Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK"

Transkript

1 Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) DRG-poeng poliklinikk, estimert Antall Dagkirurgi/dagbehandling Antall sykehusopphold,heildg Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitet DRG-poeng heildøgn/dag Heildøgnsopphald Dagopphald DRG-poeng poliklinikk Polikliniske kons Avdeling Fakt akk Fakt Fakt Fakt akk akk akk Fakt akk akk Med. FSS Med. NSH Med. LSH Hud Barn Kreft Nevro,revma,rehab Sum MED.klinikk AKTIVITET iode Des Heile året Avdeling Måltal %-vis endr LMBB % Blodbank % Mikrobiologisk avd % Radiologisk avd % Avd. for patologi % Total aktivitet % DRG-poeng relatert til dag- og døgnpasientar behandla i Medisinsk klinikk i Helse Førde, ligg 32 poeng over måltalet for 2009, og 336 poeng (4%) over 2008-produksjonen. Det er ein nedgang på 110 heildøgnpasientar samanlikna med måltal, som skuldast låg aktivitet i desember, men 106 fleire heildøgnspasientar (1%) i høve fjoråret. Dagbehandling syner ein auke på 174 mot måltal, samt 379 fleire dagbehandlingar (8%) enn i I tillegg til pasientar behandla ved Medisinsk klinikk i Helse Førde, er det inntektsført 329 DRG-poeng av pasientar frå fylket behandla hos private institusjonar (Feiring). Dette er noko høgare enn måltalet. Utviklinga er likevel avtakande, frå eit snitt pr. juli på 32 DRG-poeng pr. månad, til eit snitt siste 5 månadene på 20 DRG-poeng pr. månad. DRG-talet relatert til pasientar frå Sogn og Fjordane, behandla i Helse Førde og hos private institusjonar, er akkurat på måltalet for Polikliniske konsultasjonar syner både ISF-konsultasjonar og ikkje ISF-konsultasjonar. Ikkje godkjende konsultasjonar er ekskluderte frå tala. Talet på konsultasjonar ligg 5072 over måltalet for 2009, noko som tilsvarar ein auke på heile 11% i høve måltalet og 2008-produksjonen. DRG-poeng på poliklinikkane ligg òg 11% over måltalet for Sjølv om aktiviteten på laboratoria og radiologi var 4% lågare i desember 2009 enn same månad året før, var den totale aktiviteten i 2009 likevel 5% høgare enn Samanlikna med 2008 syner lab. for biokjemi og patologi, ein auke på 5% og 6%. Dette er i tråd med det som var varsla tidlegare i år. På mikrobiologisk laboratorium er det auke på 4% relatert til inneliggande pasientar, men nedgang på dei andre områda. Ved laboratorium for biokjemi og blodbank (LMBB) er det auke i aktiviteten på 5% for

2 polikliniske interne rekvirentar, og auke på 7% for inneliggande rekvirentar, medan eksterne rekvirentar syner auke på 4,5% i høve i fjor. Ved blodbanken har det vore ein auke på 4% i produserte erytrocyttar i høve i fjor. Radiologi har ein auke på us/prøvar for inneliggande pasientar på 4% i høve i fjor. Elles uendra aktivitet. ØKONOMI MEDISINSK KLINIKK Art I Hittil sjett i år Hittil i År Hittil sjett i År Prognose i år Prong LN01 - Basisramme LN02 - ISF egne pasienter LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet LN04 - Gjestepasientinntekter LN05 - Polikliniske inntekter LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Totalt Sals-og driftsinntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN20 - Avskrivningar LN22 - Andre driftskostnader Totalt Driftskostnader LN26 - Finanskostnader 1-1 Totalt Finans resultat LN35 - Interne overføringar Totalt Andre postar Totalt Inntekter. Inntektssida viser i desember nivå med budsjett. Inntektstal for ISF og poliklinikk er det avsatt for i rekneskapen i desember likt månadsbudsjettet, og nye tal vil bli bokført i slutten av januar. Akkumulert pr desember for både DRG-inntekter, gjestepasientinntekter, sjølvbetalande pasientar og utskrivingsklare pasientar, ligg ein i balanse med budsjett. Akkumulert total DRG -aktivitet syner balanse mot måltal hittil pr. desember. Det er i hovudsak gjestepasientar (Feiring) og ISF-poliklinikk som syner meirinntekter hittil i år. Dette utgjer 2,7 mill. kroner i meirinntekter, medan ISF-refusjon for høgkostmedisin syner status på 2 mill. kr. under budsjett. Aktiviteten i desember syner 32 DRG -poeng over måltal knytt til heildøgn/dag behandling. Polikliniske inntekter synte i november 0,4 mill. over budsjett, og hittil i per november 1,4 mill. kroner betre enn budsjett. statusen er uendra då ein i desember ikkje har oppdaterte tal. Andre inntekter syner omlag balanse mot budsjett. Ser ein vekk i frå høgkostmedisin, syner den kliniske verksemda meirinntekter på om lag 3,0mill.kr. fordelt på 1,5mill.kr på ISF-refusjon poliklinikk og 1,1mill.kr. på gjestepasientinntekter. Akkumulert totalt polikliniske konsultasjonar syner over 5000 konsultasjonar meir enn måltal. Auken i polikliniske konsultasjonar er i hovudsak relatert til ANRR (avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering) og medisinsk poliklinikk ved Førde sentralsjukehus. Sjølvbetalande pasientar syner hittil meirinntekter på 0,4 mill.kr. Kostnader. Brutto kostnader i desember syner eit overforbruk på 2,1 mill. kroner. Hittil i år er det eit meirforbruk på 16, 8 mill.kr. Dette er ein auke på 1,0 mill.kr. samanlikna med november. Av dette utgjer høgkostmedisin og gjestepasientar åleine eit meirforbruk på 12,1 mill. kroner hittil i år. Sum løner i desember syner eit mindreforbruk på 0,3 mill. kroner mot budsjett, men hittil er meirforbruket på 2,9 mill. kroner som er ei forbetring på 0,3 mill. sidan førre månad. Side 2

3 Varekost syner eit underskot på 1,4 millionar i november og 14,6 mill. hittil i år. Det er ein auke på 1,4 mill. sidan førre månad. Medikamentkostnadane syner hittil i år eit negativt budsjettavvik på 12,0 mill.kr. medan prognosen var satt til 10,6 mill.kr. Til gjengjeld syner gjestepasientkostnader (Feiring) hittil ei betring i høve årsprognosen på 2,5 mill.kr. og budsjettsprekk på 0,7 mill.kr. Prognose på innleige av helsepersonell syner eit meirforbruk på 2,4 mill.kr. som er ein auke på 0,4 mill. i høve førre månad. Dette er 0,7mill. kroner meir enn årsprognosen. Andre driftskostnader (gruppe 6) syner innsparing på hittil 1,0 mill. kroner, noko som er ei forbetring på 0,3 mill. samanlikna med førre månad. Det er likevel 0,4 mill. svakare enn prognosen på 1,4 mill. i innsparing. Øvrige kostnader (gruppe 7) syner balanse med budsjett. Prognose Så langt i 2009 har bruttokostnadssida eit budsjettavvik på 16,8 mill. kroner og eit prognoseavvik på 17,7 mill. Dette er 0,9 mill.kr. over prognosen. Netto kostnader syner budsjettavvik på 15,6 mill.kr. og eit prognoseavvik på 14,8 mill.kr. Dette er 0,8 mill. kroner meir enn prognosen. Sum varekost står åleine for eitt budsjettavvik på 14,8 mill.kr. med eit prognoseavvik på 15,2 millionar kroner. Dette er 0,4 mill. meir enn prognosen. Av dette utgjer høgkostmedisin og Feiring åleine eit budsjettavvik på 12,1 mill. kroner. Kreftavdelinga har hittil for sum varekost eit budsjettavvik på 2,5 mill.kr. som er ei forbetring i høve førre månad på 0,8 mill.kr. Årsprognosen syner eit avvik på 3,3 mill. kroner. Sum løner syner 2,9 mill. kr. i negativt budsjettavvik, og ein årsprognose på 4,0 mill. Dette gjev 1,1 mill. krone i mindreforbruk enn årsprognosen. knytt til fast løn med sosiale utgifter syner 6,9 mill. i meirforbruk, medan variabel løn syner innsparing på 3,2 mill.kr. Lønsrefusjonar syner meir-refusjon hittil med 0,7 mill.kr i høve budsjett, medan årsprognosen tilsa 0,9 mill. i meir-refusjon. Mindrerefusjon vert 0,2 mill. Frå og med juli vart tenesta for høgkostmedisin (TNF-hemmarar) flytta over frå føretaksområdet til medisinsk klinikk. Brutto budsjettet til medisinsk klinikk er såleis auka med 29,5 mill. kroner. Prognosen for året syner eit negativt avvik på 8,6 mill. kr., medan meirforbruket hittil er på 11,8 mill.kr. Altså eit meirforbruk i høve prognose på 3,2 mill. kr. ISF-refusjon er redusert med 2,0 mill. kroner grunna urealistisk høgt måltal for ISF-poeng. Nettoresultatet til Medisinsk klinikk for desember syner eit negativt nettoavvik mot budsjett på kr. 2,1 mill. Resultatet etter foreløpig 12 månader syner eit negativt budsjettavvik på 16,7 mill. kroner. Held ein vekke høgkostmedisin og Feiring, ville resultatet for medisinsk klinikk synt balanse i desember, men eit negativt budsjettavvik på 3,5 mill.kr. hittil. Trass i tiltak som er omtala i revidert budsjett, ventar Medisinsk klinikk eit netto budsjettavvik på 14,8 millionar kr. i Hovudårsaka til dette ligg i høgkostmedisin og ei betring av gjestepasientkostnader knytt til Feiring i høve prognose. Avdelingsvise resultat Indremedisinsk seksjon ved Lærdal sjukehus har i desember forbetra sitt negative avvik og ligg no 4,9 millionar kroner etter nettobudsjett. Det er verdt å merke seg at dette skjer etter at den nye organiseringa i Lærdal delvis har tredd i kraft. Endeleg omorganisering tok til frå 1. november. Netto resultat for indremedisinsk avdeling i Nordfjord syner eit meirforbruk på 1,1 mill. i høve budsjettet. Tilsvarande syner Indremedisin ved FSS eit positivt budsjettavvik på 3,0 mill.kr. hittil. Drifta ved indremedisinsk avdeling ved FSS er svært god. Avd. LMS syner netto innsparing på 2,3 mill.kr. i høve budsjett, og avd.nevr/revm/rehab syner netto innsparing på 1,4 mill. kr. i høve budsjett. Det er ei betring samanlikna med førre månad. Felles medisin (som utgjer m.a. kostnader til høgkostmedisin og Feiring), hadde i desember eit negativt resultat med kr. 1,3 mill. etter at høgkostmedisin no også er plassert her. Det er ein liten forbetring i høve førre månad. Side 3

4 MEDISINSK KLINIKK Org Hittil sjett i år Hittil i År Hittil sjett i År Prognose i år - Progn 0 - H0EB - AVDELING FOR PATOLOGI EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBAN EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING EF - RADIOLOGISK AVDELING FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOL GA - FELLES MEDISIN GB - BARNEAVDELING GC - HUD POLIKLINIKK GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH GE1 - KREFTSEKSJONEN SUM Status på vedtekne tiltak: Forts. tiltak, nummer og navn Varekost Innsparing sjett 2009 Prognose 2009 Endring Omtale status Avdeling Patologi I tråd med plan LMBB Overforbruk på lab.rekvisita, datautstyr, transp./reise Mikro I tråd med plan Radiologi I tråd med plan LMS I tråd med plan Nev,Rev,Reh I tråd med plan Felles klinikk Lågare gjestepas.kostnader Feiring Barn I tråd med plan Hud I tråd med plan Med. FSS Overforbruk hittil på implantat, forbr.v., leige mtu, diett Med. NSH I tråd med plan Med. LSH Overforbruk på forbr.varer og mtu. Kreft I tråd med plan Sum tiltak Reduksjon innleige helsepersonell Nev,Rev,Reh I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. FSS I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. NSH I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. LSH Overforbruk på vikarar Sum tiltak Red. Fysio/Ergoterapi Nev,Rev,Reh Overforbruk på turnusfysio og psyk, sosionom. Patologi I tråd med plan LMBB I tråd med plan Mikro I tråd med plan Radiologi I tråd med plan LMS I tråd med plan Nev,Rev,Reh I tråd med plan Innsparing løn Felles klinikk I tråd med plan Barn I tråd med plan Hud Overforbruk på fastløn, tillegg, overtid, sos.utg. Med. FSS I tråd med plan Med. NSH I tråd med plan Med. LSH Overforbruk på fastløn, tillegg og overtid Kreft I tråd med plan Sum tiltak Side 4

5 Utsette prosjekt Patologi I tråd med plan Radiologi I tråd med plan Sum tiltak le LMBB Florø LMBB Gjennomført f.o.m Endra org. MED/KMD Felles klinikk Gjennomført f.o.m Nev,Rev,Reh Nedtak 12 DRG-poeng, jfr. krav HV Auke i DRG-produksjonen, seinare redusert med 210 DRGpoeng Barn Nedgang i DRG-poeng eigne pasientar hittil i år Hud Nedgang DRG-poeng eigne pasientar hittil i år Med. FSS Nedtak 59 DRG-poeng, jfr. krav HV Med. NSH Årsprognose 40 DRG-poeng over opprinneleg måltal Med. LSH Nedtak 40 DRG-poeng, jfr. krav HV Kreft Nedtak 139 DRG-poeng, jfr. krav HV Sum tiltak 'Auke i DRG-prod.' Sum tiltak i budsjettet Nye tiltak pr. 13. mars 2009: Auka aktivitet 'Raskare tilbake' Fleire Gjeld fleire ansvar OVOP - endra organisering OVOP Omorganisering av tenesta, (jfr ) 323 DRG-poeng Feiring Felles klinikk Omreknast frå Feiring-faktura Gjestepasientrekning Feiring Felles klinikk S&Fj.pasientar beh. på Feiring Auka nettoramme Felles klinikk Tilført som ramme frå RHF Geriatriteam MED. FSS Omgjere 7 revmasenger til 2 Nev,Rev,Reh Spare inn 2,4 stillingar i 6 mnd, kr. 436' Innsparing nevropsykolog Nev,Rev,Reh Halde vakant. Innsparing i 6 mnd., kr. 273' Innsparing innan patologi Patologi Samdrift avd. sommaren 2009 FSS,LHS,NSH Stillingar haldast vakante Innsparing psykolog Barn Ikkje tilsette psykolog Innsparing spesialpedagog Barn Ikkje tilsette spesialpedagog Stillingsreduksjon Barn Red. 1 stilling Stillingsreduksjon Med. NSH Red. 1 stilling Stillingsreduksjon Med. FSS Red. 2 stillingar Nye tiltak pr mai 2009: Vakant ledig LIS still. 6 mnd Med. LSH Halde vakant ut året 2009,finansiere OVOP (jfr ). Auke ISF finansiere OVOP Med. FSS Finansiere restanse på tiltak Sum nye tiltak Sum tiltak samla Gjennom tiltaksgjennomgangen i økonomiforum er det synleggjort at tiltaket som går på å endre organiseringa av OVOP i Lærdal, ikkje vil nå budsjettmålet på 3,5 mill i innsparing. Av den grunn er det innført 2 nye tiltak. Det eine er at vi ikkje tilset i ledig LIS-stilling ved medisinsk seksjon i Lærdal ut 2009, og det andre tiltaket blir å auke budsjettet på ISF i Medisinsk klinikk som følgje av meir inntekt. eskapen viser at indremedisin ved LSH no er på rett veg. Restanse i innsparinga på 3,5 mill.kr. er vidareført neste år med om lag 0,8 mill.kr. PERSONELL Brutto månadsverk pr. desember. Klinikk MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Brutto månadsverk Hittil 09 0G - MEDISINSK0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 13,32 10,20-3,12 11,10 10,47-0,63 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 58,83 54,85-3,98 56,18 54,76-1,42 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 14,24 13,25-0,99 13,23 13,85 0,62 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 59,36 59,61 0,26 61,31 60,31-1,00 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 5,25 4,46-0,79 5,05 4,00-1,05 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 92,21 96,71 4,49 94,43 92,40-2,03 0GA - FELLES MEDISIN 1,85 3,74 1,89 1,19 1,77 0,58 0GB - BARNEAVDELING 62,51 60,32-2,19 61,24 60,05-1,19 0GC - HUD POLIKLINIKK 12,12 13,19 1,07 12,64 12,58-0,05 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 118,28 100,16-18,12 116,75 116,91 0,16 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 62,51 64,64 2,13 64,60 64,28-0,32 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 54,79 60,89 6,10 61,33 60,35-0,98 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 34,42 34,67 0,26 37,31 35,63-1,68 Sum Mnd Verk 589,68 576,92-12,76 596,34 587,61-8,73 Brutto gjennomsnitt månadsverk hittil for medisinsk klinikk i desember var 589,7, ein nedgang på 7,2 månadsverk i høve førre månad, og dette er 8,7 månadsverk meir enn måltal. Side 5

6 Netto månadsverk pr. desember. Klinikk MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Netto månadsverk Hittil 09 0G - MEDISINSK0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 12,48 10,20-2,28 10,45 10,31-0,15 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 53,41 50,77-2,64 51,23 49,44-1,80 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 12,57 11,33-1,24 10,49 11,45 0,96 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 50,62 53,39 2,77 52,36 55,06 2,70 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 5,25 4,46-0,79 5,05 3,92-1,13 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 84,37 72,83-11,55 82,93 72,35-10,58 0GA - FELLES MEDISIN 1,85 3,74 1,89 1,19 1,77 0,58 0GB - BARNEAVDELING 55,59 52,72-2,87 55,65 53,41-2,24 0GC - HUD POLIKLINIKK 11,92 11,18-0,75 12,06 11,60-0,45 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 98,36 89,10-9,26 97,03 97,79 0,75 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 55,90 55,74-0,16 56,38 55,57-0,81 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 50,11 51,61 1,50 53,69 50,12-3,56 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 32,06 33,27 1,21 32,66 34,50 1,84 Sum Mnd Verk 524,48 500,57-23,92 521,16 507,53-13,63 Forbruk av netto månadsverk for medisinsk klinikk i desember var 524,5, noko som er 3,7 månadsverk meir enn i november. I gjennomsnitt har medisinsk klinikk hittil brukt 13,6 netto månadsverk meir enn måltal. Omgjort i årsverk har klinikken brukt 1,1 årsverk meir enn budsjett. Oppgangen frå oktober på 0,15 årsverk skuldast m.a. overføring av sekretærressursar tilsvarande 6,4 årsverk frå servicesenteret og til avd. for patologi, LMBB og mikrobiologi. Måltala er ikkje korrigerte for dette. Frå november er det redusert med 2,5 årsverk knytt til omorganiseringa ved OVOP i Lærdal. Netto månadsverk pr. månad - periodetal MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Netto månadsverk Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 9,58 9,50 9,40 8,45 9,67 9,45 10,51 10,51 10,86 12,53 12,50 12,48 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 50,21 51,55 50,54 50,51 50,23 50,80 49,90 49,37 51,59 53,59 53,10 53,41 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 10,16 10,11 10,16 10,18 10,28 9,61 8,97 9,11 9,91 12,19 12,61 12,57 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 51,17 53,26 54,91 52,90 52,93 53,37 49,98 50,93 52,67 53,60 51,97 50,62 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 4,26 4,75 4,75 4,79 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 73,88 75,50 83,15 83,31 84,59 84,75 85,89 84,73 83,29 86,49 85,24 84,37 0GA - FELLES MEDISIN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,85 0GB - BARNEAVDELING 58,26 55,46 54,73 53,66 53,94 54,52 55,88 56,93 55,87 56,95 55,98 55,59 0GC - HUD POLIKLINIKK 11,04 14,54 11,54 11,18 13,52 11,70 11,45 13,39 11,22 11,79 11,38 11,92 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 98,75 101,40 101,36 95,91 97,02 94,99 94,79 89,54 95,52 95,99 100,77 98,36 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 54,82 55,74 57,02 58,49 57,72 56,54 56,15 51,55 55,62 57,33 59,72 55,90 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 57,61 53,46 54,72 54,35 53,42 55,59 54,98 52,76 55,24 52,36 49,64 50,11 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 34,62 33,64 32,82 33,84 34,03 33,56 29,47 30,68 32,43 32,47 32,23 32,06 515,36 519,89 526,10 518,56 523,81 521,33 514,44 505,95 520,68 531,73 531,59 524,48 Okt 09 Nov 09 Des 09 Sjukefråvær Sjukefråver i % Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des PATOLOGI 13,9 17,0 16,1 1,7-11,2 15,8 13,8 14,0 21,4 14,6 3,7 11,9 4,5 2,7 LMBB 6,5 7,5 5,8 3,2 5,4 7,9 3,3 3,6 3,6 3,6 3,1 4,6 4,9 4,5 4,6 MIKROBIOLOGI 5,4 9,3 5,6 0,5 8,9 2,7 3,7 6,4 3,8 7,4 6,6 6,8 5,6 4,5 3,3 RADIOLOGI 4,5 9,4 5,8 3,7 6,6 6,0 5,2 5,5 5,4 5,2 4,5 5,4 5,6 4,5 6,1 LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 11,6 11,2 8,5 7,9 10,5 8,6-11,1 11,7-0,5-6,9 4,5 5,5 NEVRO, REVMA, REHAB 8,6 8,6 7,7 6,5 8,1 9,4 13,3 9,9 6,3 7,7 9,0 5,3 8,2 4,5 8,4 FELLES MEDISIN ,4 41,6 25,7 26,5 11,7 4,5 0,6 BARNEAVDELING 9,0 11,9 11,2 9,8 10,3 15,1 13,4 9,9 11,1 10,1 9,8 7,5 10,6 4,5 6,9 HUD POLIKLINIKK 0,7 1,6 2,7 1,8 7,1 12,3 15,1 8,5 2,5 1,0 1,2 1,4 4,3 4,5 4,2 INDREMEDISINSK AVDELING 9,0 9,6 7,6 5,7 6,6 6,7 5,7 7,1 7,4 7,6 6,7 6,6 7,2 4,5 7,3 SEKSJON INDREMEDISIN FSS 8,2 9,1 7,4 5,7 5,7 5,3 4,9 6,3 6,4 7,8 6,5 7,1 6,7 4,5 7,0 SEKSJON INDREMEDISIN NSH 9,5 6,3 5,8 6,4 7,2 6,0 6,5 7,8 8,3 9,7 8,1 7,3 7,4 4,5 7,8 SEKSJON INDREMEDISIN LSH 10,1 12,1 9,7 4,9 7,1 6,9 4,8 5,7 7,4 3,8 6,1 5,4 7,1 4,5 8,3 KREFTSEKSJONEN 8,8 12,3 7,7 6,1 7,4 11,5 8,5 10,7 9,1 9,2 5,7 5,2 8,5 4,5 5,2 SUM KLINIKK 8,1 9,3 7,6 5,6 7,1 8,1 7,4 7,5 7,1 7,4 6,9 6,0 7,3 4,5 6,7 Sjukefråværet i Medisinsk klinikk var 7,3 % per desember. Gjennomsnittleg sjukefråvær for medisinsk klinikk i november var 6,9 %. Dette er om lag det same gjennomsnitt som for 2008 sett under eitt. Snitt hittil snitt 2008 KVALITET Side 6

7 EPIKRISETID Epikrisetida var 82% i desember. Korridorpasientar Korridorpasientar syner ein liten nedgang for desember samanlikna desember i Samanlikna med heile 2008 viser resultatet ein markant auke i tal korridorpasientar. Auken er ved medisinsk sengepost, kreftsengeposten og ANRR ved Førde sentralsjukehus. Det er frå oktober av sett inn tiltak som har verka positivt m.o.t. tal korridorpasientar. KORRIDORPASIENTAR 09) (des- i fjor i År i Fjor Hittil i år Hittil fjor Hittil Barn sengepost Førde Kreft sengepost / palliativ eining Medisinsk sengepost Førde Medisinsk sengepost Lærdal Medisinsk sengepost Nordfjord Nevro/revma/rehab Førde Sum Side 7

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 820 812

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 808 869-61

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 734 913-179

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: august 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: Februar 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk Klinikk Månad: april 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 877

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 527

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A 873

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn planlagt for perioden, både for døgnpostar

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er litt høgare enn planlagt for perioden. Beleggsprosenten på

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Januar 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden, både for døgnpostar og poliklinikk.

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 6 6 400008 - Basisramme - 97

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: juli 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Juli har vore ein roleg periode med litt færre polikliniske konsultasjonar enn planlagt. Aktiviteten

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: april 2018 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten innanfor psykisk helsevern er om lag som planlagt for perioden. Beleggsprosenten på dei

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Styresak. Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: 23.04.2008 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Styresak. Arkivkode: 025 Arkivsak: 2008/17 Dato skrive: 23.04.2008 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 30. april 20 Styresak nr. 029/ V Styresak Arkivkode: 025 Arkivsak: 20/17 Dato skrive: 23.04.20 Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne periode Avvik Avvik Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I oktober vart det

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2016. Medisinsk klinikk Helse Førde HF Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 4 Aktivitet... 7 5 Bemanning... 10 6 prosess... 11 Medisinsk Klinikk Side 2 1 Samandrag Medisinsk klinikk

Detaljer

Verksemdsrapport. Heildøgn Akkumulert for året har det vore 132 færre innlagte pasientar enn planen, 58 færre enn året før.

Verksemdsrapport. Heildøgn Akkumulert for året har det vore 132 færre innlagte pasientar enn planen, 58 færre enn året før. Verksemdsrapport Kirurgisk Klinikk Månad: 2018 Januar AKTIVITET Kirurgisk Klinikk Denne periode Til no i år Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik Faktisk Budsjett Avvik I fjor Avvik DRG-poeng dag/døgn A

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2015. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2015 Medisinsk klinikk Helse Førde HF INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 4 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2015... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2015... 7 4 Aktivitet... 10 5 Bemanning...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Mars 2017 AKTIVITET Denne periode Avvik Avvik Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I mars vart det behandla

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786

2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET DRG-poeng Samla etter fem månader syner tal DRG-poeng for dag/døgn/poliklinikk/gjestepasientar eit negativt avvik på 137 DRG-poeng. I hovudsak

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: April 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Orientering til styret i Helse Førde

Orientering til styret i Helse Førde Orientering til styret i Helse Førde Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 12.07.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arve Varden/Terje Ulvedal Rapportering frå verksemda per juni 2018 FAG Ventetid

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer