Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen"

Transkript

1 Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) Opptak til 2-årige masterprogram Norske masterprogram Engelske masterprogram Selvfinansierte søkere, internasjonale og norske Oppsummering 2-årige masterprogram Praktisk pedagogisk utdanning Gjestestudenter- utveksling og free-movers Studenter på enkeltemner Generelt om opptaksarbeidet Forberedelser og planlegging Nasjonal opptaksmodell (NOM) Sentral opptakskomité Opptak til 2-årige masterprogram Norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn

3 Sammendrag og vurdering I strategisk plan for står det følgende: Universitetet for miljø- og biovitenskap skal ha 3500 bachelor- og masterstudenter i 2013 og arbeide for at Campus Ås har 5000 studenter i I 2007 hadde UMB 2937 registrerte studenter. Høsten 2008 hadde UMB 3158 registrerte studenter, våren studenter. Det var forventet at for å nå målet om 3500 studenter i 2013, måtte UMB videreføre dagens opptaksrammer, men UMB har høsten studenter og dette er over det strategiske målet. Forklaringer på denne kraftige økning kan være flere, men hovedkonklusjonene hentet fra US-sak 155/2011 er: Det har vært strategi fra universitetsstyret gjennom mange år å øke studenttallet. Økt studiepoengproduksjon er direkte knyttet til UMB og instituttets økonomi; flere studenter gir økte inntekter. Økte opptaksrammer i 2009 og 2011 på grunn av nye studieplasser fra KD Økt måloppnåelse knyttet til opptaksrammene o 2008: 203 studenter unna målet o 2009: 150 studenter unna målet o 2010: 1 student unna rammen o 2011: 152 studenter over rammen. Økt oppmerksomhet rundt semesterregistrering. Flere gjestestudenter og enkeltemnestudenter. Frammøteprosenten har økt noe i 2011 i forhold 2010 Tatt inn flere studenter enn den opprinnelige rammen på grunn av økt tilfang via Restetorget, primært til program som tidligere har hatt dårlig rekruttering. På grunn av at UDI har blitt strengere på å innvilge oppholdstillatelse for internasjonale studenter på bachelornivå, ble det tatt høyde for dette gjennom økt overbooking. Konsekvensen ble flere fremmøtte studenter Universitetsstyret vedtok i US-sak 97/2011 rammer for hvor mange nye studenter som skulle tas opp i de ulike programkategoriene ved UMB i Resultatet av årets opptak ligger over det styret satte som ramme. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1. Det er rammene til de 3-årige bachelorprogrammene og 5-årige masterprogrammene som er kraftigst overskredet. Bakgrunnen for dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de som var annonsert via restetorget. Opptaket til 2-årige masterprogram og 1-årige studieprogram er tilfredsstillende. Tabell 1. Opptaksrammer 2011/2012 for alle de ulike programkategoriene Rammer i 2011/2012 Programkategori Studenter per Møtt kategori 3-årige bachelorprogram årige masterprogram 245* årige masterprogram Kortere studieprogram (PPU, 1.årig grunnstudium og frie realfag) Total ramme Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) 1) Økning i antall førsteprioritetssøkere 3

4 UMB hadde i 2011 en økning i antall førsteprioritetssøkere på ca. 13 % % fra 2010 (tabell 2). Det ble sendt ut 207 flere tilbud, og oppmøteprosenten for disse studentene har gått opp fra 53 % i 2010 til 54 % i Noen institutt har fokusert på å ta kontakt med søkerne direkte etter at de har fått tilbud, for med dette forhåpentligvis øke oppmøteprosenten. Økningen i antall førsteprioriteter har også ført til tilsvarende antall studieprogram med venteliste i 2011 som etter hovedopptaket i Det er nå 16 studieprogram. 2)Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Det ble i 2011 gitt 1586 tilbud og av disse møtte 863. Rammen på 739 er overskredet. Bakgrunnen for dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de som var annonsert via restetorget. I 2011 var det ingen studieprogram som hadde under 10 studenter. 3) Antall førsteprioritetssøkere ( ) 17 studieprogram hadde en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til 14 i av disse var blant de 5-årige masterprogrammene, slik som i Bachelor i bioteknologi som hadde størst økning, fra 41 førsteprioritetssøkere i 2010 til 73 i 2011 (tabell 6). I tillegg har noen av de stabile studieprogrammene, som økonomi og administrasjon, landskapsarkitektur, industriell økonomi og landskapsingeniør, fortsatt en økning i antall førsteprioritetssøkere fra ) Hvor kommer studentene fra, hvilken alder har de, og hvordan er kjønnsfordelingen? Det var totalt 50 % kvinner og 50 % menn som ble tatt opp via det samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelorprogrammet i utviklingsstudier er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det samordna opptaket. 57,0 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. 2-årige masterprogrammene og høyere årstrinn, Rammen for 2-årige norske masterprogram er 562. Høyere årstrinn til de 5-årige masterne er ikke inkludert i denne rammen. Høstopptaket til de 2-årige masterne gav til sammen 580 studenter. Med bakgrunn i dette bestemte universitetsledelsen at det ikke var forsvarlig å ha våropptak i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. Engelske masteropptaket Den stipulerte totale rammen for engelske masterprogram er 153, da rammene for Bioinformatic and Applied Statistics, Microbiology, Plant Science, Computational Biology, Sustainable Water and Sanitation, Health and Development og Economics er inkludert i rammene til norske masterprogram. Møtt-tallet for internasjonale og norske studenter er totalt på 213 på engelske masterprogram og engelske studieretninger. Møtt-tallet for de rene engelske masterprogrammene er 184, hvilket er 4 flere enn i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. 4

5 Praktisk pedagogisk utdanning Det ble i 2011 sendt ut 125 tilbud. Dette er 8 færre enn i Praktisk pedagogisk utdanning har en ramme på 79 studenter og det er i 2011 møtt 89. Dette er tilsvarende opptaksrammen satt av Universitetsstyret og opptaket vurderes som tilfredsstillende Privatister og opptak til enkeltemner på UMB, utveksling Opptak av studenter til enkeltemner har økt de seneste årene. Tidligere var det slik at studentene på enkeltemner fylte ledig kapasitet på emner og i den totale studentrammen ved UMB. Slik at ikke lenger dagens situasjon. Opptak av enkeltemnestudenter er som nevnt i SN-65/201 en av årsakene til at UMBS studentmasse har økt betraktelig de seneste årene. Det bør derfor vurderes å stramme inn på opptak av enkeltemnestudenter. Det var en svak nedgang av enkeltemnestudenter til studieåret 2011/2012. Når det gjelder opptak av innkommende utvekslings- og gjestestudenter så er det også her en svak nedgang totalt sett for studieåret 2011/2012. Det er møtt 62 gjestestudenter høsten 2011 mot 82 studenter høsten 2010, og for våren 2012 har 52 studenter har møtt, mot 58 våren (tabell 13). Opptaket av disse studentene er en del av internasjonaliseringen og er nødvendig for at UMBs studenter skal kunne reise ut som en del av sitt studium. Ås, mars 2012 Ole-Jørgen Torp studiedirektør Cathrine Strømø opptaksleder 5

6 Summary and Evaluation Engelsk versjon ikke laget enda. Ås, Ole-Jørgen Torp Director of Academic Affairs Cathrine Strømø Head of Admission 6

7 Innledning Rapporten for opptaket til det akademiske studieåret 2011/2012 fremstiller årets resultater av opptak til grunnstudiene, opptak til masterstudier og høyere årstrinn, gjestestudenter, opptak til praktisk pedagogisk utdanning og enkeltemner. I tillegg tar den for seg opptaksarbeidet generelt, den sentrale opptakskomiteens arbeidsoppgaver, tidsplaner og ev. endringer i forhold til fjorårets opptak. Den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene finnes i tabell 1, som ble vedtatt i US-sak 97/2011 i tillegg kommer 15 nye studieplasser til studier ved ILP tildelt av Kunnskapsdepartementet i brev av desember Tabell 1. Opptaksrammer 2011/2012 for alle de ulike programkategoriene Rammer i 2011/2012 Programkategori Studenter per Møtt kategori 3-årige bachelorprogram årige masterprogram 245* årige masterprogram Kortere studieprogram (PPU, 1.årig grunnstudium og frie realfag) Total ramme

8 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) NOM-opptaket er en nasjonal samordning av opptak til grunnstudier ved høyskoler og universiteter i Norge. NOM-opptaket gjennomføres av Samordna opptak. Samordna opptak er faglig underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og er organisert som en enhet ved Universitetet i Oslo. Samordna opptak koordinerer opptak til grunnstudier ved 47 institusjoner i Norge. Samordna opptak er ansvarlig for registrering av søknader, kjøring av opptaket og utsendelse av opptaks- og avslagsbrev. Alle institusjonene i NOM-opptaket er saksbehandlere, og siden søkerne kan ha flere ulike institusjoner på sin søknad, saksbehandler institusjonene også for hverandre. NOM-opptaket inkluderer for UMBs vedkommende opptak til 3-årige bachelorprogram, 5-årige masterprogram og 1-årig studieprogram. Økning i antall førsteprioritetssøkere UMB hadde i 2011 en økning i antall førsteprioritetssøkere på 13,0 % fra 2010 (tabell 2). Tabell 2: Utvikling i søkertall i NOM-opptaket Antall søkere totalt Antall kvalifiserte totalt Antall første-prioriteter Antall kvalifiserte første-prioriteter Antall tilbud Antall Ja-svar Antall møtt * * Dette tallet inkluderer ikke de internasjonale studentene som tas opp til bachelor i utviklingsstudier i det lokale opptaket Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene Tabell 3 viser hvilke studieprogram som har fylt rammene sine i forhold til de rammer som var satt av universitetsstyret. Av de 30 studieprogrammene var det 26 studieprogram som bortimot hadde fylt rammene sine. Dette er 7 mer enn i Studieprogrammene er sortert etter kategori, og om de har fylt rammene eller ikke. I 2011 er det ingen studieprogram som har under 10 studenter. Det 5-årige masterprogrammet i mat og miljøteknologi ble trukket før opptaket pga lav søkning, slik at her ble det ikke tatt opp noen studenter. 8

9 Tabell 3: Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket Antall kvalifiserte Studieprogram Ramme 1. pri søkere 1.pri søkere Antall tilbud Opptaksrapporten 2011/2012 Totalt antall møtt per 20/10/11 (% møtt av tilbud) 1-årige program 1-årig grunnstudium (68%) Frie realfag (37%) 3-årige bachelor program Bioteknologi (69%) Biologi (66%) Geomatikk (57%) Energi og miljøfysikk (51%) Kjemi (43%) Miljø og naturressurser (40%) Fornybar energi (57%) Landskapsingeniør (39%) Internasjonale miljø og * * 53* (48%) utviklingsstudier Matvitenskap (45%) Plantevitenskap (58%) Økologi og naturforvaltning (67%) Økonomi og administrasjon totalt (52%) Samfunnsøkonomi (43%) Husdyrvitenskap (45%) Hestefag (50%) Skogfag (57%) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur (60%) By- og regionplanlegging totalt (48%) Eiendomsfag (53%) Teknologi - Byggeteknikk og (57%) arkitektur Teknologi - Maskin, prosess og (66%) produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi totalt (73%) Teknologi - Miljøfysikk og (69%) fornybar energi Teknologi - Vann og (51%) miljøteknikk Teknologi - Geomatikk (60%) Teknologi - Kjemi og (52%) bioteknologi Lærerutdanning i realfag (64%) Totalt (54%) * Inkluderer 477 internasjonale søkere som har søkt opptak direkte til UMB utenom Samordna opptak, hvor 50 har fått tilbud og 21 har møtt. 9

10 Det ble i 2011 gitt 1586 tilbud og av disse møtte 863. Rammen var på 739 er overskredet kraftig. I 2010 var det 15 studieprogram som hadde færre studenter enn tildelt ramme, slik at spredningen av den generelle overbookingen ikke gav så stort utslag på totalrammen. I 2011 er det kun 7 studieprogram som har færre studenter enn fastsatt ramme. Så selv om det på mange studieprogram er gitt tilsvarende tilbud som i 2010, så gir denne overbookingen et stort utslag på årets totalramme. Bakgrunnen i dette skyldes blant annet økt etterfylling på enkelte studieprogram og høyere oppmøteprosent på flere studieprogram inkludert de annonsert via restetorget. Dette gjelder blant annet teknologistudiene, eiendomsfag, by- og regionplanlegging, internasjonale miljø- og utviklingsstudier, fornybar energi, miljø- og naturressurser, geomatikk, lærerutdanningen i realfag samt master i kjemi og bioteknologi. Studieprogram med venteliste Det var tilsvarende antall studieprogram med venteliste i 2011 som i Det er 16 program i 2011 mot 17 i Det tilsvarer 53 % av studieprogrammene som ble tilbudt i Det er i hovedsak studieprogram med generell studiekompetanse som opptakskrav som har hatt venteliste. Det er et nytt studieprogram som har fått venteliste i 2011, bachelor i biologi, mens bachelorprogrammene i geomatikk og hestefag ikke har venteliste lenger slik de hadde det i Følgende studieprogram i det samordna opptaket hadde ventelister etter hovedopptaket i 2009, 2010 og 2011 (tabell 4). Tabell 4. Studieprogram med venteliste i 2009, 2010 og 2011 i NOM-opptaket etter hovedopptaket Studieprogram årig grunnstudium Ja Ja Ja Biologi Nei Nei Ja Bioteknologi Ja Ja Ja By- og regionplanlegging Ja Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Ja Eiendomsfag Ja Ja Ja Energi- og miljøfysikk Nei Ja Ja Fornybar energi Ja Ja Ja Industriell økonomi Ja Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Ja Maskin-, prosess- og produktutvikling Nei Ja Ja Miljøfysikk og fornybar energi Ja Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Ja Studieprogrammenes rammer og oppmøtetall over 5 år Ved å se på studieprogrammene og oppmøtetall over 5 år er det positivt at studier som bachelorprogrammene innen økonomi og administrasjon, landskapsingeniør og bioteknologi, 1- årig grunnstudium, samt og de 5-årige masterprogrammene innen landskapsarkitektur og byggeteknikk og arkitektur samt industriell økonomi fortsatt er stabile og fyller rammene sine i stor grad (tabell 5). I 2011 er det 4 studieprogram som har under 10 % av enn oppsatt ramme. Dette er en nedgang fra tilsvarende 8 studieprogram i Det er også meget positivt at bachelorprogrammene innen biologi, geomatikk, matvitenskap samt masterprogrammene i eiendomsfag, maskin-, prosess og produktutvikling, miljøfysikk og fornybar energi samt lærer i realfag viser økning i studenter i de siste 1-2 årene. 10

11 Tabell 5. Programmenes rammer for de 5 siste årene og antall møtt i NOM-opptaket Studieprogram Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt Ramme /møtt 1-årige program 1-årig grunnstudium 30/31 35/37 35/30* 30/37 30/36 Frie realfag 15/12* 15/18 15/15 15/11* 15/11* 3-årige bachelorprogram Bioteknologi 35/39 35/30* 25/35 30/34 30/35 Landskapsingeniør 20/21 20/18 20/22 25/23 25/27 Husdyrvitenskap 30/28 30/19* 35/32 25/15 20/14* Hestefag 20/17* 20/15* Skogfag 10/8* 15/7* 10/5 12/9* 15/12* Fornybar energi 20/21 35/33 30/29 35/41 Biologi 20/12* 20/23 20/23 25/27 25/31 Kjemi 10/3* 15/10* 7/9 6/10 6/15 Energi og miljøfysikk 15/14 18/24 15/18 Miljø og naturressurser 10/17 15/17 7/8 10/10 15/18 Økologi og naturforvaltning 30/24* 30/21* 30/28 30/31 30/29 Plantevitenskap 10/17 15/13* 10/11 15/10* 15/18 Matvitenskap 20/17* 25/24 20/15* 25/19* 15/20 Geomatikk 10/6* 15/24 20/18 13/20 13/25 Økonomi og administrasjon 40/36 Totalt Totalt Totalt 100/(77 110/( /(88+21 Samfunnsøkonomi 20/20 +22) ) ) Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 35/44 40/36 40/56 40/34* 40/53 Totalt 120/(96+23 ) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur 40/46 40/45 40/38 40/43 40/49 By- og regionplanlegging 15/18 15/17 25/32 Totalt Eiendomsfag 25/25 25/27 15/13 Teknologi- Byggeteknikk og arkitektur (totalt 75/96) 26 (totalt 90/104) 20 (totalt 90/95) 22 50/(24+22) (totalt 115/145) 27 Totalt 65/(34+41) (totalt 120/157) 28 Teknologi- Maskin, prosess og produktutvikling Teknologi- Industriell økonomi Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi Teknologi Vann og miljøteknikk Teknologi- Geomatikk 7 og Teknologi- Kjemi og bioteknologi 20/11* 20/22 11/19 18/17 15/24 Teknologi Mat og miljøteknologi 3/0* trukket trukket Lærerutdanning i realfag 15/8* 15/9* 10/7* 12/16 15/21 * markerer studier der det er 10 % færre studenter enn rammen 11

12 Antall førsteprioritetssøkere ( ) 17 studieprogram hadde en økning i antall førsteprioritetssøkere i forhold til 14 i Også i år var gjaldt dette 6 av de 5-årige masterprogrammene, slik som i Bachelor i bioteknologi hadde størst økning, fra 41 førsteprioritetssøkere i 2010 til 73 i 2011 (tabell 6). I tillegg har flere av de stabile studieprogrammene, som økonomi og administrasjon, landskapsarkitektur, industriell økonomi og landskapsingeniør hatt en økning. Det er også positivt som de 5-årige masterne i vann- og miljøteknikk og lærerutdanning i realfag samt bachelorprogrammet i miljøog naturressurser har en økning i førsteprioritetssøkere. Tabell 6. Antall førsteprioritetssøkere til hvert studium over 4 år i NOM-opptaket. Studieprogram Økning* Bioteknologi % Frie realfag % Vann- og miljøteknikk % Økonomi og administrasjon % Industriell økonomi % Lærerutdanning i realfag % Miljø og naturressurser % Biologi % Geomatikk - bachelor % Eiendomsfag % Landskapsarkitektur % Landskapsingeniør % Samfunnsøkonomi % Fornybar energi % Kjemi % Miljøfysikk og fornybar energi % Skogfag % Plantevitenskap % Internasjonale miljø og utviklingsstudier** % 1-årig grunnstudium % Økologi og naturforvaltning % Maskin-, prosess og produktutvikling % By- og regionplanlegging % Kjemi og bioteknologi % Byggeteknikk og arkitektur % Energi og miljøfysikk % Husdyrvitenskap % Geomatikk- master % Hestefag % Matvitenskap % Ialt *Økningen gjelder fra 2010 til 2011.** inkluderer internasjonale søkere Konkurransepoengsummene for de ulike studieprogrammene Tabell 7 viser maksimum, minimum og snitt konkurransepoengsummer for møtt-studentene ved de ulike studieprogrammene. Studentene som blir tatt opp til UMBs studier har tilfredsstillende konkurransepoeng. De 4 av de 5 studieprogrammene med høyest snitt, er 5-årige masterprogrammene. De tre med høyest snitt er 1-årig grunnstudium, lærerutdanningen i realfag og landskapsarkitektur. Studieprogrammene med lavest snitt er de 5-årige masterprogrammene i by og regionalplanlegging, gematikk og eiendomsfag. 12

13 Tabell 7. Maks, min. og snitt av konkurransepoeng for møtt-studenter på de ulike studieprogrammene i NOMopptaket Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt 1-årig grunnstudium 60,0 47,6 52,7 59,0 50,0 54,0 LUR 61,1 35,9 52,5 66,6 41,7 53,4 Landskapsarkitektur 64,7 44,9 53,1 64,7 45,2 52,6 Industriell økonomi 60,5 49,3 52,8 59,7 48,2 52,5 Miljøfysikk og fornybar energi 63,9 48,3 53,0 64,2 47,1 52,3 Bioteknologi 63,7 40,9 48,7 63,6 47,7 52,1 Byggeteknikk og arkitektur 59,5 47,2 54,0 62,8 45,7 51,6 Fornybar energi 62,7 41,5 50,5 65,0 41,6 50,8 Frie realfag 53,4 40,7 47,5 61,8 44,2 50,3 Plantevitenskap 57,1 43,3 49,2 67,5 35,3 50,3 Skogfag 60,5 42,8 49,8 62,5 42,6 49,6 Vann- og miljøteknikk 64,1 31,7 49,8 62,4 34,9 48,9 Kjemi og bioteknologi 56,9 43,1 49,9 64,8 38,8 48,8 Økonomi og administrasjon 66,3 40,0 47,1 69,2 42,1 48,7 Biologi 54,6 34,4 46,6 55,2 44,4 48,6 Miljø- og naturressurser 59,6 33,4 45,5 60,5 37,4 48,5 Energi og miljøfysikk 56,7 46,0 50,5 63,6 38,5 48,3 Matvitenskap 57,7 39,3 48,8 61,7 38,2 48,3 Kjemi 60,3 36,3 48,9 67,7 34,0 48,1 Hestefag 64,7 35,4 47,2 59,4 41,1 47,9 Maskin-, prosess-, og produktutvikling 63,0 39,9 47,0 63,5 38,6 47,7 Int. miljø- & utviklingsstudier 60,9 42,1 51,1 60,6 35,9 47,3 Økologi og naturforvaltning 62,6 27,2 49,6 62,6 34,7 47,2 Landskapsingeniør 54,6 37,6 46,7 58,7 34,2 46,9 Samfunnsøkonomi 55,3 36,2 46,3 60,5 38,8 46,8 Geomatikk, bachelor 60,6 32,7 45,4 61,3 31,3 46,8 Husdyrvitenskap 61,4 38,4 48,1 57,8 32,4 46,3 By- og regionplanlegging 54,9 32,1 44,7 54,6 37,1 45,7 Geomatikk, master 66,6 41,2 52,5 56,7 35,6 45,5 Eiendomsfag 58,4 33,2 45,5 55,5 36,7 43,9 Hvor kommer studentene fra, hvilken alder har de, og hvordan er kjønnsfordelingen? Det var totalt 50 % kvinner og 50 % menn som ble tatt opp via det samordna opptaket i Internasjonale søkere til bachelorprogrammet i utviklingsstudier er ikke tatt med i disse tallene. Figur 1 viser fylkes- og kjønnsfordelingen til studentene som ble tatt opp via det samordna opptaket. 57,0 % av studentene kommer fra fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Figur 2 viser prosentfordelingen av oppmøtte studenter mot samme prosentfordeling av tilsvarende aldersgruppe i befolkningen. Også her kommer det frem at UMB rekrutterer en stor andel av studentene fra nærområdene. 13

14 Figur 1. Fordeling på fylke og kjønn i NOM-opptaket, oppmøtte studenter Antall møtt studenter Kvinne Mann 20 0 Figur 2: Fylkesvis fordeling av % oppmøtte studenter sammenlignet med % av befolkningen i samme aldersgruppen (20-29 år). 30 % andel avaldersgruppen Studenter Befolkningen 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelad Nordland Troms Finnmark 14

15 2 Opptak til 2-årige masterprogram 2.1 Norske masterprogram Antall søkere til norske masterprogram og høyere årstrinn Tabell 8 og 9 gir en oversikt over antall søkere til norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn, antall kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Det var totalt 1144 søkere til de 2-årige masterne i dette opptaket og 193 til høyere årstrinn ved de 5-årige programmene. Dette er en økning på 12 % i forhold til Det var totalt 1109 var kvalifiserte søknader. Hver av søkerne kan søke på inntil 5 studieprogram og kan kun få ett tilbud på sin høyeste kvalifiserte prioritet. Det kan derfor være forskjell på antall 1. prioritetssøkere, antall kvalifiserte søknader og antall tilbud som ble gitt (tabell 8 og tabell 9). Det er ikke oppgitt rammer for høyere årstrinn, da disse studentene fyller ledig kapasitet. Den totale møtt-prosenten for de norske masterprogrammene og høyere åstrinn samlet har gått ned fra 63 % i 2010 til 61 % i Nedgangen er størst blant søkerne til høyere årstrinn som har gått fra 50 % i 2010 til 44 % i Masterstudiet i emballasjeteknologi ble trukket pga for få kvalifiserte søkere i Oppfylling av total rammene ved instituttene er ikke kommentert i her, da disse rammene også skal inkludere de engelske masterprogrammene. Oversikt og oppsummering av disse finnes i tabell 11. Tabell 8. Antall søkere til norske masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt for høstopptaket. Studieprogram Total Antall Kvalifiserte Tilbud Møtt % møtt av ramme 1.pri v/ inst. søkere søkere tilbud 2-årige norske masterprogram Bioinformatikk og anvendt statistikk* % Bioteknologi % Emballasjeteknologi IKBM 4 1 trukket trukket - Mikrobiologi * % Kjemi % Matvitenskap % Entreprenørskap og innovasjon % IØR Samfunnsøkonomi* % 110 Økonomi og administrasjon % Biologi % Folkehelsevitenskap - heltid % IPM Folkehelsevitenskap - deltid % 105 Miljø og naturressurser * % Plantevitenskap* % Fornybar energi % Naturbasert reiseliv INA % Naturforvaltning % Skogfag % Eiendomsutvikling % IHA Husdyrvitenskap Miljøfysikk og beregningsorientert biologi* % % Sum % * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger (se tabell 10) 15

16 Tabell 9. Antall søkere til høyere årstrinn ved 5- årig masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt for høstopptaket. Høyere årstrinn ved 5-årige masterprogram Antall 1.pri Kvalifiserte Tilbud Møtt % møtt av tilbud søkere søkere Byggeteknikk og arkitektur % Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk % Maskin-, prosess- og produktutvikling % Industriell økonomi % Geomatikk % Lærerutdanning i naturvitenskapelige fag % Kjemi og bioteknologi % Landskapsarkitektur % By- og regionalplanlegging % Eiendomsfag % Sum % Hvor kommer studentene fra? Når det gjelder fylkes- og kjønnsfordelingen, så er det flere kvinner enn menn (figur 3). Det var totalt 60 % kvinner og 40 % menn. Som ved NOM-opptaket er også her fylkene Oslo, Akershus og Østfold best representert. Figur 3. Fylkes- og kjønnsfordeling for oppmøtte studenter til de 2-årige norske masterprogrammene Kvinner Menn Antall møtt studenter

17 2.2 Engelske masterprogram Opptak til engelske masterprogram gjelder opptak til selvfinansierte plasser med både internasjonale og norske søkere Selvfinansierte søkere, internasjonale og norske Opptak til engelske masterprogram er delt i to opptaksprosesser. En tidlig om våren for internasjonale søkere som har behov for tidlig svar siden de må søke om oppholdstillatelse og en som følger den normale opptaksprosessen for de 2-årige masterprogrammene om sommeren. I 2011 ble det innført et strengere engelskkrav for opptak til engelske masterprogram (se kap. 6 Generelt om opptaksarbeidet). For de internasjonale søkerne ble det i år innført et nytt steg i søknadsprosessen. Alle søkere måtte fylle inn en forespørsel om søknadsskjema hvor de la inn en del informasjon om sin utdannelse og engelskkunnskaper. Basert på disse opplysningene fikk søkere som ikke tilfredsstilte kravene avslag, men de resterende søkerne fikk tilsendt søknadsskjema. Det var 3656 forespørsler om søknadsskjema og det ble sendt ut 1990 søknadsskjema til de engelske masterprogrammene og 894 til den engelske bacheloren. Internasjonale søkere til master: - Av de 1990 som fikk tilsendt søknadsskjema til master mottok vi 1234 søknader. Selv om flere ukvalifiserte søkere er sortert ut tidlig i søknadsprosessen er dette likevel en økning i antall søknader fra 1149 i Økningen i antall internasjonale søkere skyldes at Sveige innførte skolepenger i Norge er da det eneste av de 3 nordiske landene som ikke har skolepenger. - Det var 28 % kvinner og 72 % menn fikk tilbud hvilket er 27 færre tilbud enn i av dem har møtt per 22/9 2011, hvilket er 19 færre enn i Søkerne kom fra 97 ulike land mot 74 i Det var 20 land der det var over 10 søkere (figur 4). Dette er en økning fra 2010 hvor det var 14 land med over 10 søkere. Det er meget positivt at land som USA, Tyskland, Russland, Storbritannia og Canada er med i denne gruppen. - Det var også i 2011 flest søkere fra Nepal med 586 søkere, en økning fra 428 i De 3 neste landene var Ghana, Nigeria og Kamerun med henholdsvis 149, 109 og 103 søkere. Denne store søkergruppen fra et land fører til at UMB får mange nye studenter fra det ene landet og det kan være med å hindre integrering i studentmassen. - I de senere årene har det dessverre vært oppdaget forfalsket dokumentasjon blant denne søkergruppen. Dette gjelder generelt i Norge og ikke spesielt ved UMB, og er en problemstilling som vektlegges også nasjonalt. UMB tar dette svært alvorlig og har fokus på verifisering av dokumentasjon for denne gruppen, både av vitnemål og engelsk tester. 17

18 Figur 4. Oversikt over antall internasjonale søkere (inkl. internasjonale søkere til bachelorprogrammet) fra land med over 10 søkere. 586 Antall internasjonale søkere Det engelske masteropptaket totalt: Det ble totalt sendt ut 412 tilbud til norske og internasjonale søkere til engelske masterprogram. Tabell 10 viser antall tilbud og antall møtte studenter per studieprogram. Rammene som er oppgitt er basert på tidligere års rammer, da det fra 2010 ikke ble gitt spesifikke rammer per studieprogram, men det var opp til de ansvarlige instituttene å fordele dette selv. For de engelske studieprogrammene som er en del av et annet studieprogram er det ikke gitt noe forslag til rammer, da det ikke er satt av egne rammer for studieretninger. Rammene for de studieprogrammene dette gjelder finner en i tabell 8. 18

19 Tabell 10. Totalt antall søkere, tilbud og møtt på engelske masterprogram Studieprogram Ramme Antall 1.pri søkere Tilbud Ja-svar Møtt INT NOR INT NOR INT NOR INT NOR Agroecology Aquaculture Development and Natural Resource Economics Ecology Feed Manufacturing Technology International Development Studies International Environmental Studies International Relations Radioecology Animal Breeding Genetics Bioinformationcs and Applied Statistics* - 18 ** 3 ** 2 ** 1 ** Economics* 128 ** 14 ** 13 ** 7 ** Microbiology* - 88 ** 18 ** 10 ** 8 ** Plant Science* - 46 ** 11 ** 6 ** 4 ** Specialization: Computational Biology* - 16 ** 1 ** - ** - ** Specialization: Sustainable Water and Sanitation, Health and Development* - 81 ** 7 ** 6 ** 4 ** Sum * Disse studieprogrammene har både engelske og norske studieretninger. ** Tallene for de norske søkerne er inkludert i tabell 8, siden disse i hovedsak har søkt de norske studieretningene. Animal Breeding Genetic (ABG) er en del av en felles grad med flere andre universiteter i Europa. UMB har ikke ansvaret for opptaksprosessen til dette studieprogrammet. Engelske masteropptaket oppsummert Den totale rammen for engelske masterprogram er stipulert til 153, da rammene for Bioinformatics and Applied Statistics, Microbiology, Plant Science og Computational Biology, Sustainable Water and Sanitation, Health and Development og Economics er inkludert i rammene til norske masterprogram Møtt-tallet for internasjonale og norske studenter er totalt 213 på engelske masterprogram og engelske studieretninger. Dette er 9 mer enn i Møtt-tallet for de rene engelske studieprogrammene er 184, som er 4 mer enn i I 2011 var det 261 som takket ja, hvorav 213 møtte. Mens i 2010 var det 277 som takket ja, hvor av 204 møtte. Dette viser at der var større oppmøteprosent enn forventet i Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. 19

20 2.3 Oppsummering 2-årige masterprogram Rammen for 2-årige masterprogram er 562. Høyere årstrinn er ikke inkludert i denne rammen, da disse studentene fyller ledig kapasitet. Det er total møtt 580 studenter til 2-årige masterprogram. Dette er noe over opptaksrammen satt av Universitetsstyret og opptaket vurderes som tilfredsstillende. Med bakgrunn i de tilfredsstillende møtt-tallene blir det ikke avholdt opptak til masterprogram våren Tabell 11. Totalt ramme, tilbud og møtt for de 2-årige masterprogrammene per institutt Institutt Total ramme for 2-årige Tilbud Møtt masterprogram IØR IPM NORAGRIC IKBM INA IHA ILP IMT Sum Praktisk pedagogisk utdanning Det tas opp studenter til praktisk pedagogisk utdanning (PPU) både på heltid og deltid. For høsten 2011 ble det sendt ut 125 tilbud, dette er 8 færre enn i 2010 (tabell 12). Det var 104 søkere på deltidsprogrammet og 105 søkere på heltidsprogrammet, hvor henholdsvis 45 og 44 har møtt. Det er en økning på 15 % i antall søkere totalt i 2011 i forhold til 2010 med 181 søkere. Og møttprosenten i 2011 er 71 % mot 57 % i Tabell 12. Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene (PPU) 1.pri Studieprogram Ramme søkere Antall tilbud 1-årige program PPU-deltid totalt PPU-heltid Sum Opptaket er tilfredsstillende, og rammen satt av Universitetsstyret er fylt. Antall møtt 20

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer