DELEGERINGSREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGERINGSREGLEMENT"

Transkript

1 DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre i HST-sak 36/99 Sist endret i HST-sak 76/11

2 1. INNLEDNING BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER HJEMMEL FULLMAKTSBESTEMMELSE Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Ordfører Rådmann BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE SAKSBEHANDLINGSRUTINER KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRET AVGJØR ALLTID SAKER SÆRLOVSMYNDIGHET SOM IKKE ER DELEGERT: Planarbeid Vedta gebyrregulativer og betalingssatser Vedta kommunale forskrifter Andre saker etter særlov AVGJØRELSER MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN PRIMÆRKOMPETANSE OG DELEGERINGSADGANG HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING (HOP) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET FORMANNSKAPSMYNDIGHET PLAN, STRATEGI OG FORVALTNING MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG (HHS) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (HSBK) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR EIENDOM OG TEKNISK DRIFT (HET) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID ADMINISTRASJONSUTVALG/ARBEIDSGIVERUTVALG

3 8.1 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET ADMINISTRASJONSUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ARBEIDSGIVERUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK UTVALGET SKAL UTTALE SEG I VALGSTYRET GENERELL MYNDIGHET VILTNEMNDA GENERELL MYNDIGHET VEDTAKSMYNDIGHET ETTER SÆRLOV SAMARBEIDSUTVALG VED KOMMUNENS GRUNNSKOLER GENERELL MYNDIGHET INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG SELSKAP DELEGERING TIL GARDERMOEN INTERKOMMUNALE BRANNVESEN Delegert myndighet DELEGERING TIL TUNSTYRET Delegert myndighet RÅDMANNEN ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE AVGJØRELSER PÅ ANNET GRUNNLAG ENN SÆRLOV GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET Videredelegering Retningslinjer for og om avgjørelse om sak er prinsipiell REGLER FOR JUSTERINGER OG VEDLIKEHOLD AV REGLEMENTET

4 1. INNLEDNING Etter kommuneloven er all myndighet tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan delegere sin myndighet med mindre det ved lov er bestemt at myndigheten ikke kan delegeres. Delegert myndighet skal bidra til en hensiktsmessig og effektiv arbeidsform samt beslutningsprosess. All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, samt innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organ som har delegert myndigheten. Overordnet organ kan kreve å få fremlagt saker som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jf. forvaltningsloven 35. Vedtak i hastesak gjort av hovedutvalget for overordnet planlegging med hjemmel i kommuneloven 13 skal meldes til vedkommende organ i dettes første møte etter at vedtaket er fattet. Saksbehandlingsrutiner for fullført saksbehandling er nedfelt i eget mønsteroppsett, og ligger til grunn i kommunens saksbehandling. Dette gjelder også saker i henhold til delegert myndighet

5 2. Budsjettdelegeringsbestemmelser 2.1 Hjemmel Delegering av myndighet i saker om budsjettbehandling er gitt med hjemmel i kommuneloven 46 nr 4 og tilhørende forskrifter fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 2.2 Fullmaktsbestemmelse Fullmaktsbestemmelsene omfatter følgende kommunale organer: Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalg for: Overordnet planlegging Skole, barnehage og kultur Helsevern og sosialomsorg Eiendom og teknisk drift Ordfører Rådmannen Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap HOP som formannskap skal innstille til kommunestyret på: Årsbudsjettet Økonomiplan Budsjettendringer på skatt og rammetilskudd Budsjettendringer i investering som øker investeringsrammen og finansieringsbehovet Enkeltsaker med konsekvens utover budsjettåret Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år Renter og avdrag Overføringer til investeringsbudsjettet Avsetning til og bruk av fond Garantier Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Hovedutvalgenes myndighet gjelder eget ansvarsområde. Hovedutvalgene skal innen årets utgang vedta nettobudsjett for resultatenhetene innenfor den budsjettrammen kommunestyret har vedtatt for driften kommende år. I tillegg skal hovedutvalget vedta det enhetsspesifikke styringskortet og virksomhetsplanen for hver av resultatenhetene. Hovedutvalgene skal gjennom behandlingen av rådmannens løpende rapportering påse at resultatenhetene overholder de gitte budsjettrammer, og når de fastsatte mål og resultatkrav. Hovedutvalgene kan innenfor utvalgets totale budsjettramme, justere budsjettene mellom enhetene. Hovedutvalget disponerer avsetninger vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgene kan overføre midler fra en investeringsutgiftspost til en annen innenfor eget ansvarsområde når disse har samme finansieringsmåte. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som har konsekvenser for andre hovedutvalg

6 Omdisponeringer som forrykker intensjonene kommunestyret eller andre overordnede organer har innebygget i budsjettet. Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser Ordfører Innenfor den økonomiske rammen kommunestyret fastsetter, har ordfører myndighet til å disponere midler til oppmerksomhet til personer, organisasjoner eller virksomheter i kurante saker. Ordfører kan ikke fra denne posten bevilge midler til formål på områder som er underlagt andre organers ansvar. Den enkelte bevilling skal ikke overstige kr , Rådmann Rådmann kan i løpet av året disponere kurante inntekter til finansiering av økte utgifter når disse er en direkte konsekvens av hverandre. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret overføre et budsjettbeløp fra en driftsutgiftspost til en annen innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret endre en driftsutgiftspost med dekning i endrede refusjoner innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av året overføre utgifter og budsjett fra drift til investering når dette er i samsvar med regelverket. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker intensjonene overordnede organer har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser. Omdisponeringer av prinsipiell betydning. Interne overføringsposter. Rådmann kan delegere sin myndighet til andre i administrasjonen. Denne videredelegeringen skal være skriftlig. 2.3 BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE Kommunestyret skal selv fatte vedtak på: Skatter og rammetilskudd Avgifter Renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat. Investeringsbudsjettets totale inntekter og utgifter, inkludert låneopptak. Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker de intensjonene kommunestyret selv har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer mellom hovedutvalgene. Endringer av investeringsposter når disse har ulik finansieringsmåte. Andre forhold som iht lov, forskrift eller på andre måter eksplisitt er tillagt kommunestyret. Avsetning til og bruk av fond. Opprettelse og utvidelse av stillinger. Garantier - 6 -

7 2.4 SAKSBEHANDLINGSRUTINER I saker der utvalg etter disse budsjettdelegeringsbestemmelser har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlemmer før møtets slutt kreve saken lagt frem for Kommunestyret. Rådmannen har ansvar for at budsjetteringer er i samsvar med gjeldende forskrifter og fullmakter. Rådmannen har rett til å legge en sak frem for et overordnet organ til ny behandling dersom rådmannen anser at de disposisjoner som er vedtatt er i strid med vedtatte budsjettdelegeringsbestemmelser. Hovedutvalgene er ansvarlig for å føre løpende kontroll med bruken av budsjettmidler tilhørende det respektive ansvarsområde

8 3. KOMMUNESTYRET Kommunestyret er øverste politiske organ i Ullensaker kommune. Det har det overordnede ansvar som arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen der dette etter kommunelov eller annen lovgivning ikke kan delegeres til andre. 3.1 Kommunestyret avgjør alltid saker Alle saker etter kommunelovens kap. 1, 2 og 3, herunder: 7 nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall. 8 nr. 1: Valg av formannskap. 9 nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10 nr.1-3: Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse (v/reglementer), samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder. 11nr.1 og 2: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon, o.l. 12 nr.1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføre myndighet i hastesaker. 15: Beslutte suspensjon av folkevalgt. 16 nr. 5: Supplering av varalister. 18 nr. 1 og 3: Innføring og opphevelse - parlamentarisme. 19 nr.1 og 3: Innføring og valg, m.v. av kommuneråd. Samt følgende andre saker etter kommuneloven: 22 nr. 2: Ansettelse, oppsigelse eller avskjed av rådmann. 24 nr. 3: Bestemme åremålstilsetting i ledende adm. stillinger. 25 nr. 2: Medlemmer, leder og nestleder i det partssammensatte utvalg. 26 nr.4: Møterett for ansattes representanter - retningslinjer. 27: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt samarbeid. 28: Overdragelse av tariffmyndighet. 28b, 28c, 28 e, 28j: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt vertskommunesamarbeid 31 nr.4 og 5: Fastsette retningslinjer for møter for "lukkede dører". 39 nr. 1: Regler (i reglements form) vedr. saksbehandlingen i folkevalgte organer, se reglementssamling. 39a Behandle saker fremmet etter innbyggerinitiativ. 39b Beslutte avholdelse av rådgivende lokale folkeavstemninger. 40 nr. 5: Fastsette reglement for folkevalgets innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for godtgjørelser, se eget reglement. 42: Vedtak om møtegodtgjøring. 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44 nr. 3: Vedta økonomiplan og endringer i denne. 45 nr. 2: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det, samt igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet. 48: Fastsette årsregnskap og årsberetning. 49: Disponering av regnskapsmessig overskudd. Godkjenne regnskap/årsmelding. 50: Vedtak om opptak av lån. 51: Vedtak om garantistillelse

9 52: Fastsette reglement for finansforvaltningen, se eget reglement. 62: Opprette kommunale foretak. 63: Endre vedtekter i kommunale foretak. 65: Velge styre i kommunalt foretak. 77: Velge kontrollutvalg, se eget reglement. 78 nr. 4: Velge revisor. 80: Fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap og samarbeid kommunen deltar i. 3.2 Særlovsmyndighet som ikke er delegert: Saker etter forvaltningsloven: 28-2.ledd: Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer til dette organet. Lov om eiendomsskatt: Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt i kommunen. Lov nr 14: Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven): 1-2. Pålegge skatt til kommunen Lov nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) 10 nr. 2: Fastsette tilskudd til de politiske partiene og de folkevalgte gruppene i kommunestyret Lov nr. 57 om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven): Velge valgstyret Fastsetter antall valgdager Kan overprøve valgstyrets vedtak om åpningstider (senest ifb. med budsjettbehandlingen året før valget). Godkjenner valget (Se HST sak 65/08 for nærmere detaljer) Fordele støtte til politiske partier (Delegeringen til rådmannen etter valgloven omtales nedenfor under omtalen av Valgstyrets myndighet.) Planarbeid Lov om planlegging og byggesaksbehandling av ; Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret vedtok i sak 45/09 å delegere deler av planmyndigheten til HOP og rådmannen. I den grad det ikke følger av dette vedtaket at myndighet er delegert, skal avgjørelsen treffes av kommunestyret. Kommunesstyret viderefører dagens ordning med oppnevning av en offentlig tjenestemann som talsperson for barns interesser i planprosesser jf. lovens 3-3, tredje ledd. Leder av enheten Forebyggende barn og unge oppnevnes som talsperson

10 3.2.2 Vedta gebyrregulativer og betalingssatser I den grad myndigheten ikke er delegert, herunder: Barnehageloven - Plasser i kommunal barnehage Opplæringsloven - Plasser i SFO Brannvernloven Fastlegging av feieravgift. Plan og bygningsloven. Fastlegge gebyrregulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale plan og bygningsmyndigheter å utføre. Matrikkelloven. Fastlegging av gebyrer for kart- og delingsforretning og for annet arbeid etter delingsloven. Alkoholloven: Fastlegging av høyeste antall vinmonopolutsalg ( 3-3). Fastlegge bevillingsavgifter ( 7-1). Få seg forelagt alkoholpolitisk rammesak med generelle prinsipper og føringer på dette området Vedta kommunale forskrifter med hjemmel i lov eller sentral forskrift, herunder: Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter. Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften. Forurensningsloven. Fastlegging av kommunal forskrift med gebyr, for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall. Lov om motorferdsel i utmark: Eventuell kommunal forskrift ( 5). Plan og bygningsloven. Alle forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i PBL. Politiloven: Vedta politiforskrift (politivedtekter). Dyrevernloven 30. Vedtekt om forbud mot å bruke piggtråd i gjerde Andre saker etter særlov Opplæringsloven: Fastsette inntaksområdene Friluftsloven: Eventuell opprettelse av friluftsnemnd ( 21). Vegloven: Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg ( 5-7). Straffeloven Er en kommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres av kommunestyret. Alm. borgerlig straffelov ( nr. 10): Begjære offentlig påtale ( 79, femte ledd)

11 Kirkeloven 15 kommunes økonomiske ansvar for fellesrådets virksomhet, evt. avtale om at budsjettmidler delvis skal erstattes med tjenester Gravferdsloven 3 og 4 om anleggelse og drift av kirkegårder Avgjørelser med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Lov om interkommunale selskap og aksjeloven Opprette selskap, vedta deltakelse i selskap eller kjøp av aksjer i slikt selskap, valg av fullmektiger i representantskap og styrer (forutsatt at selskapsavtalen gir kommunen slik rett) i slike selskap, i den grad myndigheten ikke er delegert. Opprettelse av datterselskaper ligger som hovedregel til eierorganet. I den grad selskapsavtale eller vedtekt forutsetter eiers godkjenning før slikt selskap opprettes, skal sak om godkjenning forelegges kommunestyret til avgjørelse. Avtaler som gjelder økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet med mindre bestillingsfullmakt er gitt til annet organ i budsjettvedtak, samt langsiktige avtaler av prinsipiell art. Kommunestyret skal selv godkjenne utbyggingsavtaler, i den grad avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert. Vedta den politiske organisasjonsstrukturen og hovedtrekkene i den administrative. Valg av ordfører, varaordfører og leder/nestleder i hovedutvalg, administrasjonsutvalg, ankeutvalg, valgkomité, og kontrollutvalg, samt div. fullmektiger, utsendinger og representanter, i den grad myndigheten ikke er delegert. 3.3 Primærkompetanse og delegeringsadgang Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med til enhver tid gjeldende lovgivning, og andre prinsipielle saker som kommunestyret ønsker å behandle. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre organ opprettet med hjemmel i kommuneloven, selskaper, interkommunale samarbeider og rådmannen, samt direkte til andre lovpålagte stillinger

12 4. Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) Hovedutvalget er opprettet etter kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommuneloven 44 og 45 som formannskap Likestillingsloven Plan og bygningsloven Eierseksjonsloven Konsesjonsloven Matrikkelloven Tomtefesteloven Lov om eierseksjoner Jordloven Skogbruksloven Naturmangfoldloven Odelsloven Forpaktningsloven Lov om matproduksjon Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Viltloven Innlandsfiskeloven Forurensingsloven Naturvernloven Alkoholloven Handelsloven Serveringsloven Forsynings- og beredskapstiltaksloven Lov om trudomssamfunn og ymist anna Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser og prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. Areal og landbruk 2. Plan og næring 3. Stab- og støtteenhet - Personal og service 4. Stab- og støtteenhet Økonomi 5. estab 4.2 Generell myndighet HOP har myndighet til å avgjøre saker innenfor sitt fagområde med mindre myndigheten ved lov, forskrift eller delegeringsreglement er tillagt kommunestyret, eller annet folkevalgt organ. HOP har myndighet til å avgjøre saker etter særlover så langt denne myndigheten ikke er lagt til andre organ med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet

13 HOP har myndighet til å avgjøre saker som er tillagt andre folkevalgte organer når vedtak må treffes så raskt at det ikke er tid til å legge saken fram for rette organ, jf. kommuneloven 13 («hastekompetanse»). Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres hovedutvalget Formannskapsmyndighet Etter kommuneloven 8 nr. 3, 44 og 45 skal HOP, som formannskap behandle og innstille i saker om skattevedtak, økonomiplan, årsbudsjett, vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Tilsvarende skal alle saker som endrer det enkelte hovedutvalgs totalramme for det enkelte driftsår forelegges utvalget for innstilling til kommunestyret Plan, strategi og forvaltning HOP har ansvaret for å iverksette tiltak knyttet til kommunens overordnede planlegging, herunder rullering av kommuneplan. Alle kommunedelplaner og andre strategiske planer skal behandles av utvalget. HOP er kommunens faste utvalg i plansaker, jf. plan- og bygningsloven 9-1. Utvalget skal behandle og avgjøre alle bygge- og reguleringssaker som ikke er delegert til rådmannen eller hvor myndigheten tilligger kommunestyret. Bygge- og reguleringssaker som ligger til kommunestyret å avgjøre, skal alltid behandles i kommunestyret på grunnlag av innstilling fra HOP. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker som krever dispensasjon skal behandles politisk i utvalget. HOP skal ivareta kommunens overordnede miljø- og næringspolitiske hensyn og interesser. HOP skal sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens naturressurser, herunder behandle strategiske planer for forvaltning av kommunens jord, skog og mineralressurser. Utvalget skal videre behandle landbruksfaglige saker som ikke er delegert til rådmannen. HOP utgjør hovedutvalg for sentraladministrasjonen. HOP skal føre tilsyn med de prinsipper som er nedfelt i likestillingsloven og at de følges i den kommunale forvaltning. Finansutvalget utpekes blant HOP sine medlemmer. Tilsvarende gjelder arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. HOP utgjør valgstyret

14 Andre saker som kommunestyret forelegger utvalget Myndighet med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Hovedutvalget har myndighet til å kjøpe eiendom og bygninger, samt og selge kommunale eiendommer og bygninger i henhold til retningslinjer gitt i i HST sak 57/07. HOP har myndighet til å akseptere gaver på vegne av kommunen. HOP har myndighet til å anlegge søksmål. Rådmannen delegeres myndighet til kjøp og salg av eiendommer og bygninger som beskrevet i HST sak 57/07. Rådmannen gis myndighet til å motta gaver på vegne av kommunen på inntil kr ,-, forutsatt at det ikke knytter seg forpliktelser til gaven eller at gaven er egnet til å påføre kommunen vesentlige utgifter. Rådmannen delegeres myndighet til å anlegge og motta søksmål i ikke-prinsipielle saker for beløp på inntil kr I skatterelaterte saker og saker som gjelder bruk av rettsmidler i innfordringssaker gjelder ingen slik beløpsgrense. Rådmannen delegeres videre kommunens myndighet til å begjære tvangssalg og andre tvangsforføyninger i forbindelse med innfordring av kommunale krav. Rådmannen utøver partsrettighetene og er kommunens lovlige stedfortreder. HOP har myndighet til å opprette stillinger i samsvar med vedtatt budsjett. HOP har myndighet til å ansette kommunaldirektører, samt fastlegge lønns- og arbeidsvilkår for stillingen, der dette ikke framgår av kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. HOP utpeker videre rådmannens stedfortreder. HOP gis myndighet til å avgjøre krav om dekning av tap/skade av ansattes eiendeler skjedd i forbindelse med tjenesten der dette overstiger rådmannens fullmakt (inntil kr ). 4.3 Myndighet til å treffe vedtak etter særlov HOP har videre myndighet til å fatte vedtak etter følgende særlover: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. Lov om omsetning av

15 Hovedutvalget er underinstans for klager etter loven her. Lov om serveringsvirksomhet Lov om trudomssamfunn og ymist anna 19 annet ledd Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Lov om odelsretten og åsetesretten: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av varig fritak for boplikt. alkoholholdig drikk m.m ( nr. 27): Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Rådmannen utøver sanksjonsmyndigheten etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Rådmannen rapporter halvårlig på avgjørelser truffet etter delegert myndighet. Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55): All myndighet som etter loven er tillagt kommunen, med unntak myndighet til å gi forskrift etter 15 (HST) Lov om trudomssamfunn og ymist anna ( nr 25): Fordele tilskudd til trossamfunn. Konsesjonsloven ( nr 98) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr. 58): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om forpaktning Lov om forpaktning ( ) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om matproduksjon m.v. 33: Forskrift av om floghavre. Forskrift av om plantevernmidler. Lov om matproduksjon m.v. 33: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 3a, organisering av tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lov : Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Naturmangfoldloven:

16 (naturmangfoldloven) Lov om jord Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av de tilfellene der det for samme areal er søkt om dispensasjon etter plan og bygningsloven 7. Lov om skogbruk Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om jord ( nr. 23): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om skogbruk (skogbrukslova). av nr 31: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. ( nr. 47): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov : Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven): Kommunestyret delegerte i sak 45/09 følgende myndighet til HOP: 1) vedtak om dispensasjon fra arealplaner jf. ny lovs ) vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud jf ) vedtak om fastsetting av planprogram jf. 12-9, tredje ledd 4) vedtak om mindre reguleringsplan (detaljplan) - med de begrensninger som følger av loven, jf annet ledd 5) vedtak om mindre endring / utfylling av reguleringsplan jf ) vedtak om fristforlengelse av planvedtak jf siste ledd 7)beslutning om å legge planforslag ut til høring og offentlig ettersyn jf HOP har videre myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i samme grad som de har myndighet til å godkjenne korresponderende reguleringsplaner, dog begrenset slik at avtalen må kunne utledes av kommunestyrets prinsippvedtak etter Tilsvarende har HOP myndighet til å vedta overtredelsesgebyr etter Plan- og bygningslov: Rådmannen er delegert følgende myndighet etter loven: Kap. 18: Treffe avgjørelse etter refusjonsreglene. Kap. 19: Fatte vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i lovens bygningsdel, herunder forskrifter, og fra arealplaner i enkle og kurante tilfeller som ikke er av prinsipiell karakter, herunder hvor berørte interesser ikke er særlig berørt og i tilfeller som ikke strider mot tidligere politiske vedtak. (Rådmannens dispensasjonsmyndighet kan også følge av særskilte bestemmelser i reguleringsplan.) 12-15: Beslutning om samtykke til felles behandling av private reguleringsforslag og byggesøknader annet ledd: Beslutning om kunngjøring av forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn, samt

17 kunngjøring om oppstart av planarbeid annet ledd: Vedtak om avtale om privat planarbeid. Fatte vedtak etter lovens byggesaksdel (lovens fjerde del) med tilhørende forskrifter, med unntak av følgende: 13-1 og 13-3: vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, samt vedtak om fristforlengelse Lov Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkellova: Kap. 5: føring av opplysninger i matrikkelen Kap. 6: utlevere opplysninger fra matrikkelen Kap. 7: utføre oppmålingsforretninger Kap. 9: klager, sanksjoner o.a.: 46 behandle klager 48 vedtak om tvangsmulkt Eierseksjonsloven Lov om eierseksjoner ( nr. 31) Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om vern mot forurensninger og avfall, samt forskrifter gitt med hjemmel i loven. Kommunestyret fastsetter selv forskrifter og regulativer. Myndigheten etter loven er delt mellom hovedutvalgene HOP og HET. Politiske saker etter bestemmelser listet i høyre celle på denne raden legges fram for HOP. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Forvalte myndigheten etter kommunal forskrift gitt med hjemmel i loven. Forurensingsloven ( nr. 6): Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 15 om byggavfall: Fatte vedtak om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf Forskrift av 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav: Myndighet etter forskriftens del III, bestemmelser om bruk og lagring av

18 husdyrgjødsel / avløpsslam. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931: Kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (bakkeplanering). Øvrige miljørelaterte oppgaver: - forurenset grunn: oppfølgning av ulovlighet med vedtak - massedeponier med / uten avfall: oppfølgning med vedtak - byggeavfall / oljetanker / gasstanker - eierløst avfall (avfall langs vei tilligger veimyndigheten/het) - radon - utglidning av masser / ras og flomutsatte områder - lukking av / inngrep ved vassdrag - dyrekadavre: Dødt vilt som truer drikkevann og medfører helserisiko jf. kap. 4a i lov om helsetjenesten i kommunene. Dødt vilt ved vei (håndteres av fallviltgruppa) - lagring av brukte gjenstander som medfører fare for forurensning: iht. Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av har kommunen myndighet etter forurensningslovens 7 fjerde ledd til å reagere mot oppsamlingsplasser av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak. Dette selv om gjenstandene ikke nødvendigvis er å anse som avfall etter loven

19 4.4 Hovedutvalget skal uttale seg i Utvalget skal på vegne av Ullensaker kommune uttale seg på de saksområder som er beskrevet under avsnitt , i den grad saken ikke er av en slik art at den bør forelegges kommunestyret. Tilsvarende skal utvalget få seg forelagt til uttalelse alle saker som har direkte betydning for utvalgets ansvarsområder, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Myndighet til å gi uttalelse til statlige bestemmelser og avtaler som gjelder landbruket og som er av ikke-prinsipiell karakter. Lov om naturvern ( nr.63) 18: Gi uttalelse i forbindelse med statlig arbeid med vern av områder som har betydning for kommunens planarbeid. 4.5 Føre tilsyn med følgende interkommunale selskap og samarbeid Hovedutvalget er delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn med følgende av kommunens interkommunale selskap og samarbeid: Øvre Romerike Næringsutbygging AS Digitale Gardermoen IKS Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (K 27) Øvre Romerike Utvikling (K 27) Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ORIK) (K 27) Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor (vertskommunemodell) Interkommunalt byggetilsyn (vertskommunemodell)

20 5. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) Hovedutvalget er et utvalg opprettet i medhold av kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om vern mot smittsomme sykdommer Folketrygdloven Lov om psykisk helsevern Lov om tilsyn med næringsmidler Lov om vern mot tobakkskader Lov om helsemessig beredskap Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Lov om Den Norske Stats Husbank Gravferdsloven Opplæringsloven kap. 4a Introduksjonsloven Pasientrettighetsloven Helsepersonell loven Husleieavtaleloven Lov om voksenopplæring 5.2 Generell myndighet Hovedutvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor helse- og sosialfaglig område med mindre det følger av lov, forskrift eller delegeringsreglement at myndigheten tilligger kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser, prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. PRO-distrikt Kløfta 2. PRO-distrikt Jessheim vest 3. PRO-distrikt Jessheim øst 4. Helsevern 5. NAV Ullensaker 6. Bolig med bistand 7. Rehabilitering, utredning og forebygging Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Klager etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og avgjørelser i saker om midler fra Husbanken behandles av et særskilt klageutvalg som utgår fra hovedutvalget. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres i rette hovedutvalg

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer