Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer kommunale prosjekt i bypakke Grenland slik det framkommer av vedlegg 1. Vedlegg 1. Liste over kommunale prosjekter i bypakka 2. Kartvedlegg prosjekter i Skien 3. Kartvedlegg prosjekter i Grenland 4. Hovedmål og delmål for bypakka 5. Vurderte prosjekter i Skien Referanser i saken KVU Grenland kommunens høringsuttalelse og regjeringens beslutning. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om bypakke Grenland. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om belønningavtale. Bakgrunn Bypakke Grenland ble vedtatt i Skien, Porsgrunn og Siljan i juni Bamble kommune valgte å si nei til bypakka. I forbindelse med sluttbehandlingen i fylkeskommunen ble det foretatt tilpasninger i bypakka slik at denne kan gjennomføres selv om Bamble kommune trakk seg ut. Bypakka bygger direkte videre på konseptvalgutredning (KVU) Grenland. Kommunene uttalte seg til denne høsten 2010 og sluttet seg målsettinger og det anbefalte konseptet. Disse målsettingene ligger derfor til grunn for prioritering av prosjektene Samfunnsmålet for transportsystemet ble definert slik i KVUen: Bedre framkommelighet for næringstrafikk, bedre forhold for kollektivreisende, gående og syklende. Det ble formulert to prosjektutløsende behov: 1

2 2 1. Behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken 2. Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel. Regjeringens vedtak av KVU Grenland ble oversendt fra Samferdselsdepartementet 1. mars 2012 og lød (utdrag): På bakgrunn av behandling i regjeringen legger Samferdselsdepartementet til grunn at videre planlegging av transportsystemet i Grenland skal ta utgangspunkt i Stens vegvesens anbefalte konsept, dvs. et sammenstilt konsept som legger opp til etappevis utbygging. I tråd med dette vil departementet be om at videre planlegging tar utgangspunkt i tiltakene i fase 1 som innebærer optimalisering av dagens transportsystem. Her inngår mellom annet vegprosjektet rv. 36 Skjelbredstrand-Skyggestein, utbedringstiltak for kryss rv. 36/jernbanen, tiltak for kollektivtrafikk, ulike miljøprosjekt og gang/sykkel m.m. Når det gjelder prosjektene i fase 2 og 3 ligger disse sannsynligvis flere år frem i tid. Dette innebærer at KVUen må revideres før fase 2 og 3 kan realiseres, og saken må legges frem for regjeringen på nytt. Flere av tiltakene i anbefalt konsept ligger under kommunalt og fylkeskommunalt ansvarsområde. Departementet ber om at Statens vegvesen følger opp saken i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune og berørte kommuner. KVU Grenland er en kvalitetssikring av Fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland, som ble godkjent av Miljøverndepartementet i Regjeringens vedtak, som referert ovenfor, er en godkjenning av denne kvalitetssikringen. Det er fase 1 i KVU Grenland som er konkretisert i Bypakke Grenland. Foreliggende sak er en ytterligere konkretisering og prioritering av de kommunale prosjektene i bypakka. Økonomiske rammer til prosjekter i bypakka Bypakke Grenland skal finansiere investeringsprosjekter for 2,5 mrd. Vegprosjekter alene vil ikke føre til måloppnåelse. Det er en forutsetning fra KVU at forholdet mellom vegprosjektene og andre prosjekter skal holdes fast. Dette har gitt følgende fordeling av satsingsområder: Rv 36 Skyggestein- Skjelbredstrand 492 mill 20 % Fv 32 Lilleelvgata-Hovenga 514 mill 21 % Prosjekt for næringstransporten 310 mill 12 % Kollektivtransport investering 310 mill 12 % Kollektivtransport drift 310 mill 12 % Gang- og sykkelprosjekt 310 mill 12 % Bymiljøprosjekt 90 mill 4 % Trafikksikkerhet 150 mill 7 %

3 3 De fleste prosjektene som er definert i bypakka dekker flere satsingsområder, men de prosentvise fordelingen skal være retningsgivende i det videre arbeidet. De regionale større grepene som muliggjøres gjennom Bypakke Grenland er: Et sammenhengende gang- og sykkelnett som gjør det attraktivt å sykle og gå Et oppgradert bussmetrosystem som tar deg effektivt fram Næringslivet får tilrettelagt to store vegprosjekter og prosjekter i vestkorridoren som vil gi økt framkommelighet i bybåndet. Samla sum som er tilgjengelig for prosjekter innenfor gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet er 1,2 mrd. Midlene er fordelt slik: Regionale og kommunale prosjekter Tilgjengelige midler i mill. kr Regionale Prosjekter i henhold til liste prosjekter Trafikksikkerhet: 30 mill 150 og regionale pakker Gang/sykkeltiltak/ holdeplasser: 50 mill Næringstrafikk: 20 mill Gang/sykkel langs elva: 50 mill Kommunale Siljan 4% prosjekter Skien 58% 174 Porsgrunn 38% 114 Hensikten med den kommunale potten er at kommunene skal ha et lokalt handlingsrom, og skal kunne bruke midlene fra bypakka i tillegg til eventuelle bidrag fra utbyggere for å få gjennomført prosjekter som har betydning lokalt for å oppnå målsetningene i bypakka. Hovedmål for bypakka Klimameldingens mål om å ta veksten i personbiltrafikken i storbyområdene med kollektivtransport, gange og sykkel legges til grunn. I bypakke-saken som ble vedtatt juni 2013 ble følgende hovedmål ble lagt til grunn for bypakka: 1. Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport 2. Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov 3. God framkommelighet for næringstrafikk 4. Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport 5. Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende 6. Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem Se vedlegg 4 for mer detaljerte og etterprøvbare mål innenfor hovedmålene. Arbeidet med et endelig indikatorsett for Bypakke Grenland bør gjennomføres etter at indikatorsett for bypakker foreligger fra Vegdirektoratet (forslag til indikatorsett er sendt på høring med frist )

4 4 Porteføljestyring av bypakka Det vil bli lagt opp til en porteføljestyring underveis, slik det er beskrevet i bypakkerapporten som lå til grunn for bystyrevedtaket juni Hensikten med dette vil være å vurdere prioriteringen ev enkeltprosjekter underveis, og evt. justere dersom man ser at dette vil gi bedre måloppnåelse. I Grenland er det foreslått å gjennomgå tiltaksporteføljen parallelt med prosessene for regionale og kommunale planstrategier (hvert 4.år), i tillegg til de årlige budsjettbehandlingene i kommunene og fylkeskommunen. Hvis det som er gjennomført i første del av 10-årsperioden ikke gir de gode nok resultater, bør det få som konsekvens at prioriteringene endres ut fra de erfaringer som er oppnådd til da. Porteføljestyring som prinsipp er nytt. Det er presentert i Nasjonal Transportplan (NTP) første gang i Staten vil utarbeide et mer detaljert opplegg for porteføljestyringen, men dette er ikke klart ennå. Det er dermed ikke helt klart hvilken rolle staten vil ta når det gjelder å sikre at de prioriteringene som gjøres av prosjekter i bypakka samlet sett bygger godt nok opp under målene for bypakka. Vi har likevel god tro på at den måten prosjektene er framkommet og vurdert på, ligger innenfor føringene som er kjent så langt. Utkast til organisasjonsmodell for bypakka er vist i figuren nedenfor. Den politiske styringsgruppa vil ha det overordna ansvaret også for porteføljstyringen. Prosess for valg og prioritering av prosjekter Det er mange prosjekter som vil falle innenfor de satsingsområder som bypakka er ment å skulle finansiere. Grunnlaget for vurdering og valg av prosjekter har vært en felles tiltaksliste som ble utarbeidet av partene i bystrategisamarbeidet i felleskap.

5 5 Lista tok utgangspunkt i prosjekter som var beskrevet i en rekke eksisterende planer, rapporter og handlingsprogram innenfor de ulike satsingsområdene gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet. I tillegg kom kommunene med innspill til bymiljøprosjekter, kollektivselskapene med innspill til viktige kollektivtiltak, og når det prosjekter for næringstransport ble eksterne ressurspersoner fra næringen trukket inn. Det har vært vurdert mer enn 160 tiltak som til sammen vil koste langt mer enn det som vil være til rådighet innenfor bypakka. Det må derfor gjøres en utvelgelse. De tiltakene som har vært vurdert har måloppnåelse på ett eller flere av satsingsområdene. For å ytterligere foreta en rangering er tiltakene gitt en samlet prioritering ut i fra ut fra følgende kriterier: Berører mange personer/sentrale strøk Har effekt for flere trafikantgrupper Innebærer sammenkobling av transportsystemer Gir potensiale for byutvikling sentrumsutvikling Har stor signaleffekt (knyttet til at det gjelder mange) De som har fått høyest poengsum for alle kriteriene, har fått høyest prioritering. Prioriteringen er gjort i fellesskap av fagfolkene innenfor alle partene i bystrategisamarbeidet, dvs. kommunene, fylkeskommunen og vegvesenet. Regionale prosjekter Dette er interkommunale tiltak som har fått høyeste prioritering og som er viktige for å skape sammenhengende transportsystemer og enkeltprosjekter som er del av slike systemer, og dermed er sentrale for å oppnå regjeringens krav i vedtaket om KVU Grenland. Det er viktig å presisere at de fleste prosjektene ikke er planlagt i detalj. Tiltakenes omfang, kostnad og fremdrift må derfor avklares i den videre prosessen, som en del av porteføljestyringen. Dette gjelder også i vurderingen av hvilke tiltak en skal starte med. Liste over regionale prosjekter som er prioritert i Bypakke Grenland i tillegg til de to store vegprosjektene: Kommune Sted Hovedsatsingsområde Siljan Fv 32 Holtesletta-Heivannet gang-sykkel Skien Landmannstorget kollektivknutepunkt Skien Fv 44 Mælagata, Petersborg- gang-sykkel Gjerpensgate Skien Skien jernbanestasjon Nylende gang-sykkel Skien Tuftekrysset kollektiv, gang-sykkel, næring Skien Torggata kollektiv, gang-sykkel Skien Fv 32 Borgestad sentrum gang-sykkel Skien Rv36 Telemarksveien- kollektiv Bjørntvedtveien Skien Rv36 Menstadbrua vest kollektiv

6 6 Skien Fv32 Bøleveien gang-sykkel Porsgrunn Fv 32 Hammerkrysset-Hovenga, gang-sykkel og kollektiv Porsgrunn Rv36 PP-krysset gang-sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet, bymiljø Porsgrunn Sverresgate-Hovenga kollektiv, gang-sykkel, bymiljø Porsgrunn RV356 Raschebakken-Brugata kollektiv Porsgrunn Fv356 Jernbanegata fv32 kollektiv Vallermyrene Porsgrunn Fv374 Breviksveien gang-sykkel Setreveien Torskebergveien Porsgrunn Rv36 del av Klevstrand- Skrapeklev næring, kollektiv, trafikksikkerhet, gang-sykkel Prosjektene er vist i kartvedlegg 3. I tillegg kommer tiltak innenfor de 4 regionale pakkene: Trafikksikkerhet Gang/sykkeltiltak/holdeplasser Næringstrafikk Gang/sykkel langs elva Europan 11 Skien og Porsgrunn deltok sammen i den europeiske arkitektkonkurransen Europan 11, hvor oppgaven var å foreslå nye løsninger for et mer miljøvennlig transportsystem i bybåndet Skien-Porsgrunn, samt foreslå arkitektoniske løsninger i utvalgte knutepunkt. Vinnerprosjektet fokuserte på nye gangbruer over elva mellom bysentrene som tiltak for å binde bebyggelsen bedre sammen på tvers av elva, og redusere behovet for å bruke bil. Vinnerne ble engasjert for å dokumentere effekten av slike gangbruer. Prosjektet viser at de foreslåtte gangbruene vil gi en sterkt økt tilgjengelighet til fots og på sykkel i områdene rundt bruene, og vil gjøre disse områdene langt mer attraktive som bolig- og næringsområder. Dette gjelder spesielt de to som ligger i bysentrene av Skien og Porsgrunn. Disse prosjektene er lagt til vurdering i den kommunale delen av prosjektlista. Kommunale prosjekter i Skien kommune Prosjektrammen for Skien kommune er på ca. 174 mill kr. som skal fordeles utover innkrevingsperioden på ca. 10 år. Prosjektporteføljen baserer seg på de prosjektene som har vært vurdert som aktuelle for de ulike hovedområdene: Bedre framkommelighet for næringstransport Bedre framkommelighet for kollektivtransport Gang- og sykkelprosjekt Bymiljø Trafikksikkerhet

7 7 og som ikke er kommet med under de regionale prosjektene. Det er gjort en grundig vurdering av prioriteringsrekkefølge, hvor prosjektene er gruppert i fire grupper, fra 1 til 4, der prosjektene i gruppe 1 er prioritert høyest. Hele prosjektslista er tatt med som vedlegg 5. Prioriteringen er basert på de samme kriteriene som er nevnt ovenfor. I tillegg er det lagt stor vekt på handlingsprogrammet for Skien sentrum Skien 2020, og samarbeidet med våre eksterne partnere: Skien gårdeierforening Skien Næringsforening Servicebyen Skien Rom Eiendom Brattsberggruppen Disse partene er gjennom arbeidet med handlingsprogrammet blitt med i et samarbeid med kommunen om utvikling av sentrum. Gjennom et enstemmig bystyrevedtak i juni 2013 har også kommunen forpliktet seg til samarbeidet. I arbeidet med sentrum er det tre viktige forutsetninger for å lykkes: Sette seg mål som alle er enig i - (dette har vi klart) Samarbeid på alle nivåer (her gjør vi en god jobb og kan bli enda bedre) Forutsigbarhet (holde fast ved de prioriteringene som ligger i handlingsprogrammet) Forutsigbarheten er nøkkelen som får eksterne aktører til å engasjere seg og investere. De prosjektene som er foreslått prioritert er offentlige infrastrukturprosjekter hvor det offentlige har et klart hovedansvar for finansieringen. Prioriteringen er i samsvar med de prioriteringene som er gjort av partene i sentrumssamarbeidet i fellesskap. Dette gjelder særlig utbygging av Landmannstorvet, bygging av gang-/sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga og gjennomføring av Bryggevannet rundt. Dette er prosjekter som vil styrke sentrum som et attraktivt sted å bo, besøke og drive næring, og vil gi sentrum økt attraksjonskraft. En annen viktig føring for prioriteringen er arealpolitikken med fortetting i bybåndet som hovedfokus. Skal vi få til fortettingspolitikken, må vi tilrettelegge infrastrukturen spesielt for de myke trafikantene, slik at bymiljøet blir godt å leve i, at vi får effekt av nærhet mellom aktiviteter, og at vi stimulerer til styrket folkehelse gjennom økt aktivitet. Videre er det prioritert en rekke mindre prosjekter som vil få god effekt. For noen av prosjektene vil bypakka innebære den siste finansieringen som skal til for at prosjektet kan gjennomføres. Skien bystyre har vedtatt å be administrasjonen arbeide for at Århusbrua kommer inn i en fase 2 av bypakka. Det vil måtte settes av midler i fase 1 til planlegging av prosjekter i fase 2, slik at de kan gjennomføres da. Det er derfor prioritert å ta med utarbeidelse av reguleringsplan for Århusbrua. Det er også foreslått å sette av midler til påfølgende forprosjekt for å få opp en mer detaljert kostnadskalkyle samt evt. supplerende utredninger som måtte vise seg nødvendig.

8 8 Forslag til prioriteringsliste er vist i vedlegg 1. Lista er prioritert i rekkefølge fra 10 og oppover. Administrasjonen i kommunen bør gis anledning til å gjøre endringer i prioriteringen underveis, jfr. porteføljestyringen som er beskrevet ovenfor. Samordning med andre planprosesser, innspill fra private aktører, spleiselag, spesielle forhold som dukker opp i det enkelte prosjektet etc. er forhold som vil kunne påvirke prioriteringsrekkefølgen. Enkelte prosjekter er på det nærmeste klare for gjennomføring. For andre pågår reguleringsarbeidet nå. For de fleste må det gjøres en god del planlegging (regulering og prosjektering) før prosjektet kan gjennomføres. De første årene vil det derfor være en hovedoppgave å prioritere midler til planlegging. Vedlegg 2 er kartvedlegg som viser prosjektene i Skien. Prosjektene merket med tall 1-9 er regionale prosjekter, mens prosjektene viser til den kommunale prioriteringen. Det er viktig å gjenta at prosjektene ikke er planlagt i detalj. Kostnadstallene er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Prosjektene på lista overskrider rammen på 174 mill. Det er derfor sannsynlig at de som står nederst på lista ikke vil kunne gjennomføres i bypakkas fase 1. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at forslag til prioritering av kommunale prosjekter i bypakka er i samsvar med vedtatte mål for bypakka, med vedtatt handlingsprogram for sentrum og øvrige føringer for arealpolitikken, og gir et godt grunnlag for å arbeide videre med realisering av disse prosjektene.

9 9 VEDLEGG 1 Prioriteringsliste for kommunale prosjekter i Bypakke Grenland Prosj. Prosjektnavn nr. 10 Park på Landmannstorvet 11 Reguleringsplan for Århusbru Kort beskrivelse Status Kostn.- anslag Midler til parken inngår ikke i det regionale prosjektet Utarbeide reguleringsplan for Århusbru Forprosjekt er vedtatt av bystyret. Reguleringsarbeidet er i oppstartsfasen. Mulighetsstudie foreligger. Merkn. 20 mill. Må koordineres med kollektivknutepkt. Ansvar 2,5 mill. 12 G/s-bru Klosterøya- Jernbanebrygga 13 Fv 59 Bjørntvedtvegen 14 Bedriftsvege n 15 Avkjørsel Raset 16 Forprosjekt/ utredninger Århusbru 17 G/s-veg langs Gulsetringen 18 Bryggevannet rundt Bygging av ny bruforbindelse over elva. Viktig del av Brygge-vannet rundt G/s-veg langs Bjørntvedtvegen fra Gamle Bjørntvedtvegen til Rødmyrvegen Videreføring av g/sveg langs Bedriftsvegen fra Stabburet til Hagebyvegen Forbedret kryss ved avkjøring til Raset, inkl. fortau langs rv 36 Ny g/s-veg, evt. sykkelfelt, fra Vadrette til Dyreklinikken Videre opparbeidelse av turveg Bryggevannet rundt, inkl. bru Klosterøya- Smieøya Inngår i reguleringsplan for Skien Brygge. Spleiselag med utbyggere. Finansieres i hovedsak via salg av tomter på Rødmyr. Langt kommet i detaljplanlegg. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Kan gjennomføres raskt. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Spleiselag med bedriftene i området. Kan gjennomføres raskt. Skisseløsning foreligger. Må reguleres. Løsning ikke endelig fastlagt. Reguleringsplan nødvendig, men ikke startet opp. Løsninger er ikke detaljert 80 mill. Svært viktig for sentrum. 1 mill. Trafikksikkerhet 8 mill. Trafikksikkerhet 14 mill. Viktig for næringstrafikk Vegvesenet 3 mill. 8 mill. 20 mill. Viktige bymiljøprosjekter

10 10 19 Fv 49 Klyvevegen Fortau eller g/s-veg langs Klyvevegen fra Kongerødvegen til Hulkavegen Skisseløsning foreligger. Må reguleres. 3 mill. Viktig link som mangler Fylkeskomm. 20 Fv 32 Prinsessegata 21 Rådhusplassen til Bryggeparken 22 Rv 36 Porsgrunnsvegen ved Bjørnstadkrysset Forbedre krysset Prinsessegata- Telemarksgata. Utrede bymiljøprosjekt for parkmessig forbindelse Sanere avkjørsler, bygge sammenhengende fortau og g/s-veg Løsning ikke fatslagt Skisseløsning. Reguleringsplaner foreligger 16 mill. Bedre for næringstrafikk og grønnere sentrum 1 mill. Bymiljøprosjekt Fylkeskomm. 8 mill. Næringstrafikk og trafikksikkerhet Vegvesenet

11 Gulset 16 3 Skien 17 Elstrøm Falkum Doktorstykket Leirkup Skienselva Gråtenmoen Skogplassane Kjørbekkhøgda Bøle 8 6 Nenset BYPAKKE GRENLAND FASE 1 FORESLÅTTE TILTAK I SKIEN 20. NOVEMBER 2013

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1 Samarbeid mellom Notat: Hovedelementene i Bypakke Grenland Til: Felles formannskaps-/fylkesutvalgsmøte Dato: 17.04.2013 Innhold: 1. Hensikt 2. Bakgrunn og føringer 3. Bypakke Grenland 3.1. Mål 3.2. Tiltak

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG?

HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG? HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG? FAKTA OM BYPAKKE GRENLAND Målet for dette store prosjektet er å gjøre byene våre bedre å bo i. Totalt 2,5 mrd. kroner skal investeres Ca. 30 prosjekter vurderes Prosjektene omfatter

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Samferdsel i regionen

Samferdsel i regionen Samferdsel i regionen Transport i og rundt Ålesund Foto: Roger Engvik Slik blir det å leve i Norge framover Noen utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, endret demografi, flere eldre

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst]

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Forord Handlingsprogrammet (HP) er utarbeidet på vegne av politisk styringsgruppe for Bypakke

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD HVA STÅR VI OVERFOR I DAG? Kompleksitet Effektivitet Effektivisere innenfor det systemet vi har uten at

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014 Jan Arne Martinsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1858 Saksbehandler: Morten Lysheim KVU for helhetlig transportløsning - Organisering av Bypakke Tønsbergregionen Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Bybaneutvikling i Grenland

Bybaneutvikling i Grenland Bybaneutvikling i Grenland Informasjonsnotat Mottakere Fase Initiativtaker Type dokument Næringslivsaktører innen industri, handel og eiendom med interesse for bybaneutvikling i Grenland Interesseorganisasjon/forening

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Klimameldingen/NTP Problemstillinger gjennom forpliktende avtaler

Klimameldingen/NTP Problemstillinger gjennom forpliktende avtaler Bakgrunn: Klimameldingen/NTP 1. Kollektivtransport og gang/sykkel skal ta transportveksten 2. Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 3. Øke statens bidrag til fylkeskommunal kollektivtransport gjennom

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Framtidstanker - fra en etat i endring. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. januar 2010

Framtidstanker - fra en etat i endring. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. januar 2010 Framtidstanker - fra en etat i endring Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. januar 2010 Antall drept pr år Drepte i vegtrafikken 600 500 400 300 200 100 0 1939 1943 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma

Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde. Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma Hva en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma vil måtte inneholde Prosesser og aktiviteter fram til en St.prp. for Bypakke Nedre Glomma «Kick-off» for det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma 7. mai 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer