DELEGERINGSREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGERINGSREGLEMENT"

Transkript

1 DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre i HST-sak 36/99 Sist endret i HST-sak 76/11

2 1. INNLEDNING BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER HJEMMEL FULLMAKTSBESTEMMELSE Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Ordfører Rådmann BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE SAKSBEHANDLINGSRUTINER KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRET AVGJØR ALLTID SAKER SÆRLOVSMYNDIGHET SOM IKKE ER DELEGERT: Planarbeid Vedta gebyrregulativer og betalingssatser Vedta kommunale forskrifter Andre saker etter særlov AVGJØRELSER MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN PRIMÆRKOMPETANSE OG DELEGERINGSADGANG HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING (HOP) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET FORMANNSKAPSMYNDIGHET PLAN, STRATEGI OG FORVALTNING MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG (HHS) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (HSBK) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR EIENDOM OG TEKNISK DRIFT (HET) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID ADMINISTRASJONSUTVALG/ARBEIDSGIVERUTVALG

3 8.1 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET ADMINISTRASJONSUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ARBEIDSGIVERUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK UTVALGET SKAL UTTALE SEG I VALGSTYRET GENERELL MYNDIGHET VILTNEMNDA GENERELL MYNDIGHET VEDTAKSMYNDIGHET ETTER SÆRLOV SAMARBEIDSUTVALG VED KOMMUNENS GRUNNSKOLER GENERELL MYNDIGHET INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG SELSKAP DELEGERING TIL GARDERMOEN INTERKOMMUNALE BRANNVESEN Delegert myndighet DELEGERING TIL TUNSTYRET Delegert myndighet RÅDMANNEN ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE AVGJØRELSER PÅ ANNET GRUNNLAG ENN SÆRLOV GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET Videredelegering Retningslinjer for og om avgjørelse om sak er prinsipiell REGLER FOR JUSTERINGER OG VEDLIKEHOLD AV REGLEMENTET

4 1. INNLEDNING Etter kommuneloven er all myndighet tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan delegere sin myndighet med mindre det ved lov er bestemt at myndigheten ikke kan delegeres. Delegert myndighet skal bidra til en hensiktsmessig og effektiv arbeidsform samt beslutningsprosess. All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, samt innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organ som har delegert myndigheten. Overordnet organ kan kreve å få fremlagt saker som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jf. forvaltningsloven 35. Vedtak i hastesak gjort av hovedutvalget for overordnet planlegging med hjemmel i kommuneloven 13 skal meldes til vedkommende organ i dettes første møte etter at vedtaket er fattet. Saksbehandlingsrutiner for fullført saksbehandling er nedfelt i eget mønsteroppsett, og ligger til grunn i kommunens saksbehandling. Dette gjelder også saker i henhold til delegert myndighet

5 2. Budsjettdelegeringsbestemmelser 2.1 Hjemmel Delegering av myndighet i saker om budsjettbehandling er gitt med hjemmel i kommuneloven 46 nr 4 og tilhørende forskrifter fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 2.2 Fullmaktsbestemmelse Fullmaktsbestemmelsene omfatter følgende kommunale organer: Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalg for: Overordnet planlegging Skole, barnehage og kultur Helsevern og sosialomsorg Eiendom og teknisk drift Ordfører Rådmannen Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap HOP som formannskap skal innstille til kommunestyret på: Årsbudsjettet Økonomiplan Budsjettendringer på skatt og rammetilskudd Budsjettendringer i investering som øker investeringsrammen og finansieringsbehovet Enkeltsaker med konsekvens utover budsjettåret Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år Renter og avdrag Overføringer til investeringsbudsjettet Avsetning til og bruk av fond Garantier Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Hovedutvalgenes myndighet gjelder eget ansvarsområde. Hovedutvalgene skal innen årets utgang vedta nettobudsjett for resultatenhetene innenfor den budsjettrammen kommunestyret har vedtatt for driften kommende år. I tillegg skal hovedutvalget vedta det enhetsspesifikke styringskortet og virksomhetsplanen for hver av resultatenhetene. Hovedutvalgene skal gjennom behandlingen av rådmannens løpende rapportering påse at resultatenhetene overholder de gitte budsjettrammer, og når de fastsatte mål og resultatkrav. Hovedutvalgene kan innenfor utvalgets totale budsjettramme, justere budsjettene mellom enhetene. Hovedutvalget disponerer avsetninger vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgene kan overføre midler fra en investeringsutgiftspost til en annen innenfor eget ansvarsområde når disse har samme finansieringsmåte. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som har konsekvenser for andre hovedutvalg

6 Omdisponeringer som forrykker intensjonene kommunestyret eller andre overordnede organer har innebygget i budsjettet. Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser Ordfører Innenfor den økonomiske rammen kommunestyret fastsetter, har ordfører myndighet til å disponere midler til oppmerksomhet til personer, organisasjoner eller virksomheter i kurante saker. Ordfører kan ikke fra denne posten bevilge midler til formål på områder som er underlagt andre organers ansvar. Den enkelte bevilling skal ikke overstige kr , Rådmann Rådmann kan i løpet av året disponere kurante inntekter til finansiering av økte utgifter når disse er en direkte konsekvens av hverandre. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret overføre et budsjettbeløp fra en driftsutgiftspost til en annen innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret endre en driftsutgiftspost med dekning i endrede refusjoner innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av året overføre utgifter og budsjett fra drift til investering når dette er i samsvar med regelverket. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker intensjonene overordnede organer har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser. Omdisponeringer av prinsipiell betydning. Interne overføringsposter. Rådmann kan delegere sin myndighet til andre i administrasjonen. Denne videredelegeringen skal være skriftlig. 2.3 BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE Kommunestyret skal selv fatte vedtak på: Skatter og rammetilskudd Avgifter Renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat. Investeringsbudsjettets totale inntekter og utgifter, inkludert låneopptak. Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker de intensjonene kommunestyret selv har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer mellom hovedutvalgene. Endringer av investeringsposter når disse har ulik finansieringsmåte. Andre forhold som iht lov, forskrift eller på andre måter eksplisitt er tillagt kommunestyret. Avsetning til og bruk av fond. Opprettelse og utvidelse av stillinger. Garantier - 6 -

7 2.4 SAKSBEHANDLINGSRUTINER I saker der utvalg etter disse budsjettdelegeringsbestemmelser har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlemmer før møtets slutt kreve saken lagt frem for Kommunestyret. Rådmannen har ansvar for at budsjetteringer er i samsvar med gjeldende forskrifter og fullmakter. Rådmannen har rett til å legge en sak frem for et overordnet organ til ny behandling dersom rådmannen anser at de disposisjoner som er vedtatt er i strid med vedtatte budsjettdelegeringsbestemmelser. Hovedutvalgene er ansvarlig for å føre løpende kontroll med bruken av budsjettmidler tilhørende det respektive ansvarsområde

8 3. KOMMUNESTYRET Kommunestyret er øverste politiske organ i Ullensaker kommune. Det har det overordnede ansvar som arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen der dette etter kommunelov eller annen lovgivning ikke kan delegeres til andre. 3.1 Kommunestyret avgjør alltid saker Alle saker etter kommunelovens kap. 1, 2 og 3, herunder: 7 nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall. 8 nr. 1: Valg av formannskap. 9 nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10 nr.1-3: Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse (v/reglementer), samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder. 11nr.1 og 2: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon, o.l. 12 nr.1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføre myndighet i hastesaker. 15: Beslutte suspensjon av folkevalgt. 16 nr. 5: Supplering av varalister. 18 nr. 1 og 3: Innføring og opphevelse - parlamentarisme. 19 nr.1 og 3: Innføring og valg, m.v. av kommuneråd. Samt følgende andre saker etter kommuneloven: 22 nr. 2: Ansettelse, oppsigelse eller avskjed av rådmann. 24 nr. 3: Bestemme åremålstilsetting i ledende adm. stillinger. 25 nr. 2: Medlemmer, leder og nestleder i det partssammensatte utvalg. 26 nr.4: Møterett for ansattes representanter - retningslinjer. 27: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt samarbeid. 28: Overdragelse av tariffmyndighet. 28b, 28c, 28 e, 28j: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt vertskommunesamarbeid 31 nr.4 og 5: Fastsette retningslinjer for møter for "lukkede dører". 39 nr. 1: Regler (i reglements form) vedr. saksbehandlingen i folkevalgte organer, se reglementssamling. 39a Behandle saker fremmet etter innbyggerinitiativ. 39b Beslutte avholdelse av rådgivende lokale folkeavstemninger. 40 nr. 5: Fastsette reglement for folkevalgets innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for godtgjørelser, se eget reglement. 42: Vedtak om møtegodtgjøring. 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44 nr. 3: Vedta økonomiplan og endringer i denne. 45 nr. 2: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det, samt igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet. 48: Fastsette årsregnskap og årsberetning. 49: Disponering av regnskapsmessig overskudd. Godkjenne regnskap/årsmelding. 50: Vedtak om opptak av lån. 51: Vedtak om garantistillelse

9 52: Fastsette reglement for finansforvaltningen, se eget reglement. 62: Opprette kommunale foretak. 63: Endre vedtekter i kommunale foretak. 65: Velge styre i kommunalt foretak. 77: Velge kontrollutvalg, se eget reglement. 78 nr. 4: Velge revisor. 80: Fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap og samarbeid kommunen deltar i. 3.2 Særlovsmyndighet som ikke er delegert: Saker etter forvaltningsloven: 28-2.ledd: Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer til dette organet. Lov om eiendomsskatt: Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt i kommunen. Lov nr 14: Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven): 1-2. Pålegge skatt til kommunen Lov nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) 10 nr. 2: Fastsette tilskudd til de politiske partiene og de folkevalgte gruppene i kommunestyret Lov nr. 57 om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven): Velge valgstyret Fastsetter antall valgdager Kan overprøve valgstyrets vedtak om åpningstider (senest ifb. med budsjettbehandlingen året før valget). Godkjenner valget (Se HST sak 65/08 for nærmere detaljer) Fordele støtte til politiske partier (Delegeringen til rådmannen etter valgloven omtales nedenfor under omtalen av Valgstyrets myndighet.) Planarbeid Lov om planlegging og byggesaksbehandling av ; Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret vedtok i sak 45/09 å delegere deler av planmyndigheten til HOP og rådmannen. I den grad det ikke følger av dette vedtaket at myndighet er delegert, skal avgjørelsen treffes av kommunestyret. Kommunesstyret viderefører dagens ordning med oppnevning av en offentlig tjenestemann som talsperson for barns interesser i planprosesser jf. lovens 3-3, tredje ledd. Leder av enheten Forebyggende barn og unge oppnevnes som talsperson

10 3.2.2 Vedta gebyrregulativer og betalingssatser I den grad myndigheten ikke er delegert, herunder: Barnehageloven - Plasser i kommunal barnehage Opplæringsloven - Plasser i SFO Brannvernloven Fastlegging av feieravgift. Plan og bygningsloven. Fastlegge gebyrregulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale plan og bygningsmyndigheter å utføre. Matrikkelloven. Fastlegging av gebyrer for kart- og delingsforretning og for annet arbeid etter delingsloven. Alkoholloven: Fastlegging av høyeste antall vinmonopolutsalg ( 3-3). Fastlegge bevillingsavgifter ( 7-1). Få seg forelagt alkoholpolitisk rammesak med generelle prinsipper og føringer på dette området Vedta kommunale forskrifter med hjemmel i lov eller sentral forskrift, herunder: Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter. Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften. Forurensningsloven. Fastlegging av kommunal forskrift med gebyr, for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall. Lov om motorferdsel i utmark: Eventuell kommunal forskrift ( 5). Plan og bygningsloven. Alle forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i PBL. Politiloven: Vedta politiforskrift (politivedtekter). Dyrevernloven 30. Vedtekt om forbud mot å bruke piggtråd i gjerde Andre saker etter særlov Opplæringsloven: Fastsette inntaksområdene Friluftsloven: Eventuell opprettelse av friluftsnemnd ( 21). Vegloven: Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg ( 5-7). Straffeloven Er en kommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres av kommunestyret. Alm. borgerlig straffelov ( nr. 10): Begjære offentlig påtale ( 79, femte ledd)

11 Kirkeloven 15 kommunes økonomiske ansvar for fellesrådets virksomhet, evt. avtale om at budsjettmidler delvis skal erstattes med tjenester Gravferdsloven 3 og 4 om anleggelse og drift av kirkegårder Avgjørelser med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Lov om interkommunale selskap og aksjeloven Opprette selskap, vedta deltakelse i selskap eller kjøp av aksjer i slikt selskap, valg av fullmektiger i representantskap og styrer (forutsatt at selskapsavtalen gir kommunen slik rett) i slike selskap, i den grad myndigheten ikke er delegert. Opprettelse av datterselskaper ligger som hovedregel til eierorganet. I den grad selskapsavtale eller vedtekt forutsetter eiers godkjenning før slikt selskap opprettes, skal sak om godkjenning forelegges kommunestyret til avgjørelse. Avtaler som gjelder økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet med mindre bestillingsfullmakt er gitt til annet organ i budsjettvedtak, samt langsiktige avtaler av prinsipiell art. Kommunestyret skal selv godkjenne utbyggingsavtaler, i den grad avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert. Vedta den politiske organisasjonsstrukturen og hovedtrekkene i den administrative. Valg av ordfører, varaordfører og leder/nestleder i hovedutvalg, administrasjonsutvalg, ankeutvalg, valgkomité, og kontrollutvalg, samt div. fullmektiger, utsendinger og representanter, i den grad myndigheten ikke er delegert. 3.3 Primærkompetanse og delegeringsadgang Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med til enhver tid gjeldende lovgivning, og andre prinsipielle saker som kommunestyret ønsker å behandle. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre organ opprettet med hjemmel i kommuneloven, selskaper, interkommunale samarbeider og rådmannen, samt direkte til andre lovpålagte stillinger

12 4. Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) Hovedutvalget er opprettet etter kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommuneloven 44 og 45 som formannskap Likestillingsloven Plan og bygningsloven Eierseksjonsloven Konsesjonsloven Matrikkelloven Tomtefesteloven Lov om eierseksjoner Jordloven Skogbruksloven Naturmangfoldloven Odelsloven Forpaktningsloven Lov om matproduksjon Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Viltloven Innlandsfiskeloven Forurensingsloven Naturvernloven Alkoholloven Handelsloven Serveringsloven Forsynings- og beredskapstiltaksloven Lov om trudomssamfunn og ymist anna Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser og prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. Areal og landbruk 2. Plan og næring 3. Stab- og støtteenhet - Personal og service 4. Stab- og støtteenhet Økonomi 5. estab 4.2 Generell myndighet HOP har myndighet til å avgjøre saker innenfor sitt fagområde med mindre myndigheten ved lov, forskrift eller delegeringsreglement er tillagt kommunestyret, eller annet folkevalgt organ. HOP har myndighet til å avgjøre saker etter særlover så langt denne myndigheten ikke er lagt til andre organ med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet

13 HOP har myndighet til å avgjøre saker som er tillagt andre folkevalgte organer når vedtak må treffes så raskt at det ikke er tid til å legge saken fram for rette organ, jf. kommuneloven 13 («hastekompetanse»). Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres hovedutvalget Formannskapsmyndighet Etter kommuneloven 8 nr. 3, 44 og 45 skal HOP, som formannskap behandle og innstille i saker om skattevedtak, økonomiplan, årsbudsjett, vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Tilsvarende skal alle saker som endrer det enkelte hovedutvalgs totalramme for det enkelte driftsår forelegges utvalget for innstilling til kommunestyret Plan, strategi og forvaltning HOP har ansvaret for å iverksette tiltak knyttet til kommunens overordnede planlegging, herunder rullering av kommuneplan. Alle kommunedelplaner og andre strategiske planer skal behandles av utvalget. HOP er kommunens faste utvalg i plansaker, jf. plan- og bygningsloven 9-1. Utvalget skal behandle og avgjøre alle bygge- og reguleringssaker som ikke er delegert til rådmannen eller hvor myndigheten tilligger kommunestyret. Bygge- og reguleringssaker som ligger til kommunestyret å avgjøre, skal alltid behandles i kommunestyret på grunnlag av innstilling fra HOP. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker som krever dispensasjon skal behandles politisk i utvalget. HOP skal ivareta kommunens overordnede miljø- og næringspolitiske hensyn og interesser. HOP skal sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens naturressurser, herunder behandle strategiske planer for forvaltning av kommunens jord, skog og mineralressurser. Utvalget skal videre behandle landbruksfaglige saker som ikke er delegert til rådmannen. HOP utgjør hovedutvalg for sentraladministrasjonen. HOP skal føre tilsyn med de prinsipper som er nedfelt i likestillingsloven og at de følges i den kommunale forvaltning. Finansutvalget utpekes blant HOP sine medlemmer. Tilsvarende gjelder arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. HOP utgjør valgstyret

14 Andre saker som kommunestyret forelegger utvalget Myndighet med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Hovedutvalget har myndighet til å kjøpe eiendom og bygninger, samt og selge kommunale eiendommer og bygninger i henhold til retningslinjer gitt i i HST sak 57/07. HOP har myndighet til å akseptere gaver på vegne av kommunen. HOP har myndighet til å anlegge søksmål. Rådmannen delegeres myndighet til kjøp og salg av eiendommer og bygninger som beskrevet i HST sak 57/07. Rådmannen gis myndighet til å motta gaver på vegne av kommunen på inntil kr ,-, forutsatt at det ikke knytter seg forpliktelser til gaven eller at gaven er egnet til å påføre kommunen vesentlige utgifter. Rådmannen delegeres myndighet til å anlegge og motta søksmål i ikke-prinsipielle saker for beløp på inntil kr I skatterelaterte saker og saker som gjelder bruk av rettsmidler i innfordringssaker gjelder ingen slik beløpsgrense. Rådmannen delegeres videre kommunens myndighet til å begjære tvangssalg og andre tvangsforføyninger i forbindelse med innfordring av kommunale krav. Rådmannen utøver partsrettighetene og er kommunens lovlige stedfortreder. HOP har myndighet til å opprette stillinger i samsvar med vedtatt budsjett. HOP har myndighet til å ansette kommunaldirektører, samt fastlegge lønns- og arbeidsvilkår for stillingen, der dette ikke framgår av kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. HOP utpeker videre rådmannens stedfortreder. HOP gis myndighet til å avgjøre krav om dekning av tap/skade av ansattes eiendeler skjedd i forbindelse med tjenesten der dette overstiger rådmannens fullmakt (inntil kr ). 4.3 Myndighet til å treffe vedtak etter særlov HOP har videre myndighet til å fatte vedtak etter følgende særlover: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. Lov om omsetning av

15 Hovedutvalget er underinstans for klager etter loven her. Lov om serveringsvirksomhet Lov om trudomssamfunn og ymist anna 19 annet ledd Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Lov om odelsretten og åsetesretten: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av varig fritak for boplikt. alkoholholdig drikk m.m ( nr. 27): Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Rådmannen utøver sanksjonsmyndigheten etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Rådmannen rapporter halvårlig på avgjørelser truffet etter delegert myndighet. Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55): All myndighet som etter loven er tillagt kommunen, med unntak myndighet til å gi forskrift etter 15 (HST) Lov om trudomssamfunn og ymist anna ( nr 25): Fordele tilskudd til trossamfunn. Konsesjonsloven ( nr 98) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr. 58): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om forpaktning Lov om forpaktning ( ) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om matproduksjon m.v. 33: Forskrift av om floghavre. Forskrift av om plantevernmidler. Lov om matproduksjon m.v. 33: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 3a, organisering av tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lov : Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Naturmangfoldloven:

16 (naturmangfoldloven) Lov om jord Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av de tilfellene der det for samme areal er søkt om dispensasjon etter plan og bygningsloven 7. Lov om skogbruk Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om jord ( nr. 23): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om skogbruk (skogbrukslova). av nr 31: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. ( nr. 47): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov : Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven): Kommunestyret delegerte i sak 45/09 følgende myndighet til HOP: 1) vedtak om dispensasjon fra arealplaner jf. ny lovs ) vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud jf ) vedtak om fastsetting av planprogram jf. 12-9, tredje ledd 4) vedtak om mindre reguleringsplan (detaljplan) - med de begrensninger som følger av loven, jf annet ledd 5) vedtak om mindre endring / utfylling av reguleringsplan jf ) vedtak om fristforlengelse av planvedtak jf siste ledd 7)beslutning om å legge planforslag ut til høring og offentlig ettersyn jf HOP har videre myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i samme grad som de har myndighet til å godkjenne korresponderende reguleringsplaner, dog begrenset slik at avtalen må kunne utledes av kommunestyrets prinsippvedtak etter Tilsvarende har HOP myndighet til å vedta overtredelsesgebyr etter Plan- og bygningslov: Rådmannen er delegert følgende myndighet etter loven: Kap. 18: Treffe avgjørelse etter refusjonsreglene. Kap. 19: Fatte vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i lovens bygningsdel, herunder forskrifter, og fra arealplaner i enkle og kurante tilfeller som ikke er av prinsipiell karakter, herunder hvor berørte interesser ikke er særlig berørt og i tilfeller som ikke strider mot tidligere politiske vedtak. (Rådmannens dispensasjonsmyndighet kan også følge av særskilte bestemmelser i reguleringsplan.) 12-15: Beslutning om samtykke til felles behandling av private reguleringsforslag og byggesøknader annet ledd: Beslutning om kunngjøring av forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn, samt

17 kunngjøring om oppstart av planarbeid annet ledd: Vedtak om avtale om privat planarbeid. Fatte vedtak etter lovens byggesaksdel (lovens fjerde del) med tilhørende forskrifter, med unntak av følgende: 13-1 og 13-3: vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, samt vedtak om fristforlengelse Lov Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkellova: Kap. 5: føring av opplysninger i matrikkelen Kap. 6: utlevere opplysninger fra matrikkelen Kap. 7: utføre oppmålingsforretninger Kap. 9: klager, sanksjoner o.a.: 46 behandle klager 48 vedtak om tvangsmulkt Eierseksjonsloven Lov om eierseksjoner ( nr. 31) Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om vern mot forurensninger og avfall, samt forskrifter gitt med hjemmel i loven. Kommunestyret fastsetter selv forskrifter og regulativer. Myndigheten etter loven er delt mellom hovedutvalgene HOP og HET. Politiske saker etter bestemmelser listet i høyre celle på denne raden legges fram for HOP. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Forvalte myndigheten etter kommunal forskrift gitt med hjemmel i loven. Forurensingsloven ( nr. 6): Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 15 om byggavfall: Fatte vedtak om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf Forskrift av 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav: Myndighet etter forskriftens del III, bestemmelser om bruk og lagring av

18 husdyrgjødsel / avløpsslam. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931: Kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (bakkeplanering). Øvrige miljørelaterte oppgaver: - forurenset grunn: oppfølgning av ulovlighet med vedtak - massedeponier med / uten avfall: oppfølgning med vedtak - byggeavfall / oljetanker / gasstanker - eierløst avfall (avfall langs vei tilligger veimyndigheten/het) - radon - utglidning av masser / ras og flomutsatte områder - lukking av / inngrep ved vassdrag - dyrekadavre: Dødt vilt som truer drikkevann og medfører helserisiko jf. kap. 4a i lov om helsetjenesten i kommunene. Dødt vilt ved vei (håndteres av fallviltgruppa) - lagring av brukte gjenstander som medfører fare for forurensning: iht. Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av har kommunen myndighet etter forurensningslovens 7 fjerde ledd til å reagere mot oppsamlingsplasser av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak. Dette selv om gjenstandene ikke nødvendigvis er å anse som avfall etter loven

19 4.4 Hovedutvalget skal uttale seg i Utvalget skal på vegne av Ullensaker kommune uttale seg på de saksområder som er beskrevet under avsnitt , i den grad saken ikke er av en slik art at den bør forelegges kommunestyret. Tilsvarende skal utvalget få seg forelagt til uttalelse alle saker som har direkte betydning for utvalgets ansvarsområder, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Myndighet til å gi uttalelse til statlige bestemmelser og avtaler som gjelder landbruket og som er av ikke-prinsipiell karakter. Lov om naturvern ( nr.63) 18: Gi uttalelse i forbindelse med statlig arbeid med vern av områder som har betydning for kommunens planarbeid. 4.5 Føre tilsyn med følgende interkommunale selskap og samarbeid Hovedutvalget er delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn med følgende av kommunens interkommunale selskap og samarbeid: Øvre Romerike Næringsutbygging AS Digitale Gardermoen IKS Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (K 27) Øvre Romerike Utvikling (K 27) Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ORIK) (K 27) Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor (vertskommunemodell) Interkommunalt byggetilsyn (vertskommunemodell)

20 5. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) Hovedutvalget er et utvalg opprettet i medhold av kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om vern mot smittsomme sykdommer Folketrygdloven Lov om psykisk helsevern Lov om tilsyn med næringsmidler Lov om vern mot tobakkskader Lov om helsemessig beredskap Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Lov om Den Norske Stats Husbank Gravferdsloven Opplæringsloven kap. 4a Introduksjonsloven Pasientrettighetsloven Helsepersonell loven Husleieavtaleloven Lov om voksenopplæring 5.2 Generell myndighet Hovedutvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor helse- og sosialfaglig område med mindre det følger av lov, forskrift eller delegeringsreglement at myndigheten tilligger kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser, prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. PRO-distrikt Kløfta 2. PRO-distrikt Jessheim vest 3. PRO-distrikt Jessheim øst 4. Helsevern 5. NAV Ullensaker 6. Bolig med bistand 7. Rehabilitering, utredning og forebygging Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Klager etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og avgjørelser i saker om midler fra Husbanken behandles av et særskilt klageutvalg som utgår fra hovedutvalget. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres i rette hovedutvalg

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT 2013

DELEGERINGSREGLEMENT 2013 DELEGERINGSREGLEMENT 2013 Vedtatt av kommunestyret 30.05.2013 sak 30/13. INNHOLD: DEL 1 REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELGERT MYNDIGHET 1. Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering... 10 1.1 Kommunestyret...

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

KAP. 1 - OM DELEGASJON

KAP. 1 - OM DELEGASJON KAP. 1 - OM DELEGASJON Delegasjon er myndighetstildeling (kompetansetildeling). Det vil si å utruste andre med myndighet man selv har. Etter kommunelovens 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer