Rapport frå STAB OG STØTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå STAB OG STØTTE"

Transkript

1 Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose sjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme (2007->) Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Renter på lån og bankinnskot Andre finanskostnadar og inntekter Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. Vi ventar at dette vil vere gjennomført i løpet av 2. halvår. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til rehabilitering, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. Kostnadar knytt til interne gjestepasientar er lågare enn budsjett, og det er ikkje truleg at vi vil få kostnader knytt til dette i 20. For året vurderer vi det slik at samla så er det risiko for det eit negativt avvik på 2,2 mill. kroner på det budsjettekniske området. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling Hittil sjett ose - ADM DIR FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING HR-AVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE DRIFT OG EIGEDOM

2 I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på 1,044 mill. kroner hittil i år. Generelt så er det eit mindreforbruk på løn og eit meirforbruk på andre driftskostnadar. Varekost og andre driftsutgifter varierer noko kvar månad i høve periodisering. Det har innan Stab og støtte vore gjennomført ein detaljert gjennomgang av prognose for 20, der alle avdelingar og seksjonar har vore involverte. Samla så prognoserer Stab og støtte med eit meirforbruk på kroner i 20. Som vist under er det sett i verk tiltak for å unngå eit slikt avvik. Meir/mindreforbruk varierer innanfor dei ulike avdelingane. Dei største utfordringane har me innan Drift og eigedom og Intern service Meir detaljert om avvika pr. avdeling følgjer i avsnitt Tiltak Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett : Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett : Nedbemanning HR-avdeling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab Tiltak, nummer og navn sjett ose Endring Omtale status Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift Sum tiltak i budsjettet Stab Sum Stab og støtte Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det no i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er som følgjande: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Nytt styringsmål Sum Intern service CB - ADM DIR CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING CD - HR-AVDELING CF - ØKONOMIAVDELING Sum Foretaksområdet BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - EIGEDOM FELLES Sum Drift og eigedom Sum Stab og støtte Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: 2

3 Tiltak mai 20 Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Iverksett Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni Planlegging Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Iverksett Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte sonell Stab og Støtte Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai sjett FEILKONTO FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 Totalt FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 B - Brutto mnd B500P verk - Ikkje Fast løn i netto perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 1,5 0,4-1,1 20,0 5,6-14,4 13,4 B50 - Anna vikarløn 0,4 0,4 0,4 0,2 1,4 1,4 0,5-1,0 2,8 2,4-0,5 4,1 B Sjukevikar 26,2 28,9 23,6 26,6 23,3 23,3 21,0-2,3 128,6 2,6-26,0 249,7 B Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 1,2 4,9 3,7 9,7 21,5 11,8 137,3 B50 - Overtid 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 1,0 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 2,6 B5S - Overtid sjukdom 0,3 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 0,9 0,4 2,4 5,8 3,5 12,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 37,6 36,8 31,1 30,6 28,1 28,1 27,9-0,3 164,2 139,0-25,1 420,7 N - Netto mnd N5000 verk- Fast løn 345,3 347,2 346,7 347,2 349,0 349,0 354,9 5, , ,0 41, ,8 N Fast løn Midlertidig tilsett/ledig stilling 0,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7-0,1 4,3 9,1 4,8 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-0,2-0,8-0,6-1,7-1,9-0,2-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8 11,8 4,4-7,5 54,5 22,1-32,4 57,0 N Lønn med refusjon/tilskudd 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0,0 16,0 6,0 44,0 N Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0-0,2 1,4 0,0-1,4 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 2,6 1,4 1,7 1,7 2,6 0,9 9,3 11,9 2,6 24,8 N50A - Overtid trekk avspass -0,9-1,3-1,2-0,9-0,8-0,8-1,4-0,6-5,1-5,0 0,1-13,0 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,7 0,1 0,8-1,8 0,1 1,9 0,5 N Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,0 2,8 2,8 1,6-1,2 8,4 16,3 7,9 31,7 N Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 358,6 361,3 364,2 364,1 366,7 366,7 366,0-0, , ,7 30, ,6 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1, , ,8 3, ,3 Stab og Støtte Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai sjett 0B - INTERN 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0-1,0 1,0 0,0-1,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 82,8 83,9 83,1 82,7 82,7 82,7 72,0 -,7 415,2 369,3-45,9 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 123,9 130,1 6,2 632,3 658,3 26, ,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 45,2 48,4 3,2 226,7 237,8 11,1 605,5 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,8,1-0,7 52,3 50,4-1,9 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 266,9 268,4 264,9 263,8 263,6 263,6 260,6-3, , ,8-11, ,1 0C - FORETAKSOMRÅDE 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 12,9 13,9 1,0 65,4 69,6 4,2 8,0 0CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 36,2 36,9 0,7 174,6 184,2 9,6 503,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,3 36,7-1,6 184,3 185,1 0,8 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,0 17,7 1,7 88,3 91,1 2,8 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 3,4 5,3 1,8 512,6 530,0 17, ,6 0E - EIGEDOMSFORVALTNING 0BB - PROSJEKT- OG OG EIGEDOMSAVDELING PROSJEKTERING 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0,0 11,0 1,0 32,0 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 24,6 22,1-2,6 116,3 112,9-3,5 267,7 0EA - EIGEDOM FELLES 3,0 3,1 3,0 3,8 2,0 2,0 3,0 1,0 14,9 15,0 0,1 36,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 28,6 28,1-0,6 141,3 138,9-2,4 335,7 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1, , ,8 3, ,3 Dei tre siste månadane er forbruk av månadsverk stabilt innan Stab og støtte. I høve budsjett er det eit mindreforbruk hittil i år. Spesielt gjeld dette innan Servicesenteret, noko som også rekneskap og prognose (økonomisk) for 20 syner. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 1,7 2,3 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 3,8 3,3 4,5,5 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 8,7 7,2 7,3 7,9 5,7 7,4 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,0 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,3 7,3 7,1 8,3 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 4,2 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. April månad er ikkje endeleg avslutta. 3

4 2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon sjett ose - ADM DIR STYRINGSINFORMASJON EPJ INFORMASJONSAVDELING Adm.dir. området syner eit meirforbruk på 65 etter fem månadar. Samla så prognoserer me Adm. dir. området med eit meirforbruk på 560. Det blir sett i verk tiltak for å redusere meirforbruket innan EPJ på 250 kroner. 2.2 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING Fagutvikling og samhandling sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Fagutvikling og samhandling pr. seksjon sjett ose - FAG FOU SEKRETERIAT FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING STAB IKT Etter fem månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Hovudårsakene til mindreforbruket hittil år er at FOU midlar ikkje er blitt nytta p.d.d., og at me nyttar mindre ressursar innan Sekreteriatet enn budsjettert. Mindreforbruket innan IKT har sin hovudårsak i periodisering av kostnader. Samla for 20 prognoserer me eit mindreforbruk på 848 innan Fagutvikling og samhandling. 4

5 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB HMS UNDERVISNING TILLITSVALDE, VO PERSONAL LØNN RESSURS HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 899 etter fem månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 471 innan HR-omådet. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost 1 LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI REKNESKAP Økonomiavdelinga har eit underskot på 39 etter mai månad. Det er ikkje noko som indikerer at det vil bli avvik mot budsjett for året. 5

6 2.5 INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Intern service pr. avdeling sjett ose - I-SERVICE FELLES TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI SERVICESENTERET MATFORSYNING MEDISINSK TEKNISK AVDELING eskapen for Intern service syner eit mindreforbruk på 179 mill kroner etter fem månadar. I mai månad hadde vi eit meirforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette kjem i hovudsak frå vedlikehald medisinsk teknisk utstyr (713 ) og telefonikostnader (468 ). Forbruket innan MTU vil ein ha særskilt fokus på i tida framover. Eventuelt endring av årsprognose vil ein vurdere i august rapportering. Meirforbruket innan telefoni har sin årsak i periodisering, og vil bli utjamna i løpet av året. osen for 20 syner at ein samla går omlag i balanse. Det er eit mindreforbruk innan Servicesenteret og Matforsyning, medan me har ei utfordring innan Trygging, transport og husøkonomi. Innan TTH kjem ein spesielt negativt ut pga av at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING TEKNISK DRIFTSAVDELING EIGEDOM - FELLES

7 Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 1,9 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka kjem frå eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 1,2 mill. kroner. Det er no innført innkjøpsstopp ved alle tekniske driftsavdelingane. Alt innkjøp av utstyr og vedlikehald vil bli nøye vurdert før igangsetting. I tillegg vil ein heile tida vurdere å halde vakante stillingar ledig. 7

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer