Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer kommunale prosjekt i bypakke Grenland slik det framkommer av vedlegg 1. Vedlegg 1. Liste over kommunale prosjekter i bypakka 2. Kartvedlegg prosjekter i Skien 3. Kartvedlegg prosjekter i Grenland 4. Hovedmål og delmål for bypakka 5. Vurderte prosjekter i Skien Referanser i saken KVU Grenland kommunens høringsuttalelse og regjeringens beslutning. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om bypakke Grenland. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om belønningavtale. Bakgrunn Bypakke Grenland ble vedtatt i Skien, Porsgrunn og Siljan i juni Bamble kommune valgte å si nei til bypakka. I forbindelse med sluttbehandlingen i fylkeskommunen ble det foretatt tilpasninger i bypakka slik at denne kan gjennomføres selv om Bamble kommune trakk seg ut. Bypakka bygger direkte videre på konseptvalgutredning (KVU) Grenland. Kommunene uttalte seg til denne høsten 2010 og sluttet seg målsettinger og det anbefalte konseptet. Disse målsettingene ligger derfor til grunn for prioritering av prosjektene Samfunnsmålet for transportsystemet ble definert slik i KVUen: Bedre framkommelighet for næringstrafikk, bedre forhold for kollektivreisende, gående og syklende. Det ble formulert to prosjektutløsende behov: 1

2 2 1. Behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken 2. Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel. Regjeringens vedtak av KVU Grenland ble oversendt fra Samferdselsdepartementet 1. mars 2012 og lød (utdrag): På bakgrunn av behandling i regjeringen legger Samferdselsdepartementet til grunn at videre planlegging av transportsystemet i Grenland skal ta utgangspunkt i Stens vegvesens anbefalte konsept, dvs. et sammenstilt konsept som legger opp til etappevis utbygging. I tråd med dette vil departementet be om at videre planlegging tar utgangspunkt i tiltakene i fase 1 som innebærer optimalisering av dagens transportsystem. Her inngår mellom annet vegprosjektet rv. 36 Skjelbredstrand-Skyggestein, utbedringstiltak for kryss rv. 36/jernbanen, tiltak for kollektivtrafikk, ulike miljøprosjekt og gang/sykkel m.m. Når det gjelder prosjektene i fase 2 og 3 ligger disse sannsynligvis flere år frem i tid. Dette innebærer at KVUen må revideres før fase 2 og 3 kan realiseres, og saken må legges frem for regjeringen på nytt. Flere av tiltakene i anbefalt konsept ligger under kommunalt og fylkeskommunalt ansvarsområde. Departementet ber om at Statens vegvesen følger opp saken i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune og berørte kommuner. KVU Grenland er en kvalitetssikring av Fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland, som ble godkjent av Miljøverndepartementet i Regjeringens vedtak, som referert ovenfor, er en godkjenning av denne kvalitetssikringen. Det er fase 1 i KVU Grenland som er konkretisert i Bypakke Grenland. Foreliggende sak er en ytterligere konkretisering og prioritering av de kommunale prosjektene i bypakka. Økonomiske rammer til prosjekter i bypakka Bypakke Grenland skal finansiere investeringsprosjekter for 2,5 mrd. Vegprosjekter alene vil ikke føre til måloppnåelse. Det er en forutsetning fra KVU at forholdet mellom vegprosjektene og andre prosjekter skal holdes fast. Dette har gitt følgende fordeling av satsingsområder: Rv 36 Skyggestein- Skjelbredstrand 492 mill 20 % Fv 32 Lilleelvgata-Hovenga 514 mill 21 % Prosjekt for næringstransporten 310 mill 12 % Kollektivtransport investering 310 mill 12 % Kollektivtransport drift 310 mill 12 % Gang- og sykkelprosjekt 310 mill 12 % Bymiljøprosjekt 90 mill 4 % Trafikksikkerhet 150 mill 7 %

3 3 De fleste prosjektene som er definert i bypakka dekker flere satsingsområder, men de prosentvise fordelingen skal være retningsgivende i det videre arbeidet. De regionale større grepene som muliggjøres gjennom Bypakke Grenland er: Et sammenhengende gang- og sykkelnett som gjør det attraktivt å sykle og gå Et oppgradert bussmetrosystem som tar deg effektivt fram Næringslivet får tilrettelagt to store vegprosjekter og prosjekter i vestkorridoren som vil gi økt framkommelighet i bybåndet. Samla sum som er tilgjengelig for prosjekter innenfor gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet er 1,2 mrd. Midlene er fordelt slik: Regionale og kommunale prosjekter Tilgjengelige midler i mill. kr Regionale Prosjekter i henhold til liste prosjekter Trafikksikkerhet: 30 mill 150 og regionale pakker Gang/sykkeltiltak/ holdeplasser: 50 mill Næringstrafikk: 20 mill Gang/sykkel langs elva: 50 mill Kommunale Siljan 4% prosjekter Skien 58% 174 Porsgrunn 38% 114 Hensikten med den kommunale potten er at kommunene skal ha et lokalt handlingsrom, og skal kunne bruke midlene fra bypakka i tillegg til eventuelle bidrag fra utbyggere for å få gjennomført prosjekter som har betydning lokalt for å oppnå målsetningene i bypakka. Hovedmål for bypakka Klimameldingens mål om å ta veksten i personbiltrafikken i storbyområdene med kollektivtransport, gange og sykkel legges til grunn. I bypakke-saken som ble vedtatt juni 2013 ble følgende hovedmål ble lagt til grunn for bypakka: 1. Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport 2. Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov 3. God framkommelighet for næringstrafikk 4. Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport 5. Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende 6. Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem Se vedlegg 4 for mer detaljerte og etterprøvbare mål innenfor hovedmålene. Arbeidet med et endelig indikatorsett for Bypakke Grenland bør gjennomføres etter at indikatorsett for bypakker foreligger fra Vegdirektoratet (forslag til indikatorsett er sendt på høring med frist )

4 4 Porteføljestyring av bypakka Det vil bli lagt opp til en porteføljestyring underveis, slik det er beskrevet i bypakkerapporten som lå til grunn for bystyrevedtaket juni Hensikten med dette vil være å vurdere prioriteringen ev enkeltprosjekter underveis, og evt. justere dersom man ser at dette vil gi bedre måloppnåelse. I Grenland er det foreslått å gjennomgå tiltaksporteføljen parallelt med prosessene for regionale og kommunale planstrategier (hvert 4.år), i tillegg til de årlige budsjettbehandlingene i kommunene og fylkeskommunen. Hvis det som er gjennomført i første del av 10-årsperioden ikke gir de gode nok resultater, bør det få som konsekvens at prioriteringene endres ut fra de erfaringer som er oppnådd til da. Porteføljestyring som prinsipp er nytt. Det er presentert i Nasjonal Transportplan (NTP) første gang i Staten vil utarbeide et mer detaljert opplegg for porteføljestyringen, men dette er ikke klart ennå. Det er dermed ikke helt klart hvilken rolle staten vil ta når det gjelder å sikre at de prioriteringene som gjøres av prosjekter i bypakka samlet sett bygger godt nok opp under målene for bypakka. Vi har likevel god tro på at den måten prosjektene er framkommet og vurdert på, ligger innenfor føringene som er kjent så langt. Utkast til organisasjonsmodell for bypakka er vist i figuren nedenfor. Den politiske styringsgruppa vil ha det overordna ansvaret også for porteføljstyringen. Prosess for valg og prioritering av prosjekter Det er mange prosjekter som vil falle innenfor de satsingsområder som bypakka er ment å skulle finansiere. Grunnlaget for vurdering og valg av prosjekter har vært en felles tiltaksliste som ble utarbeidet av partene i bystrategisamarbeidet i felleskap.

5 5 Lista tok utgangspunkt i prosjekter som var beskrevet i en rekke eksisterende planer, rapporter og handlingsprogram innenfor de ulike satsingsområdene gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet. I tillegg kom kommunene med innspill til bymiljøprosjekter, kollektivselskapene med innspill til viktige kollektivtiltak, og når det prosjekter for næringstransport ble eksterne ressurspersoner fra næringen trukket inn. Det har vært vurdert mer enn 160 tiltak som til sammen vil koste langt mer enn det som vil være til rådighet innenfor bypakka. Det må derfor gjøres en utvelgelse. De tiltakene som har vært vurdert har måloppnåelse på ett eller flere av satsingsområdene. For å ytterligere foreta en rangering er tiltakene gitt en samlet prioritering ut i fra ut fra følgende kriterier: Berører mange personer/sentrale strøk Har effekt for flere trafikantgrupper Innebærer sammenkobling av transportsystemer Gir potensiale for byutvikling sentrumsutvikling Har stor signaleffekt (knyttet til at det gjelder mange) De som har fått høyest poengsum for alle kriteriene, har fått høyest prioritering. Prioriteringen er gjort i fellesskap av fagfolkene innenfor alle partene i bystrategisamarbeidet, dvs. kommunene, fylkeskommunen og vegvesenet. Regionale prosjekter Dette er interkommunale tiltak som har fått høyeste prioritering og som er viktige for å skape sammenhengende transportsystemer og enkeltprosjekter som er del av slike systemer, og dermed er sentrale for å oppnå regjeringens krav i vedtaket om KVU Grenland. Det er viktig å presisere at de fleste prosjektene ikke er planlagt i detalj. Tiltakenes omfang, kostnad og fremdrift må derfor avklares i den videre prosessen, som en del av porteføljestyringen. Dette gjelder også i vurderingen av hvilke tiltak en skal starte med. Liste over regionale prosjekter som er prioritert i Bypakke Grenland i tillegg til de to store vegprosjektene: Kommune Sted Hovedsatsingsområde Siljan Fv 32 Holtesletta-Heivannet gang-sykkel Skien Landmannstorget kollektivknutepunkt Skien Fv 44 Mælagata, Petersborg- gang-sykkel Gjerpensgate Skien Skien jernbanestasjon Nylende gang-sykkel Skien Tuftekrysset kollektiv, gang-sykkel, næring Skien Torggata kollektiv, gang-sykkel Skien Fv 32 Borgestad sentrum gang-sykkel Skien Rv36 Telemarksveien- kollektiv Bjørntvedtveien Skien Rv36 Menstadbrua vest kollektiv

6 6 Skien Fv32 Bøleveien gang-sykkel Porsgrunn Fv 32 Hammerkrysset-Hovenga, gang-sykkel og kollektiv Porsgrunn Rv36 PP-krysset gang-sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet, bymiljø Porsgrunn Sverresgate-Hovenga kollektiv, gang-sykkel, bymiljø Porsgrunn RV356 Raschebakken-Brugata kollektiv Porsgrunn Fv356 Jernbanegata fv32 kollektiv Vallermyrene Porsgrunn Fv374 Breviksveien gang-sykkel Setreveien Torskebergveien Porsgrunn Rv36 del av Klevstrand- Skrapeklev næring, kollektiv, trafikksikkerhet, gang-sykkel Prosjektene er vist i kartvedlegg 3. I tillegg kommer tiltak innenfor de 4 regionale pakkene: Trafikksikkerhet Gang/sykkeltiltak/holdeplasser Næringstrafikk Gang/sykkel langs elva Europan 11 Skien og Porsgrunn deltok sammen i den europeiske arkitektkonkurransen Europan 11, hvor oppgaven var å foreslå nye løsninger for et mer miljøvennlig transportsystem i bybåndet Skien-Porsgrunn, samt foreslå arkitektoniske løsninger i utvalgte knutepunkt. Vinnerprosjektet fokuserte på nye gangbruer over elva mellom bysentrene som tiltak for å binde bebyggelsen bedre sammen på tvers av elva, og redusere behovet for å bruke bil. Vinnerne ble engasjert for å dokumentere effekten av slike gangbruer. Prosjektet viser at de foreslåtte gangbruene vil gi en sterkt økt tilgjengelighet til fots og på sykkel i områdene rundt bruene, og vil gjøre disse områdene langt mer attraktive som bolig- og næringsområder. Dette gjelder spesielt de to som ligger i bysentrene av Skien og Porsgrunn. Disse prosjektene er lagt til vurdering i den kommunale delen av prosjektlista. Kommunale prosjekter i Skien kommune Prosjektrammen for Skien kommune er på ca. 174 mill kr. som skal fordeles utover innkrevingsperioden på ca. 10 år. Prosjektporteføljen baserer seg på de prosjektene som har vært vurdert som aktuelle for de ulike hovedområdene: Bedre framkommelighet for næringstransport Bedre framkommelighet for kollektivtransport Gang- og sykkelprosjekt Bymiljø Trafikksikkerhet

7 7 og som ikke er kommet med under de regionale prosjektene. Det er gjort en grundig vurdering av prioriteringsrekkefølge, hvor prosjektene er gruppert i fire grupper, fra 1 til 4, der prosjektene i gruppe 1 er prioritert høyest. Hele prosjektslista er tatt med som vedlegg 5. Prioriteringen er basert på de samme kriteriene som er nevnt ovenfor. I tillegg er det lagt stor vekt på handlingsprogrammet for Skien sentrum Skien 2020, og samarbeidet med våre eksterne partnere: Skien gårdeierforening Skien Næringsforening Servicebyen Skien Rom Eiendom Brattsberggruppen Disse partene er gjennom arbeidet med handlingsprogrammet blitt med i et samarbeid med kommunen om utvikling av sentrum. Gjennom et enstemmig bystyrevedtak i juni 2013 har også kommunen forpliktet seg til samarbeidet. I arbeidet med sentrum er det tre viktige forutsetninger for å lykkes: Sette seg mål som alle er enig i - (dette har vi klart) Samarbeid på alle nivåer (her gjør vi en god jobb og kan bli enda bedre) Forutsigbarhet (holde fast ved de prioriteringene som ligger i handlingsprogrammet) Forutsigbarheten er nøkkelen som får eksterne aktører til å engasjere seg og investere. De prosjektene som er foreslått prioritert er offentlige infrastrukturprosjekter hvor det offentlige har et klart hovedansvar for finansieringen. Prioriteringen er i samsvar med de prioriteringene som er gjort av partene i sentrumssamarbeidet i fellesskap. Dette gjelder særlig utbygging av Landmannstorvet, bygging av gang-/sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga og gjennomføring av Bryggevannet rundt. Dette er prosjekter som vil styrke sentrum som et attraktivt sted å bo, besøke og drive næring, og vil gi sentrum økt attraksjonskraft. En annen viktig føring for prioriteringen er arealpolitikken med fortetting i bybåndet som hovedfokus. Skal vi få til fortettingspolitikken, må vi tilrettelegge infrastrukturen spesielt for de myke trafikantene, slik at bymiljøet blir godt å leve i, at vi får effekt av nærhet mellom aktiviteter, og at vi stimulerer til styrket folkehelse gjennom økt aktivitet. Videre er det prioritert en rekke mindre prosjekter som vil få god effekt. For noen av prosjektene vil bypakka innebære den siste finansieringen som skal til for at prosjektet kan gjennomføres. Skien bystyre har vedtatt å be administrasjonen arbeide for at Århusbrua kommer inn i en fase 2 av bypakka. Det vil måtte settes av midler i fase 1 til planlegging av prosjekter i fase 2, slik at de kan gjennomføres da. Det er derfor prioritert å ta med utarbeidelse av reguleringsplan for Århusbrua. Det er også foreslått å sette av midler til påfølgende forprosjekt for å få opp en mer detaljert kostnadskalkyle samt evt. supplerende utredninger som måtte vise seg nødvendig.

8 8 Forslag til prioriteringsliste er vist i vedlegg 1. Lista er prioritert i rekkefølge fra 10 og oppover. Administrasjonen i kommunen bør gis anledning til å gjøre endringer i prioriteringen underveis, jfr. porteføljestyringen som er beskrevet ovenfor. Samordning med andre planprosesser, innspill fra private aktører, spleiselag, spesielle forhold som dukker opp i det enkelte prosjektet etc. er forhold som vil kunne påvirke prioriteringsrekkefølgen. Enkelte prosjekter er på det nærmeste klare for gjennomføring. For andre pågår reguleringsarbeidet nå. For de fleste må det gjøres en god del planlegging (regulering og prosjektering) før prosjektet kan gjennomføres. De første årene vil det derfor være en hovedoppgave å prioritere midler til planlegging. Vedlegg 2 er kartvedlegg som viser prosjektene i Skien. Prosjektene merket med tall 1-9 er regionale prosjekter, mens prosjektene viser til den kommunale prioriteringen. Det er viktig å gjenta at prosjektene ikke er planlagt i detalj. Kostnadstallene er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Prosjektene på lista overskrider rammen på 174 mill. Det er derfor sannsynlig at de som står nederst på lista ikke vil kunne gjennomføres i bypakkas fase 1. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at forslag til prioritering av kommunale prosjekter i bypakka er i samsvar med vedtatte mål for bypakka, med vedtatt handlingsprogram for sentrum og øvrige føringer for arealpolitikken, og gir et godt grunnlag for å arbeide videre med realisering av disse prosjektene.

9 9 VEDLEGG 1 Prioriteringsliste for kommunale prosjekter i Bypakke Grenland Prosj. Prosjektnavn nr. 10 Park på Landmannstorvet 11 Reguleringsplan for Århusbru Kort beskrivelse Status Kostn.- anslag Midler til parken inngår ikke i det regionale prosjektet Utarbeide reguleringsplan for Århusbru Forprosjekt er vedtatt av bystyret. Reguleringsarbeidet er i oppstartsfasen. Mulighetsstudie foreligger. Merkn. 20 mill. Må koordineres med kollektivknutepkt. Ansvar 2,5 mill. 12 G/s-bru Klosterøya- Jernbanebrygga 13 Fv 59 Bjørntvedtvegen 14 Bedriftsvege n 15 Avkjørsel Raset 16 Forprosjekt/ utredninger Århusbru 17 G/s-veg langs Gulsetringen 18 Bryggevannet rundt Bygging av ny bruforbindelse over elva. Viktig del av Brygge-vannet rundt G/s-veg langs Bjørntvedtvegen fra Gamle Bjørntvedtvegen til Rødmyrvegen Videreføring av g/sveg langs Bedriftsvegen fra Stabburet til Hagebyvegen Forbedret kryss ved avkjøring til Raset, inkl. fortau langs rv 36 Ny g/s-veg, evt. sykkelfelt, fra Vadrette til Dyreklinikken Videre opparbeidelse av turveg Bryggevannet rundt, inkl. bru Klosterøya- Smieøya Inngår i reguleringsplan for Skien Brygge. Spleiselag med utbyggere. Finansieres i hovedsak via salg av tomter på Rødmyr. Langt kommet i detaljplanlegg. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Kan gjennomføres raskt. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Spleiselag med bedriftene i området. Kan gjennomføres raskt. Skisseløsning foreligger. Må reguleres. Løsning ikke endelig fastlagt. Reguleringsplan nødvendig, men ikke startet opp. Løsninger er ikke detaljert 80 mill. Svært viktig for sentrum. 1 mill. Trafikksikkerhet 8 mill. Trafikksikkerhet 14 mill. Viktig for næringstrafikk Vegvesenet 3 mill. 8 mill. 20 mill. Viktige bymiljøprosjekter

10 10 19 Fv 49 Klyvevegen Fortau eller g/s-veg langs Klyvevegen fra Kongerødvegen til Hulkavegen Skisseløsning foreligger. Må reguleres. 3 mill. Viktig link som mangler Fylkeskomm. 20 Fv 32 Prinsessegata 21 Rådhusplassen til Bryggeparken 22 Rv 36 Porsgrunnsvegen ved Bjørnstadkrysset Forbedre krysset Prinsessegata- Telemarksgata. Utrede bymiljøprosjekt for parkmessig forbindelse Sanere avkjørsler, bygge sammenhengende fortau og g/s-veg Løsning ikke fatslagt Skisseløsning. Reguleringsplaner foreligger 16 mill. Bedre for næringstrafikk og grønnere sentrum 1 mill. Bymiljøprosjekt Fylkeskomm. 8 mill. Næringstrafikk og trafikksikkerhet Vegvesenet

11 Gulset 16 3 Skien 17 Elstrøm Falkum Doktorstykket Leirkup Skienselva Gråtenmoen Skogplassane Kjørbekkhøgda Bøle 8 6 Nenset BYPAKKE GRENLAND FASE 1 FORESLÅTTE TILTAK I SKIEN 20. NOVEMBER 2013

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer