årsrapport Pareto Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport Pareto Bank"

Transkript

1 2013 årsrapport Pareto Bank

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon 16 Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene 16 Note 3 Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 19 Note 4 Segmenter 19 Resultatregnskapet 20 Note 4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20 Note 6 Andre inntekter 21 Note 7 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 21 Note 8 Driftskostnader 22 Note 9 Pensjonskostnader 22 Note 10 Antall ansatte/årsverk 23 Note 11 Skattekostnad 23 Note 12 Nedskrivninger og tap 25 Note 13 Mislighold 26 Eiendeler 26 Note 14 Klassifikasjon av finansielle instrumenter 26 Note 15 Finansielle instrumenter til virkelig verdi 28 Note 16 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost 31 Note 17 Kredittengasjementer fordelt på kundegrupper 32 Note 18 Kredittengasjementer fordelt på geografiske områder 33 Note 19 Sertifikater og obligasjoner 34 Note 20 Andre immaterielle eiendeler 35 Note 21 Varige driftsmidler 35 Gjeld og forpliktelser 36 Note 22 Innskudd fra kunder 36 Note 23 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 37 Note 24 Ansvarlig lånekapital 37 Note 25 Annen gjeld og påløpte kostnader 38 Note 26 Finansielle derivater 38 Note 27 Netto oppgjør for finansielle instrumenter 40 Note 28 Finansielle garantier og forpliktelser 41 Opplysninger om risikoforhold 41 Note 29 Risikostyring og kapitaldekning 41 Note 30 Kredittrisiko 44 Note 31 Renterisiko 47 Note 32 Valutarisiko 49 Note 33 Likviditetsrisiko 50 Note 34 Andre risikoforhold 52 Øvrige opplysninger 52 Note 35 Andre forpliktelser 52 Note 36 Godtgjørelse og lignende 53 Note 37 Aksjonærer 56 Note 38 Hendelser etter balansedag og betingede utfall 57 Nøkkeltall 58 Revisjonsberetning 59 Kontrollkomiteens beretning 61 3

4 4 EN EFFEKTIV ORGANISASJON MED SPISSKOMPETANSE GIR RASKE OG PRESISE KREDITT- BESLUTNINGER.

5 Med 27 medarbeidere er Pareto Bank en liten organisasjon der kundenærhet og personlig oppfølging er en naturlig del av hverdagen. Høy kompetanse kombinert med effektive beslutningsprosesser gjør at banken kan ta raske og presise avgjørelser. Eiendom, verdipapirer og shipping & offshore Siden etableringen i 2007 har Pareto Bank fått en sterk posisjon innenfor finansiering av boligutviklingsprosjekter i Osloregionen. Bankens medarbeidere har høy kunnskap innenfor områder av betydning for bankens eiendomskunder: Markedsvurderinger, lønnsomhetsanalyser, prosjektorganisering og ulike juridiske problemstillinger. På denne måten blir vi/banken en god samtalepartner for våre kunder. Banken har et bredt tilbud innenfor verdipapirfinansiering og investeringstjenester. Banken tilbyr standardprodukter som finansiering av aksje- og obligasjonskjøp, samt i økende grad skreddersydde finansieringsløsninger av corporateprosjekter. Innenfor corporatefinansiering samarbeider banken i stor grad med andre deler av Pareto-gruppen. Pareto Banks primære konkurransefortrinn innenfor verdipapirområdet er at banken kan levere komplekse finansieringsløsninger på relativt kort tid. Banken etablerte seg som en nisjeaktør innenfor shipping- og offshorefinansiering i Motivet for satsingen er å utnytte mulighetene tilknytningen til Pareto-gruppen representerer på dette området, samt å utnytte mulighetene i et underbetjent marked. Godt bankhåndtverk Pareto Bank er en spesialisert forretningsbank. Bankens kjernekompetanse er kredittgivning og risikoforståelse. Utgangspunktet for bankens kredittbeslutninger er gode analyser av markeder, selskaper og risiko. Analyse og vurderingsevne med fokus på stresstesting og synliggjøring av risikomomenter er kjernen i bankens kredittbeslutninger. Banken arbeider effektivt og tar raske og presise kredittbeslutninger. Høy kompetanse innenfor bankens utvalgte områder betyr også at Pareto Bank er fleksible og tilbyr skreddersydde finansieringsløsninger. aksjonærverdier Pareto Bank har et overordnet mål om å skape store aksjonærverdier. Bankens aksjonærer vil over tid oppnå en konkurransedyktig samlet avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Den langsiktige ambisjonen er å utbetale et utbytte på rundt 50 % av bankens resultat etter skatt. Utdelingsforholdet må imidlertid vurderes i lys av bankens kapitalsituasjon og regulatoriske krav. For 2013 har bankens styre foreslått et utbytte på kr. 30,- per aksje, hvilket tilsvarer 23 % av bankens resultat etter skatt. Pareto Bank vil fortsette med å bygge opp egenkapitalen gjennom et godt resultat og en moderat utlånsvekst for å møte de skjerpede kapitalkravene. 5

6 Styrets beretning Virksomheten i 2013 Pareto Bank kan i sitt sjette driftsår vise til en god resultatmessig utvikling. Resultat etter skatt økte til kr. 109,7 mill. i 2013 (kr. 67,7 mill. i 2012). Dette ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,7 % (8,6 %). Samlede netto inntekter økte til kr. 238,1 mill. (kr. 176,4 mill.), mens driftskostnadene og de samlede nedskrivningene var på tilnærmet samme nivå som i I sum har dette bidratt til en god resultatvekst. Utlånsveksten har vært moderat gjennom 2013 med en vekst på kr. 427,7 mill. Banken har i løpet av 2013 gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse bankens kredittvekst som følge av nye kapitalkrav. Innskudd fra kunder økte i 2013 med kr. 739,0 mill., hvilket ga en innskuddsdekning på 85,3 % ved årsskiftet. Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Banken foretok i 2013 ingen individuelle nedskrivninger på utlån, og det ble kun foretatt tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger. Banken valgte imidlertid å øke de gruppevise nedskrivningene som følge av en vurdert høyere markedsrisiko i boligutviklingsporteføljen. Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved årsskiftet 11,5 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,7 %. Banken vil fremover fortsette med å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en moderat netto kredittvekst for å møte de skjerpede kapitalkravene. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette er bankens første IFRS regnskap. Banken har benyttet de samme regnskapsprinsippene i åpningsoppstillingen ( ) og alle de etterfølgende perioder. Banken har tidligere avlagt sitt regnskap i samsvar med forenklet IFRS. Den eneste forskjellen mellom bankens anvendelse av forenklet IFRS og IFRS er regnskapsføring av utbytte. Redegjørelse for årsregnskapet Netto renteinntekter Som følge av de nye kapital- og likviditetskravene fastsatte banken allerede våren 2012 et høyere avkastningskrav på kreditter. Store deler av kredittporteføljen har som en konsekvens av dette løpende blitt repriset. I tillegg har deler av nytt kredittvolum kommet innenfor produkter som gjennomgående har en høyere kredittmargin. Banken satte også ned renten på innskudd fra bedrifter i mai 2013 og renten på innskudd fra privatpersoner i august 2013, hvilket har bidratt til en lavere innlånskostnad. Innskuddsmarginen på fastrenter er også satt ned, og dette vil gradvis få en positiv effekt etter hvert som fastrenteinnskuddsavtaler fornyes på en lavere margin. Samtidig har utlånsvekst på gode utlånsmarginer bidratt til en høyere rentenetto. Som en følge av dette økte rentemarginen mellom utlån og innskudd med 0,7 prosentpoeng til 3,3 % fra 2012 til Rentenettoen er i 2013 belastet med avgift til bankenes sikringsfond med kr. 4,8 mill. i motsetning til i 2012 da slik avgift ikke ble betalt. Banken må plassere en betydelig andel av sin overskuddslikviditet i bank og i likvide verdipapirer med lav risiko med tilhørende lav avkastning. Samlet førte dette til en økning i bankens forvaltningskostnad i For 2013 utgjorde netto renteinntekter kr. 217,8 mill. (kr. 149,1 mill.) tilsvarende 2,4 % (1,8 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Styret legger til grunn at bankens rentenetto vil vise en mer moderat utvikling i 2014 som følge av en planlagt lavere utlånsvekst. Endringer i konkurransesituasjonen vil også kunne påvirke rentenettoen. Andre inntekter Provisjonsinntekter og kostnader, samt inntekter og kostnader fra banktjenester utgjorde kr. 9,8 mill. (kr. 11,6 mill.). Nedgangen i provisjonsinntekter er knyttet til provisjonsinntekter på garantier. Banken stiller ulike kortsiktige garantier og betingede tegninger i forbindelse med noteringer av aksjer og obligasjoner. Disse inntektene vil kunne variere. Netto andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst/tap på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Banken har i stor grad nøytralisert all rente- og valutarisiko, men er eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. For 2013 utgjorde netto kursgevinster på finansielle instrumenter kr. 10,4 mill. (kr. 15,6 mill.) Netto andre driftsinntekter utgjorde i 2013 kr. 20,3 mill. mot kr. 27,3 mill. i Driftskostnader Samlede driftskostnader beløp seg i 2013 til kr. 75,0 mill. (kr. 66,4 mill.). Dette ga en cost/income ratio i 2013 på 31,5 % (37,6 %) Lønn og andre personalkostnader utgjør den største andelen av bankens samlede driftskostnader og beløp seg til kr. 49,6 mill. (kr. 40,5 mill.). Økningen fra 2012 skyldes avsetning til overskuddsdeling med de ansatte. Ordningen er resultatbasert og en eventuell variabel godtgjørelse utbetales i hovedsak i form av aksjer i Pareto Bank. 6

7 Administrasjonskostnadene utgjorde kr. 14,1 mill. (kr. 14,4 mill.) og bestod i hovedsak av IT- og markedsføringskostnader. Nedgangen i administrasjonskostnadene kom som følge av lavere kostnader til annonsering for bankens innskuddsprodukter. IT-kostnadene var på sammen nivå som i Andre driftskostnader beløp seg til kr. 7,4 mill. (kr. 6,6 mill.). Økningen skyldtes juridisk bistand i forbindelse med kredittengasjementer og kompetanseoppbygging innenfor området shipping- og offshorefinansiering. Styret forventer en svak underliggende kostnadsvekst som følge av nyansettelser i Nedskrivninger og tap Banken har i 2013 tilbakeført tidligere års nedskrivninger med kr. 2,6 mill. De gruppevise nedskrivningene ble i 2013 økt med kr. 12,8 mill. slik at netto nedskrivninger utgjorde kr. 10,3 mill. i Årsresultat Resultat før skatt for 2013 beløp seg til kr. 152,9 mill. (kr. 94,4 mill.) og kr. 109,7 mill. (kr. 67,7 mill.) etter skatt. Skattekostnaden utgjorde kr. 43,2 mill., mens betalbar skatt utgjorde kr. 54,2 mill. Videre har banken ved årsskiftet en utsatt skattefordel på kr. 3,9 mill. (kr. 7,1 mill. i utsatt skatt i 2012). Midlertidige forskjeller pr var i hovedsak relatert til netto gevinst/(tap) på bankens derivater og verdipapirbeholdninger. Balanse Banken hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital på kr mill. (kr mill.). Utlån til kunder beløp seg til kr mill. (kr mill.) pr , og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr mill. (kr mill.). Kredittporteføljen har en stor andel korte kreditter, som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet med tanke på å tilpasse utlånsporteføljens størrelse til de enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy i 2013, og det har samlet vært åpnet nye kredittrammer for kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordelte seg med 62,7 % (65,3 %) på eiendomsfinansiering, 5,4 % (6,8 %) på boliglån, 20,1 % (21,1 %) på verdipapirfinansiering og 8,5 % (5,4 %) på shipping- og offshorefinansiering. Sammenlignet med 2012 har andelen eiendomsfinansiering gått noe ned, mens andelen shipping- og offshorefinansiering har økt. Verdipapirfinansiering har vist en flat utvikling. Innskuddsveksten i 2013 var kr. 739 mill. til kr mill. Banken satte i andre og tredje kvartal 2013 ned renten på innskudd, og lanserte samtidig nye innskuddsprodukter. Endringene ble gjennomført som en tilpasning til nye og fremtidige likviditetskrav og for å styrke bankens resultat. Banken hadde en innskuddsdekning på 85,3 % ved årsskiftet. Sum fastrenteinnskudd utgjorde ved utgangen av kvartalet 50,7 % av de samlede kundeinnskuddene. Utover kundeinnskudd benytter banken også verdipapirmarkedet. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved årsskiftet kr mill. fordelt på seks obligasjonslån. Banken hadde ved årsskiftet en overskuddslikviditet på kr mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer og innskudd i større norske banker. Plasseringene er fordelt mellom en likviditetsportefølje og en investeringsportefølje. Likviditetsporteføljen utgjorde kr mill., og omfattet plasseringer med investment grade rating (kredittrating minimum BBB-). Investeringsporteføljen omfattet plasseringer i fond og enkeltobligasjoner med kredittrating på minimum BB-. Totalt utgjorde investeringsporteføljen kr. 151 mill. ved årsskiftet. I tillegg hadde banken ved årsskiftet en beholdning av obligasjoner på kr. 49 mill. etter betingede tegninger ifbm. utstedelser av obligasjonslån. Banken er transaksjonsorientert og eventuell beholdning av denne porteføljen selges. Banken rapporterer løpende likviditetsindikatoren Liquidity Coverage Ratio (LCR). LCR-rapportering er et element i det nye Basel III forslaget for å styrke bankenes likviditet. Banken rapporterer en LCR-verdi på linje med gjennomsnittet av mellomstore norske banker, og er på vei mot en full tilpassing. Tap og mislighold Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde ved årsskiftet kr. 19,2 mill. (kr. 60,3 mill.), tilsvarende 0,27 % av brutto utlån (0,90 %). Banken hadde ved årsskiftet kun et misligholdt engasje ment hvor det tidligere år er gjort en individuell ned skrivning med kr. 2,8 mill. Det ble i 2013 tilbakeført kr. 2,0 mill. i nedskrivning på dette engasjement. Øvrig mislig holdt volum relaterer seg til to kredittengasjementer som ikke vurderes som tapsutsatte. Banken hadde ved utgangen av 2012 et misligholdt eiendomsengasjement på kr. 59,0 mill. hvor det tidligere var foretatt en individuell nedskrivning med kr. 20,6 mill. På dette engasjementet har banken i 2013 konstatert tap på kr. 20,0 mill. og tilbakeført kr. 0,6 mill. i individuelle nedskrivninger. Netto misligholdt volum utgjorde ved årsskiftet kr. 18,4 mill. (kr. 37,0 mill.) mens samlede individuelle nedskrivninger utgjorde kr. 0,8 mill. (kr. 23,4 mill.). Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 0,26 % (0,55 %) av brutto utlån. Banken hadde ingen tapsutsatte engasjementer ved årsskiftet. 7

8 Banken vurderte behovet for gruppevise nedskrivninger for første gang ved årsskiftet 2012 og foretok en nedskrivning på kr. 5,9 mill. I 2013 ble denne økt med kr. 12,8 til kr. 18,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,26 % av brutto utlån. Nedskrivningene er relatert til en vurdert høyere markedsrisiko i boligutviklingsporteføljen. Disponeringer Det er et mål for Pareto Bank å gi sine aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Samtidig har nye kapitalkrav medført at banken må styrke egenkapitalen fremover. Styret har derfor foreslått et moderat utbytte på kr. 30,- per aksje eller 23,2 % av resultatet etter skatt for Årsresultatet utgjorde kr. 109,7 mill., hvorav ca. kr. 25,5 mill. er foreslått til utbytte og kr. 85,9 mill. overføres annen egenkapital. Fond for urealiserte gevinster reduseres samtidig med kr. 1,7 mill. Banken har en samlet egenkapital på kr. 918,6 mill. hvorav opptjent egenkapital utgjør kr. 186,1 mill. Aksjonærforhold Banken hadde ved utgangen av året 225 aksjonærer. Aksjekapitalen var kr. 510 mill. fordelt på aksjer pålydende kr. 600,-. Ledende ansatte i Pareto Bank og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,7 % av aksjene i selskapet direkte eller gjennom aksjeselskaper disse kontrollerer. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og tilhørende fortolkninger som fastsatt av EU og trådt i kraft per 31. desember 2013, samt de ytterligere norske opplysningskravene som følger av regnskapsloven herunder årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak m.m. per 31. desember Dette er bankens første IFRS regnskap. Banken har benyttet de samme regnskapsprinsippene i åpningsoppstillingen ( ) og alle de etterfølgende perioder. Disse regnskapsprinsippene er i overenstemmelse med alle IFRSer som er trådt i kraft per 31. desember Soliditet og kapitalkrav Pareto Bank har utstedt to evigvarende fondsobligasjonslån på totalt kr. 236 mill. Det ene lånet på kr. 126 mill. løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp og ble tatt opp i juni Det andre lånet på kr. 110 mill. løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp og ble tatt opp i mars Formålet var å styrke bankens kjernekapitaldekning. Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år, uten insentiv til tilbakebetaling. Banken har også rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital. Bokført egenkapital utgjorde ved utgangen av året kr. 918,6 mill., mens ansvarlig kapital beløp seg til kr ,3 mill. (kr ,5 mill.) Dette ga en kjerne- og kapitaldekning på 14,65 % (14,40 %), og et overskudd av ansvarlig kapital på kr. 501,9 mill. beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,52 % (11,07 %). Banken gjennomførte høsten 2013 en analyse av bankens kapitalbehov i forhold til risikoen forbundet med bankens virksomhet (ICAAP). Hensikten er blant annet å vurdere om det er samsvar mellom risikoprofil og bankens soliditet. Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er kr 917,4 mill., hvilket er kr. 313,9 mill. høyere enn minstekravet etter Pilar I. Banken styrer etter målnivåer og minimumsnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Banken følger utviklingen i myndighetens regulatoriske krav og markedets forventninger til bankens kapitalisering tett. Motsyklisk konjunkturbufferen ble fastsatt i desember I den forbindelse ble bankens minimumsnivåer og målnivåer for kapital satt til mellom 0,5 % og 1,0 % over de til enhver tid gjeldende myndighetskravene. Styret vurderer at Pareto Bank vil tilpasse seg og overholde disse kravene fremover med god margin. Videre legger styret til grunn at det kan bli behov for å styrke bankens kapitaldekning i form av opptak av ansvarlig lån i Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet 10,3 % av bankens forvaltningskapital. Tilsvarende utgjorde ansvarlig kapital 12,4 % av forvaltningskapitalen. Banken har i fjerde kvartal forestått tilbakekjøp av aksjer i Pareto Bank. Bakgrunnen for tilbakekjøpet er at variabel godtgjørelse til ansatte i hovedsak utbetales i form av aksjer i Pareto Bank. 8

9 Risikoforhold Pareto Bank har en bevisst holdning til styring, kontroll og oppfølging av bankens samlede risikobilde. Styret kan konstatere at banken i 2013 ikke hadde vesentlige avvik, tap eller hendelser og anser at banken har en god risikostyring og internkontroll. Styret evaluerer minimum en gang årlig bankens retningslinjer, styrende dokumenter og bankens risikoprofil og internkontroll. Pareto Bank etablerte i 2013 et risikoutvalg utgått av styret i henhold til Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b. Utvalget hadde et møte i De viktigste risikoområder banken står overfor er: Kredittrisiko: Kredittrisiko vil være den vesentligste risikoen Pareto Bank vil håndtere. Kredittrisiko er den risiko en bank har for at et låne- eller garantiengasjement går i mislighold, og for at kunden ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor banken. Bankens kredittrisiko påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen og bankens håndverk ved innvilgelse og oppfølging av engasjementet. Pareto Bank vil ha et bevisst forhold til diversifisering av utlånsporteføljen og har krav og mål til porteføljenes eksponering hva gjelder bransje, sikkerhet og størrelse på enkeltengasjementer. Banken søker å diversifisere mellom de ulike segmentene og unngå risiko i bransjer hvor banken ikke har tilstrekkelig kompetanse eller er usikre på den generelle fremtidige risikoen. Banken har lagt vekt på å etablere kredittstyringssystemer som ivaretar en tilfredsstillende rapportering. Særlig innenfor verdipapirområdet er det lagt vekt på at informasjonstilgjengeligheten og kontrollen er god og mest mulig automatisert. Kredittpolicy og kredittstyringsdokumenter evalueres av styret minimum en gang årlig. Banken har utarbeidet et risikoklassifiseringssystem for å kunne styre bankens kredittrisiko i tråd med bankens kredittpolicy. Dette danner grunnlag for bankens prismodell som skal ivareta en riktig prising av risiko basert på debitors betjenings- og tilbakebetalingsevne, etablert sikkerhet for engasjementet og kapitalkrav. Det er utarbeidet et policydokument som definerer likviditetsrisikotoleransen og rammer i tråd med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Markedsrisiko: Pareto Bank skal ikke ta egne posisjoner i rente- og valutamarkedet og skal fortløpende og i størst mulig grad avdekke oppstått eksponering. Alle poster på og utenfor balansen med tilhørende inntekts- og kostnadsposter blir avdekket, hvilket innebærer at bankens eksponering vil være begrenset. Eksponeringen skal være innenfor rammer og fullmakter gitt av styret. Banken har interne rammer for den samlede renterisiko i norske kroner og valuta, og måler denne henholdsvis innenfor definerte løpetidsintervaller og på summen fra to og to nærliggende løpetidsintervaller. Rammen gjelder løpende og omfatter alle løpetider, alle finansielle instrumenter og alle valutaer. Banken måler valutarisiko som bankens nettoposisjon i den enkelte valuta. I tillegg måler banken summen av nettoposisjonene i hver valuta som en brutto størrelse uten netting mellom valutaer. Nettoposisjonene er omregnet til norske kroner. Banken stresstester valutaposisjonene ved å analysere resultateffekten av en markedsendring på 10 prosentpoeng for hver enkelt valuta og i alle valutaer samlet. Operasjonell risiko: Banken reduserer operasjonell risiko gjennom god styring og kontroll gjennom gode kontrollrutiner, godt etablert rutineverk og en egen compliance funksjon. Andre risikoforhold: Banken vurderer løpende de endringer og krav banken står overfor som kan påvirke så vel resultat- som balanseutvikling. Samfunnsansvar Pareto Bank ASA har fokus på samfunnsansvar. Styret fastsatte i 2013 en ny policy for etikk, samfunnsansvar og interessekonflikter. Policyen oppsummerer bankens overordnede verdigrunnlag og legger grunnlaget for operasjonelle arbeidsrutiner for dette arbeidet i banken. Banken ønsker i fortsettelsen å styrke sitt arbeid med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bli mer bevisst bankens rolle knyttet til samfunnsansvar. Likviditetsrisiko: Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt. Videre er det et mål for banken til en hver tid ha en god likviditetsbuffer, som vil bestemmes av bankens utvikling og balansestruktur. Banken skal ha en robust likviditetsstyring basert på retningslinjer fastsatt av styret. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av bankens likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. 9

10 Menneskerettigheter Banken har sin virksomhet i Norge og møter ikke store utfordringer knyttet til menneskerettigheter i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker banken å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter. Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Ansatte er bankens viktigste ressurs. Trivsel på arbeidsplassen bidrar til at den enkelte yter sitt beste. Gjennom målrettet HMS-arbeid og kompetansebygging ønsker banken å styrke sine medarbeidere og bidra til at banken fortsatt vil være en god og attraktiv arbeidsplass. Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig sterkere krav til kunnskap og kompetanse. Det er derfor fokus på etterutdanning og kompetansehevende tiltak. Ytre miljø Utover eget forbruk av papir, energi og avfall forurenser banken ikke det ytre miljø. Banken ønsker å opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø der banken kan påvirke dette. Korrupsjon Bankens policy for etikk, samfunnsansvar og interessekonflikter regulerer forhold som skal bidra til å styrke bankens uavhengighet og integritet. Banken har i tillegg retningslinjer som skal bidra til å motvirke forhold som korrupsjon, hvitvasking og virksomheter som ikke driver innenfor god forretningsskikk. Organisasjon Pareto Bank er en norsk forretningsbank med hovedkontor i Dronning Mauds gt. 3 i Oslo, hvor virksomheten drives fra. Pareto Bank er en god arbeidsplass med høy etisk standard og gjensidig respekt mellom de ansatte. Banken har egne etiske retningslinjer for alle ansatte og tillitsvalgte. Disse omfatter forhold som gjelder taushetsplikt, habilitetsspørsmål, gaver og tjenester og handel med finansielle instrumenter. Pareto Bank er en arbeidsplass der det er likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 27 fast ansatte, hvorav 17 menn og 10 kvinner. Styret mener den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Banken har en HMS-ansvarlig. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Andelen sykefravær i 2013 har vært lavt og var på totalt 64 dager tilsvarende 0,9 %. Det har ikke vært registrert noen skader eller ulykker i Banken har etablert incentivordninger for bankens ansatte. Disse omfatter en ordning med kjøp av aksjer i Pareto Bank, subsidiert med inntil kr pr. ansatt pr. år. I 2013 valgte 20 ansatte å benytte seg av dette tilbudet. I tillegg hadde banken en resultatbasert ordning for overskuddsdeling som omfatter alle ansatte i Overskuddsdeling slår inn dersom banken leverer en konkurransedyktig egenkapitalavkastning. Innslagspunktet for overskuddsdeling fastsettes av bankens styre hvert år. Styret har besluttet å avsette kr. 11,0 mill. inkl. arbeidsgiveravgift for å møte denne forpliktelsen for Kr. 1,8 mill. av denne avsetningen er betinget av bankens resultatutvikling i perioden 2014 til 2017, og kan bli tilbakeført. Styret har lagt vekt på godt utført arbeid gjennom høy måloppnåelse, kvalitet og arbeidsinnsats. Utbetalingen gjøres i all hovedsak i form av aksjer. Banken har et godtgjørelsesutvalg utgått av styret etter forskrift om godtgjørelsesordninger av 1. desember Utvalget skal sikre at banken har en godtgjørelsesordning som bidrar til å fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og å unngå interessekonflikter. Utvalget hadde fire møter i Styret retter en takk til alle bankens ansatte for en god innsats gjennom Styrets sammensetning Bjarne Borgersen (leder), Tormod Schartum (nestleder), Brita Eilertsen, Kristin Ekvold, Bo. W Kielland (ansattevalgt). Styret består av 3 menn og 2 kvinner. I løpet av 2013 avholdt styret i banken 14 møter, hvorav 5 var ekstraordinære styremøter for behandling av større kredittengasjementer. På de ordinære møtene behandlet styret blant annet bankens forretningsplan, risikostyring og internkontroll, godkjenning av ulike retningslinjer, rutiner, instrukser og bankens finansielle utvikling. 10

11 eierstyring og selskapsledelse Styret forholder seg til Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse (NUES) så langt denne passer. Styret har vedtatte retningslinjer for å fremme målet om effektivt å lede selskapet til fordel for selskapets aksjonærer og interessenter over lang sikt. Disse klargjør rolledelingen mellom aksjonærer, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og gir grunnlag for hvordan selskapets mål blir satt, oppnås og overvåkes. Styret foretar også en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform. fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet med resultat, balanse og tilhørende noter, god informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Det har ikke vært vesentlige hendelser som påvirker resultat og de verdivurderinger som er gjort. For øvrig har det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. UtsIkter fremover Avklaring av den motsykliske konjunkturbufferen i desember 2013 medførte mer forutsigbare rammevilkår for bankens virksomhet. Hvilken effekt konjunkturbufferen vil ha for konkurransesituasjonen og for Pareto Bank fremover er imidlertid fortsatt noe usikkert. Et annet forhold av betydning for konkurransesituasjonen er såkalte interne ratingmodeller (IRB) som i praksis innebærer at det er store forskjeller i egenkapitalkravet til en kreditt fra en bank til en annen. Pareto Bank har valgt å anvende standardmetoden for beregning av kapitaldekning. Frykten for en boligboble har ført til at myndighetene har skjerpet inn kapitalkravet på boliglån. Dette er en av årsakene til at boligmarkedet har stagnert, og i visse segmenter har det mot slutten av 2013 vært et prisfall. Det er derfor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet fremover. Pareto Bank er rask og fleksibel. Banken har stor handlefrihet gjennom en høy naturlig innfrielsestakt på utlån, effektive beslutningsprosesser og spesialiserte medarbeidere. Styret opplever at banken er godt posisjonert innenfor sine nisjemarkeder. Det er som følge av utviklingen i boligmarkedet noe større usikkerhet knyttet til vekst innenfor eiendoms finansiering fremover, mens det er vurdert å være gode muligheter innenfor både verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering. Dette er i tråd med Pareto Banks vekstplaner for / Styret i Pareto Bank ASA Bjarne Borgersen Tormod Schartum Brita Eilertsen styrets leder nestleder styremedlem Kristin Ekvold Bo W. Kielland Tiril Haug Villum styremedlem ansattevalgt styremedlem administrerende direktør 11

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen NOTER - sidevisning Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 14 Resultat s 15 Balanse s 16 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer