Rapport frå STAB OG STØTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport frå STAB OG STØTTE"

Transkript

1 Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose sjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Gjestepasientar Rehabilitering Renter på lån og bankinnskot Andre finanskostnadar og inntekter Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til gjestepasientar, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. På årsbasis syner prognosen risiko for eit negativt avvik på mill kroner på det budsjettekniske området. Hovudårsaka til dette er at sjukehuset i Florø ikkje er selt, slik at avskrivingar knytt til bygningsmassen må kostnadsførast over drifta. I tillegg medfører framskunda utflytting frå brakker ved sentralsjukehuset ei nedskriving av restverdi med 2,3 mill. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling Hittil sjett ose - STAB OG STØTTE FELLES ADM DIR ADMINISTRASJONSAVDELINGA HR-AVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE DRIFT OG EIGEDOM

2 I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på kroner hittil i år. osen ut året syner eit meirforbruk på 1,4 mill i høve budsjett. a kjem frå følgjande områder: Tiltak Adm.dir området får ein meirkostnad på konsulenttenester. Mindreforbruk innan Administrasjonsavdelinga kjem frå budsjetterte stillingar innan sekretariatet som det ikkje er tilsett i. Mindreforbruk innan HR-området kjem frå at budsjetterte kostnader til undervisning ikkje er gjennomført.. For Intern service prognoserer me eit samla innsparing på 216 i år. Intern service er svært samansett med variasjonar i meirforbruk og mindreforbruk. Nærare forklaring blir gitt i kap Meirforbruk innan Drift og eigedom kjem frå: Auka energikostnad, meir havari og akutt vedlikehald enn budsjettert og det at Florø sjukehus ikkje vart selt i 20. Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Tiltak 20 for rapportering og oppfølging Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Nedbemanning HR-avdeling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab Tiltak, nummer og navn sjett Omtale status 20 Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift Sum tiltak i budsjettet Stab Sum Stab og støtte Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Nytt styringsmål Sum Intern service CB - ADM DIR CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING CD - HR-AVDELING CF - ØKONOMIAVDELING Sum Foretaksområdet BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - EIGEDOM FELLES Sum Drift og eigedom Sum Stab og støtte

3 Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: Tiltak mai 20 Plan sjett Omtale status iverksett 20 Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt Gjennomført Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt Gjennomført Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Gjennomført Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni Gjennomført Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Gjennomført Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte sonell Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 Totalt FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 B500P - Fast løn perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 2,1 1,1 2,7 3,2 3,4 32,5 12,6-19,8 17,9 B50 - Anna vikarløn 0,7 0,4 0,4 0,2 1,5 0,4 0,5 0,4 1,2 0,2 5,9 3,9-2,1 4,8 B Sjukevikar 26,6 29,1 23,7 26,8 23,3 23,5 21,0 15,5 17,1 24,9 231,7 207,1-24,5 252,1 B Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 7,4 53,2 18,1 4,9 5,9 99,3 133,3 34,1 138,6 B50 - Overtid 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,7 1,5 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 1,8 2,5 0,7 2,7 B5S - Overtid sjukdom 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 1,0 0,2 0,5 0,7 1,1 6,4 11,3 4,9 13,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 38,6 37,2 31,2 30,8 28,2 34,7 76,2 37,7 27,6 35,8 378,0 371,9-6,1 431,3 N Fast løn 349,2 351,2 350,6 350,2 352,5 353,8 353,9 351,0 348,2 344, , ,9 86,3 4 3,4 N Fast løn Midlertidig tilsett/ledig 0,6 stilling 1,4 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2,4 11,4 1,1 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-1,1-0,3 0,0-8,8-2,1-13,9-1,2 12,7-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8,0 13,1 11,9 15,4 17,6 122,5 49,9-72,6 60,0 N Lønn med refusjon/tilskudd2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 22,0 36,0 14,0 44,0 N Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 2,7 0,0-2,7 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 3,4 1,5 1,8 1,1 2,0 1,4 1,1 1,7 17,6 21,4 3,7 25,4 N50A - Overtid trekk avspass -1,0-1,3-1,2-0,9-0,9-1,0-0,9-1,0-0,7-0,9-9,7 -,1-0,4-13,4 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-2,1 0,5 2,7 0,5 N Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,4 2,9 2,1 1,3 2,9 0,7 1,6 17,4 27,6,1 32,2 N Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 362,4 365,4 368,9 367,6 370,8 368,0 372,3 369,4 360,2 366, , ,4 54, ,9 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 0,0-6,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG 82,8 HUSØKONOMI 83,9 83,1 82,7 82,7 83,8 5,7 89,2 79,7 88,7 862,3 775,1-87,2 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 125,9 141,3 121,7 122,2 122, , ,9 63, ,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 46,9 51,8 47,2 45,2 45,8 463,7 505,6 41,9 605,5 0BG - PASIENTHOTELL 4,8 4,4 4,9 3,7 4,2 3,9 5,6 5,8 5,1 5,2 47,5 46,2-1,3 55,9 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,5,0 11,5,2,6 5,2 3,2-2,0 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 271,7 272,8 269,8 267,4 267,8 272,0 315,4 276,4 263,4 274, , ,0 9, ,0 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 11,5 12,6 12,7 11,6 12,3 126,1 139,2 13,1 167,0 0CC - ADMINISTRASJONSAVDELINGA 33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 35,2 37,6 35,8 32,0 34,5 349,7 369,6 19,8 444,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,7 39,4 39,0 38,9 40,7 381,0 369,6-11,5 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,5 16,7 16,5 15,1 15,1 168,2 178,7,5 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 1,9 6,3 4,0 97,6 2, , ,1 32, ,6 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 25,3 24,3 23,4 24,3 23,3 236,8 225,1-11,7 267,7 0EA - DRIFT OG EIGEDOM 5,0 5,1 5,0 5,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 42,9 56,0 13,1 68,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 29,3 28,3 27,4 27,3 26,3 279,7 281,1 1,4 335,7 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Stabil utvikling av månadsverk gjennom heile året for Stab og Støtte. Samla nedgang i høve budsjett kjem frå Servicesenteret og Sekretariatet. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 4,1 5,5 9,6 9,5 6,3 7,1 5,5 4,5,5 ADMINISTRASJONSAVDELING 8,7 7,2 7,3 7,9 6,4 9,5 4,9 4,0 5,0 4,9 6,6 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,2 7,2 8,6 9,8,9,2,4 9,6 9,4 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 3,3 11,1 8,7 6,6 5,7 5,7 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. 3

4 2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon sjett ose - 0CB1 - ADM DIR CB5 - UTVIKLINGSAVDELING CC4 - EPJ CG1 - INFORMASJONSAVDELING Adm.dir. området syner eit meirforbruk på om lag 3,6 million etter ti månadar. Avdelinga prognoserer eit meirforbruk på 1,569 mill. kroner i høve godkjent budsjett. a skuldast følgjande: Reduserer prognosen for tilskot til pilotsjukehus prosjektet Meirforbruk på lønn har sin bakgrunn i omorganisering av fag frå Administrasjonsavdelinga til Adm dir området. Tilsvarande mindre forbruk på adm. avd. Meir forbruk på konsulenttenester enn budsjettert. 4

5 2.2 ADMINISTRASJONSAVDELINGA Administrasjonsavdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Administrasjonsavdeling pr. seksjon sjett ose - FAG FOU SEKRETERIAT ADMINISTRASJONSAVDELINGA STAB IKT Etter ti månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Samla så syner prognosen eit mindreforbruk på 1,356 mill. kroner. osert innsparing har sin hovudårsak i: Innsparing på fag kjem frå at tilsette er omorganisert til Adm.dir. området. Mindreforbruk innan sekretariatet pga av det ikkje er blitt tilsett i budsjetterte stillingar. Meirforbruk innan administrasjonsavdelinga stab kjem frå at budsjett praksiskonsulentar i 20 ikkje låg på adm. avdelinga. Mindreforbruket innan FOU vil bli redusert ut året. Kostnaden kjem no siste halvår. 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB HMS UNDERVISNING TILLITSVALDE, VO PERSONAL LØNN RESSURS HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 1,8 mill etter ti månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 815 innan HR-området. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at 5

6 det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. Noko av mindreforbruket denne månaden skuldast periodisering, og vil bli korrigert neste månad. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI REKNESKAP Økonomiavdelinga har eit mindreforbruk på 27 etter oktober månad. Ut året får avdelinga ei innsparing på vakante stillingar, medan det blir ein meirkostnad på innleige av konsulenttenester. Samla syner prognosen for avdelinga risiko for eit meirforbruk på 491 i INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Intern service pr. avdeling sjett ose - 0BA - I-SERVICE BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING BG - PASIENTHOTELL ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Samla så syner prognosen for 20 at Intern service går om lag i balanse. For den enkelte avdeling er årsaka til dei prognoserte avvika følgjande: 6

7 TTH har eit prognosert meirforbruk på 2,5 mill kroner. Dette kjem frå at det ikkje var budsjettert med reinhald Florø (840 ), meirkostnad vaskeritenester (700 ) og ein budsjetteknisk opprydding (1,0 mill) på eit fellesansvar på Nordfjordeid. Mindreforbruk innan Servicesenteret på 3,0 mill kroner pga at det ikkje er blitt tilsett i alle budsjetterte stillingar. Mindreforbruk innan Matforsyning på 1,2 mill. kroner. Effekten av matforsyning prosjektet. Ein byrjar også å ta ut effektar allereie før jul. Meirforbruk på Pasienthotellet på 474. Justering av fleire budsjettpostar i høve faktiske inntekter/forbruk. Meirforbruk innan MTA har sin hovudårsak i havari. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - DRIFT OG EIGEDOM Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 2,790 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka er eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 2,1 mill. kroner. Hovudårsaken til meirforbruket er: Auka energikostnader på 1,2 mill kroner Havari teknisk utstyr på 618 Auka vedlikehaldkostnader på bygg med 850 kroner Dei tekniske driftsavdelingane har innført innkjøpsstogg for å avgrense meirforbruket mest mogeleg ut året. 7

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk

Budsjett 2012. Kirurgisk klinikk Helse Førde HF. Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk 1. 2012 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF Innhold Samandrag 1. 2. Status og omstilling i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemmaningsplan 5. prosess Samandrag 1. føresetnader et for Kirurgisk klinikk i 2012

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr.

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Dato skrive: 11.01.2008 Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /844 Saksbehandlar: Ørjan Sandvik Godkjent av:

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.08.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer