SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling i: Hovedutvalg for infrastruktur Fylkesutvalg Telemark Fylkesting Forslag til vedtak/tilråding frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune vedtar strategi for auka miljøvennleg persontransport i Grenland som beskrivi i saka. Strategien inneberer iverksetting av en heilskapleg tiltakspakke i bybåndet med hovudvekt på arbeidsreiser i etappe 1, og å: - Følgje opp arbeidet med fortetting i bybåndet - Prioritere kollektivtrafikk og sykkel framfor bil ved tiltak på vegnettet for å endre konkurranseforholdet - Kontinuerlig utbygging av gang/sykkelnettet og attraktive byrom - Bruke restriktive tiltak for persontransport med bil for å auke framkommelighet for næringstransporten 2. Telemark fylkeskommune forpliktar seg til samarbeid ved å: - Prioritere tiltak innanfor egen verksemd som ein foregangsaktør - Bruke eigne midlar i tråd med felles prioriteringar - Føre årlige areal og tiltaksregnskap 3. Fylkeskommunen vil vidareutvikle samarbeidet med andre offentlige aktørar, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjonar om nye tiltak og holdningskapande arbeid. Problemstillinga i få ord Bystrategi Grenland samarbeidet har vedteke mål om meir attraktive byer og reduserte klimagassutslipp. For å vurdere nærmare korleis disse måla skal bli nådd, ble det i hovudprosjektet vedteke å utarbeide ein Strategi for økt miljøvennlig transport i Strategien vil danne grunnlag for utarbeiding av søknad om 4-årig avtale i belønningsordninga i 2010, og bygger på foreløpige anbefalingar i konseptvalutredninga for Grenland (KVU). I saka belysast ulike alternativ for økonomiske rammer, målgrupper og tiltak innanfor arealbruk,

2 bilbruk, kollektiv, gange og sykkel. Tiltakspakken som foreslåas vil bidra til å auke miljøvennlig persontransport i bybåndet i Grenland. Saksframlegget er felles for kommunane Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan og Telemark fylkeskommune. Bakgrunn Vedteke mål I infrastrukturplan for Grenland er det gitt målsettingar om arealbruk og auka miljøvennlig transport, men tiltaka er ikkje like detaljert beskrive som utviklinga av hovudvegane. Auka internasjonalt fokus på klima har ført til nasjonalt klimaforlik og nye lokale og regionale samarbeidsarenaer for å løyse utfordringane. Porsgrunn og Skien har vedteke felles klima- og energiplan og felles handlingsprogram i Framtidens Byer. Bystrategi Grenland (Kommunane Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket) vedtok plan for hovudprosjekt våren 2009 hos alle samarbeidspartnarane. Her er det gitt klare målsettingar om reduserte klimautslipp og meir attraktive byer som bygger vidare på andre vedtak. Strategi for økt miljøvennlig transport er i prosjektplanen satt opp som eit prioritert delprosjekt i Belønningsordninga Byområdet i Grenland deltar i statens belønningsordning for betre kollektivtrafikk og redusert biltrafikk. Grenland mottok 6 millionar i 2008, og 9 millionar i Det eit mål om å få til 4- årig avtale i denne ordninga frå 2010, noe som kan gi store økonomiske bidrag til drift av kollektivtrafikk og andre tiltak.. For å få til dette krevjast ein bevisst og forpliktande strategi for miljøvennlig transportutvikling. Samferdselsdepartementet oppfordrar Grenland til vidare samarbeid som aukar kollektivandelen og påpeiker nødvendigheita av å gjennomføre tiltak som motvirke vekst i privatbiltrafikken. Konseptvalutredninga som premiss for strategi Konseptvalutredninga for Grenland (KVU) som utarbeidast av Statens vegvesen synliggjør kva Grenland treng for å løyse framtidige trafikkutfordringar, sett i samanhang med vedteke mål. I den foreløpige anbefalinga prioriterast miljøvennlige transporttiltak sterkt. Konseptvalutredninga skal være ferdig til utsending for høyring i desember/januar 09, og målet er at Bystrategi Grenland skal sende eit felles høyringssvar. Utredninga vil deretter bli behandla i regjeringa og vil danne grunnlag for vidare areal- og transportarbeid og iverksetting av tiltak i Grenland. De foreløpige resultata i konseptvalutredninga for Grenland viser at det sannsynligvis ikkje er nok å gjøre tiltak for kollektiv og gang/sykkel for å auke den miljøvennlege transporten i Grenland i vesentleg grad. Det må samtidig gjørast tiltak som endrar konkurranseforholdet med bil. Denne strategien tar utgangspunkt i utredningas anbefalingar og konkretiserer nærmare kva tiltak og rekkefølgje som må prioriterast i første omgang. KVU Grenland vil angi nærmare forholdet mellom større vegutbyggingar og tiltak for miljøvennlig transport. Side 2 av 7

3 Hensikt med strategien Det er fleire sentrale perspektiv med tanke på hensikt: Økonomi - effektiv bruk av dagens infrastruktur og samferdselsmidlar Klima redusere CO2 utslipp frå transportsektoren Attraktivitet - levande bysentrum, regionalt arbeidsmarknad Folkehelse meir gange og sykkelbruk gir betre helse Krav som strategien skal bidra til å fylle Bidra sterkt til 30% reduksjon i klimagassutslipp før 2020 Sterkare krav i nasjonal transportplan til heilskapleg virkemiddelbruk ved utvikling av bypakker Samarbeid mellom forvaltningsnivå og aktørar Auka markedsandelar for kollektivtrafikken, reduksjon i biltrafikken og vilje til vidare satsing (vedtak og prioriteringar) for å motta belønningsmidlar Rammer for strategien Økonomi: Tilgjengelige midlar gjennom prioriteringar i vedteke budsjett hos alle samarbeidsaktørane, tilførte midlar frå belønningsordninga og eventuell trafikantbetaling. Fysiske avgrensing: Arealbruk, topografi og vedteke arealplanar. Arealomfang og trafikk: Strategien skal gjelde for bybåndet i Grenland (innanfor Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan), hovudsakelig retta mot interntrafikk. Foreløpige anbefalingar i KVU Grenland Faktorer og alternativer Avgjørande faktorar 1. Bevegelsesmønster og reisevanar i Grenland 2. Beslutningstruktur Svært lav kollektivandel Høy bilandel Generelt ikkje problem med framkommelighet men noe kø i rushtida som er et problem for attraktivitet Høy andel av trafikken er intern eller til og frå bybåndet, kun ca 5% er gjennomgangstrafikk Avhengig av politisk einighet i fleire kommuner/fylkeskommunen Alle parter i samarbeidet må følgje opp vedtak med handling Felles prioriteringar Alternativer økonomiske rammer 1. Budsjettmidlar (Tilgjengelige midlar i aktøranes budsjett m/ prioriteringar ) 2. Budsjettmidlar + statlege tilskott + p-avgift 3. Alternativ finansiering (og evt. veiprising) Alternative målgrupper 1. Lokale arbeidsreiser i bybåndet (rush). 2. Arbeidsreiser til/frå bybåndet Grenland 3. Alle reisande (inklusiv fritids- og handelsreiser) Alternative tiltak Alternative tiltak innanfor arealbruk, bilbruk, kollektiv, sykkel og gange, effekten av dei og erfaringar frå andre byer er nærmare beskrive i rapport frå Rambøll AS (vedlegg 1). Side 3 av 7

4 Forslag til strategi Strategiske grep for tiltak: Iverksette heilskapeleg tiltakspakke i bybåndet (innanfor areal, bil, kollektiv, gang/sykkel) Gjennomføre tiltak i en rekkefølgje som gir synergieffekt gulrot og pisk Prioritere kollektivtrafikken og sykkel framfor bil ved tiltak på vegnettet for å endre konkurranseforholdet Kontinuerlig utbygging av gang/sykkelnettet og attraktive byrom Bruke restriktive tiltak for persontransport med bil for å auke framkommelighet for næringstransporten Ta i bruk og legge til rette for ny teknologi Strategiske grep for samarbeid og oppfølging: Forplikte alle aktørar i samarbeidet ved å: - Prioritere tiltak innanfor eiga verksemd som foregangsaktør (f. eks. Smart trafikant og reduksjon av ansatteparkering); - Bruke eigne investeringar i tråd med felles prioriteringar om miljøvennlige transporttiltak (jf. tiltaksliste); - Prioritere utarbeiding og politisk behandling av saker for å sette i verk tiltak; - Samarbeide med statlige etatar om å utvikle et tilpasset rapporteringssystem for måloppnåing (jf. oppfølging av krav til nye bypakker, vedlegg 2); - Føre årlige areal og tiltaksregnskap Vidareutvikle samarbeidet med privat næringsliv om pilotprosjekter for å utvikle og teste tiltak og effekt (eks kjøpesentra, næringsparkar og IKT-Grenland) Samarbeide med næringsliv og frivillige lag og organisasjonar om informasjon og holdningskapande arbeid Etappevis utvikling med ulik målgruppe Det foreslåas 2 etappar for gjennomføring: Etappar Finansiering Målgruppe Hensikt Etappe 1 - Budsjettmidlar Lokale arbeidsreiser i Kort sikt - Statlige tilskott bybåndet (rush) (2-4år) - P-avgift Mindre investeringar Etappe 2 Lang sikt (Bypakke) Betydelige investeringar - Midlar fra etappe 1 - Alternativ finansiering (og evt. veiprising) Lokale arbeidsreiser i bybåndet Andre reiser der miljøvennlig transport kan være et alternativ Endre reisevanane til de som i dag har et alternativ frå bil til miljøvennlig transport og samtidig utvikle et attraktivt byområde. Utvikle den miljøvennlige transporten slik at flere har et godt alternativ til bil, og samtidig endre reisevanane. Bakgrunn for den etappevise utviklinga er dei økonomiske føresetnadene som er nærmare beskrive i vedlegg 1, kapitel 7. Det føreset vedtak om oppretting av finansieringsselskap i etappe 1 for å kunne sette i gang etappe 2. Bakgrunn for val av arbeidsreiser i etappe 1 er problema med framkommelighet som Grenland bare har i rushtida, og muligheita til å tilby et godt kollektivtilbod samtidig med restriktive tiltak. For etappe 2 utvidast målgruppa da det her vil være mulig å utvikle et miljøvennlig transporttilbod i større omfang. Side 4 av 7

5 Tiltak etappe 1 (lista gir ikkje uttrykk for prioritering) Arealbruk 1. Fortette i bybåndet 2. Kreve mobilitetsplaner i regulerings- og/eller byggesaker ved etablering av større arbeidsplasser 3. Lokalisere nye offentlige arbeidsplasser til sentra/kollektivknutepunkt 4. Vurdere flytting av eksisterende offentlige arbeidsplasser til sentra/kollektivknutepunkt 5. Lokalisere nye større arbeidsplasskonsentrasjoner til områder med kort avstand til sentrale holdeplasser på metrolinjenettet 6. Samarbeide med virksomheter som har stor publikumsvirksomhet om flytting til sentra i bybåndet med god kollektivtilgjengelighet 7. Prioritere utvikling av byrom og områdene langs elva Bilbruk 8. Innføre felles parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn (jmf. felles sak høst 09) 9. Begrense parkeringsdekningen til 20% for offentlige virksomheter med god kollektivtilgjengelighet 10. Redusere parkeringsplasser ved større private arbeidsplasser med god kollektivtilgjengelighet (gjennom dialog) 11. Redusere gateparkering til fordel for fotgjengere, sykkel, kollektiv og attraktive byrom 12. Innføre 30 km soner i sentrumsområdene 13. Etablere elbil-ladestasjoner ved sentrale arbeidsplasser/sentra 14. Planlegge omlegging av jernbanekrysset ved R36 i Porsgrunn Gang/sykkel 15. Igangsette arbeidet med sammenhengende sykkelvegnett etter ambisjonsnivå 1 i hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland. 16. Gjennomføre tilsvarende planarbeid for sykkel i Bamble 17. Innføre bysykler knyttet til offentlige arbeidsplasser i hele Grenland 18. Igangsette pilotprosjekt for sykkel på buss 19. Planlegge og videreutvikle turvegnettet og kommunale forbindelser til hovedvegnettet for sykkel Kollektiv 20. Igangsette innføring av sanntidsinformasjon på prioriterte holdeplasser 21. Gjennomføre lyssignalprioritering i tråd med handlingsplanen for bussframkommelighet 22. Videreføre arbeidet med universell utforming av holdeplasser 23. Planlegge og igangsette utbygging av kollektivknutepunkt i Skien og Bamble 24. Markedsføring av eksisterende billetteringsprodukter og rabattsystemer 25. Innføre nye billetteringsprodukter og rabattsystemer 26. Øke frekvensen og kapasitet på metrolinjenettet i rushtida 27. Planlegge og utvikle kollektivilbudet med nye materuter og pendeldrift spesielt rettet mot arbeidsreiser 28. Gradvis innføre alternativt drivstoff i bussparken 29. Utvikle og innføre system for brukerrapportering av service og regularitet Generelle 30. Utrede og vedta etablering av alternativ finansiering (og eventuelt veiprising) 31. Etablere mobilitetskontor for Grenland for motivasjon og veiledning 32. Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer i samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner 33. Utvikle teknologiløsninger og pilotprosjekter som fremmer valg av miljøvennlig transport i samarbeid med lokalt næringsliv Side 5 av 7

6 Det leggast til grunn at fordeling av midlane til de ulike tiltaka i bypakken avklarast i forbindelse med behandling av Konseptvalutredninga for Grenland (KVU Grenland). Prioritering av tiltak må gjørast i forbindelse med påfølgande planarbeid etter ferdigstilling av KVU. Tiltak etappe 2 (lista gir ikke uttrykk for prioritering) Arealbruk Bil Innføre felles parkeringspolitikk i Grenland Gjennomføre tiltak på vegnettet i tråd med KVU Gange/sykkel Gjennomføre ambisjonsnivå 2 for sykkel Oppgradering av turnettruter, med vekt på områder langs elv og fjord Kollektiv Framkommelighetstiltak i tråd med KVU Sterkere satsing med økt frekvens og utvikling av metrolinjene Utvikling av mate- og pendelruter Generelle Innføre nye teknologiske løsninger for trafikkstyring og fremme av miljøvennlig transport Det føreset eigne vedtak hos de respektive aktørar før ein del av tiltaka i både etappe 1 og 2 kan settast i gang. Vurdering frå fylkesrådmannen Med bakgrunn i gjennomgangen over anbefalast strategi for auka miljøvennlig persontransport i Grenland som beskrivi i saken. Strategien følgjer opp de foreløpige anbefalingane i konseptvalutredninga for Grenland (KVU) og målsettingane i Bystrategi Grenland samarbeidet. Oppfølging av strategien har stor betyding for utvikling av Grenland både med omsyn til attraktivitet, klima, folkehelse og økonomi. Det er i strategien lagt vekt på forpliktande samarbeid mellom aktørane i Bystrategi Grenland og samarbeid med andre aktørar, noe som vil krevje tett dialog og ressursar til koordinering. I tillegg føreset det at kvar enkelt aktør prioriterar tiltak i tråd med forpliktingane som er gitt i strategien. Strategien er både kort- og langsiktig med omsyn til målgrupper og tiltak, og legger sterke føringar for det vidare samarbeidet i Bystrategi Grenland. Dette vil til saman være med på å danne et godt grunnlag for søknad om 4-årig avtale i belønningsordninga, en avtale som vil ha stor betyding i å bidra økonomisk til satsing på miljøvennlig transport i Grenland. Vedlegg: 1. Rapport: Strategi for økt miljøvennlig transport, datert , utarbeida av Rambøll AS 2. Brev frå Samferdselsdepartementet om statlige etatars oppfølging av krav til nye bypakker, datert Side 6 av 7

7 Side 7 av 7

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Trondheim kommunes miljøpakke for transport

Trondheim kommunes miljøpakke for transport Trondheim kommunes miljøpakke for transport - et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre 1. Bakgrunn og forutsetninger 2. Mål 3. Utfordringsbilde 4. Tiltak 5. Finansiering av tiltakene 6. Forventet

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark Om handlingsprogrammet Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for mål- og budsjettdokumenta i perioden 2015-18 og blir stadfesta for kvart år. Handlingsprogrammet

Detaljer