ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl I VALLHALL

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE AGENDA (INNKALLING OG SAKSLISTE)... 4 DIVERSE INFORMASJON... 6 PUNKT 2 - FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I... 7 PUNKT 4 - BEHANDLE KLUBBENS ÅRSMELDING, HERUNDER GRUPPEÅRSMELDINGER... 8 HOVEDSTYRETS BERETNING FOR ÅRSRAPPORT A- LAG MENN ÅRSRAPPORT A- LAG KVINNER ÅRSRAPPORT 2013 OM SPILLERUTVIKLING I ELITE BREDDEUTVALGETS BERETNING STYRETS BERETNING, GUTT BREDDE, ÅRSRAPPORT FRA JENTESTYRET ÅRSRAPPORT FRA BARNESTYRET ÅRSRAPPORT SENIOR ÅRSRAPPORT FRA JUNIOR ÅRSRAPPORT FRA G ÅRSRAPPORT FRA G ÅRSRAPPORT FRA G99-2/ ÅRSRAPPORT FRA G00-2/ ÅRSRAPPORT FRA VÅLERENGA UNITED SESONGEN S SAMFUNNSAVDELING ÅRSRAPPORT PUNKT 5 - BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND ÅRSREGNSKAP , BREDDE ÅRSREGNSKAP , ELITE ÅRSREGNSKAP REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEEN BERETNING PUNKT 6 - BEHANDLE FORSLAG OG SAKER PUNKT 7 - FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTEN PUNKT 8 - VEDTA KLUBBENS BUDSJETT PUNKT 9 - BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN PUNKT 10 - VEDTA ENGASJEMENT AV REGNSKAPSFØRER FOR PUNKT 11 - VEDTA ENGASJEMENT AV REVISOR FOR PUNKT 12 - FORETA FØLGENDE VALG LOV FOR

4 Agenda: ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ONSDAG 5. MARS 2014 KL I KAFETERIAEN I VALLHALL, INNSPURTEN 16 Kl avholdes et åpent informasjonsmøte med to hovedtemaer; - 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta klubbens budsjett a) Hovedstyre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hovedstyrets medlemmer utgjøres av; Leder Nestleder Leder Breddeutvalg 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Hovedstyret velger selv sine representanter til AS- styret. 4

5 b) Følgende understyrer: ÅRSBERETNING 2013 Barnestyre bestående av leder og 6 styremedlemmer Ungdom- /guttestyre bestående av leder og 5 styremedlemmer Talentstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Dommerstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Voksenfotballstyre bestående av leder og 2 styremedlemmer Styre for Futsal Jentestyre bestående av leder og 4 styremedlemmer Breddeutvalg bestående av leder, medlem, leder Barnestyret, leder Ungdom/Guttestyret, leder Jentestyret, leder Talentstyret, leder Futsalstyret Sportslig utvalg bestående av Styreleder i Hovedstyret som også er leder for sportslig utvalg, ett medlem som har toppfotball menn som kompetanseområde og ett medlem som har toppfotball kvinner som kompetanseområde Sportslig utvalg bredde bestående av leder av utvalget som også er nestleder i BU, øvrige medlemmer pekes ut av avdelingene i BU Bygg- og anleggskomité (BA) for Valle bestående av leder av Anleggsutvalget som velges på årsmøte, medlemmer i utvalget utpekes av Breddeutvalget. c) Klubbens representanter til Sportslig Utvalg velges for 1 år. Hovedstyret velger selv sine vararepresentanter til Sportslig Utvalg. d) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. I tillegg utnevner Vålerengens Idrettsforening 1 observatør. e) Representanter til ting og møter i overordnede organer. f) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra kontrollkomiteen *) ref. pkt. 6 innkomne forslag. 5

6 DI V E RSE IN F O R M ASJO N Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 to uker før årsmøtet. Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 én uke før årsmøtet. Dette vil bli lagt ut på fotball.no og på klubbkontoret. For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder og ikke være skyldig kontingent. Adgang til årsmøtet har kun de medlemmer som har betalt kontingent for Kvittering eller medlemskort må forevises ved inngangen. Spørsmål vedrørende kontingent rettes til Daniel Engebretsen på e- post: 6

7 FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I LEDELSE AV ÅRSMØTE Årsmøte ledes av en valgt dirigent. Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og demokratisk behandling. SAKSLISTEN Årsmøte kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. RETT TIL Å MØTE Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøte. Stemmeretten er begrenset av lovens 4 Medlemmene med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøte er åpent for media TALETID Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5 minutter. Andre gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for innledere. Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak. Alle som forlanger ordet må gjøre det skriftlig overfor dirigenten. FORSLAG Alle forslag som fremmes under årsmøte må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført forslagsstillerens navn. Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes ny forslag som kreves tatt opp til behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. Voteringer foretas med stemmekort. VALG Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov 12. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt. Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved samme avstemming må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 7

8 8

9 HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2013 Året 2013 markerte Vålerengens Idrettsforening 100 årsjubileum. En rekke ulike jubileumsaktiviteter ble gjennomført i 2013, blant annet teaterstykket «Neste kamp» på Oslo Nye Teater, avduking av statue på Sotahjørnet, ny historiebok og ulike historielag med fortellinger fra Vålerenga. Det hele toppet seg på selve bursdagen den 29. juli, med mottakelse i Oslo Rådhus. Vålerenga Fotball deltok på alle jubileumsaktivitetene i 2013, og den 29. juli spilte vi jubileumskamp hjemme mot Sarpsborg 08 som endte med 5-3- seier, foran tilskuere. Vi kan se tilbake på 2013 med mange stolte øyeblikk, hvor vi feiret oss selv på en god måte. Styret ønsker å rette en ekstra takk til Elin Horn som ble lånt ut til idrettsforeningen og som stod ansvarlig for jubileumskomiteen. A. Styrets arbeid Styret har i 2013 bestått av Styreleder Åge Petter Christiansen Nestleder Gunn Ovesen Styremedlem Øyvind Bolthof Styremedlem Thomas Bårdseng Styremedlem Trine Skarpnes Varamedlem Runar Kvernen Varamedlem Ingvild Bruce Styremøter Styret har i 2013 avviklet totalt 17 styremøter. I tillegg har styret deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i Norsk Toppfotball og i Serieforeningen for kvinner. Ny organisasjonsmodell Styrene i klubb og aksjeselskap etablerte en felles administrasjon fra 1. august 2013 etter at fjorårets årsmøte ga tilslutning til ny organisasjonsmodell med felles styremøter. En ny administrativ struktur forventes også å gi et bedre daglig samarbeid mellom topp og bredde, og at vi samlet utnytter ressursene på en bedre måte. Den politiske organisasjonsmodellen som er vedtatt av årsmøtet forblir uendret. Det blir viktig å finne en god samarbeidsform mellom administrasjonen og breddeutvalget og de ulike understyrene i Samarbeidsavtalen Vålerenga Invest Fotball AS har i desember 2013 endret navn til Vålerenga Fotball AS. Styret etterlever samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS vedrørende det kommersielle og forretningsmessige samarbeidet. AS- avtalen utgår 31. desember 2014, og styret må derfor i løpet av 2014 ta stilling til hvordan framtida skal være, med eller uten et samarbeidende aksjeselskap. Samarbeid med aksjeselskapet Styrene i klubb og aksjeselskap valgte å etablere felles styremøter fra og med april 2013, og dette har ført til at de ulike beslutningsprosessene har blitt veldig konstruktive i Styrets vurdering er at samarbeidet med aksjeselskapet har fungert meget bra i I 2013 har styreleder Åge Petter Christiansen og Øyvind Bolthof representert Vålerenga Fotball i styret til Vålerenga Fotball AS. Emisjon i Vålerenga Fotball AS Det ble gjennomført en emisjon i Vålerenga Fotball AS i desember 2013 som medførte at selskapet fikk tilført totalt 14,7 mill. kr. Emisjonen ble en avgjørende faktor for at vi klarte å komme oss rundt likviditetsmessig i

10 Daglig leder Stig- Ove Sandnes ble ansatt som felles daglig leder for Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS fra 1. august 2013, og han har allerede rukket å gjøre en betydelig innsats for klubben. Styret vil rette en stor takk til Morten Sandnæs for hans bidrag som daglig leder i klubben fra Sportslig utvalg I henhold til samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS skal det velges et sportslig utvalg bestående av seks personer. Det er utarbeidet en egen instruks for sportslig utvalg. Fra Vålerenga Fotball har styreleder Åge Petter Christiansen, styremedlem Øyvind Bolthof og Eli Landsem sittet. Fra AS- styret har styreleder Henrik A. Christensen (fra august 2013), Jon H. Pran og Jon H. Nordbrekken deltatt. Sportslig utvalg har i 2013 utvidet sitt mandat til å omfatte toppfotball kvinner, noe som har fungert bra. Det har vært et godt samarbeidsklima i sportslig utvalg i Revidering av strategiplan Styret vedtok i 2013 å igangsette en strategiprosess med det formål å revidere klubbens strategiplan. I 2014 vil arbeidet med strategiprosessen bli prioritert, slik at et forslag til strategiplan for Vålerenga Fotball kan legges fram for endelig beslutning på (et ekstraordinært) årsmøte. B. Sportslige aktiviteter Det vises for øvrig til vedlagte grupperapporter for de ulike områdene. Breddefotballen Vålerenga Fotball har i 2013 hatt totalt 84 lag. Målet er å tilby fotball til alle som vi definerer som vårt nærområde. Barne- og ungdomsfotballen, jenter og gutter i alderen fra 5-19 år, representerer ryggraden i klubbens aktivitet. I tillegg har vi flere seniorlag i lavere divisjoner, samt at vi har et Unifiedlag som vi er svært stolt av. Spiller- og talentutvikling Vår talentsatsing i alderen år på guttesiden bærer frukter. I 2013 var det fem juniorspillere som debuterte på vårt A- lag i Tippeligaen. Det jobbes godt innenfor alle alderstrinnene, og satsingen på heltidsengasjerte trenere er en viktig del av dette arbeidet. Vålerenga 2 i Oddsenligaen klarte en 8. plass i 2013, etter en meget bra start på sesongen. A- lag menn Herrelaget endte på 11. plass i Tippeligaen og vi ble slått ut av Rosenborg i kvartfinalen i NM- cupen. Vi må konstatere at det ble en skuffende sesong rent resultatmessig, men vi er i gang med en endring og en ny sportslig kurs. Spillerstallen ble endret kraftig gjennom 2013, og målet er at vi skal ha et større fokus på unge norske talenter i framtida. A- lag kvinner Damelaget endte på 5. plass i Toppserien, og vi ble slått ut av Avaldsnes i semifinalen i NM- cupen. Damelaget har i løpet av to år etablert seg blant de 5-6 beste lagene i Norge, og det lover godt for fortsettelsen. Vi har mange unge og spennende spillere med oss inn i sesongen Dommergruppa Vi har en aktiv dommergruppe bestående av 28 dommere. Disse dommerne representerer Vålerenga Fotball på en flott måte gjennom sin dommergjerning. Futsal Vi har i 2013 hatt åtte futsallag som har deltatt i regional avdeling på Østlandet. Futsal er en fin tilleggsaktivitet som har kommet til de siste årene. 10

11 Oppsummert Året 2013 viser at det er et høyt aktivitetsnivå i klubben gutter og jenter i alle aldre har spilt fotball for Vålerenga Fotball, og vi har spillere, ledere og trenere fra 84 ulike nasjonaliteter i vår klubb. Vålerenga Fotball er en klubb for alle, og vi er svært stolt at det store mangfoldet som vi har ute på Vallefeltet, hver eneste dag året rundt. C. Samfunnsansvar Det vises til egen rapport fra samfunnsavdelingen. Vålerenga Fotball jobber med tre hovedtiltak innenfor vårt samfunnsarbeid; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen og Inkluderingsprosjektet. Alle disse tre tiltakene består av ulike aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne. Den sosiale profilen til klubben har blitt tydeligere og vårt samfunnsengasjement har blitt kommunisert ut til stadig flere aktører og sympatisører. Vi samarbeider med en rekke ulike organisasjoner, eksempelvis Radiumhospitalet, Frelsesarmeen og Friomsorgen. D. Arrangement, marked, publikum og omdømme Områdene arrangement, marked, publikum og media er i henhold til samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS noe som aksjeselskapet har hovedansvaret for når det gjelder elitesatsingen. Bedriftsmarkedet har de siste årene hatt en nedgang, noe som har medført at de kommersielle inntektene til aksjeselskapet har blitt redusert. I 2013 har man ikke fått på plass en generalsponsor. Årsakene til nedgangen innenfor bedriftsmarkedet er helt sikkert flere, både et svekket omdømme til norsk fotball, et landslag for herrer som ikke har prestert gode resultater, Tippeligaen som produkt er svekket og dette samtidig med at Vålerenga Fotball ikke har prestert gode resultater de siste årene. Arrangementene på Ullevaal Stadion involverer cirka 100 frivillige, i tillegg til de kjøpte tjeneste fra Securitas, Politi og andre. Uten den store frivillige innsatsen ville det være umulig å gjennomføre Tippeligakampene på Ullevaal. I tillegg jobber klubben dugnad der for Ullevaal Stadion Idrett AS og til sammen er det cirka 230 personer i arbeid på en kampdag på Ullevaal. Men det finnes en rekke andre arrangementer i regi av Vålerenga Fotball. Toppserien og 2. divisjon menn spilte sine kamper inne i Vallhall i 2013, også her ved hjelp av frivillige ressurser. I løpet av 2013 har det vært avviklet mange cuper; Adidas Cup og Hafslund Cup som de to største har derfor vært et aktivt år med svært mange arrangementer i regi av Vålerenga Fotball. Publikumsoppslutningen på Ullevaal Stadion i 2013 ble et gjennomsnitt på solgte billetter. I 2012 var tilsvarende tall solgte billetter, mot solgte billetter i Den nedadgående trenden på publikumssiden blir ett av de viktigste områdene å prioritere framover. 27 personer ble utestengt etter opptøyene som skjedde utenfor Ullevaal Stadion den 15. september mot Brann. Utestengelsene gjelder fram til 31. desember 2014, og dette er de lengste utestengelsene som er ilagt våre egne tilskuere i henhold til klubbens sanksjonsreglement. Vålerenga Fotball har nulltoleranse når det gjelder vold, trusler og diskriminering i forbindelse med våre arrangementer, og dette vil bli fulgt opp og straffet strengt i framtida. 11

12 Omdømmemålinger blir foretatt hvert år av Sponsor Insight, som er Nordens største analyse- og rådgivnings- selskap innen sport, sponsing og events. Selskapet har gjennom mange år foretatt ulike undersøkelser for norsk toppfotball på vegne av alle toppklubbene i Norge. På spørsmål fra Sponsor Insight i 2013 om «hvilken klubb er din favorittlag» ender Vålerenga på 4. plass, bak Rosenborg, Brann og Strømsgodset. Så til tross for en svak sportslig sesong, ligger vi helt i toppen når det gjelder hvem som har Vålerenga som sitt favorittlag. Vålerenga Fotball ligger i 2013 på 4. plass i omtale per klubb fordelt på avis og nettavis, bak Rosenborg, Molde og Tromsø. Disse tre klubbene har regionale aviser som skriver mye om klubbene. Når det gjelder eksponeringstid på TV og antall TV- seere, ligger Vålerenga Fotball på en 3. plass på begge målingene. Potensialet er dermed stort med et Vålerenga som presterer bedre resultater. Til slutt har Sponsor Insight målt hvilke er de største profilene i Tippeligaen. Her kommer Ole Gunnar Solskjær best ut med 37 %, mens Kjetil Rekdal er en klar nummer to med 13 %. E. Anlegg Kunstgressbane III ble åpnet i oktober Etter mange års arbeid ble endelig den tredje kunstgressbanen åpnet på høsten. Kunstgressbane I har kommet på prioriteringslisten til Oslo kommune over baner som vil få nytt kunstgressdekke i «Bingen» hadde et krevende år i 2013, og styret har derfor vedtatt å legge nytt toppdekke i «Bingen», men per dato er det ingen finansiering for dette. Vålerenga Kultur- og Idrettspark har et eget styre bestående av Åge Petter Christiansen, Gunn Ovesen, Sjur Mørk og Even Lønnheim. Oslo kommune har i 2013 jobbet videre med de ulike reguleringsforslagene når det gjelder overdragelse av tomten, og dette kommer opp til Bystyrets behandling 1. kvartal i Finansieringsplanen og forretningsplanen har det vært jobbet med opp mot ulike aktuelle finansinstitusjoner. Det er et ønske fra alle involverte om å få avklart situasjonen relatert til Vålerenga Kultur- og Idrettspark i F. Andre grupper og representasjon Klanen Klanen er Vålerenga Fotballs uavhengige supporterklubb. Klanen har per dato cirka medlemmer. Det har i 2013 vært et godt samarbeid mellom Vålerenga Fotball og Klanen. Det samarbeides godt rundt enkelttiltak, for eksempel arrangementet på Aker Brygge før første hjemmekamp mot Sogndal. Videre er det et godt samarbeid med Klanen når det gjelder sesongkort, priser, plassering, etc. Fotballmessig representasjon Følgende Vålerengaspillere har vært representert på landslag i 2013: Solveig Gulbrandsen Norge damer senior A Torgeir Børven Norge U- 21 Christian Grindheim Norge menn senior A Mohamed Fellah Norge menn senior A Ivan Näsberg Norge U

13 Chuma Anene Ghayas Zahid Hassan Rahmani Rino Falk Larsen Giancarlo Gonzalez Diego Calvo Lars Hirschfeld Fegor Ogude Ina Skaug Kristin Haugstad Elisabeth Bakken Frida Løvlie Bråttum Kristin Carlsson Norge U- 21 Norge U- 19 Norge U- 17 Norge U- 17 Costa Rica men senior A Costa Rica men senior A Canada men senior A Nigeria men senior A Norge U23 Norge U19 Norge U17 Norge U16 Sverige U23 Utmerkelser i 2013 Elin Horn, klubbens fortjenestemedalje Freddy Dos Santos, klubbens fortjenestemedalje Følgende personer fikk hedersnål i 2013: Tom Henning Hovi, Morten Berre, Jørn Tysnes, Morten Grødahl, Anne Lise Jacobsen, Terje Rissa, Runar Kvernen, Jarle Teigøy, Hanne Mellingseter og Roger Pedersen G. Økonomisk beretning Konsernregnskap Vålerenga Fotball har konsolideringsplikt med Vålerenga Fotball AS i henhold til inngått samarbeidsavtale og etter Norges Fotballforbunds klubblisensreglement. Klienter I det økonomiske arbeidet jobbes det innenfor tre klienter; Vålerenga Fotball (bredde), Vålerenga Fotball (elite) og Vålerenga Fotball AS. Vedtatt prinsipp er at Vålerenga Fotball (elite) skal gå i null, med nødvendige bidra fra aksjeselskapet. Resultatregnskapet Driftsresultatet for Vålerenga Fotball for 2013, før finans, viser et underskudd på kr ,-. Dette tilsvarer regnskapet for breddefotballen i klubben, etter at alle toppfotballkostnadene er dekket av et bidrag fra aksjeselskapet. Underskudd i Elite utgjorde i 2013 kr ,- (2012: ,- ). Etter finans viser årsresultatet et underskudd på kr ,- (2012: ,- ). Tilskudd fra aksjeselskapet til bredde utgjorde i 2013 kr ,- (2012: ,- ). Inntekter Driftsinntektene ender i 2013 på kr ,-, hvorav 48,9 mill. kr. er driftstilskudd fra aksjeselskapet. Medlemsinntektene er økt noe, fra 2,5 mill. kr. til 2,7 mill. kr. Andre inntekter er kiosksalg, sponsorinntekter, inntekt cup/turnering, offentlige tilskudd, bingo/lotteri/skrapelodd, fotballskole og VFA, kalendersalg samt diverse inntekter. Her har inntektene gått ned fra 18,7 mill. kr. i 2012 til 18,0 mill. kr. i Inntektssiden i klubb/breddedelen er for øvrig meget stabil. Kostnader Driftskostnadene ender i 2013 på kr ,-. I tillegg til en stor nedgang i personalkostnadene, er det største avviket i 2013 på kostnadssiden at underbalansen i banestiftelsene er belastet klubbregnskapet med 2,2 mill. kr. Gjennom flere år har det vært betalt inn for lite til banestiftelsene, 13

14 og styret har derfor måtte dekke dette i regnskapet for På kostnadssiden ellers er det et stort avvik på damelaget i forhold til budsjettet for Internregnskap bredde Underbalansen på stiftelsene på 2,2 mill. kr. er i internregnskapet ført under «administrasjon/felles». Finanskostnader Finanskostnadene er negative med kr ,- Balansen eiendeler Aktiverte spillerkontrakter utgjør 3,3 mill. kr. Varige driftsmidler gjelder inventar/utstyr, klubbhus, lysanlegg og ballbinge. Balanseført verdi per er kr. 1,991 mill. kr. Sum investeringer i aksjer og andeler har en balanseført verdi per på kr. 1,97 mill. kr. Egenkapital Egenkapitalen i Vålerenga Fotball per er på kr ,- (2012: kr ,- ). Forutsetninger for fortsatt drift Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde av bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball. Budsjettet for 2014 er basert på samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS. Det legges til grunn at man i 2014 har vedtatt et budsjett i pluss. Salg av spillere er ikke tatt med i budsjettet for Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. FLD- rapport Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD- rapporten) er det som danner grunnlaget for Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS levere et konsolidert regnskap i 14

15 henhold til godkjent samarbeidsavtale. Vålerenga Fotball må to ganger hvert år (31.12 og 30.06) levere denne Finansielle Lisens Dokumentasjonen (FLD- rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. Omstillingstiltak Styret i Vålerenga Fotball, i samarbeid med styret i Vålerenga Fotball AS, har i 2013 iverksatt en rekke omstillingstiltak i henhold til det svake økonomiske resultatet for begge de to juridiske enhetene. Styret har i høst jobbet med å få utarbeidet et realistisk budsjett for Bakgrunnen for dette er at vi må tilpasse oss en økonomisk virkelighet der kostnadssiden står i forhold til de inntektene vi skaper. Inntektsbudsjettet både på publikum og innenfor kommersielle samarbeidspartnere er justert ned til et nivå vi har tro på. Dette medfører et samlet kostnadskutt på over 20 mill. kr. for 2014, sammenlignet med Cirka 10 mill. kr. i kutt i aktivitetskostnader innenfor alle avdelingene Reduksjon i bemanningen fra 45 til 31 årsverk tilsvarer cirka 6 mill. kr. Kollektivt lønnskutt i 2014 på 12,5 % tilsvarer cirka 6 mill. kr. Styret vil prioritere arbeidet med økonomi i 2014 da dette ser svært nødvendig. Ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i 2013 i Vålerenga Fotball har vært 56. Styret har hatt 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. I Vålerenga Fotball er det 5 kvinnelige ansatte, mens det i styret er 3 kvinnelige styremedlemmer (inklusiv varamedlemmer). Helse, miljø og sikkerhet Vålerenga Fotball har sin virksomhet i leide lokaler på Valle i Oslo. Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball vurderes å være godt. Sykefraværet i idrettslaget er lavt. Det har i 2013 vært noen tilfeller av langtidsskadde fotballspillere. Det har i 2013 ikke vært noen ulykker som har medført person- eller materielle skader. Klubbens anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø. Latente forpliktelser Vålerenga Fotball har en tvist med Stabæk om en avtale vedrørende spilleren Herman Stengel, fra høsten 2011 som Vålerenga har hevet på grunn av Stabæks mislighold. Maksimal teoretisk eksponering er 4 millioner kroner (+ mva.), men styret vurderer det slik, basert på klubbens juridiske rådgivers anbefaling, at det mest sannsynlig er at Stabæk ikke vinner frem. I lys av de likviditetsproblemer tvisten med Stabæk vedrørende avtalen om Herman Stengel medførte for Stabæk, har Vålerenga Fotball gitt Stabæk et kortsiktig lån stort 2 mill. kr. for at Stabæk skulle klare sine lønnsutbetalinger i desember Lånet forfaller til tilbakebetaling etter at voldgiftssaken om Stengel- avtalen er ferdig, hvilket forventes å skje i 2. kvartal Gjennom samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS har Vålerenga Fotball AS ansvar for å dekke forpliktelser i Vålerenga Fotball som er eliterelatert. Samarbeidsavtalen 2014 er siste år av samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS. Styret vil påpeke at det har vært et positivt samarbeidsklima med styret Vålerenga Fotball AS i Selv om det ikke er avklart noe videre samarbeid etter 2014, legges det til grunn at Selskapet og Klubben har gode samarbeidsrelasjoner i dag, og at dette teller positivt ved en eventuell reforhandling. 15

16 Regnskapsunderskuddet for 2013, kr ,- foreslås disponert slik: Hovedstyret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Vålerenga Fotball for en strålende innsats i året som har gått. Oslo, Hovedstyret i Vålerenga Fotball 16

17 ÅRSRAPPORT A-LAGE MENN 2013 ÅRSBERETNING 2013 Resultatene for A- laget i sesongen 2013 ble svært skuffende. Vi endte til slutt på en 11. plass i Tippeligaen med 36 poeng, noe som gir et snitt på 1,2 poeng per kamp. I NM- cupen ble vi slått ut av Rosenborg BK på Lerkendal med 2-1 i 5- runde. I Tippeligaen ble det 10 seire, 6 uavgjort og 14 tap, med en negativ målforskjell på Sist Vålerenga Fotball hadde negativ målforskjell i Tippeligaen var i 2012 (42-44). I 2011 tok vi 27 hjemmepoeng, i 2012 ble det 25 hjemmepoeng mens det i 2013 ble 21 hjemmepoeng. Den nedadgående statistikken på hjemmebanen de tre siste årene er ikke bra, og dette er åpenbart noe vi er nødt til å forbedre av flere grunner (sportslig og publikum er de to viktigste grunnene). Hovedfokus i oppkjøringen til sesongen var å bygge et lag og en spillestil som vil gi oss muligheten til å strekke oss tilbake til det sportslige nivået vi hadde på det beste i sesongen. Dessverre klarte vi ikke å gjenskape de gode prestasjonene fra sesongen, og dermed ble 2013 en vanskelig sportslig sesong fra start til slutt. Ved inngangen til sesongen 2013 ble stallen endret ganske mye. Mange spillere forsvant ut til andre klubber og de ble erstattet med nye spillere. Christian Grindheim (FC København), Daniel Fredheim Holm (RBK), Jan Gunnar Solli (New York Red Bulls), Diego Calvo (Alajuelense), Jan Lecjaks (Young Boys), Marcel Wawrzyenkiewicz (egen stall) og Mustafa Abdellaoue (FC København, på lån vårsesongen) ble tilvekstene før sesongstart. I tillegg signerte Nicolaj Høgh (Esbjerg) med Vålerenga Fotball i juli, og Joseph Baffo (Helsingborg) ble hentet inn som forsterkning på lån i august. Mohammed Fellah (Esbjerg), Fegor Ogude (Amkar Perm) og Aaron Samuel (Sarpsborg 08) og Torgeir Børven (Twente) er alle spillere som ble solgt i I Norgesmesterskapet var vi ute etter å revansjere de tidligere års tidlige exit, og hadde vi fått ekstraomganger i tapet i 5 runde mot Rosenborg BK (2-1), så kunne vi kanskje kunne gått helt inn. I de andre NM- rundene møtte vi Frigg borte (1-6), Ullern borte (1-8), Asker borte (2-3) og Sogndal IL hjemme (3-1). KONKLUSJON Alt i alt ble 2013 en skuffende sesong, mye lik den vi hadde i Sviktende sportslige prestasjoner og mye utenomsportslig fokus endte opp med at Vålerenga Fotball og hovedtrener Kjetil Rekdal endte på en 11 plass i serien. På den positive siden må vi trekke fram de unge lovende spillere som har fått spilletid og mulighet til å vise seg fram i Selv om resultatene for A- laget ble dårlig, har vi mange unge lovende spillere i våre yngre rekker som vil komme fram de neste årene. Fitim Kastrati, Ivan Näsberg, Moussa Njie, Matias Blårud, Kamran Ali Iqbal og Ghayas Zahid er alle unge spillere som er med i A- troppen i

18 STATISTIKK A-LAGET seire, 6 uavgjorte og 14 tap ble status etter 30 kamper i Tippeligaen 2013, med en negativ målforskjell på Hjemmestatistikken viser 6 seire, 3 uavgjorte og 6 tap, mens bortestatistikken viser 4 seire, 3 uavgjorte og 8 tap. Torgeir Børven er den spilleren som har spilt flest seriekamper i 2013, med totalt 29 kamper fra start. Andre Muri fikk 28 seriekamper fra start. Morten Berre ble klubbens toppscorer med 10 fulltreffere. Torgeir Børven netta 9 ganger, mens Bojan Zajic endte med 4 mål i Trenerteamet som i 2013 har bestått av Kjetil Rekdal (hovedtrener), Michael Schjønberg (trener), Kaz Sokolowski (spillerutvikler som forlot oss i løpet av sesongen), Andrea Loberto (toppspillerutvikler) og Gjermund Østby (keepertrener) har totalt benyttet 31 spillere i sesongen KAMPER 2013 Dato Runde Turnering Hjemme Resultat Borte runde Tippeligaen Brann 3-1 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-0 Sogndal runde Tippeligaen Odd 2-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 0-3 Strømsgodset runde NM, menn Frigg 1-6 Vålerenga runde Tippeligaen Start 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-1 Aalesund runde NM, menn Ullern 1-8 Vålerenga runde Tippeligaen Sandnes Ulf 1-2 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Hønefoss runde Tippeligaen Haugesund 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-0 Tromsø runde Tippeligaen Sarpsborg Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Rosenborg runde NM, menn Asker 2-3 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 3-3 Molde runde NM, menn Vålerenga 3-1 Sogndal runde Tippeligaen Lillestrøm 0-1 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-2 Viking runde Tippeligaen Hønefoss 1-2 Vålerenga Treningskamp Vålerenga 0-7 Barcelona runde Tippeligaen Vålerenga 5-3 Sarpsborg runde Tippeligaen Tromsø 2-2 Vålerenga Treningskamp Vålerenga 1-4 Liverpool runde Tippeligaen Vålerenga 1-3 Start runde Tippeligaen Rosenborg 0-0 Vålerenga Kvartfinale NM, menn Rosenborg 2-1 Vålerenga 18

19 runde Tippeligaen Vålerenga 1-1 Lillestrøm runde Tippeligaen Molde 4-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 4-3 Brann runde Tippeligaen Viking 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Odd runde Tippeligaen Strømsgodset 2-1 Vålerenga runde Tippeligaen Sogndal 1-2 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 1-2 Haugesund runde Tippeligaen Aalesund 1-0 Vålerenga runde Tippeligaen Vålerenga 2-0 Sandnes Ulf Antall kamper og mål i 2013 Nummer Spiller Posisjon Alder Kamper Kamper Mål Mål Total serie cup serie cup 10 Torgeir Børven* Angrep André Muri Forsvar Morten Berre Angrep Giancarlo González Forsvar Gudmund Kongshavn Keeper Christian Grindheim Midtbane Daniel Fredheim Holm Angrep Diego Calvo Midtbane Kristofer Hæstad Midtbane Jan Lecjaks* Forsvar Jan Gunnar Solli* Forsvar Bojan Zajic* Midtbane Marcel Wawrzynkiewicz* Forsvar Fegor Ogude* Midtbane Joachim Thomassen Forsvar Simon Andreas Larsen Forsvar Mos** Angrep Mohamed Fellah** Midtbane Aaron Samuel** Angrep Nikolaj Høgh Forsvar Joseph Baffo* Forsvar Fitim Kastrati Midtbane Lars Hirschfeld Keeper Ivan Näsberg Forsvar Chuma Anene* Angrep Ghayas Zahid Angrep Mathias Blårud Midtbane Monir Benmoussa* Angrep Moussa Nije Angrep Akinsola Akinyemi** Midtbane Kamran Ali Iqbal Angrep

20 31 benyttende spillere * Forlot Vålerenga etter 2013-sesongen ** Forlot Vålerenga i løpet av 2013-sesongen (Ghayas Zahid var på lån til Ull Kisa Il Fotball høstsesongen, Simon Larsen Var på lån til Hønefoss høstsesongen. Jan Lecjaks Daniel Fredheim Holm Diego Calvo Jan Gunnar Solli Fitim Kastrati Joachim Thomassen Mustafa Abdellaoue Marcel Wawrzynkiewicz Bojan Zajic André Muri Torgeir Børven Målgivende pasninger (Tippeligaen) 7 målgivende pasninger (0,32 per kamp) 5 målgivende pasninger (0,21 per kamp) 4 målgivende pasninger (0,17 per kamp) 3 målgivende pasninger (0,14 per kamp) 2 målgivende pasninger (0,33 per kamp) 2 målgivende pasninger (0,18 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,10 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,06 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,05 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,04 per kamp) 1 målgivende pasninger (0,03 per kamp) Straffer (T L) Ingen Gule kort (TL) totalt 46 gule kort 5 Fegor Ogude, Daniel Fredheim Holm 4 Jan Lecjaks 3 Marcel Wawrzynkiewicz 2 Joseph Baffo, Jan Gunnar Solli, Giancarlo Gonzalez, Mohammed Fellah, Diego Calvo, Bojan Zajic, Morten Berre 1 Gudmund Kongshavn, Simon Larsen, Nicolaj Høgh, Ivan Näsberg, Christian Grindheim, Kristofer Hæstad, Moussa Njie, Aaron Samuel, Monir Benmoussa Røde kort (TL) totalt 3 røde kort Nicolaj Høgh 1(Sandnes Ulf) Fegor Ogude 1 (Aalesund) T R E N E R E: Kjetil Rekdal (hovedtrener), Michaels Schjønberg (trener), Kaz Sokolowski (spillerutvikler som forlot oss i løpet av sesongen) og Andrea Loberto (toppspillerutvikler) og Gjermund Østby (keepertrener). HJE M M E B A N E : Ullevaal Stadion, 9897 tilskuere i gjennomsnitt, totalt tilskuere. 20

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer