DELEGERINGSREGLEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGERINGSREGLEMENT"

Transkript

1 DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre i HST-sak 36/99 Sist endret i HST-sak 76/11

2 1. INNLEDNING BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER HJEMMEL FULLMAKTSBESTEMMELSE Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Ordfører Rådmann BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE SAKSBEHANDLINGSRUTINER KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRET AVGJØR ALLTID SAKER SÆRLOVSMYNDIGHET SOM IKKE ER DELEGERT: Planarbeid Vedta gebyrregulativer og betalingssatser Vedta kommunale forskrifter Andre saker etter særlov AVGJØRELSER MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN PRIMÆRKOMPETANSE OG DELEGERINGSADGANG HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING (HOP) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET FORMANNSKAPSMYNDIGHET PLAN, STRATEGI OG FORVALTNING MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG (HHS) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR (HSBK) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID HOVEDUTVALG FOR EIENDOM OG TEKNISK DRIFT (HET) ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET MED GRUNNLAG I AUTONOMI ELLER EIENDOMSRETTEN MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ETTER SÆRLOV HOVEDUTVALGET SKAL UTTALE SEG I: FØRE TILSYN MED FØLGENDE INTERKOMMUNALE SELSKAP OG SAMARBEID ADMINISTRASJONSUTVALG/ARBEIDSGIVERUTVALG

3 8.1 ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET ADMINISTRASJONSUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK ARBEIDSGIVERUTVALGETS MYNDIGHET TIL Å TREFFE VEDTAK UTVALGET SKAL UTTALE SEG I VALGSTYRET GENERELL MYNDIGHET VILTNEMNDA GENERELL MYNDIGHET VEDTAKSMYNDIGHET ETTER SÆRLOV SAMARBEIDSUTVALG VED KOMMUNENS GRUNNSKOLER GENERELL MYNDIGHET INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG SELSKAP DELEGERING TIL GARDERMOEN INTERKOMMUNALE BRANNVESEN Delegert myndighet DELEGERING TIL TUNSTYRET Delegert myndighet RÅDMANNEN ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER GENERELL MYNDIGHET MYNDIGHET TIL Å TREFFE AVGJØRELSER PÅ ANNET GRUNNLAG ENN SÆRLOV GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET Videredelegering Retningslinjer for og om avgjørelse om sak er prinsipiell REGLER FOR JUSTERINGER OG VEDLIKEHOLD AV REGLEMENTET

4 1. INNLEDNING Etter kommuneloven er all myndighet tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan delegere sin myndighet med mindre det ved lov er bestemt at myndigheten ikke kan delegeres. Delegert myndighet skal bidra til en hensiktsmessig og effektiv arbeidsform samt beslutningsprosess. All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, samt innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organ som har delegert myndigheten. Overordnet organ kan kreve å få fremlagt saker som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, jf. forvaltningsloven 35. Vedtak i hastesak gjort av hovedutvalget for overordnet planlegging med hjemmel i kommuneloven 13 skal meldes til vedkommende organ i dettes første møte etter at vedtaket er fattet. Saksbehandlingsrutiner for fullført saksbehandling er nedfelt i eget mønsteroppsett, og ligger til grunn i kommunens saksbehandling. Dette gjelder også saker i henhold til delegert myndighet

5 2. Budsjettdelegeringsbestemmelser 2.1 Hjemmel Delegering av myndighet i saker om budsjettbehandling er gitt med hjemmel i kommuneloven 46 nr 4 og tilhørende forskrifter fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 2.2 Fullmaktsbestemmelse Fullmaktsbestemmelsene omfatter følgende kommunale organer: Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap Hovedutvalg for: Overordnet planlegging Skole, barnehage og kultur Helsevern og sosialomsorg Eiendom og teknisk drift Ordfører Rådmannen Hovedutvalg for overordnet planlegging som formannskap HOP som formannskap skal innstille til kommunestyret på: Årsbudsjettet Økonomiplan Budsjettendringer på skatt og rammetilskudd Budsjettendringer i investering som øker investeringsrammen og finansieringsbehovet Enkeltsaker med konsekvens utover budsjettåret Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år Renter og avdrag Overføringer til investeringsbudsjettet Avsetning til og bruk av fond Garantier Hovedutvalgene inkl. HOP når ikke formannskap Hovedutvalgenes myndighet gjelder eget ansvarsområde. Hovedutvalgene skal innen årets utgang vedta nettobudsjett for resultatenhetene innenfor den budsjettrammen kommunestyret har vedtatt for driften kommende år. I tillegg skal hovedutvalget vedta det enhetsspesifikke styringskortet og virksomhetsplanen for hver av resultatenhetene. Hovedutvalgene skal gjennom behandlingen av rådmannens løpende rapportering påse at resultatenhetene overholder de gitte budsjettrammer, og når de fastsatte mål og resultatkrav. Hovedutvalgene kan innenfor utvalgets totale budsjettramme, justere budsjettene mellom enhetene. Hovedutvalget disponerer avsetninger vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgene kan overføre midler fra en investeringsutgiftspost til en annen innenfor eget ansvarsområde når disse har samme finansieringsmåte. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som har konsekvenser for andre hovedutvalg

6 Omdisponeringer som forrykker intensjonene kommunestyret eller andre overordnede organer har innebygget i budsjettet. Enkeltsaker som øker hovedutvalgenes nettobudsjettramme inneværende år. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser Ordfører Innenfor den økonomiske rammen kommunestyret fastsetter, har ordfører myndighet til å disponere midler til oppmerksomhet til personer, organisasjoner eller virksomheter i kurante saker. Ordfører kan ikke fra denne posten bevilge midler til formål på områder som er underlagt andre organers ansvar. Den enkelte bevilling skal ikke overstige kr , Rådmann Rådmann kan i løpet av året disponere kurante inntekter til finansiering av økte utgifter når disse er en direkte konsekvens av hverandre. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret overføre et budsjettbeløp fra en driftsutgiftspost til en annen innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av budsjettåret endre en driftsutgiftspost med dekning i endrede refusjoner innenfor samme resultatenhet. Rådmannen kan i løpet av året overføre utgifter og budsjett fra drift til investering når dette er i samsvar med regelverket. Fullmaktene gjelder ikke for: Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker intensjonene overordnede organer har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer av midler som skal dekke lov og avtalemessige forpliktelser. Omdisponeringer av prinsipiell betydning. Interne overføringsposter. Rådmann kan delegere sin myndighet til andre i administrasjonen. Denne videredelegeringen skal være skriftlig. 2.3 BEGRENSNINGER I FULLMAKTSBESTEMMELSENE Kommunestyret skal selv fatte vedtak på: Skatter og rammetilskudd Avgifter Renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat. Investeringsbudsjettets totale inntekter og utgifter, inkludert låneopptak. Nye tiltak med budsjettkonsekvenser utover inneværende budsjettår. Omdisponeringer som forrykker de intensjonene kommunestyret selv har innebygget i budsjettet. Omdisponeringer mellom hovedutvalgene. Endringer av investeringsposter når disse har ulik finansieringsmåte. Andre forhold som iht lov, forskrift eller på andre måter eksplisitt er tillagt kommunestyret. Avsetning til og bruk av fond. Opprettelse og utvidelse av stillinger. Garantier - 6 -

7 2.4 SAKSBEHANDLINGSRUTINER I saker der utvalg etter disse budsjettdelegeringsbestemmelser har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlemmer før møtets slutt kreve saken lagt frem for Kommunestyret. Rådmannen har ansvar for at budsjetteringer er i samsvar med gjeldende forskrifter og fullmakter. Rådmannen har rett til å legge en sak frem for et overordnet organ til ny behandling dersom rådmannen anser at de disposisjoner som er vedtatt er i strid med vedtatte budsjettdelegeringsbestemmelser. Hovedutvalgene er ansvarlig for å føre løpende kontroll med bruken av budsjettmidler tilhørende det respektive ansvarsområde

8 3. KOMMUNESTYRET Kommunestyret er øverste politiske organ i Ullensaker kommune. Det har det overordnede ansvar som arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen der dette etter kommunelov eller annen lovgivning ikke kan delegeres til andre. 3.1 Kommunestyret avgjør alltid saker Alle saker etter kommunelovens kap. 1, 2 og 3, herunder: 7 nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall. 8 nr. 1: Valg av formannskap. 9 nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10 nr.1-3: Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse (v/reglementer), samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder. 11nr.1 og 2: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon, o.l. 12 nr.1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføre myndighet i hastesaker. 15: Beslutte suspensjon av folkevalgt. 16 nr. 5: Supplering av varalister. 18 nr. 1 og 3: Innføring og opphevelse - parlamentarisme. 19 nr.1 og 3: Innføring og valg, m.v. av kommuneråd. Samt følgende andre saker etter kommuneloven: 22 nr. 2: Ansettelse, oppsigelse eller avskjed av rådmann. 24 nr. 3: Bestemme åremålstilsetting i ledende adm. stillinger. 25 nr. 2: Medlemmer, leder og nestleder i det partssammensatte utvalg. 26 nr.4: Møterett for ansattes representanter - retningslinjer. 27: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt samarbeid. 28: Overdragelse av tariffmyndighet. 28b, 28c, 28 e, 28j: Deltakelse og uttreden i/av interkommunalt vertskommunesamarbeid 31 nr.4 og 5: Fastsette retningslinjer for møter for "lukkede dører". 39 nr. 1: Regler (i reglements form) vedr. saksbehandlingen i folkevalgte organer, se reglementssamling. 39a Behandle saker fremmet etter innbyggerinitiativ. 39b Beslutte avholdelse av rådgivende lokale folkeavstemninger. 40 nr. 5: Fastsette reglement for folkevalgets innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for godtgjørelser, se eget reglement. 42: Vedtak om møtegodtgjøring. 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44 nr. 3: Vedta økonomiplan og endringer i denne. 45 nr. 2: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det, samt igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet. 48: Fastsette årsregnskap og årsberetning. 49: Disponering av regnskapsmessig overskudd. Godkjenne regnskap/årsmelding. 50: Vedtak om opptak av lån. 51: Vedtak om garantistillelse

9 52: Fastsette reglement for finansforvaltningen, se eget reglement. 62: Opprette kommunale foretak. 63: Endre vedtekter i kommunale foretak. 65: Velge styre i kommunalt foretak. 77: Velge kontrollutvalg, se eget reglement. 78 nr. 4: Velge revisor. 80: Fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap og samarbeid kommunen deltar i. 3.2 Særlovsmyndighet som ikke er delegert: Saker etter forvaltningsloven: 28-2.ledd: Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer til dette organet. Lov om eiendomsskatt: Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt i kommunen. Lov nr 14: Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven): 1-2. Pålegge skatt til kommunen Lov nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) 10 nr. 2: Fastsette tilskudd til de politiske partiene og de folkevalgte gruppene i kommunestyret Lov nr. 57 om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven): Velge valgstyret Fastsetter antall valgdager Kan overprøve valgstyrets vedtak om åpningstider (senest ifb. med budsjettbehandlingen året før valget). Godkjenner valget (Se HST sak 65/08 for nærmere detaljer) Fordele støtte til politiske partier (Delegeringen til rådmannen etter valgloven omtales nedenfor under omtalen av Valgstyrets myndighet.) Planarbeid Lov om planlegging og byggesaksbehandling av ; Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret vedtok i sak 45/09 å delegere deler av planmyndigheten til HOP og rådmannen. I den grad det ikke følger av dette vedtaket at myndighet er delegert, skal avgjørelsen treffes av kommunestyret. Kommunesstyret viderefører dagens ordning med oppnevning av en offentlig tjenestemann som talsperson for barns interesser i planprosesser jf. lovens 3-3, tredje ledd. Leder av enheten Forebyggende barn og unge oppnevnes som talsperson

10 3.2.2 Vedta gebyrregulativer og betalingssatser I den grad myndigheten ikke er delegert, herunder: Barnehageloven - Plasser i kommunal barnehage Opplæringsloven - Plasser i SFO Brannvernloven Fastlegging av feieravgift. Plan og bygningsloven. Fastlegge gebyrregulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale plan og bygningsmyndigheter å utføre. Matrikkelloven. Fastlegging av gebyrer for kart- og delingsforretning og for annet arbeid etter delingsloven. Alkoholloven: Fastlegging av høyeste antall vinmonopolutsalg ( 3-3). Fastlegge bevillingsavgifter ( 7-1). Få seg forelagt alkoholpolitisk rammesak med generelle prinsipper og føringer på dette området Vedta kommunale forskrifter med hjemmel i lov eller sentral forskrift, herunder: Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter. Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften. Forurensningsloven. Fastlegging av kommunal forskrift med gebyr, for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall. Lov om motorferdsel i utmark: Eventuell kommunal forskrift ( 5). Plan og bygningsloven. Alle forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i PBL. Politiloven: Vedta politiforskrift (politivedtekter). Dyrevernloven 30. Vedtekt om forbud mot å bruke piggtråd i gjerde Andre saker etter særlov Opplæringsloven: Fastsette inntaksområdene Friluftsloven: Eventuell opprettelse av friluftsnemnd ( 21). Vegloven: Vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg ( 5-7). Straffeloven Er en kommune fornærmet, kan offentlig påtale begjæres av kommunestyret. Alm. borgerlig straffelov ( nr. 10): Begjære offentlig påtale ( 79, femte ledd)

11 Kirkeloven 15 kommunes økonomiske ansvar for fellesrådets virksomhet, evt. avtale om at budsjettmidler delvis skal erstattes med tjenester Gravferdsloven 3 og 4 om anleggelse og drift av kirkegårder Avgjørelser med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Lov om interkommunale selskap og aksjeloven Opprette selskap, vedta deltakelse i selskap eller kjøp av aksjer i slikt selskap, valg av fullmektiger i representantskap og styrer (forutsatt at selskapsavtalen gir kommunen slik rett) i slike selskap, i den grad myndigheten ikke er delegert. Opprettelse av datterselskaper ligger som hovedregel til eierorganet. I den grad selskapsavtale eller vedtekt forutsetter eiers godkjenning før slikt selskap opprettes, skal sak om godkjenning forelegges kommunestyret til avgjørelse. Avtaler som gjelder økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet med mindre bestillingsfullmakt er gitt til annet organ i budsjettvedtak, samt langsiktige avtaler av prinsipiell art. Kommunestyret skal selv godkjenne utbyggingsavtaler, i den grad avgjørelsesmyndigheten ikke er delegert. Vedta den politiske organisasjonsstrukturen og hovedtrekkene i den administrative. Valg av ordfører, varaordfører og leder/nestleder i hovedutvalg, administrasjonsutvalg, ankeutvalg, valgkomité, og kontrollutvalg, samt div. fullmektiger, utsendinger og representanter, i den grad myndigheten ikke er delegert. 3.3 Primærkompetanse og delegeringsadgang Øvrige lovfestede oppgaver i tråd med til enhver tid gjeldende lovgivning, og andre prinsipielle saker som kommunestyret ønsker å behandle. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre organ opprettet med hjemmel i kommuneloven, selskaper, interkommunale samarbeider og rådmannen, samt direkte til andre lovpålagte stillinger

12 4. Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) Hovedutvalget er opprettet etter kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommuneloven 44 og 45 som formannskap Likestillingsloven Plan og bygningsloven Eierseksjonsloven Konsesjonsloven Matrikkelloven Tomtefesteloven Lov om eierseksjoner Jordloven Skogbruksloven Naturmangfoldloven Odelsloven Forpaktningsloven Lov om matproduksjon Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Viltloven Innlandsfiskeloven Forurensingsloven Naturvernloven Alkoholloven Handelsloven Serveringsloven Forsynings- og beredskapstiltaksloven Lov om trudomssamfunn og ymist anna Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser og prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. Areal og landbruk 2. Plan og næring 3. Stab- og støtteenhet - Personal og service 4. Stab- og støtteenhet Økonomi 5. estab 4.2 Generell myndighet HOP har myndighet til å avgjøre saker innenfor sitt fagområde med mindre myndigheten ved lov, forskrift eller delegeringsreglement er tillagt kommunestyret, eller annet folkevalgt organ. HOP har myndighet til å avgjøre saker etter særlover så langt denne myndigheten ikke er lagt til andre organ med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet

13 HOP har myndighet til å avgjøre saker som er tillagt andre folkevalgte organer når vedtak må treffes så raskt at det ikke er tid til å legge saken fram for rette organ, jf. kommuneloven 13 («hastekompetanse»). Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres hovedutvalget Formannskapsmyndighet Etter kommuneloven 8 nr. 3, 44 og 45 skal HOP, som formannskap behandle og innstille i saker om skattevedtak, økonomiplan, årsbudsjett, vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Tilsvarende skal alle saker som endrer det enkelte hovedutvalgs totalramme for det enkelte driftsår forelegges utvalget for innstilling til kommunestyret Plan, strategi og forvaltning HOP har ansvaret for å iverksette tiltak knyttet til kommunens overordnede planlegging, herunder rullering av kommuneplan. Alle kommunedelplaner og andre strategiske planer skal behandles av utvalget. HOP er kommunens faste utvalg i plansaker, jf. plan- og bygningsloven 9-1. Utvalget skal behandle og avgjøre alle bygge- og reguleringssaker som ikke er delegert til rådmannen eller hvor myndigheten tilligger kommunestyret. Bygge- og reguleringssaker som ligger til kommunestyret å avgjøre, skal alltid behandles i kommunestyret på grunnlag av innstilling fra HOP. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker som krever dispensasjon skal behandles politisk i utvalget. HOP skal ivareta kommunens overordnede miljø- og næringspolitiske hensyn og interesser. HOP skal sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens naturressurser, herunder behandle strategiske planer for forvaltning av kommunens jord, skog og mineralressurser. Utvalget skal videre behandle landbruksfaglige saker som ikke er delegert til rådmannen. HOP utgjør hovedutvalg for sentraladministrasjonen. HOP skal føre tilsyn med de prinsipper som er nedfelt i likestillingsloven og at de følges i den kommunale forvaltning. Finansutvalget utpekes blant HOP sine medlemmer. Tilsvarende gjelder arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. HOP utgjør valgstyret

14 Andre saker som kommunestyret forelegger utvalget Myndighet med grunnlag i autonomi eller eiendomsretten Hovedutvalget har myndighet til å kjøpe eiendom og bygninger, samt og selge kommunale eiendommer og bygninger i henhold til retningslinjer gitt i i HST sak 57/07. HOP har myndighet til å akseptere gaver på vegne av kommunen. HOP har myndighet til å anlegge søksmål. Rådmannen delegeres myndighet til kjøp og salg av eiendommer og bygninger som beskrevet i HST sak 57/07. Rådmannen gis myndighet til å motta gaver på vegne av kommunen på inntil kr ,-, forutsatt at det ikke knytter seg forpliktelser til gaven eller at gaven er egnet til å påføre kommunen vesentlige utgifter. Rådmannen delegeres myndighet til å anlegge og motta søksmål i ikke-prinsipielle saker for beløp på inntil kr I skatterelaterte saker og saker som gjelder bruk av rettsmidler i innfordringssaker gjelder ingen slik beløpsgrense. Rådmannen delegeres videre kommunens myndighet til å begjære tvangssalg og andre tvangsforføyninger i forbindelse med innfordring av kommunale krav. Rådmannen utøver partsrettighetene og er kommunens lovlige stedfortreder. HOP har myndighet til å opprette stillinger i samsvar med vedtatt budsjett. HOP har myndighet til å ansette kommunaldirektører, samt fastlegge lønns- og arbeidsvilkår for stillingen, der dette ikke framgår av kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. HOP utpeker videre rådmannens stedfortreder. HOP gis myndighet til å avgjøre krav om dekning av tap/skade av ansattes eiendeler skjedd i forbindelse med tjenesten der dette overstiger rådmannens fullmakt (inntil kr ). 4.3 Myndighet til å treffe vedtak etter særlov HOP har videre myndighet til å fatte vedtak etter følgende særlover: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. Lov om omsetning av

15 Hovedutvalget er underinstans for klager etter loven her. Lov om serveringsvirksomhet Lov om trudomssamfunn og ymist anna 19 annet ledd Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Lov om odelsretten og åsetesretten: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av varig fritak for boplikt. alkoholholdig drikk m.m ( nr. 27): Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Rådmannen utøver sanksjonsmyndigheten etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Rådmannen rapporter halvårlig på avgjørelser truffet etter delegert myndighet. Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55): All myndighet som etter loven er tillagt kommunen, med unntak myndighet til å gi forskrift etter 15 (HST) Lov om trudomssamfunn og ymist anna ( nr 25): Fordele tilskudd til trossamfunn. Konsesjonsloven ( nr 98) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr. 58): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om forpaktning Lov om forpaktning ( ) Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om matproduksjon m.v. 33: Forskrift av om floghavre. Forskrift av om plantevernmidler. Lov om matproduksjon m.v. 33: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Lov nr 05: Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 3a, organisering av tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Lov : Lov om forvaltning av naturens mangfold Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Naturmangfoldloven:

16 (naturmangfoldloven) Lov om jord Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, med unntak av de tilfellene der det for samme areal er søkt om dispensasjon etter plan og bygningsloven 7. Lov om skogbruk Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om jord ( nr. 23): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov om skogbruk (skogbrukslova). av nr 31: Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. ( nr. 47): Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Lov : Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven): Kommunestyret delegerte i sak 45/09 følgende myndighet til HOP: 1) vedtak om dispensasjon fra arealplaner jf. ny lovs ) vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud jf ) vedtak om fastsetting av planprogram jf. 12-9, tredje ledd 4) vedtak om mindre reguleringsplan (detaljplan) - med de begrensninger som følger av loven, jf annet ledd 5) vedtak om mindre endring / utfylling av reguleringsplan jf ) vedtak om fristforlengelse av planvedtak jf siste ledd 7)beslutning om å legge planforslag ut til høring og offentlig ettersyn jf HOP har videre myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i samme grad som de har myndighet til å godkjenne korresponderende reguleringsplaner, dog begrenset slik at avtalen må kunne utledes av kommunestyrets prinsippvedtak etter Tilsvarende har HOP myndighet til å vedta overtredelsesgebyr etter Plan- og bygningslov: Rådmannen er delegert følgende myndighet etter loven: Kap. 18: Treffe avgjørelse etter refusjonsreglene. Kap. 19: Fatte vedtak om dispensasjon fra bestemmelser i lovens bygningsdel, herunder forskrifter, og fra arealplaner i enkle og kurante tilfeller som ikke er av prinsipiell karakter, herunder hvor berørte interesser ikke er særlig berørt og i tilfeller som ikke strider mot tidligere politiske vedtak. (Rådmannens dispensasjonsmyndighet kan også følge av særskilte bestemmelser i reguleringsplan.) 12-15: Beslutning om samtykke til felles behandling av private reguleringsforslag og byggesøknader annet ledd: Beslutning om kunngjøring av forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn, samt

17 kunngjøring om oppstart av planarbeid annet ledd: Vedtak om avtale om privat planarbeid. Fatte vedtak etter lovens byggesaksdel (lovens fjerde del) med tilhørende forskrifter, med unntak av følgende: 13-1 og 13-3: vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, samt vedtak om fristforlengelse Lov Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Matrikkellova: Kap. 5: føring av opplysninger i matrikkelen Kap. 6: utlevere opplysninger fra matrikkelen Kap. 7: utføre oppmålingsforretninger Kap. 9: klager, sanksjoner o.a.: 46 behandle klager 48 vedtak om tvangsmulkt Eierseksjonsloven Lov om eierseksjoner ( nr. 31) Kommunens myndighet etter loven delegeres rådmannen. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om vern mot forurensninger og avfall, samt forskrifter gitt med hjemmel i loven. Kommunestyret fastsetter selv forskrifter og regulativer. Myndigheten etter loven er delt mellom hovedutvalgene HOP og HET. Politiske saker etter bestemmelser listet i høyre celle på denne raden legges fram for HOP. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Forvalte myndigheten etter kommunal forskrift gitt med hjemmel i loven. Forurensingsloven ( nr. 6): Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 15 om byggavfall: Fatte vedtak om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf Forskrift av 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav: Myndighet etter forskriftens del III, bestemmelser om bruk og lagring av

18 husdyrgjødsel / avløpsslam. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931: Kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (bakkeplanering). Øvrige miljørelaterte oppgaver: - forurenset grunn: oppfølgning av ulovlighet med vedtak - massedeponier med / uten avfall: oppfølgning med vedtak - byggeavfall / oljetanker / gasstanker - eierløst avfall (avfall langs vei tilligger veimyndigheten/het) - radon - utglidning av masser / ras og flomutsatte områder - lukking av / inngrep ved vassdrag - dyrekadavre: Dødt vilt som truer drikkevann og medfører helserisiko jf. kap. 4a i lov om helsetjenesten i kommunene. Dødt vilt ved vei (håndteres av fallviltgruppa) - lagring av brukte gjenstander som medfører fare for forurensning: iht. Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av har kommunen myndighet etter forurensningslovens 7 fjerde ledd til å reagere mot oppsamlingsplasser av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak. Dette selv om gjenstandene ikke nødvendigvis er å anse som avfall etter loven

19 4.4 Hovedutvalget skal uttale seg i Utvalget skal på vegne av Ullensaker kommune uttale seg på de saksområder som er beskrevet under avsnitt , i den grad saken ikke er av en slik art at den bør forelegges kommunestyret. Tilsvarende skal utvalget få seg forelagt til uttalelse alle saker som har direkte betydning for utvalgets ansvarsområder, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Myndighet til å gi uttalelse til statlige bestemmelser og avtaler som gjelder landbruket og som er av ikke-prinsipiell karakter. Lov om naturvern ( nr.63) 18: Gi uttalelse i forbindelse med statlig arbeid med vern av områder som har betydning for kommunens planarbeid. 4.5 Føre tilsyn med følgende interkommunale selskap og samarbeid Hovedutvalget er delegert eierrådighetsbeføyelsene og skal føre tilsyn med følgende av kommunens interkommunale selskap og samarbeid: Øvre Romerike Næringsutbygging AS Digitale Gardermoen IKS Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (K 27) Øvre Romerike Utvikling (K 27) Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ORIK) (K 27) Ullensaker og Gjerdrum landbrukskontor (vertskommunemodell) Interkommunalt byggetilsyn (vertskommunemodell)

20 5. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HHS) Hovedutvalget er et utvalg opprettet i medhold av kommuneloven Ansvars- og arbeidsområder Hovedutvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler: Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om vern mot smittsomme sykdommer Folketrygdloven Lov om psykisk helsevern Lov om tilsyn med næringsmidler Lov om vern mot tobakkskader Lov om helsemessig beredskap Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Lov om Den Norske Stats Husbank Gravferdsloven Opplæringsloven kap. 4a Introduksjonsloven Pasientrettighetsloven Helsepersonell loven Husleieavtaleloven Lov om voksenopplæring 5.2 Generell myndighet Hovedutvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor helse- og sosialfaglig område med mindre det følger av lov, forskrift eller delegeringsreglement at myndigheten tilligger kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Følgende enheter er underlagt hovedutvalget i saker knyttet til budsjett, økonomiplan, virksomhetsplan, regnskaps- og annen generell rapportering, samt andre saker knyttet til strategier, retningslinjer/instrukser, prinsipielle enkeltvedtak o.l.: 1. PRO-distrikt Kløfta 2. PRO-distrikt Jessheim vest 3. PRO-distrikt Jessheim øst 4. Helsevern 5. NAV Ullensaker 6. Bolig med bistand 7. Rehabilitering, utredning og forebygging Hovedutvalget behandler internklager som klageinstans på eget myndighetsområde, jf forvaltningsloven 28 annet ledd første punktum. Klager etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og avgjørelser i saker om midler fra Husbanken behandles av et særskilt klageutvalg som utgår fra hovedutvalget. Rådmannen gis myndighet til å sende særlovsklager på administrative vedtak til statlig klageinstans uten politisk behandling. Sakene skal refereres i rette hovedutvalg

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Delegasjonsreglement for Hole kommune gjeldende til 2019. Revidering av Hole kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 22.12.2015. Naturmangfoldloven

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre i møte 30.03.2017 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR KOMMUNESTYRET Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12 Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12 sak 82/12 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR Forhandlingsutvalget 3 stk Administrasjonsutvalget (Adm.utv)

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17 AUDNEDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Kommunens delegeringsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013 Delegasjonsreglement Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. OM DELEGERING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 DELEGASJONSSTRUKTUREN I RAUMA KOMMUNE... 3 1.3 FORHOLDET TIL ANDRE REGLEMENT OG BESTEMMELSER...

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret 20. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 1.1 Retningslinjer for utøvelse av myndighet... 4 1.2 Omgjøring og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i, og under hensyntagen

Detaljer

Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon

Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon Ås kommune Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/02451-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Nye Asker kommune Politisk organisering Delprosjekt P1 22. mai 2017 Juridisk rådgiver Trine Groven Fellesnemndas foreløpige forslag: Kommunestyre 55 medlemmer Formannskap 13 medlemmer Utvalg for helse/

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Delegeringsreglement. for Molde kommune

Delegeringsreglement. for Molde kommune Delegeringsreglement for Molde kommune 2016-19 Vedtatt 18.2.2016 Innhold 1 Om delegering 1.1 FORMÅL MED DELEGERING OG DELEGERINGSREGLEMENT...3 1.2 ADGANG TIL DELEGERING I KOMMUNELOVEN..3 1.2.1 Kommunestyret

Detaljer