ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl I VALLHALL

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE AGENDA (INNKALLING OG SAKSLISTE)... 4 DIVERSE INFORMASJON... 6 PUNKT 2 - FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I... 7 PUNKT 4 - BEHANDLE KLUBBENS ÅRSMELDING, HERUNDER GRUPPEÅRSMELDINGER... 8 HOVEDSTYRETS BERETNING FOR ÅRSRAPPORT A- LAG MENN ÅRSRAPPORT A- LAG KVINNER ÅRSRAPPORT 2013 OM SPILLERUTVIKLING I ELITE BREDDEUTVALGETS BERETNING STYRETS BERETNING, GUTT BREDDE, ÅRSRAPPORT FRA JENTESTYRET ÅRSRAPPORT FRA BARNESTYRET ÅRSRAPPORT SENIOR ÅRSRAPPORT FRA JUNIOR ÅRSRAPPORT FRA G ÅRSRAPPORT FRA G ÅRSRAPPORT FRA G99-2/ ÅRSRAPPORT FRA G00-2/ ÅRSRAPPORT FRA VÅLERENGA UNITED SESONGEN S SAMFUNNSAVDELING ÅRSRAPPORT PUNKT 5 - BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND ÅRSREGNSKAP , BREDDE ÅRSREGNSKAP , ELITE ÅRSREGNSKAP REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEEN BERETNING PUNKT 6 - BEHANDLE FORSLAG OG SAKER PUNKT 7 - FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTEN PUNKT 8 - VEDTA KLUBBENS BUDSJETT PUNKT 9 - BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN PUNKT 10 - VEDTA ENGASJEMENT AV REGNSKAPSFØRER FOR PUNKT 11 - VEDTA ENGASJEMENT AV REVISOR FOR PUNKT 12 - FORETA FØLGENDE VALG LOV FOR

4 Agenda: ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ONSDAG 5. MARS 2014 KL I KAFETERIAEN I VALLHALL, INNSPURTEN 16 Kl avholdes et åpent informasjonsmøte med to hovedtemaer; - 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta klubbens budsjett a) Hovedstyre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hovedstyrets medlemmer utgjøres av; Leder Nestleder Leder Breddeutvalg 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Hovedstyret velger selv sine representanter til AS- styret. 4

5 b) Følgende understyrer: ÅRSBERETNING 2013 Barnestyre bestående av leder og 6 styremedlemmer Ungdom- /guttestyre bestående av leder og 5 styremedlemmer Talentstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Dommerstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Voksenfotballstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Styre for Futsal Jentestyre bestående av leder og 4 styremedlemmer Breddeutvalg bestående av leder, medlem, leder Barnestyret, leder Ungdom/Guttestyret, leder Jentestyret, leder Talentstyret, leder Futsalstyret Sportslig utvalg bestående av Styreleder i Hovedstyret som også er leder for sportslig utvalg, ett medlem som har toppfotball menn som kompetanseområde og ett medlem som har toppfotball kvinner som kompetanseområde Sportslig utvalg bredde bestående av leder av utvalget som også er nestleder i BU, øvrige medlemmer pekes ut av avdelingene i BU Bygg- og anleggskomité (BA) for Valle bestående av leder av Anleggsutvalget som velges på årsmøte, medlemmer i utvalget utpekes av Breddeutvalget. c) Klubbens representanter til Sportslig Utvalg velges for 1 år. Hovedstyret velger selv sine vararepresentanter til Sportslig Utvalg. d) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. I tillegg utnevner Vålerengens Idrettsforening 1 observatør. e) Representanter til ting og møter i overordnede organer. f) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra kontrollkomiteen *) ref. pkt. 6 innkomne forslag. 5

6 DI V E RSE IN F O R M ASJO N Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 to uker før årsmøtet. Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 én uke før årsmøtet. Dette vil bli lagt ut på fotball.no og på klubbkontoret. For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder og ikke være skyldig kontingent. Adgang til årsmøtet har kun de medlemmer som har betalt kontingent for Kvittering eller medlemskort må forevises ved inngangen. Spørsmål vedrørende kontingent rettes til Daniel Engebretsen på e- post: 6

7 FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I LEDELSE AV ÅRSMØTE Årsmøte ledes av en valgt dirigent. Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og demokratisk behandling. SAKSLISTEN Årsmøte kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. RETT TIL Å MØTE Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøte. Stemmeretten er begrenset av lovens 4 Medlemmene med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøte er åpent for media TALETID Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5 minutter. Andre gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for innledere. Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak. Alle som forlanger ordet må gjøre det skriftlig overfor dirigenten. FORSLAG Alle forslag som fremmes under årsmøte må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført forslagsstillerens navn. Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes ny forslag som kreves tatt opp til behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. Voteringer foretas med stemmekort. VALG Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov 12. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt. Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved samme avstemming må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 7

8 8

9 HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2013 Året 2013 markerte Vålerengens Idrettsforening 100 årsjubileum. En rekke ulike jubileumsaktiviteter ble gjennomført i 2013, blant annet teaterstykket «Neste kamp» på Oslo Nye Teater, avduking av statue på Sotahjørnet, ny historiebok og ulike historielag med fortellinger fra Vålerenga. Det hele toppet seg på selve bursdagen den 29. juli, med mottakelse i Oslo Rådhus. Vålerenga Fotball deltok på alle jubileumsaktivitetene i 2013, og den 29. juli spilte vi jubileumskamp hjemme mot Sarpsborg 08 som endte med 5-3- seier, foran tilskuere. Vi kan se tilbake på 2013 med mange stolte øyeblikk, hvor vi feiret oss selv på en god måte. Styret ønsker å rette en ekstra takk til Elin Horn som ble lånt ut til idrettsforeningen og som stod ansvarlig for jubileumskomiteen. A. Styrets arbeid Styret har i 2013 bestått av Styreleder Åge Petter Christiansen Nestleder Gunn Ovesen Styremedlem Øyvind Bolthof Styremedlem Thomas Bårdseng Styremedlem Trine Skarpnes Varamedlem Runar Kvernen Varamedlem Ingvild Bruce Styremøter Styret har i 2013 avviklet totalt 17 styremøter. I tillegg har styret deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i Norsk Toppfotball og i Serieforeningen for kvinner. Ny organisasjonsmodell Styrene i klubb og aksjeselskap etablerte en felles administrasjon fra 1. august 2013 etter at fjorårets årsmøte ga tilslutning til ny organisasjonsmodell med felles styremøter. En ny administrativ struktur forventes også å gi et bedre daglig samarbeid mellom topp og bredde, og at vi samlet utnytter ressursene på en bedre måte. Den politiske organisasjonsmodellen som er vedtatt av årsmøtet forblir uendret. Det blir viktig å finne en god samarbeidsform mellom administrasjonen og breddeutvalget og de ulike understyrene i Samarbeidsavtalen Vålerenga Invest Fotball AS har i desember 2013 endret navn til Vålerenga Fotball AS. Styret etterlever samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS vedrørende det kommersielle og forretningsmessige samarbeidet. AS- avtalen utgår 31. desember 2014, og styret må derfor i løpet av 2014 ta stilling til hvordan framtida skal være, med eller uten et samarbeidende aksjeselskap. Samarbeid med aksjeselskapet Styrene i klubb og aksjeselskap valgte å etablere felles styremøter fra og med april 2013, og dette har ført til at de ulike beslutningsprosessene har blitt veldig konstruktive i Styrets vurdering er at samarbeidet med aksjeselskapet har fungert meget bra i I 2013 har styreleder Åge Petter Christiansen og Øyvind Bolthof representert Vålerenga Fotball i styret til Vålerenga Fotball AS. Emisjon i Vålerenga Fotball AS Det ble gjennomført en emisjon i Vålerenga Fotball AS i desember 2013 som medførte at selskapet fikk tilført totalt 14,7 mill. kr. Emisjonen ble en avgjørende faktor for at vi klarte å komme oss rundt likviditetsmessig i

10 Daglig leder Stig- Ove Sandnes ble ansatt som felles daglig leder for Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS fra 1. august 2013, og han har allerede rukket å gjøre en betydelig innsats for klubben. Styret vil rette en stor takk til Morten Sandnæs for hans bidrag som daglig leder i klubben fra Sportslig utvalg I henhold til samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS skal det velges et sportslig utvalg bestående av seks personer. Det er utarbeidet en egen instruks for sportslig utvalg. Fra Vålerenga Fotball har styreleder Åge Petter Christiansen, styremedlem Øyvind Bolthof og Eli Landsem sittet. Fra AS- styret har styreleder Henrik A. Christensen (fra august 2013), Jon H. Pran og Jon H. Nordbrekken deltatt. Sportslig utvalg har i 2013 utvidet sitt mandat til å omfatte toppfotball kvinner, noe som har fungert bra. Det har vært et godt samarbeidsklima i sportslig utvalg i Revidering av strategiplan Styret vedtok i 2013 å igangsette en strategiprosess med det formål å revidere klubbens strategiplan. I 2014 vil arbeidet med strategiprosessen bli prioritert, slik at et forslag til strategiplan for Vålerenga Fotball kan legges fram for endelig beslutning på (et ekstraordinært) årsmøte. B. Sportslige aktiviteter Det vises for øvrig til vedlagte grupperapporter for de ulike områdene. Breddefotballen Vålerenga Fotball har i 2013 hatt totalt 84 lag. Målet er å tilby fotball til alle som vi definerer som vårt nærområde. Barne- og ungdomsfotballen, jenter og gutter i alderen fra 5-19 år, representerer ryggraden i klubbens aktivitet. I tillegg har vi flere seniorlag i lavere divisjoner, samt at vi har et Unifiedlag som vi er svært stolt av. Spiller- og talentutvikling Vår talentsatsing i alderen år på guttesiden bærer frukter. I 2013 var det fem juniorspillere som debuterte på vårt A- lag i Tippeligaen. Det jobbes godt innenfor alle alderstrinnene, og satsingen på heltidsengasjerte trenere er en viktig del av dette arbeidet. Vålerenga 2 i Oddsenligaen klarte en 8. plass i 2013, etter en meget bra start på sesongen. A- lag menn Herrelaget endte på 11. plass i Tippeligaen og vi ble slått ut av Rosenborg i kvartfinalen i NM- cupen. Vi må konstatere at det ble en skuffende sesong rent resultatmessig, men vi er i gang med en endring og en ny sportslig kurs. Spillerstallen ble endret kraftig gjennom 2013, og målet er at vi skal ha et større fokus på unge norske talenter i framtida. A- lag kvinner Damelaget endte på 5. plass i Toppserien, og vi ble slått ut av Avaldsnes i semifinalen i NM- cupen. Damelaget har i løpet av to år etablert seg blant de 5-6 beste lagene i Norge, og det lover godt for fortsettelsen. Vi har mange unge og spennende spillere med oss inn i sesongen Dommergruppa Vi har en aktiv dommergruppe bestående av 28 dommere. Disse dommerne representerer Vålerenga Fotball på en flott måte gjennom sin dommergjerning. Futsal Vi har i 2013 hatt åtte futsallag som har deltatt i regional avdeling på Østlandet. Futsal er en fin tilleggsaktivitet som har kommet til de siste årene. 10

11 Oppsummert Året 2013 viser at det er et høyt aktivitetsnivå i klubben gutter og jenter i alle aldre har spilt fotball for Vålerenga Fotball, og vi har spillere, ledere og trenere fra 84 ulike nasjonaliteter i vår klubb. Vålerenga Fotball er en klubb for alle, og vi er svært stolt at det store mangfoldet som vi har ute på Vallefeltet, hver eneste dag året rundt. C. Samfunnsansvar Det vises til egen rapport fra samfunnsavdelingen. Vålerenga Fotball jobber med tre hovedtiltak innenfor vårt samfunnsarbeid; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen og Inkluderingsprosjektet. Alle disse tre tiltakene består av ulike aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne. Den sosiale profilen til klubben har blitt tydeligere og vårt samfunnsengasjement har blitt kommunisert ut til stadig flere aktører og sympatisører. Vi samarbeider med en rekke ulike organisasjoner, eksempelvis Radiumhospitalet, Frelsesarmeen og Friomsorgen. D. Arrangement, marked, publikum og omdømme Områdene arrangement, marked, publikum og media er i henhold til samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS noe som aksjeselskapet har hovedansvaret for når det gjelder elitesatsingen. Bedriftsmarkedet har de siste årene hatt en nedgang, noe som har medført at de kommersielle inntektene til aksjeselskapet har blitt redusert. I 2013 har man ikke fått på plass en generalsponsor. Årsakene til nedgangen innenfor bedriftsmarkedet er helt sikkert flere, både et svekket omdømme til norsk fotball, et landslag for herrer som ikke har prestert gode resultater, Tippeligaen som produkt er svekket og dette samtidig med at Vålerenga Fotball ikke har prestert gode resultater de siste årene. Arrangementene på Ullevaal Stadion involverer cirka 100 frivillige, i tillegg til de kjøpte tjeneste fra Securitas, Politi og andre. Uten den store frivillige innsatsen ville det være umulig å gjennomføre Tippeligakampene på Ullevaal. I tillegg jobber klubben dugnad der for Ullevaal Stadion Idrett AS og til sammen er det cirka 230 personer i arbeid på en kampdag på Ullevaal. Men det finnes en rekke andre arrangementer i regi av Vålerenga Fotball. Toppserien og 2. divisjon menn spilte sine kamper inne i Vallhall i 2013, også her ved hjelp av frivillige ressurser. I løpet av 2013 har det vært avviklet mange cuper; Adidas Cup og Hafslund Cup som de to største har derfor vært et aktivt år med svært mange arrangementer i regi av Vålerenga Fotball. Publikumsoppslutningen på Ullevaal Stadion i 2013 ble et gjennomsnitt på solgte billetter. I 2012 var tilsvarende tall solgte billetter, mot solgte billetter i Den nedadgående trenden på publikumssiden blir ett av de viktigste områdene å prioritere framover. 27 personer ble utestengt etter opptøyene som skjedde utenfor Ullevaal Stadion den 15. september mot Brann. Utestengelsene gjelder fram til 31. desember 2014, og dette er de lengste utestengelsene som er ilagt våre egne tilskuere i henhold til klubbens sanksjonsreglement. Vålerenga Fotball har nulltoleranse når det gjelder vold, trusler og diskriminering i forbindelse med våre arrangementer, og dette vil bli fulgt opp og straffet strengt i framtida. 11

12 Omdømmemålinger blir foretatt hvert år av Sponsor Insight, som er Nordens største analyse- og rådgivnings- selskap innen sport, sponsing og events. Selskapet har gjennom mange år foretatt ulike undersøkelser for norsk toppfotball på vegne av alle toppklubbene i Norge. På spørsmål fra Sponsor Insight i 2013 om «hvilken klubb er din favorittlag» ender Vålerenga på 4. plass, bak Rosenborg, Brann og Strømsgodset. Så til tross for en svak sportslig sesong, ligger vi helt i toppen når det gjelder hvem som har Vålerenga som sitt favorittlag. Vålerenga Fotball ligger i 2013 på 4. plass i omtale per klubb fordelt på avis og nettavis, bak Rosenborg, Molde og Tromsø. Disse tre klubbene har regionale aviser som skriver mye om klubbene. Når det gjelder eksponeringstid på TV og antall TV- seere, ligger Vålerenga Fotball på en 3. plass på begge målingene. Potensialet er dermed stort med et Vålerenga som presterer bedre resultater. Til slutt har Sponsor Insight målt hvilke er de største profilene i Tippeligaen. Her kommer Ole Gunnar Solskjær best ut med 37 %, mens Kjetil Rekdal er en klar nummer to med 13 %. E. Anlegg Kunstgressbane III ble åpnet i oktober Etter mange års arbeid ble endelig den tredje kunstgressbanen åpnet på høsten. Kunstgressbane I har kommet på prioriteringslisten til Oslo kommune over baner som vil få nytt kunstgressdekke i «Bingen» hadde et krevende år i 2013, og styret har derfor vedtatt å legge nytt toppdekke i «Bingen», men per dato er det ingen finansiering for dette. Vålerenga Kultur- og Idrettspark har et eget styre bestående av Åge Petter Christiansen, Gunn Ovesen, Sjur Mørk og Even Lønnheim. Oslo kommune har i 2013 jobbet videre med de ulike reguleringsforslagene når det gjelder overdragelse av tomten, og dette kommer opp til Bystyrets behandling 1. kvartal i Finansieringsplanen og forretningsplanen har det vært jobbet med opp mot ulike aktuelle finansinstitusjoner. Det er et ønske fra alle involverte om å få avklart situasjonen relatert til Vålerenga Kultur- og Idrettspark i F. Andre grupper og representasjon Klanen Klanen er Vålerenga Fotballs uavhengige supporterklubb. Klanen har per dato cirka medlemmer. Det har i 2013 vært et godt samarbeid mellom Vålerenga Fotball og Klanen. Det samarbeides godt rundt enkelttiltak, for eksempel arrangementet på Aker Brygge før første hjemmekamp mot Sogndal. Videre er det et godt samarbeid med Klanen når det gjelder sesongkort, priser, plassering, etc. Fotballmessig representasjon Følgende Vålerengaspillere har vært representert på landslag i 2013: Solveig Gulbrandsen Norge damer senior A Torgeir Børven Norge U- 21 Christian Grindheim Norge menn senior A Mohamed Fellah Norge menn senior A Ivan Näsberg Norge U

13 Chuma Anene Ghayas Zahid Hassan Rahmani Rino Falk Larsen Giancarlo Gonzalez Diego Calvo Lars Hirschfeld Fegor Ogude Ina Skaug Kristin Haugstad Elisabeth Bakken Frida Løvlie Bråttum Kristin Carlsson Norge U- 21 Norge U- 19 Norge U- 17 Norge U- 17 Costa Rica men senior A Costa Rica men senior A Canada men senior A Nigeria men senior A Norge U23 Norge U19 Norge U17 Norge U16 Sverige U23 Utmerkelser i 2013 Elin Horn, klubbens fortjenestemedalje Freddy Dos Santos, klubbens fortjenestemedalje Følgende personer fikk hedersnål i 2013: Tom Henning Hovi, Morten Berre, Jørn Tysnes, Morten Grødahl, Anne Lise Jacobsen, Terje Rissa, Runar Kvernen, Jarle Teigøy, Hanne Mellingseter og Roger Pedersen G. Økonomisk beretning Konsernregnskap Vålerenga Fotball har konsolideringsplikt med Vålerenga Fotball AS i henhold til inngått samarbeidsavtale og etter Norges Fotballforbunds klubblisensreglement. Klienter I det økonomiske arbeidet jobbes det innenfor tre klienter; Vålerenga Fotball (bredde), Vålerenga Fotball (elite) og Vålerenga Fotball AS. Vedtatt prinsipp er at Vålerenga Fotball (elite) skal gå i null, med nødvendige bidra fra aksjeselskapet. Resultatregnskapet Driftsresultatet for Vålerenga Fotball for 2013, før finans, viser et underskudd på kr ,-. Dette tilsvarer regnskapet for breddefotballen i klubben, etter at alle toppfotballkostnadene er dekket av et bidrag fra aksjeselskapet. Underskudd i Elite utgjorde i 2013 kr ,- (2012: ,- ). Etter finans viser årsresultatet et underskudd på kr ,- (2012: ,- ). Tilskudd fra aksjeselskapet til bredde utgjorde i 2013 kr ,- (2012: ,- ). Inntekter Driftsinntektene ender i 2013 på kr ,-, hvorav 48,9 mill. kr. er driftstilskudd fra aksjeselskapet. Medlemsinntektene er økt noe, fra 2,5 mill. kr. til 2,7 mill. kr. Andre inntekter er kiosksalg, sponsorinntekter, inntekt cup/turnering, offentlige tilskudd, bingo/lotteri/skrapelodd, fotballskole og VFA, kalendersalg samt diverse inntekter. Her har inntektene gått ned fra 18,7 mill. kr. i 2012 til 18,0 mill. kr. i Inntektssiden i klubb/breddedelen er for øvrig meget stabil. Kostnader Driftskostnadene ender i 2013 på kr ,-. I tillegg til en stor nedgang i personalkostnadene, er det største avviket i 2013 på kostnadssiden at underbalansen i banestiftelsene er belastet klubbregnskapet med 2,2 mill. kr. Gjennom flere år har det vært betalt inn for lite til banestiftelsene, 13

14 og styret har derfor måtte dekke dette i regnskapet for På kostnadssiden ellers er det et stort avvik på damelaget i forhold til budsjettet for Internregnskap bredde Underbalansen på stiftelsene på 2,2 mill. kr. er i internregnskapet ført under «administrasjon/felles». Finanskostnader Finanskostnadene er negative med kr ,- Balansen eiendeler Aktiverte spillerkontrakter utgjør 3,3 mill. kr. Varige driftsmidler gjelder inventar/utstyr, klubbhus, lysanlegg og ballbinge. Balanseført verdi per er kr. 1,991 mill. kr. Sum investeringer i aksjer og andeler har en balanseført verdi per på kr. 1,97 mill. kr. Egenkapital Egenkapitalen i Vålerenga Fotball per er på kr ,- (2012: kr ,- ). Forutsetninger for fortsatt drift Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde av bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball. Budsjettet for 2014 er basert på samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS. Det legges til grunn at man i 2014 har vedtatt et budsjett i pluss. Salg av spillere er ikke tatt med i budsjettet for Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. FLD- rapport Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD- rapporten) er det som danner grunnlaget for Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS levere et konsolidert regnskap i 14

15 henhold til godkjent samarbeidsavtale. Vålerenga Fotball må to ganger hvert år (31.12 og 30.06) levere denne Finansielle Lisens Dokumentasjonen (FLD- rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. Omstillingstiltak Styret i Vålerenga Fotball, i samarbeid med styret i Vålerenga Fotball AS, har i 2013 iverksatt en rekke omstillingstiltak i henhold til det svake økonomiske resultatet for begge de to juridiske enhetene. Styret har i høst jobbet med å få utarbeidet et realistisk budsjett for Bakgrunnen for dette er at vi må tilpasse oss en økonomisk virkelighet der kostnadssiden står i forhold til de inntektene vi skaper. Inntektsbudsjettet både på publikum og innenfor kommersielle samarbeidspartnere er justert ned til et nivå vi har tro på. Dette medfører et samlet kostnadskutt på over 20 mill. kr. for 2014, sammenlignet med Cirka 10 mill. kr. i kutt i aktivitetskostnader innenfor alle avdelingene Reduksjon i bemanningen fra 45 til 31 årsverk tilsvarer cirka 6 mill. kr. Kollektivt lønnskutt i 2014 på 12,5 % tilsvarer cirka 6 mill. kr. Styret vil prioritere arbeidet med økonomi i 2014 da dette ser svært nødvendig. Ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i 2013 i Vålerenga Fotball har vært 56. Styret har hatt 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. I Vålerenga Fotball er det 5 kvinnelige ansatte, mens det i styret er 3 kvinnelige styremedlemmer (inklusiv varamedlemmer). Helse, miljø og sikkerhet Vålerenga Fotball har sin virksomhet i leide lokaler på Valle i Oslo. Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball vurderes å være godt. Sykefraværet i idrettslaget er lavt. Det har i 2013 vært noen tilfeller av langtidsskadde fotballspillere. Det har i 2013 ikke vært noen ulykker som har medført person- eller materielle skader. Klubbens anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø. Latente forpliktelser Vålerenga Fotball har en tvist med Stabæk om en avtale vedrørende spilleren Herman Stengel, fra høsten 2011 som Vålerenga har hevet på grunn av Stabæks mislighold. Maksimal teoretisk eksponering er 4 millioner kroner (+ mva.), men styret vurderer det slik, basert på klubbens juridiske rådgivers anbefaling, at det mest sannsynlig er at Stabæk ikke vinner frem. I lys av de likviditetsproblemer tvisten med Stabæk vedrørende avtalen om Herman Stengel medførte for Stabæk, har Vålerenga Fotball gitt Stabæk et kortsiktig lån stort 2 mill. kr. for at Stabæk skulle klare sine lønnsutbetalinger i desember Lånet forfaller til tilbakebetaling etter at voldgiftssaken om Stengel- avtalen er ferdig, hvilket forventes å skje i 2. kvartal Gjennom samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS har Vålerenga Fotball AS ansvar for å dekke forpliktelser i Vålerenga Fotball som er eliterelatert. Samarbeidsavtalen 2014 er siste år av samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS. Styret vil påpeke at det har vært et positivt samarbeidsklima med styret Vålerenga Fotball AS i Selv om det ikke er avklart noe videre samarbeid etter 2014, legges det til grunn at Selskapet og Klubben har gode samarbeidsrelasjoner i dag, og at dette teller positivt ved en eventuell reforhandling. 15

16 Regnskapsunderskuddet for 2013, kr ,- foreslås disponert slik: Hovedstyret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Vålerenga Fotball for en strålende innsats i året som har gått. Oslo, Hovedstyret i Vålerenga Fotball 16

17 ÅRSRAPPORT A-LAGE MENN 2013 ÅRSBERETNING 2013 Resultatene for A- laget i sesongen 2013 ble svært skuffende. Vi endte til slutt på en 11. plass i Tippeligaen med 36 poeng, noe som gir et snitt på 1,2 poeng per kamp. I NM- cupen ble vi slått ut av Rosenborg BK på Lerkendal med 2-1 i 5- runde. I Tippeligaen ble det 10 seire, 6 uavgjort og 14 tap, med en negativ målforskjell på Sist Vålerenga Fotball hadde negativ målforskjell i Tippeligaen var i 2012 (42-44). I 2011 tok vi 27 hjemmepoeng, i 2012 ble det 25 hjemmepoeng mens det i 2013 ble 21 hjemmepoeng. Den nedadgående statistikken på hjemmebanen de tre siste årene er ikke bra, og dette er åpenbart noe vi er nødt til å forbedre av flere grunner (sportslig og publikum er de to viktigste grunnene). Hovedfokus i oppkjøringen til sesongen var å bygge et lag og en spillestil som vil gi oss muligheten til å strekke oss tilbake til det sportslige nivået vi hadde på det beste i sesongen. Dessverre klarte vi ikke å gjenskape de gode prestasjonene fra sesongen, og dermed ble 2013 en vanskelig sportslig sesong fra start til slutt. Ved inngangen til sesongen 2013 ble stallen endret ganske mye. Mange spillere forsvant ut til andre klubber og de ble erstattet med nye spillere. Christian Grindheim (FC København), Daniel Fredheim Holm (RBK), Jan Gunnar Solli (New York Red Bulls), Diego Calvo (Alajuelense), Jan Lecjaks (Young Boys), Marcel Wawrzyenkiewicz (egen stall) og Mustafa Abdellaoue (FC København, på lån vårsesongen) ble tilvekstene før sesongstart. I tillegg signerte Nicolaj Høgh (Esbjerg) med Vålerenga Fotball i juli, og Joseph Baffo (Helsingborg) ble hentet inn som forsterkning på lån i august. Mohammed Fellah (Esbjerg), Fegor Ogude (Amkar Perm) og Aaron Samuel (Sarpsborg 08) og Torgeir Børven (Twente) er alle spillere som ble solgt i I Norgesmesterskapet var vi ute etter å revansjere de tidligere års tidlige exit, og hadde vi fått ekstraomganger i tapet i 5 runde mot Rosenborg BK (2-1), så kunne vi kanskje kunne gått helt inn. I de andre NM- rundene møtte vi Frigg borte (1-6), Ullern borte (1-8), Asker borte (2-3) og Sogndal IL hjemme (3-1). KONKLUSJON Alt i alt ble 2013 en skuffende sesong, mye lik den vi hadde i Sviktende sportslige prestasjoner og mye utenomsportslig fokus endte opp med at Vålerenga Fotball og hovedtrener Kjetil Rekdal endte på en 11 plass i serien. På den positive siden må vi trekke fram de unge lovende spillere som har fått spilletid og mulighet til å vise seg fram i Selv om resultatene for A- laget ble dårlig, har vi mange unge lovende spillere i våre yngre rekker som vil komme fram de neste årene. Fitim Kastrati, Ivan Näsberg, Moussa Njie, Matias Blårud, Kamran Ali Iqbal og Ghayas Zahid er alle unge spillere som er med i A- troppen i

18 STATISTIKK A-LAGET seire, 6 uavgjorte og 14 tap ble status etter 30 kamper i Tippeligaen 2013, med en negativ målforskjell på Hjemmestatistikken viser 6 seire, 3 uavgjorte og 6 tap, mens bortestatistikken viser 4 seire, 3 uavgjorte og 8 tap. Torgeir Børven er den spilleren som har spilt flest seriekamper i 2013, med totalt 29 kamper fra start. Andre Muri fikk 28 seriekamper fra start. Morten Berre ble klubbens toppscorer med 10 fulltreffere. Torgeir Børven netta 9 ganger, mens Bojan Zajic endte med 4 mål i Trenerteamet som i 2013 har bestått av Kjetil Rekdal (hovedtrener), Michael Schjønberg (trener), Kaz Sokolowski (spillerutvikler som forlot oss i løpet av sesongen), Andrea Loberto (toppspillerutvikler) og Gjermund Østby (keepertrener) har totalt benyttet 31 spillere i sesongen KAMPER 2013 Dato Runde Turnering Hjemme Resultat Borte runde Tippeligaen Brann 3-1 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-0 Sogndal runde Tippeligaen Odd 2-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 0-3 Strømsgodset runde NM, menn Frigg 1-6 Vålerenga runde Tippeligaen Start 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-1 Aalesund runde NM, menn Ullern 1-8 Vålerenga runde Tippeligaen Sandnes Ulf 1-2 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Hønefoss runde Tippeligaen Haugesund 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-0 Tromsø runde Tippeligaen Sarpsborg Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Rosenborg runde NM, menn Asker 2-3 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 3-3 Molde runde NM, menn Vålerenga 3-1 Sogndal runde Tippeligaen Lillestrøm 0-1 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-2 Viking runde Tippeligaen Hønefoss 1-2 Vålerenga Treningskamp Vålerenga 0-7 Barcelona runde Tippeligaen Vålerenga 5-3 Sarpsborg runde Tippeligaen Tromsø 2-2 Vålerenga Treningskamp Vålerenga 1-4 Liverpool runde Tippeligaen Vålerenga 1-3 Start runde Tippeligaen Rosenborg 0-0 Vålerenga Kvartfinale NM, menn Rosenborg 2-1 Vålerenga 18

19 runde Tippeligaen Vålerenga 1-1 Lillestrøm runde Tippeligaen Molde 4-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 4-3 Brann runde Tippeligaen Viking 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Odd runde Tippeligaen Strømsgodset 2-1 Vålerenga runde Tippeligaen Sogndal 1-2 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Haugesund runde Tippeligaen Aalesund 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-0 Sandnes Ulf Antall kamper og mål i 2013 Nummer Spiller Posisjon Alder Kamper Kamper Mål Mål Total serie cup serie cup 10 Torgeir Børven* Angrep André Muri Forsvar Morten Berre Angrep Giancarlo González Forsvar Gudmund Kongshavn Keeper Christian Grindheim Midtbane Daniel Fredheim Holm Angrep Diego Calvo Midtbane Kristofer Hæstad Midtbane Jan Lecjaks* Forsvar Jan Gunnar Solli* Forsvar Bojan Zajic* Midtbane Marcel Wawrzynkiewicz* Forsvar Fegor Ogude* Midtbane Joachim Thomassen Forsvar Simon Andreas Larsen Forsvar Mos** Angrep Mohamed Fellah** Midtbane Aaron Samuel** Angrep Nikolaj Høgh Forsvar Joseph Baffo* Forsvar Fitim Kastrati Midtbane Lars Hirschfeld Keeper Ivan Näsberg Forsvar Chuma Anene* Angrep Ghayas Zahid Angrep Mathias Blårud Midtbane Monir Benmoussa* Angrep Moussa Nije Angrep Akinsola Akinyemi** Midtbane Kamran Ali Iqbal Angrep

20 31 benyttende spillere * Forlot Vålerenga etter 2013-sesongen ** Forlot Vålerenga i løpet av 2013-sesongen (Ghayas Zahid var på lån til Ull Kisa Il Fotball høstsesongen, Simon Larsen Var på lån til Hønefoss høstsesongen. Jan Lecjaks Daniel Fredheim Holm Diego Calvo Jan Gunnar Solli Fitim Kastrati Joachim Thomassen Mustafa Abdellaoue Marcel Wawrzynkiewicz Bojan Zajic André Muri Torgeir Børven Målgivende pasninger (Tippeligaen) 7 målgivende pasninger (0,32 per kamp) 5 målgivende pasninger (0,21 per kamp) 4 målgivende pasninger (0,17 per kamp) 3 målgivende pasninger (0,14 per kamp) 2 målgivende pasninger (0,33 per kamp) 2 målgivende pasninger (0,18 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,10 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,06 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,05 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,04 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,03 per kamp) Straffer (T L) Ingen Gule kort (TL) totalt 46 gule kort 5 Fegor Ogude, Daniel Fredheim Holm 4 Jan Lecjaks 3 Marcel Wawrzynkiewicz 2 Joseph Baffo, Jan Gunnar Solli, Giancarlo Gonzalez, Mohammed Fellah, Diego Calvo, Bojan Zajic, Morten Berre 1 Gudmund Kongshavn, Simon Larsen, Nicolaj Høgh, Ivan Näsberg, Christian Grindheim, Kristofer Hæstad, Moussa Njie, Aaron Samuel, Monir Benmoussa Røde kort (TL) totalt 3 røde kort Nicolaj Høgh 1(Sandnes Ulf) Fegor Ogude 1 (Aalesund) T R E N E R E: Kjetil Rekdal (hovedtrener), Michaels Schjønberg (trener), Kaz Sokolowski (spillerutvikler som forlot oss i løpet av sesongen) og Andrea Loberto (toppspillerutvikler) og Gjermund Østby (keepertrener). HJE M M E B A N E : Ullevaal Stadion, 9897 tilskuere i gjennomsnitt, totalt tilskuere. 20

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2013 Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap 2013 4 Revisjonsberetning 9 Aktiviteter: Anlegg 13 Aktiviteter:

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer