Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen"

Transkript

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø

2

3 Opptaksrapport for det akademiske året Studieavdelingen UMB våren 2008

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 5 Innledning Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) Opptak til 2-årige masterprogram Norske masterprogram Engelske masterprogram NOMA-plasser Internasjonale søkere Norske søkere Praktisk pedagogisk utdanning Gjestestudenter Studenter på enkeltemner Generelt om opptaksarbeidet Forberedelser, planlegging og personalsituasjon Nasjonal opptaksmodell (NOM) Sentral opptakskomité Opptak til 2 årige masterprogram Norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn Engelske masterprogram Vedlegg A - Kopi av notat ang konsekvensene av etatsstyringsmøtet for opptaket

5 Sammendrag og vurdering I strategisk plan for står det følgende: Universitetet for miljø- og biovitenskap har en moderat vekst opp mot 3000 studenter under utdanning i Søkningen til UMBs studier er økende både nasjonalt og internasjonalt. I 2006 hadde Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 2947 registrerte studenter. For å nå målet om 3000 studenter i 2008, må UMB øke med ca. 83 studenter per år. I 2007 hadde UMB 2937 registrerte studenter. Opptaket må fortsatt økes for at UMB skal nå målet om 3000 studenter innen utgangen av Universitetsstyret vedtok i US-sak 62/2007 rammer for hvor mange nye studenter som skulle tas opp i de ulike programkategoriene ved UMB i Resultatet av årets opptak ligger opptil det som styret satte som ramme. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1. Tabell 1. Opptaksrammer 2007 for de ulike programkategoriene Programkategori US-ramme sak 62/2007 Møtt 3-årige program årige program * 5-årige program årige program Enkeltemne/utveksling Sum * Våropptaket til masterprogrammene er inkludert i møtt-tallet. Ved både 3-årige bachelorprogram og 1-årige studieprogram er det møtt færre studenter enn rammen. For de 5-årige masterprogrammene møtte det flere studenter enn rammen som var satt totalt for denne gruppen. Bioteknologi, utviklingsstudier, landskapsingeniør, landskapsarkitektur og sivilingeniørstudier har alle stabil søkning og har svært tilfredsstillende møtt-tall. Studier innen skogfag, geomatikk, kjemi, matematiske realfag og anvendt informatikk sliter derimot med å fylle rammene sine. Et Restetorgstilbud i 2007, hvor det ble satset på studieprogram som hadde hatt svak søkning over flere år, førte til at akvakultur, plantevitenskap og miljø- og naturressurser fikk tilfredsstillende møtt-tall. Studieavdelingen vil anbefale at det settes inn målrettet markedsføring av studieprogram med lav rekruttering, og at UMB bruker Restetorgstilbudet mer aktivt i 2008 for å få opp antall studenter på studieprogram med svak søkning. Det var en økning i antall studieprogram som hadde venteliste i år, sammenlignet med opptaket i 2006, fra 25 % av studieprogrammene til 40 %. Det er en gledelig utvikling. Det ble i 2007 gitt 898 tilbud, og av disse møtte 546. Mange tilbud ble gitt nær opp til studiestart. I 2008 vil studieavdelingen anbefale at det vises mer dristighet i overbookingen i første tilbudsrunde, spesielt på program som tilbys på mange studiesteder i Norge. Det vil kunne føre til at UMB fyller rammen tidligere enn i Studieavdelingen anbefaler dette tiltaket også for 2- årige masterprogram, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og Lærerutdanningen i naturvitenskapelige fag (LUN). 3

6 Rammen for opptak til 2-årige masterprogram ble ikke helt fylt. Husdyrfag, naturforvaltning, kjemi, matvitenskap, entreprenørskap og innovasjon og folkehelsevitenskap har tilfredsstillende møtt-tall. Våropptaket til 2-årige masterprogram bidro til at flere av masterprogrammene fikk fylt rammene sine. Potensialet i våropptaket er imidlertid ennå ikke tilstrekkelig utnyttet. Denne rekrutteringsmuligheten må utnyttes og markedsføres bedre. I 2007 ble det innført en prøveordning om opptak til 3. studieår ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) for studieprogrammene arealplanlegging, eiendomsfag og landskapsarkitektur. Ordningen førte til flere kvalifiserte søkere på disse studiene enn i Landskapsarkitektur fikk fylt rammen som ble satt for opptak høyere årstrinn. Ordningen bør derfor videreføres. Søkningen til de engelske masterprogrammene er solid. Det er en jevn fordeling mellom norske og internasjonale studenter på disse programmene. Studieavdelingen er tilfreds med oppmøtet. Lærerutdanningen i naturvitenskapelig fag (LUN) fikk i 2007 under 10 studenter til studiets 15 plasser. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) klarte heller ikke å fylle opptaksrammene. Dersom disse studiene også kommer i samme situasjon i 2008, er det viktig at de blir annonsert på Restetorget, blant annet fordi Kunnskapsdepartementet har spesielt fokus på lærerutdanningen i Norge, og det er spesielt realfagslærere det er mangel på. Det er en overrepresentasjon av UMB-studenter fra nærområdet Oslo, Akershus og Østfold. Studieavdelingen er noe bekymret over den skjeve rekrutteringen. Dersom UMB prioriterer å rekruttere studenter fra hele landet, vil vi anbefale en økt satsing på markedsføring av universitetets studier i fylker hvor vi i dag rekrutterer svakt. Den totale opptaksrammen som var satt av US, ble oversteget i Dette skyldes i hovedsak opptak av gjestestudenter og studenter til enkeltemner. Siden det var noen ledige plasser på 3- årige og 2-årige studieprogram, åpnet UMB for opptak til enkeltemner våren Opptak til enkeltemner gir positivt renommé blant søkere og bidrar til å fylle ledig kapasitet på emner som likevel blir gitt. UMB etablerte våren 2008 en privatistordning på lik linje med andre universiteter i Norge. Privatistordningen ble imidlertid ikke brukt aktivt våren 2008, da studieledelsen valgte å ta opp søkerne på enkeltemner i stedet. Studieavdelingen konkluderer med at opptaket i 2007 er i tråd med de rammer universitetsstyret har gitt. Kvaliteten på studentene er jevnt god, det er flere studier med venteliste enn i 2006 og det er god kjønnsbalanse. Det er fortsatt en utfordring å få til en bedre rekruttering til studier som sliter med å fylle rammen og få styrket rekrutteringen fra fylker der vi har få søkere. Ås, mars 2008 Siri- Margrethe Løksa Studiedirektør Cathrine Strømø opptaksleder 4

7 Summary and Evaluation UMB's Strategic Plan for states that: The Norwegian University of Life Sciences (UMB) carefully increases its educational capacity to about 3000 students by The number of national and international applicants to UMB s study programmes increases." In 2006, enrolment at UMB was 2947 students. To achieve the total enrolment target of 3000 students in 2008, UMB has to increase total enrolment by about 83 students per year. In 2007, 2937 students were enrolled at UMB. Admission figures need to be increased if UMB is to achieve the goal of 3000 enrolled students by In Case No. 62/2007, the University Board decided upon target figures for how many students to admit to the various programme categories at UMB in The 2007 admission figures are close to the targets determined by the board, see Table 1. Table 1. Admission 2007: Target figures and actual numbers of registered students Programme category Admission target Case No. 62/2007 Registered first-year students 3-year programmes year programmes * 5-year programmes year programmes Course and exchange students Sum * Spring term admission to master's programmes included in this figure. For the 3-year bachelor's programmes and 1-year study programmes, the numbers of registered first-year students were below the respective target figures. For the 5-year master's programmes, the number of registered first-year students exceeded the total admission target for this group. Programmes that constantly have large numbers of applicants and thus fulfil their admission targets are Biotechnology, Development Studies, Landscape Engineering, Landscape Architecture and engineering programmes. In contrast, Forestry, Geomatics, Chemistry, Applied Mathematics and Applied Informatics are struggling to achieve the target figures. Certain programmes, for which application had been poor for several years, were announced on an online "leftovers market", which offered post-deadline admission to programmes with vacancies. This led to satisfactory numbers of first-year students on such programmes as Aquaculture, Plant Sciences and Environment and Natural Resources. The Department of Academic Affairs recommends specifically marketing those study programmes with poor recruitment, and that UMB actively uses the "leftovers market" in 2008 to help increase enrolment in study programmes with low application figures. In 2006, there were admission waiting lists for 25 % of the study programmes. In 2007 this figure increased to 40 %. UMB is very satisfied with this development. In 2007, UMB offered admission to 898 students. Of these, 546 showed up and registered for first-year studies. Many of the offers were sent shortly before the semester started. In 2008, the Department of Academic Affairs recommends to be more daring when overbooking students in 5

8 the first round of admission offers, especially for programmes that are offered by many other universities and colleges in Norway. This could help UMB achieve the admission targets a bit sooner than in The Department of Academic Affairs recommends applying the same strategy to the 2-year master's programmes, the Teacher Education Programme (PPU) and the Teacher Education in Natural Sciences programme (LUN). The admission targets for the 2-year master's programmes were not quite reached. The figures for registered first-year students were satisfactory for the programmes in Animal Science, Environment and Natural Resources, Chemistry, Food Science, Development and Innovation, and Public Health Science. Spring-term admission to the 2-year master's programmes helped several programmes to meet their respective admission targets. However, the potential of spring admission has so far not been fully utilised. This recruitment strategy must be utilised and marketed better. In 2007, the Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) admitted students directly to the third academic year on a trial basis. This applied to the programmes Spatial Planning, Property and Land Law, and Landscape Architecture. As a result, there were more qualified applicants to these programmes than in Landscape Architecture was able to achieve the admission target that was set for transfer admission. This scheme should therefore be continued. The number of applications to the master's programmes in English is substantial. There is an even distribution of Norwegian and international students on these programmes. The Department of Academic Affairs is satisfied with the number of registered first-year students. Less than 10 students were admitted to the 15 vacancies on the Teacher Education in Natural Sciences programme (LUN) in The Teacher Education programme (PPU) also did not manage to meet its admission target. If these programmes show the same trend in 2008, it is important that they are listed on the "leftovers market" of course vacancies, since the Ministry of Education and Research is specifically focusing on teacher education in Norway. Furthermore, there is especially a shortage of natural science teachers. Students from the nearby counties of Akershus, Oslo and Østfold are overrepresented at UMB. The Department of Academic Affairs is somewhat concerned about this uneven recruitment. If UMB finds it important to recruit students from all over Norway, we recommend to increasingly market the university's study options in those counties from which recruitment is currently poor. The overall admission target set by the University Board was exceeded in 2007, mainly due to the high admission figures for course and exchange students. Since there were some vacancies on the 2-year and 3-year programmes, UMB enabled admission to individual courses in spring This form of admission boosts UMB's reputation among potential students and contributes to filling unused capacity on courses that are given in any case. For spring 2008, UMB enabled the admission of external candidates, according to the same system as practiced by other Norwegian universities. However, the external candidate scheme was not actively used for the 2008 spring admission, since it was decided to admit course students instead. The Department of Academic Affairs concludes that the 2007 admissions complied with the admission targets determined by the University Board. The students' qualifications are generally good, there are more programmes with admission waiting lists than in 2006 and there is gender 6

9 balance among the students. Remaining challenges include increasing admission to programmes that are having difficulties in achieving their admission targets and improving recruitment from counties in which application figures have been low. Ås, March 2008 Siri- Margrethe Løksa Director of Academic Affairs Cathrine Strømø Admissions Coordinator 7

10 Innledning Rapporten for opptaket til det akademiske studieåret 2007/2008 fremstiller årets resultater av opptak til grunnstudiene, opptak til masterstudier og høyere årstrinn, gjestestudenter, opptak til praktisk pedagogisk utdanning og enkeltemner. I tillegg tar den for seg opptaksarbeidet generelt, den sentrale opptakskomiteens arbeidsoppgaver, tidsplaner og evt. endringer i forhold til fjorårets opptak. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1, som ble vedtatt i US-sak 62/2007. Tabell 1. Opptaksrammer 2007 for de ulike programkategoriene Programkategori US-ramme sak 62/2007 Møtt 3-årige program årige program * 5-årige program årige program Enkeltemne/utveksling Sum * Våropptaket til masterprogrammene er inkludert i møtt-tallet. 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) NOM-opptaket er en nasjonal samordning av opptak til grunnstudier ved høyskoler og universiteter i Norge. NOM-opptaket gjennomføres av Samordna opptak. Samordna opptak er faglig underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og er organisert som en enhet ved Universitetet i Oslo. Samordna opptak koordinerer opptak til grunnstudier ved 47 institusjoner i Norge. Samordna opptak er ansvarlig for registrering av søknader, kjøring av opptaket og utsendelse av opptaks- og avslagsbrev. Alle institusjonene i NOM-opptaket er saksbehandlere, og siden søkerne kan ha flere ulike institusjoner på sin søknad, saksbehandler institusjonene også for hverandre. NOM-opptaket inkluderer for UMBs vedkommende opptak til 3-årige bachelorprogram, 5-årig masterprogram og 1-årig studieprogram. Økning i antall førsteprioritetssøkere UMB hadde i 2007 en økning i antall førsteprioritetssøkere på ca 5,5 % (tabell 2). Nedgangen i antall møtt skyldes at det ble gitt færre tilbud i 2007 pga redusert Restetorgstilbud med bakgrunn i signalene fra etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet. Rektorates brev til instituttene ang etatsstyringsmøtet er vedlagt i opptaksrapporten (vedlegg A). Tabell 2: Utvikling i søkertall i NOM-opptaket Antall søkere totalt Antall kvalifiserte totalt Antall 1. prioriteter Antall kvalifiserte 1.prioriteter Antall tilbud Antall Ja-svar Antall møtt

11 Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Det var ingen studieprogram som skilte seg spesielt ut i forhold til økningen i førsteprioritetssøkere i 2007, slik det var i I 2006 var det 3 studieprogram som i hovedsak bidro til økningen i førsteprioritetssøkere. Det var bachelorprogrammene utviklingsstudier og landskapsingeniør og det ettårige studieprogrammet grunnstudiet. Nytt for 2007 var at bachelorprogrammet i naturvitenskapelige fag var blitt delt opp i 3 studieprogram; henholdsvis bachelor i biologi, kjemi og matematiske realfag. I tillegg ble det opprettet ett nytt sivilingeniørstudium i kjemi og bioteknologi (tabell 3). Tabell 3 viser hvilke studieprogram som har fylt rammene sine i forhold til de rammer som var satt av universitetsstyret. Av de 30 studieprogrammene var det 16 studieprogram som bortimot hadde fylt rammene sine. I 2006 var det 18 studieprogram som hadde fått fylt rammene sine. En av grunnene kan være at det var få studieprogram som ble lagt ut på Restetorget i Studieprogrammene er sortert etter kategori og om de har fylt rammene eller ikke. Tabell 3: Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Antall tilbud Totalt antall møtt Studieprogram Ramme 1.pri søkere 1-årige program 1 årig grunnstudium Frie realfag årige bachelor program Bioteknologi Utviklingsstudier* Landskapsingeniør Samfunnsøkonomi Akvakultur Miljø og naturressurser Plantevitenskap Økonomi og administrasjon Økologi og naturforvaltning Husdyrvitenskap Matvitenskap Biologi Kjemi Skogfag Geomatikk Matematiske realfag årige masterprogram Landskapsarkitektur Arealplanlegging Eiendomsfag Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling Teknologi- Industriell økonomi totalt Teknologi - Miljøfysikk og fornybar energi Teknologi - Vann og miljøteknikk Teknologi - Geomatikk Teknologi - Anvendt informatikk Teknologi Kjemi og bioteknologi Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Totalt * Inkluderer 134 internasjonale søkere som har søkt opptak direkte til UMB utenom Samordna opptak Bortsett fra to studieretninger under de 5-årige teknologistudiene, er det fire bachelorprogram og ett 5-årig masterprogram som har under 10 studenter i år (tabell 3). Det er bachelorprogrammene 9

12 i skogfag, geomatikk og de to nyopprettede bachelorprogrammene i kjemi og matematiske realfag. I tillegg har lærerutdanningen i naturvitenskapelig fag (LUN) under 10 studenter. Dersom LUN også kommer i samme situasjon i 2008, er det viktig at dette studiet blir annonsert på Restetorget, da Kunnskapsdepartementet har spesielt fokus på lærerutdanningen i Norge, og det er et spesielt behov for lærere i realfag. Det ble i 2007 gitt 898 tilbud og av disse møtte 546. Mange tilbud ble gitt nær opp til studiestart. I 2008 vil studieavdelingen anbefale at det vises mer dristighet i overbookingen i første tilbudsrunde, spesielt på program som tilbys på mange studiesteder i Norge. Det vil kunne føre til at UMB fyller rammen tidligere enn i Nedgangen i antall studenter for studiet frie realfag skyldes at dette studiet normalt annonseres på Restetorget fra slutten av juli og til høstparallellen starter i begynnelsen av september. Dette studiet var ikke på Restetorget i Studieprogram med venteliste Det var en økning i antall studieprogram som hadde venteliste i år, sammenlignet med opptaket i 2006, fra 25 % av studieprogrammene til 40 %. Det er i hovedsak studieprogram med opptakskrav generell studiekompetanse som har hatt venteliste. Det er derfor positivt at i 2007 også er et bachelorprogram med realfagskrav som har fått venteliste, bachelor i bioteknologi. Det er i tillegg i 2007 en økning fra 2 til 3 av i alt 8 studieretninger innen teknologi som har venteliste. Følgende studieprogram i det Samordna opptaket hadde ventelister i 2006 og 2007 (tabell 4.) Tabell 4. Studieprogram med venteliste i 2006 og/eller 2007 Studieprogram årig grunnstudium Nei Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Bioteknologi Nei Ja Arealplanlegging Ja Ja Eiendomsfag Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Industriell økonomi Ja Ja Miljøfysikk og fornybar energi Nei Ja Studieprogrammenes rammer og oppmøtetall over 4 år Ved å se på studieprogrammene og oppmøtetall over 5 år vil en se at studier som bachelorprogrammene innen bioteknologi, landskapsingeniør, utviklingsstudier, økonomi og administrasjon samt 1-årig grunnstudium og de 5-årige masterprogrammene innen landskapsarkitektur og byggeteknikk og arkitektur fortsatt er stabile og fyller rammene sine (tabell 5). Videre ser en at bachelorprogrammene i akvakultur og plantevitenskap, som i 2006 hadde under 10 studenter, i 2007 har klart å fylle rammene sine. Plantevitenskap har sammen med bachelorprogrammet miljø- og naturressurser hatt en god økning og har i 2007 begge fått 17 studenter. Bachelorprogrammet i skogfag er nærmere til å fylle rammen sin i år enn i fjor. Disse 4 10

13 studieprogrammene ble alle annonsert på Restetorget og har fått inn gode studenter via dette tilbudet. Denne økningen kan være en konsekvens av at Restetorgstilbudet i 2007 i større grad ble styrt mot å kunne fylle opp studieprogram som har hatt svak søkning over tid. UMB kan vurdere å legge ut ytterlige studieprogram på Restetorget neste år, for eksempel bachelorprogrammene i matvitenskap, økologi og naturforvaltning og geomatikk og det 5-årige masterprogrammet Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN). Disse studieprogrammene klarte ikke å fylle rammene sine i Det bør også lages en plan for en mer offensiv rekruttering til program som har hatt lav søkning over flere år. Tabell 5. Programmenes rammer for de 4 siste årene og antall møtt ** Studieprogram Ramme /Møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt 1-årige program 1 årig grunnstudium 40/38 90/108 30/31 Frie realfag 25/40 30/36 20/24 15/25 15/12* 3-årige bachelorprogram Akvakultur 15/16 20/11* 10/3* 10/6* 10/10 Bioteknologi 30/25* 35/47 30/30 40/45 35/39 Landskapsingeniør 20/26 20/21 Husdyrvitenskap 45/40 45/52 40/23* 25/33 30/28 Skogfag 30/27 25/21* 13/9* 10/2* 10/8* Biologi (tidl. del av naturvitenskapelige fag NV) 20/12* Kjemi (tidl. del av NV) 15/12 15/11 15/8 10/15 10/3* Matematiske realfag (tidl. del av NV) 10/7* Miljø og naturressurser 20/18 20/21 20/10* 10/11 10/17 Økologi og naturforvaltning 60/60 50/51 35/29* 30/30 30/24* Plantevitenskap 35/39 30/25* 25/9* 10/9 10/17 Matvitenskap 40/31* 40/42 25/14* 20/17* 20/17* Geomatikk 20/14* 15/15 15/12* 10/10 10/6* Økonomi og administrasjon 50/51 40/65 65/63 40/47 40/36 Samfunnsøkonomi (tidl Økonomi og ressursforvaltning) 40/38 30/40 35/31* 20/26 20/20 Utviklingsstudier 40/39 40/41 35/44 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur 40/37 40/40 40/50 40/37 40/46 Arealplanlegging 25/27 25/30 20/21 15/13* 15/18 Eiendomsfag 20/17* 25/28 25/25 (total 65/90) 35 (total 75/96) 26 Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur 20/19 20/21 28/23* Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling 6/7 5/4 3/ Teknologi- Industriell økonomi 20/ Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi 3/3 10/5 5/ Teknologi Vann og miljøteknikk 6/9 5/4 4/ Teknologi- Geomatikk/ Anvendt informatikk 10/5* 10/3* 4/1* 2 7 og 1 Teknologi- Kjemi og bioteknologi 20/11* Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag 15/8* 15/16 15/8* * markerer studier der det er 10 % færre studenter enn rammen, ** Realfagskravet ble innført i

14 Antall førsteprioritetssøkere ( ) Teknologistudiene hadde generelt en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til Det var studiet miljøfysikk og fornybar energi som hadde størst økning, fra 6 førsteprioritetssøkere i 2006 til 26 i 2007 (tabell 6). I tillegg har flere av de stabile studieprogrammene som bachelorprogrammene i utviklingsstudier, økonomi og administrasjon, 1-årig grunnstudium og 5- årig master i landskapsarkitektur fortsatt en økning i antall 1. prioritetssøkere fra Tabell 6. Antall 1. prioritetssøkere til hvert studium over 4 år. Studieprogram Økning* Miljøfysikk og fornybar energi % Utviklingsstudier ,8% Skogfag ,8% Plantevitenskap ,0% Landskapsarkitektur ,6% Miljø og naturressurser ,4% Matvitenskap ,2% Byggeteknikk og arkitektur ,2% Økonomi og administrasjon ,8% 1-årig grunnstudium ,2% Industriell økonomi ,8% Maskin-, prosess og produktutvikling ,3% Arealplanlegging ,09% Akvakultur ,0% Eiendomsfag ,3% Bioteknologi ,5% Økologi og naturforvaltning ,9% Vann- og miljøteknikk ,7% Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag ,6% Geomatikk (kartfag) ,0% Husdyrvitenskap ,0% Frie realfag ,3% Landskapsingeniør ,8% Samfunnsøkonomi (tidl ØR) ,6% Biologi nytt Kjemi nytt Matematiske realfag nytt Kjemi og bioteknologi nytt *Økningen gjelder fra 2006 til Konkurransepoengsummene for de ulike studieprogrammene Tabell 7 viser maks, minimum og snitt konkurransepoengsummer for de ulike studieprogrammene. De 3 studieprogrammene med høyest snitt er bachelorprogrammet i kjemi, og de 5-årige masterprogrammene i landskapsarkitektur og miljøfysikk og fornybar energi. Bachelorprogrammet i kjemi var et åpent studium og fikk ikke fylt rammen sin i Av studieprogrammene med lavest snitt finner en bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og de 5- årige masterprogrammene i geomatikk og eiendomsfag. Samfunnsøkonomi og eiendomsfag hadde likevel begge ventelister. 12

15 Tabell 7. Maks, minimum og snitt av konkurransepoeng for de ulike studieprogrammene Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt Kjemi - - nytt i ,7 54,3 58,6 Landskapsarkitektur 68,8 50,7 56,9 68,6 39,0 58,0 Miljøfysikk og fornybar energi 69,0 43,5 52,8 67,4 46,4 57,8 Byggeteknikk og arkitektur 70,0 49,2 56,1 71,5 51,8 57,5 Vann- og miljøteknikk 55,9 47,6 51,7 57,4 57,4 57,4 Skogfag 64,2 64,2 64,2 69,5 43,3 57,3 Biologi - - nytt i ,1 42,7 57,1 1-årig grunnstudium 62,3 31,9 48,0 71,5 50,0 56,9 Frie realfag 70,7 43,0 54,4 65,7 50,0 56,5 Anvendt informatikk - - * 71,6 44,5 55,3 Industriell økonomi 65,3 43,8 54,3 64,7 50,3 55,2 LUN 69,2 47,5 55,4 66,8 46,1 54,7 Kjemi og bioteknologi - - nytt i ,9 45,9 54,5 Matematiske realfag - nytt i ,0 44,8 54,3 Plantevitenskap 70,2 44,5 53,7 66,4 46,5 54,2 Økonomi og administrasjon 68,0 43,8 50,3 68,0 47,6 53,9 Akvakultur 54,9 38,8 48,3 62,2 41,5 53,6 Økologi og naturforvaltning 65,2 43,8 56,1 64,8 41,5 52,9 Miljø- og naturressurser 65,5 41,2 56,8 65,4 45,1 52,8 Bioteknologi 69,0 41,3 52,9 59,4 45,8 52,5 Matvitenskap 61,8 43,0 53,0 63,2 41,8 52,3 Arealplanlegging 64,8 44,0 51,6 62,8 44,7 51,9 Utviklingsstudier 63,1 31,5 48,5 62,5 45,4 51,6 Husdyrvitenskap 69,2 35,6 52,6 64,2 39,2 51,6 Landskapsingeniør 64,6 44,2 50,7 57,3 43,4 51,0 Maskin-, prosess, og produktutvikling 62,8 41,1 51,0 62,7 43,0 50,3 Geomatikk, bachelor 65,0 35,6 40,3 54,7 45,3 49,4 Geomatikk, master - - * 61,1 33,0 49,2 Samfunnsøkonomi (tidl. ØR) 65,6 38,9 48,7 56,1 42,8 47,5 Eiendomsfag 55,6 41,2 48,3 64,0 30,6 46,2 * Geomatikk og anvendt informatikk var et studieprogram med en student i 2006, 69,0 poeng. Hvor kommer studentene fra? Det var totalt 309 kvinner og 237 menn som ble tatt opp via det Samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelor i Development Studies er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det Samordna opptaket i ,7 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Dette er en økning fra 49 % i Det er generelt flere kvinner enn menn fra de aller fleste fylkene, bortsett fra Østfold, Møre og Romsdal og Finnmark som har like mange av hvert kjønn. 92,7 % av årets studenter er i aldersgruppen 18 til 30 år. Tilsvarende aldergruppe fra Statistisk sentralbyrå er inndelt som 15 til 30 år. Figur 2 er en suppleringsfigur til figur 1. Den sammenligner fylkesvis prosenttallet for de oppmøtte studentene ved UMB mot tilsvarende prosenttall for samme aldersgruppe i befolkningen i Norge. Også denne figuren viser en overrepresentasjon av studenter fra nærområdet Oslo, Akershus og Østfold. 13

16 Figur 1. Fordeling på fylke og kjønn i NOM-opptaket, oppmøtte studenter Antall møtt-studenter Kvinner Menn 10 0 Ukjent Østfold Akerhus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 2: Fylkesvis fordeling av % oppmøtte studenter sammenlignet med % av befolkningen i samme aldersgruppen (15-30 år). 30 % 25 % % av aldersgruppen år 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Østfold Akerhus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nye studenter, UMB Befolkning i Norge 14

17 2 Opptak til 2-årige masterprogram 2.1 Norske masterprogram Antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn Tabell 8 gir en oversikt over antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn, antall kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Det var totalt 672 søkere til dette opptaket, hvorav 569 var kvalifiserte søkere. Hver av søkerne kan søke på inntil 5 studieprogram og kan kun få ett tilbud på sin høyeste kvalifiserte prioritet hvor de når opp i konkurransen. Det kan derfor være stor forskjell på antall søkere og søknader samt antall kvalifiserte søknader i forhold til antall tilbud som ble gitt (tabell 8). Tabell 8. Antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt for høstopptaket. Studieprogram Ramme Antall søknader Kvalifiserte Tilbud Møtt søknader 2-årige norske masterprogram Bioteknologi Husdyrfag Mikrobiologi Miljø og naturressurser Naturforvaltning Bioinformatikk og anvendt statistikk Plantevitenskap* Utmarkbasert næringsutvikling Kjemi Matvitenskap Skogfag Biologi Økonomi og administrasjon Totalt Samfunnsøkonomi Entreprenørskap og innovasjon Eiendomsutvikling Folkehelsevitenskap- heltid Totalt Folkehelsevitenskap- deltid Matematiske realfag* Høyere årstrinn 5-årige masterprogram Byggeteknikk og arkitektur Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk Totalt Maskin-, prosess- og produktutvikling Industriell økonomi Geomatikk Anvendt informatikk Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Kjemi og bioteknologi Landskapsarkitektur Arealplanlegging Eiendomsfag Sum * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger (se tabell 10 og 11.) 15

18 Følgende 7 masterprogram fikk fylt opptaksrammene sine i høstopptaket; husdyrfag, naturforvaltning, kjemi, matvitenskap, entreprenørskap og innovasjon, folkehelsevitenskap og høyere årstrinn på landskapsarkitektur. I opptaket 2007 ble det innført en prøveordning med opptak til 3. studieår ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) for studieprogrammene arealplanlegging, eiendomsfag og landskapsarkitektur. Denne ordningen førte til flere kvalifiserte søkere og flere tilbud på disse studiene enn i I 2006 var det kun 3 kvalifiserte søkere til disse studieprogrammene. Hvor kommer studentene fra? Når det gjelder fylkes- og kjønnsfordelingen, så er det flere kvinner enn menn (figur 3). Det var totalt 185 kvinner og 108 menn. Som ved NOM-opptaket er også her fylkene Østfold, Akershus og Oslo best representert. Figur 3. Fylkes- og kjønnsfordeling for oppmøtte studenter til de 2-årige norske masterprogrammene og høyere årstrinn Antall møtt Kvinne Mann ukjent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Fylke Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finmark Våropptaket 2008 Noen av de 2-årige norske masterprogrammene og høyere årstrinn ved de 5-årige masterne hadde opptak til vårsemesteret Det var totalt 60 søkere til våropptaket Tabell 9 viser en oversikt over hvilke studieprogram dette var, antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt. Våropptaket 2008 førte til at det ble tatt opp 27 nye studenter, og 3 av masterprogrammene fikk nå fylt rammene sine. I tillegg fikk masterprogrammene i matvitenskap, kjemi og plantevitenskap flere studenter. 16

19 Tabell 9. Antall søknader, kvalifiserte søknader, tilbud og møtt for våropptaket Møtt Ramme Antall 2-årige masterprogram Ramme høst vår søknader Kvalifiserte søknader Tilbud Bioinformatikk og anvendt statistikk Bioteknologi Biologi Matematiske realfag Matvitenskap Mikrobiologi Miljø og naturressurser Plantevitenskap Utmarksbasert næringsutvikling Skogfag Økonomi og administrasjon Totalt 40 Totalt Samfunnsøkonomi Høyere årstrinn Arealplanleggig Eiendomsfag Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag Maskin-, prosess- og produktutvikling Miljøfysikk og fornybar energi Totalt 26 Vann- og miljøteknikk Geomatikk Teknologi Kjemi og bioteknologi Sum Høst- og våropptaket totalt Rammen for 2-årige norske masterprogram er 305. Høyere årstrinn til de 5-årige masterne er ikke inkludert i denne rammen. Høst- og våropptaket til de 2-årige masterne gav til sammen 282 studenter. Våropptaket bidrar til å kunne fylle ledige studieplasser. Det har derimot et større potensial og burde vært utnyttet bedre til rekruttering av nye studenter. Møtt 2.2 Engelske masterprogram Opptak til engelske masterprogram gjelder opptak til NOMA-plasser, kvoteplasser, selvfinansierte, internasjonale søkere og norske søkere NOMA-plasser NOMA (Norad's programme for Master Studies) er et program som støtter utvikling og drift av mastergrads-programmer basert på samarbeid mellom institusjoner for høyere utdanning i land i Sør og i Norge. Programmet er finansiert av NORAD og administrert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Masterprogrammer som mottar støtte fra NOMA er etablert og utviklet i Sør. Ved UMB er det to institutt som har NOMA finansierte program; Noragric og IØR. Det er kun masterprogrammet innen Development and Natural Resource Economics (DNRE) som har opptak av NOMA-plasser via UMB. Det gjaldt 11 studieplasser. - Det var totalt 187 søkere til disse 11 studieplassene - 79 % menn og 21% kvinner (3 kvinner fikk tilbud) - Aldersgruppen: 39 % av søkerne er år, 27 % er år 17

20 - Det var kun søkere fra 3 land som kunne søke på disse studieplassene. Det gjaldt landene Etiopia (104 søkere), Uganda (73 søkere) og Malawi (10 søkere) Internasjonale søkere Med internasjonale søkere menes søkere som ikke kommer fra eller har bostedsadresse i Norden. Det inkluderer både søkere til kvoteplasser og selvfinansierte søkere. - Det var 598 internasjonale søkere - 28 % kvinner og 72 % menn fikk tilbud, og 64 av dem har møtt - Søkerne kom fra 68 ulike land. Det var 11 land der det var over 10 søkere (figur 4) - Det var flest søkere fra Etiopia. Disse søkerne var i hovedsak søkere til kvotestipendene. - De 3 neste landene (Kamerun, Nigeria og Ghana) er blant de landene som UDI ber oss være oppmerksomme på når det gjelder forfalskninger av dokumentasjon. Figur 4 Oversikt over antall søkere fra land med over 10 søkere Antall søkere Etiopia Kamerun Nigeria Ghana Nepal Pakistan Kina Tanzania Uganda Bangladesh Zambia Det ble totalt sendt ut 134 tilbud til internasjonale mastersøkere. Tabell 10 viser antall tilbud til internasjonale søkere og møtt per studieprogram. 18

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013 Studieavdelingen UMB, februar 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 0. Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2010/2011 studiedirektør Ole-Jørgen Torp og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for det akademiske

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen. Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2011/2012 studiedirektør Ole-Jørgen Torp og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for det akademiske

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013 US-SAK NR: 60/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER CATHRINE

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 42/2016 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 16/02251 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 28.09.2006

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 28.09.2006 1302 1901 MØTEBOK 28.09.2006 GODKJENNES 2.11.2006 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 28.09.2006 Til stede: Rektor Knut Hove Stipendiat Mari Sundli

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje 2012/2013

Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje 2012/2013 SN-SAK NR: 46/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 46/2011 UMBs studieportefølje

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

MØTEBOK Møte i Studienemnda 19.10.2011

MØTEBOK Møte i Studienemnda 19.10.2011 H MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 19.10.2011 GODKJENNING.2011 VARIGHET: 09.15-13.00. MØTEBOK Til stede: Møte i Studienemnda 19.10.2011 Håvard Steinsholt (HS), Kolbjørn Christoffersen (KC), Esben Leifsen (EL),

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Analyse av studierekruttering 2010. Work in progress 07.05.2010

Analyse av studierekruttering 2010. Work in progress 07.05.2010 Analyse av studierekruttering 2010 Work in progress 07.05.2010 Skoltjenestens virksomhet sesong 2009/10 5 Eksterne skolebesøk 5 Omfang, besøk fra UMB til skoler: 5 Viktige problemstillinger å vurdere i

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning Østfoldkonferansen 2010 UMB også en Østfoldleverandør Ruth Haug Prorektor forskning 2 Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB): Vi bidrar gjerne til Østfold.hva kan UMB bidra med? www.umb.no 2 DET

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Opptak til master. Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås

Opptak til master. Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås Opptak til master Janne Beate Utåker, seniorrådgiver NMBU, Ås Opptak NMBU Ås Sentraladministrasjonen: Tre faste ansatte + studenter på sommerjobb Sjekker dokumenter + språk Instituttene: Faglig evaluering

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007

Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007 Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007 Betydningen av kvantitative analyser Enhver kvalitet manifisterer seg i en kvantitet, og uten kvantitet kan det ikke være noen

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012 Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig

Detaljer