årsrapport Pareto Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport Pareto Bank"

Transkript

1 2013 årsrapport Pareto Bank

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon 16 Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene 16 Note 3 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 19 Note 4 Segmenter 19 Resultatregnskapet 20 Note 4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20 Note 6 Andre inntekter 21 Note 7 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 Note 8 Driftskostnader 22 Note 9 Pensjonskostnader 22 Note 10 Antall ansatte/årsverk 23 Note 11 Skattekostnad 23 Note 12 Nedskrivninger og tap 25 Note 13 Mislighold 26 Eiendeler 26 Note 14 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 26 Note 15 Finansielle instrumenter til virkelig verdi 28 Note 16 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost 31 Note 17 Kredittengasjementer fordelt på kundegrupper 32 Note 18 Kredittengasjementer fordelt på geografiske områder 33 Note 19 Sertifikater og obligasjoner 34 Note 20 Andre immaterielle eiendeler 35 Note 21 Varige driftsmidler 35 Gjeld og forpliktelser 36 Note 22 Innskudd fra kunder 36 Note 23 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 37 Note 24 Ansvarlig lånekapital 37 Note 25 Annen gjeld og påløpte kostnader 38 Note 26 Finansielle derivater 38 Note 27 Netto oppgjør for finansielle instrumenter 40 Note 28 Finansielle garantier og forpliktelser 41 Opplysninger om risikoforhold 41 Note 29 Risikostyring og kapitaldekning 41 Note 30 Kredittrisiko 44 Note 31 Renterisiko 47 Note 32 Valutarisiko 49 Note 33 Likviditetsrisiko 50 Note 34 Andre risikoforhold 52 Øvrige opplysninger 52 Note 35 Andre forpliktelser 52 Note 36 Godtgjørelse og lignende 53 Note 37 Aksjonærer 56 Note 38 Hendelser etter balansedag og betingede utfall 57 Nøkkeltall 58 Revisjonsberetning 59 Kontrollkomiteens beretning 61 3

4 4 EN EFFEKTIV ORGANISASJON MED SPISSKOMPETANSE GIR RASKE OG PRESISE KREDITT- BESLUTNINGER.

5 Med 27 medarbeidere er Pareto Bank en liten organisasjon der kundenærhet og personlig oppfølging er en naturlig del av hverdagen. Høy kompetanse kombinert med effektive beslutningsprosesser gjør at banken kan ta raske og presise avgjørelser. Eiendom, verdipapirer og shipping & offshore Siden etableringen i 2007 har Pareto Bank fått en sterk posisjon innenfor finansiering av boligutviklingsprosjekter i Osloregionen. Bankens medarbeidere har høy kunnskap innenfor områder av betydning for bankens eiendomskunder: Markedsvurderinger, lønnsomhetsanalyser, prosjektorganisering og ulike juridiske problemstillinger. På denne måten blir vi/banken en god samtalepartner for våre kunder. Banken har et bredt tilbud innenfor verdipapirfinansiering og investeringstjenester. Banken tilbyr standardprodukter som finansiering av aksje- og obligasjonskjøp, samt i økende grad skreddersydde finansieringsløsninger av corporateprosjekter. Innenfor corporatefinansiering samarbeider banken i stor grad med andre deler av Pareto-gruppen. Pareto Banks primære konkurransefortrinn innenfor verdipapirområdet er at banken kan levere komplekse finansieringsløsninger på relativt kort tid. Banken etablerte seg som en nisjeaktør innenfor shipping- og offshorefinansiering i Motivet for satsingen er å utnytte mulighetene tilknytningen til Pareto-gruppen representerer på dette området, samt å utnytte mulighetene i et underbetjent marked. Godt bankhåndtverk Pareto Bank er en spesialisert forretningsbank. Bankens kjernekompetanse er kredittgivning og risikoforståelse. Utgangspunktet for bankens kredittbeslutninger er gode analyser av markeder, selskaper og risiko. Analyse og vurderingsevne med fokus på stresstesting og synliggjøring av risikomomenter er kjernen i bankens kredittbeslutninger. Banken arbeider effektivt og tar raske og presise kredittbeslutninger. Høy kompetanse innenfor bankens utvalgte områder betyr også at Pareto Bank er fleksible og tilbyr skreddersydde finansieringsløsninger. aksjonærverdier Pareto Bank har et overordnet mål om å skape store aksjonærverdier. Bankens aksjonærer vil over tid oppnå en konkurransedyktig samlet avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Den langsiktige ambisjonen er å utbetale et utbytte på rundt 50 % av bankens resultat etter skatt. Utdelingsforholdet må imidlertid vurderes i lys av bankens kapitalsituasjon og regulatoriske krav. For 2013 har bankens styre foreslått et utbytte på kr. 30,- per aksje, hvilket tilsvarer 23 % av bankens resultat etter skatt. Pareto Bank vil fortsette med å bygge opp egenkapitalen gjennom et godt resultat og en moderat utlånsvekst for å møte de skjerpede kapitalkravene. 5

6 Styrets beretning Virksomheten i 2013 Pareto Bank kan i sitt sjette driftsår vise til en god resultatmessig utvikling. Resultat etter skatt økte til kr. 109,7 mill. i 2013 (kr. 67,7 mill. i 2012). Dette ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,7 % (8,6 %). Samlede netto inntekter økte til kr. 238,1 mill. (kr. 176,4 mill.), mens driftskostnadene og de samlede nedskrivningene var på tilnærmet samme nivå som i I sum har dette bidratt til en god resultatvekst. Utlånsveksten har vært moderat gjennom 2013 med en vekst på kr. 427,7 mill. Banken har i løpet av 2013 gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse bankens kredittvekst som følge av nye kapitalkrav. Innskudd fra kunder økte i 2013 med kr. 739,0 mill., hvilket ga en innskuddsdekning på 85,3 % ved årsskiftet. Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Banken foretok i 2013 ingen individuelle nedskrivninger på utlån, og det ble kun foretatt tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger. Banken valgte imidlertid å øke de gruppevise nedskrivningene som følge av en vurdert høyere markedsrisiko i boligutviklingsporteføljen. Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved årsskiftet 11,5 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,7 %. Banken vil fremover fortsette med å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en moderat netto kredittvekst for å møte de skjerpede kapitalkravene. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette er bankens første IFRS regnskap. Banken har benyttet de samme regnskapsprinsippene i åpningsoppstillingen ( ) og alle de etterfølgende perioder. Banken har tidligere avlagt sitt regnskap i samsvar med forenklet IFRS. Den eneste forskjellen mellom bankens anvendelse av forenklet IFRS og IFRS er regnskapsføring av utbytte. Redegjørelse for årsregnskapet Netto renteinntekter Som følge av de nye kapital- og likviditetskravene fastsatte banken allerede våren 2012 et høyere avkastningskrav på kreditter. Store deler av kredittporteføljen har som en konsekvens av dette løpende blitt repriset. I tillegg har deler av nytt kredittvolum kommet innenfor produkter som gjennomgående har en høyere kredittmargin. Banken satte også ned renten på innskudd fra bedrifter i mai 2013 og renten på innskudd fra privatpersoner i august 2013, hvilket har bidratt til en lavere innlånskostnad. Innskuddsmarginen på fastrenter er også satt ned, og dette vil gradvis få en positiv effekt etter hvert som fastrenteinnskuddsavtaler fornyes på en lavere margin. Samtidig har utlånsvekst på gode utlånsmarginer bidratt til en høyere rentenetto. Som en følge av dette økte rentemarginen mellom utlån og innskudd med 0,7 prosentpoeng til 3,3 % fra 2012 til Rentenettoen er i 2013 belastet med avgift til bankenes sikringsfond med kr. 4,8 mill. i motsetning til i 2012 da slik avgift ikke ble betalt. Banken må plassere en betydelig andel av sin overskuddslikviditet i bank og i likvide verdipapirer med lav risiko med tilhørende lav avkastning. Samlet førte dette til en økning i bankens forvaltningskostnad i For 2013 utgjorde netto renteinntekter kr. 217,8 mill. (kr. 149,1 mill.) tilsvarende 2,4 % (1,8 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Styret legger til grunn at bankens rentenetto vil vise en mer moderat utvikling i 2014 som følge av en planlagt lavere utlånsvekst. Endringer i konkurransesituasjonen vil også kunne påvirke rentenettoen. Andre inntekter Provisjonsinntekter og kostnader, samt inntekter og kostnader fra banktjenester utgjorde kr. 9,8 mill. (kr. 11,6 mill.). Nedgangen i provisjonsinntekter er knyttet til provisjonsinntekter på garantier. Banken stiller ulike kortsiktige garantier og betingede tegninger i forbindelse med noteringer av aksjer og obligasjoner. Disse inntektene vil kunne variere. Netto andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst/tap på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Banken har i stor grad nøytralisert all rente- og valutarisiko, men er eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. For 2013 utgjorde netto kursgevinster på finansielle instrumenter kr. 10,4 mill. (kr. 15,6 mill.) Netto andre driftsinntekter utgjorde i 2013 kr. 20,3 mill. mot kr. 27,3 mill. i Driftskostnader Samlede driftskostnader beløp seg i 2013 til kr. 75,0 mill. (kr. 66,4 mill.). Dette ga en cost/income ratio i 2013 på 31,5 % (37,6 %) Lønn og andre personalkostnader utgjør den største andelen av bankens samlede driftskostnader og beløp seg til kr. 49,6 mill. (kr. 40,5 mill.). Økningen fra 2012 skyldes avsetning til overskuddsdeling med de ansatte. Ordningen er resultatbasert og en eventuell variabel godtgjørelse utbetales i hovedsak i form av aksjer i Pareto Bank. 6

7 Administrasjonskostnadene utgjorde kr. 14,1 mill. (kr. 14,4 mill.) og bestod i hovedsak av IT- og markedsføringskostnader. Nedgangen i administrasjonskostnadene kom som følge av lavere kostnader til annonsering for bankens innskuddsprodukter. IT-kostnadene var på sammen nivå som i Andre driftskostnader beløp seg til kr. 7,4 mill. (kr. 6,6 mill.). Økningen skyldtes juridisk bistand i forbindelse med kredittengasjementer og kompetanseoppbygging innenfor området shipping- og offshorefinansiering. Styret forventer en svak underliggende kostnadsvekst som følge av nyansettelser i Nedskrivninger og tap Banken har i 2013 tilbakeført tidligere års nedskrivninger med kr. 2,6 mill. De gruppevise nedskrivningene ble i 2013 økt med kr. 12,8 mill. slik at netto nedskrivninger utgjorde kr. 10,3 mill. i Årsresultat Resultat før skatt for 2013 beløp seg til kr. 152,9 mill. (kr. 94,4 mill.) og kr. 109,7 mill. (kr. 67,7 mill.) etter skatt. Skattekostnaden utgjorde kr. 43,2 mill., mens betalbar skatt utgjorde kr. 54,2 mill. Videre har banken ved årsskiftet en utsatt skattefordel på kr. 3,9 mill. (kr. 7,1 mill. i utsatt skatt i 2012). Midlertidige forskjeller pr var i hovedsak relatert til netto gevinst/(tap) på bankens derivater og verdipapirbeholdninger. Balanse Banken hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital på kr mill. (kr mill.). Utlån til kunder beløp seg til kr mill. (kr mill.) pr , og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr mill. (kr mill.). Kredittporteføljen har en stor andel korte kreditter, som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet med tanke på å tilpasse utlånsporteføljens størrelse til de enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy i 2013, og det har samlet vært åpnet nye kredittrammer for kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordelte seg med 62,7 % (65,3 %) på eiendomsfinansiering, 5,4 % (6,8 %) på boliglån, 20,1 % (21,1 %) på verdipapirfinansiering og 8,5 % (5,4 %) på shipping- og offshorefinansiering. Sammenlignet med 2012 har andelen eiendomsfinansiering gått noe ned, mens andelen shipping- og offshorefinansiering har økt. Verdipapirfinansiering har vist en flat utvikling. Innskuddsveksten i 2013 var kr. 739 mill. til kr mill. Banken satte i andre og tredje kvartal 2013 ned renten på innskudd, og lanserte samtidig nye innskuddsprodukter. Endringene ble gjennomført som en tilpasning til nye og fremtidige likviditetskrav og for å styrke bankens resultat. Banken hadde en innskuddsdekning på 85,3 % ved årsskiftet. Sum fastrenteinnskudd utgjorde ved utgangen av kvartalet 50,7 % av de samlede kundeinnskuddene. Utover kundeinnskudd benytter banken også verdipapirmarkedet. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved årsskiftet kr mill. fordelt på seks obligasjonslån. Banken hadde ved årsskiftet en overskuddslikviditet på kr mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer og innskudd i større norske banker. Plasseringene er fordelt mellom en likviditetsportefølje og en investeringsportefølje. Likviditetsporteføljen utgjorde kr mill., og omfattet plasseringer med investment grade rating (kredittrating minimum BBB-). Investeringsporteføljen omfattet plasseringer i fond og enkeltobligasjoner med kredittrating på minimum BB-. Totalt utgjorde investeringsporteføljen kr. 151 mill. ved årsskiftet. I tillegg hadde banken ved årsskiftet en beholdning av obligasjoner på kr. 49 mill. etter betingede tegninger ifbm. utstedelser av obligasjonslån. Banken er transaksjonsorientert og eventuell beholdning av denne porteføljen selges. Banken rapporterer løpende likviditetsindikatoren Liquidity Coverage Ratio (LCR). LCR-rapportering er et element i det nye Basel III forslaget for å styrke bankenes likviditet. Banken rapporterer en LCR-verdi på linje med gjennomsnittet av mellomstore norske banker, og er på vei mot en full tilpassing. Tap og mislighold Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde ved årsskiftet kr. 19,2 mill. (kr. 60,3 mill.), tilsvarende 0,27 % av brutto utlån (0,90 %). Banken hadde ved årsskiftet kun et misligholdt engasje ment hvor det tidligere år er gjort en individuell ned skrivning med kr. 2,8 mill. Det ble i 2013 tilbakeført kr. 2,0 mill. i nedskrivning på dette engasjement. Øvrig mislig holdt volum relaterer seg til to kredittengasjementer som ikke vurderes som tapsutsatte. Banken hadde ved utgangen av 2012 et misligholdt eiendomsengasjement på kr. 59,0 mill. hvor det tidligere var foretatt en individuell nedskrivning med kr. 20,6 mill. På dette engasjementet har banken i 2013 konstatert tap på kr. 20,0 mill. og tilbakeført kr. 0,6 mill. i individuelle nedskrivninger. Netto misligholdt volum utgjorde ved årsskiftet kr. 18,4 mill. (kr. 37,0 mill.) mens samlede individuelle nedskrivninger utgjorde kr. 0,8 mill. (kr. 23,4 mill.). Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 0,26 % (0,55 %) av brutto utlån. Banken hadde ingen tapsutsatte engasjementer ved årsskiftet. 7

8 Banken vurderte behovet for gruppevise nedskrivninger for første gang ved årsskiftet 2012 og foretok en nedskrivning på kr. 5,9 mill. I 2013 ble denne økt med kr. 12,8 til kr. 18,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,26 % av brutto utlån. Nedskrivningene er relatert til en vurdert høyere markedsrisiko i boligutviklingsporteføljen. Disponeringer Det er et mål for Pareto Bank å gi sine aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Samtidig har nye kapitalkrav medført at banken må styrke egenkapitalen fremover. Styret har derfor foreslått et moderat utbytte på kr. 30,- per aksje eller 23,2 % av resultatet etter skatt for Årsresultatet utgjorde kr. 109,7 mill., hvorav ca. kr. 25,5 mill. er foreslått til utbytte og kr. 85,9 mill. overføres annen egenkapital. Fond for urealiserte gevinster reduseres samtidig med kr. 1,7 mill. Banken har en samlet egenkapital på kr. 918,6 mill. hvorav opptjent egenkapital utgjør kr. 186,1 mill. Aksjonærforhold Banken hadde ved utgangen av året 225 aksjonærer. Aksjekapitalen var kr. 510 mill. fordelt på aksjer pålydende kr. 600,-. Ledende ansatte i Pareto Bank og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,7 % av aksjene i selskapet direkte eller gjennom aksjeselskaper disse kontrollerer. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og tilhørende fortolkninger som fastsatt av EU og trådt i kraft per 31. desember 2013, samt de ytterligere norske opplysningskravene som følger av regnskapsloven herunder årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak m.m. per 31. desember Dette er bankens første IFRS regnskap. Banken har benyttet de samme regnskapsprinsippene i åpningsoppstillingen ( ) og alle de etterfølgende perioder. Disse regnskapsprinsippene er i overenstemmelse med alle IFRSer som er trådt i kraft per 31. desember Soliditet og kapitalkrav Pareto Bank har utstedt to evigvarende fondsobligasjonslån på totalt kr. 236 mill. Det ene lånet på kr. 126 mill. løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp og ble tatt opp i juni Det andre lånet på kr. 110 mill. løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp og ble tatt opp i mars Formålet var å styrke bankens kjernekapitaldekning. Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år, uten insentiv til tilbakebetaling. Banken har også rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital. Bokført egenkapital utgjorde ved utgangen av året kr. 918,6 mill., mens ansvarlig kapital beløp seg til kr ,3 mill. (kr ,5 mill.) Dette ga en kjerne- og kapitaldekning på 14,65 % (14,40 %), og et overskudd av ansvarlig kapital på kr. 501,9 mill. beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,52 % (11,07 %). Banken gjennomførte høsten 2013 en analyse av bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med bankens virksomhet (ICAAP). Hensikten er blant annet å vurdere om det er samsvar mellom risikoprofil og bankens soliditet. Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er kr 917,4 mill., hvilket er kr. 313,9 mill. høyere enn minstekravet etter Pilar I. Banken styrer etter målnivåer og minimumsnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Banken følger utviklingen i myndighetens regulatoriske krav og markedets forventninger til bankens kapitalisering tett. Motsyklisk konjunkturbufferen ble fastsatt i desember I den forbindelse ble bankens minimumsnivåer og målnivåer for kapital satt til mellom 0,5 % og 1,0 % over de til enhver tid gjeldende myndighetskravene. Styret vurderer at Pareto Bank vil tilpasse seg og overholde disse kravene fremover med god margin. Videre legger styret til grunn at det kan bli behov for å styrke bankens kapitaldekning i form av opptak av ansvarlig lån i Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet 10,3 % av bankens forvaltningskapital. Tilsvarende utgjorde ansvarlig kapital 12,4 % av forvaltningskapitalen. Banken har i fjerde kvartal forestått tilbakekjøp av aksjer i Pareto Bank. Bakgrunnen for tilbakekjøpet er at variabel godtgjørelse til ansatte i hovedsak utbetales i form av aksjer i Pareto Bank. 8

9 Risikoforhold Pareto Bank har en bevisst holdning til styring, kontroll og oppfølging av bankens samlede risikobilde. Styret kan konstatere at banken i 2013 ikke hadde vesentlige avvik, tap eller hendelser og anser at banken har en god risikostyring og internkontroll. Styret evaluerer minimum en gang årlig bankens retningslinjer, styrende dokumenter og bankens risikoprofil og internkontroll. Pareto Bank etablerte i 2013 et risikoutvalg utgått av styret i henhold til Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b. Utvalget hadde et møte i De viktigste risikoområder banken står overfor er: Kredittrisiko: Kredittrisiko vil være den vesentligste risikoen Pareto Bank vil håndtere. Kredittrisiko er den risiko en bank har for at et låne- eller garantiengasjement går i mislighold, og for at kunden ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor banken. Bankens kredittrisiko påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen og bankens håndverk ved innvilgelse og oppfølging av engasjementet. Pareto Bank vil ha et bevisst forhold til diversifisering av utlånsporteføljen og har krav og mål til porteføljenes eksponering hva gjelder bransje, sikkerhet og størrelse på enkeltengasjementer. Banken søker å diversifisere mellom de ulike segmentene og unngå risiko i bransjer hvor banken ikke har tilstrekkelig kompetanse eller er usikre på den generelle fremtidige risikoen. Banken har lagt vekt på å etablere kredittstyringssystemer som ivaretar en tilfredsstillende rapportering. Særlig innenfor verdipapirområdet er det lagt vekt på at informasjonstilgjengeligheten og kontrollen er god og mest mulig automatisert. Kredittpolicy og kredittstyringsdokumenter evalueres av styret minimum en gang årlig. Banken har utarbeidet et risikoklassifiseringssystem for å kunne styre bankens kredittrisiko i tråd med bankens kredittpolicy. Dette danner grunnlag for bankens prismodell som skal ivareta en riktig prising av risiko basert på debitors betjenings- og tilbakebetalingsevne, etablert sikkerhet for engasjementet og kapitalkrav. Det er utarbeidet et policydokument som definerer likviditetsrisikotoleransen og rammer i tråd med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Markedsrisiko: Pareto Bank skal ikke ta egne posisjoner i rente- og valutamarkedet og skal fortløpende og i størst mulig grad avdekke oppstått eksponering. Alle poster på og utenfor balansen med tilhørende inntekts- og kostnadsposter blir avdekket, hvilket innebærer at bankens eksponering vil være begrenset. Eksponeringen skal være innenfor rammer og fullmakter gitt av styret. Banken har interne rammer for den samlede renterisiko i norske kroner og valuta, og måler denne henholdsvis innenfor definerte løpetidsintervaller og på summen fra to og to nærliggende løpetidsintervaller. Rammen gjelder løpende og omfatter alle løpetider, alle finansielle instrumenter og alle valutaer. Banken måler valutarisiko som bankens nettoposisjon i den enkelte valuta. I tillegg måler banken summen av nettoposisjonene i hver valuta som en brutto størrelse uten netting mellom valutaer. Nettoposisjonene er omregnet til norske kroner. Banken stresstester valutaposisjonene ved å analysere resultateffekten av en markedsendring på 10 prosentpoeng for hver enkelt valuta og i alle valutaer samlet. Operasjonell risiko: Banken reduserer operasjonell risiko gjennom god styring og kontroll gjennom gode kontrollrutiner, godt etablert rutineverk og en egen compliance funksjon. Andre risikoforhold: Banken vurderer løpende de endringer og krav banken står overfor som kan påvirke så vel resultat- som balanseutvikling. Samfunnsansvar Pareto Bank ASA har fokus på samfunnsansvar. Styret fastsatte i 2013 en ny policy for etikk, samfunnsansvar og interessekonflikter. Policyen oppsummerer bankens overordnede verdigrunnlag og legger grunnlaget for operasjonelle arbeidsrutiner for dette arbeidet i banken. Banken ønsker i fortsettelsen å styrke sitt arbeid med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bli mer bevisst bankens rolle knyttet til samfunnsansvar. Likviditetsrisiko: Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt. Videre er det et mål for banken til en hver tid ha en god likviditetsbuffer, som vil bestemmes av bankens utvikling og balansestruktur. Banken skal ha en robust likviditetsstyring basert på retningslinjer fastsatt av styret. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av bankens likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. 9

10 Menneskerettigheter Banken har sin virksomhet i Norge og møter ikke store utfordringer knyttet til menneskerettigheter i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker banken å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter. Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Ansatte er bankens viktigste ressurs. Trivsel på arbeidsplassen bidrar til at den enkelte yter sitt beste. Gjennom målrettet HMS-arbeid og kompetansebygging ønsker banken å styrke sine medarbeidere og bidra til at banken fortsatt vil være en god og attraktiv arbeidsplass. Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig sterkere krav til kunnskap og kompetanse. Det er derfor fokus på etterutdanning og kompetansehevende tiltak. Ytre miljø Utover eget forbruk av papir, energi og avfall forurenser banken ikke det ytre miljø. Banken ønsker å opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø der banken kan påvirke dette. Korrupsjon Bankens policy for etikk, samfunnsansvar og interessekonflikter regulerer forhold som skal bidra til å styrke bankens uavhengighet og integritet. Banken har i tillegg retningslinjer som skal bidra til å motvirke forhold som korrupsjon, hvitvasking og virksomheter som ikke driver innenfor god forretningsskikk. Organisasjon Pareto Bank er en norsk forretningsbank med hovedkontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo, hvor virksomheten drives fra. Pareto Bank er en god arbeidsplass med høy etisk standard og gjensidig respekt mellom de ansatte. Banken har egne etiske retningslinjer for alle ansatte og tillitsvalgte. Disse omfatter forhold som gjelder taushetsplikt, habilitetsspørsmål, gaver og tjenester og handel med finansielle instrumenter. Pareto Bank er en arbeidsplass der det er likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 27 fast ansatte, hvorav 17 menn og 10 kvinner. Styret mener den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Banken har en HMS-ansvarlig. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Andelen sykefravær i 2013 har vært lavt og var på totalt 64 dager tilsvarende 0,9 %. Det har ikke vært registrert noen skader eller ulykker i Banken har etablert incentivordninger for bankens ansatte. Disse omfatter en ordning med kjøp av aksjer i Pareto Bank, subsidiert med inntil kr pr. ansatt pr. år. I 2013 valgte 20 ansatte å benytte seg av dette tilbudet. I tillegg hadde banken en resultatbasert ordning for overskuddsdeling som omfatter alle ansatte i Overskuddsdeling slår inn dersom banken leverer en konkurransedyktig egenkapitalavkastning. Innslagspunktet for overskuddsdeling fastsettes av bankens styre hvert år. Styret har besluttet å avsette kr. 11,0 mill. inkl. arbeidsgiveravgift for å møte denne forpliktelsen for Kr. 1,8 mill. av denne avsetningen er betinget av bankens resultatutvikling i perioden 2014 til 2017, og kan bli tilbakeført. Styret har lagt vekt på godt utført arbeid gjennom høy måloppnåelse, kvalitet og arbeidsinnsats. Utbetalingen gjøres i all hovedsak i form av aksjer. Banken har et godtgjørelsesutvalg utgått av styret etter forskrift om godtgjørelsesordninger av 1. desember Utvalget skal sikre at banken har en godtgjørelsesordning som bidrar til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og å unngå interessekonflikter. Utvalget hadde fire møter i Styret retter en takk til alle bankens ansatte for en god innsats gjennom Styrets sammensetning Bjarne Borgersen (leder), Tormod Schartum (nestleder), Brita Eilertsen, Kristin Ekvold, Bo. W Kielland (ansattevalgt). Styret består av 3 menn og 2 kvinner. I løpet av 2013 avholdt styret i banken 14 møter, hvorav 5 var ekstraordinære styremøter for behandling av større kredittengasjementer. På de ordinære møtene behandlet styret blant annet bankens forretningsplan, risikostyring og internkontroll, godkjenning av ulike retningslinjer, rutiner, instrukser og bankens finansielle utvikling. 10

11 eierstyring og selskapsledelse Styret forholder seg til Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse (NUES) så langt denne passer. Styret har vedtatte retningslinjer for å fremme målet om effektivt å lede selskapet til fordel for selskapets aksjonærer og interessenter over lang sikt. Disse klargjør rolledelingen mellom aksjonærer, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og gir grunnlag for hvordan selskapets mål blir satt, oppnås og overvåkes. Styret foretar også en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform. fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet med resultat, balanse og tilhørende noter, god informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Det har ikke vært vesentlige hendelser som påvirker resultat og de verdivurderinger som er gjort. For øvrig har det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. UtsIkter fremover Avklaring av den motsykliske konjunkturbufferen i desember 2013 medførte mer forutsigbare rammevilkår for bankens virksomhet. Hvilken effekt konjunkturbufferen vil ha for konkurransesituasjonen og for Pareto Bank fremover er imidlertid fortsatt noe usikkert. Et annet forhold av betydning for konkurransesituasjonen er såkalte interne ratingmodeller (IRB) som i praksis innebærer at det er store forskjeller i egenkapitalkravet til en kreditt fra en bank til en annen. Pareto Bank har valgt å anvende standardmetoden for beregning av kapitaldekning. Frykten for en boligboble har ført til at myndighetene har skjerpet inn kapitalkravet på boliglån. Dette er en av årsakene til at boligmarkedet har stagnert, og i visse segmenter har det mot slutten av 2013 vært et prisfall. Det er derfor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet fremover. Pareto Bank er rask og fleksibel. Banken har stor handlefrihet gjennom en høy naturlig innfrielsestakt på utlån, effektive beslutningsprosesser og spesialiserte medarbeidere. Styret opplever at banken er godt posisjonert innenfor sine nisjemarkeder. Det er som følge av utviklingen i boligmarkedet noe større usikkerhet knyttet til vekst innenfor eiendoms finansiering fremover, mens det er vurdert å være gode muligheter innenfor både verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering. Dette er i tråd med Pareto Banks vekstplaner for / Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Kristin Ekvold Bo W. Kielland Tiril Haug Villum styremedlem ansattevalgt styremedlem administrerende direktør 11

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 Status første halvår 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Status pr. 3. kvartal 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer