Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer kommunale prosjekt i bypakke Grenland slik det framkommer av vedlegg 1. Vedlegg 1. Liste over kommunale prosjekter i bypakka 2. Kartvedlegg prosjekter i Skien 3. Kartvedlegg prosjekter i Grenland 4. Hovedmål og delmål for bypakka 5. Vurderte prosjekter i Skien Referanser i saken KVU Grenland kommunens høringsuttalelse og regjeringens beslutning. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om bypakke Grenland. Kommunenes og fylkeskommunens vedtak om belønningavtale. Bakgrunn Bypakke Grenland ble vedtatt i Skien, Porsgrunn og Siljan i juni Bamble kommune valgte å si nei til bypakka. I forbindelse med sluttbehandlingen i fylkeskommunen ble det foretatt tilpasninger i bypakka slik at denne kan gjennomføres selv om Bamble kommune trakk seg ut. Bypakka bygger direkte videre på konseptvalgutredning (KVU) Grenland. Kommunene uttalte seg til denne høsten 2010 og sluttet seg målsettinger og det anbefalte konseptet. Disse målsettingene ligger derfor til grunn for prioritering av prosjektene Samfunnsmålet for transportsystemet ble definert slik i KVUen: Bedre framkommelighet for næringstrafikk, bedre forhold for kollektivreisende, gående og syklende. Det ble formulert to prosjektutløsende behov: 1

2 2 1. Behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken 2. Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel. Regjeringens vedtak av KVU Grenland ble oversendt fra Samferdselsdepartementet 1. mars 2012 og lød (utdrag): På bakgrunn av behandling i regjeringen legger Samferdselsdepartementet til grunn at videre planlegging av transportsystemet i Grenland skal ta utgangspunkt i Stens vegvesens anbefalte konsept, dvs. et sammenstilt konsept som legger opp til etappevis utbygging. I tråd med dette vil departementet be om at videre planlegging tar utgangspunkt i tiltakene i fase 1 som innebærer optimalisering av dagens transportsystem. Her inngår mellom annet vegprosjektet rv. 36 Skjelbredstrand-Skyggestein, utbedringstiltak for kryss rv. 36/jernbanen, tiltak for kollektivtrafikk, ulike miljøprosjekt og gang/sykkel m.m. Når det gjelder prosjektene i fase 2 og 3 ligger disse sannsynligvis flere år frem i tid. Dette innebærer at KVUen må revideres før fase 2 og 3 kan realiseres, og saken må legges frem for regjeringen på nytt. Flere av tiltakene i anbefalt konsept ligger under kommunalt og fylkeskommunalt ansvarsområde. Departementet ber om at Statens vegvesen følger opp saken i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune og berørte kommuner. KVU Grenland er en kvalitetssikring av Fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland, som ble godkjent av Miljøverndepartementet i Regjeringens vedtak, som referert ovenfor, er en godkjenning av denne kvalitetssikringen. Det er fase 1 i KVU Grenland som er konkretisert i Bypakke Grenland. Foreliggende sak er en ytterligere konkretisering og prioritering av de kommunale prosjektene i bypakka. Økonomiske rammer til prosjekter i bypakka Bypakke Grenland skal finansiere investeringsprosjekter for 2,5 mrd. Vegprosjekter alene vil ikke føre til måloppnåelse. Det er en forutsetning fra KVU at forholdet mellom vegprosjektene og andre prosjekter skal holdes fast. Dette har gitt følgende fordeling av satsingsområder: Rv 36 Skyggestein- Skjelbredstrand 492 mill 20 % Fv 32 Lilleelvgata-Hovenga 514 mill 21 % Prosjekt for næringstransporten 310 mill 12 % Kollektivtransport investering 310 mill 12 % Kollektivtransport drift 310 mill 12 % Gang- og sykkelprosjekt 310 mill 12 % Bymiljøprosjekt 90 mill 4 % Trafikksikkerhet 150 mill 7 %

3 3 De fleste prosjektene som er definert i bypakka dekker flere satsingsområder, men de prosentvise fordelingen skal være retningsgivende i det videre arbeidet. De regionale større grepene som muliggjøres gjennom Bypakke Grenland er: Et sammenhengende gang- og sykkelnett som gjør det attraktivt å sykle og gå Et oppgradert bussmetrosystem som tar deg effektivt fram Næringslivet får tilrettelagt to store vegprosjekter og prosjekter i vestkorridoren som vil gi økt framkommelighet i bybåndet. Samla sum som er tilgjengelig for prosjekter innenfor gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet er 1,2 mrd. Midlene er fordelt slik: Regionale og kommunale prosjekter Tilgjengelige midler i mill. kr Regionale Prosjekter i henhold til liste prosjekter Trafikksikkerhet: 30 mill 150 og regionale pakker Gang/sykkeltiltak/ holdeplasser: 50 mill Næringstrafikk: 20 mill Gang/sykkel langs elva: 50 mill Kommunale Siljan 4% prosjekter Skien 58% 174 Porsgrunn 38% 114 Hensikten med den kommunale potten er at kommunene skal ha et lokalt handlingsrom, og skal kunne bruke midlene fra bypakka i tillegg til eventuelle bidrag fra utbyggere for å få gjennomført prosjekter som har betydning lokalt for å oppnå målsetningene i bypakka. Hovedmål for bypakka Klimameldingens mål om å ta veksten i personbiltrafikken i storbyområdene med kollektivtransport, gange og sykkel legges til grunn. I bypakke-saken som ble vedtatt juni 2013 ble følgende hovedmål ble lagt til grunn for bypakka: 1. Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport 2. Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov 3. God framkommelighet for næringstrafikk 4. Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport 5. Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende 6. Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem Se vedlegg 4 for mer detaljerte og etterprøvbare mål innenfor hovedmålene. Arbeidet med et endelig indikatorsett for Bypakke Grenland bør gjennomføres etter at indikatorsett for bypakker foreligger fra Vegdirektoratet (forslag til indikatorsett er sendt på høring med frist )

4 4 Porteføljestyring av bypakka Det vil bli lagt opp til en porteføljestyring underveis, slik det er beskrevet i bypakkerapporten som lå til grunn for bystyrevedtaket juni Hensikten med dette vil være å vurdere prioriteringen ev enkeltprosjekter underveis, og evt. justere dersom man ser at dette vil gi bedre måloppnåelse. I Grenland er det foreslått å gjennomgå tiltaksporteføljen parallelt med prosessene for regionale og kommunale planstrategier (hvert 4.år), i tillegg til de årlige budsjettbehandlingene i kommunene og fylkeskommunen. Hvis det som er gjennomført i første del av 10-årsperioden ikke gir de gode nok resultater, bør det få som konsekvens at prioriteringene endres ut fra de erfaringer som er oppnådd til da. Porteføljestyring som prinsipp er nytt. Det er presentert i Nasjonal Transportplan (NTP) første gang i Staten vil utarbeide et mer detaljert opplegg for porteføljestyringen, men dette er ikke klart ennå. Det er dermed ikke helt klart hvilken rolle staten vil ta når det gjelder å sikre at de prioriteringene som gjøres av prosjekter i bypakka samlet sett bygger godt nok opp under målene for bypakka. Vi har likevel god tro på at den måten prosjektene er framkommet og vurdert på, ligger innenfor føringene som er kjent så langt. Utkast til organisasjonsmodell for bypakka er vist i figuren nedenfor. Den politiske styringsgruppa vil ha det overordna ansvaret også for porteføljstyringen. Prosess for valg og prioritering av prosjekter Det er mange prosjekter som vil falle innenfor de satsingsområder som bypakka er ment å skulle finansiere. Grunnlaget for vurdering og valg av prosjekter har vært en felles tiltaksliste som ble utarbeidet av partene i bystrategisamarbeidet i felleskap.

5 5 Lista tok utgangspunkt i prosjekter som var beskrevet i en rekke eksisterende planer, rapporter og handlingsprogram innenfor de ulike satsingsområdene gange, sykkel, kollektiv, næringstrafikk, bymiljø og trafikksikkerhet. I tillegg kom kommunene med innspill til bymiljøprosjekter, kollektivselskapene med innspill til viktige kollektivtiltak, og når det prosjekter for næringstransport ble eksterne ressurspersoner fra næringen trukket inn. Det har vært vurdert mer enn 160 tiltak som til sammen vil koste langt mer enn det som vil være til rådighet innenfor bypakka. Det må derfor gjøres en utvelgelse. De tiltakene som har vært vurdert har måloppnåelse på ett eller flere av satsingsområdene. For å ytterligere foreta en rangering er tiltakene gitt en samlet prioritering ut i fra ut fra følgende kriterier: Berører mange personer/sentrale strøk Har effekt for flere trafikantgrupper Innebærer sammenkobling av transportsystemer Gir potensiale for byutvikling sentrumsutvikling Har stor signaleffekt (knyttet til at det gjelder mange) De som har fått høyest poengsum for alle kriteriene, har fått høyest prioritering. Prioriteringen er gjort i fellesskap av fagfolkene innenfor alle partene i bystrategisamarbeidet, dvs. kommunene, fylkeskommunen og vegvesenet. Regionale prosjekter Dette er interkommunale tiltak som har fått høyeste prioritering og som er viktige for å skape sammenhengende transportsystemer og enkeltprosjekter som er del av slike systemer, og dermed er sentrale for å oppnå regjeringens krav i vedtaket om KVU Grenland. Det er viktig å presisere at de fleste prosjektene ikke er planlagt i detalj. Tiltakenes omfang, kostnad og fremdrift må derfor avklares i den videre prosessen, som en del av porteføljestyringen. Dette gjelder også i vurderingen av hvilke tiltak en skal starte med. Liste over regionale prosjekter som er prioritert i Bypakke Grenland i tillegg til de to store vegprosjektene: Kommune Sted Hovedsatsingsområde Siljan Fv 32 Holtesletta-Heivannet gang-sykkel Skien Landmannstorget kollektivknutepunkt Skien Fv 44 Mælagata, Petersborg- gang-sykkel Gjerpensgate Skien Skien jernbanestasjon Nylende gang-sykkel Skien Tuftekrysset kollektiv, gang-sykkel, næring Skien Torggata kollektiv, gang-sykkel Skien Fv 32 Borgestad sentrum gang-sykkel Skien Rv36 Telemarksveien- kollektiv Bjørntvedtveien Skien Rv36 Menstadbrua vest kollektiv

6 6 Skien Fv32 Bøleveien gang-sykkel Porsgrunn Fv 32 Hammerkrysset-Hovenga, gang-sykkel og kollektiv Porsgrunn Rv36 PP-krysset gang-sykkel, kollektiv, trafikksikkerhet, bymiljø Porsgrunn Sverresgate-Hovenga kollektiv, gang-sykkel, bymiljø Porsgrunn RV356 Raschebakken-Brugata kollektiv Porsgrunn Fv356 Jernbanegata fv32 kollektiv Vallermyrene Porsgrunn Fv374 Breviksveien gang-sykkel Setreveien Torskebergveien Porsgrunn Rv36 del av Klevstrand- Skrapeklev næring, kollektiv, trafikksikkerhet, gang-sykkel Prosjektene er vist i kartvedlegg 3. I tillegg kommer tiltak innenfor de 4 regionale pakkene: Trafikksikkerhet Gang/sykkeltiltak/holdeplasser Næringstrafikk Gang/sykkel langs elva Europan 11 Skien og Porsgrunn deltok sammen i den europeiske arkitektkonkurransen Europan 11, hvor oppgaven var å foreslå nye løsninger for et mer miljøvennlig transportsystem i bybåndet Skien-Porsgrunn, samt foreslå arkitektoniske løsninger i utvalgte knutepunkt. Vinnerprosjektet fokuserte på nye gangbruer over elva mellom bysentrene som tiltak for å binde bebyggelsen bedre sammen på tvers av elva, og redusere behovet for å bruke bil. Vinnerne ble engasjert for å dokumentere effekten av slike gangbruer. Prosjektet viser at de foreslåtte gangbruene vil gi en sterkt økt tilgjengelighet til fots og på sykkel i områdene rundt bruene, og vil gjøre disse områdene langt mer attraktive som bolig- og næringsområder. Dette gjelder spesielt de to som ligger i bysentrene av Skien og Porsgrunn. Disse prosjektene er lagt til vurdering i den kommunale delen av prosjektlista. Kommunale prosjekter i Skien kommune Prosjektrammen for Skien kommune er på ca. 174 mill kr. som skal fordeles utover innkrevingsperioden på ca. 10 år. Prosjektporteføljen baserer seg på de prosjektene som har vært vurdert som aktuelle for de ulike hovedområdene: Bedre framkommelighet for næringstransport Bedre framkommelighet for kollektivtransport Gang- og sykkelprosjekt Bymiljø Trafikksikkerhet

7 7 og som ikke er kommet med under de regionale prosjektene. Det er gjort en grundig vurdering av prioriteringsrekkefølge, hvor prosjektene er gruppert i fire grupper, fra 1 til 4, der prosjektene i gruppe 1 er prioritert høyest. Hele prosjektslista er tatt med som vedlegg 5. Prioriteringen er basert på de samme kriteriene som er nevnt ovenfor. I tillegg er det lagt stor vekt på handlingsprogrammet for Skien sentrum Skien 2020, og samarbeidet med våre eksterne partnere: Skien gårdeierforening Skien Næringsforening Servicebyen Skien Rom Eiendom Brattsberggruppen Disse partene er gjennom arbeidet med handlingsprogrammet blitt med i et samarbeid med kommunen om utvikling av sentrum. Gjennom et enstemmig bystyrevedtak i juni 2013 har også kommunen forpliktet seg til samarbeidet. I arbeidet med sentrum er det tre viktige forutsetninger for å lykkes: Sette seg mål som alle er enig i - (dette har vi klart) Samarbeid på alle nivåer (her gjør vi en god jobb og kan bli enda bedre) Forutsigbarhet (holde fast ved de prioriteringene som ligger i handlingsprogrammet) Forutsigbarheten er nøkkelen som får eksterne aktører til å engasjere seg og investere. De prosjektene som er foreslått prioritert er offentlige infrastrukturprosjekter hvor det offentlige har et klart hovedansvar for finansieringen. Prioriteringen er i samsvar med de prioriteringene som er gjort av partene i sentrumssamarbeidet i fellesskap. Dette gjelder særlig utbygging av Landmannstorvet, bygging av gang-/sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga og gjennomføring av Bryggevannet rundt. Dette er prosjekter som vil styrke sentrum som et attraktivt sted å bo, besøke og drive næring, og vil gi sentrum økt attraksjonskraft. En annen viktig føring for prioriteringen er arealpolitikken med fortetting i bybåndet som hovedfokus. Skal vi få til fortettingspolitikken, må vi tilrettelegge infrastrukturen spesielt for de myke trafikantene, slik at bymiljøet blir godt å leve i, at vi får effekt av nærhet mellom aktiviteter, og at vi stimulerer til styrket folkehelse gjennom økt aktivitet. Videre er det prioritert en rekke mindre prosjekter som vil få god effekt. For noen av prosjektene vil bypakka innebære den siste finansieringen som skal til for at prosjektet kan gjennomføres. Skien bystyre har vedtatt å be administrasjonen arbeide for at Århusbrua kommer inn i en fase 2 av bypakka. Det vil måtte settes av midler i fase 1 til planlegging av prosjekter i fase 2, slik at de kan gjennomføres da. Det er derfor prioritert å ta med utarbeidelse av reguleringsplan for Århusbrua. Det er også foreslått å sette av midler til påfølgende forprosjekt for å få opp en mer detaljert kostnadskalkyle samt evt. supplerende utredninger som måtte vise seg nødvendig.

8 8 Forslag til prioriteringsliste er vist i vedlegg 1. Lista er prioritert i rekkefølge fra 10 og oppover. Administrasjonen i kommunen bør gis anledning til å gjøre endringer i prioriteringen underveis, jfr. porteføljestyringen som er beskrevet ovenfor. Samordning med andre planprosesser, innspill fra private aktører, spleiselag, spesielle forhold som dukker opp i det enkelte prosjektet etc. er forhold som vil kunne påvirke prioriteringsrekkefølgen. Enkelte prosjekter er på det nærmeste klare for gjennomføring. For andre pågår reguleringsarbeidet nå. For de fleste må det gjøres en god del planlegging (regulering og prosjektering) før prosjektet kan gjennomføres. De første årene vil det derfor være en hovedoppgave å prioritere midler til planlegging. Vedlegg 2 er kartvedlegg som viser prosjektene i Skien. Prosjektene merket med tall 1-9 er regionale prosjekter, mens prosjektene viser til den kommunale prioriteringen. Det er viktig å gjenta at prosjektene ikke er planlagt i detalj. Kostnadstallene er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Prosjektene på lista overskrider rammen på 174 mill. Det er derfor sannsynlig at de som står nederst på lista ikke vil kunne gjennomføres i bypakkas fase 1. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at forslag til prioritering av kommunale prosjekter i bypakka er i samsvar med vedtatte mål for bypakka, med vedtatt handlingsprogram for sentrum og øvrige føringer for arealpolitikken, og gir et godt grunnlag for å arbeide videre med realisering av disse prosjektene.

9 9 VEDLEGG 1 Prioriteringsliste for kommunale prosjekter i Bypakke Grenland Prosj. Prosjektnavn nr. 10 Park på Landmannstorvet 11 Reguleringsplan for Århusbru Kort beskrivelse Status Kostn.- anslag Midler til parken inngår ikke i det regionale prosjektet Utarbeide reguleringsplan for Århusbru Forprosjekt er vedtatt av bystyret. Reguleringsarbeidet er i oppstartsfasen. Mulighetsstudie foreligger. Merkn. 20 mill. Må koordineres med kollektivknutepkt. Ansvar 2,5 mill. 12 G/s-bru Klosterøya- Jernbanebrygga 13 Fv 59 Bjørntvedtvegen 14 Bedriftsvege n 15 Avkjørsel Raset 16 Forprosjekt/ utredninger Århusbru 17 G/s-veg langs Gulsetringen 18 Bryggevannet rundt Bygging av ny bruforbindelse over elva. Viktig del av Brygge-vannet rundt G/s-veg langs Bjørntvedtvegen fra Gamle Bjørntvedtvegen til Rødmyrvegen Videreføring av g/sveg langs Bedriftsvegen fra Stabburet til Hagebyvegen Forbedret kryss ved avkjøring til Raset, inkl. fortau langs rv 36 Ny g/s-veg, evt. sykkelfelt, fra Vadrette til Dyreklinikken Videre opparbeidelse av turveg Bryggevannet rundt, inkl. bru Klosterøya- Smieøya Inngår i reguleringsplan for Skien Brygge. Spleiselag med utbyggere. Finansieres i hovedsak via salg av tomter på Rødmyr. Langt kommet i detaljplanlegg. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Kan gjennomføres raskt. Mulig at reguleringsplan ikke er nødvendig. Spleiselag med bedriftene i området. Kan gjennomføres raskt. Skisseløsning foreligger. Må reguleres. Løsning ikke endelig fastlagt. Reguleringsplan nødvendig, men ikke startet opp. Løsninger er ikke detaljert 80 mill. Svært viktig for sentrum. 1 mill. Trafikksikkerhet 8 mill. Trafikksikkerhet 14 mill. Viktig for næringstrafikk Vegvesenet 3 mill. 8 mill. 20 mill. Viktige bymiljøprosjekter

10 10 19 Fv 49 Klyvevegen Fortau eller g/s-veg langs Klyvevegen fra Kongerødvegen til Hulkavegen Skisseløsning foreligger. Må reguleres. 3 mill. Viktig link som mangler Fylkeskomm. 20 Fv 32 Prinsessegata 21 Rådhusplassen til Bryggeparken 22 Rv 36 Porsgrunnsvegen ved Bjørnstadkrysset Forbedre krysset Prinsessegata- Telemarksgata. Utrede bymiljøprosjekt for parkmessig forbindelse Sanere avkjørsler, bygge sammenhengende fortau og g/s-veg Løsning ikke fatslagt Skisseløsning. Reguleringsplaner foreligger 16 mill. Bedre for næringstrafikk og grønnere sentrum 1 mill. Bymiljøprosjekt Fylkeskomm. 8 mill. Næringstrafikk og trafikksikkerhet Vegvesenet

11 Gulset 16 3 Skien 17 Elstrøm Falkum Doktorstykket Leirkup Skienselva Gråtenmoen Skogplassane Kjørbekkhøgda Bøle 8 6 Nenset BYPAKKE GRENLAND FASE 1 FORESLÅTTE TILTAK I SKIEN 20. NOVEMBER 2013

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1 Samarbeid mellom Notat: Hovedelementene i Bypakke Grenland Til: Felles formannskaps-/fylkesutvalgsmøte Dato: 17.04.2013 Innhold: 1. Hensikt 2. Bakgrunn og føringer 3. Bypakke Grenland 3.1. Mål 3.2. Tiltak

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Grenlandsrådet 14.09.2012 Samarbeid mellom: Telemark Fylkeskommune, Skien Kommune, Porsgrunn Kommune Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens

Detaljer

HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG?

HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG? HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG? FAKTA OM BYPAKKE GRENLAND Målet for dette store prosjektet er å gjøre byene våre bedre å bo i. Totalt 2,5 mrd. kroner skal investeres Ca. 30 prosjekter vurderes Prosjektene omfatter

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging

Samordnet areal og transportplanlegging Samordnet areal og transportplanlegging Todagerskurs i Kollektivtransport - Skien 2.-3. april 2014 T. A Odberg 02.04.2014 Om innlegget NTP / rolle SATP KVU Bypakke Virkemidler Gruppearbeid Nasjonal transportplan

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst]

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Forord Handlingsprogrammet (HP) er utarbeidet på vegne av politisk styringsgruppe for Bypakke

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Prosjektmandat for «BP 5 og 6 / Landmannstorget» Kollektivterminal og park. Dato for godkjenning: Prosjektfase: Detaljprosjekt

Prosjektmandat for «BP 5 og 6 / Landmannstorget» Kollektivterminal og park. Dato for godkjenning: Prosjektfase: Detaljprosjekt Prosjektmandat for «BP 5 og 6 / Landmannstorget» Kollektivterminal og park Dato for godkjenning: 09.06.2016 Prosjektfase: Detaljprosjekt 1 Bakgrunn/føringer Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Samferdsel i regionen

Samferdsel i regionen Samferdsel i regionen Transport i og rundt Ålesund Foto: Roger Engvik Slik blir det å leve i Norge framover Noen utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, endret demografi, flere eldre

Detaljer

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01163-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet

Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet Nettverkssamling om regional bolig-, areal- og transportplanlegging - 16.9.2013 Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet Alberte Ruud Seniorrådgiver, strategiseksjonen i Svv Vegdirektoratet

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Videre arbeid med Buskerudbypakke 2. Formannskapet

Videre arbeid med Buskerudbypakke 2. Formannskapet Videre arbeid med Buskerudbypakke 2 Formannskapet 23.05.2017 23.05.2017 Forslag til Buskerudbypakke 2 bystyrevedtak 20.09.16 Anbefalt forslag til Buskerudbypakke 2 ble behandlet av bystyret 20.09.16. La

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Folkemøte Kvaløya Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Bakgrunn for og hensikt med møtet Varslet oppstart av planarbeid 9. april Forslag til planprogram er på høring frem til 2. juni Planprogram:

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen

Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen (KVU) Konklusjon Følgende vegtiltak tas ut av byutredningen: Fv 356 Knarrdalstrand Flakvarp FV 32 Borgeåsen-Menstad De resterende vegtiltak

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift - Areal- og transportplan - Buskerudbypakke 2 Areal- og transportplan ATM-utvalg 15. juni: Utkast til areal- og transportplan legges frem, for

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012

KVUer - transport- og bypolitikken. Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 KVUer - transport- og bypolitikken Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet 23.Januar 2012 1. Nye politiske signaler med NTP 2010-2019 to delt politikk- by/land For byer legges vekt på: - helhetlig

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

Hvordan ivaretas universell utforming i Harstadpakken? Universell utforming

Hvordan ivaretas universell utforming i Harstadpakken? Universell utforming Universell utforming 24.04.2013 Fagdag universell utforming Planleggingsleder Wibeke Knudsen, prosjekt Harstadpakken Introduksjon Hva er Harstadpakken? Status pr. i dag Hvordan arbeider vi med universell

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Trafikantbetaling av Buskerudbypakke 2 1. Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Hva sier Buskerudbyens samarbeidsavtale? ATM prosjektet skal initiere og

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/9438-30 Dato: 29.09.2014 HØRING: ROSENKRANTZGATA - MULIGHETSSTUDIE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Byutviklingsavtaler status og hvor vil vi?

Byutviklingsavtaler status og hvor vil vi? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byutviklingsavtaler status og hvor vil vi? Tore Leite, utredningsleder i Planavdelingen/Byutviklingsseksjonen Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene?

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Alberte Ruud Vegdirektoratet Samplan Tromsø 24. mai 2017 Hovedpunkter Om nullvekstmålet Ny NTP om bysatsing Byvekstavtalene

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.

Bypakke Tønsbergregionen. Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe. Arkivsak-dok. 201314604-31 Arkivkode ---/L04 Saksbehandler Linda Lomeland Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 19/15 Fylkestinget 12.03.2015 Bypakke Tønsbergregionen.

Detaljer

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning Haugesund kommune Teknisk forvaltning Postboks 2160 Kirkegt. 85 5504 Haugesund 5528 Haugesund Org. Nr: NO 944 073 787 postmottak@haugesund.kommune.no Saksfremlegg Deres dato Saksbehandler Saksnr Løpenr

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD HVA STÅR VI OVERFOR I DAG? Kompleksitet Effektivitet Effektivisere innenfor det systemet vi har uten at

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen

Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser. Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014. Jan Arne Martinsen Hva er en konseptvalgutredning KVU? Transport - og trafikkanalyser Tekna konferanse Oslo 8 9 april 2014 Jan Arne Martinsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2013/4191-9166/2016 Arkiv: Q10 Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært?

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konferanse om Bærekraftig mobilitetsplanlegging Oslo, 9. april 2015 Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet 16.04.2015 Agenda Kort om KVU Formål og prosess

Detaljer

Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik

Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik Mulighetsanalyse Larvik Forstudie InterCity Larvik 1 Mulighetsanalyse Larvik Orientering for NVF utvalg 6.april 2016 Eva Preede Statens vegvesen Mulighetsanalyse Larvik 2 Larvik 06.04.2016 3 4 06.04.2016

Detaljer

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen

Konseptvalgutredning. helhetlig transportløsning. Tønsbergregionen Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Tilbudskonferanse Kollektivstrategi Nedre Glomma

Tilbudskonferanse Kollektivstrategi Nedre Glomma Tilbudskonferanse 13.11.2013 Kollektivstrategi Nedre Glomma Det skal utarbeides en strategi for utvikling av kollektivtransportens infrastruktur i Nedre Glomma. Kollektivstrategien vil kunne omfatte både

Detaljer

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig»

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Ælvespeilet, Porsgrunn Ordfører Øystein Beyer Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble

Detaljer

Drammen formannskap 12. desember 2017 Tor Atle Odberg, daglig leder av Buskerudbysekretariatet JUSTERING AV BUSKERUDBYPAKKE 2

Drammen formannskap 12. desember 2017 Tor Atle Odberg, daglig leder av Buskerudbysekretariatet JUSTERING AV BUSKERUDBYPAKKE 2 Drammen formannskap 12. desember 2017 Tor Atle Odberg, daglig leder av Buskerudbysekretariatet JUSTERING AV BUSKERUDBYPAKKE 2 FORSLAG TIL ULIKE TILTAKSPAKKER OG BOMSYSTEMER To svært viktige rapporter

Detaljer

Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett

Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett BATP samling 24. april 2014 Helhetlige bymiljøavtaler - status for arbeidet og anbefalt indikatorsett Alberte Ruud Strategiseksjonen Vegdirektoratet 13.05.2014 http://tv.nrk.no/serie/status-norge Kjernespørsmålet:

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer