BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima"

Transkript

1 BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for som ble godkjent i styringsgruppa (Ny eller revidert tekst vises i kursiv) Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Felles plattform 1.2 Hvem er med i samarbeidet? 1.3 Status 1.4 Forholdet til andre sentrale prosjekt/ prosesser 1.5 Forpliktende referansedokumenter 2 Overordnede føringer og effektmål 2.1 Overordnede føringer 2.2 Effektmål 3 Organisering av arbeidet 3.1 Organisasjonsmodell 3.2 Roller og ansvar 3.3 Hva kan sikre suksess 3.4 Hvordan sikre kommunikasjon og samarbeid 4 Sentrale milepæler 4.1 Grovmasket milepælsplan 4.2 Hva skal gjennomføres i 2012/13 5 Budsjett Vedlegg: Milepælsplan for bypakke Grenland fase 1 Fordeling av belønningsmidler 2011 Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

2 1. Bakgrunn 1.1 Felles plattform Bevisstheten rundt klimautfordringen har endret seg radikalt både internasjonalt og lokalt de siste årene. Sist med rapporten Klimakur 2020 fra 2010, som belyser hvordan en skal nå målet (fra klimaforliket) om 30 % reduksjon i klimautslipp innen Utslipp fra transportsektoren utgjør en stor andel av samla utslipp og må reduseres for å kunne realisere hovedmålet. I Grenland byr situasjonen på store utfordringer. Grenlands vegnett gir i dag ikke mulighet for prioritering, og busser, biler og næringslivstransporten står i samme kø. Dette gir utfordringer knyttet til å bedre forholdene for kollektivtrafikken og sentral næringstransport, samt å redusere miljøbelastningen i boligområder. Bystrategisamarbeidet slutter seg til målsettinger og anbefalt konsept i KVU Grenland, som kom ut på høring i Anbefalt konsept foreslår i første fase en optimalisering av dagens vegnett som inkluderer framkommelighetstiltak for næringstransport, samt en rekke tiltak for å fremme miljøvennlig transport og bymiljø. Arealdelene i kommunedelplanene legger opp til en fortettet utbygging innenfor bybåndet, i tråd med senterstrukturen og langs kollektivaksene. Dette må videreføres Hvem er med i samarbeidet? Bybåndet gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan med ca innbyggere utgjør et sammenhengende og funksjonelt byområde, og er geografisk avgrensning for bystrategiarbeidet. Aktører med ansvar, myndighet og budsjett til å følge opp areal- og transportutviklingen i Grenland deltar i samarbeidet, dvs. kommunene i Grenland; Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. 1.2 Status Statens vegvesen Region sør tok i 2007 initiativ til samarbeidsprosjektet Bystrategi region sør med byområdene Agderbyen, Grenlandsbyen, Vestfoldbyen og Buskerudbyen. Bystrategiprosjektet ble omtalt i Ntp- sammenheng, og Grenland har gitt en felles positiv uttalelse til dette og bedt om statlige midler til et nasjonalt pilotprosjekt. Kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket inngikk en intensjonsavtale , om å utvikle en bære- og konkurransekraftig byregion i Grenland av nasjonal interesse basert på et samarbeid. Målet var å møte felles utfordringer innen areal- og transportutvikling gjennom: En felles regional arena for samhandling En avtalefestet areal- og transportpakke Etter en forprosjektfase ble felles prosjektplan for bystrategi Grenland vedtatt i kommunene og i fylkeskommunen våren Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

3 Oppdatering per januar 2012: I løpet av perioden er Bystrategi Grenland-samarbeidet nå godt innarbeidet politisk og administrativt i kommunene, og det er gjort en rekke viktige felles vedtak (se 1.5). Bystrategi Grenland samarbeidet har søkt om midler fra belønningsordningen siden I 2010 og 2011 ble det søkt om fireårig avtale. Hittil har Grenland mottatt 6, 9, 10 og 25 mill kroner i ett-årige tildelinger. I forbindelse med tildelingsbrev i 2011 skriver Samferdselsdepartementet at de vil ta initiativ til å se på muligheten for å etablere en langsiktig avtale med Grenlandsområdet, og komme tilbake med invitasjon til møte. I november/desember 2010 vedtok alle aktørene en felles høringsuttale til KVU Grenland der en slutter seg til målsettinger og anbefalt konsept. Samtidig ble det vedtatt å igangsette en mulighetsstudie for bompengefinansiering av en Bypakke som bygger på det anbefalte konseptet i KVUen. Mulighetsstudien ble sluttbehandlet i fylkestinget desember Forholdet til andre sentrale prosjekt/ prosesser Framtidens byer Skien og Porsgrunn kommuner har inngått en samarbeidsavtale med staten og næringslivet, om å redusere klimagassutslipp og utvikle et godt bymiljø. Prosjektet har 4 satsingsområder, hvorav ett er areal og transport. Denne delen av prosjektet inngår i Bystrategi Grenland. Klima- og energiplaner Skien og Porsgrunn har felles klima- og energiplan, og Bamble og Siljan har egne. Tiltak under temaet areal- og transport er koordinert med arbeidet i Bystrategi Grenland Klimakutt Grenland Alle de 6 Grenlandskommunene (inkl. Vestmar) har utarbeidet en klimakuttplan (2010) som omfatter tiltak fra kommunene, næringslivet og private. Den delen av klimakuttplanen som berører de fire Grenlandskommunene og omfatter areal og transport, er samordnet med bystrategiarbeidet. 1.5 Forpliktende referansedokumenter Infrastrukturplan Grenlands mål og retningslinjer i kap og Kommunenes arealplaner Klima- og energiplaner for Skien, Porsgrunn og Bamble Framtidens byer-samarbeidsavtale Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland, vedtatt 2009/2010 Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien, vedtatt 2009 Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland, vedtatt 2009/2010 Kollektivplanen for Telemark, 2010 Fylkesvegplan for Telemark, 2010 Felles høringsuttale til KVU Grenland, høsten vedtatt 2010 Felles vedtak om bypakke Grenland høsten 2010 Søknad om belønningsmidler Felles sak om opprettelse av finansieringsselskap, vedtatt våren 2011 Felles vedtak av mulighetsstudie for bypakke Grenland høsten 2011 Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

4 2. Overordnede føringer og effektmål 2.1 Overordnede føringer Bystrategi Grenland skal være et forpliktende areal- og transportsamarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer med et høyt ambisjonsnivå og langsiktighet. Gjennom dette skal Grenland bidra til å følge opp de nasjonale klimamålene og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion. 2.2 Effektmål Grenland er innen 2020 et nasjonalt ledende byområde med 30 % reduksjon i klimautslipp fra transportsektoren. Transportutviklingen i Grenland er innen 2020 gjennomført i tråd med vedtak av KVU (Bypakke Grenland fase 1). Arealutviklingen i Grenland fram mot 2020 har en høy arealeffektivitet innenfor bybåndet, senterstrukturen og langs kollektivaksene. Gjennom samarbeidsarenaen i Grenland blir saker av regional betydning drøftet på tvers av kommune- og etatsgrenser slik at gjennomføringskraften blir større lokalt og nasjonalt. 3. Hvordan er samarbeidet organisert 3.1 Organisasjonskart (justert) Styringsgruppe Fylkesordfører (leder), ordførerne i Grenlands-kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket Arbeidsgruppe (administrativ styringsgruppe) Telemark fylkeskommune (leder), Grenlands-kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket Kommunikasjonsgruppe Løpende temagrupper: Prosjekter Kollektiv Gange/sykkel X Y Z Bilbruk/parkering Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

5 3.2 Roller og ansvar Rolle Styringsgruppe (fylkesordfører, ordførerne i de 4 Grenlandskommunene, regionvegsjef og baneregiondirektør) Arbeidsgruppe (administrativ styringsgruppe) Kommunikasjonsgruppe Ansvar Styringsgruppen er prosjektansvarlig (prosjekteier). Ansvar for prosjektframdrift, økonomi og kommunikasjon. Ansvar for samordning av politiske beslutningsprosesser med sikte på størst mulig enighet i regionen. Drøfter aktuelle saker før framlegging i kommunenes/ fylkeskommunens politiske organer. Avklarer mandat og økonomi for delprosjektene (prosjektplan). Fylkesordfører leder styringsgruppen. Er representanter for rådmennene i kommunene/ fylkeskommunen og koordinerer de ulike prosjektene, samt legger fram saker for styringsgruppen. Ansvar for det faglige innholdet i sakene som blir lagt fram for styringsgruppen. Spesielt ansvar for å koordinere temaet arealbruk/planlegging på tvers av aktører. Drøfter delprosjekt med prosjekteier og legger fram forslag til styringsgruppen. Tfk er prosjektleder. Representant deltar i kommunikasjonsgruppa. Gjennomfører møter og arbeid kontinuerlig innenfor sitt tema, og i tett samarbeid med arbeidsgruppa. Representant deltar i arbeidsgruppa. Leder av styringsgruppe, arbeidsgruppe og kommunikasjonsgruppe har løpende tett kontakt. Temagrupper Gjennomfører møter og arbeid kontinuerlig innenfor sitt tema, og rapporterer til arbeidsgruppa. Prosjektgrupper Gjennomfører prosjekt i tråd med prosjektplan, og informerer arbeidsgruppa. Samarbeidet forholder seg til ordinære saksbehandlingsprosesser hos kommunene og fylkeskommunen. 3.3 Hva kan sikre suksess? Bystrategi Grenland spenner over et vidt område med mange aktører og stort engasjement. Graden av suksess er avhengig av: reell framdrift regional enighet de enkelte aktørers bruk av samarbeidet konkrete resultater underveis åpenhet og mulighet for medvirkning 3.4 Hvordan sikre kommunikasjon og samarbeid Tidlig i hovedprosjektet skal det utarbeides en egen kommunikasjonsplan for bystrategi Grenland. Tiltakene i kommunikasjonsplanen skal sikre åpenhet og aktivt ivareta behovet for kontakt og samarbeid med interne og eksterne interessenter underveis i de ulike prosessene. I denne sammenheng vil det bli etablert et eget nettsted. Tiltakene innebærer blant annet å ivareta dialog med næringslivet, organisasjoner og lag, samt samhandling med Grenlandssamarbeidet. Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

6 4. Sentrale milepæler 4.1 Grovmasket milepælsplan (se også vedlegg bypakke Grenland fase 1- milepæler i gjennomføringen) Prosjektperiode: Milepæl Frist Kommentar Opprettet finansieringsselskap Vinter 2012 KVU/KS1 godkjent av regjeringen Vinter 2012 Innspill til Ntp Juni 2012 Bypakke Grenland utkast bompengeproposisjon (bompengeutredning) Høst 2012 Vurderes av Vegdirektorat før lokal behandling 4-årig belønningsavtale Høst 2012 Forhandlinger i løpet av året Handlingsplan aktiviteter 2013 Høst 2012 Utkast bompengeproposisjon godkjent av Vegdirektorat Lokalt vedtak bypakke Grenland sende søknad (sentrale planer klare) Vinter 2013 Byggeplan Rv 36 Skyggestein Vår 2013 Skjelbredstrand Handlingsplan aktiviteter 2014 Høst 2013 Stortingsvedtak bompengeproposisjon Høst 2013 Reguleringsplaner Høst 2013 Revidert areal- og transportplan inkl Høst 2013 senterstruktur Byggestart og parallellinnkreving bypakke 2014 Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

7 4.2 Hovedaktiviteter 2012 (handlingsplan) Aktivitet Utarbeide grunnlag for bypakke Grenland Utarbeide reguleringsplan for fv32 Lillelvgate-krysset Etablere finansieringsselskap Utarbeide felles innspill til Ntp Utarbeide kommunikasjonsstrategi Etablere 4-årig belønningsavtale Kommentar Se egen prosjektplan Se eget planprogram og fremdriftsplan TFk sender - samarbeid med regionrådene Skisse til avtale, forhandlinger, og evt. politiske vedtak Utvikling av bedre målemetoder for transport Inklusiv oppdateringer database - Arealbruk o Mulighetsstudie fortettingspotensial i Grenland o Mobilitetsplaner kravspesifikasjon o Forarbeid areal- og transportplan Bilbruk o Videreutvikle felles p-politikk o Reduksjon av p-plasser Kollektiv o Attraktivitetstiltak: nye billettprodukter, sanntidsinformasjon, informasjonskanaler og salgskontor, markedsføringskampanje, brukerrapportering, reisegaranti, trafikkstyring o Holdeplassopprustning o Utredning effektivisering av holdeplasser o Planlegge framkommelighetstiltak for buss i kryss og rundkjøring (evt. kollektivfelt) o Sjåføropplæring universell utforming o Dubleringskjøring Gange/sykkel: o Gjennomføre tiltak hovedvegnett nivå 1 o Utarbeide plan for forbindelser til hovednett sykkel og holdeplasser kollektiv o Turvegtiltak o Felles bysykkelordning o Skilting av hovedvegnett o Sykkelparkeringer o Sykkelopplæring o Holdningsskapende arbeid Oppfølging av Europan 11 sykkelregnskap Eventuell areal- og transportplan forankres i planstrategier. Gjelder revisjon og sammenslåing av gjeldende fylkesdelplan for infrastruktur og senterstrukturplan, med implementering av nye vedtak/planer Koordineres av egen temagruppe Koordineres av egen temagruppe Koordineres av egen temagruppe Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

8 5. Budsjett Aktivitetene finansieres ved et spleiselag mellom de sentrale aktørene og tildelte statlige midler (belønningsordningen, BRA-ordningen). Det forutsettes at de enkelte avklarer sin deltagelse i de respektives budsjettbehandlinger. Årlig avsettes: fra Skien fra Porsgrunn fra Statens vegvesen fra Jernbaneverket fra Fylkeskommunen Midlene skal nyttes til oppfølging av prosjekt, nødvendige utredninger, planarbeid og samarbeidsprosesser. I tillegg benytter de ulike aktørene nødvendige midler fra eget budsjett til å gjennomføre de tiltak og prosjekter som en har blitt eige om i samarbeidet. Den enkelte samarbeidspartner setter av nødvendige personressurser til å følge opp arbeidsgruppen, løpende teamgrupper og prosjekter. Aktiviteter i 2012 utover normale driftsbudsjett finansieres i stor grad av 25 mill. kroner mottatt i belønningsmidler i Det kan være behov for å bruke lånemidler fra bomselskap til utarbeiding av planer som grunnlag til bypakke Grenland. Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

9 Vedlegg: Bypakke Grenland fase 1 Milepæler i gjennomføringen Statlig prosess KVU/NTP Høring KVU Etatenes framlegg NTP - høringsfrist juni Stortingsmelding NTPjanuar KS 1 (kvalitetssikring) Regj. notat/ Regj. vedtak KS1 Stortings vedtak NTP- juni Alternativ finansiering Formell prosess Selskap Offentlig Statlig bidrag Forhandle om 4-årig belønningsavtale Belønningsordningen Lokal finansiering Vedtak/ bestilling mulighets studie Lage studie Bompengeutredning Innkreving (parallell) Vedtak opprette selskap Vedtak i juni Godkjenning Vegdirektorat Behandle bomp.- søknad ( via Veg.dir, og SD Lokale vedtak høst Stortings 2012/vinter 2013 vedtak Opprette selskap Forberede finansiering Gjennom handlingsprogram/ årlige budsjetter Forberede og sende belønnings-søknad Gjennom årlige budsjetter Administrere innkreving Tildeling av belønningsmidler i henhold til krav i avtale Tiltak RV 36 Skyggestein- Skjelbredstrand FV 32 Lilleelvgata- Hovenga Kollektiv og gang/sykkel (fysiske tiltak) Drift kollektiv Byggeplaner/grunnerverv Bygging Reguleringsplan Avklare omfang Reg.planer/ Byggeplaner Bygging i henhold til lokale budsjett Avklare omfang Byggeplaner/ grunnerverv Bygging Bygging/ Reg.planer/byggeplaner (Bygging med bompenger fra 2014) Tilskudd fra belønningsmidler Tilskudd fra bompenger Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

10 Vedlegg: Fordeling av belønningsmidler 2011 Tiltak kort sikt Tildeling 2011 Ansvar Arealbruk 1,0 mill. Mal/kravspesifikasjon for mobilitetsplaner i Grenlandsstandarden Kommunene Areal- og transportplan for byområdet Grenland (revisjon og sammenslåing av gjeldende fylkesdelplaner med oppdaterte felles vedtak) Tfk. Videre arbeid avklares i regional/kommunal planstrategi 2012 Bilbruk 2,0 mill. Videreutvikle felles parkeringspolitikk i byområdet i Grenland, reduksjon i parkeringsplasser Parkeringsgruppen v/kommunene Gange og sykkel 5,5 mill. Hovedvegnett for sykkel - Tiltak nivå 1 - Utredning kobling trase hovedvegnett Bamble-Porsgrunn - Skilttiltak Bamble Videreutvikling av turvegnett/gå- og sykkelforbindelser til hovedvegnett - plan (følger opp vedtak) - fysiske tiltak 2,0 mill. 2,0 mill. SVV/kommunene Sykkelgruppen SVV Sykkelgruppen Kommunene Utredning felle bysykkelordning i Grenland, og sykkelparkering 1,0 mill. Sykkelgruppen Sykkelopplæring, for framtidens arbeidsreisende 0,5 mill. M. Fouler Kollektiv 12,0 mill. Økt kapasitet på metrolinjenett i rushtiden 1,5 mill. Vkt - Videreføring av tiltak om dublering av avganger med mange reisende og/eller avganger med mange forsinkelser, evt. andre tiltak etter behov* Opprusting av holdeplasser (til uu-standard med leskur) 5,0 mill. SVV Attraktivitetstiltak 5,5 mill. Kollektivgruppen - Nye billettprodukter v/vkt - Informasjonskanaler og salgskontorer - Markedsføring og reisegaranti - Trafikkstyring Miljøvennlig transport generelt 4,5 mill. Europan 11-oppfølging 1,0 mill. Tfk, Skien, - Utredning m.m. fra konsulentene bak vinnerbidrag Porsgrunn Kommunikasjonstiltak i henhold til kommunikasjonsplan for bystrategi Grenland-samarbeidet 1,0 mill. Kommunikasjonsgruppa Utvikling av bedre målemetoder for transport, inklusiv oppdateringer 1,0 mill. SVV og i databaser for oppfølging av sykkelregnskap Forberedelser av arbeidet med bypakke Grenland - Prosessarbeid; kommunikasjon, prioritering og tiltakslister - Utredning tidsdifferensierte takster - Utarbeide nødvendige reguleringsplaner 1,5 mill. Sum mill. *Dubleringskjøring skal settes inn etter behov, og tiltakene skal vurderes fortløpende. Eventuelle resterende midler kan brukes til andre framkommelighetstiltak for kollektivtransport. kommunene Tfk koordinerer SVV Kommunene,SVV Prosjektplan vedtatt politisk hos partene våren 2009, revidert plan godkjent i styringsgruppa

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 12.09.2013 Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer