Samfunnsøkonomi (tidl Økonomi og ressursforvaltning) 40/38 30/40 35/31* 20/26 20/20 Utviklingsstudier 40/39 40/41 35/44 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur 40/37 40/40 40/50 40/37 40/46 Arealplanlegging 25/27 25/30 20/21 15/13* 15/18 Eiendomsfag 20/17* 25/28 25/25 (total 65/90) 35 (total 75/96) 26 Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur 20/19 20/21 28/23* Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling 6/7 5/4 3/ Teknologi- Industriell økonomi 20/ Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi 3/3 10/5 5/ Teknologi Vann og miljøteknikk 6/9 5/4 4/ Teknologi- Geomatikk/ Anvendt informatikk 10/5* 10/3* 4/1* 2 7 og 1 Teknologi- Kjemi og bioteknologi 20/11* Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag 15/8* 15/16 15/8* * markerer studier der det er 10 % færre studenter enn rammen, ** Realfagskravet ble innført i

14 Antall førsteprioritetssøkere ( ) Teknologistudiene hadde generelt en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til Det var studiet miljøfysikk og fornybar energi som hadde størst økning, fra 6 førsteprioritetssøkere i 2006 til 26 i 2007 (tabell 6). I tillegg har flere av de stabile studieprogrammene som bachelorprogrammene i utviklingsstudier, økonomi og administrasjon, 1-årig grunnstudium og 5- årig master i landskapsarkitektur fortsatt en økning i antall 1. prioritetssøkere fra Tabell 6. Antall 1. prioritetssøkere til hvert studium over 4 år. Studieprogram Økning* Miljøfysikk og fornybar energi % Utviklingsstudier ,8% Skogfag ,8% Plantevitenskap ,0% Landskapsarkitektur ,6% Miljø og naturressurser ,4% Matvitenskap ,2% Byggeteknikk og arkitektur ,2% Økonomi og administrasjon ,8% 1-årig grunnstudium ,2% Industriell økonomi ,8% Maskin-, prosess og produktutvikling ,3% Arealplanlegging ,09% Akvakultur ,0% Eiendomsfag ,3% Bioteknologi ,5% Økologi og naturforvaltning ,9% Vann- og miljøteknikk ,7% Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag ,6% Geomatikk (kartfag) ,0% Husdyrvitenskap ,0% Frie realfag ,3% Landskapsingeniør ,8% Samfunnsøkonomi (tidl ØR) ,6% Biologi nytt Kjemi nytt Matematiske realfag nytt Kjemi og bioteknologi nytt *Økningen gjelder fra 2006 til Konkurransepoengsummene for de ulike studieprogrammene Tabell 7 viser maks, minimum og snitt konkurransepoengsummer for de ulike studieprogrammene. De 3 studieprogrammene med høyest snitt er bachelorprogrammet i kjemi, og de 5-årige masterprogrammene i landskapsarkitektur og miljøfysikk og fornybar energi. Bachelorprogrammet i kjemi var et åpent studium og fikk ikke fylt rammen sin i Av studieprogrammene med lavest snitt finner en bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og de 5- årige masterprogrammene i geomatikk og eiendomsfag. Samfunnsøkonomi og eiendomsfag hadde likevel begge ventelister. 12

15 Tabell 7. Maks, minimum og snitt av konkurransepoeng for de ulike studieprogrammene Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt Kjemi - - nytt i ,7 54,3 58,6 Landskapsarkitektur 68,8 50,7 56,9 68,6 39,0 58,0 Miljøfysikk og fornybar energi 69,0 43,5 52,8 67,4 46,4 57,8 Byggeteknikk og arkitektur 70,0 49,2 56,1 71,5 51,8 57,5 Vann- og miljøteknikk 55,9 47,6 51,7 57,4 57,4 57,4 Skogfag 64,2 64,2 64,2 69,5 43,3 57,3 Biologi - - nytt i ,1 42,7 57,1 1-årig grunnstudium 62,3 31,9 48,0 71,5 50,0 56,9 Frie realfag 70,7 43,0 54,4 65,7 50,0 56,5 Anvendt informatikk - - * 71,6 44,5 55,3 Industriell økonomi 65,3 43,8 54,3 64,7 50,3 55,2 LUN 69,2 47,5 55,4 66,8 46,1 54,7 Kjemi og bioteknologi - - nytt i ,9 45,9 54,5 Matematiske realfag - nytt i ,0 44,8 54,3 Plantevitenskap 70,2 44,5 53,7 66,4 46,5 54,2 Økonomi og administrasjon 68,0 43,8 50,3 68,0 47,6 53,9 Akvakultur 54,9 38,8 48,3 62,2 41,5 53,6 Økologi og naturforvaltning 65,2 43,8 56,1 64,8 41,5 52,9 Miljø- og naturressurser 65,5 41,2 56,8 65,4 45,1 52,8 Bioteknologi 69,0 41,3 52,9 59,4 45,8 52,5 Matvitenskap 61,8 43,0 53,0 63,2 41,8 52,3 Arealplanlegging 64,8 44,0 51,6 62,8 44,7 51,9 Utviklingsstudier 63,1 31,5 48,5 62,5 45,4 51,6 Husdyrvitenskap 69,2 35,6 52,6 64,2 39,2 51,6 Landskapsingeniør 64,6 44,2 50,7 57,3 43,4 51,0 Maskin-, prosess, og produktutvikling 62,8 41,1 51,0 62,7 43,0 50,3 Geomatikk, bachelor 65,0 35,6 40,3 54,7 45,3 49,4 Geomatikk, master - - * 61,1 33,0 49,2 Samfunnsøkonomi (tidl. ØR) 65,6 38,9 48,7 56,1 42,8 47,5 Eiendomsfag 55,6 41,2 48,3 64,0 30,6 46,2 * Geomatikk og anvendt informatikk var et studieprogram med en student i 2006, 69,0 poeng. Hvor kommer studentene fra? Det var totalt 309 kvinner og 237 menn som ble tatt opp via det Samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelor i Development Studies er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det Samordna opptaket i ,7 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Dette er en økning fra 49 % i Det er generelt flere kvinner enn menn fra de aller fleste fylkene, bortsett fra Østfold, Møre og Romsdal og Finnmark som har like mange av hvert kjønn. 92,7 % av årets studenter er i aldersgruppen 18 til 30 år. Tilsvarende aldergruppe fra Statistisk sentralbyrå er inndelt som 15 til 30 år. Figur 2 er en suppleringsfigur til figur 1. Den sammenligner fylkesvis prosenttallet for de oppmøtte studentene ved UMB mot tilsvarende prosenttall for samme aldersgruppe i befolkningen i Norge. Også denne figuren viser en overrepresentasjon av studenter fra nærområdet Oslo, Akershus og Østfold. 13

16 Figur 1. Fordeling på fylke og kjønn i NOM-opptaket, oppmøtte studenter Antall møtt-studenter Kvinner Menn 10 0 Ukjent Østfold Akerhus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 2: Fylkesvis fordeling av % oppmøtte studenter sammenlignet med % av befolkningen i samme aldersgruppen (15-30 år). 30 % 25 % % av aldersgruppen år 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Østfold Akerhus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nye studenter, UMB Befolkning i Norge 14

17 2 Opptak til 2-årige masterprogram 2.1 Norske masterprogram Antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn Tabell 8 gir en oversikt over antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn, antall kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Det var totalt 672 søkere til dette opptaket, hvorav 569 var kvalifiserte søkere. Hver av søkerne kan søke på inntil 5 studieprogram og kan kun få ett tilbud på sin høyeste kvalifiserte prioritet hvor de når opp i konkurransen. Det kan derfor være stor forskjell på antall søkere og søknader samt antall kvalifiserte søknader i forhold til antall tilbud som ble gitt (tabell 8). Tabell 8. Antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt for høstopptaket. Studieprogram Ramme Antall søknader Kvalifiserte Tilbud Møtt søknader 2-årige norske masterprogram Bioteknologi Husdyrfag Mikrobiologi Miljø og naturressurser Naturforvaltning Bioinformatikk og anvendt statistikk Plantevitenskap* Utmarkbasert næringsutvikling Kjemi Matvitenskap Skogfag Biologi Økonomi og administrasjon Totalt Samfunnsøkonomi Entreprenørskap og innovasjon Eiendomsutvikling Folkehelsevitenskap- heltid Totalt Folkehelsevitenskap- deltid Matematiske realfag* Høyere årstrinn 5-årige masterprogram Byggeteknikk og arkitektur Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk Totalt Maskin-, prosess- og produktutvikling Industriell økonomi Geomatikk Anvendt informatikk Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Kjemi og bioteknologi Landskapsarkitektur Arealplanlegging Eiendomsfag Sum * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger (se tabell 10 og 11.) 15

18 Følgende 7 masterprogram fikk fylt opptaksrammene sine i høstopptaket; husdyrfag, naturforvaltning, kjemi, matvitenskap, entreprenørskap og innovasjon, folkehelsevitenskap og høyere årstrinn på landskapsarkitektur. I opptaket 2007 ble det innført en prøveordning med opptak til 3. studieår ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) for studieprogrammene arealplanlegging, eiendomsfag og landskapsarkitektur. Denne ordningen førte til flere kvalifiserte søkere og flere tilbud på disse studiene enn i I 2006 var det kun 3 kvalifiserte søkere til disse studieprogrammene. Hvor kommer studentene fra? Når det gjelder fylkes- og kjønnsfordelingen, så er det flere kvinner enn menn (figur 3). Det var totalt 185 kvinner og 108 menn. Som ved NOM-opptaket er også her fylkene Østfold, Akershus og Oslo best representert. Figur 3. Fylkes- og kjønnsfordeling for oppmøtte studenter til de 2-årige norske masterprogrammene og høyere årstrinn Antall møtt Kvinne Mann ukjent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Fylke Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finmark Våropptaket 2008 Noen av de 2-årige norske masterprogrammene og høyere årstrinn ved de 5-årige masterne hadde opptak til vårsemesteret Det var totalt 60 søkere til våropptaket Tabell 9 viser en oversikt over hvilke studieprogram dette var, antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt. Våropptaket 2008 førte til at det ble tatt opp 27 nye studenter, og 3 av masterprogrammene fikk nå fylt rammene sine. I tillegg fikk masterprogrammene i matvitenskap, kjemi og plantevitenskap flere studenter. 16

19 Tabell 9. Antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt for våropptaket Møtt Ramme Antall 2-årige masterprogram Ramme høst vår søknader Kvalifiserte søknader Tilbud Bioinformatikk og anvendt statistikk Bioteknologi Biologi Matematiske realfag Matvitenskap Mikrobiologi Miljø og naturressurser Plantevitenskap Utmarksbasert næringsutvikling Skogfag Økonomi og administrasjon Totalt 40 Totalt Samfunnsøkonomi Høyere årstrinn Arealplanleggig Eiendomsfag Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Maskin-, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Totalt 26 Vann- og miljøteknikk Geomatikk Teknologi Kjemi og bioteknologi Sum Høst- og våropptaket totalt Rammen for 2-årige norske masterprogram er 305. Høyere årstrinn til de 5-årige masterne er ikke inkludert i denne rammen. Høst- og våropptaket til de 2-årige masterne gav til sammen 282 studenter. Våropptaket bidrar til å kunne fylle ledige studieplasser. Det har derimot et større potensial og burde vært utnyttet bedre til rekruttering av nye studenter. Møtt 2.2 Engelske masterprogram Opptak til engelske masterprogram gjelder opptak til NOMA-plasser, kvoteplasser, selvfinansierte, internasjonale søkere og norske søkere NOMA-plasser NOMA (Norad's programme for Master Studies) er et program som støtter utvikling og drift av mastergrads-programmer basert på samarbeid mellom institusjoner for høyere utdanning i land i Sør og i Norge. Programmet er finansiert av NORAD og administrert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Masterprogrammer som mottar støtte fra NOMA er etablert og utviklet i Sør. Ved UMB er det to institutt som har NOMA finansierte program; Noragric og IØR. Det er kun masterprogrammet innen Development and Natural Resource Economics (DNRE) som har opptak av NOMA-plasser via UMB. Det gjaldt 11 studieplasser. - Det var totalt 187 søkere til disse 11 studieplassene - 79 % menn og 21% kvinner (3 kvinner fikk tilbud) - Aldersgruppen: 39 % av søkerne er år, 27 % er år 17

20 - Det var kun søkere fra 3 land som kunne søke på disse studieplassene. Det gjaldt landene Etiopia (104 søkere), Uganda (73 søkere) og Malawi (10 søkere) Internasjonale søkere Med internasjonale søkere menes søkere som ikke kommer fra eller har bostedsadresse i Norden. Det inkluderer både søkere til kvoteplasser og selvfinansierte søkere. - Det var 598 internasjonale søkere - 28 % kvinner og 72 % menn fikk tilbud, og 64 av dem har møtt - Søkerne kom fra 68 ulike land. Det var 11 land der det var over 10 søkere (figur 4) - Det var flest søkere fra Etiopia. Disse søkerne var i hovedsak søkere til kvotestipendene. - De 3 neste landene (Kamerun, Nigeria og Ghana) er blant de landene som UDI ber oss være oppmerksomme på når det gjelder forfalskninger av dokumentasjon. Figur 4 Oversikt over antall søkere fra land med over 10 søkere Antall søkere Etiopia Kamerun Nigeria Ghana Nepal Pakistan Kina Tanzania Uganda Bangladesh Zambia Det ble totalt sendt ut 134 tilbud til internasjonale mastersøkere. Tabell 10 viser antall tilbud til internasjonale søkere og møtt per studieprogram. 18

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer