Alternativt Budsjett 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt Budsjett 2012"

Transkript

1 Alternativt Budsjett 2012 Arbeiderpartiet Stavanger

2 Arbeiderpartiets alternative Budsjett 2012 Handlings- og økonomiplan Forsidebildet viser Arbeiderpartiets nye Bystyregruppe , lagsamling på Preikestolhytta, oktober Foto:Arnt-H Steinbakk 2

3 Innhold Innledning... 5 Våre visjoner... 7 Kommunens administrasjon... 8 Bestiller/Utførermodellen (ABI)... 8 Næringsutvikling... 8 Administrasjonsutvalget... 8 Sykefraværet... 8 Personalpolitikk... 9 Heltid-deltid... 9 Oppvekst skole og barnehage Vi vil prioritere: Sykefraværsprosjektet barnehage Sommeråpne barnehager Skolesektoren skal styrkes Senior- og kompetansetiltakene opprettholdes Kompetansebygging SFO Vaktmestertjenesten på skolene Studentplan for Stavanger Levekår helse og omsorg Vi vil prioritere: En god eldreomsorg med full sykehjemsdekning til alle som trenger det innen Styrket bemanning på sykehjem og reduksjon av sykefraværet Et hjem å bli glad i - Livsgledekoordinator Forebygging og oppfølgning gjennom samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Sykehjem Sykehjemsbemanning Livsgledekoordinator Kompetanseheving Rimelige bygg

4 Hjelp til voldtektsofre Kultur og idrett Vi vil prioritere: Nye Tou Svømmehaller, Folkebadet og alternative anlegg Kunstgressbaner Multihall Frivillige kulturorganisasjoner Integrering idrett Seniortilbud i idrettslagene prøveprosjekt Bymiljø og utbygging Vi vil prioritere: Klimanøytralt Stavanger innen Miljøhandlingsplan Tilrettelegge for el-biler og opprette flere ladestasjoner Byutvikling bolig og samferdsel Boligsituasjonen Kollektivløsninger for fremtiden Vedlegg tabell med noter Endring drift Saldering - drift Differanse drift/saldering: Investeringsprogram/endringsforslag

5 Innledning «Til demokrati hører også muligheten for full frihet, trygghet og velferd.» Einar Gerhardsen, 1947 Den røde tråden i all Arbeiderpartipolitikk, er å bygge sterke fellesskap der alle får være med. Dette skal også kjennetegne vår politikk i Stavanger. Vi vil ha en kommune der vi i fellesskap sørger for at alle har en tilfredsstillende livskvalitet. På den måten får vi alle frihet til å leve livene slik vi selv ønsker det. Stavanger er en god by å bo i for de aller fleste av oss. Arbeiderpartiet skal arbeide for at den fortsatt skal være det. Men vi har oppgaver som må løses. I dagens Stavanger er det noen som faller utenfor, noen som ikke tar del i den velstandsveksten som mange av oss i verdens rikeste land, og en av landets rikeste kommuner, har opplevd de siste årene. Samtidig er det mennesker som opplever utrygghet fordi de ikke vet om og når de får den omsorgen de trenger. Mange av disse menneskene opplever et økende gap mellom privat og offentlig rikdom. Der noen har økonomi til å kjøpe det de trenger av velferdstjenester er andre helt avhengig av et godt offentlig tilbud, enten det gjelder en god skole for ungene, eller fysioterapi for å trene seg opp etter et lårbensbrudd. Skal alle ha like muligheter til å leve et rikt liv er det derfor viktig at Stavanger kommune kan gi et godt tjenestetilbud til alle, uavhengig av bakgrunn eller lommebok. Stavanger har opplevd stor vekst de siste årene. Samtidig ser vi at det er et økt press på kommunens tjenester, uten at de økonomiske rammene har vokst tilsvarende. Arbeiderpartiet mener derfor at vi denne perioden står overfor et verdivalg. Skal vi tillate at kvaliteten på kommunes tjenester gradvis blir redusert? Vi hører et samlet «nei» fra foreldre og skolesektoren. Og rådmannen advarer tydelig når det i Stavangerskolen 2011 står: «Innsparinger i grunnskolesektoren vil på sikt kunne påvirke elevenes læringsutbytte». Skal vi tillate at over 100 mennesker med kvalifisert behov for heldøgns omsorg likevel må vente i måneder på sykehjemsplass? Vi hører et samlet «nei» fra seniorer som frykter sin framtid, fra eldre som venter på plass, og fra utslitte pårørende. Skal vi tillate at mor og far blir usikre på om de kan stå i jobben fordi kommunen ikke kan levere et barnehagetilbud på en tid på året der de gjerne trenger det mest? Vi har hørt et samlet «nei» fra foreldre, barnehagepersonale og næringslivet. Arbeiderpartiets svar er derfor at vi må prioritere drift og levere gode offentlige tjenester, til dem som trenger det, når de trenger det. Det er også løfter vi gav til våre velgere i valgkampen. Men prioriteringer betyr også at vi må velge. Velge hva vi vil satse på, men også hva vi ikke 5

6 lengre skal satse på. Og i tillegg, velge hvordan vi skal finansiere våre felles løsninger. Vårt budsjett viser våre prioriteringer. Vi har valgt en ny kurs der vi prioriterer hardere mellom «kjekt å ha» og «må ha». Vi vil og må ha: En god eldreomsorg Opptrapping mot full sykehjemsdekning i 2015 og styrking av Samhandlingsreformen for forebygging og rehabilitering er våre viktigste saker En skole å bli klok av Ingen flere kutt og fortsatt satsing på lærernes kompetanse er en forutsetning En god by å bo i Vi viderefører satsning på kultur og trapper opp tilskudd til breddeidretten. Samtidig vil vi fortsatt arbeidet for et sterkt og variert næringsliv i regionen. Da må vi også løse framtidens utfordringer: boliger, transport og kompetanse. Stopp i skolekutt er en nødvendig begynnelse. Dette finansierer vi gjennom harde prioriteringer på investeringssiden. Folkebad er erstattet med en svømmehall på Hinna, Hermetikken forutsettes solgt, og vi vil vente med Stavanger Forum til vi har fått kunnskap om utnyttelsen av hallkapasiteten i Stavanger. Men vil vi ha en skole og velferdstjenester som møter våre krav til omfang og kvalitet må i alle bidra i fellesskap. Derfor har vi i år økt eiendomsskatten med 1 promille. «Velferdspromillen» på 65 millioner som er øremerket til følgende bruk: Tidlig drift Bergåstjern (51 plasser) Stoppe ombygning av dobbeltrom Forebygging og rehabilitering for hjemmeboende Vi har klare mål, og de skal vi følge opp i årene som kommer. For øvrig er vi i hovedsak enig i Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og til Handlings- og økonomiplan , og vil berømme Rådmannen og hennes stab for en oversiktlig og ryddig fremstilling av årets budsjettdokumenter. 6

7 Våre visjoner Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er unike og like mye verdt. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke noen få. Ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet er den retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på de som ikke klarer seg helt på egen hånd, og sørger for at de kan leve et liv i verdighet. Solidaritet mellom mennesker er en forutsetning for å kunne skape et slikt samfunn. Våre mål og prioritering for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner her: 7

8 Kommunens administrasjon En god by å leve i forutsetter en omstillingsvillig kommune som yter rask og god service. Arbeiderpartiet mener at Stavanger kommune har en meget kompetent og faglig sterk administrasjon der Rådmannen og fagavdelingene er et viktig verktøy for å få gjennomført våre politiske beslutninger på en effektiv og god måte. Men Stavanger står foran store utfordringer både på drifts- og investeringssiden, og det må forventes at vi jevnlig tar et selvkritisk blikk med det mål at vi til enhver tid skal løse oppgaver på en best og mest mulig effektiv måte for innbyggere og næringsliv. Levekårsundersøkelsene må legges tilgrunn for all kommunal planlegging. Bestiller/Utførermodellen (ABI) Med dagens utfordringer og oppgaver mener vi at administrasjonen ikke kan reduseres ytterligere, men vi trenger kunnskap om styrker og svakheter ved dagens drift. Da har vi grunnlag for å ta et selvkritisk blikk bruker vi pengene våre på den beste måten? Vi har derfor bedt om en sak der Bestiller/Utførermodellen blir vurdert, inkludert ABI. Næringsutvikling Arbeid til alle er jobb nummer èn. Energibyen Stavanger har gjennom flere tiår utviklet et næringsliv basert på høy kompetanse. Framtidens Stavanger skal bygge videre på dette fundamentet. En god næringspolitikk bygges på to hovedelementer: Infrastruktur og kompetanse. I tillegg kreves en omstillingsvillig kommune som yter rask og god service. Vi får tilbakemeldinger fra næringslivet om at Stavanger har kapasitetsbegrensninger som kan hemme ytterligere vekst. Dette gjelder tilgang på boliger, kompetanse og behov for et effektivt og helhetlig transportsystem som kan få folk på jobb og skole. Stavanger Arbeiderparti skal arbeide med alle disse utfordringene slik at vi både på kort og lang sikt kan sikre og tilrettelegge for trygge og gode arbeidsplasser. I flere av kapitlene under vil du finne mer informasjon om noen av de tiltakene vi vil gjennomføre. Administrasjonsutvalget Sykefraværet Arbeiderpartiet er generelt bekymret for at sykefraværet blant ansatte i Stavanger kommune er økende. Vi er spesielt urolig over utviklingen innenfor barnehagesektoren og sykehjem. Det har lenge vært en kjensgjerning at barnehagene har hatt mange ansatte på midlertidig dispensasjon fra kravet til pedagogisk utdanning. Tilsvarende ser vi at vikarbruken på sykehjemssektoren er høy. Vi ønsker å få mer kunnskap om sammenhengene mellom en presset arbeidssituasjon og sykefravær, og vil derfor igangsette prøveprosjekter i begge sektorer. Uavhengig av dette bør det vektlegges hvordan vi skal redusere sykefraværet både på lang og kort sikt. 8

9 Sykefraværet i Stavanger kommune er fortsatt over gjennomsnittet. Arbeiderpartiet vil ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk, med fokus på ledelse, trivsel og mestring. Vi er positiv til Rådmannens målsettinger om å redusere sykefraværet, men er opptatt av at kommunens medarbeidere må tas med på råd og at unødvendig arbeidspress må unngås ved at tilstrekkelig bemanning sikres der dette er nødvendig og påkrevd. Personalpolitikk Stavanger kommune har et stort ansvar for å utvikle en personalpolitikk som legger økt vekt på ulike livsfaser og mangfold. Innenfor flere områder har kommunen vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere. Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen fører en konkurransedyktig lønnspolitikk, og vil også bruke mer penger til etter- og videreutdanning. Arbeiderpartiet mener det er viktig at de ansatte involveres tidlig i alle prosjekter som gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, og for å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene. Heltid-deltid Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at Rådmannen forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. 9

10 Oppvekst skole og barnehage Våre barn og unge skal ha like muligheter til en god barnehage, skolegang og SFO, og disse tjenestene skal preges av høy kvalitet og høyt faglig innhold. Da må vi øke, ikke redusere skolenes driftsbudsjetter, samtidig som det må opprettholdes gode tiltak for å sikre rett kompetanse og tiltak for at medarbeidere ønsker å bli værende lengst mulig i sine stillinger. Vi vil prioritere: Satsing på barnehage - åpne barnehager hele året Skolesektoren skal styrkes kutt reverseres og driftsbudsjettene styrkes Flere lærere i grunnskolen styrke lærernes kompetanse Vaktmestertjeneste på skolene Studentplan for Stavanger Sykefraværsprosjektet barnehage For Arbeiderpartiet er det fortsatt en prioritert oppgave å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet og medarbeidere med rett kompetanse. Barnehagen er en viktig del av barnets hverdag. Her lærer de språk, sosial samhandling og får utviklet lærelyst. Målet om å oppnå full barnehagedekning er nå realisert, noe Arbeiderpartiet har kjempet aktivt for både nasjonalt og lokalt i Stavanger. Full barnehagedekning har vært en av den Rødgrønne regjeringens viktigste prioriteringer. Vi vil fortsette satsingen på å sikre god kompetanse og bemanning i barnehagene, og mener det må utredes om det kan være en sammenheng mellom høyt sykefravær og for få medarbeidere og mangel på rett kompetanse i barnehagene. Vi vil derfor øke tilskuddet med 5 millioner kroner i 2012 for å styrke tettheten av pedagoger i barnehagene. Sommeråpne barnehager Rammene for barnehagene er stramme og det er varslet at Rådmannen vil foreslå å redusere tilgjengelighet på barnehagetilbudet på sommeren for å spare penger. Arbeiderpartiet mener dette er feil vei å gå. Vi vil i realiteten settes tilbake til «fellesferiens tid». Det vil skade mange enslige foreldre og familier med lav inntekt uten andre alternativ. Sommerstengte barnehager vil også kunne svekke et næringsliv som trenger arbeidskraft, og da gjerne gjennom sommermånedene hvor det er vanlig med full revisjons-/vedlikeholdsaktivitet offshore. Arbeiderpartiet vil derfor ikke kutte i barnehagetilbudet slik Rådmannen foreslår. Vi vil reversere Rådmannens kuttforslag på 5,6 millioner kroner. Skolesektoren skal styrkes Rådmannen foreslår reduksjon i skolenes driftsbudsjett med 11,8 millioner kroner pr år frem til Dette vil svekke skolen. Arbeiderpartiet viser til den nylig behandlede meldingen «Stavangerskolen 2011» der det heter: «Innsparinger i grunnskolesektoren vil på sikt kunne påvirke elevenes læringsutbytte.» Kuttforslaget tilbakeføres i sin helhet i HØP-perioden. Fordeling av budsjettmidlene må foretas med utgangspunkt i de utfordringer skolene står overfor som krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning, bemanning, kompetanseutvikling og drift for øvrig. 10

11 Senior- og kompetansetiltakene opprettholdes Det foreslås reduksjon i seniortiltak for lærere med 3,8 millioner kroner pr år fremover. Dette er Arbeiderpartiet uenige i, og vi vil at dagens nivå på seniortiltak blir videreført. Vi trenger kompetansen og erfaringen til eldre lærere. Dessuten må det også for Stavanger kommune være et mål at arbeidstakerne fortsetter i sine stillinger lengst mulig. Det er derfor et viktig tiltak å satse på seniorene også innen læreryrket, og vi vil fremme en sak til Rådmannen om å få evaluert seniortiltakene for å sikre best mulig treffsikkerhet og utnyttelse av ressursene. Kompetansebygging Lærernes kompetanse er en kritisk faktor for en god skole, og prosjektet Kompetanse for kvalitet er det derfor av stor betydning at blir videreført på dagens nivå. Vi vil derfor å reversere Rådmannens kuttforslag på 1,0 million kroner. SFO SFO er en viktig arena som et velorganisert og tilrettelagt fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klassetrinn, og for funksjonshemmede elever opp til 12 år. Arbeiderpartiet vet at mange småbarnsfamilier har en anstrengt økonomi, og vil gjerne skjerme disse. Når vi i tillegg øker eiendomsskatten er det desto viktigere at vi gir noe lettelse til denne gruppen. Vi har derfor halvert Rådmannens kuttforsalg fra 4 til 2 millioner kroner. Vaktmestertjenesten på skolene Skolene har de siste årene hatt en ambulerende vaktmestertjeneste gjennom Stavanger Byggdrift. Arbeiderpartiet ønsker å gå tilbake til ordningen med dedikerte vaktmesterstillinger på den enkelte skole. Dette må ses i sammenheng med evalueringen av bestiller-utfører modellen. Ordningen med ambulerende vaktmestertjeneste oppleves som tungvint og overadministrert. Vi mener også at den enkelte skoles utfordringer med vedlikehold vil bli bedre ivaretatt og utført på en bedre måte dersom det er ansatte på den enkelte skole som i sitt daglige virke kan følge med og signalisere behovene for vedlikehold direkte til ledelsen. Studentplan for Stavanger Dersom Stavanger skal bli en av de fremste og foretrukne studentbyene i Norge, trenger vi en helhetlig og målrettet plan. Arbeiderpartiet vil derfor at det utarbeides en overordnet plan for videre utvikling av Studentbyen Stavanger. Vi må ha som ambisjon å bli Studentbyen Stavanger på samme måte som vi allerede er Energibyen Stavanger. For å nå dette målet må det samarbeides på flere arenaer i regionen for å konkretisere og synliggjøre den strategiske satsingen, og for å utvikle Stavanger til landets mest foretrukne studiested innenfor de studieretninger som tilbys. Vi har i fellesskap skapt Energibyen Stavanger nå må vi fortsette å skape Studentbyen Stavanger. Mål, samarbeidspartnere og tiltak skal tydeliggjøres i Studentplanen. Vi må styrke og videreutvikle samarbeidet med utdannings- og studentorganisasjonene, fylket og nabokommuner, næringslivet og andre relevante lokale og regionale aktører. Dagens debatt om studentbyen er oppsplittet og preges av lite helhetstenkning. 11

12 Levekår helse og omsorg Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller inntekt. Det må legges vesentlig større vekt på helsemessig forebygging for alle deler av befolkningen. Samhandlingsreformen gir kommunen en betydelig rolle når det gjelder forebygging og oppfølgning av pasienter. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet, og som gir eldre og deres pårørende større frihet. Dette betyr også at vi må kunne tilby grunnleggende hjelp som sykehjemsplasser og omsorgsboliger for alle som trenger det. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg med full sykehjemsdekning til alle som trenger det innen 2015 Styrket bemanning på sykehjem og reduksjon av sykefraværet Et hjem å bli glad i - Livsgledekoordinator Forebygging og oppfølgning gjennom samhandlingsreformen Samhandlingsreformen En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Innføring av Samhandlingsreformen gir Stavanger kommune en mulighet til styrke dette arbeidet. Arbeiderpartiet konstaterer imidlertid at den vesentligste delen av overføringene fra Staten i forbindelse med reformen er tenkt brukt til egenfinansiering av sykehuskostnader. Videre går en betydelig del til oppfølgning av utskrivningsklare pasienter der Stavanger har et udekket tilbud i dag grunnet liten kapasitet på sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet har derfor sett det som nødvendig å styrke midlene til samhandlingsreformen. Spesielt i introduksjonsfasen de to første årene er dette vesentlig, og det legges her inn 10 millioner kroner årlig. Vi vet at administrasjonen står overfor en rekke oppgaver som vil kreve mer penger, og disse midlene skal kunne benyttes til dette arbeidet. En vesentlig del forutsettes brukt til etablering av flere stillingshjemler for fysioterapeuter (statlig bidrag pr stilling ) og hjemmebasert tjeneste. Samtidig har vi saldert deler av denne økningen ved nedleggelse av rehabiliteringsplasser i Spania. Dette fordi vi mener at rehabiliteringstilbudet over tid vil styrkes ved denne omleggingen. Et lokalmedisinsk senter forskutteres påbegynt, men dette forutsetter også statlige bidrag samt eventuelle bidrag fra samarbeidende kommuner og UIS. Sykehjem Vi står overfor store utfordringer i eldreomsorgen. De må vi løse både på kort og lang sikt. Arbeiderpartiet vil ha full sykehjemsdekning innen Vårt mål er at ingen skal måtte vente mer enn tre uker på en langtidsplass på sykehjem. Vi ser imidlertid at dette ikke lar seg realisere 12

13 på kort sikt, og målet er derfor at innen denne perioden skal ingen måtte vente mer enn seks uker. For å nå dette må vi bygge raskere enn det som er lagt opp til i budsjettforslaget, samt ta i bruk midlertidige løsninger. Forholdet mellom behov og dekningsgrad vil variere etter etterspørsel, befolkningsprognoser og ikke minst resultatene fra samhandlingsreformen. Vi vil derfor følge dette tett opp i de årlige budsjettprosesser. På lang sikt må vi forberede oss til en økning i behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Samtidig må vi sikre god bemanning og kvalitet i omsorgen. De tiltak vi har lagt inn omfatter derfor både kort og lang sikt og kan oppsummeres til: Bergåstjern sykehjem: settes i drift ved ferdigstillelse i 2012, 51 plasser brutto Konsekvens: økning driftskostnad 27 millioner i 2012 Øyane sykehjem: ferdigstilles i 2013 med 45 nye plasser Konsekvens: økning driftskostnader fra og med andre halvdel 2013 To-sengsrom opprettholdes inntil videre Konsekvens: økning driftskostnader med kroner årlig ut perioden Lervig sykehjem: ferdigstilles innen utgangen av 2015, 110 plasser Investeringskostnad, se investeringstabell med noter St.Petri sykehjem: prosjektering fremskyndes til 2012 og 2013 Investeringskostnad, se investeringstabell med noter Grunnerverv, sykehjem Investeringskostnad, se investeringstabell med noter Sykehjemsbemanning Arbeiderpartiet ser med bekymring på at bemanningen på sykehjemmene er redusert. Dette har følger for kvaliteten på de tjenester pasientene kan forvente å motta. Samtidig registreres det et tidvis høyt sykefravær med tilsvarende høye vikarkostnader. Arbeiderpartiet vil igangsette et prøveprosjekt for å se sammenheng mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Prosjektet forventes å vare i to år med 6 millioner kroner første år og 8 millioner kroner i Vi forventer at dette vil ha en positiv effekt på vikarbruken uten at effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Livsgledekoordinator Pasienter på syke og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i dag gjør en stor innsats på sykeog aldershjem. Men det er flere som har lyst og anledning til å yte mer. Ved å opprette en livsgledekoordinator i kommunal regi vil samarbeidet med frivillige personer og organisasjoner kunne koordineres og økes, til glede for alle som bor på sykehjem og for dem som kan yte en ekstra innsats. Det opprettes et prøveprosjekt etter mønster av Trondheims kommunes «Livsgledekoordinator» for fire år. Midler avsettes med en stilling til kroner i perioden. Tiltaket vil bli vurdert og evaluert fortløpende. 13

14 Kompetanseheving Helse og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Godt lederskap gir trygghet for arbeidstakere og et godt arbeidsmiljø i en krevende tid. «Rektorskolen» har vist seg å være et svært vellykket tiltak for å styrke ledelse innen skolesektoren. Tiden er moden for tilsvarende tiltak i omsorgssektoren. Arbeiderpartiet vil innføre «Omsorgsledelse», gjerne delt mellom Institusjonsledelse og Ledelse av hjemmebasert virksomhet. Dette må imidlertid utredes nærmere i et prosjekt der det settes av kroner i 2012 for å kartlegge innhold og omfang. Her må også eventuelle statlige bidrag klarlegges. I de tre påfølgende årene avsettes 1 million kroner årlig til ledelsesutviklingsprogram. Rimelige bygg Investering i nye sykehjemsbygg er en tung kostnad for kommunen og hver sykehjemsplass har gjerne en prislapp på over 3 millioner kroner. Vi ser imidlertid at det finnes rimeligere løsninger som nå testes ut, sist ved sykehjemsbygg som Malthus i disse dager setter opp for Trondheim kommune. Hver sykehjemsplass er her kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Stavanger vil i tiden framover måtte investere i flere nye sykehjem. Da må vi undersøke om dette kan la seg gjøre på en rimeligere og eventuell bedre måte enn dagens situasjon. Arbeiderpartiet vil derfor at denne, og tilsvarende kostnadsreduserende modeller blir vurdert i ved alle nybygg der det er hensiktsmessig. Arbeide for en trygg by Hjelp til voldtektsofre Voldtekt og utryggheten som overgrepet fremkaller har blitt et stort samfunnsproblem i Norge. Stavanger kommune, politiet, organisasjoner og enkeltpersoner har gjort en god innsats som har vist positive resultater i kampen for å stoppe voldtektsbølgen som har rammet byen. Likevel skjer det fortsatt voldtekter. Like viktig som å forebygge og bekjempe voldtekt er å ta vare på og ha et apparat for voldtektsofre. Vi vet at Dixi ressurssenter i Stavanger legger ned sin aktivitet. Dixi ressurssenter er viktig i forebyggingsarbeidet samt en viktig del av omsorgen rundt voldtektsofre. Stavanger Arbeiderparti vil at Stavanger kommune, i samarbeid med andre kommuner skal se på hjelpeapparatet rundt voldtektsofre og vil be om en sak der ulike alternative tiltak blir vurdert dersom Dixi ressurssenter i Stavanger fastholder sitt varsel om nedleggelse. 14

15 Kultur og idrett Vi vil prioritere: Videreføring av kultursatsingen o Med Rådmannens innstilling til Nye Tou o Styrket tilbud til frivillige/korps og ungdom Styrke breddeidrettene o Forsere utbygging av kunstgressbaner o Øke tilskudd til senior, integrering og drift Omgjøre Folkebadet til svømmehall på Hinna Nye Tou Stavangers økonomi er krevende, men Arbeiderpartiet ser det som vesentlig at første byggetrinn på Nye Tou realiseres. Pengene som nå avsettes er begrenset og Arbeiderpartiet vil ved de årlige budsjettprosessene vurdere nøye hvorvidt det er muligheter for å øke dette ytterligere. Svømmehaller, Folkebadet og alternative anlegg Arbeiderpartiet mener at Stavanger i kommende periode skal prioritere kvalitet, omfang og tilbud av primære og vesentlige tjenester til innbyggerne. Folkebadet har mange gode kvaliteter, men det synes liten vilje til å dele på kostnadene mellom flere kommuner. Tvert imot noterer vi oss at både Sandnes og Sola har egne planer for dekning av svømmeanlegg. I en slik situasjon må Stavanger prioritere andre oppgaver, og kommunen går ikke videre med Folkebadet i dagens form og konsept. I stedet må bydelen få et svømmetilbud, og vi har lagt inn 2 millioner kroner i 2014 til prosjekteringskostnader for en ny svømmehall med 25 meters basseng. Investeringskostnad og tidspunkt vil bli vurdert fortløpende i kommende budsjett. Utsettelse av svømmehallene i Kvernevik og Hundvåg reverseres. Kunstgressbaner Arbeiderpartiet vil støtte fysisk aktivitet blant unge og tilrettelegge for det arbeidet som idrettsklubber driver gjennom frivillig virksomhet. Det er meldt om et betydelig behov for flere kunstgressbaner i Stavanger. Dette utløser også tippemidler og for 2012 er det lagt inn bygging av fire kunstgressbaner, og to hvert påfølgende år i perioden. Kostnad for hver bane er satt til 7,5 millioner kroner der Statens andel forventes å være 2,5 millioner kroner. Prioritert rekkefølge vil være Hundvåg, Knudamyrå, Lassa og SIF første året. Multihall Ny hall, eventuell mobil hall, som i første byggetrinn inneholder skatehall og trikksykling, samlet på ca 2000 m² og kampsporthall på ca 600 m². Med ny fordelingsnøkkel på tippemidlene ser Arbeiderpartiet mulighet for et betydelig statlig bidrag som er satt til 40 millioner kroner og kommunens egenandel til 60 millioner kroner. Dette må imidlertid avklares nærmere ved prosjektering som påbegynnes i

16 Frivillige kulturorganisasjoner Arbeiderpartiet verdsetter det store arbeidet som legges ned i idretten og det frivillige organisasjonslivet, herunder korps og kor. Vi vil styrke dette arbeidet med kroner i økt tilskudd til drift i idrettslagene, og kroner til frivillige kulturorganisasjoner/korps og kor. I 2012 står det nye konserthuset ferdig. Det er allerede opprettet en ordning der det frivillige kulturlivet kan søke om støtte til leie av konsertsaler. Arbeiderpartiet er imidlertid opptatt av at flere skal kunne ha tilgang til konserthuset, og styrker derfor finansieringsordningen med kroner årlig. Integrering idrett Idrettsarenaen har vist seg å være et godt flerkulturelt møtested. Arbeiderpartiet ønsker å styrke arbeidet med mangfold og da spesielt arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger. Det gjør vi ved å støtte idrettslag som satser spesielt på dette arbeidet med kroner til formålet i Samtidig varsler vi en opptrapping til 1 million kroner i Seniortilbud i idrettslagene prøveprosjekt Idrett og fysisk aktivitet er forebyggende og gir muligheter til et godt sosialt liv. Vi vil legge til rette for bedre inkludering og engasjement av våre seniorer og eldre i det lokale idretts- og organisasjonsliv. Dette gir også muligheter for mer fysisk aktivitet og kultur på bydelsnivå. Seniorer og eldre kan i tillegg til egen fysisk aktivitet, også bidra med blant annet trening og lagledelse, logistikk og materiellhåndtering, vedlikehold, administrasjon og etablering av sosiale møteplasser for folk i alle aldre. I sum er dette godt forebyggende helsearbeid. Arbeiderpartiet vil etablere prøveprosjekter for seniorer i inntil fire idrettslag. Som del av satsingen vil vi etter søknad gi kommunalt tilskudd til idrettslag som gir allsidige tilbud og inkluderer seniorer og eldre, og setter av kroner til formålet. Bymiljø og utbygging Vi vil prioritere: Klimanøytralt Stavanger innen 2050 Miljøhandlingsplan Tilrettelegge for el-biler og opprette flere ladestasjoner Klimanøytralt Stavanger innen 2050 Verdens energibyrå krever handling for å forhindre kommende klimakrise. I en rapport framlagt 9. november i år spår byrået at temperaturen kan stige med 3,5 til 6 grader på sikt. Dette er varsler som Arbeiderpartiet tar på alvor med vår ambisjon om et klimanøytralt Stavanger innen Vi skal også følge opp avtalte mål i kommunens Klima- og miljøplan , og da er det nødvendig å iverksette et handlingsprogram som sikrer en tett og mer forpliktende oppfølging av miljøtiltakene enn det vi ser i dag. 16

17 Miljøhandlingsplan Stavanger kommune har en ambisiøs klima- og miljøplan. Gode mål er imidlertid ikke nok, vi trenger konkrete tiltak. Arbeiderpartiet vil derfor at denne skal følges opp gjennom en egen miljøhandlingsplan hvor konkrete tiltak utformes, evalueres og revideres årlig gjennom rapportering til Bystyret. Det er ingen tvil om at det gjøres mye godt miljøarbeid i Stavanger kommune, men vi kan bli enda bedre ved å sette oss klare og forpliktende årlige mål som vi styrer etter. Eksempler på tiltak kan være målbar (kvalitativ og kvantitativ) oppfølging av foreslåtte tiltak i klima- og miljøplanen som reduksjon av CO²-utslipp, når utskifting av kommunens bilpark til mer miljøvennlige biler og transportløsninger skal skje, måle fremdriften i energiøkonomisering i kommunale bygg i forhold til årlige mål og krav, og reduksjon i visse typer forbruk av for eksempel papir og skadelige vaskemidler og kjemikalier. Ansvarlig enhet for hvert tiltak skal utpekes og følges opp av ledelsen i kommunen med årlig rapportering til Bystyret. Tilrettelegge for el-biler og opprette flere ladestasjoner El-bilbruken må økes og et enkelt grep for å motivere til dette er å bedre tilgjengelighet på ladestasjoner i bysentrum og ellers i byen. Spesielt må kommunen søke midler til og opprette «hurtigladestasjoner» på strategiske steder i byen. Kommunen skal også gå foran som et godt eksempel, og ved utskiftning av egen bilpark vurdere overgang til el-biler der dette er hensiktsmessig. Byutvikling bolig og samferdsel Boligsituasjonen Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre god tilgang på boliger til byens befolkning, og at vi skal være i stand til å ivareta den befolkningsveksten som vi må forvente i årene fremover. Mangel på bolig er først og fremst et problem for den enkelte boligsøkende, men også en stor utfordring for kommunen og det øvrige offentlige og næringslivet, i forhold til å skaffe tilgang på kvalifiserte medarbeidere. Tilsvarende er dette også en stor utfordring for å kunne dekke studentenes boligbehov fremover. Vi vil bidra i et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommunene i regionen for å sikre bedre tilgang på boligtomter, men først og fremst er det viktigst at de planlagte utbyggingsområdene i Stavanger kommune blir tilrettelagt og klargjort for utbygging med vekt på forsert fremdrift. Kollektivløsninger for fremtiden Stavangerregionen trenger gode transportløsninger nå, og ikke først om 30 år. Av hensyn til næringsliv, befolkningens tidsbruk og klimamål trenger vi gode kollektivløsninger og da må det arbeides parallelt med mange flere tiltak. Bybane og/eller bussway er bare en del av de tiltakene som er nødvendige. Arbeiderpartiet vil ha en plan for Stavanger der flaskehalser, gode tiltak som fremmer kollektivbruk og framtidige reguleringsoppgaver identifiseres. Slik kan vi påbegynne nødvendig planarbeid i påvente av samferdselsmidler. Samtidig kan vi gjøre de små tiltakene som letter trafikksituasjonen i påvente av de større tunge investeringene. 17

18 Vedlegg tabell med noter Endring drift Grønn = økning i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr Bergåstjern sykehjem Svømmehall Kvernevik Samhandlingsreformen Ny Øyane Sykehjem Avvikle dobbeltrom Ny Livsgledekoordinator Ny Sykefraværsprosjekt, sykehjem Generell reduksjon driftsrammer (s 87) Seniortiltak i skolen Kompetanse lærere SFO Ny Sykefraværesprosjekt, barnehage Ny Sommeråpne barnehager Ny Omsorgsledelse Ny Idrett, driftstilskudd Ny Integrering - idrett Ny Metropolis, småjobbsentral Ny Seniortiltak idrettslag Bussavtale, kulturelle skolesekk Ny Frivillige kultur/korps Ny Husleiekompensasjon konserthus Ny Skatehall, renhold Sum økt driftsutgifter Linje 1 Bergåstjern sykehjem Drift igangsettes fra og med 1. april Effekt 10 måneders drift Linje 2 Kvernevik Fremskutt driftstidspunkt 2014, økning i driftskostnader med 3 millioner kroner. Linje 3 Samhandlingsreformen En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Vesentlige deler av finansieringen fra staten må imidlertid brukes til dekning av tiltak for utskrivningsklare pasienter som Stavanger i dag ikke har et tilstrekkelig tilbud til. Budsjettet styrkes for å kunne gjennomføre intensjonen med forebygging, folkehelse og rehabilitering. 18

19 Budsjettøkningen forutsettes å gi positive innsparinger i kommunens egenandelbidrag ved sykehusinnleggelse. Vi vil avvente faktisk effekt og har ikke justert budsjettet for dette. Linje 4 Øyane sykehjem Sykehjemmet på Øyane igangsettes snarest og forutsettes igangsatt andre halvår Driftskostnader er satt til kroner pr plass da kommunen betaler pr plass til stiftelsen som eier og driver sykehjemmet. Linje 5 Avvikle dobbeltrom Ytterligere avvikling av dobbeltrom stoppes og rommene brukes som midlertidige plasser i påvente av nybygg. Kostnad på kr 16,5 millioner drift årlig. Merk, posten forutsetter at det arbeidet som nå pågår i 2011 stoppes og at deler av rommene kan gjenopprettes til bruk som dobbeltrom. Dersom dette ikke er mulig kan deler av posten vurderes omdisponert til styrket bemanning. Linje 6 Livsgledekoordinator Arbeiderpartiet ønsker at pasienter på syke og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter i dag gjør en stor innsats på syke og aldershjem. Men flere som har lyst og anledning til å yte mer. Ved å opprette en frivillighetskoordinator i kommunal regi vil samarbeidet med frivillige kunne koordineres og økes, til fordel for alle sykehjem. Det opprettes et prøveprosjekt etter mønster av Trondheims kommunes «livsgledekoordinator» for to år. Linje 7 - Prosjekt Sykefravær i sykehjem Arbeiderpartiet vil igangsette et prøveprosjekt for å se sammenheng mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Prøveprosjekt i to år. Eventuell positiv effekt på vikarkostnader er ikke medregnet. Linje 8 Generell reduksjon driftsrammer Rådmannen foreslår reduksjon i skolenes driftsbudsjett med 11,8 millioner kroner pr år frem til Arbeiderpartiet vil tilbakeføre kuttforsalget i sin helhet i HØP-perioden for å sikre forsvarlig drift i skolene. Linje 9 Seniortiltak i skolen Det forventes en økning i antall seniorer i skolen fremover, men den forventede kostnaden på 3,9 millioner kroner er ikke innarbeidet. Arbeiderpartiet vil legge til denne kostnaden for å sikre at vi kan beholde seniorene lengst mulig, og for å unngå reelle kutt i antall lærerstillinger. Linje 10 Kompetanseutvikling lærere Kompetanseutvikling er viktig for fortsatt utvikling av skolen og for å øke motivasjon og trivsel for den enkelte lærer. HØP-dokumentet fremstår motstridende på dette punkt ved at det i Driftstabellen linje 114 Juster omfanget av kompetanseutvikling fremgår reduksjon på 1 million kroner, mens det i tekstforklaringen til Skole og SFO, pkt side 87, fremgår at satsingen skal videreføres. Arbeiderpartiet vil derfor forsikre seg om at dette blir innarbeidet, og at det foreslåtte kuttet blir tilbakeført i sin helhet. 19

20 Linje 11 SFO Arbeiderpartiet vil primært beholde dagens prisnivå i SFO, men ser at vi prismessig ligger under flere sammenlignbare ASSS-kommuner og byer. Vi vil halvere Rådmannens kuttforsalg fra 4 til 2 millioner kroner. Linje 12 Sykefraværsprosjektet barnehage Vi vil fortsette satsingen på å sikre god kompetanse og bemanning i barnehagene, og mener det må utredes om det kan være en sammenheng mellom høyt sykefravær og for får medarbeidere/rett kompetanse i barnehagene. Vi vil derfor øke tilskuddet med 5,00 millioner kroner i 2012 for å styrke tettheten av pedagoger i barnehagene. Linje 13 Sommeråpne barnehager Arbeiderpartiet mener at barnehagen skal være et helårlig tilbud, og vil ikke kutte i barnehagetilbudet slik Rådmannen foreslår. Vi vil derfor reversere Rådmannens kuttforslag på 5,6 millioner kroner. Linje 14 Omsorgsledelse Arbeiderpartiet vil innføre «Omsorgsledelse», gjerne delt mellom Institusjonsledelse og Ledelse av hjemmebasert virksomhet. Dette må imidlertid utredes nærmere i et prosjekt. Linje 15 Idrett driftstilskudd Styrke driftstilskudd til idrettsorganisasjonene. Linje 16 Integrering idrett Arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger i idretten er viktig. Arbeiderpartiet setter av ,- kroner til formålet i 2012, og trapper opp til 1 million kroner i Linje 17 Metropolis Småjobbsentralen Gjenopprettelse av Småjobbsentralen. Samlet finansieringsbehov er ,- kroner. Alternativ finansiering vurderes for resterende. Linje 18 Seniortilbud idrettslag Arbeiderpartiet vil etablere prøveprosjekter for seniorer i inntil fire idrettslag. Som del av satsingen vil vi etter søknad gi kommunalt tilskudd til idrettslag som gir allsidige tilbud og inkluderer seniorer og eldre, og setter av kroner til formålet. Linje 19 Bussavtale Kulturelle skolesekken Bussavtalen i den kulturelle skolesekken plusses med kroner i forhold til Rådmannens forslag, slik at reduksjonen får mindre konsekvenser for skolenes muligheter til transport til kulturinstitusjoner og arrangement samt ekskursjoner i faglig sammenheng. 20

21 Linje 20 Frivillige kulturorganisasjoner Arbeiderpartiet verdsetter det store arbeidet som legges ned i idretten og det frivillige organisasjonslivet, herunder korps og kor. Vi vil styrke dette arbeidet med ,- kroner. Linje 21 Husleiekompensasjon Konserthuset Kompensasjonsordningen for det frivillige kulturlivet styrkes. Linje 22 Skatehall Storhaug Skatehallen på Storhaug drives stort sett på dugnad og har mange brukere. Dette er utfordrende i forhold til drift og renhold av hallen som er i kommunalt eie, og Arbeiderpartiet setter av ,- kroner årlig fremover til dette formålet. Saldering - drift Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr Folkevalgte Formue-/inntektsskatt Eiendomsskatt Tilskudd bybane, planlegging Ny Rehabiliteringsplasser i Spania Ny Energiøkonomisering, bygg Sum Differanse drift/saldering: 2012: Overskudd på 1 million avsettes til fond 2013: Overskudd på 4 millioner avsettes til fond 2014: Underskudd på dekkes av fondsmidler 2015: Overskudd på avsettes til fond Linje 1 Folkevalgte Stavanger har en stram økonomi der alle enheter må prioritere og vurdere mulige innsparingstiltak. Arbeiderpartiet mener at rammene for folkevalgte også kan justeres uten at dette går ut over rekruttering til politikken eller de folkevalgtes arbeid. Reduksjon foreslås til 5%. Konkrete innsparingstiltak utarbeides av arbeidsgruppe nedsatt etter budsjettvedtak i bystyret. Linje 2 Formue-/inntektsskatt Den økonomiske situasjonen i våre samarbeidsland er svært bekymringsfull. Stavanger sitt næringsliv er likevel preget av virksomhet der det fortsatt kan forventes høy aktivitet i Samtidig vet vi at inntektene i denne regionen ligger godt over gjennomsnittet i Norge. Vi mener 21

22 derfor det er forsvarlig å forvente en økning av skatteinntektene ut over det som rådmannen har budsjettert med. Skatteanslaget økes med 1 %. Avrundet gir dette en bruttoøkning på 40 millioner kroner årlig der 40 % er lagt inn som netto økning i disponible midler. Grunnet usikkerheten i den globale økonomien er dette ikke oppjustert for årene etter Situasjonen må også følges nøye der vi må forberede oss på justeringsbehov både på inntektssiden og kostnadssiden dersom en nedgang i den globale økonomien også får endret effekt for Stavanger. Linje 3 Eiendomsskatt «Velferdspromillen» «Omsorgsskatt» Stavanger kommune er i en krevende økonomisk situasjon og vil vi ha en skole og velferdstjenester som møter våre krav til omfang og kvalitet må i alle bidra i fellesskap. Derfor har vi i år økt eiendomsskatten med 1 promille. «Velferdspromillen» på 65 millioner som er øremerket til følgende bruk: Tidlig drift Bergåstjern (51 plasser) Stoppe ombygning av dobbeltrom Forebygging og rehabilitering for hjemmeboende Før eiendomsskatt økes vil vi vurdere om det er mulig å differensiere bunnfradraget slik at primærbolig får et høyere bunnfradrag mens øvrig boliger ikke omfattes av dette. Arbeiderparti mener at skatter og avgifter skal brukes med forsiktighet. Vi vil derfor i kommende budsjetter vurdere nøye ytterligere omprioriteringer og kostnadskutt som kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer. Linje 4 Tilskudd bybane, planleggingsutgifter Budsjettet er satt i samarbeid med prosjektledelsen for bybanen. Rådmannen har opplyst at bybanekontoret i etterkant ser et lavere behov på 1,3 millioner kroner. Arbeiderpartiet har merket seg at kontoret også har kostnader knyttet til annet enn direkte prosjektering, herunder innleie av bistand og anser det for å være rom for ytterligere reduksjon med 0,6 mill kroner. Linje 5 Rehabiliteringsplasser i Spania Arbeiderpartiet mener at rehabiliteringsarbeid skal prioriteres, jf linje 3 under drift. Med en presset kommuneøkonomi ser vi imidlertid behovet for målrettet styring og bruk av disse midlene. Først og fremst ønsker vi et tilbud som bygges opp som et styrket tilbud i kommunen som en del av Samhandlingsreformen. På kort sikt må kommunen prioritere de tilbud som er mest kritiske og dermed avslutte Spania-tilbudet for å bruke mer effektive tiltak for rehabilitering. Linje 6 Energiøkonomisering bygg Kommunen gjennomfører effektiviseringstiltak for ENØK gjennom energistyringssystemer. Det forventes at disse gir positiv effekt, og at disse effektene blir målbare. 22

23 Investeringsprogram/endringsforslag Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Grønt: Økning i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr Endring HØP forslag Totalsum Nye Tou Rehabilitering av hermetikkfagskolen Bergåstjern sykehjem Lokalmedisinsk senter Nytt sykehjem i Lervig Vålandstunet sykehjem, prosjektkost St.Petri sykehjem, prosjektkost Svømmehall Hundvåg Svømmehall Kvernevik Folkebad Ny utstillingshall, Stavanger Forum Områdeutvikling, inkludert grunnerv Ny Grunnerverv sykehjem og omsorgsb Ny Kunstgressbaner Ny Multihall SUM Netto, låneopptaket reduseres/økes Generelt: Tidsforskyvning av enkeltprosjekter medfører en reduksjon av gjeldsgraden for årene 2012 og 2013, men en ikke ubetydelig belastning for 2014 og Dette må imidlertid sees i sammenheng med tilsvarende reduksjoner som kommer i 2016 og påfølgende år. Gjeldsgraden og muligheten for ytterligere kostnadsreduksjon vil bli fulgt nøye i perioden. I tillegg forventes det endelig avklaring av finansiering for Lokalmedisinsk senter, øvrige statlige midler til Samhandlingsreformen, samt tilskudd til bygging av sykehjem. En gjennomgang av Stavanger kommunes eiendomsmasse vil også bli vurdert med tanke på salg i perioden for å eventuelt kunne egenkapitalfinansiere deler av 2014 og Linje 1 Nye Tou Nye Tou er en viktig del av kulturbyen Stavanger. Arbeiderpartiet ser det som vesentlig at Nye Tou får utviklingsmuligheter ved at 1.byggetrinn realiseres innen På grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen til kommunen må imidlertid omfanget reduseres i forhold til ønske og ambisjoner. Muligheten for å øke omfanget vil bli fulgt tett opp i de årlige budsjettprosessene. Linje 2 Rehabilitering av Hermetikkfagskolen/-laboratoriet Bygningene har en viktig plassering og historie som må bli ivaretatt. Arbeiderpartiet mener at kommunen må prioritere viktige drifts- og velferdsoppgaver i den krevende økonomiske situasjonen som nå foreligger i perioden. Bygningenes potensial kan derfor best ivaretas ved salg. Da det er usikkert hva salgssummen vil være på det åpne markedet har vi lagt et konservativt anslag på salgsverdien ved å sette denne til takst i 2006 på 50 millioner kroner. Samtidig frigjøres også rehabiliteringskostnader på 160 millioner kroner, som gir en reduksjon på et presset investeringsbudsjett med 73 millioner kroner i perioden Foreløpig vil disse lette gjeldsgraden tilsvarende for kommunen, men vil også bli vurdert brukt til viktige driftsinvesteringer i framtidige budsjetter i perioden, herunder forsering av skolerehabilitering og tidlig oppstart av lokalmedisinsk senter. 23

24 Linje 3 Bergåstjern sykehjem, riving, rehabilitering og nybygg Arbeiderpartiet vil ta i bruk Bergåstjern sykehjem umiddelbart ved ferdigstillelse. Det er forutsatt at dette er mulig med den disponeringen som ligger i Rådmannens forslag til investeringsbudsjett uten ytterligere endringer. Linje 4 Lokalmedisinsk senter Stavanger skal ta en offensiv tilnærming til samhandlingsreformen og utforming og bygging av et lokalmedisinsk senter vil være en viktig del av dette. Planlegging og prosjektering må da starte tidligst mulig og flytte derfor fram til 2012/2013. Ytterligere plan for investeringer vil bli vurdert i kommende budsjetter i perioden. Linje 5 Nytt sykehjem i Lervig Full sykehjemsdekning til alle som trenger nå, og senest innen utgangen av 2015 er Arbeiderpartiets mål. Med dagens ventelister er det uakseptabelt at utbygging og oppstart utsettes på grunn av økonomiske hensyn. Arbeiderpartiet vil prioritere bygging av nye plasser, men legger til grunn at uavklart tomtesituasjon medfører at sykehjemmet først står ferdig innen utgangen av Linje 6 Vålandstunet sykehjem prosjektkostnad Se linje 5, Stavanger skal kunne tilby full sykehjemsdekning til alle som trenger det. I perioden fram til og med 2015 vil dette medføre midlertidige tiltak som må erstattes med mer permanente plasser av høyere kvalitet snarest. Arbeidet med dette må snarest igangsettes for å styrke og utvide sykehjemsdekningen. Prosjektmidler flyttes derfor fram til Videre utbygging og investering vil bli evaluert fortløpende basert på status og muligheter i prosjekt samt status for samhandlingsreformen og mottak av ferdigbehandlede pasienter (Vålandstunet). Linje 7 St Petri sykehjem, prosjekteringskostnad Se linje 6 Linje 8 Svømmehall Hundvåg Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 9 Svømmehall Kvernevik Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 10 Folkebad Arbeiderpartiet mener at Stavanger i kommende periode skal prioritere kvalitet, omfang og tilbud av vesentlige tjenester til innbyggerne. Folkebadet har mange gode kvaliteter, men det synes liten vilje til å dele på kostnadene mellom flere kommuner. Tvert imot noterer vi at både Sandnes og Sola har egne planer for dekning av svømmeanlegg. I en slik situasjon må Stavanger prioritere andre oppgaver og kommunen går ikke videre med Folkebadet i dagens form. I stedet må bydelen få et svømmetilbud og det er i tabellen lagt inn 2 millioner kroner i 2014 til prosjekteringskostnader for en ny svømmehall med 25 meters basseng. Investeringskostnad og tidspunkt vil bli vurdert fortløpende i kommende budsjett. 24

25 Linje 11 Ny utstillingshall, Stavanger Forum Arbeiderpartiet vil arbeide for et sterkt næringsliv og høy verdiskapning. Tilstrekkelig hallkapasitet til kongresser, ONS med mer er en viktig del av byens næringsgrunnlag. Imidlertid konstaterer vi at det har vært en omfattende utbygging, og det ferdigstilles i disse dager arealer som kan egne seg til denne type arrangementer i årene framover. Her kan nevnes ny ishall, Oilers Arena, Nytt konserthus i Stavanger, Sørmarka Arena. Flere av disse vil ha, og forutsetter, enkelte kommersielle arrangementer som en del av sin virksomhet for å kunne drifte i henhold til formålet og budsjetter. Denne kapasiteten bør samordnes og utnyttes optimalt for å sikre en trygg og stabil drift, samtidig som næringslivets behov møtes. Arbeiderpartiet vil avvente erfaringer fra drift gjennom noen år for å forhindre overkapasitet som kan svekke drift av alle bygg, og utsetter derfor prosjektet med Stavanger Forum til dette er avklart. Linje 12 Områdeutvikling, inkludert grunnerverv, Stavanger Forum Posten er redusert grunnet utsettelse av bygging av Stavanger Forum. Reduksjonen er på 30 millioner kroner i Linje 13 Grunnerverv Sykehjem Stavanger vil i årene framover måtte bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. Erfaringene fra Lervig har vist at erverv av tomter kan fungere som en flaskehals med mindre det drives en langsiktig planlegging. 10 millioner kroner avsettes derfor de neste tre år for å kunne erverve tilstrekkelig med tomter. Linje 14 Kunstgressbaner Arbeiderpartiet vil støtte fysisk aktivitet blant barn og unge og tilrettelegge for det arbeidet som idrettsklubber driver gjennom frivillig virksomhet. Det er meldt et betydelig behov for kunstgressbaner i Stavanger. Dette utløser også tippemidler, og for 2012 er det lagt inn bygging av fire kunstgressbaner og to hvert påfølgende år i perioden. Kostnad for hver bane er satt til 7,5 millioner kroner der Statens andel forventes å være 2,5 millioner kroner. Prioritert rekkefølge vil være Hundvåg, Knudamyrå, Lassa og SIF første år. Linje 15 Multihall Ny hall, eventuell mobil, som i første byggetrinn inneholder skatehall og trikksykling samlet på ca 2000 m² og kampsporthall på ca 600 m². Med ny fordelingsnøkkel på tippemidlene ser Arbeiderpartiet mulighet for et betydelig statlig bidrag som er satt til 40 millioner kroner og kommunens egenandel til 60 millioner kroner. Dette må imidlertid avklares nærmere ved prosjektering som påbegynnes i

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/14181 033 69699/11 16.11.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/14181 033 69699/11 16.11.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Bedre fordeling for felleskapets beste

Bedre fordeling for felleskapets beste Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kristiansand Arbeiderparti

Kristiansand Arbeiderparti Kristiansand Arbeiderparti Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2016 2019 Et budsjett for arbeid og integrering Innledning Arbeiderpartiets alternative budsjett, er et budsjett for

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Sak: 130/16 Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2017-20120, økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 Behandling: Rådmannen

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan 2017-2020 De store pengene, på de små menneskene [Skriv inn tekst] 13.12.2016 1 Røyken kommune er en kommune

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012 Bærekraft og omstilling Budsjettforslag 2012 Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet,

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer