REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/14181 033 69699/11 16.11.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap"

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 16/11 Møteleder: Christine Sagen Helgø Til stede på møtet Medlemmer: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Sissel Knutsen Hegdal (H), Egil Olsen (H), Kåre Reiten (H), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Hilde Karlsen (Ap), Ole Martin J. Slyngstadli (Ap), Gulale Samiei (Ap), Tore B. Kallevig (Frp), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Atle Simonsen (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela T. Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp), Karl W. Sandvig (Pp) Forfall: Varamedlemmer: Kristen Høyer Mathiassen (H) (sak 265/11) Dessuten møtte: Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat May Endresen Direktør Kristine C. Hernes Direktør Tone I.H. Grønning Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø Sekretær Bente Grønnum Journalister: Tilhørere: Det var 3 journalister til stede Det var 5 tilhørere til stede

2 260/11 11/361 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2011 Behandling: Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med følgende endringer: Sak 257/11 representanten Bjarne Kvadsheim (Sp) var omtalt med feil parti. Sak 246/11: Formannskapets flertallsvedtak : Formannskapet gir sin tilslutning til framlagte forslag til høringsuttalelse med følgende endringer/tillegg. Sak 244/11: Pp var ikke tilstede i møte og var således ikke med på fellesforslaget fremmet av John Peter Hernes (H). Formannskapets enstemmige vedtak: Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med ovennevnte endringer. 261/11 11/12831 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2012 Behandling: Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative budsjettforslag for 2012 fra H, V, KrF, Sp, Pp: Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet, skaffe nye boliger og forbedre transportløsningene. Nye store oljefunn gir grunn til optimisme for fremtiden til olje- og gassvirksomheten. Det vil gi positive ringvirkninger for regionen og for kommunen. Bystyret ser likevel at det er nødvendig med omstillinger for å møte den usikkerheten som den økonomiske situasjonen i Europa og verden medfører. Vår region må også arbeide aktivt med å redusere oljeavhengigheten gjennom utvikling av et mer mangfoldig næringsliv. Stavanger kommune har et ekspansivt og framtidsrettet investeringsbudsjett. For å sikre handlingsrom og bærekraftige budsjetter i årene som kommer, er det nødvendig å endre investeringstakten for å skape bedre balanse mellom investeringer og drift. Salg av kommunal eiendomsmasse frigjør ressurser som kan brukes til å bedre kvaliteten i bysamfunnet. Det gir kommunen økt valgfrihet til viktige prioriteringer. Budsjettet for 2012 sikrer et godt tjenestetilbud for alle byens innbyggere. Bystyret prioriterer oppvekst- og levekårsområdet.

3 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for tjenesteområdene fastsettes i henhold til budsjettskjema 1B. Investeringene fastsettes i henhold til skjema 2A og 2B slik det framgår i Rådmannens budsjettdokument nr Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. For 2012 fastsettes eiendomsskatten til 2,0 promille av takstnivået så vel for eiendommer med næringsformål som for eiendommer med boligformål. Bunnfradraget videreføres med kr for alle godkjente bolig- og fritidseiendommer. 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2012: a. Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr 300 mill / 25 år b. Lån til finansiering av egne investeringer: Kr 607,9 mill / 25 år c. Lån for viderelån til Stavanger Natur og idrettservice KF kr 7 mill/25 år d. Lån for viderelån til Sølvberget KF kt 6,6 mill/25 år 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsreserve på de enkelte virksomhetsområdene i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av vedlegg i Rådmannens budsjettdokument nr Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av vedlegg til denne saken. 9. Bystyret godkjenner budsjett 2012 for Stavanger Parkeringsselskap KF, Sølvberget KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF i samsvar med rådmannens innstilling. Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med følgende endringer: Driftsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen) Område Levekår * 6 000* 6 000* Styrking av eldreomsorg Dagsenter Oppvekst Tilbakeføring til skolerammen Styrking av skolen Kompetanseheving lærere Økt kvalitet SFO Buss ifb med den kulturelle skolesekken Miljø og utbygging Vedlikehold friområder Frivillighet Levekår Oppvekst

4 500 Total økning: Saldering: Redusert vikar Egenbetaling Økt egenbetaling SFO Redusert budsjettøkning STAS Mindre behov Bybanekontoret Stillingstopp administrasjonen Folkevalgte Kommunikasjonstiltak Utbytte Kino Reduserte kapitalutgifter Økt overføring fra drift Alle endringer i 1000 *Rådmannen har allerede lagt inn drift Investeringsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen) Område Lervig sykehjem Nytt krisesenter Tasta barnehage Utbedring administrasjonsbygg Mindre behov Hermetikken Områdeutvikling Forum Bjergstedparken Ytterligere eiendomssalg Holm Egenes Kunstgrasbaner Midlertidige idrettsbygg Total: Økt/redusert låneopptak Alle endringer i 1000 LEVEKÅR Styrking av eldreomsorgen med 21,5 millioner kroner a) Nye Bergåstjern tas i bruk: Nye Bergåstjern tas i bruk så raskt som praktisk mulig etter ferdigstillelse. Bystyret ber rådmannen legge frem forslag til praktisk gjennomføring av dette. Bystyret viser til at Bergåstjern er ført opp med 31,5 millioner i driftsmidler fra b) Tosengsrom:

5 Antall tosengsrom opprettholdes inntil Bergåstjern settes i drift. Midlene til å opprettholde disse plassene overføres deretter til Bergåstjern. c) Netto sykehjemsplasser: Antallet netto sykehjemsplasser øker fra 1. januar d) Økt bemanningsressurs sykehjem: Det gjennomføres et prosjekt ved to sykehjem der en øker ressurstilførselen til faste stillinger. Forskning og rapporter fra andre kommuner viser at det har en svært sterk effekt på vikarutgifter. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for levekår der prosjektet skisseres. Samhandlingsreformen Bystyret slutter seg til intensjonene i samhandlingsreformen, og vil bidra til at reformen realiseres med de statlige bevilgningene. Det er for bystyret klare forventing at reformen er fullfinansiert kommune for kommune og forutsetter at Bykassen ikke belastes vil være første året reformen iverksettes. Det er vesentlig at utskrivningsklare pasienter får et godt rehabiliteringstilbud. Tiltak utover dette iverksettes gradvis etter hvert som vi får praktisk erfaring og økonomisk kontroll. Vikarbudsjettet Bystyret ber om en sak med oversikt over bruk av vikarer i kommunen som forklarer den økte vikarbruken, organisering og innsparingsmuligheter. Det skal legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner, spesielt knyttet til økt bemanningsressurs ved to sykehjem. Dagsenter psykisk syke Bystyret mener det er viktig å gi gode dagsentertilbud til psykisk syke og opprettholder tilbudet ved å tilbakeføre 1 million kroner. Økt egenbetaling Bystyret legger opp til å øke noen av egenbetalingspostene for å sikre et godt tjenestetilbud. Stavanger har lavere egenbetalinger innen levekårssektoren i forhold til sammenlignbare ASSS kommuner. Derfor økes egenbetalingen for sykehjemsbrukere med 8 millioner kroner i 2012 ut fra et høyere inntektsgrunnlag. I 2012 økes egenbetalinger innen levekårsområdet med ytterligere 6 millioner kroner utover det som er videreført fra tertialrapporten Frivillighet levekår Frivillige lag, organisasjoner og tiltak styrkes med 0,5 millioner kroner innenfor levekårsområdet. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for levekår. Investeringer innen levekår: Lervig sykehjem Lervig sykehjem framskyndes med ett år for å sikre flere sykehjemsplasser av høy kvalitet og standard. Dette vil være en viktig del av framtidens omsorgstilbud i Stavanger. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå prosjektet for å se om den totale investeringsrammen kan reduseres. Det vurderes også alternative finansierings- og utbyggingsmåter. Øyane Sykehjem Bystyret ønsker en realisering av nye plasser ved Øyane Sykehjem jf. vedtak i formannskapet Bystyret ber om en sak som vurderer nærmere behov for både sykehjemsplasser og bofellesskap i et rehabiliteringsperspektiv ved Øyane sykehjem. Sykehjemmet er privat eid, det vurderes derfor ulike finansieringsmåter. Det forutsettes at de reguleringsmessige forhold er avklart før saken fremlegges. Stavanger lokalmedisinske senter Bystyret ønsker å opprette et lokalmedisinsk senter i inneværende periode. Bystyret vil peke på at funksjoner som rehabiliteringsenhet for utskrivningsklare pasienter, frisklivssenter, skolehelsestasjon, jordmortjenester og forberedelse på akuttmottak er naturlige oppgaver knyttet til

6 samhandlingsreformens intensjoner. Det er en forutsetning at byggeprosjektet fullfinansieres av samhandlingsmidler. Det avventes en rapport til levekårstyret høsten 2012 vedrørende innhold i senteret. Bystyret ber om en sak innen mars 2013 om etablering av lokalmedisinsk senter på «teknikktomten» på Våland med finansieringsplan, romprogramstart, organisering og innhold. Nytt krisesenter Krisesenteret gir et godt og nødvendig tilbud til mange kvinner og barn i byen vår. Det går for tiden drøftinger om lokalisering av nytt krisesenter. I påvente av en god løsning, utsettes krisesenteret i ett år. OPPVEKST Økt ramme skole Bystyret tilbakefører 11,8 millioner kroner til skolerammen i forhold til rådmannens budsjettforslag. Styrking av skolen Bystyret vil styrke skolene med ytterligere 4,5 millioner kroner for å bedre de generelle driftsrammene. Kompetanseheving lærere Bystyret legger inn 1 million kroner til å sikre maksimal uttelling fra de statlige midlene som er gjort tilgjengelig for faglig etterutdanning for lærerne i Stavangerskolen. Den styrkede rammen gir rom for nødvendig vikarbruk knyttet til dette. SFO egenbetaling og kvalitet Bystyret legg opp til økt egenbetaling i SFO-ordningen fra 1. februar 2012 tilsvarende 4,5 millioner kroner. Søskenmoderasjon og inntektsgradering skal videreføres som nå. For å styrke innholdet og kvaliteten i SFO-tilbudet legger bystyret inn ytterligere 1 million kroner. Det vises i denne sammenheng til Kvalitetsplanen for SFO. Statlig fullfinansiering av barnehagen Den statlige omleggingen av kontantstøtteordningen er ikke fullfinansiert, og vil dermed føre til økte utgifter for kommunen. Bystyret ber om en egen sak om hvilke konsekvenser dette får for barnehagesituasjonen. Barnehagetilbud Bystyret slår fast at sommerstengte barnehager ikke er et akseptabelt alternativ. Ved forslag om strukturendringer i barnehagetilbudet, ber bystyret om at kommunalstyret for oppvekst og formannskapet orienteres i en tidlig fase. Buss for kultur Bystyret vil at stavangerskolene fremdeles skal ha gratis transport slik at den kulturelle skolesekken kan utnyttes fullt ut. Bystyret opprettholder derfor 0,5 millioner kroner til busstransport. Nye valgfag i grunnskolen Stavanger kommune er pålagt å opprette et valgfagstilbud på ungdomstrinnet. Staten har kun bevilget 1,5 millioner kroner til å dekke kostnadene med å innføre det nye fagtilbudet. Det er viktig at skolene dokumenterer de reelle utgiftene som er knyttet til innføringen av dette nye fagtilbudet. Dokumenterte utgifter utover 1,5 millioner kroner må kompenseres for i neste års statsbudsjett. Bruk av bydelshus Bystyret ber om en sak om bruk av bydelshusene samtidig som en ser på hvordan internasjonale organisasjoner kan få sitt naturlige tilholdssted i disse byggene.

7 Frivillighet oppvekst Bystyret registrerer at en rekke organisasjoner og klubber, som for eksempel Metropolis, utfører godt ungdomsarbeid og mange gode tiltak. Dette er et viktig supplement til mye av de ordinære kultur- og idrettstilbudene. Bystyret ønsker å styrke dette arbeidet og bevilger derfor 0,5 millioner kroner. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for oppvekst. Investeringer innen oppvekst: Gjennomgang av skoleinvesteringer Bystyret ber om at det ved rullering av skolebruksplanen foretas en total gjennomgang av behov og utbyggingstakt ved skolene. Tasta barnehage Som et forsøksprosjekt sees det på om den nye barnehagen på Tasta kan bygges av private gjennom et offentlig privat samarbeid (OPS). Bygg med bydelsfunksjoner Det vurderes om nye offentlige bygg, som for eksempel skole- eller idrettsbygg, også kan inneha bydelsfunksjoner for å dekke behovet for nye bydelshus. Det vurderes om svømmeanlegget i Kvernevik kan bygges med en slik bydelsfunksjon. MILJØ OG UTBYGGING Torget Bystyret er opptatt av at Torget skal være et pulserende sted, og vil invitere byens befolkning til en idédugnad om hvordan Torget kan gjøres mer levende. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for miljø og utbygging om retningslinjer for bruk av Torget. Trygg by Stavanger kommune vil ta initiativ til å innføre STAD-prosjektet for å sikre tryggere rammer for byens uteliv. Det vurderes å utvide ordningen med vakter ved drosjekøene også utover julebordsesongen. Bystyret ber om at det utarbeides en egen belysningsplan for å forebygge sentrumskriminalitet. Bystyret ber om en sak vedrørende politivedtektene der en ser på modellen fra Bergen med bruk av meldeplikt for tiggere, gatemusikanter, selgere og lignende. Det bør også vurderes andre tiltak som kan gjøre byen tryggere på kvelds- og nattestid. Stavanger Sentrum AS (STAS) Den foreslåtte budsjettøkningen til STAS reduseres med 0,42 millioner kroner. Bystyret ber om at evalueringsrapporten som utarbeides blir lagt fram for formannskapet. I den sammenheng ber bystyret om at det legges fram en sak om styring og styringsstruktur. Bybanekontoret I etterkant av rådmannens budsjettframlegg ble det klart at bybanekontoret har et behov for 1,3 millioner kroner mindre enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Boligbygging Bystyret ber om oppdatering på framdrift vedrørende boligpolitisk handlingsplan. NOU 2011: 15 Rom for alle viser en rekke modeller for sosial og tilpasset boligutbygging. Stavanger kommune vil vurdere disse modellene for å få enda flere skreddersydde boliger for vanskeligstilte i framtiden. Trafikkavvikling og kollektivtrafikk God tilrettelegging og prioritering av kollektivprosjekter vil gi kollektivtrafikken økt konkurransefortrinn. Storbyområdet på Nord-Jæren har mange steder meget dårlig framkommelighet

8 for buss. På samme tid mottar området færre midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtransporten sammenlignet med Trondheim og Bergen. Bystyret mener målet må være at også vår region får en flerårig avtale om belønningsmidler og vil for å sikre dette legge til rette for kollektivprioritering, sykkelsatsing, parkeringsrestriksjoner og mobilitetsplaner ved nyetablering av bedrifter. Bystyret ber også om at det tas initiativ for å utrede differensierte bompengesatser. Vedlikehold kommunale bygg Bystyret er positive til at det er lagt opp til et økt vedlikeholdsnivå av kommunale boliger. Bystyret ønsker å se på mulighetene for å knytte vedlikeholdskostnader til flere av kommunens eksisterende bygg slik det i dag blir gjort med nybygg. Vedlikehold friområder Bystyret ønsker å øke nivået på skjøtsel og vedlikehold av kommunens friområder og setter derfor av ytterligere en halv million til dette arbeidet i Det skal også sees på ordninger der bydelsutvalg og frivillige organisasjoner (ref. Stavanger skoglag sitt arbeid) kan engasjeres i vedlikeholdet av friområdene. Investeringer innen miljø og utbygging: Administrasjonsbygg De årlige avsetningene til utbedringer og ombygginger av administrasjonsbyggene reduseres med 2 millioner kroner per år i planperioden. Holm Egenes Rehabiliteringen fullfinansieres i perioden, totalt 20 millioner kroner. Bystyret ber om en sak med plan for bruk av bygningsmassen. Salg av kommunal eiendom Bystyret ber om en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging med en oversikt over kommunens eiendommer. Med en total oversikt vil det kunne være muligheter for å selge ytterligere noen kommunale eiendommer slik at presset på vedlikeholdskostnadene reduseres og at det frigis kapital til investeringsbudsjettet. Herunder nevnes Hermetikklaboratoriet, Hermetikkfagskolen, Rosenbergeiendommen med flere. KULTUR OG IDRETT Idrett Bystyret i Stavanger er opptatt av at idretten i Stavanger har gode vilkår. Bystyret ber om en gjennomgang av den totale driftsrammen til idretten i Stavanger ut fra sammenligninger med andre byer, sekretærordningen, og gratis bruk av idrettshaller osv. Økt støtte til kulturinstitusjoner Bystyret ønsker at kulturinstitusjonene skal ha gode og trygge økonomiske rammer. Det settes i gang et arbeid med å sikre disse institusjonene økte statlige bevilgninger fra om med Kommunalstyret for kultur og idrett blir styringsgruppe i dette arbeidet. Stavanger kunstforening I påvente av en nærmere avklaring om fremtidig bruk av Stavanger kunstforening ber bystyret om en sak om hvilket utbytte kommunen har hatt av samarbeidet med Stavanger kunstforening, og hvorvidt det er forsvarlig i henhold til det støttenivået kommunen har lagt seg på.

9 Railpark I forbindelse med den eksisterende skateplanen vurderes en railpark i samarbeid med ungdommens bystyre og skatemiljøet i Stavanger. Vurderingen gjøres i forbindelse med en revisjon av planene for Sørmarka idrettspark, eventuelt andre steder. Domkirken 2025 Bystyret ber formannskapet utnevne en arbeidsgruppe for å arbeide med finansieringen av Domkirkens opprustning til 900-årsjubileet i Investeringer innen kultur og idrett: Kunstgrasbaner Bystyret ønsker at det bygges flere kunstgrasbaner til en betydelig lavere kostnad slik andre kommuner har klart. Det settes derfor av penger til bygging av nye baner i 2012, 2013 og 2014, totalt 5 millioner per år. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for kultur og idrett om hvordan vi kan få statlig støtte gjennom spillemidlene til å bygge flere kunstgrasbaner framover. Midlertidige idrettsanlegg Bystyret ønsker å styrke Stavangers hallkapasitet, og ber derfor om at en hurtigarbeidene gruppe ser på mulighetene for å få satt opp midlertidige løsninger fram til permanente idrettshaller blir bygget. Bystyret setter at 5 millioner kroner til midlertidige anlegg i Svømmehallene Hundvåg og Kvernevik Nye svømmehaller på Hundvåg og Kvernevik vil styrke svømmeundervisning i skolen og gi økt kapasitet til svømmetilbudet i Stavanger. Bystyret legger derfor til grunn at Hundvåg svømmehall realiseres i 2013 at Kvernevik svømmehall realiseres i 2014, og aksepterer ikke ytterligere utsettelser. Driftskostnader på 6,5 millioner kroner per hall virker høye sammenlignet med andre svømmehaller, og bystyret ber derfor administrasjonen gjennomgå dette og se om driftskostnadene kan reduseres noe. Folkebad Realisering av et Folkebad i Stavanger vil gi svømme- og vannsportstilbudet i hele regionen et betydelig løft. Det vil være viktig for skolesvømming, idrett og i et folkehelseperspektiv. Bystyret ber om at det arbeides videre med hvordan man kan finansiere og drifte Folkebadet i offentlig privat samarbeid (OPS). Det tas ny kontakt med kommunene i regionen med tanke på et IKS. Nye Tou Nye Tou igangsettes i tråd med rådmannens budsjettforslag. Deler av Tou-eiendommen, bl.a. kunstnerboligen, vurderes solgt for å delfinansiere rehabiliteringen. Bystyret ber adm. jobbe aktivt med å få ekstra finansiering av prosjektet. Bjergstedparken Første etappe av Bjergstedparken skyves til 2015, og de totale kostnadene reduseres med 5 millioner kroner. ADMINISTRASJON OG SERVICE Administrativ omstilling Bystyret ber en sak til administrasjonsutvalget om hvordan en delvis stillingsstopp/vakanse kan gjennomføres i de sentrale stabene. Det legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner.

10 Folkevalgte Omstilling og strammere drift får konsekvenser for hele kommunen, også folkevalgte. Bystyret reduserer derfor budsjettposten folkevalgte med 1 million kroner. Kommunikasjonstiltak Bystyret ønsker en bredere satsing på inter- og intranett som den sentrale kommunikasjonsformen mot de ansatte i Stavanger kommune. Bystyret ber om en gjennomgang av kommunikasjonstiltakene, herunder kommunikasjonsavdelingens arbeid og organisering med sikte på å spare 1 million kroner. Bedre service Bystyret ber om en sak om hvordan ytterligere bruk av digital teknologi kan bedre kommunens servicemuligheter, for eksempel gjennom et pilotprosjekt for digitalt servicetorg og en egen kommuneapp. Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag til budsjett for 2012: Forslag: Nytt siste punkt: «Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med de endringer som følger under, jf også vedlegg for utfyllende informasjon: Endring drift Grønn = økning i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr Bergåstjern sykehjem Svømmehall Kvernevik Samhandlingsreformen Ny Øyane Sykehjem Avvikle dobbeltrom Ny Livsgledekoordinator Ny Sykefraværsprosjekt, sykehjem Generell reduksjon driftsrammer (s 87) Seniortiltak i skolen Kompetanse lærere SFO Ny Sykefraværesprosjekt, barnehage Ny Sommeråpne barnehager Ny Omsorgsledelse Ny Idrett, driftstilskudd Ny Integrering - idrett Ny Metropolis, småjobbsentral Ny Seniortiltak idrettslag Bussavtale, kulturelle skolesekk Ny Frivillige kultur/korps Ny Husleiekompensasjon konserthus Ny Skatehall, renhold Sum økt driftsutgifter

11 Linje 1 Bergåstjern sykehjem Drift igangsettes fra og med 1. mars Effekt 10 måneders drift Linje 2 Kvernevik Fremskutt driftstidspunkt 2014, økning i driftskostnader med 3 millioner kroner. Linje 3 Samhandlingsreformen En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Vesentlige deler av finansieringen fra staten må imidlertid brukes til dekning av tiltak for utskrivningsklare pasienter som Stavanger i dag ikke har et tilstrekkelig tilbud til. Budsjettet styrkes for å kunne gjennomføre intensjonen med forebygging, folkehelse og rehabilitering. Budsjettøkningen forutsettes å gi positive innsparinger i kommunens egenandelbidrag ved sykehusinnleggelse. Bystyret vil avvente faktisk effekt og har ikke justert budsjettet for dette. Linje 4 Øyane sykehjem Sykehjemmet på Øyane igangsettes snarest og forutsettes igangsatt andre halvår Driftskostnader er satt til kroner pr plass da kommunen betaler pr plass til stiftelsen som eier og driver sykehjemmet. Linje 5 Avvikle dobbeltrom Ytterligere avvikling av dobbeltrom stoppes og rommene brukes som midlertidige plasser i påvente av nybygg. Kostnad på kr 16,5 millioner drift årlig. Merk, posten forutsetter at det arbeidet som nå pågår i 2011 stoppes og at deler av rommene kan gjenopprettes til bruk som dobbeltrom. Dersom dette ikke er mulig kan deler av posten vurderes omdisponert til styrket bemanning. Linje 6 Livsgledekoordinator Bystyret ønsker at pasienter på syke og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter i dag gjør en stor innsats på syke og aldershjem. Men flere som har lyst og anledning til å yte mer. Ved å opprette en frivillighetskoordinator i kommunal regi vil samarbeidet med frivillige kunne koordineres og økes, til fordel for alle sykehjem. Det opprettes et prøveprosjekt etter mønster av Trondheims kommunes «livsgledekoordinator» for to år. Linje 7 - Prosjekt Sykefravær i sykehjem Bystyret vil igangsette et prøveprosjekt for å se sammenheng mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Prøveprosjekt i to år. Eventuell positiv effekt på vikarkostnader er ikke medregnet. Linje 8 Generell reduksjon driftsrammer Rådmannen foreslår reduksjon i skolenes driftsbudsjett med 11,8 millioner kroner pr år frem til Bystyret vil tilbakeføre kuttforsalget i sin helhet i HØP-perioden for å sikre forsvarlig drift i skolene. Linje 9 Seniortiltak i skolen Det forventes en økning i antall seniorer i skolen fremover, men den forventede kostnaden på 3,9 millioner kroner er ikke innarbeidet. Bystyret vil legge til denne kostnaden for å sikre at vi kan beholde seniorene lengst mulig, og for å unngå reelle kutt i antall lærerstillinger. Linje 10 Kompetanseutvikling lærere Kompetanseutvikling er viktig for fortsatt utvikling av skolen og for å øke motivasjon og trivsel for den enkelte lærer. HØP-dokumentet fremstår motstridende på dette punkt ved at det i Driftstabellen linje 114 Juster omfanget av kompetanseutvikling fremgår reduksjon på 1 million kroner, mens det i tekstforklaringen til Skole og SFO, pkt side 87, fremgår at satsingen skal videreføres. Bystyret vil derfor forsikre seg om at dette blir innarbeidet, og at det foreslåtte kuttet blir tilbakeført i sin helhet. Linje 11 SFO Bystyret vil primært beholde dagens prisnivå i SFO, men ser at vi prismessig ligger under flere sammenlignbare ASSS-kommuner og byer. Bystyret vil halvere Rådmannens kuttforsalg fra 4 til 2 millioner kroner. Linje 12 Sykefraværsprosjektet barnehage Bystyret vil fortsette satsingen på å sikre god kompetanse og bemanning i barnehagene, og mener det må utredes om det kan være en sammenheng mellom høyt sykefravær og for får medarbeidere/rett

12 kompetanse i barnehagene. Tilskuddet økes derfor med 5 millioner kroner i 2012 for å styrke tettheten av pedagoger i barnehagene. Linje 13 Sommeråpne barnehager Bystyret mener at barnehagen skal være et helårlig tilbud, og vil ikke kutte i barnehagetilbudet slik Rådmannen foreslår. Rådmannens kuttforslag på 5,6 millioner kroner reverseres. Linje 14 Omsorgsledelse Bystyret vil innføre «Omsorgsledelse», gjerne delt mellom Institusjonsledelse og Ledelse av hjemmebasert virksomhet. Dette må imidlertid utredes nærmere i et prosjekt. Linje 15 Idrett driftstilskudd Styrke driftstilskudd til idrettsorganisasjonene. Linje 16 Integrering idrett Arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger i idretten er viktig. Bystyret setter av ,- kroner til formålet i 2012, og trapper opp til 1 million kroner i Linje 17 Metropolis Småjobbsentralen Gjenopprettelse av Småjobbsentralen. Samlet finansieringsbehov er ,- kroner. Alternativ finansiering vurderes for resterende. Linje 18 Seniortilbud idrettslag Bystyret vil etablere prøveprosjekter for seniorer i inntil fire idrettslag. Som del av satsingen vil vi etter søknad gi kommunalt tilskudd til idrettslag som gir allsidige tilbud og inkluderer seniorer og eldre, og setter av kroner til formålet. Linje 19 Bussavtale Kulturelle skolesekken Bussavtalen i den kulturelle skolesekken plusses med kroner i forhold til Rådmannens forslag, slik at reduksjonen får mindre konsekvenser for skolenes muligheter til transport til kulturinstitusjoner og arrangement samt ekskursjoner i faglig sammenheng. Linje 20 Frivillige kulturorganisasjoner Bystyret verdsetter det store arbeidet som legges ned i idretten og det frivillige organisasjonslivet, herunder korps og kor. Vi vil styrke dette arbeidet med ,- kroner. Linje 21 Husleiekompensasjon Konserthuset Kompensasjonsordningen for det frivillige kulturlivet styrkes. Linje 22 Skatehall Storhaug Skatehallen på Storhaug drives stort sett på dugnad og har mange brukere. Dette er utfordrende i forhold til drift og renhold av hallen som er i kommunalt eie, og Bystyret setter av ,- kroner årlig fremover til dette formålet. Saldering - drift Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr Folkevalgte Formue-/inntektsskatt Eiendomsskatt Tilskudd bybane, planlegging Ny Rehabiliteringsplasser i Spania Ny Energiøkonomisering, bygg Sum Differanse drift/saldering: : Overskudd på 1 million avsettes til fond 2013: Overskudd på 4 millioner avsettes til fond 2014: Underskudd på dekkes av fondsmidler 2015: Overskudd på avsettes til fond Linje 1 Folkevalgte

13 Stavanger har en stram økonomi der alle enheter må prioritere og vurdere mulige innsparingstiltak. Bystyret mener at rammene for folkevalgte også kan justeres uten at dette går ut over rekruttering til politikken eller de folkevalgtes arbeid. Reduksjon foreslås til 5%. Konkrete innsparingstiltak utarbeides av arbeidsgruppe nedsatt etter budsjettvedtak i bystyret. Linje 2 Formue-/inntektsskatt Den økonomiske situasjonen i våre samarbeidsland er svært bekymringsfull. Stavanger sitt næringsliv er likevel preget av virksomhet der det fortsatt kan forventes høy aktivitet i Samtidig vet vi at inntektene i denne regionen ligger godt over gjennomsnittet i Norge. Vi mener derfor det er forsvarlig å forvente en økning av skatteinntektene ut over det som rådmannen har budsjettert med. Skatteanslaget økes med 1 %. Avrundet gir dette en bruttoøkning på 40 millioner kroner årlig der 40 % er lagt inn som netto økning i disponible midler. Grunnet usikkerheten i den globale økonomien er dette ikke oppjustert for årene etter Situasjonen må også følges nøye der vi må forberede oss på justeringsbehov både på inntektssiden og kostnadssiden dersom en nedgang i den globale økonomien også får endret effekt for Stavanger. Linje 3 Eiendomsskatt «Velferdspromillen» «Omsorgsskatt» Stavanger kommune er i en krevende økonomisk situasjon og vil vi ha en skole og velferdstjenester som møter våre krav til omfang og kvalitet må i alle bidra i fellesskap. Derfor har vi i år økt eiendomsskatten med 1 promille. «Velferdspromillen» på 65 millioner som er øremerket til følgende bruk: Tidlig drift Bergåstjern (51 plasser) Stoppe ombygning av dobbeltrom Forebygging og rehabilitering for hjemmeboende Før eiendomsskatt økes vil vi vurdere om det er mulig å differensiere bunnfradraget slik at primærbolig får et høyere bunnfradrag mens øvrig boliger ikke omfattes av dette. Bysteret mener at skatter og avgifter skal brukes med forsiktighet. Vi vil derfor i kommende budsjetter vurdere nøye ytterligere omprioriteringer og kostnadskutt som kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer. Linje 4 Tilskudd bybane, planleggingsutgifter Budsjettet er satt i samarbeid med prosjektledelsen for bybanen. Rådmannen har opplyst at bybanekontoret i etterkant ser et lavere behov på 1,3 millioner kroner. Bystyret har merket seg at kontoret også har kostnader knyttet til annet enn direkte prosjektering, herunder innleie av bistand og anser det for å være rom for ytterligere reduksjon med 0,6 mill kroner. Linje 5 Rehabiliteringsplasser i Spania Bystyret mener at rehabiliteringsarbeid skal prioriteres, jf linje 3 under drift. Med en presset kommuneøkonomi ser vi imidlertid behovet for målrettet styring og bruk av disse midlene. Først og fremst ønsker vi et tilbud som bygges opp som et styrket tilbud i kommunen som en del av Samhandlingsreformen. På kort sikt må kommunen prioritere de tilbud som er mest kritiske og dermed avslutte Spania-tilbudet for å bruke mer effektive tiltak for rehabilitering. Linje 6 Energiøkonomisering bygg Kommunen gjennomfører effektiviseringstiltak for ENØK gjennom energistyringssystemer. Det forventes at disse gir positiv effekt, og at disse effektene blir målbare. Investeringsprogram/endringsforslag Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Grønt: Økning i forhold til HØP

14 Linje HØP Tall i 1000 kr Endring HØP forslag Totalsum Nye Tou Rehabilitering av hermetikkfagskolen Bergåstjern sykehjem Lokalmedisinsk senter Nytt sykehjem i Lervig Vålandstunet sykehjem, prosjektkost St.Petri sykehjem, prosjektkost Svømmehall Hundvåg Svømmehall Kvernevik Folkebad Ny utstillingshall, Stavanger Forum Områdeutvikling, inkludert grunnerv Ny Grunnerverv sykehjem og omsorgsb Ny Kunstgressbaner Ny Multihall SUM Netto, låneopptaket reduseres/økes Generelt: Tidsforskyvning av enkeltprosjekter medfører en reduksjon av gjeldsgraden for årene 2012 og 2013, men en ikke ubetydelig belastning for 2014 og Dette må imidlertid sees i sammenheng med tilsvarende reduksjoner som kommer i 2016 og påfølgende år. Gjeldsgraden og muligheten for ytterligere kostnadsreduksjon vil bli fulgt nøye i perioden. I tillegg forventes det endelig avklaring av finansiering for Lokalmedisinsk senter, øvrige statlige midler til Samhandlingsreformen, samt tilskudd til bygging av sykehjem. En gjennomgang av Stavanger kommunes eiendomsmasse vil også bli vurdert med tanke på salg i perioden for å eventuelt kunne egenkapitalfinansiere deler av 2014 og Linje 1 Nye Tou Nye Tou er en viktig del av kulturbyen Stavanger. Bystyret ser det som vesentlig at Nye Tou får utviklingsmuligheter ved at 1.byggetrinn realiseres innen På grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen til kommunen må imidlertid omfanget reduseres i forhold til ønske og ambisjoner. Muligheten for å øke omfanget vil bli fulgt tett opp i de årlige budsjettprosessene. Linje 2 Rehabilitering av Hermetikkfagskolen/-laboratoriet Bygningene har en viktig plassering og historie som må bli ivaretatt. Bystyret mener at kommunen må prioritere viktige drifts- og velferdsoppgaver i den krevende økonomiske situasjonen som nå foreligger i perioden. Bygningenes potensial kan derfor best ivaretas ved salg. Da det er usikkert hva salgssummen vil være på det åpne markedet har vi lagt et konservativt anslag på salgsverdien ved å sette denne til takst i 2006 på 50 millioner kroner. Samtidig frigjøres også rehabiliteringskostnader på 160 millioner kroner, som gir en reduksjon på et presset investeringsbudsjett med 73 millioner kroner i perioden Foreløpig vil disse lette gjeldsgraden tilsvarende for kommunen, men vil også bli vurdert brukt til viktige driftsinvesteringer i framtidige budsjetter i perioden, herunder forsering av skolerehabilitering og tidlig oppstart av lokalmedisinsk senter. Linje 3 Bergåstjern sykehjem, riving, rehabilitering og nybygg Bystyret vil ta i bruk Bergåstjern sykehjem umiddelbart ved ferdigstillelse. Det er forutsatt at dette er mulig med den disponeringen som ligger i Rådmannens forslag til investeringsbudsjett uten ytterligere endringer. Linje 4 Lokalmedisinsk senter Stavanger skal ta en offensiv tilnærming til samhandlingsreformen og utforming og bygging av et lokalmedisinsk senter vil være en viktig del av dette. Planlegging og prosjektering må da starte tidligst mulig og flytte derfor fram til 2012/2013. Ytterligere plan for investeringer vil bli vurdert i kommende budsjetter i perioden. Linje 5 Nytt sykehjem i Lervig Full sykehjemsdekning til alle som trenger nå, og senest innen utgangen av 2015 er Bystyrets mål. Med dagens ventelister er det uakseptabelt at utbygging og oppstart utsettes på grunn av økonomiske hensyn. Bystyret vil prioritere bygging av nye plasser, men legger til grunn at uavklart tomtesituasjon medfører at sykehjemmet først står ferdig innen utgangen av 2015.

15 Linje 6 Vålandstunet sykehjem prosjektkostnad Se linje 5, Stavanger skal kunne tilby full sykehjemsdekning til alle som trenger det. I perioden fram til og med 2015 vil dette medføre midlertidige tiltak som må erstattes med mer permanente plasser av høyere kvalitet snarest. Arbeidet med dette må snarest igangsettes for å styrke og utvide sykehjemsdekningen. Prosjektmidler flyttes derfor fram til Videre utbygging og investering vil bli evaluert fortløpende basert på status og muligheter i prosjekt samt status for samhandlingsreformen og mottak av ferdigbehandlede pasienter (Vålandstunet). Linje 7 St Petri sykehjem, prosjekteringskostnad Se linje 6 Linje 8 Svømmehall Hundvåg Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 9 Svømmehall Kvernevik Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 10 Folkebad Bystyret mener at Stavanger i kommende periode skal prioritere kvalitet, omfang og tilbud av vesentlige tjenester til innbyggerne. Folkebadet har mange gode kvaliteter, men det synes liten vilje til å dele på kostnadene mellom flere kommuner. Tvert imot noterer vi at både Sandnes og Sola har egne planer for dekning av svømmeanlegg. I en slik situasjon må Stavanger prioritere andre oppgaver og kommunen går ikke videre med Folkebadet i dagens form. I stedet må bydelen få et svømmetilbud og det er i tabellen lagt inn 2 millioner kroner i 2014 til prosjekteringskostnader for en ny svømmehall med 25 meters basseng. Investeringskostnad og tidspunkt vil bli vurdert fortløpende i kommende budsjett. Linje 11 Ny utstillingshall, Stavanger Forum Bystyret vil arbeide for et sterkt næringsliv og høy verdiskapning. Tilstrekkelig hallkapasitet til kongresser, ONS med mer er en viktig del av byens næringsgrunnlag. Imidlertid konstaterer vi at det har vært en omfattende utbygging, og det ferdigstilles i disse dager arealer som kan egne seg til denne type arrangementer i årene framover. Her kan nevnes ny ishall, Oilers Arena, Nytt konserthus i Stavanger, Sørmarka Arena. Flere av disse vil ha, og forutsetter, enkelte kommersielle arrangementer som en del av sin virksomhet for å kunne drifte i henhold til formålet og budsjetter. Denne kapasiteten bør samordnes og utnyttes optimalt for å sikre en trygg og stabil drift, samtidig som næringslivets behov møtes. Bystyret vil avvente erfaringer fra drift gjennom noen år for å forhindre overkapasitet som kan svekke drift av alle bygg, og utsetter derfor prosjektet med Stavanger Forum til dette er avklart. Linje 12 Områdeutvikling, inkludert grunnerverv, Stavanger Forum Posten er redusert grunnet utsettelse av bygging av Stavanger Forum. Reduksjonen er på 30 millioner kroner i Linje 13 Grunnerverv Sykehjem Stavanger vil i årene framover måtte bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. Erfaringene fra Lervig har vist at erverv av tomter kan fungere som en flaskehals med mindre det drives en langsiktig planlegging. 10 millioner kroner avsettes derfor de neste tre år for å kunne erverve tilstrekkelig med tomter. Linje 14 Kunstgressbaner Bystyret vil støtte fysisk aktivitet blant barn og unge og tilrettelegge for det arbeidet som idrettsklubber driver gjennom frivillig virksomhet. Det er meldt et betydelig behov for kunstgressbaner i Stavanger. Dette utløser også tippemidler, og for 2012 er det lagt inn bygging av fire kunstgressbaner og to hvert påfølgende år i perioden. Kostnad for hver bane er satt til 7,5 millioner kroner der Statens andel forventes å være 2,5 millioner kroner. Prioritert rekkefølge vil være Hundvåg, Knudamyrå, Lassa og SIF første år. Linje 15 Multihall Ny hall, eventuell mobil, som i første byggetrinn inneholder skatehall og trikksykling samlet på ca 2000 m² og kampsporthall på ca 600 m². Med ny fordelingsnøkkel på tippemidlene ser Bystyret

16 mulighet for et betydelig statlig bidrag som er satt til 40 millioner kroner og kommunens egenandel til 60 millioner kroner. Dette må imidlertid avklares nærmere ved prosjektering som påbegynnes i VEDLEGG - Arbeiderpartiets alternative budsjett for Marcela T. Molina fremmet følgende alternative forslag til budsjett for 2012: Bedre fordeling for fellesskapets beste SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd. Stavanger SV har en visjon om at Stavanger skal bli et moderne fornybarsamfunn og en bærekraftig by. Stavanger SV vil kjempe for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller. Vi ønsker at inntekt i så liten grad som mulig skal bestemme hvilke fritidsaktiviteter barn og unge kan delta i, skoleresultatene de får, omsorgstilbudet vi gir eldre, det kulturtilbud og de helsetjenestene man kan benytte seg av. Drift Tid til omsorg Levekår Stavanger kommune skal ha et godt tilbud for alle, også innenfor eldreomsorgen. Vi mener det er viktig med en verdig alderdom og god pleie til de eldre. Stavanger er preget av lav arbeidsledighet og høy inntekt. Det er ikke alle som får ta del i velstanden, SV øker rammene for støtte til sosial utjevning. Det er behov for sykehjemsplasser i Stavanger, derfor viderefører vi bruk av dobbeltrom i påvente av opptrapping av plasser. Vi kan ikke la et nytt sykehjem stå tomt i ti måneder, vi starter opp Bergåstjern så snart det ligger til rette for det. Oppvekst Skole En god skole er fundamentet for fremtida. Derfor er det viktig at vi tenker større om de små. Vi må sette oss store mål for skolen, og fylle skolen med innhold. For at dette skal realiseres er det viktig at skolen har gode rammer for sin drift. For SV er det viktig at alle barn opplever mestring. Alle er gode til noe og dette skal skolen bygge på. Vi har sagt at vi ikke kommer til å kutte i skole og barnehage, og dette etterlever vi i vårt alternative budsjett. Derfor tilbakefører vi kuttene det rådmannen har foreslått innenfor skole. SV vil foreslå at fra skoleåret iverksettes det lærernorm i skolen. Dette vil bety at normen i Stavangerskolen skal være 1 lærer pr. 25. elev. Det er foreslått å utsette rehabilitering av flere skoler, i første omgang med ett år. SV vil starte rehabilitering av Eiganes skole i 2012.

17 Vaktmesterstillinger Mange skoler i Stavanger er forfalne. Situasjonen i dag er at mange vaktmestere jobber på flere kommunale bygg samtidig, vi ønsker at hver skole skal få sin egen vaktmester. Derfor bevilger vi 3 millioner kroner til dette formålet. Kartlegging av seksuell trakassering i skolen Gode og sunne holdninger formes i barndommen. Mange gutter og jenter utsettes for seksuell trakassering i form av ord og handlinger som retter uønsket oppmerksomhet mot kjønn og seksualitet. Hvor stort omfanget av dette er vet vi ikke, men rapporter fra Sverige viser at 61 prosent av jentene i grunn- og videregående skole hadde opplevd å bli tatt på rumpa uten samtykke. 41 prosent hadde blitt tatt på brystene uten samtykke. 71 prosent hadde sett andre jenter bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette vil vi motarbeide. Derfor ønsker vi kartlegging av seksuell trakassering i skolen, og setter av kr til dette formålet. SFO Skolefritidsordningen er et viktig tilbud for mange barn og en arena for læring og utvikling. Etter oppstarten av leksehjelp tilknyttet SFO er behovet for økonomiske midler i SFO større. Men SV ønsker ikke å øke egenbetalingen på SFO, slik rådmannen legger opp til. Barnehage Den rød-grønne regjeringen satte i gang tidenes satsing på barnehager. Det har resultert i at det nå er barnehageplass til så godt som alle som ønsker dette. Det har vært en viktig satsning, men nå som alle får plass må vi fylle barnehagene med innhold og flere pedagoger. En god barndom varer hele livet. Det er viktig at vi skaper barnehager som ser alle barna og som gir alle barn et utbytte og mulighet til mestring. I Stavanger kommune har vi for mange pedagog-stillinger på dispensasjon. Det utdannes stadig flere førskolelærere, og SV vil ha langt flere pedagoger inn i barnehagene. Å legge et godt grunnlag for videre skolegang hva kommer til lesing, skriving og regning vil bidra til at langt flere mestrer skolegangen. SV er motstander av å stenge barnehagene i sommerferien, derfor tilbakefører rådmannens kutt i barnehagene. Det er foreslått å utsette rehabilitering av flere barnehager, i første omgang med ett år. Det er viktig at vi innfører nærbarnehageprinsipp i Stavanger, som medfører at alle skal få plass i en barnehage innen 2,5 km. SV vil starte rehabilitering av Emmaus barnehage i Vi setter av 5 mill kr til rekrutteringstiltak for å øke antallet førskolelærere Private barnehager SV vil i perioden be om en sak om strengere kontroll av private barnehager. Det er et mål at alle pengene skal komme barna og de ansatte til gode. Kulturskolen Kulturskolen er en viktig institusjon og gir et variert og godt tilbud til barn og unge framtidens kunstnere. Å ha et godt kulturtilbud for unge er viktig, både for å få selvrealisert sine egne

18 kunstneriske evner og ferdigheter, men i tillegg sikre et godt fritidstilbud til inspirasjon og glede for hvert enkelt barn. Vi ønsker derfor ikke å øke egenbetalingen eller redusere tilbudet knyttet til SFO. Levende byer nye løsninger Stavanger SV har som overordnet mål å sørge for å redusere de skadene vi påfører natur og miljø. Vi vil derfor arbeide for å redusere energibruk, øke tilbudet og bruken av kollektivtransport og legge til rette for en overgang fra olje- og gassproduksjon til produksjon av alternative energikilder i kommunen vår. SVs fire mål for fremtidens byer er følgende: 1. Klimagassutslipp og lokale luftutslipp fra transportsektoren må reduseres betydelig 2. De fleste personreiser foretas med kollektive transporttilbud, til fots og sykkel 3. Kollektivtilbudet på Nord-Jæren skal være pålitelig og tilgjengelig for alle 4. Et effektivt transportnett som legger grunnlaget for mindre støv støy, og bedre folkehelse SV viderefører alle midler til planlegging og realisering av bybanen. Det er avgjørende for å løse transportutfordringene på Nord-Jæren at framtidens i utviklingen av bybane opprettholdes. SV vil ha full fremkommelighet for kollektivtrafikken. SV vil gjennomføre tiltak som gir uttelling i økte belønningsmidler. Dette gjennomføres med stimulerende tiltak som egne oppgraderte korridorer og linjenett, kollektivfelt, lyssignalprioritering, utforming av holdeplasser, tilstrekkelig materiell og tilretteleggingstiltak, i tillegg til restriktive tiltak. Vi bevilger 5 millioner kroner til kollektivfremmende tiltak. Kultur Sølvberget Sølvberget har behov for ombygging i forbindelse med at kinoen bygger ut. Vi har derfor lagt inn 3,4 mill. For å opprettholde Sølvberget som en sentral kulturell møteplass øker vi driftsbudsjettet med 2 millioner som legger til rette for kunst, litteratur og integrering. Railpark Det er viktig å også støtte de ungdommene som vil ha et uorganisert fritidstilbud. I en region med mye regn og vind og langt til fjell og snø er det viktig å ha et tilbud for de som driver med snowboard. Vi foreslår derfor 0,5 millioner kroner til en helårs railpark. Geoparken Et av de få Stavanger 2008-prosjektene som ennå er synlig i byen, er Geoparken. SV vil videreutvikle dagens park. Grunnet dårlig vedlikehold har parken forfalt, men er likevel godt besøkt av folk fra alle generasjoner. SV bevilger kroner til økt vedlikehold av Geoparken Arbeidsgiverpolitikk Sykefraværet i oppvekst- og levekårsområdet er svært høyt. I tertialrapporten for 3. kvartal i 2011 viste den at sykefraværet ligger på 10,6 % i sykehjemmene, og 10,4 % i barnehagene. Dette er en utvikling vi er nødt til å snu. SV vil igangsette strakstiltak for å få ned sykefraværet. Vi vil øke bemanningen i sykehjem og setter av 4 mill kr til formålet SV har en arbeidsgivergaranti. Vi mener at å satse på de ansatte er å satse på brukerne. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte som har ordnede arbeidsforhold. For å oppnå dette setter vi i gang tiltak som vil: Gi kommunalt ansatte som ønsker det tilbud om heltidsjobb Redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum Utvikle forpliktende planer om likelønn Inndekning for driftsbudsjettet SV øker eiendomsskatten. Vi foreslår å heve eiendomsskatten med 1 promille. For å ikke ramme folk med ordinær bolig øker vi bunnfradraget fra dagens til kr. 1 promille økt eiendomsskatten gir 65 millioner, av disse bruker vi 35 millioner til å skjerme folk med ordinær bolig. Det medfører at privathusholdninger vil bidra med 8 mill i økt eiendomsskatt.

19 Investeringer Kulvert E39 Langs E39 er støy for beboerne langt over det som er tillat. Støy og støv er sentrale elementer i levekår. Kulvert over E39 vil redusere støybelastningen, redusere støv og samtidig legge til rette for grøntdrag. SV bevilger 40 millioner kroner til å bygge kulvert langs E39. Økt bruk av sykkel Stavanger har en raskt voksende befolkning. Økt folkemengde fører til en kraftig vekst i antall reiser. Det er ikke mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i Stavanger. SV vil legge til rette for økt bruk av sykkel. Det gir flere gode effekter. Mindre støy og støv. Samtidig er sykkel et element i bedret folkehelse. Økt bruk av sykkel forutsetter bedre infrastruktur, ikke minst når det gjelder sykkelparkering. SV setter av 10 mill kr ekstra til dette i 2012 og vil videreføre opptrappingen. Framtidsrettede kjøretøy Vi må ta i bruk framtidens løsninger allerede i dag. SV vil at Stavanger skal ligge i front når det gjelder framtidsrettede kjøretøy. Vi vil videreutvikle infrastrukturen for el og hybridbiler. Vi vil bruke kommunens organisasjon til å vise fram gode løsninger. For å oppnå det setter vi av 10 mill kr til bruk av el-biler og hybridbiler. Kjøp av boliger Hus skal være hjem, ikke investeringsobjekter. Når boligprisene eksploderer, blir mennesker med lav inntekt ekskludert fra boligmarkedet, der utbyggers og selgers profitt settes foran folks boligbehov. SV vil endre dagens boligpolitikk, ettersom markedet aldri kan skaffe bolig til alle. SV bevilger 20 millioner kroner til kjøp av boliger til kommunale utleieboliger. Områdeutvikling Emmaus SV vil bevare og forbedre friområdet på Emmaus. Vi har ytret ønske om å lage folkestrand i bukta i Emmaus og vil ellers videreutvikle området til å være et samlingssted for bydelen og byen for øvrig. SV bevilger 5 millioner kroner til områdeutvikling i Emmaus. Forslag til vedtak: Med endringer som fremsatt nedenfor godkjenner Bystyret det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune, samt Stavanger Parkeringsselskap i samsvar med trykt vedlegg i dette dokumentet. Endringer driftsbudsjett (i 1000 kr) Inntekter 3. frie inntekter eiendomsskatt (netto) utbytte Stavanger p-selskap Folkevalgte utbytte Kino tilskudd GreaterStavanger tilskudd Ryfast, planleggingsmidler Driftskonsekvenser av investeringer Oppvekst og levekår 40.Bergåstjern Svømmehall Kvernevik Svømmehall Hundvåg Energiutgifter (økning) Levekår 87. Avvikle dobbeltrom Effektiv drift dagtilbud psykisk helse Dagsenter og avlastning

20 99.Effektivisere drift, høp økt grunnbemanning sykehjem reduksjon vikarbruk sosialstønad Barnehage: barnehager ingen sommerstengning rekrutteringstiltak barnehage ped.pers Skole: 113. ingen økning foreldrebetaling SFO Justering omfanget komp.utv Ingen avvikling bussavt ingen reduksjon skolenes ramme kompetanseheving skole/sfo seniortiltak i skolen styrking SFO Vaktmestertjeneste i skolene kartlegging seksuell trakassering i skolen/tiltak selvforsvarskurs Flerspråklinge assistenter styrking 800 Ungdom og fritid 125. opprettholdt bemanning idrett, tilskudd Railpark 500 Vedlikehold Geoparken økt driftsramme Sølvberget kf Ny tilskudd til kulturformål miljø og kollektivtransport Renhold barnehager Renhold skoler DIXI tilskudd utstillingshallen investeringer Kulvert E Sølvberget KF Hermetikkfagskolen Kjøp av boliger Rehabilitering boliger Eiganes skole (ombygging) Emmmaus barnehage Tasta barnehage Nytt sykehjem i Lervig Hundvåg

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012 Bærekraft og omstilling Budsjettforslag 2012 Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet,

Detaljer

Bedre fordeling for felleskapets beste

Bedre fordeling for felleskapets beste Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Alternativt Budsjett 2012

Alternativt Budsjett 2012 Alternativt Budsjett 2012 Arbeiderpartiet Stavanger 11.11.2011 Arbeiderpartiets alternative Budsjett 2012 Handlings- og økonomiplan 2011-2015 Forsidebildet viser Arbeiderpartiets nye Bystyregruppe 2011-2015,

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Bærekraft og handlekraft

Bærekraft og handlekraft Bærekraft og handlekraft SVs alternative budsjett for 2013 1 SVs alternative budsjett 2013 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd. SV har en visjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb. 8001 Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: 51507130. Faks: 51507021 E-post: postmottak.ordforer@stavanger.kommune.no

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer